سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—شعر ازیک شاعر اهل پراگ- یاداشت – شاعر-من اندیشه ام را فریاد میزنم-از طریق نوشتن برروی کیبورد با سرانگشتان ام—مرا بخشید که بیان ام چون باد طولانی استاگر گردابی وابشاری مار پیچی وچون زلف دلبران پرپیچ وخم است این روح من است- امید انکه از مجموعه من صدای منرا بشنوید- دیباچه کتاب شعر-چون یک کودک- دندانهای خود را بهم میساید- در یک رنج بی ثمردرخلق یک صدای دلخراشکه یک درخت کهنسال میشکند- ناله وضچه فولاد که بر فولادی کشیده میشود- از او خون میرود – خدای من چه زیادخون میرود-یک تنفس عمیق-شراب بارگندی فرانسه پخش در هواسرازیر از قالب لباسی ی که از پوست سر تا استخوان او دربدنریخته شده است- خورشید از درخشش ایستاده استپرندگان شروع به سقوط از اسمانها کرده اند ای هرگز صدای ضجه دلخراش سگی را شنیده ای-که در درد غوطه ور است- که بچهاش هم صدای بند سر داده است- که پارس اش شب را بدوقسمت پاره میکند- اعتراف که او من هستم- با تاکیدی که چنین بودم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقائی در بی بی سی—درباره روحانیت شیعه- فرمودند  این روحانیت  بحران ساز بوده است – اولا فرمودند که داستانهای فران افسانه است معجزه وجودندارد- شما مانندقران بیاورید- قران مجید میفرمیاد اگر نتوانستید مانندقران بیاورید واز ان تمکین نکردید  اهل جهنم هستید- ایا تصور میکنید که جهنم هم افسانه است دلیل منطقی وعقل پسند دارید ؟؟ یا صرفا تحت تاثیرات سکولارهای بی خرد هستید- اما بحران- درمورد دادگستری اتفاقا جنبه مثبت دارد تعداد دزیاد مراجغین به داد گستری زمان شاه بسیاری افراد از افراد دیگر سخت میترسیدند من زمانی دم دادگستری داشتم عبور میکردم- یکی پسر ملاک از یک پسر روستائی در ده اش یک دوچرخه گرفته بوده است- که بگردد پسر روستائی دوچرخه به ایشان داده بود وپس از مدتی رفته بود که کاری دارم دوچرخه  بدهید ایشان گفته بود تازمانی که من در ده هستم- به شمانمیدهم- ایشان اصرار کرده بود- ان پسر عصبانی شده بود با وسیله ای  دوچرخ ان را له کرده بود- خلاصه پدر ایشان به هرحال به  دادگستری شکایت کرده بود دادگستری گفته ب.ود بروید مصالحه کنید بقول پدرایشان از ملاک ترسیده بود  درپیادرو پدران پسر با ان بچه جروبحث داشتند که ایاشن میگفت پانزده تومان میشود وان پسر میگفت من ده تومان بیشتر نمیدهم خلاصه ده تومان گرفت وانپسر رفت ومن جریان از ایشان پرسیدم وایشان گفت اینها اسلحه دارند ومیترسم خودم ویافرزندم  بکشند ومن کوتاه امدم تازه همه منع میکردند- حال اگر همسایه ای بیدقتی کند ومزاحمت ایجاد کند بعداز چندمرتبه- تذکر بلافاصله پلیس 110 احضار میشود- این کته اول اما درجهان سکولار- بحران موقتی است ویک راه حلی برای ان پیدا میکنند-  سیگار کشید سرطان گرفت  خود فرد قبول میکند ابته  بعضی شرکت های سیگار بیشا ز پانزده سال کسی سیگاربکشد وسرطان گرفت کمک های مالی میدهد که به نفع فروش ان سیگار است ویابیمه پول میدهد-درجنگ ویتنام- روانشناسان مخفی  سربازان کنترول میکردند- روش این بود- که درگنجه انها عکس زن لخت وبرهنه بود وبا کسانی که درگنجه انها عکس حضرت مسیح علیه السلام ویا کتاب انجیل بود مقایسه کردند ان سکولار  پس از مدتی حالت عصبی پیدا کردند وغمگین شدند درنتجه بای تسکین انها قرص ومشروب ومواد مخدر اوردند وگفتند روز حمله هرچقدر میخواهید مشروب صرف کنید که گاهیدانها بسیارزیادعقب می افتادند همین سروصد میشدند انهابرمیگشتد وبعضی بقدری مشروب خورده بودندکه روی زمین دراز کشیده بودند ونمیتواستند بلند شوند وانهارا با برانکار بر میگردانند وهرکس به پای خودتیر میزد ب به امریکا بر میگردتنند- کم کم  کسانی به جهه نمی امدندکمی زندان وجریمه کم کم بخرنند ولی انهائی که مذهبی بودندسخت مقاومت میکردند ولی پس از مدتی متوجه شدند کلاه سرانهارفته است برگشتند وکتاب نوشتند ومقاله نوشتند گرچه سخت مورد غضب اقای نیکسون بودند ومردم رابیدارکردندتا سرانجام  اقای نیکسون صلح را قبول کردند  قران درمورد حجاب میفرماید که  شما خانم هارا از مشکلاتی اقایان کم جنبه وکم ظرفیت که مرض قلبی دارند  مصون نگه میدارد که اینها درصد کمی هستند ولی اگر مدل شد روبه گسترش خواهندبود واینها عاشق زنانی هستند که جلب توجه انها میکنند واز انظرانها سکسی هستند- وطرح میسازند که مثلا به ایندختر خانم مجانی  گیتار یادبدهند وسگپس روز ی به انها تجاوز میکنند ویانکه هیچگونه ملاقاتی رخ نمیدهد انهارا چاقو میزنندویا می میکشند- درغرب سابقه ندارد به یکخانم راهبه مسیحی ولو بسیارزیبا باشد یا یهودی ویا بودائی  تجاوز کرده باشند چون انها دنبال این افرادنیستند وفرد را هم دستگیر میکنند وبا کامل میل زندان راقبول میکند  این مسئله هنر نیست هنر ان است که پیش گیری کند ویا مجازات هائی را درنظر بگیرد که تاثیر گذارباشد نتواند انرا بپذیرنند- خداوندمنان درقران میفرمیاد- مثل ان است که بعضی را ما برا جهنم خلق کردهایم یعتی از جهنم  هم نمیترسند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقائی در بی بی سی—درباره روحانیت شیعه- فرمودند  این روحانیت  بحران ساز بوده است – اولا فرمودند که داستانهای فران افسانه است معجزه وجودندارد- شما مانندقران بیاورید- قران مجید میفرمیاد اگر نتوانستید مانندقران بیاورید واز ان تمکین نکردید  اهل جهنم هستید- ایا تصور میکنید که جهنم هم افسانه است دلیل منطقی وعقل پسند دارید ؟؟ یا صرفا تحت تاثیرات سکولارهای بی خرد هستید- اما بحران- درمورد دادگستری اتفاقا جنبه مثبت دارد تعداد دزیاد مراجغین به داد گستری زمان شاه بسیاری افراد از افراد دیگر سخت میترسیدند من زمانی دم دادگستری داشتم عبور میکردم- یکی پسر ملاک از یک پسر روستائی در ده اش یک دوچرخه گرفته بوده است- که بگردد پسر روستائی دوچرخه به ایشان داده بود وپس از مدتی رفته بود که کاری دارم دوچرخه  بدهید ایشان گفته بود تازمانی که من در ده هستم- به شمانمیدهم- ایشان اصرار کرده بود- ان پسر عصبانی شده بود با وسیله ای  دوچرخ ان را له کرده بود- خلاصه پدر ایشان به هرحال به  دادگستری شکایت کرده بود دادگستری گفته ب.ود بروید مصالحه کنید بقول پدرایشان از ملاک ترسیده بود  درپیادرو پدران پسر با ان بچه جروبحث داشتند که ایاشن میگفت پانزده تومان میشود وان پسر میگفت من ده تومان بیشتر نمیدهم خلاصه ده تومان گرفت وانپسر رفت ومن جریان از ایشان پرسیدم وایشان گفت اینها اسلحه دارند ومیترسم خودم ویافرزندم  بکشند ومن کوتاه امدم تازه همه منع میکردند- حال اگر همسایه ای بیدقتی کند ومزاحمت ایجاد کند بعداز چندمرتبه- تذکر بلافاصله پلیس 110 احضار میشود- این کته اول اما درجهان سکولار- بحران موقتی است ویک راه حلی برای ان پیدا میکنند-  سیگار کشید سرطان گرفت  خود فرد قبول میکند ابته  بعضی شرکت های سیگار بیشا ز پانزده سال کسی سیگاربکشد وسرطان گرفت کمک های مالی میدهد که به نفع فروش ان سیگار است ویابیمه پول میدهد-درجنگ ویتنام- روانشناسان مخفی  سربازان کنترول میکردند- روش این بود- که درگنجه انها عکس زن لخت وبرهنه بود وبا کسانی که درگنجه انها عکس حضرت مسیح علیه السلام ویا کتاب انجیل بود مقایسه کردند ان سکولار  پس از مدتی حالت عصبی پیدا کردند وغمگین شدند درنتجه بای تسکین انها قرص ومشروب ومواد مخدر اوردند وگفتند روز حمله هرچقدر میخواهید مشروب صرف کنید که گاهیدانها بسیارزیادعقب می افتادند همین سروصد میشدند انهابرمیگشتد وبعضی بقدری مشروب خورده بودندکه روی زمین دراز کشیده بودند ونمیتواستند بلند شوند وانهارا با برانکار بر میگردانند وهرکس به پای خودتیر میزد ب به امریکا بر میگردتنند- کم کم  کسانی به جهه نمی امدندکمی زندان وجریمه کم کم بخرنند ولی انهائی که مذهبی بودندسخت مقاومت میکردند ولی پس از مدتی متوجه شدند کلاه سرانهارفته است برگشتند وکتاب نوشتند ومقاله نوشتند گرچه سخت مورد غضب اقای نیکسون بودند ومردم رابیدارکردندتا سرانجام  اقای نیکسون صلح را قبول کردند  قران درمورد حجاب میفرماید که  شما خانم هارا از مشکلاتی اقایان کم جنبه وکم ظرفیت که مرض قلبی دارند  مصون نگه میدارد که اینها درصد کمی هستند ولی اگر مدل شد روبه گسترش خواهندبود واینها عاشق زنانی هستند که جلب توجه انها میکنند واز انظرانها سکسی هستند- وطرح میسازند که مثلا به ایندختر خانم مجانی  گیتار یادبدهند وسگپس روز ی به انها تجاوز میکنند ویانکه هیچگونه ملاقاتی رخ نمیدهد انهارا چاقو میزنندویا می میکشند- درغرب سابقه ندارد به یکخانم راهبه مسیحی ولو بسیارزیبا باشد یا یهودی ویا بودائی  تجاوز کرده باشند چون انها دنبال این افرادنیستند وفرد را هم دستگیر میکنند وبا کامل میل زندان راقبول میکند  این مسئله هنر نیست هنر ان است که پیش گیری کند ویا مجازات هائی را درنظر بگیرد که تاثیر گذارباشد نتواند انرا بپذیرنند- خداوندمنان درقران میفرمیاد- مثل ان است که بعضی را ما برا جهنم خلق کردهایم یعتی از جهنم  هم نمیترسند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای دونالد ترامپ- امروز بخوبی نشان میدهد که وضعیت امریکا مشابه زمان ظهور حزب نازی المان است وهمان راه راخواهد رفت- هیتلردارای یک کنیه نسبت به فرانسه وانگلستان وبعد نسبت به روسیه پیدا کرد ولی تصور میکرد که المانبه میزان زیادیدر وای حزب اش رشد خواهد کرد ولی خیلی زود متوجه شداین چنین نیست وخواست شکست های درونی خودرا به بیرون منتقل کند ودست به جهانگشائی بزند  وخیلی عجیب بود که المان در سیستم دادن کارها بسیار قوی بود سیستمی نداشت حال امریکا دراین همین حالت گرفته است خیلی عجیب است که ااقای ترامپ هیچگونه طرحی سیستمی مهمی ندارد با شکست های طرح های اش در گنگره دیگر طرح ها هم  مطرح نشده است- ولذا سیاست خارجی وبه نحوی باز یابی قدرت سابق امریکا درجهان مطرح است- مسئله دخالت روسهادر انتخابات حزب دمکرات دست به حقه بازی است اگر منظور اسرارحزب دمکرات مطرح است امریکادی هرزو از وضع احزاب روسیه اخبار میدادند ونقد میکردندوبرضد اقای پوتین موضع میگرفتند- پس اطلاع دادن اخبار خانم کلینتون نمیتواند مسئله سازباشد حال  سزمان های اطلاعاتی  امریکا بیان میکنند که اخبار دروغ بوده است این مدت کافی بودچندخبر دروغ را مطرح کنند- که نکردند پس اینهم دروغ است ایران وروسیه بخوبی دست امریکادرمنطقه خواندند- که امریگا درحالی که جنگ سرد را میاندازد- جنگ گرک هم چاشنی میکند که این کشورها هم درجنگ سذئ بازنده باشند وهم درجنگ گرم- یکعلتی جناب اقای حافظ اسد بهترین حکومت خاورمیانه  عدم ورود به اسرائیل پذیرفت این بود که چنگ سرد وگرم نسبت به سوریه قطع میشود واسرائیل حق حمله به سوریه نخواهد اشت وکمک های عرب به سوریه ادامه پیدا میکن به شرطی سئریه نیروی درمرز  نداشته باشد  ولی این قرارداد امریکا  نسخ کرد تابتواند مشکلات خودرا  به تاخیربیاندازد وشایددراین مدت راه حلی پیدا شود ولی مشکل امریکا زیربنائی  است نه روبنائی که اینچنین قلمداد میکردند- ئذگذشته این سیاست ها جواب میداد ولی امروزه جواب نخواهد داد- مشکل اساسی  لول اقتصاداست ودوم مسائل اجتماعی- بعنوان مثال انگلستان درزمانی که دراروپا بود سمت هماهنگی بانگ های اروپا داشت باخارج شدن انگلستان رقابت برای  مرکز بانگ اروپا بودن شروع شده است که گشورچگ ادعا میکند این قدرت رادارد وهماز لحاظ سیاسی وهم اقتصادی به نفع کشور چک است- اخیرا کشور چگ  لهستان ورومانی ومجارستان ر محوک کرده است که در  مسئله پناهندگان کوتاهی کردند واین دکترینی این چهار کشور مشترکا میخواستند پیاده کنند مورد شماتت واقع شده است لذا نبرد در سوریه نبرد شرق رادیکال با غرب استعمار گر است وشکست غرب در سوریه حتی به نفع مردم غرب است که دولتهای امریکائی ئ بیشتربفکر مردم باشند وانهارا فریب ندهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در زمانی که من دانش اموزدبیرستان بودم وغالبا پیاده به خانه میامدم که خستگی در کنم-درخیابان زند- یک مغازه بود که تازه افتتاح شده بود که متعلق دوبرادربود- که فارغ التحصیل هنرهای زیبا تهران بودند- درایران فقط جائی که من را درهنر به تحسین واداشت – همین مغازه بود- واقعا سحر میکردند- ایشان یک سری قالیچه طرح داده بودند بسیار شگفت دانگیز که مثلا از نخ بنفش  وسیاه وغیره طرح زده بود- یکسری تابلو فرش داشت- امده بود از تخت جمشید عکس های خیلی زیادی گرفته بود یک عکس ترکیبی خاص از درون دراورده بود ومونتاژ کرده بود واز روی ان یک تابلو فرش درست کرده بود- سمت راست یک ستون کوتاه ولی قطور سریک یک گوساله روی ان بود وبعد راه پله  وسط راه پله روی تپه بالا نمادی از کاخ تاجرا سمت چپ بیابان وسط بیابان یک طاق رومی ساده- بود رنگ بسیا رنورانی  وسنگ ها  دقیقا زرد سنگی بود که من اول فکردم پوستر است دست زدم دیدم تابلو فرش است—یک تابلو- نقاشی- از عکس معروف پسرچوپان ویا پسرفقیر درپاریس است که روبروی کلسیا نوتردام با سگ چوپانی ویک چوب ویک کیسه به جماعت لردها- یا کند که برای عروسی لردی بهگلیسا میرونددریک صف طولانی – این تابلو پسرا چندبرابر بزرگتر کشیده بود وسگ نداشت- یک تابلو فرش دریک پارک درپاریس مال قرن هیجدهم درشب که پار بسییار معروف ومجللی است زنان بالباس بلندزمان درحال رقص هستند وقصمتی از داخل کاخ انگلستان که ملکه درحالت یکنوا رومانتیک درروی تخت  نشسته است ومقداری هم ایات وقران وان یکاد باطرح بسیار جذاب کشیده بود  وقدار درحدود پنچاه تا تصور مینا بود ماند تخمرغ درحدی کمی بزرگتراز بامیه وروی انها طرح داده بود درروی کی جعبه ازابنوس شطرنجی شده انهارا قرارداده بود وروی یکمیله ماند رطل بند گذاشته بود که بعدازان انگشتر بسازنند- زمانی که من وارد دانشگاه شدم خانم امریکائی که استادمن بود- بیان کرد این دوتا درامریکا شهرت بهم زدندوبعضی از اامریکا به خاطراینان به ایران میایند ومداوم بامن تماس میگیرنند وادرس وتلفن انهارا میخواهند ومن میگویم برای انها مجلات وکتب بیاورید وخودمن هم چهار مجله مشترک هستم بعداز مطالعه به انها میدهم- وبا  انها گفتمان دارم وایشان به تا بستان به امریکا میرود ویکی از تابلو های انها حال ازکدام نوع بوده است من نمیدانم به دیوار زده بوده است یکی از خانم ها به ایشان میگوید من بزودی ازدواج میکنم ئاین تابلو بعنوان کادوی عروسی برای من بیاور- وایشامن مدوام برای امریکائی از انها خرید میکرد وبه امریکا میفرستاد- وبه انها گفته بود شمامدتی به امریکا بیائید درامریکا برای افراد باستعداد پیشرفت  انان بصورت مجانی زیاد است شماراتعلیم میدهند وکمک میکنند وشمادرانجا بهتر فروش خواهیدداشت وحال میتوانیدمثلا شش ماه انجا باشید- یثک روز سری به انها زدم دیدم مغازه سوت وکور است؟ وچند قالیچه معمولی دارد؟؟ گفتم میخواهید تغیر شغل بدهید؟؟ یکی از انها گفت امکان دارد؟؟ دیدم برادر بزرگتر که پشت میز ابرو را بالامیاندازد کهمثلا چیزی نگو ایشان گفت ایشان از خود هستند- ساواک امده است  وفرمودند شمادارید چشم وگوش مردم را باز میکنید؟؟ شما مسیری میروید که برخلاف مسیرما است اگرتغیر روش ندهید ما مجبورهستیم کارشمارا تعطیل کنیم-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن  الرحیم-با تشکر فراوان از ارتش های  سوریه ولبنان ونیروی معجزه ساز مقاومت حزب الله-که نشان دادند نیروی ایمان الهی برترین اسلحه است- چند نکته این حقیر متذکر میشود شهرهائی که از داعش وحزب تکفیری- پس گرفته میشود الوده به ویروس های سگی وخوکی  تکفیری ها است- وبایددرانجا ودرسراسر کشورهای اسلامی انتی بیوتیک ان  ایجاد شود اخیرا دانشمندان درک کردن قوی ترین انتی بیوتیک در ظرف های غذای خوری سگ وخوک است که درضمن خوردن غذا دهان انها این انتی بیوتیک ترشح میکند وباغذا مخلوطمیشود وساختن تاتئر های ولو ساده وفیلم همچنین از میکروبهای خطرناک بشری بسیارنقش دارد وان جوامع راباید پاک سازی- از- اندیشهای تاریک کرد- درضمن نبایدخوشبینی داشت کهانه دیگر کاری نمیکنند دفاع شهرها باید مستحکم شود وجاده  های ارتباطی بین مراکز انان وشهرهای پس گرفته درنقاط حساس دور نیروهای  کافی مستقر شود که امکان نفوذ را به خوبی بگیرند واگر خواست هجوم بیاورنند حداقل فاصله سیصد کیلومتر باشد واز پنجاه کیلومتری انها تیراندازی شروع شود- موشکهای ضد رادار وضد بیسم وضد رادار موشکهای ضد هواپیما امروزه ازیک اسلحه تاکتیکی به اسلحه استراتژیکتبدیل شده است وبه همین دلیل به جهان سوم بسیاراندک داده میشد از انها کمال استفادرا بکنند ومین گذاری کافی هم داشته باشید امید است که انشا الله انهارا درنطفه خفه کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با تاریکی ها بجنگید- تا سو-سوی تک تک ستارگان اشکار شود- با گله گر گان نبرد کنید تا گوسفندان  ازادنه به چرا بیایند- دکتر زرشناس—نفوذ میخواهد ارتجاع شبه مدرن  را بر ما حاکم کند/مسائل امروز جامعه ما- ناشی از عملکرد لیبرالی مسئولان  است-رخداد  انقلاب اسلامی را به یک گشودگی- برای عبور از ضعفهای تاریخی- می بیند- واین اوج تفکر یک متفکری است که تاریخ خ.درا میشناسد- دقیق است میتوان گفت صراطی است که اگر باقدم صدق دران گام زد به امت واحدجهانی خواهد رسید-دکتر فردید هم مثل اقای دکترزر شناس متوجه بود که ما دوران گذاریم- وعمل انقلابی بخشی از تفکری است که برای این عبور نیاز داریم هرچند گرفتار-# نئولیبرالیسم هستیم—نکته بسیار ارزشمندی که دکتر زرشناس متوجه است جایگاه بحرانی شدن فرهنگ غرب است- واین که در شرایط از نفس افتادن ان فرهنگ فضا رابرای بقیه ی -=تفکرات باز میشود- ایشان فرمودند-روشنفکری ازبدو تولددر تضاد  با دین بود( درغرب ودنباله روهای غرب)- درحالیکه درتاریکی بودن تصور میکردند در روشنادی هستند-در حالیکه از نظ ر اسلامی میتوان گفت روشنفکر کسی است که به حقیقت واقعا رسیده است روشنفکردینی با دیدگاه غربی- مفهومی پادوکسیکال است ونا صحیح است یعنی در درون اش تضاد است هم دینی است وهم ضد دینی است- درایران- نیزمانند اکثر کشورها- ظهور روشنفکری – با ورود نمایندگان غرب به کشورمان همراه بوده –و به هیچ وجه نتجه سیر تطور-تاریخی  خودنبوده است- دلیل اش این است سیر اسلامی ایجاب نمیکرد که سیر غربی وشرقی انرا طی کند چون دریک تمدن بسیار بالاتر بود- اگاهی بالاتری داشت  و وروشنفکر غربی لاجرم میبایست ازبسیاری از خط های قرمز اسلامی عبور کند- مثالی من بیاورم- کارگر درتزلر یعنی رعیت ودرحد حیوانات بود- زنان نقش درجه دو داشتند درخانه باشند وبچه بیاورند ومطیع مردان باشند ویا معشوقه شوندکمونیست امدان- تفریط را افراط  کرد- همه کار کارگران شدند وزنان درتمام شمغال مساوی با مردان بود نصف شوراها زنان بایدباشد نصف فرماندگان جنگی باید از زنان باشد- تصور میکردند این به این معنا است که زنان بامردان مساوی شدند- درک نمیکردند که مسئله هوش نیست هوش ها مساوی هستند همان طور استادمعزز حضرت ایت الله دکتر شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه واله والسلم فرموده است کدام زن با کدام مرد مورد سنجش واقع شود مسئله روحیات است که هرکدام- بهر کاری ساختند درطبقه مردان این تنوع دیده میشود درطبقه زنان هم این تنوع دیده میشود- نمونه بارز ان امریکا است امریکا دراوائل زنان به رشته پزشکی ومهندسی وحقوق دعوت میکردند وزنانهم اجابت میکردند با وجودانکه سخت به پزشکان محتاج بودند زنان کم کم از این شغلها فاصله گرفتند نه به خاطر مشکل بودن بلکه به خاطرروحیاتمثلا پرستاری قبول داشتند- امروزه باوجودانکه سخت تشویق مکینند که دکتر شوندبه رشته روانشناسی  هنر سیاست – ادیان – زبان وتعلیم وتربیت – ادبیات – شعر-یک سری رشته خاص علاقه  زیادنشان میدهند که هیچ کدام دال بران  که رشته ای  اسانی باشد نیسنتند- خداوندمنان برای اطمینان دادند فرمودند مادرحیوانات هم همین  سیاست اعمال کردیم- حال اقایان غربی از حیوانات میخواهند درس یابگیرند از اسلام عزیز-خیر-؟؟!- درانگلستان وامریکا وکلاغرب اخیرخانمها تا بچه های انها رشدکامل نکنند واردحوزه کاری بسیاری ازانان نمیشوند- درحالیکه کمپینهای زیادی خانمهاراتشویق میکند که بکاربرگردند- ومیگویندگول نخورید- درجه دو میشوید زمانی که درانگلستان شغل کم بود ومیخواستند زیراب خانم هارابزنند درباطن ودرظاهر تشویق بکار کنند- که دهان کمونیستهاراببندند- بسیاری قبول کردندکه تعلیمات اداره خانواده را ایدبگیرنند ویا شغال هائیکه درخانه انجام داد ویا پارت تایم یعنی موقت وساده باشد وکم کم دارند این مطلب را درک میکنند هنوز درالمان دختران که وارد رشتهای صنعتی میشوند- تشویقمیکنند که نشان میدهد زیادمورد علاقه خانمه نیستمثلا رشته تراش کاری یاد میگیرند- دراسلام نفقه که مر د مسئول او است بایدبه حدی کافی باشد که اولا فشاری زیاد به مردان نیاید ودرثانی خانمهای ایشان نیازی برای  کارکردن نداشته باشند- ولی متاسفانه دردنیا امروزه این چنین نیست زنان مجوبر هستندحداقل کمک خرجی ایجاد کنند- در اسلام میفرمیاد چون مرد زحمت پول دراوردن دارد وکاربیرن هم غالب سخت است درخانه جبران شود وترمیم شود وتامین شود وزنان بایداین نقش رابخوبی  ایفا کنند اگرهردو کار کنندچه کسی- ایننقش رابازی خواهدکرد؟ وخانواده روبه فرسودگی خواهد گذاشت که اثاراش حداق دربچه ها هویدا میشود واین بهمعنای درجه دوبودن زنان نیست- تغیرات شگرفی که امروزه در رسویه وچین رخ داد نشان ازهمین مسئله است که خیلی زود فرهنگ غربی گستره خودرا بخوبی نشان داد واین فرهنگ هم نقص های فراوان دارد کهکم کم خوداش را نشان-خواهد داد ودرستی دیناسلام مشخص خواهد شد-انشاالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99