سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-شهادت اسوه وراهنمای هستی و ومظهر تام تمام صفات الهی -حبیب الهیامام صادق علیه السلام-در زمان رسول الله صلواته الله علیه و اله والسلم یک انقلاب واقعی فرهنگی رخ داد  که هم انگیزه علم یادگیری بوجود امد وسئوالات زیادی مطرح شد- وهم فقط به پاسخ های وحی اکتفا شد مگر در بعضی موضوعات دنیائی ومادی- وفرهنگ جاهلی عربستان که ممزوج بافرهنگ شرق وغرب ان جا بود بکناری گذاشته شد-  وهم دنیا رابرای اخرت میخواستند- ولی  پس از رحلت جانسوز ان حضرت صلواته الله علیه واله والسلم- انگیزه یادگیری کم شد- مذاهب جعلی روی کار امد کهدرنهایت انسان را به سمت دنیازدگی میبرد ودنیا رابرای دنیا با لعاب مذهبی میخواستند بقول حضرت استاد ایت اله محی الدین محمدی-  وپاسخ سئوالات خودرا انجا که مذاهب ساختگی انها جوابی نداشت از اسرائیلات وسپس پاسخ های شیک ولوکس شرق وغرب داده میشد وبازار علم ناب بی مشتری شد- پس از شهادت امام حسین علیه السلام که خیال امویان از قدرت وجادبه فرهنگی وعلمی اهل بیت معزز رسول الله علیه واله والسلم تا حدودی راحت شد –چهارنعل بسوی دنیا زدگی مذموم وجهانگئشائی برای ثروت اندوزی زدند وچون نیازمندنیروهای ساده لوحی بودند که این مقدرات را برای انها تهیه کنند-درمرحله اول شروع به کوبیدند شخصیت اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم کردند وسپس دنیازدگی را عملا رواج دادند وجامعه را دربی خبری نگه داشتند- امام سجادعلیه السلام دردعا های خود اولا دربارهمنش وسیاست الهی وونوع واکنش الهی بابندگان که انواع واقسام شده بود تحلیل زیبائ ومتینی را تبین کردند وسپس اشاره کردند ومیفرمایند- به مجامع اهل توبه ومقام توابین نزدیک میشوم-ویامنرادرمقام وجایگاه دروغگویان یافتی- ویاشایدمن را درمیان غافلین یافتی بدین جرم از رحمتت نومید اگذاشتی ودرضمن ازمقام اهلبیت صلوات الله اجمعین به عظمت بیان میکند واز خداوندمنان کرامت میخواهد که درمشاهد الشریفه ومواقف کریمه جایگاه ان عظمت ها ایشان را ماسقرار دهد ودرخواست حال توبه از عصیانها ومعصیتها راخداوندمنان به ایشان ارزانی دارد کمکم جامعه بخصوص جوانان متوجه مسائل میشوند وبه اصطلاح گوشی دستشان میایند به گرد ایشان جمع میشوند وامویان که سرگرم چنگ بودند ان قدرت سابق را نداشتند که انهاراپراکنده کنند- لذا امام باقر علیه السلام منبع پاسخ دادن به سئوالات شد وسپس اما م صادق علیه السلام ان روش رادنبال کرد ولی متاسفاته پس از استحکام پیدا کردن عباسیان دوباره انها باشدت بیشتری منش منحوس امویان را تکرار کردند امروز هم همین است میبایست ما هماز لحاظ نظری وهم عملی پاسخبه سئوالات وایجادانگیزه برای یادگیری بوجوداوریم-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- بحث عرش وکرسی نظریات شخصی است- فرشتگان در طول تاریخ بشر بعنوان اسوه بودند وبه نظر میرسد دلیل ان تنها به کتب مذهبی منحصر نمیشود تجیلات زیادی رخ میدهد  این مقوله انگلیسی هادرکشورهای مختلف ودر غرب تحقیق کردند غالبا این تجلیلات مخفی ویا دریک محدود کوچک باقی میماند بعنوانمثال مهاجرین به امریکا که در سانفرانسیکو رسیدند وبدنبال یک محل پراب وحاصلخیز وامن بود ومسلم است بدنبال کوه پایه بایدمیرفتند در طول راه به یک تپه ای رسیدند که یکدرخت بلوط  برسران بود ناگهان یک تجلی دیدند بعضی هاا نرا حضرت مسیح علیه السلام نقل کردندولی غالبا فرشته رویت میشود وهمان جا ساکن شدند وشهر اوک لندرا ساختند- اوک یعنی بلوط لند یعنی زمین درنقش رستم زیر پایه شاهپور یک بچه بابال است بچه بودند به معنا ی معصوم بودند وبال نشانه فرشته است- از این فرشته چند معنا ومقصود درک میشود-اولا خداوندمنان علم وقدرت خودرا انحصاری نکرده است برخلاف جبریون وفرشتگان دورعرش میچرخند که درحقیقت دورانوار الهی است این به معنای تفیر وتحول درعلم وقدرت است که مداوم زیادمیشود حتی ماده براساس نظریه حضرت ملا صدرا درتحول تغیر است که عمده ان تبدیل ماده به روح است یعنی روح ماده مداوم تحول پیدا میکند وجسم ماده هم درترکیبات تغیرات مناسب باروح دارد که توسط فرشتگان انجام میشود که به ان حرکت جوهری گفته میشود- از نظری جسم عرش است وروح کرسی است- عرش تخت شاهان دربارعام وحضور مردمی  است وکرسی کوچکتر از عرش است درکمیت  ولی ازلحاظ کیفیت بالاترازماده است واین زمانی بوده است پادشاه نزدیکان خودرابه حضور میطلبیده است وبرکرسی جلوس میکرده است وگاهی دریک سصطح با ارتفاع کم قرار میگرفته است- درحدیث عرش دربرابر کرسی مانند یک حلقه دربیابان است  محل  وشهر های فرشتگان خصوصیات کمی ومادی ندارد وروح  کیفیت بالاتراز ماده دارد وجمعیت فرشتگان نسبت به انس وجن مانندهمان حلقه دربیابان  است خدذاوندمیخواهدتفهیم کند نسبت به کمیت وکیفیت خود مغرور نشوید شما میتوانید دربلخش زندگانی خودتان هم ماندفرشتگان صاحب علم وقدرت شوید ومداوم تکامل پیداکنید ومانند فرشتگان نقش مثبت داشته باشید – یک بعدان کارافرینی است زیرا عرش به ماده اولیه گفته میشود که فرشتگان انرا مداوم تحول میدهند درحالیکهانسان بیشتر دربر وبحر فساد میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بزرگواری یک کتاب نوشته است- باتقلید از جناب اقای دیکنز انگلیسی که مشهور است من اینطور ترجمه میکنم تجربیات دوشهر- حق این بود با شروع زنگ انقلاب ما کتب زیادی درباره انقلاب های دنیا  ونتایج انها پس از انقلاب ترجمه میشد- که مابهتر راه زندگانی را پیدا میکردیم-کتاب اقای  دیکنز تا حدودی مردم انگلستان متقاعد کرد که درمسائل انقلابی شدن محتاط باشند- مندر دبیرستان درانگلستان جزو کلوب تاتئر شدم ولی بعلت سخت بودن ووقت گیربودن انرا رها کردم ودوم بهترین کلوب الکترونیک داشت که استعدادرخشانی دراین کلوب ظاهر شدن وازجمله نابغه ای تصور میکردند کودن دستگاهی ساخت که ارتش میخواست بسازد-نه تنها ارتش انگلستان بلکه ارتش امریکا وشوروی ایشان بهتراز امریکا وشوروی ساخت- بر ای انکه شراش کم بکنند یک مقاله چهل صفحه ای بسیار پیچیده متعلق به ارتش انگلستان به اودادند این رابه بچه های دانشگاه لندن به من گفتند که مداوم می امده است- سئوال میکرده است وانها میگفتند ماراخفه نکن ول کن خیلی عجیب است ماتمام اعداد وصورت بندی  که از میلیونها گذشته نتوانستند به یک صورت بندی وفورمول برسند با اعداد خاص ایشان کشف کرد- بچه ها میگفتند اگرهمین چهل صفحه را مثلا به جناب عظمت دکتر چمبران میدادند- میفهمیدید چه میکرد- نمونه های دیگر هم بچه ها تعریف کردند- استادمادرتئاتر فرمودند- افکار عمومی یک شمشیر دولبه است هم میتواند اقای شکسپیر بسازد وهم  میتواند اقای مکبث را بسازد- دوران مکبث دوران جهانگشائی است-مردم برای جهانگشائی اقای مکبث هورا میکشیدند-ترس اقای مکبث از داخل کاخ وفرماندهان نظامی  خوداش بود- جناب شکسپیر بخوبی که ایشان دراطاق خلوت خود چگونه بااین موضوع چگونه  چالش را نوشته است  همه را فریب دهد وافراد خطرناک را سربه نیست کند-درته کوچه شخصیتی بازاری وجود داشت بنام اقای مازندرانی- هم ایشان بسایر درمسادل دینی وارد بود وهم درمسائل بازار وهم درمسایل سیات  دومی نداشت  بطوریکه پس از انقلاب پیشنها داده شد که ایشان وزیر بازرگانی شوند-درته کوچه ایشان مداوم سخنران مذهبی دعوت میکرد که بحثها حساب شده بود ولی پس از سخنرانی جلسه صبحانه بود وافراد بحث های فوقالعاده داغ میکردند وساواک افرادی تازه استخدم شده بودند بعنوان مثال درپست تلگراف انها اخراج میکردند وپاپوش برای دانشجویان ودیک

گران درست میکرد خانم های محل بهمادرمن گفتند اگر ایشان به انجا برود از دانشگاه اخراج خواهد شد وپستی پیدا نخواهد کرد ماجریانات به گوش ایشان میرسانیم- بعدااز- انقلاب مسئول اقتصاد شیراز شد- از کلاس دوم دبیرستان تا به بالا هرقدمی که ایشان بر میداشت میلیون ایراد گرفته میشد وسرانجام به فحاشی وغیبت رسید فنر در رفته این تعلیمات بهمردم دادنشده بود که یکشب ره صدسال پیموده نمیشود هرکس امد همین مسئله شد کسانی از ایشان تمجید کردند واز ایشان یادمیگرفتند سرکار امدند نه مشورت نکردند وفرمودندهمه کارها راخراب کرده است سرانجام پ س از مدتی گفتن به ایشان بر گردید وایشان دیگرقبول نکرد- همین حالت برای ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین رخ داد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بسیاری از افراد از جمله خود من در زمان طاغوت- اروزهای خودمان را محیط تعلیم میداد که در یک جهان مدرنیته وحکومت مدرن لیبرال بدست می اید وهنوز بخش از ان یقه من را رها نمیکند- درحالیکه مدرن بودم درجهت مثبت خوب است ولایه های عالی ترهم موجود است درست زمانی که بچه از مهد کودکستان وارد دبستان میشود ان باز ی ها وسرگرمی ها که درکودکستان داشته است به اوکمک کرده است ولی دیگر انچنان نیازی به انهاندارد-متاسفانه غرب-انسان درسطح مدرنیته نگاه میدارد فرض کنید افرادی  بازی  باورق بکنند بدون انکه برس پول باشد وپس از چند ساعت از انها بپرسند چه چیزی بدست اوردید- میفرمایند وقت بخوبی تلف کردیم وگذراندیم وسئوال این است میتوانستید ورزش کنید مثلا شنا کنید هم وقت گذرانده بودید وهم فایده ای بردهاید – قران اشاره جالبی دارد چون اینجهان مقدمه است حقایق با بازی توام است بفکر بازی تنها نباشید- بفکر درک وفهم متعالی باشید سئوال اساسی این است هویت وشخصیت اصلی من چیست ویا چه بایدباشد زیارات امام حسین علیه السلام میفرماید ثار الله یعنی شخصیت الهی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شیخ کلینی ازاصحابی که به رهبری حضرت یونس بن ظیبان به خدمت عظمت العرش حضرت امام صادق علیه السلام رسیده ان- روایت میکند که- جناب یونس سلام الله علی که از نظر سنی ازهمه بزرگتر بودد- از امام برحق پرسیدند- فدایت شوم-من درمجلس این قوم یعنی اولاد حضرت عباس بن عبدالمطلب رحمتالله واسعه  یعنی بنی عباس ملعون حاظر میشوم پس چه بگویم  یعنی ارام چه ذکری بگویم که از شر انان نجات پیدا کنم حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هرگاهحاظر شدی ومارا به یاد اوردی پس درمرحله اول  بیاد اوردن اهلبیت مکرم رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین است که نور هستند –درمقابل تاریکی ها- سپس بگو- اللهم ارنا الرخا والسرور- محشر است –یعنی خداوندا ازتومیطلبیم گشاد دستی وفراخی نعمت- وشادی را- این حکمت چون زرق وبرق دارند انسان را ممکن  است وسوسه کنند-دذثانی اهل بخشش نیستند مگر برای اهداف شیطانی به انه کمک کنی- درثالت تاریک ودرنکبت وخباثت هستنذ روح انسانی را تیره وتار میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  اقای محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر مدعی است که که ایران به دنبال ترویج تفکر شیعی در افریقا است- ایران یک اندیشه افراطی میداند ولی وهابیت که اخیرا در الازهر تدریس میشود وایاشن هم پول هنگفتی از عربستان میگید وانهارا هم تائید میکند- میانه رو است؟؟!! ادعا میکند که نمایندگان الازهر در افریق درکل قاره تنها بیست وهفت نفر بودند عجب شاهکاری!! به ایرامیرونند وشیعه میشوندوپول گراف میگیرند وشما معلوم است این پوا ندارید؟؟ مگر دین زیرپیراهن ویا شغل است باپول بتوان خرید شما درتعلیمات  خود نقض دارید طلبه ها پس از تعلیم به اسرائیل  بفرستید تا دروه تخصصی یادبگیرنند مانند جناب ابوبکر بغدادی واز چند منبع حقوق کلان دریافت کنند وحکومت مجبور باشند از انها حمایت کنند واوازه الازهرهم جهانگیر شود وشما از نگرانی خارج شوید ویک محمد بن وهاب بر ای غرب ودرنتجه منافعاش هم دامن شما را میگیرد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—اخیرا به سایت داعش – به فارسی- دست پیدا کردم- به این خبر توجه کنید—خبر گذاری اعماقیعنی درعمق یعنی بسیار عقلانی- انغماسی ها قبل برگشت به سلاح سبک ومهماتی مسلط شدن- خبر گزاری : اعماق :# فوری- انغماسی ها-قبل از بازگشتنشان به موقعیت های خود داخل شهر# منبج برسلاح ومهماتی  مسلط شدند- مترجم افغانی دوره شهری است  غمس یعنی ستاره ای که غائب میشود شی ای  دراب فر میرود ومیزان نیزهای که در بدن فرمیرود منظور یعنی چریک شب که نفوذی عمل میکند خود شما در دین انغماسی هستید شایدخودتان  ئشاید خودتان درک نمیکنید؟؟ منبج یعنی کسی که از فردی اطاعات نمیکند لجباز وعصیان گر منبج بر سلاح سبک ومهماتی منظور این بوده است که انان بر منبج با سلاج سبک ومهمات سبک  پیروز شدند- از یک ایه استفاده میکردند که الحمد الله دیگر استفاده نمیکند دقیقا معنی ایه را درک نمیکردند ایه میفرماید مومنین چون برحق است سرانجام پیروز میشوند اینان ارقام شهدا رادرنبردی  بیان میکردند که خداوندمنان انهارا کشت خوار کرد پس شهید کیست وجالب مال خودرا شهید میگویند همه این حرف میزنند ایه میفرماید سرانجام مومنین واقعی پیروز میشوند- پس باید  صبر کرد ان ایدولوژی که پیروز شد شهدای انها هم پیروز شدند وپیروز بودند وان ایدولوژی شکست خورد  پیروز های انها هم شکست خوردند واین تز اقایان- متعلق به معاویه علیه العنت وفرزند نجس ان یزید علیه العنت است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99