سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اعدام به حق بعضی کردهای شورشی در کردستان- نظریات شخصی است- زیر ساخت مسئله این است سه بخش مهم کرد ها کرد های ایران وعراق وترکیه بدنبال وحدت بودند که اژانس اصلی ان هم چپی ها بودند ومسلمانان در این موضوع نقشی نداشتند – غرب ترکیه رامجهز کرد که کردستان ترکیه را مهار کند که امروزه میخواهد خفه کند وسهم شیر هم از نفت کرکوک بدست اورد- وضعیت کردستان عراق بهتر از وضعیت کردستان ایران بود  درجنگ ایران وعراق کرد های ایرانی تشویق میکرد که به کردستان عراق بپوندند وبهانها موقعیت فدرالی بدهد ودرموقع خاص سرانها زیر اب کند- لذا کردهای عراق- این هشدار را به کردهای ایران دادند ولی چپی ها با صدام بودند واز حمله حزب دمکرات که نقش تعین کنند داشت- بعداز انقلاب حزب دمکرات تصور کرد که ارتش ایران ضعیف شده است ولی سرنجام شکست خورد وباز ی سیاسی- را راه انداخت وغرب برای احیاان سرمایه گذاری کرد و حفظ منافع ملت کرد را حق خود دانست- ولی باپیشرفت کردستان ایران وافول موقعیت کردستان عراق- کم کم چربش سیاسی- ایدولوژیکی  ئذ کردستان عراق اشکار شد- واین وضعیت مطلوب غرب نیست- خانم رویا ال عامری نویسنده العربی- این افراد سلفی وتکفیری نمیداند بلکه دمکرات میداند ودرست میگوید اینان منافق شدند چون یخ دمکرات نمیگیرد از طریق سلفی تکفیری  ویا خودش سنی رادیکال مطرح میکنند- وا زتاکتیک- اسکریمیش – استفاده میکنند- که ایران بنام تاکتیک- کش -معروف است- این تاکتیک ئر جنگ جهانی دوم توسط – وفاشیسم ونازیسم بکار رفت وبعدا انقلابیون فرانسه  هم از ان کمک گرفتند- این تاکیتک به این علت –کش- میگویند- که یک کش ده سانتیمتری مثلا بتواند سیصد متر کش بیاید- این تاکتیک- از دوگروه تشکیل میشوند یک گروه مخفی که سعی میکند نقاط ضعفرا پیدا کند وباافراد وانها تماس بگیرد-متمایل به گروه کند- درایران دوسختی وجود دارد یکی انکه  حاضر به تغیر ایدولوژی خود نیستند ودوم میخواهند رابطه خوب  با شیعیان ومردم ایران داشته باشند- این دومانع مهم است وسوم ارتش اغیران به مراتب قوی تراز زمان شاه است ونمیشود با-   ان شوخی کرد- این افراد گروه اول  -افرادی که رهبری را جامعه رادارند ومردم از انان پیروی میکنند چنان نپذیرنند توسط گروه دوم  از بین میرونند ومداوم در جاهائی که بتواند با اسلحه سبک ضربه بزند گروه اول شناسائی میکند  وگروه دوم ضربه میزند وسربع فرار میکند وسعی میکنند در کل کردستان عمل کنند که توهم را بوجود اورد که نیروی عظیمی است ومردم کرد وغیر کرد بترسند وسعی کنند باانها مماشات وحتی اطاعت وهمکاری کنند که چریک های فدائی خلق باتقسیم اکثریت واقلیت همین برنامه را داشتند بهترین راه حل  تاکتیک  کوئل- است هردو جناح خفه کردند تامشخص شود عددی نیستند


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- پاکستان ادعا کرده است نمیتواند  برگروه مخوف حقانی نفوذ داشته باشد – ایشان پیرزنان های محلات لندن را  استخدام کند که تا یاد بگیردچگونه نفوذ میکنند واوباش را را مهار میکنند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-اخیرین نامه- ازکتاب- برسد به دست پوران عزیزم- جناب- بزرگوار انسان پویا دکتر شریعتی عزیز-پوران جان- عزیز- مهربان بد اخلاق خوش قلب- کافر غضب( درانتظارات براورده نشده)-مومن رضا( درزمان اورده شده انتظارات وبعضی مواقع دیگر که متنبه شدند)ی بد خرج خسیس حواس پرت جمع کن  جیغ بنفشی ژوکند  لبخند- نخ من شیر لگد رن – تند جوش-فرشته- دیو سوهان عمر- - تسلیت بخش – دیوانه زنجیری خدمند---- مرگ- روح دمنده- رحمت پرزحمت- رنج پراز لذت شراب- تا اخر مطلب- ایشان دقیقا اروپائی وفرانسوی شدند با وجود انکه زمان کمی  درانجا بودند- نه انکه تبسم ابع اسلام ومرید معمار انقلاب ومسلمان باشند بخصوص شاگرد چهارده معصوم علیه السلام- البته اروپائی از جهاتی بهتر از جهان سوم هستند وازجهاتی عقب تر هستند—در طول زندگانی من به این نتجه رسیدم خداوند منان ک کارگردان اصلی است- وبالای سر هر بنده اش خوداش است- من در کلاس در حوزه بودیم بحث فقهی دوره همی میکردیم- خیلی جالبی بود به چه ها اعتراف میکردند بخاطر رو ستا فلان مطلب یادنگرفتیم ویا فلان مطلب دریک مباحته باطلبه بزرگتر طوطی وار  حفظ کردم وهنوز پی به استدلال ان نبردم یک اقائی امد فرمودند یکی ازطلبه  این حوزه به روستا ما میامد وبسیار جالب بود وحال پستی گرفته است وامکان ندارد که بیاید حضرت اقا فرمودند از یکی دیگر از اقایان انتخاب کنید- کدام اقایان مایل هستند بیایند-  یکی از اقایان طلبه فرمودند مسائل خمس درانجا حل شد مثلاشریک بودند در تراکتور وفلان من باخودم گفتم این بنده خدا چیزی از مسائل درک نمیکند- یک دفعه ایشان مسائل فوق پیچیده خمس را شرح داد به راحتی من فهمیدم خداوندمنان درزبان ایشان گذاشت-  من خودم  را جمع وجورکردم تا حدودی خودم را باخته بودم- پرسیدم درباره خمس در ذیم کاری گویا نظریات مختلف است بستگی به میزان باران ومکانهادارد- رنگا ش  را باخت- گفت قربان من زیاددراین باره مطلع نیستم ولی نسبت به باران تغیراتی در خمس است- این سناریو بارها تکرار شدهاست وبیشترین ان درمسائل زناشوئی است- نیمی از شخصیت مردان پیدا کرذن پختگی وشجاعت ومردم داری وخارج شدن از بچگی وغیره مستقیم وغیره مستقیم به همسران انها مربوط است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرین نامه- ازکتاب- برسد به دست پوران عزیزم- جناب- بزرگوار انسان پویا دکتر شریعتی عزیز-پوران جان- عزیز- مهربان بد اخلاق خوش قلب- کافر غضب( درانتظارات براورده نشده)-مومن رضا( درزمان اورده شده انتظارات وبعضی مواقع دیگر که متنبه شدند)ی بد خرج خسیس حواس پرت جمع کن  جیغ بنفشی ژوکند  لبخند- نخ من شیر لگد رن – تند جوش-فرشته- دیو سوهان عمر- - تسلیت بخش – دیوانه زنجیری خدمند---- مرگ- روح دمنده- رحمت پرزحمت- رنج پراز لذت شراب- تا اخر مطلب- ایشان دقیقا اروپائی وفرانسوی شدند با وجود انکه زمان کمی  درانجا بودند- نه انکه تابع اسلام ومرید معمار انقلاب ومسلمان باشند بخصوص شاگرد چهارده معصوم علیه السلام- البته اروپائی از جهاتی بهتر از جهان سوم هستند وازجهاتی عقب تر هستند—در طول زندگانی من به این نتجه رسیدم خداوند منان ک کارگردان اصلی است- وبالای سر هر بنده اش خوداش است- من در کلاس در حوزه بودیم بحث فقهی دوره همی میکردیم- خیلی جالبی بود به چه ها اعتراف میکردند بخاطر رو ستا فلان مطلب یادنگرفتیم ویا فلان مطلب دریک مباحته باطلبه بزرگتر طوطی وار  حفظ کردم وهنوز پی به استدلال ان نبردم یک اقائی امد فرمودند یکی ازطلبه  این حوزه به روستا ما میامد وبسیار جالب بود وحال پستی گرفته است وامکان ندارد که بیاید حضرت اقا فرمودند از یکی دیگر از اقایان انتخاب کنید- کدام اقایان مایل هستند بیایند-  یکی از اقایان طلبه فرمودند مسائل خمس درانجا حل شد مثلاشریک بودند در تراکتور وفلان من باخودم گفتم این بنده خدا چیزی از مسائل درک نمیکند- یک دفعه ایشان مسائل فوق پیچیده خمس را شرح داد به راحتی من فهمیدم خداوندمنان درزبان ایشان گذاشت-  من خودم  را جمع وجورکردم تا حدودی خودم را باخته بودم- پرسیدم درباره خمس در ذیم کاری گویا نظریات مختلف است بستگی به میزان باران ومکانهادارد- رنگا ش  را باخت- گفت قربان من زیاددراین باره مطلع نیستم ولی نسبت به باران تغیراتی در خمس است- این سناریو بارها تکرار شدهاست وبیشترین ان درمسائل زناشوئی است- نیمی از شخصیت مردان پیدا کرذن پختگی وشجاعت ومردم داری وخارج شدن از بچگی وغیره مستقیم وغیره مستقیم به همسران انها مربوط است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- از قرار معلوم لباس ورزشکاران را به یک شرکت ایتالیا ئی دادند- خوب عمامه وعبا ونعلین به این شرکت بدهید- مش باقرها در روستا ها زیادند که طرح انچنانانی بدهند این شرکت میلیونها ذلار هزینه کرده وپولی دریافت نکرده است صرفا برای تبیلغات ان وقت میگویند از بیت المال بخوبی محافظت نمیشود؟؟- یک اساتد ریاضی دکتری از امریکا گرفته بود ایشان میفرمود هروقت میگویند ایرانیان باهوش انروز ازخنده زوده بر میشوند به تحقیق من فهمیدم در حقه بازی حرف اول جهان رامیزنیم که به سیا یادمیدهیم- اگر تا روز قیامت یک هزارم کتاب های کتابخانه نیویوروک  تا قیامت ترجمه کردیم من حاضر هستم دستم زیر ساطوز رود درحالیکه انها علم رابوجود اوردند- درهمان زمان –ا-بی-  ام -مشهور ترین سازنده کامپوتر بود وبرنامه نویسی واسرار نویسی را فاش نمیکرد- یک کامپوتر سطح بالا خریده بودند به هردانشکده دادند بوق یک راننده کامیون جاده جنی شده- همه گفتند کار مرحوم سلامی است لیسانیه ادبیات نیمچه دکتری زبانان انگلیسی- من هروقت ایشان را میدیدم باخود میگفتم اگر حضرت سلمان فارسی رحمت الله علیه یک هزارم تواضع وفروتنی وسلمت نفس ایشان رادشته باشد شاهکار استایشان دانشگاه فرمودند کی فوق دیپلم ا-بی ام استخدام کنید تا ما یاد بگیریم-فرمودند بودجه نداریم ایشان فرمود پس جزوات رابخرید- یکتیم درست کرد از فوق لیسانسزبان -ریاضی وغیره  سالی یک بار یک فوق دیپلم ا-بی ام- به شیراز میامد تا انرا چک کند  دهزار دلار برای یک روز میگرفت ان روز چهار ساعت با کامپوتر کار میکرد وبایک خانم مترجم جزو گزوه شروع بکار  کرد کامپوتر جواب نمیداد ایشان عصبانی شد که چراطلاع ندایدید انخانم جواب دارد-برنامه ریزی عوض شده  ایشان فرمودندبرفرض  یک برنامه ریزی کرده باشید کار سخت کردید ان خانم جواب داده است برعکس کاررا اسان تر کردیم-خنده اش گرفته بود که ا-بی-ام حرف اول دنیارا دربرنامه ریزی میزند به ان خانم میگوید لطفا شما کارکنید ولی دستور را من میدهم مات ومبهوت میشود به قسمت  سخت افزاری نگاه میکند باکمال تعجب متوجه میشود که هم قعطات سوخته را عوضکردند وهم ارتقا دادند وفقط چهار قطعه بلدنبودند که ان چهار قطعه هم ایشان یاد میدهد- به نزد ریس دانشگاه میرود میگوید من جایزه ایشا رامیدهم هم از شیراز میخرم وعمده ان از امریکا خواهد امد یکقلم بیستهزاردلار ازامریکا برای ایشان فرستاد وفرمودندشماهم یک جایزه بدهید ماهانه باشد ایشامن با وزرات علوم تماس میگیرد وشاه میگوید هرچه میگوید عمل کنید ریس دانشگاه میگوید سیصدتومان- ایشان میگوید کم است هفتصد تومان وقتیکه ایشانمیخواست حقوق بگیرد تصور میکند اشتباه رخ داده است خانمی کهحقوق میداه است میفرمایدخیر درست بخشنامه شده ایشان نزد ریس دانشگاه میرود تازمانی که همه استادان وتیم حقوق شان اینمقدار  زیاد نشود من نمیپذیریم-میگویند چاهره نیست مگر شما بنویسید این هفتصدتومان درجای دیگری هزینه شد وایشان مینویسد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب فتح الشام-وسوسه و وزوزیک مشت اعراب بی کیفیت فلسطین- که صیهونیست پسرعمو های ما هستند رانخورید-چه بسا پسرعموها بهم حیانت میکنند- وامام زمان علیه السلام حساب این پسرعموهارا خواهد رسید انها مشتی احمق مسیحی راهمراه خود میکنند- حساب انهاراهم امام زمان علیه السلام خواهد رسید با مسیحیت درگیرنشوید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فستیوال فیلم ونیز که قدیمی ترین فستیوال فیلم دنیا است کهدر سال1932 شروع شده است- سعی کرده است که برندگان وبرجستگان چشن های مختلف فیلم وکسان دیگررا انتخاب کند که بفهمد ایا محق بودن کهبر روی نیمکت برندگان بنشینند- سعی شده است که فیلم ها دور از خشونت وحشی گری ولو وحشی گری هوشمندانه باشد وبه مسائل فلسفی ومسائل مهم جهانی  همراه باشد از حقایق جهانی دور نشود- امروزه وحشی گری که درحال جهانی شدن است اجازه نمیدهدکه بافیلم های امیداوراکنند مانند –مابین دواقیانونس- کهداستان بچه ای است که درقایقی رها شده است ود رجائی مابین دواقیانوس سالم  از اب گرفته میشود تاریخ متاسفانه مایه این اعجاب شده است که انسان درتاریخ چگونه هویت پلید وناقص را تحمل کرده است وامروزه مانفیست ها وکتب حقوق هم نمیتواند انسان را امیداور کند وهمچنان این دغدغه هویت واقعی انسان چیست مطرح است؟ درحقیقت هویت واقعی انسان درتاریخ گم شده است دراغاز فستیوال ترانه ای کوتاه خوانده میشود که مطلع ان این است چرا ان ستاره مثلا درته کهکشان میدرخشد- جناب مرحوم کیا رستمی باتوجه به نوعهنرمنداه عکاسی درفیلم وتاثیربخش بودن گرافیک انتخاب شده وبحث های انسانیتی به سینما روح تازه ای داد ولی اساس  ان است که ان هویت ناب  گمشده تاریخ انسانیت را مطرح کرده شود که این مر کار اسلام ناب وبخصوص ایران است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99