سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- در روز چهارشنبه یکجوانی که نام اش فاش نشده است-بیست ساله ازبرج اقای ترامپ بصورت  روش عنکبوتی بالا رفت- اولا این امر غیرمعمول است- در ثانی این عمل درسطح فوق العاده خطرناک با ریسک بسیار بالا بوده است معلوم میشود روی ایشان کار های زیادی شده است غرب ازاین نوع کارها زیاد میکند ایشان در روز سه شنبه در وبلاگ خوداش در یو تیوپ بیان کرده بود که چنین کاری راخواهد کرد ونوشته بود که – باور کنید که اگر عمل من مهم نباشد چنین وهدف مهمی نباشدمن دست به ریسک سخت که برای ان زندگانی خودرا گذاشته ام نمی زنم- وی برگ هائی با خود داشته است که میخواسته ازبالای برج انرا پخش کند که دران نوشته بود-دلیل ان که برج شمارا بالا امدم برای جلب توجه شما بوده است یعنی برای جلب توجه مردم برای شمابوده است-اقای ترامپ از پلیس تشکر کرده است که کاربزرگی انجام داده است که درحفظ مردمان وفرد برج پیما انجامید- ومفصل از اینترنت وتلویزیون چهار ساعت مردم شاهد  ومشاهده میکردند واز فیس بوک هم منتشر میشد وهزاران کامنت هم برای ان گذاشتند نام این فرد اخیرا  اقای استفان روگاتا  گفته شده است-پلیس نیویورک گفته است که مسئول برج ترامپ دهزار دلارجریمه خواهد شد باوجودانکه کیوسک راهنمای دم در رابرداشته است ولی بی مبلاتی کرده است-ازجمله داربست شیشه شوری بسیار پائین بوده است-اخباری که از برج اقای ترامپ میرسدکه از قوانین ملک شخصی حکایت میکند- فرد مزبور از کیسه هوا  استفاده میکرده است که بنظرمیرسد ازنوع نظامی باشد- واماه بکار بوده است ودر بازداشتگاه پلیس رفته است که افراد شاغل درانجا از کفش پلیسی خانم ایواک ترامپ دختر اقای ترامپ میسازد استفاده میکند-درهرحال خواستند یک طرح جنجالی به نفع اقای ترامپ اجرا کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن -الرحیم- نظریات شخصی است-تکمله ای به مقاله-نوشدارونیست-سم مهلک است-یاداشت روز کیهان بقلم جناب اقای سعد الله زارعی-رهبر امام گونه انقلاب-" ئر ظاهر وعده میدهند با زبان چرب دونرم حرف میزنند امادر عمل توطئه میکند- وتخریب می کنند- مانع پیشرفت کا ها میشوند- این شد امریکا- این شد تجربه- حالا امریکائی ها میگویند- بیائید درباره مسائل منطقه با شما صحبت کنیم- خوب تجربه به ما میگوید این کار برای ما سم مهلک است-بقل حضرت حافظ رحمت الله علیه هفتاد دوملت سرانجام توسط سلطان های خود  برملت خود ودیگران تیغ خواند کشید- جز سلطان خوبان- خفته برسنجاب شاهی نازنینی را چه غم- گر زخار وخاره سازد بستر وبالین غریب-مردمان در نزد شاهان غریب هستند—چرا از کوی خرابات روی برتابم- کزین به جهان هیچ رسم وراهی نیست- زمانی که غرب چزو سپاه پاپ ها بود برسر منافع میجنگید- بدستورخداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام- سپس به دستور شاهان میجنگید بر ای منافع شاهان- حال برای منافع ملی میجنگد درلوای حقوق بشر- ومناقع ملی-غربیان رابطه ایران را باغرب  بنام بازی بزرگ نامیدند بر سرمناف غرب با شرق بخصوص روسیه تزاری درایران رخ داد وامریکاه به جرگه غرب برعلیه شرق پیوست وشعار نه غربی نه شرقی نتجه  تجربه تاریخی سترگی است که جزو افکار عمومی ایرانیان بود- که هم برای غرب وهم برای شرق خوش ایند نبود- در اسلام همین داستان رخ داد- دوخط فاصل بوجود امد- خط فاصله اول با مشرکین صلح طلب که این دو دایره درجائی باهم مماس میشدند ویک خط فاصله قرمز با کا فر ومشرک حربی که برهم میتاختند- قران کافرین ومشرکین- نادانها واحمقهای مریض قلبی هستند تبین میکند وسعی در معالجه انها دارد که حداقل دردسر ساز هستند- وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعنوان یک طبیب ورانکاو وروانشناس روحی وسیاسی وعقلانی میباشد که به تغیر معتقد هست قران مجید  به تغیر معتقد است ولوی این نغیر به سختی وبارنج وزمانبر باشد وجهاد هم به همین معنا است اسلام دارای هویت تبین شده  ودارای استقلال عقلانی نه احساسی- وعزت وشرافت ومقام خودرا از خداوند منان میطلبد نه بلوک ها—قبلا کمونیست یک تاکتیکی داشتند- که خود انها اسم اش رافیلم واپارت کردن میگفتند- یک روحانی به لندن امد- بعضی دانشجویان ایرانی کمونیست ایشان رادعوت کرده بودند که چرا شما کمونیست نمیشوید- ایشان فرموده بود چند نوع کم نیست وجود دارد گفته بود 64 تا ایشان گفته شما بااین شصت وچهارتا تماس بگیرید ویک  کمونیست یک پارچه بوجودبیاورید یوا با عقلای  کمونیست وازادجهان صحبت کنید که بگویند کمونیست شما بهترین است انگاه از من دعوت کنید تا وارد بحث شویم شما که نمیتوانید جو اب کمونیست های دیگر بدهید چرا میخواهیدمن کمونیست شوم- ایشان یک جلسه دینی گذاشت که برای اولین بار جمعیت عظیمی از ایرانیان امده بودند ودرزیرباران شدید باچتر بیرون از سالن وساختمان ایستاده بودند ایشان درباره اثبات توحید صحبت کرد وسپس مزایا ی اسلام نسبت به مسیحیت وسکولاریسیم وکدهای فراوانی بابزرگان مسیحیت وبعضی کارمندان سوپرمارکت بخصوص دختران جوان اورد- در پایان جلسه سئوالات مطرح شد- اقایان کمونیستها سئوال کرده بودند اگر کمونیست غلط است واسلام درست است وخداوندمنان با مسلمان است وبرضد کمونیست است چرا شوروی وچین وکشورهای کمونیستی جلوتر از کشورهای اسلامی است چرا اینهمه سیل وزلزله درکشورهای اسلامی رخ میدهد وکمتر درکشورهای غربی ویاشرقی رخ میدهد ودیگر سئوالات تا اثر اثبات توحید کم شود- این تاکتیک  امروزه از طرف غرب هم اجرا میشود برای بهتر درک کردن مصر در دوره عبدالناصر با مصر بعد از عبدالناصر که به سمت غرب متمایل شد-مقایسه کنید ارزش سیاسی اندوره حتی درجهان غرب با امروز سنجه کنید وانقلاب مصر دیروز وامروز  باهم مقایسه کنید مصر بکجا رسیده است وچه وزنه ای سیاسی درجهان دارد مصر امروز تابع قطر وعربستان است-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله ارحمن الرحیم-با تشکر از رزمندههای موفق ودلاور وبا ایمان اسلامی درعراق وسوریه-  موقعیت برای اجرای تاکتیک ها ی گرفتن غار- باید اجرا کرد از عقب وجلو باید پرس کرد ونفوذ وعبور از عقب باشد درحال فرار از جلو پرس شود- ومواضع استحکامی در راهرو ها وکانال ها کوبیده شود-  واتش موشکی وتوپخانه از روی سر وقوای احمق های روانی عبور کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است تحتتاثیر بیانات علامه حضرت ایت الله محمد حسین طباطبائی رحمت الله  علیه  است –ذات الهی در حالی که بسیط است جز ندارد  ویا بقولی یک جزاست بینهایت صفت دارد در حالی که هرچه ماده ساده تر از ترکیب به سمت اجزا حرکت کند هر جز صفات کمتری دارد- ومشخص میشود خداوند منان یک روح بسیار پیچیده است- دوم صفات ذات که به این تعین اول هم میگویند مقام احدیت هم گفته میشود –میتوان تصور کرد با فرمول شیمیائی اب یعنی دوهیدرژن ویک اکسیژن این فرمول ذات اب است اگر یک جز  این فرومول نباشد ان موجود دیگر اب نیست- اگر یک صفت در ذات الهی نباشد دیگر وجودی بنام خداوند وجودندارد پس خداوند باصفات محدود در ذات وجودندارد یعنی یک موجود بالذات نخواهد بود به خود پایدار باشد واین امر اگر گفته شود یک توهم است مانند ماتیرالیست ها که ماده قائمرا بالذات میدانند- از شگفتی ها این استکه هر موجودی ولو خداوندمنان ذات را که پیدا کرد تعدادی صفات غیر ذات همراه ان ذات هست- که حضرت استاد رحمت الله علیه انرا از خواص اصالت وجود میداند مااند اب که رفع تشنگی میکند- قدرت حلالیت دارد  نورر امنعکس میکند گرما وصوت را انتقال میدهد –یکنوع ارتباط باصفات ذات دارد که بحث پیچیده ای دارد- مانند روح که صفت درک راهم دارد- هر موجوی که  صفات ثانونی ان یامقام واحدیت ان  بی نهایت نباشد پس  ذات یی نهایت ندارد-در حدیث است کس به درک ذات الهی نمیرسد –جزو خداوندمنان که عالم به ذات خود است ولی از حضرت علی علیه السلام حدیثی است که ایشان همان طورکه خداوندمنان ذات خودرا میشناسد من هم میشناسم—خداوند  ازاینکه این گنچینه به ایشان رسیده است-در شگفت ولذت خاص است- لذا برای مخلوقات خداوندمنان ایجاد شگفتی میکند یکنوع شگفتی مثبت- که لازمه وشوق وانگیزه برای حرکت وایجادروح شاداب  برای انسان است-که نظیر ندارد مانند روابط جنسی- شیطان ایجاد شگفتی منفی میکند که خیلی زودکم ارزش ومعمولی وخستگی اور است وخداوند با قدرت قاهره همچنان در سوره بقره فرمودند اتش ان شگفتی را خاموش-میکند ومد تها درحیران هستند تا راه جدیدی پیدا کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انقلاب پدیده ساده ای نیست- وحرکت سیاسی جامعه از یک زیربنا ویک روبنا تشکیل شده است-  و مسائلی که در جامعه بیشترین تاثیر را میگذارد-روبنائی است واگر ما روبنارااصل بگیریم- باید یک زیربنا برای حفظ ان  تدوین کنیم- با مشکلاتی سیلاب وار اگر وارد شود –خود بخود روبنا تغیر میکند ولاجرم زیربناهم تغیر میکند لذا به پویایی هردو معتقد هستند یا از راه مسالمت امیز ویا از راه قهری وانقلابی- علت شکست انقلاب ها وتغیر انقلاب ها به همین علت است وگاهی زیربنا سست است وقدرت حفظ وحمایت کردن ودوام وپایداری دادن به زیربنارا ندارد- چقدر زمان  طول کشید تا حضرت ابراهیم علیه السلام به امامت رسید چرا از همان لحظه نبوت به امامت نرسید-زیر ا زیربنا اماده نه بود ولی روبنا امده بود- حضرت ابراهیم السلام رسید به این مقام استباط ه فرزنداش که پیامبر اینده است به فرمان الهی میشود کشت ولی برای حضرت نوح علیه السلام که میدانست فرزنداش مشرک شده است وهیشه مشرک میماند وبزرگترین مخالف ایشان است ول مایل نبود از ایشان دست بکشد زمانی که در کشتی بود  به این درجه نایل شد که بتواند دست بکشد- یک اصل است زمانی انقلاب پیروز میشود که تهدیدها تبدیل به فرصتها شود وگرنه انقلاب شکست میخورد شیطان درجهتی حرکت میکرد که خوداش متکلم وحده شود عاشق هدف اش ایصال مطلوب به معشوق یا معشوقه است یعنی بایدمطالب دلخواه معشوق یا معشوقه حرکت کن نه برعکس- شیطان ایصال به مطلوب را از نوع دوم میدانست ایشان سوگلی باشد بقول جناب حضرت حافظ میفرمیاد ما شرابی میخوریم که عکس رخ یار دران است میدانیم از کدام تاکستان است- عظمت اسلام این بودکه زیربنا را همراه روبنا باهم به پیش برد لذا بقول حضرت ملاصدرا رحمت الله علیه روبنا بر میگرد به توحید ومعاد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انقلاب پدیده ساده ای نیست- وحرکت سیاسی جامعه از یک زیربنا ویک روبنا تشکیل شده است-  و مسائلی که در جامعه بیشترین تاثیر را میگذارد-روبنائی است واگر ما روبنارااصل بگیریم- باید یک زیربنا برای حفظ ان  تدوین کنیم- با مشکلاتی سیلاب وار اگر وارد شود –خود بخود روبنا تغیر میکند ولاجرم زیربناهم تغیر میکند لذا به پویایی هردو معتقد هستند یا از راه مسالمت امیز ویا از راه قهری وانقلابی- علت شکست انقلاب ها وتغیر انقلاب ها به همین علت است وگاهی زیربنا سست است وقدرت حفظ وحمایت کردن ودوام وپایداری دادن به زیربنارا ندارد- چقدر زمان  طول کشید تا حضرت ابراهیم علیه السلام به امامت رسید چرا از همان لحظه نبوت به امامت نرسید-زیر ا زیربنا اماده نه بود ولی روبنا امده بود- حضرت ابراهیم السلام رسید به این مقام استباط ه فرزنداش که پیامبر اینده است به فرمان الهی میشود کشت ولی برای حضرت نوح علیه السلام که میدانست فرزنداش مشرک شده است وهیشه مشرک میماند وبزرگترین مخالف ایشان است ول مایل نبود از ایشان دست بکشد زمانی که در کشتی بود  به این درجه نایل شد که بتواند دست بکشد- یک اصل است زمانی انقلاب پیروز میشود که تهدیدها تبدیل به فرصتها شود وگرنه انقلاب شکست میخورد شیطان درجهتی حرکت میکرد که خوداش متکلم وحده شود عاشق هدف اش ایصال مطلوب به معشوق یا معشوقه است یعنی بایدمطالب دلخواه معشوق یا معشوقه حرکت کن نه برعکس- شیطان ایصال به مطلوب را از نوع دوم میدانست ایشان سوگلی باشد بقول جناب حضرت حافظ میفرمیاد ما شرابی میخوریم که عکس رخ یار دران است میدانیم از کدام تاکستان است- عظمت اسلام این بودکه زیربنا را همراه روبنا باهم به پیش برد لذا بقول حضرت ملاصدرا رحمت الله علیه روبنا بر میگرد به توحید ومعاد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به جناب حضرت حافظ-رحمت اله علیه-گرچه کارهای مطالعاتی فراوان برای خودم درست کردم که به هیچکدام انها بخوبی نمیرسم- مایل بودم بحث های مذهبی بزرگان قدیم ایران را با مطالعات خودم- بسنجم- خواستم از جناب حضرت حافظ رحمت الله علیه شروع کنم- تنبلی میکردم- یک تقویمی  بنام تقویم حافظ- قرار براین گذاشتم در پاورقی شعری را  از جناب حافظ رحمت الله علیه نوشته است  را مورد کنکاش قرار بدهم- شعر صلاح کار- صلاح کار کجا ومن خراب کجا- اقایان اسوه دیانت؟؟ به جناب حافظ فرمودند –مرد خراب- ومحلی که که بعدا شرح میدهم برای گفتمان خودشان انتخاب کردند گفتند خرابات- یعنی بحث های جناب اقای حافظ مانند شراب خوردن حرام است بلکه بدتر است- جناب حضرت حافظ فرمودند خراب اباد است- از مسچد منتقل شدن به خرابات- خیلی عجیب است که بحثهای- سیاسی- اجتماعی – اقتصادی مانند  درمسجد صحیح نیست- مگر این مطالب درقران نیامده است- مگر پیامبرم اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بحث های دنیائی؟؟ درمسجد نبی نکردند- امام صادق علیه السلام اگر به ایشان فرصت میدادند همان بحث های حوزه درمسجد نبی  بیان میکردند وبسیار بحث های دنیائی دارند درزمان رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم در مسجدنبی زبان سریانی وعلم حسابداری را تعلیم میدادند- حال حافظ میفرماید به من میگویند خراب ومیخواهند صلاح کار را به من یاد دهند- میفرمانید -ببین تفاوت ره کزکجا است تا به کجا- وبخوبی فرهنگ زمانه را مشخص میکند—دلم زه صومعه بگرفت وخرقه سالوس- ضومعه متعلق به مسیحیت است خرقه بازی کارانها است حقیقت امر همین است که حالت تهاجمی دارند یهود ومسیحیت وبر دین اسلام میخماهند مداوم اشکا بگیرند وتثلیث بالاترین درجه عرفان است عظمت اش دراین است که انسان به خدائی میرسد؟؟ اوج تعالی است؟؟ که از یونان وفرهنگ کهن سابق گرقتند که فدی بنام هرکول به مقام خدائی میرسد- کجا است دیرمغان وشراب ناب کجا است- انصافا برادران زردتشی ربعضی موارد به مراتب یهودیان ومسیحیان هستند- زروی دوست دوست دل دشمنان چه دریابد- چراغ مرده کجا شمع افتاب کجا -دوستان جناب حافظ اول اهل دیرمغان وچون ایشان اهل طریقت است تا اهل شریعت- ئذخرابات است دشمنان چراغ مرده هستند ودوستان شمع افتا ب هستند- فغان کاین لولیان شوخ  شیزین کار شهر اشوب- در زمان ساسانیان که نادان هائی تصور میکنند که درتمدن دستی داشتند که درحالیکه از یوناینان حتی فنقی= لبنان  وبسیاری کشور های دیگر  عقب مانده بودند چه پژشکی وچه کشتی سازی ونجوم وحتی علوم نظامی وظلم های بسیار زیاد وفاحش داشتند وفقط جمعیت زیادی داشتند وبعضی شهرها ماند اصفهان وهمدان وشیراز ومانندانان همت خودمردم بود نه انکه انان نقشی سازنده داشته باشند ودر استبداد حرف اول را  میزدند کتبی که از انها باقی مانده است- نسبت به تمدن ها دیگر بسیار ناچیز است ومردم بسیار ناراحت بودند لذا تصمیم گرفتند از هندوستان لولیان شوخ شیرین کار بیاورنند که ترانه وموزیک شاد میزدند وبعدا ایرانیان از انها تقلید کردند واصطلاح شهر اشوب من تعبیر میکنم  به- جا کن- درعرب در ادبیات وهنر وبحث سیاسی دقیق من برا ی اولین دریک محفلی یک خانم هنرمند نقاش وفلیسوف بادرجات بالای علمی با یک ادیب وسیاستمدار با درجات علمی ده دقیقه چالش انهارگوش کردم وجا کن شدم وبه سرعت بیرون امدم که انمجلات رابخرم ویک هفته دانشگاه نروم روزی بیست ساعت  مطالعه میکردم وزمان رادرک نمیکردم دانشگاه9 یکدانشجوی ایرانی مامور کرد که وضع دمن روشن کنند وایشان فرمودند شما بی ادبی کردیباید دانشگاه را مطلع میکردی وگفتم از فردا می ایم وخانم استد گفت اگر بخواهی مداوم شیفته شوی به جائی نمیرسی-  حافظ به اینان فرموده است شهراشوب درهر حال ئذسطحی عمیق بودند وجا کن میکردند واینان در دیر مغان میامدند- چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را- دوحالت است یابدنبال یکدرک عمیق رفتن ویابدنبال دنیا  رفتن- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99