سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- خدمت ظریفی بودم که شاعر هم است-از ایشان پرسیدم رسالت شاعر وادیب چیست- ایا باید دربرج عاج باشد خود پاره کند وبدوزد—فرمودد شاعری  وادیب راین مرز وبوم نوعی مریضی است تا رگ دیوانگی نداشته باشد شعر نمیگوید مگر شعر ائینی بگوید- حتی جان خودرا ازدست میدهد- درجوانی  باها شعر گفتم  تا مرز خطر پیش رفتم خداوندمنان منرا کمک کرده است  روز بیست ویک اذر روز ارتش بود بخاطر شگست دادند غلام یحی پیشه وری که مقدمات انرا انگلیسی ها فراهم کردند من رادعوت به محفل شعر کردند ومن  نمیدانستم از رکن دو کسی هم انحاهم میاید کهجای سواک بود شعی گفتم درباره روز ارتش که مطلع اش این است - ماه اذر خصم اذربایجان اذر گرفت- خصم اذربایجان اذر ز پا تا سر گرفت- نادرافشارهم نگرفت بعداز فتح هند –ای چنین جشنی که ارتش درمه اذر گرفت- تنهاشاعر حکیم جناب اقای نیما یوشیچ بودند که فرمود  بایدشعر را به نحوی گفت که اجا ن ها نفهمند- نظر ایشان درباره کمونیست ها درشیراز پرسیدم- ایشان فرمودد اقایان لباس سفید استین کوتاه باسبیل استالینی خودرا یک سروگردن از دیگران بالتر میدانستند هنوز یکی از همسایه شما میفرمود من در زمان قبل توده ای بودم- من مرید حضرت ایت الله العظمی سید نورالدین هاشمی الحسینی رحمت الله علیه بودم- ایشان میفرمودند کمونیست سه دسته هستند  توده ای روسی وتود ه ای انگلیسی کهمن همیشه تعجب میکردم که چه معنا دارد تا انکه جناب اقای علم دولت تشکیل داد معروف به دولت انگلیسی وهمه افراد ان توده ای انگلیسی بودند رسول پرویزی باهری که بعدا دکتر باهری شد ودیگران زمانی شاه تیر خورد کمونیست ها را میگرفتند ولی کمونیست توده ای فرار کردند وکاری به انها نداشتند باهری ریس صندوق مالی حزب توده ای انگلیسی بود پول صندوق برداشت وبه فرانسه فرار کرد ودکتری گرفت بر گشت- سوم حضرت اقا رحمت اله علیه میفرمودند تود های الولوملول یعنی احمق وخر به اصطلاح سمپات حزب توده روسی وانگلیسی تظاهرات را می انداختند وشعار تند میدانند وپلیس باانها در گیر میشد سران انها عقب الولوملول قرار میگرفتند واز انها کشته وزخمی میدادنند وبه زندان میافتادند- سئوال من این بود علت مخالفت بعضی روشنفکران با روحانیت چه بود ایشان فرمودند عشقی وعارف قزوینی اول طلبه بودند اکثریت روحانیون کاری به سیاست نداشتند وحتی برای حضرت ایت الله شهید مدرس رحمت الله چیزی نمی گفتند؟؟!!- تمام هم وغم انها چیزی بگویند که اشک مردم در بیاید-خواستم بگویم به همین علت است که تود های هاهم سعی میکردند اشک مردم دربیاورند ایشان هربزرگی از رضاشاه دلخور میشد وبه ایشان نامه ای مینوشت رضاشاه نامه رابه اقای علی اصغر حکمت میداد وایشان هم اشک فلان کس را درمیاورد شهر حقیقتا مانند کوفه بودند بزودی مطابق قدرت رنگ عوض میکردند وخاطراتی بیان کردند- درباره جناب اقای مصدق سئوال کردم- فرمودند جناب حضرت ایت الله نورالدین الحسینی الهاشمی رحمت الله علیه اقای مصدق اشتباه کرد روحانیت را ازدست داد وبه رای خود ومتکی به غرب شد ومیدانستیم شکست میخورد اگر به سراغ ما می امد برنده میشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله ای – بنام ابتذال نظری  مدعیان ازادی قلم واندیشه ولجن پراکنی انان  برضد حزب توده – قران مجید  به حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید کسانی که از تو دئری میکنند- (گویا) بر چشمان انان پرده ای است که حقایق ا نمی بینند انچه دوست دارند میبینند- ودر گوش انها مثلا بقول عالمی سرب است انچه حق است نمیشنوند انچه دوست دارند میشنوند- زمانیکه انها دعوت به گفتمان وچالش میکنید مانند صدای  است که گاو ها میشونند اینان بدترین خلق  هستند حتی از حیوانات پائین تر هستند- در عصر جاهلیت عرب جاهلی به این نتجه رسیده بود که این جهان مخلوق است ونظم دارد وباید یک مدبر داشته باشد که اسم انرا دهر گذاشته و اقایان کمونیست از این عرب جاهلی درک کمتری دارند وجالب ان که درمحافل علمی قدرت چالش ندارند درتابستان ها دربلژیک وامستردام گردهمائی دانشجویان جهان غرب بود ولی از هندوستان وپاکستان وجاهای دیگر دانشجویان میامدند ودانشجویان ایرانی از کشور کانادا امده بودند ویک تیم از دانشجویان ایرانی هم از لندن به انجا رفتیم مرحله اول بلژیک بود چاد ر این افراد دریم محوطه اماده  که ماند فروم بود یعنی استادیوم- که سکوهای پلکانی داشت که انروی ان مینشستیم البته ما در خوابگاه یک کلیسا بودیم روز اول بسیار خلوت بود سه چادر مال دانشجویان فرانسوی بود- چادر اول دانشجویان فرانسوی که فردی یک باشگاه درست کرده بود که دانشجویان هم مشرب دانشگاه ای فرانسه دسته بندی میکرد  وبه این گردهمائی میفرستاد-دومی تصور مکینم مال دانشگاه سوربون بود وسومی فارغ التحصیل دانشگاه که برای اولین بار استخدام شده بودند ودرسال استخدام خوب کار کرده بودند شرکتها انهارا بعناوان پاداش پول داده بودند که به این گردهمای وسپس جهانگردی کنند من از نگهبان چادر دانشگاه سوربون پرسیدم خلایق کجا هستند؟ ایشان فرمودند که بیشتر انان به دانشگاه ازاد بروکسل رفتند که یک دانشمند برجسته اتمی درباره پیچیدگی های اتم واخرین تحقیقات صحبت کند!! واقایان کمونیست به راحتی مگیویند شانسی اینطور شد؟؟!! این جا است امام سجادعلیه السلام میفرماید که دشمنان ما از احمق ها است- ناظمی درکار نیست؟؟- شعار زندگانی اقایان این است که تولد- مبارزه با امپریالسیم- مرگ- از این هستی فقط همین ر ا میفهمند واین را مداوم دربوق میکنند وانواع اب رنگ به میدهند واین امر عالیترین درک بشری میدانند درحالیکه روز بعد چالش درباره مذهب شروع شد روز اول مابین مسیحیت ومذهب هندو بود هردو سخت مبارزه کردند نماینده امریکائی مسیحیت کنار من که روی پله سوم نشسته بودم  ایستاده بودپسری شیرین وخنده رو ومودب بود مداوم میفرمود  به دانشجوی هندوستانی اگر درب خانه مسیح علیه السلام بزنی سرانجام درب بروی توباز میشود ودانشجوئی هندوستانی از مفاخر واصول هندو صحبت میکرد- سرانجام- بحث پایان گرفت  من به ایشان گفتم روش شما اشراقی است وشخصی است وشا میبایست استدلال فلسفی وعقلی میکردی- ایشان فرمودند به خاطر بعضی تحریفات مسئله اثبات دین مسحیت کمی دشوار کرده است گرچه مابدنبال شناخت انجیل واقعی هستیم- بهترین راه که تجربه شده است همین روش است-در امستر دام هم باز مسئله مذهب بود- خیلی عجیب است ایران مهد  عقلانی ترین مستدل ترین شناخت مذهب است وبقول استادمعزز وعلامه حضرت ایت الله دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه کسی صبح بیدار میشود واجبتر ازخریدن  نان بدنبال کشف بهترین مذهب باید باشد- اقایان از گفتمان با دانشمندان اسلامی دوری میکنند که دال بر ضعف انان است انگشت بری احساسات ونقاظ ضعف ومسائل مادی میکنند که البته انراهم بایدلحاظ کرد ولی اساسیترین امر کشف خالق هستی است که اقایان کمونیست کوچکترین توجه ای به ان نشان نمیدهند وتصور کنیم مدت کوتاهی هم اقایان  بیشترین دلسوزی بر ای محرومین  در ایران کرده باشند این امر باعث نمیشود که مااز تحقیق درباره خداوند منان هست ویا نیست دروی کنیم تعداد دانشمندان غول که بحث اش بمانندکه استاددکتر به نظر حقیر علی اکبری حسینی سروری خودیکی از این غول ها بود در جوانی مجتهد شده وریاضیات راتا فوق لیسانس بخوبی یاد گرفت مسائل پیچیده انرا حل میکرد مسئله موضوع مورد توجه ایشان شد  لیسانس روانشناسی از ایران گرفت وبه امریکا رفت وریس بخش روانشانسی گفته بود کسی که میخواهد دررشته روانشناسی استاد شود پنچاه رشته بخواند ودرپنچاه سال اینده بایدهزار رشته بخواند- ایشان ریاض1ایت شروع کرد سال دومم نظریه داد پزشکی را شروع کرد سال چهارم نظریه داد بایک نابغه بی نظیر امریکائی خانمی کهدانشجوی پزشکی بود در دها رشته حرف اول میزند مثلا رشته امار زیرنظر  ایشان تحقیقاهای مفصل دادگستر ی وسازمانهای تحقیقاتی امریکا درباره طلاق برای ایشان ارسال خلاصه بندی میکردالبته بایک تیم دانشجویان دیگر وتمام مسائل مختلف6 رشته علمی رابرای ایشان حلاجی میکرد .ایشان با درک سریع دران رشته ها مثلا دکتری امار بخوبی مطالب درک میکرئد اینکه این شائبه ا ایجاد کنند که فقط مغزها مال کمونیست  است یک جنایت غیرقابل جبران است وخودرا از بحثهای دانشمندان خداپرست دومر کنند ماند بهائیت وکمونیست سرانجامی بهتر از وضعیت امروز نخواهند داشت ودانشمندا کمونیست سرانجام خواهند برید وبه سمت مذهب باز گشت خواهند کرد مگر انکه بخواهند احمق  باقی باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جنابان منافقین- کشتار سال شصت وهفت در حقیقت دست پخت شما بود- که فقه وتاریخ اسلام را بلدنبودید ودیگران از شما یود گرفتند ودرواقع طرح سیا بود که تصور میکرد ایران مانند المان است- جای شکر اش باقی است که شما ساکت هستید!!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- حضرت حافظ رحمت الله علیه- عاشق  خوداش نیست-عاشق تجلی  الهی است که پلی میشود که عاشق الهی شود-دیگران عاشق خود هستند وبه همین سبب عاشق دیگران میشوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- سئوال ایا ائمه اطهار علیهم السلام- انسان متعالی است ویا فوق انسان است- از نظر جسم وقالب جسم انسانی است ولی هرمیزان توان وخصئوصیات خاص امام علیه السلام بخواهد خواهد داشت- ولی از لحاظ روح امام علیه السلام بادقت به جغرافیای انسانی وسیاسی ذوتدبیر های سیاسی- تعلیماتی امام علیه السلام را لحاظ کنیم میشود پی به حقایق برد امام صادق علیه السلام قریب به این مضمون که مارادرنزد مردم بهنحوی مطرح نکنید که مورد شماتت ونفرت انان واقع شویم- اما حدیث معروف حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درباره علی علیه السلام- که فریقین انرا ذکر کردند- که اگر من اوصاف علی علیه السلام را بیان کنم میترسم که شما  ایشان مانند مسیحیت خدا بدانید- البته اول باید مرز انسات متعالی را باانسان فوق بشر معین کرد بعید به نظر میرسیدکه علی علیه السلام انسان متعالی باشدواصحاب درکل ایشان راخدا بداند سطح درکشان درمسال توحیدی به مراتب از مسیحیون بالاتر بودند وحضرت مسیح علیه السلام راخدا نمیدانستند وکل پیامبران هم خدا نمیدانستند- حتی فرشتگان را هم خدا نمیدانستند-ولی این خطر وجود داشتکه حضرت علی علیه السلام راخدا بدانند-دلیل دوم گرچه دراوائل باغالیان مبارزه شد وانها رامیکشتند وحضرت علی علیه السلام دستور اتش زدن انانرا صادر کرد ولی بعداکاری به انهانداشتند نه بعنوان خدا بلکه بعنوان فردی فوق البشر


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-خانمی که قبلا  در مجلس  خبرنگار بوده است وحجاب داشته است- گویا به  کمدهای نمایندگان محترم معزز دست پیدا میکند واسرار انرا ازجمله فیش حقوقی انانرا به سفارت انگلستان میدهد وفیش حقوقی انان را افشا میکند وزمانی که درحال شناخت بود از ایران فرار میکند به صدای امریکا میرود- ایشان میفرمایند دونماینده خانم مجلس حکم به اخراج ایشان میدهد- که چرا فیش حقوقی را افشا کرده است که حال همان دونماینده درحال پی گیری فیش حقوقی است—اولا حقوق نمایندگان را دولت تعین میکند وقانونی است- حقوق نجومی هیچ اشکالی ندارد در زمانی که کار انجام شده متناسب با منافع ان کار باشد درامریکا کشف بعضی از اسرارهای شوروی سابق مانند ارسال رمز توسط امواج که توسط زیر دریائی های اتمی شوروی فرستاه میشد وتوسط سونار گرفته میشد پول های نجومی میدهند- مانند ان زیاد است- دوم ایشان فرموده است من نخست وزیراسرائیل محکوم کردم ایا میتوانم ولایت العظمی فقیه جهان اسلام محکوم کنم- اولا تاکیتک اسرائیل همین است شخصی ایشان را محکوم کند وسپس هزار یک دلیل در رسانه  طرفدار ایشان قمداد شود- درثانی کسی نمیتواند خداوندمنان رامحکوم کند وهمین چنین نمیتواند پیامبران  واولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین را محاکمه کند ولایت فقیه تاز مانی که تابع قوانین اسلام هیچ کس نمیتواند ایشان را محاکمه کند وتشخیص این امر بسیار پیچیده است وتنها از خبرگان علوم اسلامی بر می اید نه یکفرد عادی بامعلومات بسیار اندک- درثالث شما درمجلس محجبه بودید چگونه شد درغرب بی حجابل شدید واین امرا باید انگلستان وامریکا بداند ما سرانجام ان تعداد نبوغ بی نظیر را داراهستیم- که از کانال باریک میدان مین درشب عبور کنیم این را من به شما قول میدهم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- تکمله برمقاله نوشدارو- یادشت روز  روزنامه کیهان- جناب اقای سعد الله زارعی---بنابراین خط مذاکره  وتوافق- با هدف شکل دهی به یک-گفتگو  واقعی ورسیدن به  توافق دنبال نمیشود- ودر واقع دراین بین نه ازمذاکره خبری است نه توافق – ایا اقایان این مطلبرا  عینی میدانند- یا ذهنی میدانند یعنی واقعیت دارد یا تصورات وهمی است؟-غرب ایرادی اساسی وامهاتی اش درباره مذهب این است که عینی نیست وذهنی است وبرخلاف مذهب سکولارسیم درمرحله اول عینی است وسپس قواعد ذهنی از درون عینیت وحقیقت واقعیت ها بیرون میاید ومفسر درست ان مطالب است هرجا بین ذهنیت وعینیت اختلاف واقع شد ان ذهنیت غلط است- مذهب اول ذهنیت است ومعلوم نمیشود که ایا به واقعیت میرسد یا نمیرسد یعنی تطابق بین عین وذهن ندارد- اما جواب علم الهی  عینی است به معنای متداول ذهنی نیست که اوهامی باشد- ویا نسبی باشد- پیامبران علم انان صلواته الله علیهم اجمعین علم انان از خداوند منان است ودارای معجزات هستند تا این علم اثبات شود که از طرف الهی نازل شده است زمانی که کتب الهی تحریف شد انبیا اعظام صلواته الله علیهم اجمعین حضور فیزیکی داشتند ودراسلام قران قابل تحریف نیست ولی درتفسیر امکان تحریف است- که ائمه اطهارصلواته الله  علیهم اجمعین حضورداشتند ودر زمان غیبت امام دوازدهم سلام الله علیه علما  وجودارند اگر نیاز باشد امام سلام الله علیه  به وظیفه خود عمل میکند- لذا بقول حضرت استاد علامه الدهر حضرت ایت الله محمد حسین طبا طبائی- عقل در حوزه مذهب به یقین میرسد ولی درحوزه سکولار نمیتواند به یقین برسد مگر اندکی انهم درمسائل بدیهی وساده—نویسنده ادامه میدهد—برداشت های غلطیکه با معیارهای عقلانی واقعیت های خارجی همخوان نیست- وجوداردوتاسف بارتر این است-که همین برداشتهای نادرست مبنای سیاستگذاری بعضی از دستگاه های حساس شده ومیشود- اقایان امریکائی در مثلا درعراق یا سوریه دقیقا نمیدانندکه محل اجتماع داعش ها کجا استبراساس اطلاعت توسط ماهواره وغیره دریک راستا حدس میزنند ازقبل تا بعدان نقطه را بمب میریزند مثلا ده داعشی کشته است صدنفر افراد عادی کشته شده است میگویند که جنگ است اما ما بایدهمه ترویست ها  را زنده دستگیر کنیم ودر یک دادگاه که امریکائی ها وکیل مدافع انان باشد تشکیل شود وحکم هم انان صادر کنند زیرا همه دروغگو هستند جز غربیان وقانون فقط قانون غرب درست ولاغیر


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99