سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نقد بخش هشتم کتاب – عجیبترین دروغ تاریخ—نویسنده کتاب دچار یک اشتباه فاحش شده است وان این است که چون قران فرموده است اگر قران را غیر خداوند بوجود اورده بود اختلاف فراوانی دران میافتید چون در احادیث درباره زندگانی وخصوصیات ایشان ومسائلی که با ایشان ارتباط دارد اختلاف زیادی دارد پس اصل قضیه دروغ است؟؟!!! مسئله این است که قران با احادیث اختلاف ماهوی زیاددارد اولا قران ازجانب خداوند است ودرثانی ودر ثانی وارد مشتقات نشده است وتقیه نکرده است ومسائلی که  در احادیث رخ میدهد واز همه مهمتر جعلی نمیتواند باشد تنها مسئله مهم در هر علمی مسئله تناقض است که قابل توجه است که امام علیه السلام هست ویا امام علیه السلام نیست ومانند ان- ونکته انکه خصوصیات امام علیه السلام مثلا مکان ایشان را بااختلاف زیادی مطرح کردند این اختلافات اثابت میکند که باید حقیقتی بنام امام زمان علیه السلام باشد درباره خداوندمنان اختلافات زیاد است پس بگوئیم که خداوند وجود ندارد درحالیکه همین اختلافات اثابت وجود خداوند میکند درثانی بحث برابر امام زمالن علیه السلام هیچگونه ارتباطی به واجبات ومستحبات وحرام ها ندارد که اگر مثلا امام علیه السلام فلان تعداد سال حکومت میکند غلط باشد مثلا نماز مشکل بهم میزند؟؟!! امام علیه السلام باهر سن وباهرقیافه که بیانند برای امروزه مسئله ای از مسائل مبتلابه مسلمانان رازیر سئوال نمی برد- همچنان دربحث های علمی اگر سئوالی شود که ارتباطی به اصل مطلب وهدف بحث ضربه ای نزد دارای اهمیت زیادی نیست- وعجیب است که امام صادق علیه السلم در حدیثی جریان پس از غیبت امام زمان علیه السلام دقیقابیان کرده است که مردم به چند دسته تقسیم میشوند وهرکدام چه نظری دارند- اقایان با مشکل روبرو شدند ومیفر مایند که اینحدیث را شیعیان از قول امام صادق علیه السلام جعل کردهاند؟؟ درست بودن ویاجعل بود بستگی به علم رجال وسند شانسی وکتاب شناسی وعلوم وابسته به ان دارد- اما یک سئوال اساسی وجودارد وان داین است چناچه پسر امام حسن عسگری علیه السلام امام زمان نباشد پس ایشان یک امام زاده هستند وان جناب دیگر غیبت ضغری وکبری هم نداشتند ومیابیست دارای همسر وحتما یک پسر داشته باشند وحکومت عباسی از ایشان وحشت انچنانی نداشت وطبق سنت سعی میکرد که اول ایشان راجذب کند وبه کاخ دعوت کند وشیعیان مسلما گرد ایشان جمع میشدند ودرتاریخ خصوصیات ایشان نوشته میشد درحالیکه درکتب اهل سنت ونه دکتب اهل شیعه با چنین روی دادی برخورد نمیکنیموتاریخ چننین چیزی مرقوم نکرده است بلکه اکثر مطالب دربارمهدی اخر زمان صلواته الله علیه واله است واین مطلب در تمام فرق اسلامی مطرح بوده است پس نمیتواندجعلی باشد وبه راحتی بتوان انر رد کرد مطالبی درباره ایشان است از سه خلیفه راشدین به مراتب بیشتر است حداقل دوهزار جلد کتب معتبر به زبان عربی درباره ایشان است لذابر ادران سعی کنند علمی به مسئله برخورد کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله لرحمن الرحیم-صحبتی با شبه روشنفکران ایرانی دربرج عاج نشین غرب-زمانی که اسلام در مکه متولد شدوپیامبر عزیز عظیم الشان صلوالته الله علیه واله والسلم چند نفری تربیت کرد حکمرانان بخوبی اکثریت انها بجز ابی لهب لعنت الله علیه عظمت کار پیابمر اکرم صلواته الله علیه اللو اله و السلم درک کردند بخصوص کشوری که موردتوجه ابر قدرت های زمان قرار گرفته است وقدرتی ندارد وباید منسجم ومتحدواز روی نظم وهمدلی زیاد واخلاق نیکو عمل کند لذا به ایشان پیشنهاد دادند ماحاضریم شمارا شاه خود بدانیم وچون وزیران وبندگان درخدمت شما باشیم وفقط یک شرط داریم وان این است بت را بپرستیم که منافع مارا تامین میکندوچون پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نپذیرفت ومیدانست صفحه سیاسی اسلام سرانجام فشار لازم بر صفحه سیاسی انها وارد میکند وانرا ذوب خواهد کرد لذا بر ای ایجاد اختلال وبی نظمی وعدم انسجام ومروعوب شدن وبه حالت اول باز گشتن حرکات وحشیانه خودرا اغاز کردند- تاریخ امروزه تکرار همان است وغرب در گذشته مایل بود که شاه حکومت کند ولی دولت در دست جبهه ملی باشد- جبههای از چپ افراطی تا راست افراطی دران باشد وبقول ظریفی دیگر ایدلوژی واحدی وجود نداشته باشد وجامعه تقسیم به ایدولوژی های مختلف شود وقوانین بادرنظر گرفتن گروهیهای که ایجاد اکثریت میکند لحاظ وبوجودیاید ومجلس تنها سنگری باشد که همه دران بظاهرکنارهم قرار دارند وهم ان فقط مسائل وموضوعات روزمره وسیاسی- اجتماعی- اقتصادی ودیگر ابعاد که نشات گرفته ازعقل سکولار باشد وایدلوژی دران دخالت نداشته باشد مگر همه به ان رای بدهند که امری نادر خواهد بود-وبتهای فراوانی دارند منجمله اسرائیلکه درحال غرق شدن است ومیدانند که صفحه سیاسی بیداری اسلامی به صفحات کشورهای غرب زده فشار خواهد اورد وانهارا ذوب خواهد کرد وایران ویا سوریه الگهائی مانند ترکیه عربستان سعودی واردن وامارات راباید انتخاب کند وطبق همان الگوها باغرب رفتار کند امروزه دمکراسی که بدبختی وضعف وفشار وتفرقه بوجود اورد دیگر مقبول نیست ونمید انستند کدام الگو جوابگو هست وامروزه کم کم الگوی اسلامی مطرح است از کشتار مسلمانان در برمه بخوبی این ترس درکشوری بودائی است وانان خودرا از سیاست کنار کشیدند وخدمت ببشریت سرلوحه کار خودقرارداده بودند چنین فجایعهایبه اینعلت است که پتانسیل سیاسی ومعرفتی اسلام احساس خطر میکنند- لذا باید نظم ر وانسجام را ووحدت را درهم ریخت وملتها را فریب داد همچنانکه اسرائیل فلسطینی هار فریب داد باهمان روش به قدرت برسند واهداف خودشان که اخیرا با صراحت بیان میکنند پیاده کنند ودیگر نمیدادند که تاریخ بسیار قطور مسلمانان مشعل وموتور حرکت است بخصوص زمانی که تاریکی هارا درغرب مشاهده میکنند که انها ان تاریکی ها روشنائی ونور معرفی کنند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر نسخ شدن قران ویا اوردن قران جدید در اخر الزمان توسط امام زمان علیه اسلام - اعراب به دوعلت- یکی عدم کتب دینی   و دوم بیسوادی که درعلوم مختلف داشتند- ذهن تیزی نداشتند واز طرفی هم افراد تنبل وخوش گذاران بودند وبه هیج وجه امادگی یک کتاب که سطحی کمی پیچیده داشته باشد ومحتاج فکر باشد ونامانوس باروش زندگی انان داشته باشد را نداشتند وبه کتب دینی اهل کتاب که سطحی اسان تر داشت وتبلیغات زیادی هم درباره ان شده بود وکشورهای بسیارمتمدن انرا پذیرفته بودند تا حدودزیادی برای انها قابل قبول تربود چناچه پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم ادامه کتب انان به سبک انان ادامه میداد بهمراتب مشکلات کمتر میشد وبه همین دلیل استکه اعراب یکسر بدنبال محتوا رفتند وکاری به فصاحت وبلاغت ان نداشتند وسرتا پا ایراد گرفتند وحتی این موضوع برای اهل کتاب هم صادق بوده است وقران میفرماید دلیل اش این است=ای اهل الکتاب رسول ما پس از فاصله وفترتی میان پایمبران –به سوی شما امد- البته به این معنی نبوده است که انبیا دربین این دوفترت نیامده است که بگوئیم پیامبرانی نبوده است وطاق اسمان هم پائین نیامد؟؟ شناخت قران به علوم زیادی وابسته است که بعضی از عوامل را حضرت علی علیه اسلاممطرح کردند که در فاکتوران جزئیات زیادی مطرح است ازجمله تنزیل وتاویل- ناسخ ومنسوخ یک نکته ارتکازی بیان کن که خداوند منان به رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم فر مودند که هرچه یادبگیری فراموش نخواهی کرد مگرانکه ماتشخیص دهیم دیگر کاربردی ندارد که منظور ناسخ ومنسوخ است علما میفرمایند به اینمعنی نیست که حضرت به یاداش نیاید وبلکه اشتباه در تشخیص ناسخ ومنسوخ نمیکند ومحکم ومتشابه- وعده وعید ظاهر وباطن مطلق ومقید وغیره ومداوم هم میتوانداضافه شود امروزه بخوبی این معنی مشخص است بعنوان نمونه یکی از بزرگان دانشگاهی دانشگاه دمشق که شهرت جهانی علوم اسلامی بخصوص تفسیر دارد بیان فرمودند که حضرت موسی علیه السلام زمانی که به کوه طور رفتند نمیدانستند داستان سامری رخ میدهد؟ درحالیکه معتقد هستیم که حضرت اش تا روز قیامت میدانند چه اتفاقی دراین جهان میفتد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به حق داستان رف5تن حضرت موسی علیه السلم به کوه طور با رحلت جانسوز خوداش مقایسه کرده است وب ه علی علیهالسلام فرمودند "": هنگامی که که موسی هارون را جانشین خود در قومش قرار داد به اوچنین دستور داد که اگر گمراه شدند واو یارانی پیدا کرد وبه کمک ایشان با انان جهاد کند واگر یارانی پیدا نکرد دست نگه دارد وخونش را حفظ کند وبین انها اختلاف ایجاد نکند (تا مسیر خودرا طی کنند) وما میدانیم حضرت هارون علیه السلام پیامبر بودند وهمان علم که حضرت موسی علیه السلام داشتند – درکوه به حضرت موسی وحی امد که قومت گوساله پرست شدند زمانی گوساله سامری ساخت که دلیل این کار این بودکه خودرا دانشمندی درسطح حضرت موسی علیه السلام میدانست وکینه وحقد حضرت رابدل گرفت درست مانند شیطان چون مجسمه گرم بوددرطشت اب سرد قراردادند وافراد بعنوان تبرک وبیعت ازان اب خوردند وقران پیشبینی کرد که پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم یک چنین افرادی در امت توخواهند بود در کوه طور هفتاد نفر از شیوخ ونجبا بودند که کفر گفتند وبا صاعقه سوزاند شدن ودوباره زنده شدن واگاه شدن وتا حدودی نورانی شدن وباز گشتند وقتیکه حضرت موسی علیه السلام وان هفتاد بر گشتند وجراین دیدند ان هفتادنفر وحشت کردند وحضرت موسی علیه یک ژست خشمگین گرفت وسروصورت وریشحضرت هارون در دستان قرارداد وبقول ان جناب چرا چاره ای اندیشه؟؟ واز قدرت خلاقیت استفاده نبردی درحالیکه معنی نمیدهد اگر راهی داشت ایشان انرا پیدا میکرد ویا حضرت موسی علیه السلام میفرمودند در حالی که علم هرد یکی است ویا خداوند منان از قبل راه چاره معین میکردند واین جریان اثر عمیق گذاشت وهمه متنبه شدن وگفتند برای هر دستوری اماده هستیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدبخش هفتم  کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ- مقدمتا- بحث جعل وساختن حدیث- این امربشدت درطول تاریخ رایج بوده است وامروزه هم بسیار رایج است- گوئی میبایست سیاست با دروغ عجین باشدواز طرفی انسان ساده لوح بسیار فر اوان است- ازمایش بزرگ بشر ازمایش اول عقل وسپس اخلاق او است اقایان اهل سنت معتقد هستندکه جناب بخاری از بین یک میلیون حدیث تعداد بسیار کمی را انتخاب کرد- بعنوان مثال برادران اهل سنت نام دوازده امام معصوم بدرستی از پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم را ذکر کردند وایشان دراین کتاب نام 183 فرقه شیعه غیر امامی میبرد که امات بعضی ائمه از جمله اام حسن عسگری سلام الله علیه ایمان نداشتند واین حدیث معتبر از پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله السلم که امامن معصوم پدرش امام معصوم است که اهل سنت انرا ازپیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلام ذکرکرده اند انها قبول نداشتند- وچون امام مهدی علیه السلام راقبول دارند وبخواهند پدر بزرگوار ایشان را امام حسن عسگری علیه السلام بدانند مذهب انها نابود میشود مانند بهائیت واسماعیلیه- فطحیه-قرامطه-مختاریه- جارودیه وغیره ولی اقایان اجتهاد کردن نام پدر واقعی امام زمان علیه السلام در نزدیکی ظهور عبدالله فهمیدند زیر نام پدر ایشان در نزدیکی ظهور جزو علم غیب باشد- وچون علم غیب نداشتند از اینکه پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلام فرمودند نام ایشان نام من است پس حتما نام پدرشان نام پدر پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلام است حتما عبدالله است جالب انکه ایشان میفرمایند که در شناخت امام علیه السلام در طول تاریخ حیرت وگیچی بوده است واین حیرت وگیچی درطول تاریخ دربسیاری موارد استویکی از علتهای رکین وجود امام علیه السلام وپیامبران اکرم رفع این گیچی است چناچه امروز هم این گیچی وحیرت در بسیاری وموارد رخ میدهد که بعض انها بر اساس تحقیقات امکان کشف ان نیست نمازخواندن امام زمان علیه السلام بر پدر عظیم شان ان که حدیث نیست یک روایت تاریخی است انهم در سن پنچ سالگی – روایتی از امام رضاعلیه السلام نقل شده است که انراد دستکاری کردهاند ومعنی راعوض کردند در زمان ایشان افرادی منتظر بودند که افراد از نزد ایشان بیرون بیانند واحادیث ایشان را ضبط وثبت کند وافراد مثلا از کسی سئوال کردن امام علیه السلام حدیثی فرمودن ایشان میگفته بله فرموده است ومیگفت بنویس ویک حدیث جعلی میساخت وشیعه مداوم باید به خدمت امام معصوم میرفتند وسئوال میکردن تاکذاب راتشخیص دهند اسامی زیادی ائمه اطهار بر میگردد به صفات بارز ان بزرگواران ونامهای مادران ائمه اطهار علیه السلام هم به صفات ایشان بر میگردد وهم میتواند اسم رمز باشد تا دشمن را گیج کند- ز مانی برای خداوند منان اینهمه حدیث قلابی جعل شده است که بخش از انها هنوز جزو اعتقاد اقایان وهابی است که انهار اتصحیحکردند که خداوند منان به زمین میاید با الاغ دیگر نمیرود بلکه با اتوموبیل به کاخ میرود ودرنتجه پادشاهان سعودی از تمام مسائل بخوبی اگاه هستند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حکمت روزه- اولین حکمت روزه یادگیری هدایت است وتمام شرایط برای یادگیری فراهم کرده است که صد در صد علمی است فقط مدت گرسنگی وتشنگی کمی زیاد است کهخ انهم در یادگیری هدایت برای پالایش پیدا کردن از سموم شهوات    که دریادگیری علمی زیاد مطرح نیست گرچه نباید علاقه خارجی در یادگیری تاثیر بگذارنند وبخصوص پاک سازی ضمیر ناخود اگاه که دریادگیری وخلاقیت نقش بسزائی دارد- امروزه غرب مسئله سنخیت حل شده است که فرد باید در خوداش برای هدف اش سنخیت سازی کند – شخصی درانگلستان یک کاباره ساخت واسمش را یزید گذاشت از پرسیدند چرا این اسم را گذاشتی ایشان گفت من درتاریخ مطالعه کردم تنها دونفر پیدا کردم که همیشه میخواهند در کاباره باشند اول یزید ودوم خودمن- علم هدایت یک خواص خاصی دارد که یادگیری ان ایجاد انگیزه برای همه نوع کار را فراهم میکند که این خاصیت منحصر بفرد وجناب شکسپیر به این نکته رسیده است سیاست باید چنین باشد بر اساس تعبیر ایشان عربستان ان زمان خانه های بر روی زمین وکوه جهنمی بود وهر انسانی یک بمب ساعتی بود وهمه لشگر شیطان بر ای استعمار کردن بودند وحال باید این انسان تبدیل بشود که خودرا پالایش کند تاسنخیت لازم برای رسیدن به هدف لقا الله در زمین وبقل حضرت علی علیه السلام دیدن خداوند در درون نائل شود واین دیدن جلوه ملکوتی که بقدر ی گاهی روشن میشود که بقول قران چراغ که از روغن زیتون مشتعل است نورخوداش به بیرون بیفکند بطوریکه فرد مایل هم نباشد ودرضمن روح اسان وروان شده است که اعمال صالح انجام دهد ودل از دنیا که شیطانی باشد میبردواین امر بقدری نیرومند است که بعدا چناچه شهوات حاکمشود بر انسان باتداعی خصوصیات ماه مبارک رمضان مانند شعله اتش ان شهوات را میسوزاند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش ششم -کتاب عجیب ترین دروغ تاریخ-نویسنده در تحقیقات اش در باره نام حضرت مهدی سلام الله علیه واله والسلام به 182 نام رسیده است که به دونام ایشان که یکی عربی است بنام خائف ودیگری فارسی است بنام خسرو مجوس را مورد توجه قرارداده وبسیار تعجب کرده است که چگونه این دو نام یا لقب برای ایشان انتخاب شدهاست وحتی خسرو مجوس را دال بر نام گذاری بر اساس ادیان باطل دانسته است- در روایت است که شیعیان در زمان ائمه اطهار علیم السلام ایمان فردشیعه رااز میزان تلقی فرد به امام زمان علیه السلام ارزیابی میکردند- نویسنده کتاب خائف را ترسو ترجمه کرده است برخلاف برادران سنی که ایشان را شجاع لقب داده اند- خائف به معنی ترسو محققا غلط است به معنای ترسناک است از پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلام تا امام زمان علیه السلام مصلحتهائی وجود دارد که دلیل بر ترس نیست ولی دلیل بر ترسناک بودن است امام حیسین علیه السلام ان وقار ومتانت در میدان کربلا که خود اعجاز عظیمی است شجاعت مطلق را معنی کرده اند- یکی از علما میفرمودند من درکتابی خواندم که سربازان امام حسین علیه السلام صد تیر خورده بودند ومیخندیدند وبه طرف میگفتند جلو بیا ودلیل اش این بود که امام علیه السلام درد تیر را از ایشان بر طرف کرده بودند وسربازی از طرف مقابل به نزد ابن زیاد رفت وان داستان راتعریف کرد ابنزیاد هم تعجب را دران سرباز دید وهم خوداش تعجب کرد ولی به روی خوداش نیاورد وگفت که خبر خوبی دادی بیرون باش تاپاداش تورا بدهم وبعد به اطرافیان خوداش گفت پول زیادی به ایشان بدهید وپس ازبیست وچهار ساعت که شبی را باخانواده گزارانده باشد  درجائی بکشید- زمانی که ازمدینه به سمت مکه درحال حرکت بودند مایل بودند ناشناس باشند- که امروزه در ارتش ها یک اصل است وبخصوص بیشتر برای جان افراد خودی ودیگری است چون هرکس به مخالفت بر خیزد ودرانزمان با امام علیه السلام درگیر شود مسلما کشته میشد وامام علیه السلام مایل نبود فردی دربین راه گشته شودو در مکه مکرمه به احترام کعبه مایل بود نبردی انجام شود که بدعت میشد ترسناک بودن عقلانی است ترسو بودن غیر عقلانی درجبهه بر اساس تاکیتک بیاد جنگید هرچه تاکیتک انشا میکند مو به مو باید اجرا شود وخارج از ان صحیح نیست ونمیتوان نام شجاعت داد وامام زمان صلواته الله علیه تاز مان شهادت ایشان هرکس بایشان درگیر شود گشته میشود که احیانا توسط ملائکه خواهد بود لذا ایشان علاوه برانکه بیاد از جان خودشان حفاظت کنند همچنین دیگران هم کشته نشوند مگر انکه دستور الهی باشد وان امر ی جدا است-امام نام خسرومجوس کلمه مجوس در زمان صدر اسلام ببعد به معنای فرد مشرک استگرچه معنای ان در اصل لغت مگوس بوده است که به معنای دانشمند بزرگ است وکتاب خوان که نام پیامبری درایران بزرگ بوده است این نام را نه برادارن اهل تسنن ونه براداران اهل تشیع ونه ائمه اطهارعلیم السلام برای حضرت نفرمودند وحتی نه ایرانیان مسلمان ولی به نظر حقیر اصل نام خسرو فارس بوده است وشاید به این علت است که در احادیث ذکر شده است که شاید دراوائل بیشترین پیروان ایشان ایرانیان هستند که ایشان پادشاه وولی خود میدادند واز فرمان ایشان هرگز تخلفی نمیکنند وبرای حفظ ایشان از جان خود دریغ نمیکنند ودشمنان سیاسی انرا به خسرو مجوس تبدیل کردهاند –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش پنجم کتاب عجیب ترین دروغ-عجیب است که اقایان مطالب بسیار ساده سعی میکنند که درک نکنند وبرحفظ دین خودشان حقایق عظیم شیعه مخدوش کنند- سعی انها این است که امام علیه السلام معبودی در عرض معبود بودن خداوند منان قر ار دهند وبرای انکه امام علیه السلام معبود نشود باید قدرت های عظیمی که خداوندمنان به ایشان بخشیده است از ایشان گرفته شود تا ات عظمتها معبودنشوند پس چراخداوندمنان به حضرت عیسی علیه السلام قدرت زنده کردن مردگان داده است واز ایشان میخواستند مثلا پدرشان را زنده کند ایراد نمیگیرید- وچرا نمیگوئید که انها حضرت عیسی علیه السلام دراین موقع معبود میشود وبیاد از خداوند خواست نه از حضرت عیسی علیه السلام که هیجکس جز خداوند منانقدرتی درجهت خیر رساندن ویا شر رساندن نداردپس شیطان چکاره است موهوم است ویاشماازدکتر برای معالجه کمک نمیگرید- توحید افعالی از حوزه این ایات جدا است وگرنه انسان را اب ومیوهجات وحبوبات وافتاب زنده نگه میدارد پس رزاقیت خداوند کجا است؟ وانگاه ما به جناب ابن وهاب میگفتیم ما صراط شمارا نمیخواهیم صراط خداوندمنان را نشان بده- اما توسل به امام علیه السلام درجائی که شخصی گرفتار شده باشد چهاز خداوند بخواهد وچه از امام بخواهد هردوصحیح است زیرا خلیفه فی الرض است- تمام زمین را میبیندوان فرد گرفتار رابخوبی میبیند وقدرت نجات انر فرد راه دارا است وبه نجات اومیاید واگر شمادرصحرائی گرفتار شدیدوبیسیم داشتید به خداوند منان متوسل میشدید ویا بیسیم میزدید .کار شما شرک نیست-در ایه ای که": ودین حق لیظهره علی الدین کله به احضرت امام الخمینی رحمت الله علیه ایراد گرفتید که ایشان این ایه به حضرتمهدی علیه السلام نسبت دادهاند غلط است وبه حضرت رسول اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم بیادنسبت داد- اولا درجنوب عربستان که بیشتر اهل یمن بودند وکینه شدیدی نسبت به اعراب عربستان داشتند وانها را قومی وحشی میدانستند واصلا تمدنی برای انها قائل بودند ومداوم انها را مسخره وسرزنش میکردند واگر نزدیک انان میشدند اول میگفتند خودر ا با اب بشور وسپس با انها صحبت میکردند وسر سفره خودشان انهارا راه نمیدادند وعظمت اویس قرن درهمین جا است که ایشان حضرت را پذیرفت وبعدا کم کم افراد دیگر پذیرفتند وزمانی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام مبعوث  بشدت خشمگین شدند وگفتند اعراب عربستان با این بهانه میخواهند بر ما تفوق پید ا کنند وگفتند ترابخدا کسی ادعای پایمبری بکند وما پشت سراو سینه میزنیم وچنین هم کردند وباقدرت گفتند ما معجزات ایشان رادیدیم وبروید گمشوید درثانی دین دیگرینباید باقی بماندودرثالث این ایه عام است وکل دنیا را دربر میگیرد که انزمان نمیدانستند درعربستان پیامبر ی قیام کرده است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99