سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من گاهی تصور میکنم مداوم پاسخ اقای فلاحتی صدای امریکارا بدهم وقت تلف کردن است دره سوربقره- میفرماید مشرکین وکافرین ( بعضی) سفیه = احمق وبه سفهات خودهم اگاه نیستند=تاوارد جهنم شوند- سکولار محض انهم جزوه سفها است-حال ممکن است بعضی یک اخلاق نسبی داشته باشند ویا فاشیست باشند-ولی مومن به اسلام ناب ویا فردی که اهل کتاب الله  استودارای اعتقادبه خداوندمنان وانبیا الهی واخلاق نیکودارد اینان جزو بهترین مخلوقات الهی هستند-کلمه فاشیست را سکولار محض به انها ممکن است نسبت دهد- مجلس شورا اسلامیمرکز اشعه دین الهی وقوانین الهی است-جائی برای سکولار محض ندارد-= سنخیت ندارد-عدم پذیراش انهادال برفاشسیت بودن نیست-دال برالهی بودن است-درادیان هندی که دوپاره شدن که بیشترانها این چنین هستند نمونهای از یک دین دراسامدرحدود پنج سطر نوشته شده بودکه کتاب انها متعلق به  شصد سال قبلاز میلاد حضرت مسیح علیه السلامنوشته شده است-اول دراثبات توحید =ودا-بعدبزرگترین نشانه الهی  یکی –اب –است قران میفرمایئ من ما کل الشی حی قریب به این مضمون-بعدمیفرماید-واجب است اب را پاک نگهدارید-واجب است (هرروز)اب بنوشید-واجب است با اب طهارت کنید-ایشان میفرمیادتاقبلاز انقلاب دینجعفری وجود داشت مثلا محترم بودووحالداردعمل میکند وفاشیست است؟؟ زیرانمایده رزدتشتیان  مثلا بخواهند فرد سکولار باشد-کلمه زردتشتی- اسم نژاد نیستمانندمسیحی ومسلمان است مانند جعفری بودن است اگربه دین زردتشت معتقدنباشد زردتشتی بی مسما است- البته ارمن-نام نژد است مذهب انان گریگوری است بعضی تعحب میکند که درارمن ستان ارمنی مسلمان است داین مسئله درایران  وممکن است جای دیگر هم این مطلب اینچنین فهمدیدند-برا ی زردتشیی هم یک خلط مبحث هم شده است-درثانی مسلم است اکثریت جامعه زردتشتی  اهل دیات هستند درهمین بی بی سی شکایت میکردند که بعلت عدم قدرت مالی تعاد مدارس زردتشیتی ومراکز مذهبی کم است ومسذام مذهبی درسالن یکی-از  ادارت بعداز کار نجام میشود- یادرکانادادربیابان مراسم انجام میشود-فرد برفرض سکولار زردتشتی به یکی از نمایندگان مجلس مجلس میتواند- رجوع کند ولی نماینده جامعه زردتشتی- مسئولیت اول اش مسئله مذهب این جامعه است ودوم حقوق خاص این جامعه بعد کل مسائل مادی وسکولار-به هیچ وجه سپاه تعین نمیکند اگر اینجامعه مایل نباشد خود مسائل را میتوانند حل کنند واینفرض که دستور از بالا است قابل نیست ولی مسلم است که شورا نگهبان دراین مواردهم مسئولیت شرعی وعرفی وعقلانی دارد-معلوم یشودکه دغدغه شما روی فرد سکولار است سری به کتب مذهبی درامریکابزنید ودلائل . وجود خداوندمناناز دانشمندان امریکائی جستجوکنید ودرباره ان چالش کنید  واگر وقت کردید دربارهدین اسلام هم مطالعاتی داشته باشید امیداست نجات پیدا کنید-انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل کودتا شاه-مینویسنند-در روز های 25یا26 مرداد-وقتی که مردم به خیابان  هاا مدندومجسمه های رضا شاه را را پایئین می کشیدند- چه مشاهداتی از ان روز دارید- -----تا اینجا که—گویا جناب اقای دکتر مصدق دران روز شجاعانه  از این عمل دفاع میکند-امادکتر صدیقی میگویند ترجیح من این است که این مجسمه هارا پایئن نکشید وتخریب نکنید—اما بنا بردفاع مصدق- دکتر سحابی  رابهعنواننماینده جبهه ملی  ان روز مامور میکنند که خودبرود واین مجسمه  هارا پایدن بکشند- تابازی دست چپ ها نیفتد؟؟ وایجادمفسده نشود—تحلیلانسیست انگلستان درهند مطالعهنشود قابل شناخت نیستفرهنگ انگلستان اول زبان را تغیردد ودوم اموزش وپرورش انگلیسی شد وسوم قانون اساسی اگلستان مدل هند شدمذاهب به دودسته درونی تغیر کردند- مذهبی متعصب  دوم مذهبی سکولار انگلیسی شدن است کهفقط بعضی ایین ها را مثلابرای ازدواج وغیره را نگاه داشتند- نسبت به سیاست انگلستان یا روش خنثی را دربر گرفتند وگفتند ودا یاخدا باید نقش کمتری داشته باشد قدرت فکر انسان نقش بیشتری داشته باشد چون این نوع مذاهب بیشترمتکی برنژاد  وقبیله بود گروه انگلیسی وحدتبیشتری باهم داشتند وگروه متعصب متضادهم بودند اسلام درمرحله متضاد بود ولی خلی زودفهمید بایدباادیان انگلیسی هندی انعطاف وهمکاری داشته باشد واین وحدت کمک به استقلال هند کردولی تبدیل به جنبش شدنکه یکنوع صوفیسم بنام یوگا ومانند انمحور اساسی دین شدهمین موضوع درایران رخ داد مذهب اسلام تبدیل به یک جنبش شد-کمونیست یاحزب تود هم تبدیل به یکجنبش شد وودیگرانولی وحدت بین انهانبودزمانی که مجسمه رضاشاه پاین کشیده میشود واقای ایدن میفرمایددوباره برپا میشودمیابیستدست انگلستانراخواند ونمیشود هم از غرب کمک خواست وهم ضد اگلستان بود وطرفدارن انهارا نادیده گرفت-جنگقئرت به درون رهبریت برسد ونتواند یکخط مشخص وشفاف وعقلای را دنبال کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مقوله حجاب-مهمترین مسئله- فرهنگ عرف است- به تحقیق حتی امروزه با ان همه دم از دبدبه و کباده کشیدن بخوبی روشن است درمضوعات عرف ها یا تفریطی هستندویا ا فراطی هستند – احساس فراتر از عقل میرود- ویاعقل در دام خرافات اسیر میشود وجمود می اورد وروز ی به هرحال تغیر میکنند زیرا پاسخ گونیست ودباره دردام افراط وتفریط –سقوط میکنند-هم مرد وهم زننیازمد وقار ومتانت  وعفاف ودارای تاثیرات مثبت وسازنده باید باشندکهدرضمن هم  ازهنرهم دراین موارد بهره ببرنند-لذا دارای حد وحدود خواهند بود-کهغرب با مدیست شدنمرزی نمی شناسد واین ارزش های والا رابه هیچ میگیرد-ممکن است جامعه بعلت های مختلف که بیشتر احساسی است-در زمینهائی کوتاه بیاید که تصور میکند – به یک تعادل منطقی نزدیک شده است ولی پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین  رابطه احساس باعقل ونزدیک کردن عقل باوحی راهنمائی های خردمندانه کردهاند که به حق انسان به تعادل میرسد ودرنتجه هم عقل وهم احساس به ارامش خواهند رسید-که انسانرا از مشکلا وعذاب ای درونی وبیرونی نجات خواهد داد ومنافع بیشماری را درک وحس خواهد کرد- همان گونه ماجسم خودرا حمل میکنیم وبایداز ان بخوبی مراقبت کنیم-روح خودراحمل میکنیم ومیابیست از انهم بخوبی مراقبت کنیم- نمیتوان گفت شمابرای اکه فلان کاررا  باید انجام دهید میابیست جسم خودرا فرسوده کنید وبههمین دلیل نمی بایست برای کاری روح خودرا فرسوده کنیم- لباس میابیست از روح ما  الگوبگیرد-ازیک روحکه بدنبال ارزش های والا است واین ارزشهای درونی به وسیله لباس هم تجلی پیدا میکنید ومببیاستب ه انسان یک تقدس وکاریزیما بدهد- یک جاذبه معنوی بدهد همچنان زنان اهل البیت سلام الهی برانها باددرضمنانکه سخترین وخطرناکترین مسئولیتهاراداشتند دارای حجابی سنگنین وتمام وکمال بوده اند وهیچگاه ازان ننالیدند- بلکه بشدت ازحراست وحفاظت کردند بخصوصو خانم هائی که متاهل هستندمیبایست دقت بیشتری بکنند- هرکس درهر امری به جلونمائی روی بیاورد بی شک با ارزش ها روزی برخورد خواهد کرد- واز ارزش واقعی ان فرد کاسته میشود-که خود گناه بزرگی است-لذا لاس عرفی هم میبایست به سمت لباسی که نشان گر تعقل وادراک بالا است سیر کند- نکتهای جالبی دراین جا است- در زمان سابق هرکسی بحث سیاسی کمی داغ میکرد میگفتند از تعادل ذخارج نشو درحالیکهازترس بود نه ازروی عقل ونمیدانستند درتفریط هستند وجوانان پر شور کم کم چشمان جامعه راباز کردند انقلاب هرگز افراطی نشد ولی برای غرب چند زنی افراطی است-دست دزد بریدن افراطی است درحالی کهاقای ترامپ میگویداگر کره شمالی دست از یشرفت اتمی برندارد باخاک یک سان میکنم-مردم چه گناهی کردن این امر را اافراطی نمیدادنند؟؟وعجیب است که هرچه زمانمیگذرد دوره قبل را تفریطی میدانستند وصلا بحثی از تعادل مطرح نیست حتی لباس زنان هم ارتباط باسیاست دارد وسیاست هم بامنافع ارتباط دارد ومنافع حرف اول میزند-حتی منافع سیاسیکه انکشور بیشتر درجهان جلوه دهد وراه درست جلوه پیدا کردن را ارتجاعی میگوید—درنتجه زمانی یکخانم به سمت حجاب میرود میگوید اومیخواهد تک روی کند وخوداش رابیشتر نمایان سازد؟؟که میبایست باان مبارزه کرد تا کم کم جامعه به تعادل واقعی برسد-درحالیکه درمدیست شدنکه هم برای مردام وجامعه مسئله افرین است وهم خودرا به نحو غیرمنطقی مطرح میکند-جناب فرموده است چرا برای ماشین بوق میگذارند سپسر میگذارند گل گیر میگذارند چراغ راهنما میگذارند-؟؟ لباسص به سمت برهنگی برود یعنی سپرندارد وما مدیانم انچنان اسلم هم فرموده است چشم هممیتواند دروازه بصیرت باشد وهم دروازه شهوات گناه افرین-بطور کلی ماحق نداریم انسان ها درگیر مسائلی کنیم که به نفع انان نیست- واین اجازه رابه ماندادند-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دوجدول –جدول اولی مقایسه مذهب بین هندوستان وانگلستان است که توسط دانشگاه رایس=برنج-امریکا انجام گرفته است-دانشمندانی که به خداوند منان اعتقادندارند- انگلستان65% وهند6%-دانشمندانی که مرتب به ایئن مذهبی حداقل ماه ای یک با شرکت میکنند-انگلستان-!12%هندوستان  32%( درترکیه جناباقای اتاتورک فرمودند فقط نماز جمعه واجب است وحتی امروز بسیاریاز سنی وشیعه فقط روز جمعه نماز میخوانند-)دانشمندانی که اصلا عبادت نمیکنند درانگلستان 68% وهندوستان 19%-دانشمندانی که باوردارندحقایق مهمی در دین وجود دارد- انگلستان انگلستان49%هندوستان73% دانشمندانی که بوجود خداوندمنان معتقدهستند-انگلستان-11% هندوستان 27%دانشمندای که معتقدهستندنیروی های شگرف فوقالعاده وجود دارد-انگلستان 8% هندوستان 38%-جدول دوم- نسبت جمعیهای مذهبی در هندوستاندرسال 1951-هنودئیسم84.1%درسال 2011-79.80%-اسلام-درسال1951-9.8%درسال2011-14.23%-مسیحیت درسال19512. 2.3%رسال2011- 2.30%سیکیسم- ایضا-1.79%- ایضا 1.72% بودائیسیم-ایضا -0.74%- ایضا0.70%-جنینیسم-ایضا-0.46%- ایضا-.0.37%-زردتشتسیم-ایضا0.13%2001-.0.6. 0.%-2011 نامعلوم-ما بقیه مذاهب-.43%-2011-0.9%-جدول سوم – نرخ رشد—بین سال 2001تا2011-هنودیسم-16.8% اسلام-24.6%-مسیحیت-15.5%-سیکیسیم-8.4%-بودئیسم—.1%-جنینیسم-5.4%دیگر مذاهب نا معلوم-است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شعری از زویا احمد- از  پاکستان -ستایش الله-من میدانم  تو- پرنده کوچک کجا هستی- سبزقبا بادرخت گفتمان داری- بله درخت بیان دارد—من میدانم تو مورچه کوچک  مخفی شده ای درزیر خاک سفت وقهوهای- به ترانه گوش میدهی – که زمین زمزمه میکند-من میدانم همه شما در ارامش هستید-یک قطرناجیز باران در اسمان سفیدخندهای میشنود –بله خنده ابررا  - من میدانم شمادر رقص هستید زنبورک کو چک-درکنار رنگهای براق وتازه دریک جماعت به عبادت مشغول هستید—من میدانم-تونفس میکشی ماهی کوچک-درعمق اب  ابی رنگ سرگرم داستهای که میشنوی –بله دراقیانونس های تاریخی – من در اطاق ام نشسته ام همه شما را   با چشم قلبم میبینم ستایشگر صنع الهی هستم- ارزومند هستم که برمعلومات خود مداوم تا قبلاز رحلتم اضافه کنم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-متاسفانه اشعار  شعرای اسلامی بخصوص شیعه درهند وشهر لاکنو- به اگلیسی ترجمه نشده استمن فقط یکبیت از شاعر مشهور شیعه لاکنو-جناب اقایا دبیر-میرزا- که به انگلیسی ترجمه شده را بیان میکنم-که جهانی از اندیشه است- میفرماید-زمانی پرنده تیر پرواز هما ی  فکرمن به بالاترین ترین ستاره رسید-که حرتشنه دانش وزائر تقدس درحقیقت-درمقابل امام حسینعیه السلام  به خاک افتاد-چوقطرهای درمقابل  اقیانوس تابه قعر  ان فرورفت واقعا کل فرق اسلامی به خاک افتادند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-متاسفانه اشعار  شعرای اسلامی بخصوص شیعه درهند وشهر لاکنو- به اگلیسی ترجمه نشده استمن فقط یکبیت از شاعر مشهور شیعه لاکنو-جناب اقایا دبیر-میرزا- که به انگلیسی ترجمه شده را بیان میکنم-که جهانی از اندیشه است- میفرماید-زمانی پرنده تیر پرواز هما ی  فکرمن به بالاترین ترین ستاره رسید-که حرتشنه دانش وزائر تقدس درحقیقت-درمقابل امام حسینعیه السلام  به خاک افتاد-چوقطرهای درمقابل  اقیانوس تابه قعر  ان فرورفت واقعا کل فرق اسلامی به خاک افتادند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99