سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نقدی بر مقاله-مقابله با کودتابچه قیمتی-از مجله گرانسنگ-چشم انداز ایران-شماره 96-مقاله بخوبی ذهن ساده واحمقانه رهبران سیاسی وانقلابیون را نشان میدهد-خوشبختانه درانقلاب ایران باسوه قراردن حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه این امرتبدیل شد- که دشمنان ما ساده لوح و واحمقانه عمل کنند وفریب بخورند-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بخوبی طاغوت می شناخت-کوچکترین اقدام انهامحکم پاسخ میداد – تنها در جریان مکه است که اولا بخاطر مکهدرثتنی ایه که که ازانهادیگرنترسید از من بترسیدنحو تعامل پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمبنحو دیگری بود  ولی برای اینده هشدارهای لازم را دادند- شاهای که میبایستسلطنت کند نه حکومت هرکاری دلش خواست کردسرانجام فراری شد- دیگر طبق عقل میباسیت محاکمه شود واز سلطنت خلع گردد حداگثر قول دهد که دیگر حکومت نخواهد کرد- ولی ماباطاغتو انگلستان وامریکا روبرو بودیم وبیادمیدانستیم انها توبه کننده نیستند-انحراف قانون اساسی جرمی سنگین داشت حال که قدرت دردست مردم استمیبایست حداقل از انقلاب مشرو طیت درس میگرفتند-چناب اقای دکتر مصدق میبایست قانون اساسا سی  باز نگری کند وانحرافات انرا بر طرف کند وگرنه خود ایشان دراینجرم سهمیم میشد-ایا عدم شاه هرج ومرج ایحاد میکرد یا وجود شاه بعدا هرج وحرج میکردجناب اقای دکتر مصدق که بهتراز شاه میتوانست مردم راقانع کند ک هوجود شاه مساوی باهرج ومرج خواهد شد-در ثانی چه کسانی درعدم شاه هرج ومرج ایجاد میکردندماننند انقلاب ان افراد میبابیست شناسائی شوند ودستگیر شون وافراد شرور باانها برخورد اسلامی شوددغربیان ماست ها را کیسه میکردند- فوق اش مانندانقلاب روسیه به ایران حمله میکردند انچنان که کردند این امرباعث گورخودشان را بکنند میشد- جناب اقای عموئی که ان زمان افسر دانشکده افسری بوده است در زمان کودتا جزو نیرو عمل کننند برای نظم بوده است کودتا یک عمل نظامی است وبایدباان برخورد نظامی شودچناباقای دکتر مصدق شایستگی رهبری نظامی نداشته است میابیست انان سریعا حضرت ایت الله کاشانی فرمانده قوا میکردندباهرنوع صدا وندای به نفع شاه درنطفه خفه میکردند که مهمرین انها گروه اوباش بوده است واگرنیروینظامی طرف دارشاه تشکیل میشوددرتهران کمتراز بسیت چهار ساعت هضم میشوداقایان بایدابهاین فکر میافتادند نه انکه هم به ظاهریک عمل ضدکودتا بکنند وهم از شاه مدال بگیرندتا ته قضیه را بخوایند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای- ایادابو شکراسردبیر تحریریه روزنامه شرق الاوسط=خاورمیانه-است مقاله ای دارد که درسال گذشته  نوشته  است-  بنام- قیمومیت ایرانبربخی از خاور میانه مورد لطف وتوجه اسرائیل است؟؟ یعنی اسرائیل وایران میخواهد بر خاورمیانه بعنوان ارباب مسلط شوند ومودقبول وپذیرش اسرائیل هم استکه دراینده مورد تائید سزمان ملل متحدهم واقع خواهد شد؟؟!!این مقاله چگونه حقایق را تحریف میکندیک نمونه جالبی است ومسلم است که برای روزنامه الشرشق الوسط که توسط عربستان سعودی  بوجود امده است ودرانگلستان تولید میشود- امری عجیب نیست بلکه باسیاست  عربستان هماهنگ است که بخشی از خاورمیانهدر اختیار هسرائیل باشد وبخش دیگر میبایست دراختیارعربستان باشد-نه ایران ودراینجا اسرائیلرا  دشمن عربستان قلمداد میکند؟؟!!ایشان مینویسد-من درماه جولای سال گذشته من یک مقاله نوشتم- با این عنوان-چگونه منطقه مادر ماه نوامبر 2016 بنظرخواهد امد؟؟در ان مقاله البته انچه مورد نظر من بود-این بود-که درپایان دوره دوم حکومت اقای ااوباما ر کاخ سفید-دران مقاله من خاطر نشان کردم- که چگونه کاخ سفید-طرح اساسی که برای داعش فراهم اورده استیک طرح اساسی ومنطقی برای سرعت بخشیدنبرای امضای یک طرح جامع ائتلافی عملیاتی بود که برای اقای اوباما یک  شکوه وعظمت باموفقیت تا م و تمام که دارا ی شمایل وشکل  وخصوصیات کاملباکیفیت لازم برای منطقه میباشد!!؟؟-درسال گذشته چندین نشانه ای هشدار دهنده اشکار شد- که بدترین ان متاسفانهنشانهای بود که اثبات میکرد که درحقیقت منطقه دریک بحران داغ جنگی قراردارد-در واقعییت علی الرغم موفقیت شخصی واشنگتن که قادر شدکه توان جنگی داعشرا در سوریه وعراق کاهش دهد-کشتارعددی قابل ملاحظه از جمعیت سنی اعراب که درحال تدارک شدن است همجنان ساکت وبودن توجه باشدت بسیار زیادی وجود دارد-که یک حقیقت است-در این برهه از زمان هیچگونه درک دقیقی از انچه در سوریه میگذرد وجودندارد-طرح روسیه وایران یا بسیار احمقانه است که میخواهند راین کشورها به فتح سرزمین ها بپردازند-یابسیارمنافقانه استکهدرحهت منافع خود عمل میکنند- وهدف انان برا ی بستن چشم ها برای طرح های تایئد شده تاکتیکی واشنگتن است –حقیقتا –امیدواری وخوشحالی ما شاهدانکهمورد اعتراض واقع شده است به خاطر اختلافات بین روسیه وامریکادرباره نبودن یک برنامه اتش بس است- که بر اساس منابع بسیار مطلع که ادعا کردن تنها عنصر عدم موافقت درباراه ان-بین ان دو-تضمین مدت زمانی برای اقامت اقای اسد است که درنقشه جدید سوریه که برای منطقه ترسیم شده میباشد- راین لحظه ما مواجه باحقایق زیرین هستیم-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم –چشم انداز اینده ایران-بخش دوم- حضرت مهندس لطف الله میثمی – رحمت الله علیه – بخوبی وروشنی مستدل اثبات کردن که نظر عموممردم ملاک فقهی داردولو برخلاف ملاک فقه کلاسیک باشد- وجالب است که این موضوع دور زدن فقه نیست عین فقه است- عظمت دمکراسی واقعی ومردم سالاری واقعی را تبین  وتائید ونشان میدهد- ولی نهضت ازادی  دربعضی وموارد این ظرفیت رانداشت  وبرروی متخصصین خیمه زده بود جبهه ملی هم نشسته پاک بود!!؟؟-حضرت مرحوم ایت الله لذری قمی رحمت الله علیع –چون من درحوزه شصت وپنج صفحه از کتاب ایشان در د  حضرت ایت العظمی محاهادکبیر خوئی رحنمت اللعلیه مورد چالش قرادادیم به عظمت پیچیدگی ذهن ایشان رسیدم البته اسلام دراصل بسیار پیده است ولی در ظاهر پیچیدگی دارد یک فر بشرطی هواپیمایا جامو جت با روی دکمه اتومانیک بگذترد شش ماه میتواند خلبانی یاد بگیرد ولی امروزه چون برای حل هر مسئله بعضی مواقع جواب ها ی متعدد وجود داردمسوله پیچیده شدخه است که بانی های انهارا خداوندمنان نیامرزد- انشاالله که تئوریسن  ولایت فقیه مطلق به شما میاورد- فرمودند که دوم خرداد 76نقطه عطفی بود- که بر ایدولوژی سنتی تفوق پیدا کرد؟؟مگراز ارقوانینفقه خارج شده بود ویا از قدرت ولیات مطلقه خارج شده بود؟؟ که نقطهعطفی بر فقه سنتی باشد دقیقا براساس فقهسنتی بود  وبهبعضی قواین حضرت علی ذعلیه السلام اشکال گرفتند که اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودچنین دستوری نمیدادند وبرخلاف فقه ایشان است- حتی به لباس ائمه اطهار علیم السلام اجمعن ایراد میگرفتند که شما از لباس امیراالومنینعلیه السلام خارج شدید جواب یکی بود اگران حضرات جای ما بودند مثل ما عمل میکردند واقاین میگفتند توجیه بچه گانه ای است- البته من انر درباب سیاست روز میدانم- درحال ولایت فقیه عظمت تبین کننده راه الهی راهبرای اصلاح طلبان سنگ فرش کرد حتی لنهادی که تاحدی گفتند دمکراسی بایدتزدیک به دمکارسی امریکاب شد انتخاب شد ند درحالیکه شورای نگهبان صلاحیت انهارا رد کرده بود وجناب حجت اسلام  خاتمی تمام این موارد تاید کرد 70 به 20پذیرفته شد-ولی عجیب است که ایشان رسخنرانی خود با نشاندادن رفع شدن تمام موانع-در 16 اذر 1383-در دانشکده فنی – ایشان ضمن انکه تا کید کردندبربن بست نداشتندرامر اصلاحات- ولی فرمودندسرانجام من جام شوکران نوشیدم ؟؟سئوال این است که چه کسی مانع شد تا شما جام شوکران  را سربکشید استراتژِیک رآهبردیشفاف بی ابهام بود اگر سنت شده است که حرف دیگری است ولی من میگیوم درست فرمودند ولی بانی را مشخص نکردند بانی امریکا است که میابیست ایشان به سمت کاخ سفید نماز بخواند باقوانین امریکائی –درنزدیکی منزل مامغازه جناب مهندس مشکساربود که لوازم وقعطات برقی والکترونیکی میاورد بعلت نارحتی خواهرشلن مدتی مغازه تعطیل بود وگاهی یکی ودوساعت باز بود وسپس بسته میشد وسرانجام ان خانم فوت کرد-غروبی من دیدم یک جوان بسیار  زیبا روئ  بالباس سرتا پا شیک خارجی به داخل مغازه خیره شده است-من به ایشان جریان گفتم ایشان گفت نه چیزی نمیخواهم بخرم  وفقط میخواهم بدانم فلان قطغه ایشان اورده است واگر اورده است چند قیمت زده استگفتم شماهم در رشته برق کار مکنید یک ناگاهجانسوزی کرد وفرمودن من رشته فنی خواندهام ولی ازروی اجبار به سمت به برق والترونکی رفتم ومن به کویت میروم وقعطاعات میاورم ولوازم برقی میاورم ومقداریهم تعمیر یادگرفتم گفتم اوضاع چطوراست یک نگاهعاقل درسفیه کرد فرمودند همه چارا برعلیه این ملت خراب کردند- اقایان باامریکا مخالف هستند قبول با کویت چکاردارند چراانجا جنگ شیعه و. سنی راه میاندازندکه انها که قبلا مستقل بودند؟؟؟به سمت امریکابروند وماجون نوکر ببینند وماراتحریم کنند به سختی ما کاسبی کنیم هرجا دینا بروید همین اش است وهمین کاسه- این عدم درک سیاسی ملت ایران است که فکر میکد واقعا کویت دمکراسی دارد هنوز برای امریکا مسئله پیش نیامده است که دنباله ایشان دمکراسی را رها کند-کدام جنگ شیعه سونی خودانها ایرا راه میداختند کم کم بعضی شیعاین کویت متوجه شدند که فریب خوردند خدا میخواست جناب اقای حجت اسلام  سیدمحمد خاتمی سرکا ربیایدتاحقایق برمردم ایران وجهان مشخص شود که اینطورشد الحمدالله والعظمته


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم –چشم انداز اینده ایران-بخش دوم- حضرت مهندس لطف الله میثمی – رحمت الله علیه – بخوبی وروشنی مستدل اثبات کردن که نظر عموممردم ملاک فقهی داردولو برخلاف ملاک فقه کلاسیک باشد- وجالب است که این موضوع دور زدن فقه نیست عین فقه است- عظمت دمکراسی واقعی ومردم سالاری واقعی را تبین وتائید ونشان میدهد- ولی نهضت ازادی دربعضی وموارد این ظرفیت رانداشت وبرروی متخصصین خیمه زده بود جبهه ملی هم نشسته پاک بود!!؟؟-حضرت مرحوم ایت الله لذری قمی رحمت الله علیع –چون من درحوزه شصت وپنج صفحه از کتاب ایشان در د حضرت ایت العظمی محاهادکبیر خوئی رحنمت اللعلیه مورد چالش قرادادیم به عظمت پیچیدگی ذهن ایشان رسیدم البته اسلام دراصل بسیار پیده است ولی در ظاهر پیچیدگی دارد یک فر بشرطی هواپیمایا جامو جت با روی دکمه اتومانیک بگذترد شش ماه میتواند خلبانی یاد بگیرد ولی امروزه چون برای حل هر مسئله بعضی مواقع جواب ها ی متعدد وجود داردمسوله پیچیده شدخه است که بانی های انهارا خداوندمنان نیامرزد- انشاالله که تئوریسن ولایت فقیه مطلق به شما میاورد- فرمودند که دوم خرداد 76نقطه عطفی بود- که بر ایدولوژی سنتی تفوق پیدا کرد؟؟مگراز ارقوانینفقه خارج شده بود ویا از قدرت ولیات مطلقه خارج شده بود؟؟ که نقطهعطفی بر فقه سنتی باشد دقیقا براساس فقهسنتی بود وبهبعضی قواین حضرت علی ذعلیه السلام اشکال گرفتند که اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودچنین دستوری نمیدادند وبرخلاف فقه ایشان است- حتی به لباس ائمه اطهار علیم السلام اجمعن ایراد میگرفتند که شما از لباس امیراالومنینعلیه السلام خارج شدید جواب یکی بود اگران حضرات جای ما بودند مثل ما عمل میکردند واقاین میگفتند توجیه بچه گانه ای است- البته من انر درباب سیاست روز میدانم- درحال ولایت فقیه عظمت تبین کننده راه الهی راهبرای اصلاح طلبان سنگ فرش کرد حتی لنهادی که تاحدی گفتند دمکراسی بایدتزدیک به دمکارسی امریکاب شد انتخاب شد ند درحالیکه شورای نگهبان صلاحیت انهارا رد کرده بود وجناب حجت اسلام خاتمی تمام این موارد تاید کرد 70 به 20پذیرفته شد-ولی عجیب است که ایشان رسخنرانی خود با نشاندادن رفع شدن تمام موانع-در 16 اذر 1383-در دانشکده فنی – ایشان ضمن انکه تا کید کردندبربن بست نداشتندرامر اصلاحات- ولی فرمودندسرانجام من جام شوکران نوشیدم ؟؟سئوال این است که چه کسی مانع شد تا شما جام شوکران را سربکشید استراتژِیک رآهبردیشفاف بی ابهام بود اگر سنت شده است که حرف دیگری است ولی من میگیوم درست فرمودند ولی بانی را مشخص نکردند بانی امریکا است که میابیست ایشان به سمت کاخ سفید نماز بخواند باقوانین امریکائی –درنزدیکی منزل مامغازه جناب مهندس مشکساربود که لوازم وقعطات برقی والکترونیکی میاورد بعلت نارحتی خواهرشلن مدتی مغازه تعطیل بود وگاهی یکی ودوساعت باز بود وسپس بسته میشد وسرانجام ان خانم فوت کرد-غروبی من دیدم یک جوان بسیار زیبا روئ بالباس سرتا پا شیک خارجی به داخل مغازه خیره شده است-من به ایشان جریان گفتم ایشان گفت نه چیزی نمیخواهم بخرم وفقط میخواهم بدانم فلان قطغه ایشان اورده است واگر اورده است چند قیمت زده استگفتم شماهم در رشته برق کار مکنید یک ناگاهجانسوزی کرد وفرمودن من رشته فنی خواندهام ولی ازروی اجبار به سمت به برق والترونکی رفتم ومن به کویت میروم وقعطاعات میاورم ولوازم برقی میاورم ومقداریهم تعمیر یادگرفتم گفتم اوضاع چطوراست یک نگاهعاقل درسفیه کرد فرمودند همه چارا برعلیه این ملت خراب کردند- اقایان باامریکا مخالف هستند قبول با کویت چکاردارند چراانجا جنگ شیعه و. سنی راه میاندازندکه انها که قبلا مستقل بودند؟؟؟به سمت امریکابروند وماجون نوکر ببینند وماراتحریم کنند به سختی ما کاسبی کنیم هرجا دینا بروید همین اش است وهمین کاسه- این عدم درک سیاسی ملت ایران است که فکر میکد واقعا کویت دمکراسی دارد هنوز برای امریکا مسئله پیش نیامده است که دنباله ایشان دمکراسی را رها کند-کدام جنگ شیعه سونی خودانها ایرا راه میداختند کم کم بعضی شیعاین کویت متوجه شدند که فریب خوردند خدا میخواست جناب اقای حجت اسلام سیدمحمد خاتمی سرکا ربیایدتاحقایق برمردم ایران وجهان مشخص شود که اینطورشد الحمدالله والعظمته


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم –چشم انداز اینده ایران-بخش دوم- حضرت مهندس لطف الله میثمی – رحمت الله علیه – بخوبی وروشنی مستدل اثبات کردن که نظر عموممردم ملاک فقهی داردولو برخلاف ملاک فقه کلاسیک باشد- وجالب است که این موضوع دور زدن فقه نیست عین فقه است- عظمت دمکراسی واقعی ومردم سالاری واقعی را تبین وتائید ونشان میدهد- ولی نهضت ازادی دربعضی وموارد این ظرفیت رانداشت وبرروی متخصصین خیمه زده بود جبهه ملی هم نشسته پاک بود!!؟؟-حضرت مرحوم ایت الله لذری قمی رحمت الله علیع –چون من درحوزه شصت وپنج صفحه از کتاب ایشان در د حضرت ایت العظمی محاهادکبیر خوئی رحنمت اللعلیه مورد چالش قرادادیم به عظمت پیچیدگی ذهن ایشان رسیدم البته اسلام دراصل بسیار پیده است ولی در ظاهر پیچیدگی دارد یک فر بشرطی هواپیمایا جامو جت با روی دکمه اتومانیک بگذترد شش ماه میتواند خلبانی یاد بگیرد ولی امروزه چون برای حل هر مسئله بعضی مواقع جواب ها ی متعدد وجود داردمسوله پیچیده شدخه است که بانی های انهارا خداوندمنان نیامرزد- انشاالله که تئوریسن ولایت فقیه مطلق به شما میاورد- فرمودند که دوم خرداد 76نقطه عطفی بود- که بر ایدولوژی سنتی تفوق پیدا کرد؟؟مگراز ارقوانینفقه خارج شده بود ویا از قدرت ولیات مطلقه خارج شده بود؟؟ که نقطهعطفی بر فقه سنتی باشد دقیقا براساس فقهسنتی بود وبهبعضی قواین حضرت علی ذعلیه السلام اشکال گرفتند که اگر رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بودچنین دستوری نمیدادند وبرخلاف فقه ایشان است- حتی به لباس ائمه اطهار علیم السلام اجمعن ایراد میگرفتند که شما از لباس امیراالومنینعلیه السلام خارج شدید جواب یکی بود اگران حضرات جای ما بودند مثل ما عمل میکردند واقاین میگفتند توجیه بچه گانه ای است- البته من انر درباب سیاست روز میدانم- درحال ولایت فقیه عظمت تبین کننده راه الهی راهبرای اصلاح طلبان سنگ فرش کرد حتی لنهادی که تاحدی گفتند دمکراسی بایدتزدیک به دمکارسی امریکاب شد انتخاب شد ند درحالیکه شورای نگهبان صلاحیت انهارا رد کرده بود وجناب حجت اسلام خاتمی تمام این موارد تاید کرد 70 به 20پذیرفته شد-ولی عجیب است که ایشان رسخنرانی خود با نشاندادن رفع شدن تمام موانع-در 16 اذر 1383-در دانشکده فنی – ایشان ضمن انکه تا کید کردندبربن بست نداشتندرامر اصلاحات- ولی فرمودندسرانجام من جام شوکران نوشیدم ؟؟سئوال این است که چه کسی مانع شد تا شما جام شوکران را سربکشید استراتژِیک رآهبردیشفاف بی ابهام بود اگر سنت شده است که حرف دیگری است ولی من میگیوم درست فرمودند ولی بانی را مشخص نکردند بانی امریکا است که میابیست ایشان به سمت کاخ سفید نماز بخواند باقوانین امریکائی –درنزدیکی منزل مامغازه جناب مهندس مشکساربود که لوازم وقعطات برقی والکترونیکی میاورد بعلت نارحتی خواهرشلن مدتی مغازه تعطیل بود وگاهی یکی ودوساعت باز بود وسپس بسته میشد وسرانجام ان خانم فوت کرد-غروبی من دیدم یک جوان بسیار زیبا روئ بالباس سرتا پا شیک خارجی به داخل مغازه خیره شده است-من به ایشان جریان گفتم ایشان گفت نه چیزی نمیخواهم بخرم وفقط میخواهم بدانم فلان قطغه ایشان اورده است واگر اورده است چند قیمت زده استگفتم شماهم در رشته برق کار مکنید یک ناگاهجانسوزی کرد وفرمودن من رشته فنی خواندهام ولی ازروی اجبار به سمت به برق والترونکی رفتم ومن به کویت میروم وقعطاعات میاورم ولوازم برقی میاورم ومقداریهم تعمیر یادگرفتم گفتم اوضاع چطوراست یک نگاهعاقل درسفیه کرد فرمودند همه چارا برعلیه این ملت خراب کردند- اقایان باامریکا مخالف هستند قبول با کویت چکاردارند چراانجا جنگ شیعه و. سنی راه میاندازندکه انها که قبلا مستقل بودند؟؟؟به سمت امریکابروند وماجون نوکر ببینند وماراتحریم کنند به سختی ما کاسبی کنیم هرجا دینا بروید همین اش است وهمین کاسه- این عدم درک سیاسی ملت ایران است که فکر میکد واقعا کویت دمکراسی دارد هنوز برای امریکا مسئله پیش نیامده است که دنباله ایشان دمکراسی را رها کند-کدام جنگ شیعه سونی خودانها ایرا راه میداختند کم کم بعضی شیعاین کویت متوجه شدند که فریب خوردند خدا میخواست جناب اقای حجت اسلام سیدمحمد خاتمی سرکا ربیایدتاحقایق برمردم ایران وجهان مشخص شود که اینطورشد الحمدالله والعظمته


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-درمقاله – نمایش ترزا-می- محکوم به شکست است—دست خداوندمنان بخوبی روشن است-تا ادب شوند- به نظر لندن- مقامات روسیه بایستی که به بریتانیا  توضیحات رضایت بخش بدهد- انهاکه بیان کردن که کارمانیست-؟ چه توضیحی بدهند- مگر شما رعراق بر ملت عراق وایران گاز شمیائی بکاربردید کوجکترین توضیح ویا کمکی کردیدهاید ؟ عغجب بیشرمی وبیشرفی -؟؟درثانی فردیکه گاز زده است در انگلستان است حالا پس خاله شده است وقابل رویت نیست  ایشان درصحنه حاضر کنید اگررار کرده است این سازمان عریض طویل به چهدرد میخورد؟؟عدم مدیریت ولیاقت  وشایستگی شما مشخص میشود- درهمان روز چهاردهم مارس –خانم ترزامی –پس از اعلام جریان نخستوزیر به سازمان ممنوعیت سلاح شیمیائی  مراجعه کردچطور ایران بارها برای خبرنگاران خارجی موشک حامل مواد شیمیائی نشان داد وشماهابی اعتنا بودید- زهی بیشرمی – وبجز یکی دوتا مابیقه ایران تشخیص داد که از پیشرفته ترین مواد شمیایی بودند—میگیود بجز روسیه دیگر کشورها امکن چنین کاری ندارند  شماز کجا فهمیدیند که کار اسرائیل وامریکا وغیره نیست حتی ممکن است-کا کارخود انگلستان باشد- شکست های زیاد درخاور میانه شرقرا تبدیل به غول کرده است- درمرکز تحقیقات برای تحقیق سه نفر مسموم 51 یک نفر دربیمارسان ودراین تحقیقات 250 کارمند ودسته ضد تروریستی  و180 نظامی بوده است مگر چندتن از این گاز بوده است که اینهمه افراد نیاز داشته است-درهرحال این امر سرپوشی بر شکست های مفتضحانه انگلستان درخاور میانه است که حاضربه قبو ل ان نیستند هچنان کهدرجنگ عراق زمانی که شکست قطعی عراق مشخصد شد از گاز شمیایی وموشکها بدون هدف برای شهرها استفاده کردند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-رهبرمعززوعظیم الشان انقلاب –ترتفسیر اهدنالاصراطالمستقیم قریب به مضمون ماهروزنیازمند هدایت الهی هستیم که سقوط نکنیم- دقیقا همین است فرشتگان کسی که یکارنیک در روز بکند انگشت به دهان میگزنند-یک بحث هم رفع نادانی است ان عظمت بدرستی فرمودند که تبلیغات ما کم وضعیف است- این یک واقعیت است ترکیه امرورزی  بسیاری تشنه درک انقلاب مادارند ولی رتبلیغات با ضعف روبرو هستند وحجت السلام های مارا که زبان ترکی بلدهستند بعنوان امام جماعت دارند استخدام میکنند-اما تبلیغات الهی عظیم است تبلیاغای که خداوندمنان میکنددرک اش اسان نیست- استان –وان مرکز تمدن شرق ترکیه است  درحقیقت مرکزتمدن اصیل ترکیه است  این استان- وان- ترکیب جالب کرد وترک است که بیشتر کرد است که بهان کورماژی گفته میشود این استان مرکز برخوردارتش روم غربی وایرانویا روم غربی وارمنستان بوده است تلفات سنگینی به خصوص به مردم کرد وارد کرده است-ده نوع نژاد کوردی درانجا وجود دارد از جمله کردهای کرمانشاه ای لوکه از کرمانشاه ایران بهانجه رفته بودند وبخود درخت زردالو –زرد بردند خودترکیه زردالو قهوای دارد که صادراتی است این تمدن وان متعلق بهیک دهکده بسیار کوچگی کهدرنقشه ا  یرانی از ترکیه نیست درست لب مرز ایران است-  بنام اینغدر- کهتمدن شیعه ترکیه وتمدن اصیل ترکیه متعلق به این دهکده است درست مانند قم است بعدر جاهادی ماننطرابوزان انطاکیه-درانکار تپه حاجی  درحقیقت تپهحاجی اباد بوده است مرکز تمدن شیعه  است که یک دانشگاه معروف تپه حاجی هم دارد هیچکدام به ارزش این دهکده- اینغدر- نرسیدند--ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99