سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با مقایسه انگلستان درهندبا امروز درخاور میانهبنظر میرسد که غرب میخواست تاکتکی در هند وزمانی درایران بکاربرد انرا تکرار کند درهندوستان تاحدی موفق شد زیرا شهرهائی که شاهزادگن مغولی انراداره میکردند زیاد جالبنبود وانهاهم مقاومتی نکردند وهمین شکستضذبه سختی به مغول ها وارد اورد وانگلسان سیسیم اداری انگلیس رج- یعنی تقلیداز قانون اساسی انگلستان بیان کرد که مردم تصور میکردند که وضع بهتر میشود البته مقداری مسلما بهتر شده است بعلت انکه  پیشرفت غرب هم دخالت داشته است سیستم مغول ها از ایران تقلید میکردندکه یک سیستم فئودالی بودکه تقریبا درهمه جهان این سیستم اجرا میشد انکه زمین مال فئودال است وبصورت ارثی  به فرزندانش باز میگردد وفرزندان ان نها نواب در قلمروی سرزمین پدی ر بودندولی کم و بیش قوانین اسلامی پیاده میشدبه همین علت پیشرو بودولی جالبا درقرون وسطی برای اولین باردرنیشاپور سیستم عودت بکارامد یعنی اگرفردی شایستگی نداشت مقام را از ایشان پس میگرفتند به بزرگان میدادندچه برزگ سید باشد ویااشیخ باشد این سیستم عودت درانگلستان اخیرا بوجود امد-ک0 عودو-گفته میشود ودهندوستان نیز درنزدیکی تسلط انگلیسی ها دربعضی جاها بوجودامند ولی به این قسم بود بعضی شاهزادگانمغول همیشگی بودند ومستقل بدندوبعضی باشرط بودنکه البته ازحکومت مرکز ی میابیست تبعیت کنند وکم کم شیخ  شیخزاده که غیر مغول وبدند دربعضی انتخاب میشدندخانم تاجر انرا میخواست به حکومت ونمایندکگان هم بدهد- ولی حزب کارگرجدید انرا لغو کرد وااقی بلر به 92 نفر که قبلا مقام افتخار گرفته بودند داد این لقب باز ی مال انگستان است که درقاجار بیجهت بوجود امد امروز فئودال ها وثروتکندان نجومی دارای القاب هستندمانن بارون وکنت ولرد وغیر ولی دارای ارزش سیاسی وافتخار نیستندحال دراسلام امام براساس ارزش های درونی به این مقام میرسدوفرزنداش که امام زاده است براساس شایستگی امام میشودالقاب امام علیه ببالاترین انها عبد صالح است حال در خاورمیانه درست غرب برعکس عمل کرد واینهم خواست الهی بود به جای انکه ارزش ها ی عالی رابیاورد دست به کشتارزد وجنایات کرد که خودبرعلیه ان مجبور شد وارد عمل نظامی شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با مقایسه انگلستان درهندبا امروز درخاور میانهبنظر میرسد که غرب میخواست تاکتکی در هند وزمانی درایران بکاربرد انرا تکرار کند درهندوستان تاحدی موفق شد زیرا شهرهائی که شاهزادگن مغولی انراداره میکردند زیاد جالبنبود وانهاهم مقاومتی نکردند وهمین شکستضذبه سختی به مغول ها وارد اورد وانگلسان سیسیم اداری انگلیس رج- یعنی تقلیداز قانون اساسی انگلستان بیان کرد که مردم تصور میکردند که وضع بهتر میشود البته مقداری مسلما بهتر شده است بعلت انکه  پیشرفت غرب هم دخالت داشته است سیستم مغول ها از ایران تقلید میکردندکه یک سیستم فئودالی بودکه تقریبا درهمه جهان این سیستم اجرا میشد انکه زمین مال فئودال است وبصورت ارثی  به فرزندانش باز میگردد وفرزندان ان نها نواب در قلمروی سرزمین پدی ر بودندولی کم و بیش قوانین اسلامی پیاده میشدبه همین علت پیشرو بودولی جالبا درقرون وسطی برای اولین باردرنیشاپور سیستم عودت بکارامد یعنی اگرفردی شایستگی نداشت مقام را از ایشان پس میگرفتند به بزرگان میدادندچه برزگ سید باشد ویااشیخ باشد این سیستم عودت درانگلستان اخیرا بوجود امد-ک0 عودو-گفته میشود ودهندوستان نیز درنزدیکی تسلط انگلیسی ها دربعضی جاها بوجودامند ولی به این قسم بود بعضی شاهزادگانمغول همیشگی بودند ومستقل بدندوبعضی باشرط بودنکه البته ازحکومت مرکز ی میابیست تبعیت کنند وکم کم شیخ  شیخزاده که غیر مغول وبدند دربعضی انتخاب میشدندخانم تاجر انرا میخواست به حکومت ونمایندکگان هم بدهد- ولی حزب کارگرجدید انرا لغو کرد وااقی بلر به 92 نفر که قبلا مقام افتخار گرفته بودند داد این لقب باز ی مال انگستان است که درقاجار بیجهت بوجود امد امروز فئودال ها وثروتکندان نجومی دارای القاب هستندمانن بارون وکنت ولرد وغیر ولی دارای ارزش سیاسی وافتخار نیستندحال دراسلام امام براساس ارزش های درونی به این مقام میرسدوفرزنداش که امام زاده است براساس شایستگی امام میشودالقاب امام علیه ببالاترین انها عبد صالح است حال در خاورمیانه درست غرب برعکس عمل کرد واینهم خواست الهی بود به جای انکه ارزش ها ی عالی رابیاورد دست به کشتارزد وجنایات کرد که خودبرعلیه ان مجبور شد وارد عمل نظامی شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در شیغه نیوز خبر درگذشت عالم مجاهد تابع ولایت فقیه جناب ایت اللهمحمود الحسن خان نجفی-میدیرحوزه علمیه –ایمانیه ناصریه که چندی پیش دار فانی را وداع کرد با شرایط بسیارنامناسب حتی درهمین اواخر برای حمایت ولایت فقیه سخنرانی کردمن سر به شناخت ایلات اتواپرداش وپای تخت ان  لکنو که درحقیت لاک=بخت –نو= جدیدب اسمی که انگلیسی ها گذاشتندبیشترین  مسلمانان سنی وشیعه انجا هستند انگلیسیدها از بنگال شروع کردن به پیشروی بعد اجمر را گرفتند- وبعد جی پور را گرفتند-که به ان از حد-اگرا –نام استانهای شمال-غرب  دادند-بعد وارد اترا پراداش شدندکهنام قبی ان دواب- بودرود گنگ و-رود-یامونا وسعی کردن نام های شهرهابشتر  اسلامی باشدجائی که این دور ورد بهم برخود میکند اسم اش الله اباد گذاشتندباوجودانکه نژادهای مختلف هتدی درانجابود درپیشرفت اسلام سنی بسیار کوشش کردندتا سه چهارام مسلمان شدندولی حکومت همیشه دردست هندو بود بعد شروع کردن بخش واستانها ولایتها رابه  متصل کردندتا کنترول ان سخت باشد وبه کک انکگلیس هاذ محتاج باشند ونژادهای مختلف جمع دران جمع شوداینداراگرداش از نام یک نژادی هندی گرفته شده است اولین ایالت  هند شد سپس به چهارمین ایالت هند تبدیل شد از مرز نپال و چین تایالت دهلی کشیده شد  ولی بعد ایلت  ایالت ت دهلی کوجکترین ایالت شددر سطح جهانی بسیار کوچک است تا کنترول ان اسان باشد- امروزهبسیاراز بخش ان جدا شده است ودویست میلیون فعلا جمعیت داردکه سرانه افر اراد سالی هزار دوست دلار است-واحد پولش  لاخ کرور است دوسیستم قانون گزاری دارد یک سیستم ریاست جمهوری است که باید مطابق قانون اساسی هذد باشد ودوم سیستم ازاد است تا امروز 1700 روز مرد م برای درک مطلب سخنرانی ن مقاله نوشتند-اما خوش بختانه بخاط عظمت سرزمینتواستند زبان انگلیسی رسمیت بدهند وزبان هندی زبان رسمی شد ولذا پیشرفته ترین زبان هندی هندوستان است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-قدرت تبلیغ الهی-در شیراز یکجنابی بودن اقای هاشمی-ایشاندر سر میدان چهاراه کل مشیر کتاب فروشی داشت- تمام اینکتب اسلامی بودن وبیشتر متعق به حوزه ومطال اسلامی بو.د  غیرازاین هم نبود وبرای کتب فقهی هم در  ایران وهم توسط ایشان پول جمع میشد که بانی شوند واین کتب ایشان به بزرگان مذهبی مجانی مداد وبه طلبه ها براساسسن وعلم تخفیف  میدادوبه افراد عادی اگر زیاد میخریدند تا هشتاد درصدمن بسیار ی ز ایشانتاب خریدم روز ی شاهدبودن اقئی امد که قیافه بازاریمیزد کتابی خرید ویک چک برای بانی شدن به ایشان داد- ساواک بارها ایشان خواسته9 بود که کتب مختلف از جمله کتاب ماموریت من مال شاه  را بفوشد ایشان قبول نکرده بود وگفته بودند ممکن است افرادی انجاراچپاول کنند ایشان نیاز به چپاول نیست من کلیدرا میدهم  وحتی گفته بودندیک جلد کتاب شاه درویترین بگذار انهم قبول نکرده بود-برداری ایشان ترسیده بودفامیلیخوداش را عوض کرد وتمام خانواده وفامیل هرچه نصیحت میکد ایشان نمی پذیرفت- برادرایشان بعداز دیپلم به کویت میروداز عملگی شروع مکیند دهها شغل عوض میکیند ومدتی درجائی چینی الاتمیفروخته است تصوراین منایناست ایشان به عنوان مشاوریک تاجر ایرانی درکویت میرسد ودختر ایشان میگیرد وبه شیراز میاید ویک شرکت میزند ریس گروه من به اقای خلوصی نوجوانیکه حسابدار ایشان بود معرفی کردکه اعلامیه ونوار معمار عظیم انقلاب از ایشان تهیه کنم وهردفعه دوتومان بدهم اشنائی من با ایشان از همین جا شروعشدبعدمن به انگلستان رفتم ومقیم لندن بودم- ایشان تلفن من درانگلستان از طریق ریس گروه بدست اورد ایشان به لندن امد وبه من زنگ زد وفرمودند من مهمان ریس شرکت – کچاپ –اچ-پی- هستم ممکن است شمالطف کنید ومترجم من باشید بعدا من فهمیدم تاکتیک – اچ- اپی این بوده است هرکس نمیتوانسته نماینده ان باشد وایشان درشیراز نماینده  ان شرکت بوده است که حرف اوا در دنیا درمورد کچاپ میزد- ما باایشان به شهر همان اقا رفتیم- یک خانه کوچگولی با وسایل ارزشمندرفتیم فردی خو رو وخوش خنده وخنده با ملایمت  وازته قلب نژاد ایشان انگلیسخالص نیبود موها سیاه بود وچهره انگلیسی نبود ولی زیبا وبانمک بود   - دوست من یک لباس زیبای گلیگی درست برای اندازه دختر هفت سال ایشان با  گیوههای ابریشمی کرمانشاهی  ود جعبه خاتم شیراز سوقات اورده بود که دختر ایشان انراپوشیده بود وبه نزدما امد که بسیار قیافه  زیبای شمالی ایران داشت  وخان م ایشان امدتیپ دقیق اراین وشمالی ولی باسفیدی بسیار زیادایشان گفتند اول از دعوتی از من به شیراز کردهبود تشکر کنید بخصوص از دیدن حضرت شاه چراغ   علیه السلام وان تقویم نفیس باعکش شاه وفرح     وکتاب خاندان پهلو ی به زبان انگلیسی – ایشان برافرخته شد من روی دست ایشان زدم که کاری خوبی بد شمازکجا میفمی که ایشان جزو سازمانهای امنیتی نباشد –ظاهر ایشان مرید ایت الله شریعمت مداری بودیک شایعه درباه ایشان درشیراز پخش شدبلافاصله ایشان بادفترایت الله تماس برقرار کرد که این شایعه بی اساس است   ومن ازریس شرکت پرسیدم-  نظر شما درباره بازدیداز حضرت شاه چراغ صلواته الله علیه والسلم-   ایشان فرمودنددونکته منرابخود جلب کرد- اول انکه عکس شاه نبود-دوم مردم با انگیزه میامدند- به نظر من کار شاه تمام است-من مذهبی هستم – جزو سازمان خیره کلسیا هستم وشمارابهدیدن کارخانه دعوت میکنم درست مانند یک فردجز در شرکت باایشان برخورد کردند- - از ایشان سئوال کردم شما چگونه این اچ-اپی را ساختید- ایشان گفت اول من یک کاری دیگر میگردمانگلستان گچاپ درحقیقتنداشت بیشتراز اخارج میامد وانچه داشت ارزشی نداشت ومحلی بود ازالمان- هلند وامریکا بیشتر می امدخانم من اقتصاد خوانده بود وبه ایشان گفتم این امربرای انگلستان خوب نیست-من بهترین گچاپ راخواهم ساخت- ایشانگف چنین نکن وکار شمانیست ولی در طول ساخت بهترین مشاورمن شدمن باعدهای پول دار شروع کردیم یک کارعلمی سنگین دوسال جمع اوری اطلاعات کردیم تمام غداهای دنیا چاشنی دنیا شایدبرای شما جالب باشدبیشاز هشتادنوع قلم درایکچاپ بکار رفته است ومقداری هم واز عصار جگر سوسمار است تستهای زیاد کردیم وزمانی که وارد فروش اولیه شدیم نصف قیمت ساخت بود باوودان فروش نمیرفت وما بهدینا گفتم هرکس ایده ای داردبفرستد مثلا از ارژانتین شانزده نکته مهم امد که مابکاربردیم وتکتیک ما این است هرکس میتواند نماینده ما باشد و178 کشور صادر میکنیم- ایشان فرمودندشماجریان فلان کلسیا شنیدهاید-گفتم نخیرفرمودند این کلیسان درجنگ جهانی دوم دریک شهری جاسوسان المان به هیتلر گزارش میدهدزیراین کلیسا کاری میشود که مهم است البته انگلستان شایعه کردبود زیر زمین محل جمعاوری مهمات بوده است- اودرداخل مردم پناه گرفتهبودند درطول جنگ مداوم شصت هواپیما برای کوبیدن این کلیسا حمله میکردند کهتنها عامل مهم متوانسته بادباشد ولی روی دریا تنظیم میکردند شهرا نابود کردندذ حتی شیشه کلیسا شکسته نشد عکس بهمن نشان داد کهتا دم کلیساخاک ناز ابادی  بود ولی هنوز خانهای هابود درضمن جنگ رفته بودند بعداز جنگ کارشناسان المان وانگلستان باهم تلاش کردند علت راپیدا کنند وعلت پیدا نشد ومردم بشدت بهاین کلیسا معتقد شدند کهنوع بشراین چنین است- شما هم یک سری بزنیدمنخیلی تعجب کردم کهبهمن نگفت حاجتی بخواهیدواگرخواستید کمکی بکنید؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-قدرت تبلیغ الهی-در شیراز یکجنابی بودن اقای هاشمی-ایشاندر سر میدان چهاراه کل مشیر کتاب فروشی داشت- تمام اینکتب اسلامی بودن وبیشتر متعق به حوزه ومطال اسلامی بو.د  غیرازاین هم نبود وبرای کتب فقهی هم در  ایران وهم توسط ایشان پول جمع میشد که بانی شوند واین کتب ایشان به بزرگان مذهبی مجانی مداد وبه طلبه ها براساسسن وعلم تخفیف  میدادوبه افراد عادی اگر زیاد میخریدند تا هشتاد درصدمن بسیار ی ز ایشانتاب خریدم روز ی شاهدبودن اقئی امد که قیافه بازاریمیزد کتابی خرید ویک چک برای بانی شدن به ایشان داد- ساواک بارها ایشان خواسته9 بود که کتب مختلف از جمله کتاب ماموریت من مال شاه  را بفوشد ایشان قبول نکرده بود وگفته بودند ممکن است افرادی انجاراچپاول کنند ایشان نیاز به چپاول نیست من کلیدرا میدهم  وحتی گفته بودندیک جلد کتاب شاه درویترین بگذار انهم قبول نکرده بود-برداری ایشان ترسیده بودفامیلیخوداش را عوض کرد وتمام خانواده وفامیل هرچه نصیحت میکد ایشان نمی پذیرفت- برادرایشان بعداز دیپلم به کویت میروداز عملگی شروع مکیند دهها شغل عوض میکیند ومدتی درجائی چینی الاتمیفروخته است تصوراین منایناست ایشان به عنوان مشاوریک تاجر ایرانی درکویت میرسد ودختر ایشان میگیرد وبه شیراز میاید ویک شرکت میزند ریس گروه من به اقای خلوصی نوجوانیکه حسابدار ایشان بود معرفی کردکه اعلامیه ونوار معمار عظیم انقلاب از ایشان تهیه کنم وهردفعه دوتومان بدهم اشنائی من با ایشان از همین جا شروعشدبعدمن به انگلستان رفتم ومقیم لندن بودم- ایشان تلفن من درانگلستان از طریق ریس گروه بدست اورد ایشان به لندن امد وبه من زنگ زد وفرمودند من مهمان ریس شرکت – کچاپ –اچ-پی- هستم ممکن است شمالطف کنید ومترجم من باشید بعدا من فهمیدم تاکتیک – اچ- اپی این بوده است هرکس نمیتوانسته نماینده ان باشد وایشان درشیراز نماینده  ان شرکت بوده است که حرف اوا در دنیا درمورد کچاپ میزد- ما باایشان به شهر همان اقا رفتیم- یک خانه کوچگولی با وسایل ارزشمندرفتیم فردی خو رو وخوش خنده وخنده با ملایمت  وازته قلب نژاد ایشان انگلیسخالص نیبود موها سیاه بود وچهره انگلیسی نبود ولی زیبا وبانمک بود   - دوست من یک لباس زیبای گلیگی درست برای اندازه دختر هفت سال ایشان با  گیوههای ابریشمی کرمانشاهی  ود جعبه خاتم شیراز سوقات اورده بود که دختر ایشان انراپوشیده بود وبه نزدما امد که بسیار قیافه  زیبای شمالی ایران داشت  وخان م ایشان امدتیپ دقیق اراین وشمالی ولی باسفیدی بسیار زیادایشان گفتند اول از دعوتی از من به شیراز کردهبود تشکر کنید بخصوص از دیدن حضرت شاه چراغ   علیه السلام وان تقویم نفیس باعکش شاه وفرح     وکتاب خاندان پهلو ی به زبان انگلیسی – ایشان برافرخته شد من روی دست ایشان زدم که کاری خوبی بد شمازکجا میفمی که ایشان جزو سازمانهای امنیتی نباشد –ظاهر ایشان مرید ایت الله شریعمت مداری بودیک شایعه درباه ایشان درشیراز پخش شدبلافاصله ایشان بادفترایت الله تماس برقرار کرد که این شایعه بی اساس است   ومن ازریس شرکت پرسیدم-  نظر شما درباره بازدیداز حضرت شاه چراغ صلواته الله علیه والسلم-   ایشان فرمودنددونکته منرابخود جلب کرد- اول انکه عکس شاه نبود-دوم مردم با انگیزه میامدند- به نظر من کار شاه تمام است-من مذهبی هستم – جزو سازمان خیره کلسیا هستم وشمارابهدیدن کارخانه دعوت میکنم درست مانند یک فردجز در شرکت باایشان برخورد کردند- - از ایشان سئوال کردم شما چگونه این اچ-اپی را ساختید- ایشان گفت اول من یک کاری دیگر میگردمانگلستان گچاپ درحقیقتنداشت بیشتراز اخارج میامد وانچه داشت ارزشی نداشت ومحلی بود ازالمان- هلند وامریکا بیشتر می امدخانم من اقتصاد خوانده بود وبه ایشان گفتم این امربرای انگلستان خوب نیست-من بهترین گچاپ راخواهم ساخت- ایشانگف چنین نکن وکار شمانیست ولی در طول ساخت بهترین مشاورمن شدمن باعدهای پول دار شروع کردیم یک کارعلمی سنگین دوسال جمع اوری اطلاعات کردیم تمام غداهای دنیا چاشنی دنیا شایدبرای شما جالب باشدبیشاز هشتادنوع قلم درایکچاپ بکار رفته است ومقداری هم واز عصار جگر سوسمار است تستهای زیاد کردیم وزمانی که وارد فروش اولیه شدیم نصف قیمت ساخت بود باوودان فروش نمیرفت وما بهدینا گفتم هرکس ایده ای داردبفرستد مثلا از ارژانتین شانزده نکته مهم امد که مابکاربردیم وتکتیک ما این است هرکس میتواند نماینده ما باشد و178 کشور صادر میکنیم- ایشان فرمودندشماجریان فلان کلسیا شنیدهاید-گفتم نخیرفرمودند این کلیسان درجنگ جهانی دوم دریک شهری جاسوسان المان به هیتلر گزارش میدهدزیراین کلیسا کاری میشود که مهم است البته انگلستان شایعه کردبود زیر زمین محل جمعاوری مهمات بوده است- اودرداخل مردم پناه گرفتهبودند درطول جنگ مداوم شصت هواپیما برای کوبیدن این کلیسا حمله میکردند کهتنها عامل مهم متوانسته بادباشد ولی روی دریا تنظیم میکردند شهرا نابود کردندذ حتی شیشه کلیسا شکسته نشد عکس بهمن نشان داد کهتا دم کلیساخاک ناز ابادی  بود ولی هنوز خانهای هابود درضمن جنگ رفته بودند بعداز جنگ کارشناسان المان وانگلستان باهم تلاش کردند علت راپیدا کنند وعلت پیدا نشد ومردم بشدت بهاین کلیسا معتقد شدند کهنوع بشراین چنین است- شما هم یک سری بزنیدمنخیلی تعجب کردم کهبهمن نگفت حاجتی بخواهیدواگرخواستید کمکی بکنید؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-بخش دوم مقاله – مقابله با کودتا : به  چه قیمتی –   جناب اقای  حسین شاه حسینی –میفرمایند-ک شق وغرب همیشه در صدد توطئه بر می امده اند- تا حکومت های ملی دراین مملکت استقرار پیدا نکند- وحکومتی دراین مملکت استقرار پیدا نکند- وحکومتیدرایند مملکت استقراریابد-که ازهمه  مردم ریشه نگیرد-ومردم نتواندمنتخبان خودرا دارای مسولیتبدانن- وهمچنان ایشان بحث کردهاند- خوب است ما چکار کردیم؟؟!! ومشخص بود تنها راه نجات دراسلام است برا ی ان چه کردیم-؟؟ از جناب اقا ی دکتر مصدق ایشان بدرستی حمایت کدهاند اما بقول علما یک انقلت ویا اما دارد- ایشان فرموده است-که جناب دکتر مصدق معتقد به قانون بوده است  تا سن ایشان به سی سلاگی نرسیده است حاضربه نمانیدن شدن نبودند- رایریان اراین بزرگ یک تنها جناب دکتر مصدق است ؟؟ چرا شخصیتهای زیادی درا تربیت نگر دیم- حقیر قول ندارم که حتیامروز حرکت میدیریت به تعلیمات پیچیده نیاز دارد تا پیچیدگی  راه زیادی باید طی کرد پیچیدگی بعلت عدم سواد ما است که دریک روستا نمیتوانیم قبله را معین کنیم؟؟ -قانون مصلحت را نمی شناسد فرمودند خدمت ان دانشمند بزرگوار باعرض ارادت زیربنای یک قانون ممکناست از صدعلت برخودار باشدکه انها نتغیر هستند همیشه دریک شرایط عرفی خاص قنون جوابگو است با اندکی تغیرات  مصلحت ها شروع میشود-در حوزه بودم یک جوانی که دوسال درس خوانده بود اصرار داشت که من یکباربه جای ایشان نماز میت بخوانممیفرمودند بعدا میفهمی چه حالی به انسان دست میدهتد-!!؟؟جناباقایا دکتر مصدق عقلاش حکم میکرد که نماینده نشود وبا متفقین درگیرنشود-خوب نظرایشان است وبرای ایشان وافراد دیگر محترم است ولی این راه چاره بنوبد-درتاکتیک چریکی هشتاد تاکیکت ضربه زن کهف رد ضربه نمیخورد اثبات شده است- تا125مورد اثبات عملیاتی دارد مغول ها دراین ودر عراق توسط ارتش منظم شکست نخوردند توسط ارتش چریکی شکست خوردند ابتکار درجنگ های چریگی حداقا  پانزده برابرجنگ های منظم است مقداری انجام میشد مسلمان ضرباتی خورده میشد که ناجیز بود ولی متحدین از ان استفاده سیاسای میکردند وخودمتفقین وحشت میکردندمقداری بیادمیشد وتست میشد وبهرین انها پیدا میشد وتاثیرانانی ودراز مدت داشت-تاری صفویه داشتم مطالعه میکردم قزلباش  اینهاعضشایری بودند در دشتهای اسیامرکزی وغربی تا انجا پول داشتند ویا پایای بو.دعمل میکردند وجائی که پول نداشتند از شمشیراستفاده میکردند بر اری رفع سختی مشرومیخوردند ومسائل دیگر ولی لز همین خارها وگیاهان بیانانی بالاجبارماند اعراب عربستان دارو تهیه میکردند که بعضی از انها معجزه است زمان مقداری ا زنها وارداصفهان شدند فجایع عظیمی ایجادکردند اثبات شده است انسان بودن تعلیم وتربیت صحیح از حیوانات جنگل پست ترمیشود شخص شاه عبای که مقتدرترین شاهان صفوی است از این قزل باش سخت میترسیدند که شب به ایشان حمله نکنند وایشان را بکشند لذا نمیتواست جلوی انهارا بگیرد-مردم عاصی شدن وعلما فرمودندیک پاره که روی ان صلوا ت نوشت سبز رگ بدستان ببندید ان زمان من علما نکوهش میکردم که این خرافاتچه معنا میدهد ولی کم کم اثر گذاشت بهترین نمونه جنگ ایران عراق بودکه سربند را مسخره میکردند ولی عجیب است یک سربند گلوله نخورده است وبعدا خوداقایان درجنگ کویت سربندهای توحیدی نوشتند انسان  خودر دست بسته بداندوبایدعقلا ودانشمندان راهحل را پیداکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-بخش دوم مقاله – مقابله با کودتا : به  چه قیمتی –   جناب اقای  حسین شاه حسینی –میفرمایند-ک شق وغرب همیشه در صدد توطئه بر می امده اند- تا حکومت های ملی دراین مملکت استقرار پیدا نکند- وحکومتی دراین مملکت استقرار پیدا نکند- وحکومتیدرایند مملکت استقراریابد-که ازهمه  مردم ریشه نگیرد-ومردم نتواندمنتخبان خودرا دارای مسولیتبدانن- وهمچنان ایشان بحث کردهاند- خوب است ما چکار کردیم؟؟!! ومشخص بود تنها راه نجات دراسلام است برا ی ان چه کردیم-؟؟ از جناب اقا ی دکتر مصدق ایشان بدرستی حمایت کدهاند اما بقول علما یک انقلت ویا اما دارد- ایشان فرموده است-که جناب دکتر مصدق معتقد به قانون بوده است  تا سن ایشان به سی سلاگی نرسیده است حاضربه نمانیدن شدن نبودند- رایریان اراین بزرگ یک تنها جناب دکتر مصدق است ؟؟ چرا شخصیتهای زیادی درا تربیت نگر دیم- حقیر قول ندارم که حتیامروز حرکت میدیریت به تعلیمات پیچیده نیاز دارد تا پیچیدگی  راه زیادی باید طی کرد پیچیدگی بعلت عدم سواد ما است که دریک روستا نمیتوانیم قبله را معین کنیم؟؟ -قانون مصلحت را نمی شناسد فرمودند خدمت ان دانشمند بزرگوار باعرض ارادت زیربنای یک قانون ممکناست از صدعلت برخودار باشدکه انها نتغیر هستند همیشه دریک شرایط عرفی خاص قنون جوابگو است با اندکی تغیرات  مصلحت ها شروع میشود-در حوزه بودم یک جوانی که دوسال درس خوانده بود اصرار داشت که من یکباربه جای ایشان نماز میت بخوانممیفرمودند بعدا میفهمی چه حالی به انسان دست میدهتد-!!؟؟جناباقایا دکتر مصدق عقلاش حکم میکرد که نماینده نشود وبا متفقین درگیرنشود-خوب نظرایشان است وبرای ایشان وافراد دیگر محترم است ولی این راه چاره بنوبد-درتاکتیک چریکی هشتاد تاکیکت ضربه زن کهف رد ضربه نمیخورد اثبات شده است- تا125مورد اثبات عملیاتی دارد مغول ها دراین ودر عراق توسط ارتش منظم شکست نخوردند توسط ارتش چریکی شکست خوردند ابتکار درجنگ های چریگی حداقا  پانزده برابرجنگ های منظم است مقداری انجام میشد مسلمان ضرباتی خورده میشد که ناجیز بود ولی متحدین از ان استفاده سیاسای میکردند وخودمتفقین وحشت میکردندمقداری بیادمیشد وتست میشد وبهرین انها پیدا میشد وتاثیرانانی ودراز مدت داشت-تاری صفویه داشتم مطالعه میکردم قزلباش  اینهاعضشایری بودند در دشتهای اسیامرکزی وغربی تا انجا پول داشتند ویا پایای بو.دعمل میکردند وجائی که پول نداشتند از شمشیراستفاده میکردند بر اری رفع سختی مشرومیخوردند ومسائل دیگر ولی لز همین خارها وگیاهان بیانانی بالاجبارماند اعراب عربستان دارو تهیه میکردند که بعضی از انها معجزه است زمان مقداری ا زنها وارداصفهان شدند فجایع عظیمی ایجادکردند اثبات شده است انسان بودن تعلیم وتربیت صحیح از حیوانات جنگل پست ترمیشود شخص شاه عبای که مقتدرترین شاهان صفوی است از این قزل باش سخت میترسیدند که شب به ایشان حمله نکنند وایشان را بکشند لذا نمیتواست جلوی انهارا بگیرد-مردم عاصی شدن وعلما فرمودندیک پاره که روی ان صلوا ت نوشت سبز رگ بدستان ببندید ان زمان من علما نکوهش میکردم که این خرافاتچه معنا میدهد ولی کم کم اثر گذاشت بهترین نمونه جنگ ایران عراق بودکه سربند را مسخره میکردند ولی عجیب است یک سربند گلوله نخورده است وبعدا خوداقایان درجنگ کویت سربندهای توحیدی نوشتند انسان  خودر دست بسته بداندوبایدعقلا ودانشمندان راهحل را پیداکنند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99