سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-نظریات شخصی است – اقای – بن سلمان ولیعهد  عربستان در مصاحبه با مجله- -اتلانتیک---وی علی الرغم تلاش خبرنگار مجله اتلانتیک برای معرفی وهابیت-انرا بطور کا مل وهابی گری راانکار کرد – شماتعدادبیشماری کتاب به اسم وهابیت چاپ کردید وشیعای را با ایدولوژی وهابیت کوبیدید- هم اکنون االقاعده وداعش علنا از مذهب وهابیت دفاع میکنند- ولی مقداری باوهبین عربستان اختلاف دارند وعربستان مقداری محافظه کار شده است ولی شماوپدرتان میخواهند به این ایدولوژی شدت بدهند واز محافظه کاری خارج کنند- وجدیااسم سلفی گری گذاشتید ومذاهب دیگراهل سنت هم که یکنوع سلفی گری است مسخره میکنند-نمونهان وهابیت های که ماهواره به زبان فارسی تبلیغ میکنندمشخص است- یکمسجد مالکی ویاحنبلی ویا شافعی رادرعربستان نشان دهید- ویا مجل هانها وسازمانهای انهارا نام ببرید—میگوید –خاندان ال ابن وهابکه به ال شیخ امروزمعروف هستند ودهها هزارخاندان مهم دیگر یعنی غیر وهابی هم وجود دارد و-یکیرانام برید که برخلاف وهابیت حرفی زده باشد-!!فرق اسلامی درعربستان محلی از اعراب ندارد- وعربستان باپول وتهدید افراد مذاهب سنی را به وهابیت تغیر مذهب داد واین اشهرمن الشمس است—میگوید –ماچهارمذهب حنبلی –شافعی – ومالکی –راداریم کهمذهبی استکهربرخیاموربایکدیگرتفاوتدارند واین موضوعی صحیح ورحمت است – اختلاف اگربرساس عق باشد یکجا یکمشکلی بجودامده است که هنز راه حل منطقی ان پیدانشده است وقابل رد شدن هم نیست-ولی ختلافاتی که دلیل عقلانی ندارد از شیطان است وباعث شر میشود وعذاب سرانجام درپی خواهد د اشت- ایشان میگوید  اگر به مسلمان  به انها اجازه ندادندکهدرکلام خداوندمنانرابهخوبی گسترش بدهند- الذ برای گسترش رسالت خود جنگ کردند واین وظیفه ما است  شما درکشورهای اسلامی کهاجازه نشر وهابیت هم دادند باز شماجنگیدیدچگونه شما میگوید ما افاراطی نیستیم شما دیکتاتوری را عمل مکنید واسم انرا صلحوتلیغ میگوید؟؟ شماخودتان رافریب میدهد درگشر های اروپائی وغربی کهاجازه نشر اسلم میدهد چرا بمب وبرج منفجر میکنید-؟؟ درموردکشورهایاهل الکتاب تاز مانی که ب مسلملن تعددی نکردند جهاد برداشته شده است مگر مردم از مسلمن برا ی رفع طاغوت کمک بخواهند هرکش صلح طلب نباشد طاغوت است-ودر کشوهادی جنگید اعث تفرت بیشتر میشودوجامعه از ان حکوکت کفر چون عدالتی دارد پشتیبانیمیکنند حق جهاد ندارید- فرمودند صلح یعنی دوری ازگناهان وانجام کردارخوب – کارشما دریمن بحرین کردارخوب بود یا اتحا با اسرائیل –اسرائیل دارای کردار خوب است شما نمیتوانید دیگر با لفاظی دنیارا فریب دهید-جز طاغوتیان کسی از شماحمایت نمیکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظیات شخصی است-فلسفه-  زمانی چون رودخانه وارد دریای وحیشود یکنوع تعامل بوجود می اید که ظفیت درک فلسفی وقوانین فلسفی را بسط میدهدوفلسفه وحی ر درتبین ان بادرک انسانی اشنا  وقابل فهم تر میکند-انچناندر لسفهای غربی بین فرنگ وفلسفه معتقد هستند که درتعامل این دو  باهم-به بسط وگسترش هردو میانجامد-در اسلام وحی نقش سازنده تری دارد-رغرب فلسفه نقش سازنده تری دارد- فلسفه مادی غرب ارد متافیزیک درک مادی میشودیعنی بتواند علت یابی ها وریشیه یابی ها- ورابطه علت ومعلول وقوانین مادی را ودیگرخصوصیات کلی ماده را درک کندولی وارد فرا ماده نمیشود ولی اقای دکارت اث4بات میکند عقل میتواند واردحوزه فرا مادهبشود-که انتزاع ویاجداشده از ماده است وقونین مادی نداردکه به ان ذهن میگوید-خارج از زمان ومکان خاص ومیکانیک ماده است ونمیتواند ذهن وعقلرا درمحدوده خود محصور کند ویا باقواین مادی انراتبین وبران مستولی شود-اگر درزمنی ملاکهای مادی ر خصوصیاتذهنی وعقلی هم وارد باشد این وجه اشتراک یکی حقیقی درماده ودر ذهنمجازی است تصوری است فرض کنیم درماده هرچه نیرو زیادتر شود کاربیشتری انجام میگیرد-درذهن وعقل هرچقدرنیروی عقل بیشتراشد کار پیچیدتری میکند ول ایندونیرو یکسان نیستند-مثال بزنیم-خداوند منان میفرمایدمنفقط درقلب مومن جای میگیرم- این جای گرفتن مادینیست نه خداوندمنان مادی استنهروح مادی استخداوندمنان سمبل معنویت است وروحهم کهسمبل معنویت شد بهاندازه سنخیت با خداونددریکنوع تماسی است که قابل شناخت دقیق نیست- واز همین جا است کهفسفه مادی غرب بابحران روبرو میشود بجایطانکه مسئله راحل کندصورت مسئله محدود میکند- عقل میتواند گذشضته انسان وحال انسان واینده انسان رابامدارک بخوبی درک کند وعقل علمی میگوید گذشته فقط از طریق علم حاضر میتواند حدس وگمان بزند ودربعضی موارد عمیقاتراز گذشته امکانداردمسائل رادرک کند ولی ذهرگز مانند کذشتگان درک نخواهد کرد وفقط حالرا درک مکیند واینده راهم نمیتواند درک کند- انسان بادبه قوانین متافیزیکی عامبرسد کههرگز ملاک مدی ندارد وسپس درموضوعی مادی ملاک های عقل را تکامل بدهد تادرهدایت موضوعی مادی پیشرفت کند یعنی قوانین مادی را کشف کند که وضع براساس نیاز خودرا برطرف کند استعلائی درحایکه فلسفه ملاکهای متافیزیکی کلیرادرک مکیند که شناخت متافیزیکی جدا ازماده درکندکهم کاربرد درماده دارد وهم کاربرد درفراماده داردنکته دیگراین است خصویات زمانی وجسمی افرادیک وجه مشترک دارند ویکوجهافتراق ویامختلف هستند لذا شناخت افرادپیچیده میشود وسخت میشود ولی عقل افراد یک سان است واینامرنشان میدهد که ازنوع ماده نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظیات شخصی است-فلسفه-  زمانی چون رودخانه وارد دریای وحیشود یکنوع تعامل بوجود می اید که ظفیت درک فلسفی وقوانین فلسفی را بسط میدهدوفلسفه وحی ر درتبین ان بادرک انسانی اشنا  وقابل فهم تر میکند-انچناندر لسفهای غربی بین فرنگ وفلسفه معتقد هستند که درتعامل این دو  باهم-به بسط وگسترش هردو میانجامد-در اسلام وحی نقش سازنده تری دارد-رغرب فلسفه نقش سازنده تری دارد- فلسفه مادی غرب ارد متافیزیک درک مادی میشودیعنی بتواند علت یابی ها وریشیه یابی ها- ورابطه علت ومعلول وقوانین مادی را ودیگرخصوصیات کلی ماده را درک کندولی وارد فرا ماده نمیشود ولی اقای دکارت اث4بات میکند عقل میتواند واردحوزه فرا مادهبشود-که انتزاع ویاجداشده از ماده است وقونین مادی نداردکه به ان ذهن میگوید-خارج از زمان ومکان خاص ومیکانیک ماده است ونمیتواند ذهن وعقلرا درمحدوده خود محصور کند ویا باقواین مادی انراتبین وبران مستولی شود-اگر درزمنی ملاکهای مادی ر خصوصیاتذهنی وعقلی هم وارد باشد این وجه اشتراک یکی حقیقی درماده ودر ذهنمجازی است تصوری است فرض کنیم درماده هرچه نیرو زیادتر شود کاربیشتری انجام میگیرد-درذهن وعقل هرچقدرنیروی عقل بیشتراشد کار پیچیدتری میکند ول ایندونیرو یکسان نیستند-مثال بزنیم-خداوند منان میفرمایدمنفقط درقلب مومن جای میگیرم- این جای گرفتن مادینیست نه خداوندمنان مادی استنهروح مادی استخداوندمنان سمبل معنویت است وروحهم کهسمبل معنویت شد بهاندازه سنخیت با خداونددریکنوع تماسی است که قابل شناخت دقیق نیست- واز همین جا است کهفسفه مادی غرب بابحران روبرو میشود بجایطانکه مسئله راحل کندصورت مسئله محدود میکند- عقل میتواند گذشضته انسان وحال انسان واینده انسان رابامدارک بخوبی درک کند وعقل علمی میگوید گذشته فقط از طریق علم حاضر میتواند حدس وگمان بزند ودربعضی موارد عمیقاتراز گذشته امکانداردمسائل رادرک کند ولی ذهرگز مانند کذشتگان درک نخواهد کرد وفقط حالرا درک مکیند واینده راهم نمیتواند درک کند- انسان بادبه قوانین متافیزیکی عامبرسد کههرگز ملاک مدی ندارد وسپس درموضوعی مادی ملاک های عقل را تکامل بدهد تادرهدایت موضوعی مادی پیشرفت کند یعنی قوانین مادی را کشف کند که وضع براساس نیاز خودرا برطرف کند استعلائی درحایکه فلسفه ملاکهای متافیزیکی کلیرادرک مکیند که شناخت متافیزیکی جدا ازماده درکندکهم کاربرد درماده دارد وهم کاربرد درفراماده داردنکته دیگراین است خصویات زمانی وجسمی افرادیک وجه مشترک دارند ویکوجهافتراق ویامختلف هستند لذا شناخت افرادپیچیده میشود وسخت میشود ولی عقل افراد یک سان است واینامرنشان میدهد که ازنوع ماده نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظیات شخصی است-فلسفه-  زمانی چون رودخانه وارد دریای وحیشود یکنوع تعامل بوجود می اید که ظفیت درک فلسفی وقوانین فلسفی را بسط میدهدوفلسفه وحی ر درتبین ان بادرک انسانی اشنا  وقابل فهم تر میکند-انچناندر لسفهای غربی بین فرنگ وفلسفه معتقد هستند که درتعامل این دو  باهم-به بسط وگسترش هردو میانجامد-در اسلام وحی نقش سازنده تری دارد-رغرب فلسفه نقش سازنده تری دارد- فلسفه مادی غرب ارد متافیزیک درک مادی میشودیعنی بتواند علت یابی ها وریشیه یابی ها- ورابطه علت ومعلول وقوانین مادی را ودیگرخصوصیات کلی ماده را درک کندولی وارد فرا ماده نمیشود ولی اقای دکارت اث4بات میکند عقل میتواند واردحوزه فرا مادهبشود-که انتزاع ویاجداشده از ماده است وقونین مادی نداردکه به ان ذهن میگوید-خارج از زمان ومکان خاص ومیکانیک ماده است ونمیتواند ذهن وعقلرا درمحدوده خود محصور کند ویا باقواین مادی انراتبین وبران مستولی شود-اگر درزمنی ملاکهای مادی ر خصوصیاتذهنی وعقلی هم وارد باشد این وجه اشتراک یکی حقیقی درماده ودر ذهنمجازی است تصوری است فرض کنیم درماده هرچه نیرو زیادتر شود کاربیشتری انجام میگیرد-درذهن وعقل هرچقدرنیروی عقل بیشتراشد کار پیچیدتری میکند ول ایندونیرو یکسان نیستند-مثال بزنیم-خداوند منان میفرمایدمنفقط درقلب مومن جای میگیرم- این جای گرفتن مادینیست نه خداوندمنان مادی استنهروح مادی استخداوندمنان سمبل معنویت است وروحهم کهسمبل معنویت شد بهاندازه سنخیت با خداونددریکنوع تماسی است که قابل شناخت دقیق نیست- واز همین جا است کهفسفه مادی غرب بابحران روبرو میشود بجایطانکه مسئله راحل کندصورت مسئله محدود میکند- عقل میتواند گذشضته انسان وحال انسان واینده انسان رابامدارک بخوبی درک کند وعقل علمی میگوید گذشته فقط از طریق علم حاضر میتواند حدس وگمان بزند ودربعضی موارد عمیقاتراز گذشته امکانداردمسائل رادرک کند ولی ذهرگز مانند کذشتگان درک نخواهد کرد وفقط حالرا درک مکیند واینده راهم نمیتواند درک کند- انسان بادبه قوانین متافیزیکی عامبرسد کههرگز ملاک مدی ندارد وسپس درموضوعی مادی ملاک های عقل را تکامل بدهد تادرهدایت موضوعی مادی پیشرفت کند یعنی قوانین مادی را کشف کند که وضع براساس نیاز خودرا برطرف کند استعلائی درحایکه فلسفه ملاکهای متافیزیکی کلیرادرک مکیند که شناخت متافیزیکی جدا ازماده درکندکهم کاربرد درماده دارد وهم کاربرد درفراماده داردنکته دیگراین است خصویات زمانی وجسمی افرادیک وجه مشترک دارند ویکوجهافتراق ویامختلف هستند لذا شناخت افرادپیچیده میشود وسخت میشود ولی عقل افراد یک سان است واینامرنشان میدهد که ازنوع ماده نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—گاز شیمیادی دوما کار خود داعشی ها است- بسیار رقیق درست کردهاند وبسیار کم اثر دربیمارسات نشان میدهد که اطفال نه سرگیچه دارند ونه حالت تهوع وبه چشمانان  یکنوری مزنند که عکسالعمل چشم رادرک کنند مقداری اب میزنند-وضع عادی میشود  درحالیکه بچه میگفتند درمثلا درسوسنگردیک گاز شیمائی زده بودند که چدوساعات وچهارساعت بعداثراش ازبین میرفت این گازها کم مدت برای مادگی برای حمله عراق بود که بلافاصله پس از پایان مدت عراق حمله میکردتازه رقیق بود  ومیگفتند اثرش  درچشم تا اهواز اثر گذاشته است روزی من به درمانگاه مطهری درمیدان نماز میرفتم که یک مرکز بسیاربزرگ پزشکی است-درمدخل ورودی تعدادی بسیجی  باقیافه های عصبی  صورت درهم رفته است مداوم چپی به دهان میگرفتند ورها میکردندمن نزدیک رفتم که دلیل مسئله را سئوال کنمکی از بچه سپاهی که من را میشناختدیک دفعه من رگرفت به کگناری کشید وفرمودند اینهاگاز شیمایدی خوردند درباز دم گاز  شیمیائی بیرون میدهند بابا وجودانکه مدتها است تحت معالجه هستند- انسانی که درحال غرق شدن است به هر وسیله روی اب متوسل میشود جوانمردی و.انسانیت-از اول درانها نبوده است وبو نکرده اند- یک مشت انسانها مسخ شده اند بخاطر حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دینا مانند چهره بشر هستند ودربزرخ چون حیوانات درنده ودیوهای عجیب وغریب درخواهند امد- ازهیچ جنایتی دریغ نمیکنند- معاویه انها چهره واقعی مانندمیمون است مابقیه حسابشان مشخص است واقای ترامپ نمیخواهد مداوم بلوف بزنی شماهم یک انسان مسخ شده ای هستید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—گاز شیمیادی دوما کار خود داعشی ها است- بسیار رقیق درست کردهاند وبسیار کم اثر دربیمارسات نشان میدهد که اطفال نه سرگیچه دارند ونه حالت تهوع وبه چشمانان  یکنوری مزنند که عکسالعمل چشم رادرک کنند مقداری اب میزنند-وضع عادی میشود  درحالیکه بچه میگفتند درمثلا درسوسنگردیک گاز شیمائی زده بودند که چدوساعات وچهارساعت بعداثراش ازبین میرفت این گازها کم مدت برای مادگی برای حمله عراق بود که بلافاصله پس از پایان مدت عراق حمله میکردتازه رقیق بود  ومیگفتند اثرش  درچشم تا اهواز اثر گذاشته است روزی من به درمانگاه مطهری درمیدان نماز میرفتم که یک مرکز بسیاربزرگ پزشکی است-درمدخل ورودی تعدادی بسیجی  باقیافه های عصبی  صورت درهم رفته است مداوم چپی به دهان میگرفتند ورها میکردندمن نزدیک رفتم که دلیل مسئله را سئوال کنمکی از بچه سپاهی که من را میشناختدیک دفعه من رگرفت به کگناری کشید وفرمودند اینهاگاز شیمایدی خوردند درباز دم گاز  شیمیائی بیرون میدهند بابا وجودانکه مدتها است تحت معالجه هستند- انسانی که درحال غرق شدن است به هر وسیله روی اب متوسل میشود جوانمردی و.انسانیت-از اول درانها نبوده است وبو نکرده اند- یک مشت انسانها مسخ شده اند بخاطر حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دینا مانند چهره بشر هستند ودربزرخ چون حیوانات درنده ودیوهای عجیب وغریب درخواهند امد- ازهیچ جنایتی دریغ نمیکنند- معاویه انها چهره واقعی مانندمیمون است مابقیه حسابشان مشخص است واقای ترامپ نمیخواهد مداوم بلوف بزنی شماهم یک انسان مسخ شده ای هستید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—گاز شیمیادی دوما کار خود داعشی ها است- بسیار رقیق درست کردهاند وبسیار کم اثر دربیمارسات نشان میدهد که اطفال نه سرگیچه دارند ونه حالت تهوع وبه چشمانان  یکنوری مزنند که عکسالعمل چشم رادرک کنند مقداری اب میزنند-وضع عادی میشود  درحالیکه بچه میگفتند درمثلا درسوسنگردیک گاز شیمائی زده بودند که چدوساعات وچهارساعت بعداثراش ازبین میرفت این گازها کم مدت برای مادگی برای حمله عراق بود که بلافاصله پس از پایان مدت عراق حمله میکردتازه رقیق بود  ومیگفتند اثرش  درچشم تا اهواز اثر گذاشته است روزی من به درمانگاه مطهری درمیدان نماز میرفتم که یک مرکز بسیاربزرگ پزشکی است-درمدخل ورودی تعدادی بسیجی  باقیافه های عصبی  صورت درهم رفته است مداوم چپی به دهان میگرفتند ورها میکردندمن نزدیک رفتم که دلیل مسئله را سئوال کنمکی از بچه سپاهی که من را میشناختدیک دفعه من رگرفت به کگناری کشید وفرمودند اینهاگاز شیمایدی خوردند درباز دم گاز  شیمیائی بیرون میدهند بابا وجودانکه مدتها است تحت معالجه هستند- انسانی که درحال غرق شدن است به هر وسیله روی اب متوسل میشود جوانمردی و.انسانیت-از اول درانها نبوده است وبو نکرده اند- یک مشت انسانها مسخ شده اند بخاطر حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در دینا مانند چهره بشر هستند ودربزرخ چون حیوانات درنده ودیوهای عجیب وغریب درخواهند امد- ازهیچ جنایتی دریغ نمیکنند- معاویه انها چهره واقعی مانندمیمون است مابقیه حسابشان مشخص است واقای ترامپ نمیخواهد مداوم بلوف بزنی شماهم یک انسان مسخ شده ای هستید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99