سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

- بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم- توطئه رسوا-خانم کندی استلا وورث مینویسد- رهبر جدید تعین شده؟؟!! اقای الحسن عبدالقادری گفته است- اگر خواسته ما پاسخ دادهنشد- ما دراینده چهار وزیر  فدرال دوتا معاون ومشاور دولت وده افسر ارشد ارتش وهشت نماینده مجلس را تاقبلاز پایان سال2019 بزیر میکشیم—خانم کندی وورث  این جملات مسلما از فیلم  شورشیان-:" بوکو حرام": که توسط اربابان ادمکش های  بوکوحرام نوشته وتهیه شده است اقتباس کرده است- کجا خانم استلا وورث- با شخصیت قای ": الحسن عبدالقادری": اشنا شده است؟؟ وباز انراازسناریو شورشیان":بوکو حرام": احتمالا  بدست اورده است درحالیکه حزب-ای-ام-ان- چنین شخصیتی  راندارد واین حزب رهبری جدیدی ر معین نکرده است رهبر متشخص ان حضرت  شیخ ابراهیم زاکزاکی است-سپس- خانم کندی استلا وورث- عامل بیگانه بودن خودرا مشخص کرد با ارزو کردن مرگ اقای ":روتیمی- اما یچی": من  ریس جمهور اقای محمدو بوهاری  فرمانده ارتش را تشویق میکنم که از جاده (شاهراه کادونا- ابوجا) به سمت کادونا عبور کنند- وهمچنین ارزو دارم که اقای امایچی- وزیر بعدی بعدازپائین کشیدن اقای  ":جمیس اوچولی:" باشد- - نهایتا ارزو خانم کندی استلا واربابان انشدر اینده هیچگاه تحقق پیدا نخواهد کرد- این کمپین پخش وانتشار بیانیه های مخرب ومسموم وشیطانی صفت دادن ومعرفی کردن بر علیه حزب- ای-ام –ان- ورهبری ان این جهالیت بد کردار ومخرب دراینده سقوط خواهد کرد- درست مانند نمونه های قبلی ان- مردم نیجیریه به اندازه کافی  عاقل وباهوش هستند که میتوانند به عمق وباطن این بسته دروغ وتضادهای هولناک  را ببینند* زنده باد زاکزاکی ازاد-* خداوند حافظ زاکزاکی است-haune-elbinawi-elbinawi@yahoo.com-ELBINAWI.WORDPREES.COM – خیر داغ مشهورترین خانم گزارش گر غذای تلویزیون دالاس توسط فرزنداش با کار کشته شد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله ای از اقای - :" هارونا-عبدالهی":  از شیعیان نیجریه که دست های توطئه های جدید برعلیه شیعیان را اشکار میکند- اخیرا یک خانمی درنیجریه  که پرستار است بنام:" کندی  استال وورث": دومقاله نوشته است که سرتا پا دروغ است- اول توطئها برعلیه شیعیان نجیریه برعلیه ریس جمهور ودولت ایشان درنجیریه به رهبری شیعیان که حزب انان مشهور(ای- ام –ان) میباشد  مطرح کرده است  ودوم به دروغ اسنادی پزشکی از اقای ریس جمهور  نشان داده است که اعضای بدن ایشان درحال متلاشی شدن است؟؟!- پاسخ اقای  عبدالهی  به مقاله ان خانم باعنوان": مرده وزنده حضرت جناب اقای ال زاکزاکی رحمت الله راچه مرده ویا زنده ایشان را ظرف یک هفته  نشان دهید ویا مواجه باترور-توسط شیعیان شوید!!؟؟--": توجه من به سایت روزنامه-اخبار 24 افریقا": جلب شد- از طریق موتور جستجوی  گوگل با درج  ": کندی استال وورث:" با درج ان عنوان- شما میتوانید انباشته ای از مطالب مزخرف وباطل ودروغ را مشاهده کنید- که با این عنوان همراه است- اما بخاطر اسناد سازی دست اول که فراهم شده است من مایل هستم که به بیشترین مطالب مسموم ومخرب های خطرناک که درهمه  جا توسط کمپین  خاصی پراکنده ومنتشر شده است  که میخواهد شخصیت حزب  جنبش اسلامی نیجریه را ( ای-ام-ان) را تخریب کند که درتحت  رهبری حضرت ایت الله العظمی جناب اقای شیخ ابراهیم زاکزاکی رحمت الله علیه میباشد پاسخ بدهم-کسانی که مغر متفکر و ومجری کشتار بیرحمانه نزدیک به هزار نفربدون دفاع ومردم غیر مسلح شهرزاریا- نیجریه بودند که انهارا دریک گور دستجمعی دفن کردن حال نا امید ومایوس وناراحت از به تبعیت وتسلیم شدن وهماهنگ شدن با حزب صلح طلب(ای-ام –ان) شدن هستند- که باتروریست های قاتل دربخشی از کشتار غیر انسانی انهارا تائید کنند وبخشی عوامل امپیریالیستی خارجی  راهم محبوب بسازنند این گروه افرادی را به استخدام خود دراورده است- که عاملین درخدمت پول پرستان وقدرت طلبان مانند خانم ":کندی استلا وورث:" که دروب سایهای روزنامه ای باهمین خصلت مانند اخبارافریقا در24 ساعت":که هدف شان اهمیت فوقالعاده به شیطانشان ارباب- سعودی عامل  وهابی در نجیریه- دست وپا کنند—خانم :" کندی  استلا وورث:" مینویسد- مسلمان شیعه یک هفته فرصت به اقای بوهاری ریس جمهور  نیجیریه دادند که  زنده ویامرده  حضرت ایت الله العظمی ال زاکزاکی رحمت الله علیه تحویل بدهند وگرنه اماده اقدامات خشن سابوتاژ وضربه زدن به دولت اقای بوهاری وسرنگونی دولت ایشان ورهبران ارشد نظامی درهر ما ه ای دراین سال میتوانددر طول شاهراه- ابوجا-کاندونا رخ دهد- وحق ما بود که که ژنرال سابق ارتش را بکشیم؟؟!!- در تمام مطالبی که حزب ( ای –ام –ان) برای عموم منتشر کرده است در هیچ کدام چنین التیاتومی وجودندارد!!- که برای دولت نیجیریه نوشته شده ویا ارسال شده است- اخرین نامه ومقاله نوشته شده متعلق به حزب-( ای – ام-ان) متلق به زمانی بود جناب بزرگوار اقای –":فمی-فالانا:" که رهبر شورای رهبری بودند به ژنرال ستادی بخش – ": اس-اس-اس": بوده است که کلیه مطالب ان بر ای اطلاع افکارعمومی چاپ شده است-ادعای خانم": کندی استالا وورث" که حزب –ای ام –ان- کشتن ژنرال مرحوم حق انان بوده است – یک دروغ  رسوا وپرسر وصدا وفریب دهنده وهیچان اور بوده است تاخشونت حزب را اشکار کند- که هیچ پایه واساسی ندارد- در اسناد طبقه بندی شده حزب تمام اعمال تروریسم وجنایت بار محکوم شده است که شامل انسان ربائی که برای افسر بخت برگشته ارتش رخ داده شده است میشود وافسر فرمانده پلیس کادونا اقای معلم عمرو شهو اخیرادر گرد همائی افراد تحت امر ایشان درخطبه  ایشان ک اخیرا دراخبار صبح گاهی مختصرا امده است فرمودند به نظر میرسد که جسد ان ژنرال قبلاز انکه مرده ایشان کشف شود ادم ربائی شده است!!-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—شعر شیطان پرستان و-وهابیت پرستان-شیطان- بر انسان سجده نکرد هرچند خدابه اوگفت-  ابن وهاب هم همین میگفت- فرمود- قبول اریم برغیرخدا توسل نمیکنیم هرچند  خداوند منان دستور دهد- فرشتگان سجده کردند پس مشرک شدن از نظر شیطان وابن وهاب- حرت جبرائیل علیه السلامبه خدمت حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ناز ل شد وایه تطهیر اورد ودرخواست جزو ششم افاد اهل کسا باشد وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم پذیرفت –پس دوباره مشرک شد- وشیطان فرمودند بیخود نبود که من استاد ملائکه شدم- ابن وهاب چنین فرمودند- وهر صحابی که  توسل کند- شیطان میگوید تو مشرک شدی وابن وهاب همین را میگوید مقام مومن بودن ان فرد تبدیل به عنوان منافق میشود لذا دوستی ابن وهاب با شیطان پرستان یک دوستی استراتژِک است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک برنامه در خاج است بنام  اپوزیت- یعنی –متضاد که اخیرا میخواهم برنامه هایش را دنبال کنم- بقدری مجری  این برنامه را شستشوی مغزی حساب شده کرده اند حد ندارد- بحثی درباره انکه رهبر انقلاب هم میفرماید که دیگر شعارندهید وعمل کنید درحالیکه رهبر قبلا شعار میدادند- شعار از واجبات هر رهبری وهر ایدولوژی است ارمان ها واهداف را مشخص میکند تا شعا ر داده نشود-اهداف وارمانها  مشخص شود نوجوان میگوید میخواهم دکتر شوم ویا میخواهم ازدواج کنم شخصی بگوید لطفا شعار ندهید؟؟!!- اما میزان پیشرفت بسیار سخت است که دقیقا مشخص شود واصولا انسان عجول است وزود خوداش رامیبازد مخصوا در جنگ وباید با بیاناتی به او روحیه داد وبعد از مدتی خوداش عاشق شهادت میشود البته نه همه ولی تعداد قابل ملاحظه ای وکم  کم شجاعت گل میکند بخصوص دراه وطن والله باشد در غرب امروزه مداوم شعار میدند وخیلی ها مینویسند که مثلا امسال بسیاری از شرکت ها ورشکست خواهند شد وبورس نیویورک- وال استیرید- همه اش دروغ میگیوید حضرت علی علیه السلام- میفرماید درمصبیت ها باید صبر کرد وخود را نباخت وبا تمام قوا به راه خوداش ادامه دهد حضرت شخصیت دراواخر عمر پر عظمت اش  اشکار است کهمداوم کوفیان به تیغ کشیدند ودیگرتحمل انهارا نداشت- اشاره کره است رهبری خط قرمز اش را دربعضی جاها امریکا نپذیرفته است یعنی خط قرمز رهبری عظیم الشان قلابی والکی است درتمام طول بحث امریکار محق میشناسد واین بالاترین شستشویمغزی است کهدرباره ایشان رخ داده است که خود امریکائی این چنین قبول ندارند- ایشان میفرماید تسلیم به امریکا ازطرف مردم ایران پذیرفته است یعنی مصالحه با امریکا کداک کشورجهان سومی است امریکا با انها مصالحه کرده اس؟؟ وبه انها حق ازادی داده است حق تعین سرنوشت داده است؟  خط قرمز الهی  را هم  منافقین –مشرکین وکافرین نقض کرده اند ولی خداوندمنان مدتی به انها مملشات کرده است ولی مصالحه نکرده است-  بقول یک خارجی ازادی قابل معامله نیست- ایشان فرموده است که کاخ سفید چشن نوروز گرفته است- چشن نوروز از طرف امام صادق علیه السلام یک چشن الهی توسط انبیا است که دراسلام چشن ها بصورت  دیگری مطرح شد –مانند عیدقربان – عید فطر وعیدغدیر وغیره- بحث  دیگر ایشان- این است که ایران به خاطر اسلام –دشمنان زیادی پیدا کرده است اگر این تز قبول است پس خداوند منان هیچ پیامبری  وامامی معصوم نفرستد که درطول عمرشان دشمنان زیادی پیدا کرده اند- ایشان معتقد است ایرانیانبه سنت های نیاکان خود سخت عشق میورزند- ایاایشان سینه زنی روزهای عاشورا اصلا بگوش ایشان نرسیده است وعشق علاقه مردم به اهلبیت مکرم الهی رحمت الله علیهم اجمعین مشاهده نکرده است- با یک جوانی از دیارخراسان که اکنون به کانادا و ونکور کانادا رفته است مصاحبه کرده است که دوساله در زندان بعلت انکه درخانه خاله اش قلیان کشیده به زندان افتاده است- البته درضمن تعاریف خود میگوید من الکی خوش بودم وبدنبال دختر بازی هم بودم- وایشان سلسله زجر ها کشیده است درضمن تعریف میفرماید جوانی به اسم محمد که لواط میکرده است وتا دوساله نتوانستند تشخیص دقیق بدهند اما پسر بسیارخوب ومنطقی وشوخ وخندان وبامعرفت بود؟؟ که ایشان هیچگونه عبادتی وتوبه ای از ایشان ذکر نکرده است هفده نفر در کاشمر تجاوز به عنف کردند وامام جمعه محترم کاشمر فرمان اعدام انهارا صادر کرده است مشخص است پس از تجاوز فرار کرده بودند وسپس دستگیر شدند واعتراف به جرم نکرده بودند ودرزندان مشهد انسانها ارام- سر درلاک خودشان وبی صدا بودنددر هرحال اقایان باید بدانندکه زمانه تغیر کرده است وچهره ها بخوبی روشن است وودرک ها دربسیاری موارد به یقین رسیده است بدنبال تحریق حقایق  نباشند نجات با راستگویان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فرهیخته ای فرموده است عظمت روح جسم را به درد هم میاورد- معتقدان به اسلام باید بدانند حضرت حسین بن علی علیه السلام والاف تهنیت واثنا بزرگترین وگرانسنگ ترین روح راداشت وروحی که به اوج کاریزمائی وقدسیت رسیده بود اساسا زمانی که روح گرانسنک وپر عظمت باشد حسم به به سختی ومشکلات برهورذد میکند وتابع روح هم یشود زمانی که روح ناتوان وضعیف باشد جسم در ارامش وراحتی است  جناب اقای متنبی شاعر معروف عرب  در شعری میگوید- زمانی که روح عظیم شد جسمئ چاره ای ندارد جز انکه از روح تبعیت کند وبه سختی وعدم ارامش دچار میشود اما روح کوچگ شده بدنیال خواهش های جسم است- هرچهد جسم خواست روح اطاعت میکند- تمام روح بدنبال یک خواهش کوچک چسم بسیج میشود- ودست به پستی وچاپلوسی میزند وحتی گدائی میکند- وقتیکه روح ناتوان تسلیم خواسته های جسم شد   افتخار وشرف خود اش راهم تسلیم میکند- وزخارف دنیا برای او هدف نهائی میشود- وقتیکه روح پر عظمت شد سیصد زخم را در روز عاشورا را تحمل میکند-از سر تا پا لگدکوب  اسب وانسان شده است ئتئسط اسبان با خاک یکی شده است واین امر هزینه یک روح پر عظمت را پرداخت میکند- روحی که دست به یک عمل فوقالعادهشجاعانه زده است که باید هزینه اش را بدهد وهزینه عبادت الهی کردن وهزینه رسیدن به مقام شهادت برای خواسته های الهی واسلامی داشتن- جناب اقای انتونی بارا- فرمودند اگر امام حسین علیه السلام مسیحی بود ما در جای جای جهان برای ایشان بنای  یاد بود با مناره وپرچم بنا میکردیم وانرا عظمت مسیحیت معرفی میکردیم

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فرهیخته ای فرموده است عظمت روح جسم را به درد هم میاورد- معتقدان به اسلام باید بدانند حضرت حسین بن علی علیه السلام والاف تهنیت واثنا بزرگترین وگرانسنگ ترین روح راداشت وروحی که به اوج کاریزمائی وقدسیت رسیده بود اساسا زمانی که روح گرانسنک وپر عظمت باشد حسم به به سختی ومشکلات برهورذد میکند وتابع روح هم یشود زمانی که روح ناتوان وضعیف باشد جسم در ارامش وراحتی است  جناب اقای متنبی شاعر معروف عرب  در شعری میگوید- زمانی که روح عظیم شد جسمئ چاره ای ندارد جز انکه از روح تبعیت کند وبه سختی وعدم ارامش دچار میشود اما روح کوچگ شده بدنیال خواهش های جسم است- هرچهد جسم خواست روح اطاعت میکند- تمام روح بدنبال یک خواهش کوچک چسم بسیج میشود- ودست به پستی وچاپلوسی میزند وحتی گدائی میکند- وقتیکه روح ناتوان تسلیم خواسته های جسم شد   افتخار وشرف خود اش راهم تسلیم میکند- وزخارف دنیا برای او هدف نهائی میشود- وقتیکه روح پر عظمت شد سیصد زخم را در روز عاشورا را تحمل میکند-از سر تا پا لگدکوب  اسب وانسان شده است ئتئسط اسبان با خاک یکی شده است واین امر هزینه یک روح پر عظمت را پرداخت میکند- روحی که دست به یک عمل فوقالعادهشجاعانه زده است که باید هزینه اش را بدهد وهزینه عبادت الهی کردن وهزینه رسیدن به مقام شهادت برای خواسته های الهی واسلامی داشتن- جناب اقای انتونی بارا- فرمودند اگر امام حسین علیه السلام مسیحی بود ما در جای جای جهان برای ایشان بنای  یاد بود با مناره وپرچم بنا میکردیم وانرا عظمت مسیحیت معرفی میکردیم

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- هدف از خلقت انسان- دو امر است –عبودیت وپذیراش ربوبیت الهی- (هدایت الهی)-  ونائل شدن  به این دوامر خداوند منان برای جن وانس ازراه ازادی گذاشته است در ایدولوژی های دیگر- که غیر حق وغیر الهی است فرض کنیم مارکسیس- باید ازادی باشد که هرجا کشف شد بخشی ایراد دارد انرا بتوان تصحیح کرد وازادی تفکر بر ای کامل کردن ورفع نقص باید باشد وانهم از متد  عقلانی باشد نمیشود قوانین فیزیک را از قوانین ادبیات استخراج کرد ونمیشود قوانین بخشی از فیزیک رابرای بخش دیگری از مسائل فیزیک بکاربرد  ویاقوانین محدود بخشی از فیزیک حالت عام  برای فیزیک داد ولو نام مدرنیسم ویا پست مدرنیسم به ان داد- انسان خلق شده است که شان ومنزلت بالائی بدست اورد-قدر- سرنوشتی که خداوندمنان برای انسان در نظر گرفته است  این است که انسان قدری عظیم روبه بی نهایت پیدا کند-( به کتاب –کوثر قران – حضرت  دانشمند نو اندیش حضرت حجت اسلام محسن قرائتی مراجعه فرمائید ) این درجات تنها توسط وحی الهی امکان پذیر است وبس- در حدیث طولانی- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسملم امده است- حضرت موسی علیه السلام به خداوند منان عرض کرد: خدایا مقام قربت راخواهانم –هدف خلقت- پاسخ امد قرب مندر دربیداری –شب زنده داری- شب قدر است شبی که فردا ی اش تورات نازل میشود که اتفاقا درشب قدر ماه رمضان بوده است یعنی دردستورات تورات است عرضه داشت: پرودرگارا رحمتت راخواستارم- پاسخ امد – رحمت من در ترحم بر مساکین درشب قدر است یعنی تمام احکام درشب قدر ارزش دوچندان پیدا میکنند شب تولد کتاب هدایت الهی است- گفت خدایا-جواز عبور از صراط میخواهم- پاسخ امد رمز عبور از صراط – صدقه درشب  قدر است- عرض کرد: خدایا بهشت  ونعمت های انرا می طلبم- پاسخ امد امد- دستیابی به ان در گروه تسبیح گفتن در شب قدر است—عرضه داشت پرودگار ا- خواهان نجات از اتش  دوزخم- پاسخ امد—پاسخ امد-رمز نجات از دوزخ استغفار درشب قدر است-درپایان گفت خدایا رضای تو را می طلبم—پاسخ امد- کسی مشمول رضای من است که درشب قدر نماز بگذارد-حال مشخص میشود عمل به تورات چه میزان رزش دارد که قابل احسا نیست در اسلام شب قدر بیشا ز هزار ماه پاداش دارد ولی در فرمایشان حضرت رسول اکرم بخوبی روشن میشود بیشتر تفکر وعلم براینکه چراوحی تنها نجات بخش است بالاترین ارزش را دارد- از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درحال احتضار  سئوال کردن گرچه سخت است ولی بفرمائیدبرای شما بعداز رحلت چه کاری بکنیم فرمودندمرگ حق است ولی بیشتر تفکر کنید که من یتیم بودن هیچگونه حمایت چگونه به این قدرت رسیدم-تا توحید شما قوی شود-پس  رابطه تشیع ودمکراسی مشخص شد- کسانی که توحید ناب ندارند ولو احکام انان مطابق دستوران ناب الهی باشد- مطابق  صادقین صلواته الله علیهما  باشد ارزشی ندارد بلکه مورد لعنت الهی است وکسانیکه احکام الهی انها مطابق قواغنین الهی نباشد توحید انان به شرک جلی وخفی وکبیر وصغیر دچار میشود وانهم ارزشی ندارد خودرا گول میزنند- این برداشت من یک بر  داشت انقلابی نمی نامم زیرا جنبه سیاسی خاص  پیداذ کند ولی تحول بسیارعظیمی است از این تحول عظیم تر انسان ندارد اشتی دادن  اسلام با تحول عظیم معنا نمیدهد- بلکه اشتی دادن انسان با اسلام معنا میدهدکه درحال گذار از این مرحله هستیم . چه معنا میدهدکه ازدرون اسلام لیبرال دمکراسی غربی  دربیاوریم جناب اقای مرحوم مهندس بازرگان بر ای انکه شاه مجبور کند ولو اندکی که شده ازادی به مردم ایران بدهد اندیشه های جناب اقای ابو الاعلی المودودی سنی که ایشان اسلام رادرک نکرده است واین تز راداشت بیان کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99