سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش چهارم- بیانات حضرت ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه- ایه ای درقران است که ما افراد گناهکار را قدرت میدهیم تا به سمت گناه برونند وناگهان انهارا مواخذه میکنیم عده زیادی متنبه میشوند این ایه میفرماید قبلاز ظهور اتفاقات نامطلوب زیادی رخ میدهد-که بایداز عقبه ( گردنه های خطرناک) باید عبور کرد- باید تضرع وزاری کرد وهم تلاش ها وکشش هارا انجام داد تاز مینه بر ای ظهوراماده شود- این کش دادن مسائل( جزئی دربین مومنین) گران تمام میشود- حضرت مهدی علیه السلام درفضائی وارد میشوند که حدود را پیاده کردن خیلی راحت انجام  میشود—انسان به راحتی به فرمان الهی درنمی اید- باید فرد مصبیت ها ببیند—خروجی مصبیت درحالیکه انسان مغرورانه برخورد کند زمینه –انا لله رافراهم میسازد بشرهرچه مصیبت کشید0 وانا لله نگفته- سلامت اش شد ضد سلامت انچه اتفاق میافتد انسانرابسوی انا لله میاورد- امام  زمینه انا لله رافراهم میکند – این زمینه بسیار گران تمام میشود یعنیپایان غرور انسان فراهم میشود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-روزی درخدمت استادمعززحضرت ایت الله زبرجد  رزحمت الله علیه بودم بحث از اوضاع واحوال پیش امد از اوائل انقلاب کم کم مشخص میشد افراد درچه فکری هستند وبعضی افراد مومن مانند عظمت جناب اقای شهید صابررحمت الله علیه کلاف حوصله وصبر گاهی از دست اش درمیرفت چه ازدرون خانواده وچه ازبیرون بسیار خوداش را منترول میکرد وبعضی موارد منفجر میشد ومن نمیخواستم ایشان به تنهائی به جبهه برود که فشارخون اش زیاد شود وضربه های روحی کهبعضی موارد دیگر قابل کنترول نیست به ایشان دست بدهد که نتواند کاری انجام دهد وخداوند منان خوئاست راحت شود به محض ورود به جبهه مجنون از طرف بچه نیریز که وحانی جبهه مجنون صبح ان روز قم ایشانرا خواسته بود چای ایشان نماز بخواند ایشان همیشه فرار میکرد وطفره میرفت بدستور فرمانده مجبور بود که پیش نماز شود در رکعت اخر عشا یک بمب شمیایی بسیار قوی کوتاه مدت ده متری ایشان به زمین خورد واز عجایب این بود که چند صف اول بچه ها به زمین افتادند ایشان همچنان در تشهد نشسته بود با بلندگو مداوم میگفتند اقای صابر فرار کن بعداز نیم ساعت ایشان به سجده رفت وانزمان درک کردند که به شهادت رسیده است- بقول یک فرهیخته دانشگاهی به این جوانان بادی از اسلام خورده است- جناب استاد رحمت الله علیه فرمودنددر زمان حضرت موسی علیه السلام یک سامری فتنه ایجاد کر د بشر درمسائل تاحدودی تنبل است مگر اجبارباشد کمترین توجه درامر دین است وبدنبال لذت است در زمان حضرت مسیح علیه السلام یک شهر شروع فتنه سازی کردند ومردم بودن توجه عقلانی هرکه چیزی گفت پذیرفتند ولی امروزه فتنه جهانی است چه کمونیست باشد وچه سکولارغربی باشد نیروی های عظیمی باقدرت زیادی درکار فتنه سازی هستند وما اگرقدرتمندنشویم ما را میبلعند وتبلیغ بسیار مشکل شده است بعضی فکر میکنند که مثلا داستان حضرت یوسف علیه السلام بر ای نوجوانان خوب است این داستانی است که یک اقیانوس اب بر میدارد بزرگان را مغلوب واز پای درمیاورد میبایدفکر اساسی کرد به نظر حقیر اول بایدعادت به مطالعه ایجاد کرد مثلا دردبستان تارزان مسلمان-ویا سه ماجراجوی مسلمان درتهران اکثریت عدهای  که تهران مصوررا میخواندبرای پاروقی سه ماجراجوی امریکائی درجنگل خاصی بود امیداست باروش های منطقی وبا لحاظ روانشناسی انگیزه سعی کرد که نوجوانان رابه اسلام متمایل ساخت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باسپاس فراوان ا نبرد های حماسه واسطوره ای ارتش اسلام چند نکته بیان میکنم- اول از تاکتیک میدان اشعه میتوان سود جست- درجائیکه عبور بر ای دو طرف مشکل است- یک دایره که یک قطری محوری دارد که به پشت تپه وسپس وارد دره میشود در میدان عملیات –جبهه-  سه چهارراه ایجاد میکند که طرف راست دو  جاده به دایره محیطی وصل میشود- وطرف چپ یک جاده به محیط دایره وصل میشود در روی هر اشعه-جی پی  اس ان نوشته شده است ویک وانت خمپاره زن  از روی جی پی اس ها به سمت جی پی اس های دشمن تیراندازی میکنند ویک اطاق محاسبات مداوم کمک میکند- یک واحد مانند گردان درجلو باشد که باعث درگیری شودتا واحدلشگر در امان بیشترباشد ودراتش های زیاد به میزان معین از واحد گردان عقب نشنی کند وتعدادکم میتواند مقاومت کند درحمله تاکتیک حضرت علی علیه السلام درصفین که بعد ناپئلون بکاربرد وسپس رومل انرا بکار برد تیرمستقیم تانک وتوپ نیروی دشمن را فشرده کند تاقدرت کارائی انها کم شود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99