سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- در دقایق قبل مطلع شدم استادفرهیخته  واستاد بسیارعزیزی جناب دکتر محسن خادمی رحمت الله علیه پس از مدتی که درکما بودند به رحمت الهی رفتند- زمانی که من دانشجو بودم- ایشان دانش اموز دبیرستانی بود ومن راهنمای توریست  ها میشدم وایشان هم میشد ومن دربرخورد درمسجد وکیل باهم دوست شدیم وروز ی ایشان کنرابه خانه دعوت کرد که یک توریست امریکائی هم بود که فردی فرهیخته بدنبال شناخت تمدن ایران بود وایشان دربحث کرن دربعضی موارد ناتوان بود ولی به سن اش بسیارجلو بود وبعدا من بابرادرا ایشانکهفرهنگی بودند واسوه بودند وهنوز مفقود اثر هستند دوست شدیم وبرای پیشبرد اسلام من نظریات ایشان راتجربه میکردم- جناب مرحوم دکتر وارد دانشگاه شیراز شد ولیسانس زبان انگلیسی گرفت وازدواج کرد وبااندک پول به امریکا رفت وازروز سوم کار کرد فوق لیسانس زبان انگلیسی گرفت واز استاد اش پرسید که کدام رشته زبان بیشتر بدرد ایران میخورد ایشان فرمودند مدیریت اموزشی ولذا ایشان وارد این رشته شد ودکتری انرا گرفت- ودرامریکا اعلامیه های امام راحل علیه السلام ترجمه میکرد ومانندایران درمنازل اساتید وایرانیان وباتکنیکی برای سفارت  ایران میفرستاد واز امریکا هدایت سطح بالای  فرزندان امام راحل صلواته الله علیه واله والسلم رابعهده داشت-دردانشگاه شیراز وسپس دانشگاه ازاد درشته مدیریت اموزشی فعالیت میکرد وکم کم کتباهای مدیریت کشترانی را به انگلیسی  رابه ایشان میدادند وایشان به کیش میرفت درتمام سطوح انرادرس میداد وبه خوزستان میرفت یک مدیریت دیگری راتدریس میکرد وشاید درهفته چهل ساعت درنزد خانواده نبود وبیارجاها عذر میطلبید ودرتحقیقات استاداری شرکت موثر داشت وروزی منبه ایشان کهدانشجوی ایشان بودم گفتم فسفری برای  شما باقی نمانده است- ایشان درسر کلاس فوق لیسانس فرمودند یابرنامه حساب شده  وسازمان داده است که بسیار پیچیده وسخت بدست می اید ویابدون برنامه سازمان یافته بصورت اجماعی عقلا که اقتضائی میگویندبهتراست ومن معتقد هستم که بیشتربرنامه های ایران بایدچنین باشد- از باینات اقای اردشیر زاهدی  که فرمودند زمانی که من متوجه شدم شاه مریض است ولی علت مریض بودن نمیدانستم به شاه گفتم که شما بااینحال تمام مسائل کوچک وبزرگ مملکت رابعهده ای گرفته اید خوب است مسائل کوچک رابه دولت بسپارید واگر چنین میکردبرنامه ریزی به دولت میداد وانها با انکه دامنه راخیلی محدودگرفته بودنداقتضائی عقلائی کار میکرد وضع اش به این فلاکت نمیرسید وباز ان جناب فرمودند شاه گفته است اول برنامه به سفارت امریکاببرید وسپس به مجلس ببرید که ایشان سئوال کرده است سفارت امریکا که نبایدمحلی از اعراب داشته باشد وایشان کمی خشمگین شدندوهیچگاه دلیل ان را نگفتند-؟؟!! ایشان دربرنامه ریزی نکته جالب گفتند سربسته فرمودند- کسی نظری میدهد به پایش  نگاه میکنید خطک دارد یعنی ماند پای گاو است یعنی ایشان جن هستند ودیگری می اید از ایشان دفاع میکند به پای ایشان نگاه دمیکنید باز میبنید خطک دارد الی اخر این سیستم قابل قبول نیست- ارتکازا بیان کنم کهدوستان ایرانی خارج کشور کهبای بی  بی سی کامنت میگذارید را شیطان رانروید وراه ملائکه بروید شمامتوجه قضایا نیستید!! ایشان در زمان حج به حج میرفت واطلاعات جمع میکرد وافراد باانها صحبت میکرد وانهارا مایل میکرد که به بعثه بروند وبعضی کتب به انگلیسی با انها بحث میکرد وفرمودند رکورد دارم با یک هزارنفر مصاحبه کردم ونتجه گیریکردمکه دراینده چه بایدکرد وبعضی افراد مثلا ازکشور الجزایر دوست ایشان میشدند وبه طریق ی باایشان ارتباط بودندوتصور میکنم توسط اینترنت با ایشان ارتباط داشتندروزی از حج امده بودند وفرمود فردالجزایری تحلیل ا ش چنین بود وبا امریکائی کار میکرد وتحلیل انها چنین است من قبلا توسط بی بی سی از موضوع مطلع بودم وگفتم استاد طبق علم خود عمل کنید که به ما یاد دادهاید وتحلیل درست این چنین است وبی بی سی هم دقیقا انرا تحلیل کرده است  هم ان شب از ایشان پرسیدم مشکل ما کجا است ایشان فرمودند قطع روابط با امریکا بخصوص درمسائل علمی به ما ضربه میزند ولی عجیب است که هرکشوری بود غرق میشد ولی این امریکا بود داشت غرق میشد وروزی من از حضرت ایت الله زبرجد استادعزیز رحمت الله علیه همین سئوال کردم ایشان کمی تعجب کرد وفرمودند ما باید فردی به کاخ سفید بفرستیم تاتئوری های انهارا تصحیح کنند- درهرحال ان عزیز از دست رفته درجات اش عالی است وخداوندمنان انرامتعالی کند وبااهلبیت مکرم اش که سخت ایشان برا ی انها ارزش قائل بود محشور سازد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ناب اقای مهدی فاحتی من نمیدانم جناب اقای حضرت رائفی پور همین یک مورد با کیفیت شناختند یا مدل اقای رائفی پور ها راخوب هم شناختند!!-؟؟- درباره ائمه اطهار علیهم السلام هر حرفی نمیتوان زد- ولی برای امام زمان علیه السلام بعضی ها امامعلیه السلام  درکسوت کارگر ساختمانی- درویش  وجوان سبزی بدست وخلاصه انواع واقسام مشاهد کردند وهرکدام چیزی فهمیدند- امام زمانی ها وضعیتی درهمین سو دارند- تحلیل های ایشان بعضی گلهارا هم جذب بوده است که ایشان نقش زنبورعسل  را بازی کند ولی ایشان ترجیح داده است که نقش عنکبوترا بازی کند خلاصه گاهی نور پرداز چون فیلم های ممومیائی درامریکا شهرت داشت  ایشان درحال ممومیائی نشان میدهد که میبایست دوبست تریاک روز انه بزنند تا صحبت ایشان حال بده شود حسن کار ایشان این است یکموردبحث میشود بعد انتظاربه قیامت میرود یکی از کاندید ریس جمهوری امریکا قبلا نماینده مجلس بوده است ودران زمان ازخانم کلینتون بسیار تعریف کرده است وحالا شصت هزار رای کمتر دارد طبق تئوری اقای نوری زاده تانباشد چیزکی  مردم نگویند چیز ها واخیرا شایع شده است در  کمک به اسرائیل ودر دفاع از کشتار اسرائیل درغزه حمایت زیاد کرده است وخانم کلینتون درضمن درحال جمع کردن رای مسلمانان هم هست ومسلمانان امریکادرحال زیراب زدن ان اقا هستند اخیرافرمودند خانم کلینتون فرمودند که من کفایت کامل  برای ریس جمهوری شدن  راندارم خبرنگاران انراتکذیب کردند البته صداقت وایمان کدام برتر است الله اعلم ولی میبایست بگوید من زرنگی خانم کلینتون راندارم حال جناب اقای فلاحتی  باید کمی زرنگی خانم کلینتون راداراباشد!! جناب اقای دکتر رائفی عزیز فرمودند روز الست- کی ازروی دل فرمودند بلی ویک عده قلابی گفتندبلی واگر کسی قرار بود نه بگوید که صلاح عقلی نبودکه خلق شود- جناب کی درایندوره میرود زبان عبری یادبگیرد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم کلینتون-درباره  ایشان گفتند هنر ایشان این است که- پشم راخوب دوباره رنگ میزند یعی درمرذحله صحبت نظر دیگری داشته باشند سریعا متوجه میشود نظر دیگری میدهد که جاذب است- ایشان درنیویروک فرمودند معیار انتخاب ریس جمهور درسه امر است اول کارنامه ایشان است ودوم طرح های مفید است سوم تقسیم ملت به چند قسمترا جلوگیری کند- هرکس اهل طلاق وتقسیم است به نیویروک باید ووحدت  مشاهده کند پس یک طرح برای کسانی که میخواهند طلاق بگیرنندبرای رفتن به نیویروک تهیه کنند-ایشان خودشان را منجی نجات زنان ودختران جهان میداند که موثر واقع شدند؟؟حداقل برای زنان سیاهپوست ودختران عربستان سعودی بخصوص شیعه ناموفق هستند؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نقدی برمقاله- هزینه های:" اسلام سیاسی": از جیمی کارتر تا بارک اوباما-جناب اقای رضا تقی زاده-فرمودند---- میراث شوم:" اسلام سیاسی": وبه اصطلاح ": دمکراسی  اسلامی": است که اقای جیمی کارتر درانتهای دهه هفتاد میلادی به برقراری ان درتهران چراغ سبز نشان داد- واقعیت این است که اقای کارتر به شاه چراغ سبز نشان داد نه به اسلام ناب محمدی- زیرا شعو راش به ان حد نبود اخیرا کارشناسان ایتالیائی فرمودند که چه خوب شد انقلاب ایران که حتمی بود ولازم بود بدست ملا ها افتاد تادردست دیگران یعنی کمونیست ها زیرا کمونیست مردم خودرا برعلیه کل مردم غرب بسیج میکنند که لمپن هستند یعنی احمق نادان خربشو پول پرست قدرت پرست که حقیقت رادرک نمیکنند وعمله واکره امپریالیست هستند ونوکری انهارا میکنند وملاها بقدری باهوش هستندکه مخالف حکومت های غرب باشند ولی ضدمردم غرب نباشند- دوم میراثشوم سیاسی امروزه همچجنان که شما بیان کردید مال داعش است که غرب انهاراتولید کرد غرب که اینمقدار امحق نیست که هزینه سنگینی راتقبل کند که به ضرر انها باشد- پس داعش به نفع انان است ولی خداوند منان انراربرعکس کرد واسلام ناب از اول داعش وطالبان والقاعده مبارزه شدیدی بوجود اورد که خیلی جاها به ضرراش تمام شد در ثانی داعش درست که از عربستان نشات گرفت وبه ظاهرعربستان به دمکراسی- اختیار معتقد است ولی این یک افسانه است ازهرجبری جبری تر است ونمنهان هم داع وطالبان والقاعده وجبهه نصرت است لطفا خلط مبحث نکیند وواژه ها رابه جا بکاببرید اسلام ناب الهی درایران یک دمکراسی کاربردی بدون ضرردارد- اقای اوباماکه بگفته شما- تضاد درگفتار وعمل دارد  ومارا تحریم همه جانبه کرد ولی داعش را تا امروز نکرده است وحتی کیتانکر نفت داعش را تخریبنکرده وبه ترکیه هم هشدار نداده است که از داعش نفت نخرید؟؟ ومداوم میفرماید-:" ما سیاست کوبنده ای- باردیگر": پیروزی قاطع ونهائی علیه تروریست هارا وعده داده است درست مانندجناب اقای بوش پسر که مطبوعات رادیکال امریکامداوم ایشان رامسخره میکرد-حال نوبت اقای اوباما است!! حکومت قشری که شما به حکومت اسلامی ایران خطاب کردید- تصور میکنم که معنای اش رانمیفمید- تصور میکنم که شما معنای انراچیزی دیگر میفهمید مثلا سفت سخت طرفدارشیعه درحد یک شونیسم وطفداری بسیار افراطی وبر عیله تمامفغرق جهانی است درحالیکه –قشری بودن شیعه را دارویش راه انداختند که شیعه اخوندی به ظاهر زیادتوجه میکنددرحالیکه بایدبه باطن توجه کند- رقابت  سیاسی- بین سنی وشیعه را برادران سنی نادان به رهبری غرب وحماقت حکومتهای طاغوتی سنی خاورمیانه بوجوداوردن وانرادامن زدند دلیلی که خودبرادران سنی میاورنند که حضرت عظمت  معمارانقلاب رحمت الله اسم ایران اسلامی شیعی نگذاست فرمود فقط جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیاد- اقایان سنی وشیعه کردند ودلیل دیگر حمایت ما از فلسطین سنی است وازتمام برداران مستضعف اسلامی وغیراسلامی حمایت میکنیم که درجنگ صدام  باکویت از کویت حمایت کردیم وغیره- با کدام اسلحه کشورهای اسلامی به ویرانه تبدیل شده است- اسلحه شرق وایران بوده است- یا بااسلحه غرب ووهابیت بوده است!! اشتی اقای اوباما با اسلام از روی ناچاری است ودولت های اقتدارگرای اسلامی مثل اینکه این عنوان شماراعصبی میکند؟؟!! نبایدکشورهای اسلامی اقتدارگرا باشند کمی درایدولوژی خود شک فلسفی کنید که بقول جناب دکارت شک فلسفی همیشه سازنده است- واین رابدانید که اسرائیل وغرب از نبرد بین فرق اسلامی بسیار شادمان هستند وبه ظاهر انها توجه نکنید وقتی که انشا الله غرق شدن میفهمند که چه اشتباهی کردند- این تصور که جناب اقای اوبامایک دست اش دردست ریس جمهمر محترم ایران باشد ودست دیگراش دستان اسرائیل وجناب سلمان خان باشد تنها بر ای فریب ملت امریکا است که دمکراتها رای بیاورند- ایا ادعای اقای اوباما- سیاست": تقویت امنیت منطقهای با مشارکت دولتهای محلی:" یک حقه برای نفوذ درخاورمیانه برای تقویت دوستانش وسرکوب دشمنان اش وتحصیل ثروتی هنگفت بود ولی شما چگونه از این سیاست فهمیدید که دکترین سیاسی امریکا میخواهد پاپس بکشد؟؟!! وبزرگترین قدرت نظامی دنیا از بحران های  منطقهای کناربرود درحالیکه در زمان ایشان  نفوذ در اوکراین وسواحل چین ودیگر جاها گستراش فوقالعاده پیدا کرد وبیشترین ازدیاد قدرت مالی نظامی درامریکا وجهان واسرائیل درزمان ایشا رخ داد-درهرحال شمااندکی بادقت ملاحظه کنیدپی  به اندیشهای غیرواقعی ذخودتان خواهید برد  انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- ازادی درغرب- که هرکس هرنوع سبکی از زندگانی راداشته باشد واز انسان هیج کس سئوال نکند چرا این سبک را انتخاب کردی  بجز در دانشگاه که فقط بخواهند بدانند- که جبری بوده است یا اختیاری  تقلید بوده است ویا استنباط واگرتقلید است غلط است واگر استنباط است روبه پیشرفت دران هستی ویانه وباید دران سبک پیشرفت کنی وهر سئوالی که از هرفردی بکنی بگوید من اینطور درک میکنم ویا اینطور  سبک زندگانی را دوست دارم- این یک خطر بزرگی دارد- که انسان تصور کند دراین  فضا واتمسفر- بقول خارجیان (امبینس) – انسان به ارامش میرسد بلکه انسانها از هم دور میشوند ومحدود میشوند ولی عقده ها خالی میشود ولی عقل نارس باقی میماند وروابط عاطفی چیره میشود نه روابط عرفانی- اسوه ای که همه قبول داشته باشند ومحور واقع شود وجودندارد وبه هیچ وجه سیمای بهشتی در کمترین میزانش پیدار نمیشود ورح وعقل واحساسات عالی نمودی کامل پیدانمیکند اما اگر کشوری وملتی راه واقعی وناب را پیدا کند بایدکانالیزه کند زیرا دران کانال هرچقدر انسان جلو برود عقده ها حل میشود ودرک وعقل واحساسات به سمت متعالی حرکت میکند وبهترین امبینس رابوجود میاورد ومیخواهد مداوم درحال گفتمان درباره خالق واسوه های خالق باشد که وحدت  انسان ها بافضای متعالی رابوجود میاورد که روزی درباغ بحث های عرفانی که درفضای بهشت تمام مخلوقات با ان اشناهستند وگویای ان هستند واز درودیوار وزمین واسمان این مطالب میبارد سیر کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- از تاکتیک های جدید عربستان وهابی درنیجیریه- وحدت بین  رهبران مسیحی با حکومت اقای بوهاری است- اخیر اسقف مسیحی نیجریه اقای موسی فوسوم- تقاضای گردهمای برای اعتراض به وجود سفارت ایران در نیجریه کرده است- درحالیکه برای  شورشیان ادمکش بوکو حرام تقاضای بخشش وعفو کرده است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  گفته اند": گذشته هرگز پیش بینی کننده رویداد های اینده نیست اما میتواند نقش اموزنده داشته باشد": ولی خداوند منان برخلاف این نظریه است  شکل وصورت مهم نیست- باطن چه باشد وجه محتوائی داشته باشد مهم نیست متد یکی است متد- طشت وگوساله سامری متد -ان مهم است- کهخئتوند منان را خسته-  کرده است!- نویسندگان کتاب": جنگ ایران وعراق:" اقایان ویلیام مسون موری وکوین ووددز باتوجه به اسناد تازهای که در عراق پس ازسقوط صدام به دست امده است –تلاش کرده اند تحلیل خود را از اینجنگ ویرانگر ارائه دهند—این کتاب سه هدف رادنبال میکند چون هردو متخصص  امور دفاعی هستند برای رهبران نظامی وسیاسی این جنگ را تحلیل کرده اند- هدف سوم- انکه کتاب مشکلات امروز در منطقه را به جنگ ایران وعراق مربوط میداند": درجنگ ایران وعراق بهنظردور از چالش های اخیر؟؟!! درمنطقه میاید-اما میتوان پژواک های ان جنگ را دراین نارامی ها دید": یک کارشناس دفاعی- سیاسی- فلسفی انگلیسی میگوید انکه از طریق شاهراه وارد میشود کاری نمیتواند بکند- انکه از کوره راهی صعب العبور ودر پنهائی وتاریکی واردمیشود ودرون را متحول میکند یعنی خنجر از پشت میزند ان میتواند کاری کند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99