سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بحث درون وبحث بیرون- این بحث یکی از پیچیده ترین مقولات انسان شناسی است- بستر حل بسیاری از مسائل است- درک بیرونی ودرک درونی دومقوله ایست برا ی رسیدن به ان نیازمند بسترسازی زیادی است در سکولاریسم برپایه درک بیرونی است دلیل عقلانی اش اثبات خارجی بیرون روح است که به تجربیات خارجی متکی است ودرک درونی وتعقلات درونی زمانی دقیق است که درخارج اثبات شود یک مسئله رامطرح کنم سئوال در براره مسیحیت این است که چطور رومی های در فلسطین به مسیح علیه السلام ایمان نیاوردند ورومیان در روم ایمان اوردند ویایک مثال قرانی چرا سحره به حضرت موسی علیه السلام ایمان اوردند ولی فرعونیان ایمان نیاوردند سکولاریسم قبل از اگوست کنت نه فطرتراقبول دارنند ونه عقل محض را وفقط یک نیاز انسانی را مطرح میکنند که بر اساس درک بیرونی حل میشود واگوست کنت فرمودند ممکناست باشد چیزی عقل ما به ان نرسد وچون عقل نمی ر سد انرا بی معنا میدانیم یعنی نمیتوانیم درک کنیم وتوجیه کنیم- که دانرا قران درک افاقی مینامد وهمین درک بیرونی وافاقی خود نیازمند بستر سازی است مرحوم عباس یمنی شریف در کلمیبا روی درک علوم وساده نوشتن ودقیق فهمیدن کار کرده بود لذا هر تعریف مشکل میکانیک ویا هر پدیده علمی دیگر مجلات خاص اورا ازدانشگاه کلمبیا میخواست ومحشر تعریف میکرد ودر بستر سازی درک درونی بسیار کار کرده بود بگذریم از نفس اماره به سو که ضد عقل است وتوجیه ناشایست دارد وبا وجدان درگیر است وشرط نفس امار بودن با وجدان وانصاف وکمال درگیر شود- ولی یثک بعد انسان که اصطلاح میکنم استنباط درونی خالص وجود دارد که شاید اشراق از زیر گروه ان باشد وهمان است قران شناخت نفسانی میگوید که تنها عقل نیست بلکه فطرت هم هست وترکیب از هردو است وبه همین علت ترجمه ان نمادی ازان است وبعنوان مثال بودا میگوید ه کاخ من اتش گرفت تا پیرزن همسایه کاخ من بتواند شعله ازان بگیرد تا اجاق خودرا روشن کند چنین بحثی راسکولاریسم نمی پذیرد ولی برا ی بودا بعلت های زیادی این نتجه عقلانی بوده است وبرای دیگری ممکن است به نحو دیگری اثبات شود مهم این است جناب بودا به ان معتقد شده است وقابل باز گشت نیست وسکولاریسیم نمیتواند عقاید ایشان را برای ایشان نادرست اثبات کند فرق عبداله بن زبیر باسلمان رحمت الله درمقالم حضرت علی علیه السلام از لحاظ باطنی نه حدیثی همین جا است وعبدالله بن زبیر پدرش درسطح علی علیه السلام میبیند وفروتنی پدراش درمقابل حضرت علی علیه السلام تحقیر بی جهت میداند- بر گردیم به دوران پس از رحلت حضرت رسول صلواتالله علیه واله والسلام نظریات شخصی است راجع به بیتالمال صحبت زیادشده است ولی درعمل درمردان هرکس اول زیاد شمشمیرزده است ملاک بوده است نه حتی قدرت سیاسی داشتن وجنگ بین دوایده اغاز شد که عثمان ومعاویه قدرت ملاک میاوردند وطلحه وزبیر ملاک شمشیر زدن وخان عایشه ام المونین سهم خودرا چنین میدانست که بیاد از زن معاویه وزن عثمان بیشتر باشد لذا مسئله زمین که دران زمان بالاترین درجه اقتصادی داشته است ومفصل صحبت شده است حتی برای انزمان درک زیادی ندارنند وسپس مسئله معدن که دکنر مورد نیاز بوده است وکمترهم بحث شده است وسپس مسئله استخراج از دریا باز کمتر شده است ولی ئرمسائل ساخت وسایل صنعتی بحث زیادی نشده است وبه نظر حقیر ضعف اسلام نیست ودلیل اش ان است که بیادیک بستر سازی رخ دهد تا مسائل پیچیده ان روشن شود همانطور نمیتوان دروس عالی ریاضایت را درسطح کلاس اول ابتدائی مطرح کرد چون قدرت تعقل ان استنباط درونی راندارد- لذا جنان استادخانم انگلیسی درباره انکه چرا فرماندار رومی به مسیح علیه السلام ایمان نیاورد ولی همان شخص نامهای به روم نوشت که مسیح فردی تا حدودی دانشمند است ایشان را بطلبید وبا ایشان مناظره کنید زیر ا نشان میدهد که سطح سواد ودرک درچه حدودی بوده است – وخود نشان دهنده مطلب عمیقی است -ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باز جناب اقای اوباما گل گاشت ویک جناب دکتررا ریس بانک جهانی کرد که جزو شاخصهای اولیه ایجاد جامعه جهانی بود یک انتخاب به روش جهان سومی- استادمن درانگلستان میفرمودند جهان سوم مداوم گل میکارد ویک سنت جدید را درست کرده است که متخصصین یا ساکت هستند ویا متخصص ندارنند من الجمله درفیلپین یک فردی مقداری نقاشی بومیبلد بود وکمی هم انگلیسی میدانست ودریک شرکت معظم کار میکرد که خارجیان زیاد بودند احتمال ازمن است یا برنج بوده است ویانفت وبعضی ازانها زمان بیکاری نقاشی میکردند چیزی هائی ازانها یاد گرفته بوده داست کتاب مفصلی درباره نقد نقاشی غرب نوشته است؟؟!! که بر اساس معیارهای بومی بوده است وبعضی از این شاهکارها را سازمان غیرانتفاعی": بی- بی- سی": مسخره میکردویکی ازاین شاهکارها بیانات جناب شاه علامه ایران بود حال نوبت غرب است حناب اوبامائی که دراانتخاب سگ دچار گیچی ومنگی میشود همین انتظار هم است جهان یک دهکده جهانی شده است واین انتخاب دلیلاش معلوم است وباید پاسخ اش کره شمالی بدهد وجهان بیا با مراقبت زیاد کار اقا زیرذربین بگذارد زیرا اولین اموریت ایشان حل مشکل امریکا است انگلستان که بقول انگلیسی اسم اش بالا سر کشوراندوونوزی بود وضع اقتصاد اندونزی را به فلاکترساند ومداوم توجیه های معقول میکرد تا یک متخصص پی به جنایات اقایان برد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ویروس استاکنس- خیر است یا شر است-فرشتگان شر وخیر را جدا ازهم میدانستند وشر شر است وخیری ندارد وخیر خیر است وشری ندارد ولی خداوند فرمودند باهم بایدباشد و وهمان طور که علما فرموده اند شرمقدمه خیر است وخیر مقدمه شر است واین سیکل سرانجام تکامل انسان رابوجودمیاورد به شر طها وشروطها- حدیثی هست هرچه عمل تلختر باشدثواب اش بیشتر است یعنی تکامل اش بیشتر است تنها ثواب اش به خاطر سنجش درعرض نیست بلکه بیشتر سنجش در طول است وباز درحدیث داریم که اولیا الله بلاهای بیشتری دارند ویک دلیل اسوه بودن انان هم به همین علتاست وباز داریم دریا سختی بیشتری دارد وسود بیشتری دارد ویا به ر هبر کاروان امام گفته میشد به علت اهمیت کارش بوده است- قران میفرماید ما شمارابه سختی های زیادی دچار میکنیم وخواص زیادی را علما نوشته اند که مهمترین انها بایاد واستغاثه با خداوند منان نجات پیدا میشود وخود در درک وایمان انسان نقش زیادی دارد ولی غربی ها کشف کردند که بقول انان سلولهای مغر درحالت خفته هستند وبه این سادگی بیدار نمیشوند عواملی نیاز است که انها رابیدار کند تجربه نشان داده است که جنین هائی که درشکم مادر درنج هستند که   نباید این کار ما انجام دهیم- بچه های باهوشتری شدهاند تصور میکنند سلولهای بچه بیدار میشود ویا به علتی مقداری از اطلاعات مادر به ذهن بچه وارد میشود که هنوز دلیل ان فاش کشف نشده است ویا افرادی که دررابطه نسبتها کار میکنند وعواملی باعث میشود که دقت دکنند باعث بیدارشدن سلول ها میشود بخصوص در افراد که ساکن دهکده ها هستند بیشتر به افق ورابطه نسبتهابین چنگل ودشت وکوه وافتاب وستارگان فکر میکنند دربیداری سلولهای انان بسیار موثر است وشاید کاروان سالارمداوم در فکر این نسبت ها بوده وکمی مسئله خطناک بوده است بیشتر به مغز خوداش فشار میاورده است تا مسئله راحل کند باهوش تر میشده است درشهر بهترین ازمایش ایجاد یک سالون پراز نقاشی های مختلف است که فرد انهار بر اساس ذوق وفکر خوداش مرتب کند وجریان این ازمایش مفصل است واساس بر میگرد بر رابطه نسبتها واندیشها ودستورهم داده شده است که از مشکلات استقبال کنید تاببنید چگونه از ان خداوند منان شمار ابیرون میکند یعنی بهدشما یک راه حل نشان میدهد که میتوانید بسیار مشکلات دیگر راهم حل کنید بشرطی که تعقل کنید وفورمول را کشف کنید وازان فرمول استفاده کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم- با تبریک به جناب اقای بشار اسد ریس جمهور محبوب سوریه- سوریه باید بداند- که عصر امروز درسیاست ازروش پیجاندن به سبک ساواکی بهره میبرد گرچه غرب بخشی ناچیز از روش خودرامخلوط با روش علمی میکند اکثر کدهای سیاسی ونوع لحن انها هم از فلسفه سیاست مدون خوداش هم تابعیت نمیکند وفقط بهره های سیاسی غیر مشروع است ودقیقا به روش تزاری مثل سیاست شاه مخلوع ایران مبادرت میکند که در ظاهر ازازادی ومظاهر مثبت حرف میزند ومیخواهد زمان ئبدست اورد وافراد را شناسائی کند ودرواقع تمام منفذها را میبندد وحرکت گام به گام را به سمت پیشرفت واقعی مسدود میکند وراهی جز یک انقلاب تمام عیار باقی نمیگذارد – امدن صلح بانان بد نیست ولی برای انها برنامه بگذارید وتمدن سوریه ومنطقه برای انها روشن کنید وکدهای سیاسی وفرنگی غرب وکشورشان را تبین ومسائل انرا روش نکنید ودر جریان مسائل سوریه کاملا روشن واضح قرار دهید وحیله های غرب را اشکار کنید .ونظر انها را مداوم سئوال کنید ومنتشر کنید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره-در انگلستان هر دانشکده که میزان تحقیقات اش کم است بیشتردرکار نظامی است- واین ماهواره های جاسوسی بخش بخش است هر بخشی موضوعی برای ان طراحی شده است کسب میکنند وتوسط وسایلی شناسی میشود واحیانا فرومول های اش کشف میشود- هواپیمای امریکائی مخصوصا پان امریکن درفضا حرکت میکردند هرجا میرفتند فیلم برداری میکردند- ازجمله از ناوهای روسی وازجمله این فیلم ها بعضی به دانشگاه لندن داده بودند بخش خاصی که این فیلم ها را میدیده است یک فردی راکه درناوروسی بود شناسی میکند که قبلا در انگلستان بود ه است ومیگفتند فایده اینهمه زحمت ما به چه درد میخورد دنیا عاقبت باید با یک دیگر اشتی کند وحتی مرزهم برداشته شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای اوباما- یا خانم کلینتون- کدامیک ریس جمور اینده امریکا خواهدبود- کارشناسان روی این موضوع بحث کردند وخانم هاری کلینتون راپیشنهاد دادند- دنیای امروزدنیای ارتباط سریع است وحکمرانان دربخشی از دنیا توسط مردمان انتخاب میشوند وتکنولوژی مدرن رسا د نهای مردم مطلع از خواستهای ریس جمهور میکند وبلعکس- ریس جمهوری موفق است که مشکلات راحل کند نه انکه درمشکلات بماند وخود ایجاد مشکلات جدید کند- افرادی میطلبد که در ضمن داشتن وظیفه سنگین صبور باشد وحزم خودرا ازدست ندهد وبه تضاد وسرهم بندی دچار نشود  عمیق فکر کند وجملت ساده جملاتساده بیادماندنی بگوید وساده وخود مانی باشد وازهمه مهمتر صادق باشد ویک مرحله جامعه به پیشببرد-جناب اقای اوباما زمانی که وارد کاخ سفید شد اغاز سقوط ازاد اقتصاد شروع شد وایشان یک مشکل خود ساختهای بوجود اورد بنام بحران بیمه بهداشت گرچه دراغاز بحث بحران نبود بحث بهینه کردن وبهبود بخشیدن بود ولی تبدیل به بحران شد- سیاست قبل امریکا در عراق وافغانستان درجهت دوباره شعله ورشدن جنگ بود ومطبوعات خبر از جنگ در سومالی ویمن راهم میدادند صلح شکنندهای د ر عراق وجود داشت که هرلحظه میتوانست مشتعل شود وبحران جدیدی برای اقای اوباما بوجود اورد کمسیون عدالت واعتبار عراق درحال تسلیم شدن به رای مردم بود وهیچگونه مخفی کار ی نداشت ورهبری ان بای اقای احمدچلبی بود که مظنون به عامل ایرانی شد که شایع ذشد که ایشان سراقای بوش کلاه گذاشته است که باعث حمله بوش به عراق شد وهم چنین اقای فیصل علامی که تحت بازجوئی برای عامل ترویست شد وکمسیون پانصد نفر از کاندیدهارا فاقد اعتبار شناخت که این کاندیدها اکثرسنی بودن- این خلع شدن از نمایندگی دوباره خصومت بین سنی وشیعه را مشتعل کرد خلاصه بحث ایشان به این امر منتج میشود- که باند چلبی وعلامی برنده این کشمکش ه شدند بوسیله جناب نور مالکی ودرسال 2005 اهل تسنن سهمیه خودرا کافی ندانستند جنگ خودرابا شیعه اغاز کردندکه اوج ان درسال 2006 و2007 بود وچون کانگارو سنی ها درکیسه شیعیان قرار گرفتند که یک نتجه دراماتیک بوجود امد واین امر یک شوک بزرگ برای سیاست امریکا بودکه تصور میکرد طرح انان باعث رکود خصمانه در عراق میشود- دلیل این امر دوعامل بود- 1- سازمانها غیر طبیعی ومصنوعی ودم قدرت اسلحه- درحالیکه مردمان از سازمانهای وابسته قوانین خودتبعیت میکنند وغیر رسمی فشارهای خودرا اورد میسازنند وواقعیتهارابسمت خود میکشانند- کمبود سازمانهای رسمی ونیرومند ومستقل بخصوص در زمان که کشور اشغال شده است تنها میخواهد که یک نوع رسمیت قابل قبول به سازمانهای اشغال گر بدهد- عدم شایستگی نمایندگان وتاثیرات مذهبی ایران برروی نمایندگان توانست شکاف را درعراق را ادامه دهد-ایشان واقع را شکلی دیده است در غرب بخصوص امریکا بعلل های مختلف که البتهسعی مردم وداشتن امکانات خوب توانست پیشرفت قابل ملاحظه کند واین نیروهای توانست ده شرکت معظم رابوجود اوردواین ده شرکت توانستد از امریکا یک ابر قدرت نظامی – مالی- سیاسی رابوجود ارند وازان پس امریکا بدنبال برتری جستن وچپاول کردن دارائی های کشورهای دیگر برامد ولی پس ازمدتی بعلت ایجاد فقر های شدید انقلابات درجهان رخ داد ولی امریکا ازاین حوادث درس لازم را نگرفت ودرجهت کنترول جهان وجبران مافات بر امد ولی مسلم بود بخشی درامریکا رشد قارچ وار خواهد کرد که دراین منازعه شرکت میکند وانها بعدا خانه مافیا برای همکاری وتعاون بیشتر ایجاد کردند وهم ازداخل وهم ازخارج شروع به مکیدن کرد وتنها صنایعی رشد کردکه در جهت مافیا بود-بعنوان مثال جنرال موتور که اولین ماشین سازی دنیا بود سیصدهزار دران کار میکردند موشکهای که ساخت همگی از بهترین دنیا است ولی اخیرا دومدل جدید ماشینهای سواری ان همگی در ازمایش موتورهای انها اتش گرفت وعده ی راهم مجروح کرد- وتمام ریس جمهورهای که درامریکا روی کار امدند درخدمت مافیا بودند وهنوز هم هستند اخیرا اقای بیدن برای ان انتخاب شد که مشکلات را رفع کند ولی ایشان خیلی زود هیچان زده شد ودستورات ضد ونقیض داد ونشان داد که از حل مسائل عاجز داست ولی خانم هاری کلینتون تا امروز بر خلاف تمام کارشناسان باحوصله وصبر ومشارکت با متخصصین وگوش کردن به مخاطبین کم کم مسائلی را توانست حل کند برای ایشان یک برنامه جمع اوری مسیج بنام ":می می:" که مانند فیس بوک وتویتر عمل میکند ساختند که ایشان توسط موبایل بامخاطبین خود درارتباط باشد وظطرز کارش نشان میدهد سعی میکند عمیق مطالعه کند وعمیق بفهمد لذا کارشناسان معتقد هستند بر اوباما ژیشی خواهد گرفت امید است چنین باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شهردار شهرمالموسوئد درقیل وقال بایهودیان شهر-جامعه یهودشهر یک صراطی را برعلیه شهر دار شهر اقای ایلمارریپالو بستر سازی میکند بخصوص بعد از اینکه این نظریه شایع شدکه جامعه یهودیان درتحت تاثیر حزب دمکرات شروع مسئله سازی درجهت احساسات مسلمانان کرده است- به تاریخ بر گردیدم- فرهیتخگان یهود حتی تا قرن چهارم بعد از میلاد مسیحی حق داشتندکه به قوانین کشورهای اروپائی بی اعتنا باشندز یرا درهر دهکده اسرائیلی در فلسطین دارای قوانین وحقوق مشعشعی وجود داشته است وروی حقوق بشر کار میشده است ومسیحیت سخت محتاج علوم انهابوده است ولی بعدا اسلام این پرچم رابعهده گرفت گرچه این حقوق بعللهای مختلف فقط دراندلس تا حدودی عظمت راخودرا نشان داد وتنها پناهگاه یهودیان درغرب اندلس بود ودر شرق جهلان اسلام وخدمات متقابل اسلام ویهود زیاد وقابل اعتنا است ویهودیان با طیب خاطر مسلمان میشدند- دمکراتهای سوئد درمبارزه باکمونیست چون از طرفی سکولار بودند مذهب را بشدت شخصی کردند ودو انتقادبزرگ بر مذهب گجرفتند- یکیانکه هرکس کمی راه میرفت الهام غیبی به او میشد وحتی وحی براونازل میگشت ومد روز بود مانند ایده های وکدهای سکولاریسیم- پست مدرنیسیم حالا- مانندرقص درمانی-سکس درمانی وغیره ودیگر بر اساس ایده های مسیحیت پیشگوئی اینده کردن دوچون به سرانجام نرسید خواهدشد را تبدیل به انجام شد کردند وامروزهجهان غرب مواجه باپیشگوئی های سکولاریسیم است که درحال نزول است- سیاست در سوئد بیشتر شکلی بوده است تا محتوائی ولی با گستره بهتری نسبت انچه درغرب میگرد بوده است ومدت کوتاهی غرب شفاف بود وبنا بر گفته انگلیسی ها فلسفه مادهای قانونی حداقل هشتاد درصدان بیان میشود ولی سفیر محترم ایران درانگلستان ان بیست درصد مهم میدانست ودرضمن میفرمود که انگلستان ابر قدرت است کسی نمیتواند به اوبگوید بالاچشم شماابرو است ومال باید سری باشد ولی امروز بسیاری فلسف قوانین امریکا انرا جزولال ها گفته اند وسوئد هم زیادمستثنی نیست ودقیقا میخواهد هم ازمنافع مسلمانان بهره برد وهم انان هم جهت با سیاست سوئد باشند ودوستات یهودی همانچنان کسی کامنت گذ اشته است- نباید بلبلی باشند که دریک پناهگای زیر زمینی چهچه بزنند- واین نکته خدمتشان تذکر دهم هروزه ازهر پنج نفر درسوئد یکی ارواح میبیند؟ ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0