سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحث جالبی جناب اقای رضاامیرخانی دارندکه اهمیت افغانستان برای غرب چیست- من با بسیاری اندیشه های ایشان موافق هستم- بجز ایده اخر ایشان که دقیقا متضاد با ایشان است ودر کشف5 طرحهای غرب را درجهان به نظر حقیر توجیه میکنند- چند مقدمه لازم است- غرب به خوبی میدانند که خطرناکترین ایدولوژی متعلق به اسلام است از این جهت که اگاهی دهنده اسن ایجاد حساسیت بالا میدهد وازهمه مهمتر خود باوری قوی پیدا میکنند وراه سخت رسیدن به کمال راحاضر است بپیماید وسر فرود نیاورد ودر مابقیه ایدولوژی ها به مراتب این مولفه های ضعیف است- دوم اقتصاد وپیشرفت علمی وسری درجهان دراوردند بخصوص درغرب پاشنه اشیل کشورها است- فرض کنید یک ازبک افغانستان به درجه علمی بالائی درامریکا ویا انگلستان رسید وبه حق لیاقت گرفتن جایزه نوبل را پیدا کرد ویا گفتن لیاقت نخست وزیری انگلستان را دارد- این مولفه ساده تمام برای کشور ازبکستان تمام نمیشود اینقدر شعور وجود ندارد که خوب یک ازبک افغانی به جای بالاتر رسید وما ازعلم ایشان استفاده میکنیم سئوال میکنند که چرا کشور پهناور وپر جمعیت ازبکستان نمیتواند چنین فردی را تربیت کند – جواب میدهندنمیتوانیم؟؟ پاسخ این است که به سمت انگلستان وغرب بروید- درحالیکه این امر برای غرب بسیار سودمند است وبسیار کم هزینه است -ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فصل|" زائرزارونزار مزار (مزار شریف بلخ)-   از کتاب ": جانستان کابلستانجناب اقای رضا- امیر خانی:" =به کفار نباید زیاد بها بیش از مردمان خودی دادکه ایجاد حقارت درمردمان خودی  وغرور انها شود حضرت علی علیه السلام که به شهر انبار تشریف فرماشدند ایرانیان جلوی امام علیه السلام میدویدند ومردم را دور میکردند ومردم هم چشمانشانرا به زمین دوخته بودند وامام علیه السلام انر انهی کردند وجمله طلایی فرمودند- که کاری که شمارا تحقیر میکند ودیگران رامغرور میکند انجام ندهید- دوم به محض انکه ماشین به میدان هوائی بگرام میرسد- ذکر واوراد زیادی بخوانید که اثرانها پاک شود د وستی داشتم که بعضی احادیثرا قبول نداشت زمانی که کسی ان حدیث را میخواند ایشان بلافاصله ذکر میگفت وبعد به من میفرمود نزدیک بود خفه شوم با ذکر خودمراحفظ میکردم حال چه برسد به شیطان نشان داردر ثانی بحثی از حلقات ذکر بیان کنم- دوست همکاری که مهندس بود وسخت مسلمانی میکرد من فهمیدم که به جلسه خاصی که اخلاق وذکر میرود ومن از ایشان پرسیدم که کراماتی هم شما دیدهاید ایشان سخت عصبانی شدن که من ذکررا برای ادم شدن میگویم نه برای کرامات ونه برای درجات بهشتی ان بچه است که برای دوچرخه درس میخواهد هیچ عاقلی دوا میخوردکه کرامات ببیند البته لطف خداوند بیشاز استحقاق ما است ولی ما نباید انرا هدف بدانیم- تاز مانی که وقتیکه کفار حربی میدیدم اوارد میگفتیم از گزند انان درامان بودیم از زمانی که اوراد را رها کردیم اسیر اوراد انها شدیم هدف از بیان اسماالله گرفتن تاثیر است وبروز وظهور وعینیت دادن به ان اسما درخود است لذا قبلاز جلسه ذکر ازخداوند طلب استعانتدراین مورد کنیم وعذر خواهی درعدم اجرای انها وزمانی که نام مبارک اهلبیت میاید دیگرانرا بایدفراموش شوند وزمانی که از صفات الهی ذکر گفته میشود بایداز بیانات اهلبیت مکرم باشد که شیخ بگوید ومریدان هوبکشند ویا ساکت باشند وقتیکه عمل شود ان بیچاره طالبانی هم تایثر میگردتاثیر میگرد مغز ذکر همین است این طالبان بقول عرفا ودراویش پوسترا گرفته است ومغزاش رادرک نکرده است ونازیسیم غربی جای جهاد گرفته است کدام صحابه فرمودهاند جاده مسلمین را ببندوازار واذیت کن جز نازیسیم- اگر خشونت درست بوداول ازهمه سید سادات عالم صلواته الله علیه واله والسلم به ان عمل میکرد وخشونت را اسلام بیشازهمه به شیطان لعین نسبت داده است ومسلمان اهل صفا وسلم وحلم وفروتنی وگذشت هستند  وحداکثر سوز دلرا نشان میدهند تا بکوبند وبدرنند؟؟!! امید است بادقت در معرفت الهی راه درست را ازاین بیراها تشخیص دادانشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سفر جناب پاپ به مکزیک وکوبا-نویسندگان مکزیکی درباره سفر پاپ به مکزیک با حقایق بیشتری برخورد کردند ازقرن هیجدهم میلادی بر اساس اطلاعات کم من انگلیسی ها اولین ملتی هستند که به روز بودن را کشف کردند وچی میزان بیاد دراین راه فداکاری وکار کرد ولی نتجه ان شگفت انگیز است ومیابیست افق بالاتری درنظر گرفت ومردم رابرایدرک این مطلب اماده کرد وترس انان راریخت وتلاش دستجمعی که به خوبی مدیریت صحیح را اجرا کرد وتوسعه های متهورانه رابوجود اورد این مطلب برای من شعار هرروز عاشورا وهر مکان کربلا است را تداعی میکند هر کشتی باید نسبت به قبلی رشد همه جانبه داشته باشد ولو اسمان وزمین زیر رو شود وهمه نوع همکاری را مردم باید بکنند ودولت همه امکانات را بایدبخوبی فراهم شود وتوده عظیمی ازدانشمندان فراهم شود وکشتی باید درقر ن هیجدهم چهارده روز دروسط دریای مدیترانه درطوفان ایستاده مقاومت کند وسپس بیست روز در طوفان دراقیانوس چیزی درحد معجزه ومردم هم تغیر عقیده دادند وترس ها فرو ریخت وسعی ها بشدت تجمع پیدا کرد وچالش سکولاریسیم با مذهب شکل گرفت اگر مایک فقه پویا داشتیم وتحقیقات را پشتیبانی عظیمی میکردیم وچنین افقی داشتیم ونمی گفتیم هرکس خوداش کار کندذ وشکست خورد سرنوشت است پیروز شد نوش جانش که بعد ازشکستهای زیاد دریائی یک دفعه تخم اش را ملخ خورد زیرا کسی به ریسکاش نمیارزید وگرنه انگلستانرا به گرد میگذاشتیم وهمانطور که پرتقالی نکردند واز صحنه اوت شدند وامریکائیها رقابت به ساعت کشاند وهرروز پیچ فانتومتغیر کرد وهر بیست روز کاربراتور وجاسوسی روسیه عقب افتاد امروز نویسنده مکزیکی سکولاریزم اهل چالش است وپاپ دارد چالش را ترک میکند- جناب اقای پاپ میداند مردم نمی توانند مدت زیادی بودن خداوند باشند ولی از خداوند هم انتظاراتن زیادی دارند وجمله جوان کاتولیک کوبائی که خداوند هست وگوئی نیستوجمله جالبی دارد من بادوست دخترم به نزد ایشان خواهم رفت که حاوی پیام مهمی است وبرای اولین بار پاپ درباره کشته پنچاه هزارنف کاتولیک در شهر کاتولیکی مکزیک که به خاطر جنگهای باندهای مواد مخدر کشته شدند ایشان پیامی دهند سخت ترین گروه افراد مذهبی هستند که میخواهند به روز باشند واینده هم اینان برنده اصلی خواهند بود وسرانجام راه راپیداخواهند کرد درعین ازادی که بقول روشنفکر مکزیکی به اقای پاپ میفرماید شعار بزرگ تمدن است که جناب پاپ ازادی مذاهب وایدولوژی هارا قبول کرد میبایست پرچم از دست سکلوریسیم لجوج منتقد موشکاف بیروان خواهد اوردولی چه بهتر کهجناب پاپ خود دراین جهت پرچمدار باشد


ارسال شده در توسط علی

  بسم الله الرحمن الرحیم- کد اشتباه- خانم استاد درادانشگاه لندن درباره دوست دختر وپسر بحث داشتند وبشدتمخالف بودند وباشرایطی انرا میذپرفتند- بعضی امور چنین هستند باانسان یک رابطه خونی دارنند وبهتر بگویم رابطه خلقتی وفطرتی دارنند فرض کنید مانند علم- مانند دوستی ورهبری ودر غرب نظریات گوناگون میدهند که روی انهم بحث خواهم کرد- ایشان معتقد بود دوست دختر کد اشتباه جنسی وروحی به پسر میدهد وپسران هم همنیطور وهیچکدام درفکر ترقی وتکامل واقعی خود وجنس خود نیستند ودلیل انهم راهنمائی های رسانه ها دبخصوص تلوزیون وروزنامه ای رنگا نگ سازمانهای اطلاعاتی انگلیس است که بعضی مقالات مزین به امضای پروفسوراست ایشان بیان کردند دلیل انکه سیاست پشت سر انها است من بارها مقالاترا نقد کردم ونه چاپ کردن وبسیار درانگلستان بی ادبانه است که حداقل پاسخی نداده باشند که چرا چاپ نکردند- وانهم رسانه های که مداوم نظر مردم را میخواهد ایشان ادامه میدادند که چوانان پس ازمدتی سرمیخوردند وبفکر دوست دختر جدیدهستند باز سر میخورنند وفکر میکنند که ازدواج کنند مسئله حل میشود وازچاله به چاه میافتند واینهم هسته اصلی حفظ حکومت است دلیل خیلی ساده است هروقت انسان منفرد شد وحالت جمع نگرفت نیرویئ برای قیام نمیشود بخصوص زمانی که ان حالت انفرادی افراطی لذت بخش هم باشد درغربل مداوم به جوانان میگویند به هرطریق ممکن شما نباید مانند والدین وحتی دوستان فکر وزندگانی کنید ومداوم زندگانی را تجربه کنید وبایدغیر ازوالدین فکر کنید این مسئله درعلم اموزی بسیار سودمند است ولی والدین هم قبول دارنند یک والدین مهندس اکر پسرش مثل خوداش باشد میگوید ما درجا زدیم پس هردو قبول دارندذ وشکافی بین اندو معنی ندارد وکشاشکی درعلوم انسانی هم همین طور بودپدر به اجتهادنرسیده است وپسر به اجتهاد رسیده است شکافی ایجاد میکند ولی درعلو م انسانی که فردبی جهت با والدین ودوستان اختلاف دارد مسئله ساز است این یک مولفه- مولفه دوم که از روی سیاست ساخته میشود این است ازدروان بچه گی درروح فرد میدمند که باید خانه انچنانی داشته باشی ماشین شخصی داشته باشی- قایق داشته باشی هواپیمای شخصی داشته باشی این بیچاره تا بزرگی این تلقینات ایشان را رها میکنند ومداوم مثل اسب عصاری برای کشی میدهد ویک دفعه زندگانی منفجرمیشود فردی دانشجوی میگفتکه ما یک واحد تحقیقاتی درست کردیم امریکائی در بسیاری موارد ما را کمک کردند کمک های فراوان مالی وعلمی وقتیکه طرح به پنچ درصد رسید من رابه امریکا دعوت کردند که طرح رابرای ما شرح بدهد انگلستانئ زیاد راضی نیست که طرح عقب بی افتد ولی چاره ای دارد واز طرفی امریکا درقلب انگلستان است وبلعکس وگفت من دوماه انجا شرح دادم به من گفت خانه بغل دستی اجاره کن وما وما نجا را مجهز میکنیم وکمک مالی میدهیم این سی سئوال درانجا که ریشهای یکی هستند وبه موازات هستند تحقیق کن ومن سه سال این کار کردم وبعد گفت یکسال امریکا باش وبه سئوالات دانشجویان دکتری پاسخ بده من درجوانی مایل بودم گرانتقمیت ترین بنز را اشته باشم وچناچه درانگلستان کار میکردم وخوب پیشرفت میکردم وامساک میکردم وپس ازسی سال امکان خرید انرا داشتم ولی پس از سه سال توسط پول امریکائی انرا خریدم بعضی از بچه های ایرانی میگفتند انگلیسی ها دولت مردم را موش ازمایشگاهی کرده است وما میتوانیم ازانها استفاده کنیم درحالی نمیدانستند که این امر روی ضابطهای نیست هردم بیل است وهمه را یا داده بودند که شما مارادرک نمی کنید خوب هرکس این حرف بزنند جامعه ای بوجود نیماید- درهمان زمان روزای تصور میکنم روزنامه اطلاعات بدست رسیدم دران نوشت خبرنگاراش برای بازدید ازانگلستان سفری به انجا کرده بود ایشان ازپله کان هواپیما پائین میاید پایش کمی پیچ میخورد ویکدفعه متوجه میشود ده نفر زن ومرد به سمت ایشان میدوند هرچه ایشان میگوید که چیزی نیست میگویند برایما خیلی چیز هست لیبرال دمکراسی وایشان به مغازه میرود همه خندان وخوشحال وهمه میگویند به راحتی ما میتوانیم سه دکتری بگیریم لیبرال دمکراسی تا اخر که مینویسد منتقدین حکومت کسانی هستند که میخواهند بهشت اخرت رادردنیاواقعا پیاده کنند وانها میفرمایند مشکل است ولی محال نیست- ومن انجا فهمیدم که همین تاکتیک در ایران میخواهند پیاده کنند که حکومت چند صباحی بیشتر بماند- ایشان میفرمود من دوست دخترراکسی میدانم که کد صحیح جنسی میدهد ودر اتقا خوداش ودست پسرش کوشا است وایشان میفرمود مجلات انگلیسی به دختر وپسر کداشتباه میدهد که زمانی در شرکتی استخدام شدند چگونه رفتار کنند وصاحبان شرکت ها که غالبا افراد فهیم هستند انها به دفتر دعوت میکنند وانهارا نصیحت میکنندکه این ارایش ها واین ادا واطوارها ارزشی ندارد وبهضی زنان مسن منشی هم پسران رادعوت میکند وانهارا راهنمائ میکند اینان دوست دختر وپسر واقعی هستند وده اشکال انرا بیان کرد که درواقع هیچده اشکال گرفتهاند وهرکس دوست دختر وپسر واقعی براساس درک خود تعریف وشرایط انرابیان کر ده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دوست دختر وپسر-از اولیتهای سازمانهای جاسوسی وضد جاسوسی یکی همین مسئله است بخصوص درغرب -وهیچ جا درایران روی این مسئله علمی خاص انجام کاری نمیکردند .واگر بود عمومی وکلی بود بجز ابادان- در دانشگاه لندن یک پرسشنامه وجود داشتد که اولین دوست دختر شما وتا امروز چه نوع تغیرات کرده است ودرجه جهت بوده است ونمره عددی بدهید ومن یاد مجله فکاهی معروف توفیق افتادم که همین سئوال ازنمایندگان مجلس کردبه ظاهر ویکی گفت یکمتر سی سانت- وکاکا توفیق یکمتر وسی سانت رانشان میداد ومیفرمود اینقدر؟ وانرانشان میداد جناب هویدا از نظر من که ایشان عامل اطلاعاتی غرب میشناختم یک دلیل اش این بود دران سن- خبرنگار پرسید شنیده میشود که شما دوست دختر دارید؟ ایشان گفت بله که بزودی احتمال ازدواج بایشان  میکنم واسم خانم راهم گفت ونکته دیگرعوامل اطلاعلاتی سیاسی بر اساس سیاست روز عمل میکنند وکم کم ترس از مردم درانها ایجاد میشود وضد ونقیض صحبت میکنند کسانی که درغرب مدتها مانده اند وحتی باایرانیان حشرونشر داشته باشند ولی کمبود برخورد باجمعیت ایرانیرا دارند وکمبود بحث با مردم را دارند واز لحاظ فیزیکی  وساختمانی وفضائی مایل  هستندایران را هرچه زودتر ببینند وبخصوص اگر مذهبی باشند ساختمان مسجد وجلسات دینی سخت ازار دهند است وبه ایران که باز میگردند ازفارسی صحبت کردن لذت دوچندان میبرنند ولی مداوم لغته خارجی مدتی زودتر به ذهن میرسد واینهم مدتی است ایشان به ایران امده بود درادارت به زبان فرانسه صحبت میکرده است وهمه باید تحصیل کرده به زبان فرانسه باشند وسپس در سئوال خبرنگار ایرانی که ایاشما درغرب مرض غربت را داشته اید ایشان فرمودند هیچ زبانی جای زبان فارسی برای مانمی گیرد مثلا اتل ومتل وتوتوله درهیچ زبانی نیست وبه هیچ زبانی نمیشود انرا ترجمه کرد وما بااین بازی رشد کردیم- سازمانهای جاسوسی غرب که من به طریقی فهمیدمکه روی اقای "|: مائو": کار کرده بودند جناب مائو بهترین مشاورین چین راداشت که شانزده تا انها نبوغی بودندکه هر 2000 سال یکی مانند ان بوجود بیاید واز لحاظ ژنی فردی خارق العاده بوده است منشی زنان ایشان افراد خاصی بودند انگلیسی ها روی فیلم ها توجه کرده بودند که مائو زمانی که با یکخانم منشی خاصی صحبت میکند همیشه کمی لبخند دارد وبدنبال ان بودند که یکی از سیاست مداران ارشدانگلیس به پکن میرود یک منشی مانند ان همراه داشته باشد ومائو را چک کند که مردان دراین موارد غالبا ضعفهائی دارند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به غرب وایران-دانشگاهای مامدل غربی بود ومیابیست هر روشی که انان درپیشرفت علم بدست اوردند درایران هم عمل شود- ودروس حوزه هم بایدبه سبک حوزه عمل شود- امروزه نسل سومی میخواهد بوجود بیاید که میبایست کارهای زیادی کردتا بدرجه تکامل برسد-برایماروش امریکائی سودمندنیست نه ان جمعیت داریم ونه ان پول راداراهستیم ون سیل دانشمندان به سمت ماهستند بیشتر بیاد از روش اروپائی استفاده کنیم البته روش اروپائی هم درجای خوداش ازروش امریکائی زیاد سود میجویددردبیرستان مثلا پزشکی یک رشته است وانها بدنبال پزشک حاذق نیستند بدنبال پزشک محقق هستند- وهرسال دردبیرستان پنج درس یشتر نیمخوانند ودراین دروس تمام پزشکان محقق دنیا را میشناسند وروش تحقیق انها بلد هستند وچناچه ازمایشگاه انهاکافی نباشد از ازمایشگاه دانشگاه ها سود میجویند ومحقیقین رابه سه قسمت تقسیم میکنند درجه اول ودوم وژرونالیستی که این ژورنالیستی ازفیلتر سیاست عبور میکنند البته درمجلات تخصصی وضع بهتر خواهد بود نمونه عرض کنم هواپیمای جگووار روزی درهوای بسیار طوفانیخلبان ها به زحمت توانستند درنزدیکییک محوطه نزدیک باند دریک چمن زار نزدیک درختان بهم فشرده محدودی که عمود رو بودند به زمین بنشینند ومن هم قبول کردم ومحققین درتلویزون اب وتاب دادند فردای ان روز من به سمت یک کیوسک روزنامه فروشی حرکت میکردم دیدم یک اقای قدبلند با کت بلند بسیار شیک ویک کلاه بره خیلی جدی تقاضای یک روزنامه ومن ان فهمیدم که یک دانشمند عالی مقام است وروزنامه خرید وسری تکان داد وانر درجیب پالتواش چپاند وبه نزدیک من که رسید گفتم جناب هواپیما که سقوط نکرد وایشان گفت سرتاپا فیلم بود اگر باد به ان شدتکه میگفتند که نبود پدرجد این هواپیما راهم به کوه میزد واگر خلبان توانست انرا کنترول گند در فرودگاه هم میتوانست فرود اید این فیلمبرای این است که به ماانگلیسی ها بفهماندکه مالیات شما که هزینه میشود نتجه میدهد ودوم ایجاد جاذبیت در داخل وخارج کند وسوم دشمنان مارا بترساند- مطلب درجه اول ما اخلاق است وما بیاد جاذبیت های دیگر درمدنظر داشته باشیم ارتش پنجم است-دردیبرستان واول دانشگاه بچه بایدتحقیقات خودشان را بصورت ":سامری اسی:" تحویل دهند یعنی خلاصهای که فقطمطالب بسیار کلی فوقاش جزئیان محدود بسیار مهمودراین مدت دبیرستان هم انشا واین سامری اسی کار میکنند مرحله به مرحله پیش میروند درایران انشا یک کلیلیاتی میگفتندکه رومان خارجی بخوانید وعین انرا به صورت بومی تجربه کنید وبنویسید وچگونه تجربه کنیم مشخص نبود وچه بخوانیم که موثر باشد انهم مشخص نبود ویا سرخیابان بنشینیم وهرجه میگذربنویسیم ویانکه یک انشاه بخوانیم وبعد باقلم خوبنویسیم ویاتصور کنیم یک دفعه دریم عروسی نارنجکی پرتابشد وماجرا شرح دهیم ودراین ملک هرکس نویسندهشد نبوغ زیادی داشت نه انکه تعلیمات زیادی داشته باشد ودر دبیرستان من تعدادانها کم نبودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بازگشت به اصل های اسلامی-در شیراز در یک مجتمع زندگانی را شروع کردیم- سریدار ما یک تاجیک افغانی بود که لیسانس ادبیاتفارسی از دانشگاه کابل گرفته بود وبهزبان روسی مسلط بود وسه شاگر دایرانی داشتکه یکی ازانها فوقالعاده ژنی میدانستایشان موردتوجه شرکتهای بزرگ قرار گرفت ازجمله هتل هما در شیراز وسرانجام به تهران رفت وبا گروهی بعنوان مترجم به مسکورفت وبعد باز گشت وتعریف میکردمن درمسکوظهرگرسنه شدمولی زمان غذا خوردنبود وبه یک سوپر مارکت فوقالعاده بزرگ رفتم وپخش شکلات را پیدا کردم .بزرگترین وارزان ترین خریدم وخوردم فوقالعاده خوش مزه بود وبه مارک ان توجه کردم که بعد بخرم دیدم که ساخت ایران است ودرایران انرا گیرنیاوردم وایشان پسرخاله اش خواست وجای خوداش گذاشت ایشان دوسال درتاجیکستان درس خواندهبود ودسالهم در دانشگاه مسکو ومدرک را ازنجا گرفته بود وایشان هم ازانجناب تعریف کرد که اگربه مسکوبرودبه راحتی دکتری میگیرد روزی ما به ایشان گفتیم یک کانال روسی بگیر وبرایما ترجمه کن ایشان کانالی که دوست داشت گرفت یک کلیسا بوددردوردیف جمعیت زیادی نشسته بودند .یک خانم دور گه مغولی بالباس خاصی که مغولها درهمه جا میپوشند که یکدامن روشنتر وبایک لباس تیره تر نمونه ایشان من درشیراز مشهد ویزد فراوان دیده بودم وتصورکردم که ایرانی است واصلا من فکر نمیکردم که روسها چنین ن‍ژادی داشته باشند- ایشان مادر یک دختری بود خلیی مانند هلندیها قدبلند ودقیقا مانند دختران انگلیسی فقط موی ایشان بور کمرنگ بود من به ایشانگفتم نکند مادرخوانده باشد گفت نه مادر ایشان است در شهرستانی در شیراز ازیک خانمکه رنگ صورت قهوهای سوخته بود یک پسر داشت دقیقا اسکندر مقدونی یک دوست پزشک انجا داشتیم ایشان فرمودندجای تعجب نیست وایشان هیج خطائی نکرده است فقط مشخص میشود سرباز مقدونی اینجا امده است وتوضیحات دیگری هم داد ماننذ ژن شناسی وداماد دقیقا نژاد المانی بود باز رنگ مو کمی روشن تر بود وپنج نفر هم بعنوان هیت ژوری که دقیقا ماشین امضا بودند واینراهم سیاست بوجود اورده است وکیشیش دقیقا مانند ان خانم بودندکه این نژاد بر خلاف نزاد روسی فوقالعاده باریک هستند ایشان با غضب وتند جواب دادند که دختر هرجای که داماد کار میکند ولوبسیار دور باشد بیادبرود من ازجهتی ازایشان خوش امد که جنبهای خاصی رانشان نداد مانند اروپا یک دفعه افراد حزب دختر اهی بلند کشیدند وپشتشانرا به به نیمکت زدند وافسرده وساکت کشیش را تماشا کردند من از روپائی چنین انتظاری نداشتم انگلیسی همین دختر ازدواج میکند کلی خوشحالی میکنندوکاری دیگربه مسائل ندارند که هفته یکبارزنگ بزن وماهی یک نامه بنویس وکریسمس سری به مابزن- واین را علتاش راسیاست گذاشتم وبرخلاف انا حزب داماد بسیار خوشحال شدند درحالیکه بایدترکیبی باشند ومداوم دختر مادر دلداری میداد من گفتم اینها اگر بایک حادثه ربرو شوندچه میشوند خیلی ازمن تعجب کرد که روسها هنوز نشناختم- اینها کوجکترین خراشی پیدا کنند درحال موت میشوند مثل انکه سنکوپ کرده باشند بلافاصله پیش دکتر میروند ودرفیلم های ترسناک همه بودن استثنا زیر صندلی میرونند ومن بارها سینما رفتم وتنها بودم که فیلم رامیدیدم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99