سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات مختلف درباره ":دمکراسی:"- تا امروز دمکراسی واقعی دنیا را اداره نکرده است وبیاد انرا ازکله ها برای اداره جهانبیرون کرد- بیاد پذیرفت جهان توسط ظلم واشوب ودیکتاتوری وحیله اداره شده است- ولی مردمان همیشه صلاح دیدند که انرا مخفی کنند- بعضی مصلحت گرائی ها که ازترس وکمروئی نشات میگیرد یک مرض عقلانی وروحی است و وان غیر ازحیا است که یک ارزش فوق العاده است وشجاعت ومصلحت گریهای انقلابی یک ارزش قله ای است-شاید دمکراسی که یک ارزش ان دربرابری است درقبرستانها رخ دهد-2- دید قبرستانی من نسبت به رسانه هامانند ان چوب ضعیفی است که درمحکم کردن مبیلمانها در زیر ان انها بکار میرود- دمکراسی را هیچگاه با تفنگ از مخفی گاه مورد حمله قرار نمیدهند بلکه با انتشارویروس نژاد پرستی- وطبقاتی- بی تفاوتی وتغذیه نامطلوب از پای در میاورنند

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی برادران اهل سنت-برادران برای انکه به حقایق دست پیداکنید باید احادیث رابه دودسته کلی تقسیم کنید- احادیثی که تاروز رحلت حضرت پیامبر عظیم الشان صلواته الله علیه واله والسلم بیان شده است ملاک باشد واحادیثی که بعد از رحلت رسول اکرم صلوالته علیه واله والسلم بیان شده باشدبایدبا احادیث قبل ازرحلت هماهنگی داشته باشد- احتمال دروغ گفتن در قبل از رحلت ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم کمتر از زمان بعد از رحلت است برادران اهل سنت معتقد هستنددین درغدیر خم کامل شد پس هرنوع تغیرات وابداعات مانند نماز تراویح باطل است وخلاف د ین میباشد وهرنوع تغیرات تحریفات است که کفر وشرک وبدعت است تاریخ واحادیث بخوبی روشن میکندوزنه به نفع اهلبیت مکرم میچربیده است پس باید ایشان به مقام رهبری برسند وبر خلاف اجتهادبر دران اهل سنت عموی بزرگوار حضرت رسول اعظمصلواته الله علیه واله والسلم مقام علمی وایمانی برتری نبوده است وحتی مقام بعضی اصحاب مانند حضرت سلمان علیه السلام از ایشان برتر بوده است- دوم درفلسفه بافی وپیشگوئی ها هم همین طور ملاک بیانات قبل از رحلت ایشان است ودر امر سیاست هم به همین نحو باید باشد ودر احادیث قبلاز رحلت هم بیادملاک اهلبیت مکرم باشند چناچه نتوان تشخیص دادکه امکان اش مسلم است میبایست سکوت کرد در ثانی در مذهب اهل تسنن تضاد های فاحش وجود دارد من جمله از طرفی میفرماید که جناب ابوبکر بهترین فرد است واجماع مسلمین را دارد واز طرفی ازقول جناب خلیفه دوم میفمائید ایشان فته بودند واز طرفی جناب خلیفه دوم رابرتری نسبت به سه خلیفه دیگر میدهید وعدل خلیفه دوم رابر عدل خلیفه اول برتری میدهید واز تضاد بین خلیفه اول ودوم سکوت میکنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برمقاله: دین ستیزی ایرانی—":از سایت اطلاع رسانی اصلاح- مقاله سه دلیل برای خنثی کردن تاثیر غرب درایران ومبارزه بادین ستیزی را مطرح کرده است- که عبارت- ادب عقیدتی- نزاکت مدنی-همبستگی ملی—مرحوم دکتر عباس یمینی شریف که نسبتی بامن دارد ومن ایشان یک اعجوبه میدانیم که دردانشگاه کلمیبا امریکا رشتهای زیادی راخواند وششماه بعداش تئوری داد که بنام تئوری عباس مشهورشد - دربحثی با من میفرمودند که من مکتب میرفتم که درتجریش بود وبسصیار شاگرد ساعی بودم بطوریکه که استادبه من گفت بعدا استاداین مکتب خواهی شد وتمام دروس به شعر ساده درمیاوردم وبه بچه ها به راحتی یادمیگرفتند وچون اشعار من رابه استاد نشان نداده بودند سرجلسه با شعر من تقلب میرساندند تا انکه استادمتوجه شد که بعضی ها نمره زیادی گرفتند ازانها امتحان بعمل اوردنمره انها کمترشدومتو.جه جریان شد وسر امتحانات حضور داشت ومنراجلو کلاس قرارمیداد که تقلب نرسانم ولی بعد دستور داد شعر منرا بنویسند ودرداخل کلاس به دیوار بزنند بهداشت درحد صفر بود بطوریکه من اگر فر دی بادستاش خرما را درکاغدی میگذاشت نمیخریدم وروزی که شب تولد علی علیه السلام بود فرد خرما فروش مقداری برای چشن کنار گذاشته بود ومن ازان نخوردم وفردی مسن انجا بود ودست کرد ویکخرما به من داد ومن نگرفتم خشم را درچشمانش دیدم وترسیدم که باسنگ ترازو روی کله من بزند وخرما خوردم واگزما گرفتم این مسئله باعث شد این سئوال درمن وبسیاری افراد دیگر بوجود بیاید که چراخارجی ها درایران مریض نمیشوند وبعد ازمدتی که زبان یاد گرفتم پیش انها رفتم .همین سئوال را کردم گفتند که ما به وضع شما اگاه هستیم ودارو ومواد بهداشتی داریم ومن مقداری مداوم ازانها میخریدم در شرایطیکه پزشگ تحصیل کرده کم داشتیم وداروخارجی نادر بود طب سابق ماراهم ازیادبرده بودیم ریرا بدرد نمیخورد؟ واین کار فراماسونریهابود ومن شروع کردم پیش کسی در نزدیکی منزل ما دردربند علوم جدید راخواندند وهرسه رشته راخواندمواستادمکتب بهمن گفت شما یک درمیان میائید دلیل چیست ومن گفتم علم تنها حافظ وسعدی نیست تاقیامت که انها مطالب ندارنند درسانی مطالب سکولار هم لازم است که بدانیم وایشان من را تردد کردولی من پشت در مطالب رایاد میگرفتم وتابعد ازمدتی باهخم اشتی کردیم ولی دوتا ازبچه ها نزد ایشان مداوم میامدند ومابقیه رفتند سراغ علم جدید ولی من انها تشویق میکردم هردو رابخوانید—نکته ای رابیان کنم – حضرت رسول ختمی مرتبت صلواتالله علیه واله والسلم داشتند نماز میخواندند صدای گریه بچه ای شنیدندنماز راباعجله خواندند وبعد فرمودندهمه به منزل بروند وعظی نیست که مادر ان فرزند به راحتی درمسجد بتواند به او شیر دهد درحالیکه میتوانستند که ان خانم بیرون رود وشیر دهد وایشان به خطابه معمول خود اد امه دهد – تاثیر اسلام در غرب به خاطر معرفت دینی نبوده است به خاطر علوم سکولارسیم بوده است- حق این بود در شرایط بحران علما خود هدایت بهداشت را دردست میگرفتند ومسائل بهداشتی را مدیریت کنند نه انکه بقول جناب عباس فراماسونری از ایشان بخواهدروی مسائلی مانند جبر واختیار واجل مسمس بعناون سرگرمی فکر کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره از انگلستان-درکلاس زبان یک خانم گرگ انگلیسی استادما بود- روش تدریس درغرب تقریبا هماهنگ است که ژاپن را درهم میگیرد وخیلی عجیب است که هرچه کد درانگلستان درهر موضوعی بحث شود عینا حتی باشدت زیادی درسوئد هم تدر یس شده است- روسها که دانشجو به انگلستان میفرستادند که در درسی درحدود 5000 سال مقاله بایدمیخواند همان بازبان روسی وهم با زبان انگلیسی روی انها کار شده بود حتی مدارج بالاتری هم داشتند- ژاپنی ها همین طور یک دانشجوی ژاپونی به من میگفت که مسئله جدیدی درمیکانیکزیر دریائی یاد گرفتم که قبلا ژاپن اطلاعاتی به من داده بود ژاپن دستور داده بود هرچه قدر وطل میکشد یادبگیروسپس درس را ادامه بده واستادان انگلیسی میگفتند که ژاپن مداوم به ما میگوید به دروغ که چین درفلان مورد ازما جلو افتاده است وما سعی میکنیم که اورا جلو نگهداریم ومداوم بقول سوئدی ها دانشمندان غرب مسئله میساختند که لاینحل بود بخصوص استادان دانشگاه روم درمسائل ریاضی به ظاهر اسن وساده بود ولی همه میگفتند استادان ما نتوانستند انراحل کنند وسعی میکردند که دستجمعی انراحل کنند وخوب بود اصلا علم با سئوال بخصوص سئوال مشکل پیشرفت میکند وتنها دانشجویان جهان سوم بود که دربهت وحیرت بودند که چیزی به انها نگفته بودند وبه ایننتجه میرسیدند یک فیلتر بزرگ بین غرب وشرق هست در ایران تنها دانشجویانی با خارجیان درس زبان میخواندند وانها مثلا دانشجوی رشته تاریخ بودندکه دردانشگاه شهید بهشتی درس میخواندند ودو زبان باید میخواندند یک زبان ان المانی بود درتهران استادالمانی به انها بعنواندرخارج ازدانشگاه درس میداد این کدهای سیاسی وانقلابی وکدهای تجربیات تاریخ المان به خواست ایشان یاد میداد ومنافقین اینها راجذب میکردند وهم در مورد علما مطالب به دروغ میگفتند وهم کدهای خارجی به صورت الم شنگه درمیاوردند که انها با کدهای المانی وتجربیات اسلامی وتاریخی بومی کنند که جذب کنند که شرح ان خواهد امد ومیگفتند لنین هم چنین کاری کرده است وبعد از پیروزی کدهای درست غربی پیاده میشود وما با اخوند لجوج ربرو هستیمواینرا حدس زده بودم چون خوشبختانه میدانستم که اصل کد خارجی که انگلیسی باشد چیستواین مطلب یک سرکرده مهم انان درشیراز بعد از جدائی برای من شرح دادکه دستور مستقیم مسعود رجوی بوده است- درس زبان مشگل بود بصورت پازل بود حتی برای دانشجویان برجسته اروپای شرقی همه گیچ میزدند یک دانشجوئی از نروژ بود قدی بلند خیلی سینمائی ووایکینگی من پلوئی زیاد وارد میشدم ایشان تنها کسی بود که هرچه استاد وادارش میکرد وارد بحث نمیشد ولی همیشه ریلکس بود ودرارامش بود ومداوم استادروی زوم میکرد که باطنش رابفهمد ومن مداوم درتعجب بودم وبه انگاه میکردم ودرحیرت بودم چون استادبع بعضی ها میگفتند لول پائین برو وبه بعضی میگفت لول بالابرو کم کم حس وقتیکه من ایشان رانگاه میکنم خنده ملیحی میکند وسرخ میشود جریان از این قیبل بود که انگلیسی ها فهمیده بودند که این یک فرد نابغه است وانها را دارد رنگ میکند ایشان درحقیقت دوتا فوق لیسانس داشت که درهردو ممتاز بوده است ولی خودرا لیسانس معرفی کرده است درمیخواسته با دیپلم بیاید وانگلیسی ها سعی کرده بودند با جور کردن دختر به اصطلاح بچه ها گل بیاندازند(احتمالا_گله ) واین بنده خدا فکر میکرده است من یکی از ا نالیز کنندهها هستم- من را صدا کرد وجریان را گفت وادامه داد که وجدان من معذب شده است ومیخواهم ششماه در نروژ باشم وششماه درانگلستان اگر مسلمان بود راهنمائی اش میکردم وبعد فهمید که تیراش به سنگ خورده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چالش گردابی وحالت انفجاری - درزمانیکه فردی دارد کنکور میدهد فرض کنید همه را یا دوتارا صحیح میداند درست مانند قایقی است که در گرداب دورخوداش میچرخد تا یک جهت پیدا کند واز ان خارج شود درغرب به این حالت میگویند چالش گردابی که درتحقیقات زیادرخ میدهد ودرحالت اضطراری میبایست سریع عمل کرد وغالبا این مسائل بسیار زمان بر هستند ومشکل انسان عجول است که کیبایست دندان روی جگر گذاشت وازانطرف از این حالت سو استفاده نشود- یک دانشجوی دکتر ریاضی ایرانی درلندن من به خانه اش دعوت کرد وگفت من یک سئوال دارم وان این است حضرت علی علیه السلام به همه علوم اگاه بودند گفتم بله وگفت ایشان انسان دلسوزی برای بشریت بوده است گفتم بله وگفت وضع امروز مارا بخوبی به درک میکرده است گفتم بله ایشان اضافه برای حل مشکلات تخصصی امروز چه کرده است؟ این سئوال بعد من فهمیدم که مردم انگلیس درباره حضرت مسیح علیه السلام میفرمایند وچون کسی دفاع از حضرت مسیح علیه السلام نمیکند درنتجه سکولاریسیم پیشرفت میکند ارتکازی بگویم یک یاز روشنفکران مکزیک فرمودند نبرد در شهرهای برای مواد مخدر باطن اش درگیری دوفرقه مسیحی است که مردم به دسمت سکولارسیم کشیده شوند وامار درمذهب کاتولیک16% درصد است البته ما نبایدحکمت بتراشیم وحکت واقعی انرا علما کشف کردند وهمین مسئله برای غیبت امام زمان علیه السلام مطرح کردند که مال انگلیسی هاست که بهائیت جا بیاندازند وپاسخ دندان شکن گرفتند- جامعه اصلا نبیاد حالت انفجاری داشته باشد واین نشانه یک جنایت عظیمی است که برای مردمان بوجود اوردند ولی مردم باید صبور باشند همه چیز بر اساس خوداش بسنجندولی کاری مشکل است در  قبلاز انقلا ب هرجلسه بحث میشد ربطی عمیق ودقیق به سیاست داشت عرفان واخلاق وتفسیر قران من داشتم به درشهر جائی میرفتم به یک دانش اموز برخورد کردم که سال اخردبیرستان دفتری دست اش بود ومن اصلا نمیدانستم که ایشان فردی سیاسی است یک سئوال کردم ایشان جواب سیاسی داد وسپس دفتر نشان داد که نزد یک علم دارد داردمسائل سیاسی یادمیگیرد ومن ئتوسط استاد حدائق غیر مستقیم علاقمند به سیاست شدم ومیدانستم بهترین سیاست مال اسلام است وانزمان میابیست همه اسلام یادگرفت تا سیاست اسلامی ر ا یادگرفت ومن تعجب کردم ازایات واحادیث واحادیثی که اولین بار میخواندم اینهمه بار سیاسی دارد بطوریکه در دفتری انهار ا همان جا یاداشت کردم باورنکردی بود شرایط ان زمان- اما فرق فقه وبادیگر علوم اسلامی درعلوم فردی وارد جلسه عرفان شدوزمانی خارج شود چیزی دستگیراش میشود بجز علم فقه که چیزی نمیفهمد وهیمن فقه کسی انرا بیاموزد بالترین درجه حل مسائل که به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم را میدهد وبقول ان ظریف بیش ازهمه خاکی است وفقه بخش ناچیزی ازان در رساله است وبیشتر مبارزات ما با رژیم سابق حول محور فقه میچرخد ومضافا بغیراز فقهعلوم دیگر اسلامی که همانطور ان ظریف بیان کرده است علوم تحقیقی استکه دامن اش همه را دربر میگیرد نه فقط علما ولی مواظبت کرد که به انقلاب ضربه ای نزند وجامعه درتحول است از سیاست به اقتصاد واز اقتصاد به تبعیض ووو وان حالت انفجاری باز کار دست مردم میدهد ونمیتواند انها را به صورت دقیق قیچی کند متاسفانه چون این مجالس هزینه بر دار است وحتی بازاری حاضر به خرج است من نمیدانم چرا ما دراین موارد کوتاهی میکنم درحالیکه درابادان هم اعراب وفارس به من میگفتند هرچقدر ما درباره امام حسین علیه السلام هزینه کردیم چندبرابرانرا بدست اوردیم وفقدان انها ضربات مهلکی را بوجود میاورد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یهود پژوهی-منبع- سی دی یهود پژوهی دیجیتالی- جناب عبدالرحیم سلیمانی اردستانی-بحثی را ایشان درتحت موضوع- ": امیختگی قومیت ودیانت:"بیان میکنند- همانطور که ایشان بیان کردند یک پدیده زمان دار وتاریخی است که قبل از اسلام شناخت جوامع را بایدبر اساس قبیله ونژاد مورد توجه قرار بگیرد- وثانیا تا ز مان غیبت امام زمان علیه السلام دوران ظاهر است وتوجه به باطن وعمق مطالب یا وجود نداشته است ویا اندک افرادیبودند که دارای این استعداد که به باطن پنهان روی اورند- بعنوان مثال نفاق در قبل از اسلام بسیار اندک بوده است در زمان اسلام انهم توسط یهود نفاق مطرح میشود داستان برادران حضرت یوسف علیه السلام میشود یک نوع نفاق نامید وتقیه بسیار کم بوده است در زمان مسحیت تا حدودی دستور داده شدبود که رعایت شود- البته دانشمندان در درک حقایق گذشته به مطالبی برخورد کردهاند که ازدرک زمان خودشان فراتر رفته است-مانند اخبار اخر زمان وبعضی حقایق های قرانی وحدیثی هم دارای این ظرفیت هستند وبسیاری از اسرار قران درزمان حضور امام علیه السلام فاش میشود- در زمان گذشته ادراک خیر وشر که یک مسئله حیاتی است به خدا ویا خدایان نسبت داده میشد- پیروزی لطف خدا ویا خدایان وشکست غضب خدا ویا خدایان نسبت داده میشد ورابطه تنگاتنگ بین سرنوشت انسان با ماورا طبیعت حتی وجود اشته است بعناون مثال حتی ستارگان سرنوشت انسان راتعین میکرده است- خود انسان یک موجود منفعل بوده است ودران شرایط یهود هم مذهبی شدید بوده فرق یهود با بسیاری اقوام وقبائل ان است که تمدن بالاتری داشت ه است خداوند واحد را میپذیرفته وانبیا راهم میپذیرفته است- ولی یک قانون کلی جامعه شناسی است که انسانها ازتمدنهای که مطلوب میدانند با تانی ویا بدون تانی تقلید میکنند ویک کشوری که خیلی اهل تقلیداست بعضی ها معتقد هستند ایرانیان هستند ولی اخیرا یهود حالت خالص مذهبی بودن را ازدست داده است کمونیست وانارشیست وسکولار هم پیدا شده است وقانون براین اساس است خواست فرد مهم است ولو به انسانی که درروی زمین متولد شده است وخود را خداوند میداند  وعدهای به الن معتقد باشند بایدانرا برای انها خدا دانست وگرنه بحرانهای زیادی بوجود میاید وتضاد ها را باید با شرایط زمان حال باید حل کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سوز دل-درغرب همیشه تحقیقات سود پنج درصدی خوداش رادارد وزمان فروش دستگاه های تحقیقاتی انجا هم میتواند با سود پنچ درصدی فروخت- امروزه تحقیقات های ممتد مردافکن میخواهد خانم ها همین که چین وچروک پیدا میشود کار را سبک میکنند ویا تا مدتی درحالت "| اف "| هستند وبه دعوت دانشگاه های متفق مداوم درحال سفر- ولی درهر حال عده ای سینه چاک دارددر سنت تحقیقات غالبا سه تحقیق درنظر میگیرنند که قدرت وتوانائی انکه مرحله ویا مراحله ای پیش ببرند من نیمدانم کدام شیر پاک خوردهای تصور میکنند تحقیقات درست مانند خواندن یک ورمان است که شروع شد به سرعت به اتمام میرسد- مثلا ساختن یک فرمول ترکیبی ویا ساختن مادهای که به سفال بزنندکه درحرارت وفشار زید دوام پیدا کند وسوم انالیز مواد شیمیائی که یک میکرب دریک گیاه تولید میکنند هرکدام تا مرحله پیش میبرنند وبرای پیش بردن بایدزیر گروه تخصصی را ساخت وجالب انکه بدنه تحقیقات لیسانس است مثالی بزنم درعلوم فقه زیر گروههای تخصصی فراوانی وجود دارد بعنوان مثال بحث دلائل واماره بحثی درستی فکر رابرای کشف فتوا مشخص میکند وهر موضوعی میتواند ویژ|ه باشد که درتحقیقات زیادرخ میدهد الی مشائالله وفرد باید این زیرگروه اماده کندپس را گروهی باید مسئول این کار کردودرهرعلمی اینچنین است درحالیکه درشرقیک نفر میخواهد همه را به تنهائی خوداش حل کند درحالیکه درمسائل ضروری وپیچیده غرب گاهی روی همین وموضومع خاص در دنیای علم 250000 نفر درحال کار کردن هستندتا یک بسته میکانکی بسازنند که تقریبا به زبان ساده کار بلربینگ میکند وظرف بیست سال به حد تخصص بسیار پیچیده وبسیار متنوع رسیده است بطوریکه دانشجوی دکتری مارا به تعجب انداخته است وستاد فرموده است جای شگفتی ندارد درهمان اغاز متخصصین انگلیسی یک گیاه تازهرا کشف کردند وگیاه پیچیده تر از این بسته میکانیکی بوده است وسائل انها به مراتب ساده ما بوده است وتعداد انه بسیار اندک وما 250000 نفر بودیم وانها توانستند علم ان گیاه را امروزه درسطح فوقالعاده مطرح کنند- علوم مادی بدو صورت مطرح است یکی علوم نظری به نظر حقیر درک خداوند از راه دور ودیگری تکنسینی وکاربردی وبه اصطلاح قرانی تسخیری شناخت خداوند از راه نزدیک یک دکتر انگلیسی به جنگلی به افریقا میرود وبا یک میمون دوست میشد ومداوم با گوشی وضع مزاجی اوراچک میکنند وسرانجام موزمیخورد دو طرح جهانی وجود دارد یک طرح شوروی که میزان هزینه ونیرو درعلوم نظری وتکنسینی مساوی است وبه محض انکه به کشفیات در علوم نظری بدست امد بلافاصله تبدیل به علوم تکنولوژی میشود در غرب 80% بودجه علوم نظری است تا به جهش برسد مثلا نسل پنجم وبیست نظر در صد علوم تکنولوژی وتعداد تکنسنیننسبت به دانشمند نظری درانگلستان بیست به یکبه نفع تکنسین است ودرامریکا یک به پنچاه ولی درحقیقت هرچقدر میدان وجود داشته باشد که مداوم میدان به ان اضافه میکنند مثلا اسباب بازی تا بتوانند بهره زیادببرنندبعنوان مثال پیچیده ترین فرمورل نظامی درساخت کارخانه خودکارسازی بکاررفته است وبه همین علت است که هرکس پشنهاد کالائی خاص داد جوایز زیادی میدهند ولی به مروربه استراتژی روسیه نزدیک میشونند واین جا درک میشود که جناب وزیر محترم خارجه افغانستان که ما چگونه میتوانیم مشکلات خودراحل کنیم؟؟!!

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99