سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار متضاد از سوئد-سوئد بهترین کمک کننده مالی در دنیا شده است- اما اخیرا اخباری متضادهم وجود دارد کشوری که روزی مهد دمکراسی بود ه است با گرفتن پول کلان از عربستان سعودی شخصیت های اعرابرا درجهان شناسائی میکند وانهارابه کشورهای عربی بارژیم دیکتاوری معرفی میکند ویاانهارا میترساندمن جمله- اقای مداوی الرشید پرفسورانسان شناس دانشگاه کینگ انگلستان- خانم هانا الخمیر روزنامه نگار یمنی- -اقای عبدالهادی خلف که بحرینی واستاد دانشگاهلوند دررشته جامعه شناسی است- اقای حبیب محسن- مصری دانشمندعلوم سیاسی وفعال سیاسی است اقای سیدمحمدالعاوی –فعال حقوق بشر- اقی پر بیورکلوند –مسئول شبکه سوئدی حمایت از مصر میباشد- خانم ان اک- ریس انجمن صلح وداوری- شرکت ماشین سازی سابکه زمانی مشهور به ماشین ساز باهوش بوده است بعلت هزینه کردن ثروت زیادی دراسلحه فوق مدرن که اخرین ان بنام اولین نگاه –اولین کشته- رشوه سنگینی از عربستان گرفته اسصت تا اسلحههای خود را به انها بفروشد وسازمانهای ارتش انهارا مدیریت وتعلیم دهد واین شرکت در شرایط فوقالعاده بحرانی است که اخیرا دوملیارد دلار قرض گرفته است وکارشناسان گیچ ومنگ هستند که چگونه انرا میتواندپرداخت کند – وجالب رانکه برای حل مشکلات جوانان که هنوز جزو بهترین جوانان اروپا هستند عکس هنرپیشه زن با پستان های ساخته شده بسیاربزرگ نشان میدهند که همه انر ا احمقانه میدادند واخیرا اعلام کرده است که کمی برهنه تری اززنان نشان خواهد داد ایا احساس بدی میکنید؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی بر کتاب": نقش ام المومنین عایشه درتاریخ اسلام:" تالیف علامه شهیرحضرت ایت اللهسید مرتضی عسگری رحمت الله علیه-زمان هرچه میگذرد تحقیق درجزئیات میزان کمدهای بزرگی که دربر میگرد زیادتر میشود که مایه اعجاب میگردد- در دانشگاه لندن روزی خانم استادفرمودند تحقیقاتی راباید مطالعه کنی ونظریات ها را ساده وروشن بیان کن وارد تحقیق شو ونظربده واز تاریخ شروع کند ومن اسم شما به نگهبانی بایگانی میدهم که درضمن نقش حراست خفیفی هم داشت ومن به نزد دفتر ایشان رفتم که دراول پله ای که وارد زیرزمینی که کمدهای تحقیقت بود رفتم ومردقدبلندی که که چهره خیلی خوبی داشت ولی بشدت جدی بودولباس انیفروم پلیسی داشت پشت سرمن باچند پله وارد زیرزمین شدیم-زیرزمیناز دوطرف راست وچپ من امتداد زیادی داشت ومن انتهائی ندیدم ایشانگفت سمت چپ مخصوصاانگلیسی ها است وشما نباید وارد انجا شوید ما دوربین نداریم هیچکمدی هم قفل نداردولی اگر شما رادرانجادیدم گله میکنیم وجریمه میکنیم وهمان تحقییقات درسمت راست هم هست که همگانی است وبرای هرموضوع تعدادکمدها که تقریبا دوبرابر کمدهای ارج بودکه مربوط به یک موضوع هست کنار هم است-به اصطلاح یک جزیره ایجاد کرده است واین قسمت که اول سمت راست بود تحقیقات متعلق به تاریخ شوروی بود وامیدوارمکه شما هم درس شوروی بگیرید ودراین تحقیقات هم شرکت کنید امروز شما وقت سری به گنجه بزنید دوروز بعد یا زمانی که وقت داریدپیش من بیائید تا مابقیه مسائل را بگویم من میدانستم تحقیقات روی موضوع های بسیار جزئی است خیلی تعجب کردم یک موضوع جزئی هشت کمد را که دوتا درزیر ودوتا روی ان در انها به سمت به من وچهارتا باز به همین شکل ولی چسبیده به کمدها ولی درانها به سمت مقابل انها تحقیقات ان تمام نشده است وجلوتر رفتم موضوع دیگر شانزده کمد داشت گاهی میدان درست کرده بودند وگاهی جاده باریک میشد ومن کم کم معنای دانشگاه را میفهمیدم وبیرون امدم ونزد یک ایرانی که دکتری میکانیک رفتم وجریان را گفتم ایشان ان مطلب حتما مایه دارهست ومن هم درمیکانیک به چنین مسئله برخوردم واستادگفت بله ما مسئلهر ا حل کردیم ولی هنوز به قله اشراف نرسیدیم ومحتاج نظریات دانشمندان دیگر هستیم- واضافه کردم من درس حقوق بشر انگلیسیرا گرفتم باوجود انکه از نظر انها مسئله حل شده است ولی برای مقایسه  وفهمیدن نظریات دیگران همانطور تحقیقات باز است وراهش این است که درسرکلاس خوب دقت کنی وتحقیقات خوب بخوانی ومداوم سئوال کن یکدفعه استاد چیزی را میپراند که درتحقیقات نیست وبا انشجوی دکتری همین کار رابکن ومقدمه دیگر-خانم انگلیسی بود که دکتری جامعه شناسی داشت وزبان فارسی خوب میدانست-ودر دانشگاه لندن تحقیق میکرد وروزی ازمن خواست سرساعت معین به دفتراش بروم درانجا خانم فول پروفسور از سوئد امده بود وفکر میکنم در روی تاریخ ایران کار میکرده است خیلی بال کنجکاوی زیادبه من نگاه میکرد ومن زیر ذربین اوبودم خانم انگلیسی ایشان یک سئوال دارد- وبه انگلیسی گفت تمدن شما درگذشته درخشان بوده استمن خواستم انراانالیز کنم منظور ازدرخشان چگونه است مردمی ویا حکومتی ایشان تقریبا بعمد بهنظرمن رفت روی حکومت وخانم سوئدی به شدت خشمگین شد ومن در سر کلاس درباره تمدن سوئد وتاثیران بر تمدن انگلستان خوانده بودم که خیلی جا ها برتری چشمگیر برایران داشت- ومن کوتاهی کردم بگویم که تنها کورش اگرانطور علامه طباطبائیرحمت الله علیه میفرمایدتا حدودی تاریخ اثبات میکند مابقیه حتی وحشی تر از فرعون میدانستم وچرا یک حضرت موسی علیه السلام درایران بوجود امد بعد مسئله راحل کردم وعجیب است که پراکندگی یهود درعالم دردوجا بسیارعظیم وچشمگیر بوده است یکی مدین ودومی ایر ان بوده است – خانم انگلیسی فرمودند مسئله زبالهای تهران ایران است که بسیار غیر بهداشتی است وحتی شما از لحاظ بهداشت از کشورهای تازه بدوران رسیده افریقائی دراین زمینه عقب هستید دلیل اش چیست البته انهاحق داشتند چون مضرات ان تنهابرای ایرانیان نبود وبرای خارجیان هم بود ولی مهم مسئله اسلام بود که چراهنوز پابرجا است زیرا غرب به همین علت ها مسیحیت کنار گذاشت ولی من کار داشتم ویک دومارتن درغرب نیاز است مداوم سئوال پیچ میشود به این سادگیها نیست- مسئله عایشه وحضرت علی علیه السلام ویانقش ایشان به تنهائی تنها به دوره گذشته بر نمیگردد یک ملیاردونیم انسان سرنوشتانان بستگی به این نقش دارد-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای اوباما چگونه میتواند قدرت را دوباره در دست بگیرد- اول مسائل جدیدی رادرست کند- مثلا اقای لیبرمن میخواست که من سقوط کنم-کاشکی ایشان ریس صنف لوله کش ها شده بودشغلی که به یمن سیاستهای دقیق ایشان همه سرکار هستندجناب اقای بیدن بانها ملاقات کند وبه انها خسته نباشی بگوید دوستان همیشگی ایشان- فرماندهای نظامی به کاخ دعوت کند ویک طوطی در شانه اش بگذارد یعنی من ازشما ناراضی هستم وبه خاطر ضعف ":اف –بی –ای": خودمن را تنبیه میکنم وتا کاری مثبت انجام نداده باشد حق حرف زدن ندارد- اقای بیدن بلافاصله بیان میکند من از کارم پشیمان شدم وتماسهای تلفنی اقای اوباما باایشان خوداش این پیام را دارد گرچه هنوز نمره اقای اوباما دراین باره منفی است ولی قبل ازانتخابات وبعد ازان مسائل بخوبی روشن میشودکه هردو بزرگوار اطلاعات خودرا رو خواهند کرد وایشان بیاد به خبرنگاران هشدار دهد سئوالاتبودن مقدمه قبلی وبدون امادگی ضربهای به ایشان است وشایسته سرزنش میباشد ومیبایست از رقیبان چنین سئوالی کرد- بهترین تاثیر در برخورد با جوامع واجتماعات است از ساریه بوبا ید شروع شود وازمردمان فراری با بازور عکس گرفت وپرچم سایه ربورا تکان داد وسپس باخانواده شهدای عراق وافغانستان ملاقات کرد وگفت من بیشازشما دررنج بودم ودباره مسائل ومشکلاترا هیجی کند وبهفرمایدما جامعه نوینی را درحال ساختن هستیم- وده سناتور پیام مشترکازانکه ایشان موفق نشوند بدهند وایشان با تلفن سعی کند ارتباط ایجاد کند وبگوید دو تیپ پیام متضاد هم برای شکست ایشان درجریان استکه هردو غلط هستند- وخبرنگاری بگویددربین همکارانش این تفاهم بجود امده است که لحظاتی سیر سیاسی ایشان به نظر میرسد دارای ژست وهدفی که قصد داردکه در سخنرای خوداش یک کنترول دوستانهکه بخوبی تعادل بخش استمیخواهد سطح کنفرانش دربربگیرد وبفرماید ودر منزل همکارنش یک درخت بلوط به نشانه توجه به عدالت بکارد حساس بودن وبیان تجربیات متضادبرای اکنترول ومسلط شدن ب بحران لازم است وهمیشه میخواستهیک ژشت دوستانه ولی پیروز مندانه با کاندیدهای دیگر درایالت بگیرد ودر ضمن مردی را نشان دهند که ناگهان سعی میکند به ایشان نزدیک شود وایجاد خطر کندوسپس باسرعت دور میشود ودستان ووشانه های مردمان را مداوم لمس کند جناب اقای اوباما با دستانجلب کننده اش همیشه سعی کرده است ایجاد احساس دوستی را تقویت کند وضعف های اقای بوش را خنثی کند- ومثل همیشه دربیان ایجاد امید بی پروا باشد و لی زمانی که واقعیتها به ایشان محرمانه داده میشود ارام بیان بفرمایند مسائلی هم هست؟؟ زمانی کهخبرنگاری نامهای به ایشان میدهد ژست بگیرد که دارد میخواند که دران نوشته شده است دوستان شما ایا حاضر ئهستند برای طرح های شما زیادمالیات دهند بفرماید سخنان منراقطع نکنید ودراین شرایط سروپا گوش باشید وجناب اقای لیبرمن درکنفرانس بفرماید که ایشان برنامه ارامتر کردن سیاست خود با ایران هستند حناب اقای اوبا درمجلش سنا دست ایشان بشدت بفشارد وجلوی جمع ایشان با کمی زور بکناری بکشد وبا او وارد مباحثه شود وخود را بی پرواتر وبازتر حتی دراطلاع دادن به مردم نسبت به کاندیداهای دیگرنشان دهد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مرحوم عباس یمینی الشریف در دانشگاه کلمبیا رشته روانشناسی میخواند وتا فوق لیسانس پیش میرود وانجا میفهمد کا ر علوم انسانی درایران به پایان رسیده است وایشان میفرمودند ما شش ادیب داریم که اگر به رحمت الهی برونند جای گزین نداریم وانرا که غرب میدانست ومن هم به همین نتجه رسیده بودم که معتقد بودند حروف فارسی انگلیسی شود منافع عظیمی مالی دارد وهمین طور زبان انگلیسی زبان دانشگاهی شود- ایشان روش یادگیر ی علوم شروع میکنند که بخوانند که فرزندان ایشان تحت تعلیم ایشان ودرمدارس کار میکننند انراتعلیم دهدلذا دیبرستان روش از طرف یک دانشگاه معظم در امریکا بهترین روش تدریس درسطوح دانشگاهی پیدا کرد که یک دالنشگاه معظم که فرزند ایشان درانجا مهندسی میخواند از ایشان دعوت کردکه برای فارغ التحصیلان ان دانشگاه درباره روش تحقیق صحبت کنند ودرضمن به تعیبر من گفته بودن ما این انتظار ازدانشگاه شریف داشتیم وایشان نرفتند وبه من میگفتند هروقت ان نامه رامیخوانم زهر خنده ای درلبانم اشکار میشود نکتهای گفتند برای درک این مطلب زمان حضرت والامقام ایت الله اعظمی شیرازی رحمت الله علیه زمانی که تحریم تنباکو کردند نوشته اندحتی زنان حرم مخالفت کردند بدنبال انها اشراف وفرهیختگان ومردم .لی زمانی که امام رحمت الله علیه واله والسلم راازایران بیرون کردند تنها جناب طیب بود که مردانگی کرد واین امر بیجهت نشد روی ایران کار کردند- ایشان پس ازاتمام فوق لیسانس که بقدر ی ضخیم بوده است که سه باردانشگاه انرادستور مختصر داده است ایشان میتوانست فقط برای کمبودهاییم شهرستان هشتاد صفحه فی البدیهه بنویسد وطرح دهد- ایشان پس از اتمام فوق لیسانس به ایران نمیاید وبورس ایشان راقطع میکنند وایشان روزی دوساعت دردانشگا واکس میزده است ومختصر پولی ازایران میامده است وایشان نمیدانسته است که وضع مالی درایران چقدر بحرانی است ریس دانشگاه دست ایشان را میگیرد ومیفرماید این زیبنده شما نیست من پول بورس شمارابرای دکتری میدهم وخودان ان پول را ازایران میگیرم البته دکتری ایشان تصویب شده بود ولی میابیست دوازده روز درایران باشند- ایضشان میفماید من دراین کار اولا زحمت میکشم پول درمیاورم وپول باد اورده راقبول ندارم ودرضمن ازتکمام داشنجویان که واکس میزنم اطلاعات علمی میگیرم وکتب قرض میکنم جناب ریس میفرماید منهم به شما کار میدهم که دفتر منرا منظم کنی وهرکتابی خواستی من ازکتابخانه میگیرم دوساعت بیشتر کار نکن ایشان روز اول متوجه میشود کار زیادی نیست ئنارحت میشود وایشان میفرماید دندان روی جگر بگذار ایشان پس ازانکه نحو مرتب کردن کاغذ هار یاد میگرد شروع بخواندن میکند وبقول خارجی میفهمد چه دنیائی است وسریع میرود دفتر میخرد وشروع یاد اشت میکند وایشان میفرمودند مداوم من را بفکر فرو میبرد تا تصمیم گرفتم بفهم

 که این دانشگاه از صفر به اینجا رسیده است چگونه رسیده است وارد گروه تحقیق دانشگاه شدم که روی تحقیقات وپیشرفت دانشگاه کار میکردند وبه من وبا یک خانم فول پرفسور بخشی را تحقیق دادند که من مداوم به نتایجی میرسیدم ومداوم از طرف ریس دانشگاه تشویق میشدم تا انکه نامهای از طهران امد که پسر بزرگ من یرقان گرفته است ومن بلافاصله با دارو به ایران امدم که اگردیر امده بودم ایشان ازدست رفته بود وانهم با کمک دکتر سفارت خانه امریکاتوانستم این مشگل را حل کنم حال شما انگلستان با مریکا مقایسه کنید استادمن ایشان گفت شمارابه بخش مطالعات تحقیقات درعلوم انسانی معرفی کردم که یک اطاق دراختایر بگذارنند همه چیز را دقیقا مطالعه کن زمانی که من رفتم هیچ چیزی نبود-ادامه دارد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یهودشناسی وگفتگوئی با برادران یهودی- پیامبران اعظام مسائل ومشکلات مومنین را حل میکنند ولی بعضی یهودیان میخواستند مشکلات شیاطین راهم به نحو مطلوب حل شود وانهابلد بودند چگونه حل کنند لذا هم حضرت مسیح علیه السلام وهم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قدرت حل مشکلات راندارنند –دوم یهود درقلت بود برای کسب ثروت وقدرت بسیاری مسائل راحلال کرده بود ومیخو.است بر موج به هرنحوی که امکان دارد سوار شود ونبض عوام را دردست بگیرد دران زمان کفار اندیشهائی داشتند که انسانهای ضعیف ویهودیان تحت تاثیر انها قرارل میگرفتند که امروز هم همچنین است مانند قربانی کردن قربانی کردن امری بسیار پسندیده است که با امر حضرت ادم علیه السلام شروع شد وبت پرستان خدای رانسانی فرض کردن وبقول علما خدارا طبیعی کردن ولذا قربانی کردن اساس اش برای ان است که خداوند درمرحله اول ازقربانی استفاده کندلذا ادویه های تند میزدند وگوشت را تا حدودی میسوزاندند که بوی اش به خداوند برسد دست کاهن را میگرفتند ودعا میخوادند که دست کاهن راخداوند ازقسمت از گوشت قربانی دوست دارد ببرد ویا هرجا که دراثر حرارات شکاف بر میداشت میگفتند خواست خداوند انجا است وانرا درضرفی مطلا کنار قربانگاه میگذاشتند که اخر شب خداوند بیاید وبخورد درمسائل تاریخ تولد مسیح علیه السلام اشکال میگیرید مگر تاریخ های کتب شما بدون اشکال است؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره از انگلستان- بچه های ایرانی در دانشگاه لندن که کلاس زبان هم میرفتند از یک انگلیسی تعریف میکردند باشوق وذوق که تقریبا یک لمپن انگلیسی یعنی فرد بدون اتیکت وپرنسیب بسیار معمولیکه کاری ندارد جزانکه مشروب بخورد وشبه مست درخیابان بخوابد ودرخوداش ادرار کند البته ایشان هنوز به این سطح نرسیدهبوده ولباس لمپنی داشت وتمیز بوده است ولی به پانزده زبان مسلط ودرزبان انگلیسی غوغا وبسیار باهوش ونکته سنج وگاهی به مرکزانها سرمیزده است وخوش وبشی میکرده است وخیلی مایل بودنمن با ایشان برخوردی داشته باشم وازنزدیک ایشان راببینم وبه صحت مطالب انها برسم خصوصیات قیافه ایشان رابرای من تعریف کردن اطاق زبان طبقه دوم بودوپنچره به خیابان داشت ایشان داشت میامد ومن نگاهی به خیابان اندختم زنگ تفریح بود وایشان را شناختم ویگ نگاه به بالا اندخت ویک لحظه نگاه های ما باهم برخورد کرد من فهمدیمکه غول سازمان اطلاعاتی است ودانشمندی برجسته است وسریع به خیابان رفتم که ایشان را بینیم دم در ایستادم وبا گاردی که پیدا کرده بودم خیره درایشان شدم که تاکتیک نگاه اش چگونه است درایران تاکتیگ نگاه یک تکتیک غلطی بود چون رژیم اخر خط بود یک نگاه عقابی میانداخت ومنتظر میماند تا طرف نگاه خوداش را تنظیم کند اگر خوداش را میباخت ودست به چاپلوسی میزد وکنار میامد ایشان نگاهش تغیر میکرد ومهربان میشد ولی اگر معمولی بود وصحبتی میکردکه نشان انتقاد داشت ویا از موضوع دفاع وقدرت بود بخصوص ان فرد نمیدانست که چنین بحثی یکی ازعلما کرده است محکم مکوبید وحتی جملات مانندپدرسوخته هم میگفت که دفعه اخرت باشد وفرد رابا غضب بدرقه میکرد که براین من رخ داده بود – ولی بااین وجود اگر نمره بدهم به جناب سروانی سه میدهم وبه یک سرلشگر گارد جاویدان پنچ میدهم که ازخصوصیات غربی اقتباس کرده بود وبه انجناب انگلیسی صد میدهم یگ نگاه نفوذی داد وارام به پائین نگاه بلافاصله حالت تعجب ساختکی به خود داد وسپس معصوم شد که منهم معصوم شدموارام بسوی جدی شدن ملایم رفت ویک لحظه جدی غعمیق شده به سمت چب نگاه کرد وارام سراش راپائین انداخت که نشانی ازاین بود که بی خطر هستی وارام رفت اژانس ها ی مسافرتی درانگلستان در فصل تابستان هفتهای به پنچاه تای انها میزدم تا بهترین توره وارزالت ترین انهارا انتخاب کنم ودر طول سال هم سرمیزده هم برای اطلاعات وهم گرفتن مجلات انها وبخوبی متوجه میشدم که مامر اطلاعاتی دارنند که غالبا زن هستند که فرد راتشخیص بدهند سالم است یا هدفی دارد ومثلا نگاه مامور اطلاعاتی زن سویس ائر با مریکائی ها وانگلیسیها فرق میکند وایشان راجع به کدام مقاله درکدام مجله هست به سقف نگاه میکرد وارام سر پائیین میاورد وجدی میشد ودرحالت که ازجدی شدن بیرون مایمد میگفت درفلان مجله صفحه فلان وبرای من اژانس ها مجلاتکنار میگذاشتند که یکی از جالب ترین انها مال ائر سویس بود وروزی گفت توخیلی به سویس داری من یک تور ارزان قیمت با پنچاه درصد تخفیف به تومیدهم وسفارش میکنم که جاهای تاریخی وعلمی به تونشان دهند ولی باز برای من گران بود ولبخندی درچهره اش هویدا شد- انزمان من فهمیدم کارانها درست است قران کارانها راتائید میکند درقران استثنا ابولهب است که قران سخت به ان لعین حمله کرده است وحتی اسم ابوجهل راه قران نیاورده است وبرای مابقیه چند صفت سرهم کرده است که اگر خورده شیشه هم داشته باشد ذوب شود

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نامه جناب اقای اوباما-نکته اول- ایران جدی وواقعی وارد مذاکرات نمیشود- یک حیله بزرگ است در سیاست یا زنگی زنگ ویا رومی روم وگرنه از همه طرف ها ضربه میخورد—2- وجوددیگاه منفی نسبت به امریکا کاملا یک دیدگاه علمی است- بعد ازثیام پانزده خرداد مستشاری ارتشی امریکا در مرکز زرهی شیراز هیچگونه کمک فنی وعلمی نمی کرد ومیگفت دستور از بالا است زیرا دیگر ایران بدردانها نمیخورد ودراضمحلال ارتش وتمام نهاد های وزراتی ایران کوشا بودیدوامروزه قدرت ضربه زنی ایران به منافع نامشروع امریکا حداقل بیست برابر شده است- پیشرفت فنی ایران درامر مسائل اتمی هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارد همانطور که شما موشکهای خودتان را درحال پخش کردن درجهان هستید-4 تحت تاثیرقرار گرفتن نسبت به بیانات ولایت فقیه هم  یک بازی حساب شده است شمامداوم این شعارها به سرخپوستان میدادید تازمان را بدست بیاورید-5 شما ازکلمه شیطان بزرگ ناراحت هستید درحالیکه درحال فریب جامعه خودتان هستید ومداوم سطح بینش وتوقعات انهارا پائین میاورید ومشکلات عمده میکنید وراه حلهای اساسیرا پنهان میکنید واز پزشگی فقط گوشی قلب اش باقی ماند هاست-6تشگل امریکا روسیه چین وایران برای حل مسئله سوریه یک فریب دیگر برای بدست اوردن فقط وپرستیز نیست اگر این تشکل میخواست حلال مشکلات پاسخگو باشد درمورد ایران پاسخ میداددرحالیکه درجه مشکلات سوریه بیشتر از ایران است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99