سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دغدغه –در استان فارس چند روستا کلا بهائی هستند-برادر خانم من- جزو سازمان حجتیه بودکه به انجمن حجتیهمشهوربود- ایشان طبق سنت شهرستانها درسابق از سن پائین به نجاری مشغول بود وسپس به کمک برادرش توانست تا سال پنجم دبیرستان درس بخواند و سپس وارد دوره مقدماتی اموزش پروش شد ودیپلم گرفت وارد کادر اموزش پرورش بعنوان معلم دبستان شد- ایشان استعدادخوبی درمطالعه وبحث های سیاسی وبیشتر مطالعه ایشان در مذهب اسلام بخصوص- تاریخ اسلام وخوب مچ میگیرد وسپس درانجمن حجتیه دوره انجمن در مسلک جعلی بهائیت شد وبه ایشان یک ماشین لندور دادند تا به دهات بهائیت سروستان برود وتاحی هم موفق بود- یکروز یکی از رهبران بهائیت روستا به ایشان میگوید ساواک گفته است ماشین ایشان را پینچر وکنید وشیشه های ان راخورد کنید این کار ما نیست ولی ساواک هم از بها ئیان وهم مسلمان نیرودارد مواظب باشید ایشان میفرماید مشکلی نیست- ودر توی راه میخ سه پایه گذاشته بودند وایشان چند حلقه لاستیک وسایل پنچر گیری داشتند وچند بار پنچگیری میکنند- ویکبار هم خسته میشوند وماشین بوکسول میکنند یعنی بماشین دیگری میکشند ورانندهای ان جاده سروصدا میکنند وبه این روستاها بیشتر رسیدگی میشد وپس از مدتی متوقف شد دراینترنت خواندم دوتا برادر ازاین نوع روستا به تهران رفتند تا کار پیدا کنند درتهران فقط ده تومان پول داشتد وانها اقایان ثابت پاسال شدند که سازمان سیاه واسرائیل وبهائیت انها را انتخاب کرذدند پول نجومی به انها دادند وبه شاه گفتند پول نجومی با بهره کم به انها داد شود- ان زمان شرکت پپسی کولا کارخانجات خودرا نمی فروخت تنها به چهار کشور فروخته بود شیشه میفروخت که درایران نبود بدستور اسرائیل به اقای ثابت پاسال کارخانه پپسی را فروختند—اسرائیل هرسال کشورهائی به اسرائیل کمک میکند اسامی انها وبا مبلغ کمک انهارا چاپ میکند- درسالی نوشت اقای ثابا پاسال هشتادمیلیون به اسرائیل کمک کرده است حضرت ایت الله ا لعظمی-عظمت- بروجردی –رحمت الله نوشیدن پپسی کولارا حرام اعلام کرد من دران زمان تهران بودم که دم کیوسک فروش نوشابه ها کپی ان اعلامیه زده بودند- شاه میترسد وشخصی را به نزد حضرتش رحمت الله علیه میفرستد که من چه اقدامی بکنم شما انرا قبول داشته باشید ایشان میفرماید اگر میخواهید از سر غذا خوری عکس بگیرید- نوشابه پپسی نباشد- شراب نباشد وخانم ها با لباس بلند مانند شاهزادگان خارجی لباس سینه بسته بپوشند واگربتوانند با روسری باشد همچنان-به بهائیت شغل درشرکت نفت وجای دیگر میدهید به بچه مسلمانان هم بدهید شاه تا رحلت حضرت ایت الله العظمی بروجردی انرا رعایت کرد- ایت الله العظمی محسن حکیم انهم عظمتی دیگربود رحمت الله علیه را مورد تائید قرار داد وپول قابل ملاحظه ای به ایشان داد کم کم بین ان عظمت وحضرت اش رحمت الله علیه شکراب شد وایشان خواست پولی بفرست وحضرت ایت الله العظمی رحمت الله فرمودند ما پول کافی داریم ونیازی نیست وشما اگر کافی دارید از ان برای کتابهای دینی برای بخصوص دبستان واموزش پرورش استفاه کنید وکتابخانه تاسیس کنید وکتابهای دنی را چاپ کنید ودستور حضرت ایت الله العظمی – عظمت بروجردی رحمت الله علیه را عمل کنید-دم هر کیوسک نوشابه فروشی یک فرد ساواکی بود میفرمود کوکا کلاه هم به اسرائیل کمک میکند- این نشانه منافق است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحث مرتد—ازبحث های بسیار مهم وحتی امروزی است- خدمت استادمعزز ومکرم حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه بودم –این بحث مطرح شد- ایشان بیان کردم من نظرشخص خودم را قبول دارم- قران میفرمایددربرزخ – از نعمتها سئوال میشود- بردران سنی ظاهر قضیه را درک میکنند واتناد میکنند از هر نعمتی که خداوندمنان داده است سئوال میشود مثلا چرا دوکیلو سیب ز مینی- خوردی البته اسراف وتبذیر درهرچیزی مواخذه دارد- تبذیر یعنی نعمت را فاسد کردن مثلا قمار میکند یعنی پولرا دور ریخته است وکسی هم برنده شده است پول حرام بدست اورده است که بایدبه صاحبش پس دهد واگر وقت گذرانی کرده است- زمان را فاسد کرده است اسرافمثلا زیاد به باغچه اب دهد – لامپ بی جهت روشن باشد ومانند ان اصحاب سئوال کردنپس منظور چیست فرمودند از ایمان به خداوند واعجاز قران وما چهارده معصوم علیهم السلام سئوال میشود که به انها تمسک پیدا کردید ویا نکردید یعنی اطاعت امر درمسائل از انان کردید یا نکردید- درحدیث است که از توحید شروع میشود وسیم وجیم بسیارسخت میکنند که بفهمند فهمیده است ویا نفهمیده است مانند سیم جیم قاضی از خاطی – ماهم در زمان حیات از افراد چنین سیم وجیمی باید بکینم تا انهارا مسلمان بدانیم-من فرزندان م ونوه هایم حتی دربچگی نماز میخواندند وروزه میگرفتند ومسجد میرفتند حتی تا زمان دانشجوئی نجس میدانستم واجازه بوسیدن به انها نمیدادم تا انکه متوجه میشدیم ایمان قلبی وعقلانی محکمی دارند- چنین افرادی که ایمان عقلانی محکمی ندارند- مرتد محسسبو نمیشوند برای انکه اصولا مسلمان نیستند کسی به ایمان قطعی ویقینی برسد ممکن است به خاطرهوای نفس گناه کبیر کند وچنین فرد مرتد نیست امکان راه نجات هست واگر جائی ادعا کرد ظاهری است باطنی نمی تواند باشد ولی اگر فرد منافق شد مسئله ایشان به مراتب از کافر ومرتد سخت تر است- شاه به حج رفته است پس فلسفه حج را بیادقبول کند ومداوم به بقعه سراسر شرافت وافتخار وکرامت ونر امام رضا علیه السلام رفته است پس حدیثهای ایشان باید قبول کند قران چاپ کرده است ولی اگر درجهت فاسد کار کرد منافق است حضرتشیخ ایت الله اعظمی بهاالین محلاتی فرزندانی داشتند – حضرت ایت الله مجدین محلاتی رحمت الله علیه- ایشان چند بار میخواستند به نجف برونند- ساواک دم مرز اجازه نمیداد تا حضرت ایت الله العظمی رحمت االله علیه فرمودند رفتن به نجف حرام است؟؟ بالای منبر این مطلب زمانی که شاه وجود داشت بیان کردن که ریس ساواک کرمانشاه به من گفت من میدانم شما به نزد حضرت اقا میروید- به ایشان عرض کنید کمی با ما مماشات کنید- من خدمت ان عظمت رسیدم وجریان گفتم   حضرت اقا خمینی فرمودند انها درشیراز که انهمه مفاخره دارد اسمی نمیبرند شیراز را به شراب شیراز معرفی میکنند- ومیخواهند انرا توسعه دهند وحال درارومیه میخواهند کارخانه مدرن شراب سازی بیاورند ودرتهارن ابجوسازی دارند- این ه ابدا تغیری نکردند بلکه فساد را دراند زیاد میکنند-من چگونه مماشات کنم؟؟ ایشان فرزند شان درددانشگاه نیویورک شهرنیویورک امریکا دکتیر ادیان میخواندند وبعدا دکتری اسلام شناسی از ان دانشگاه گرفتند ودرهمان دانشگاه تدریس کردند وایاشن یک پای درد سختی داشت که تابستان به نزد فرزندشان میرفتند ومقداری معالجات انجا موثر بوده است- درانجا یک خبرنگار امریکائی می اید واز ایشان میخواهد وضع ایران روشن بیان کند وپس از پایان صحبتشان ان حضرت رحمت الله علیه ازان خبرنگار سئوال میکند شما شاه راچگونه دیدی ؟؟ ایشان میفرماید دپس از تحقیقیات زیاد به اینتجه رسیدم که شاه بدون امریکا اب نمیخورد- وبعد فرمودند مردم بدانند ما به سختی پولی بدست میاوریم وبر ای دختر خانمها مستضعف چادر ولباس مناسب وکیفوقلم غیره تهیه کنید که امروزه دراین جهت خیریه بزرگترین اجر خواهد داشت وساواکدونفر دونفر با یک پیکان به این مدارس میرونند که چادر کنار بگذارید ما برای شما شوهرهای سطح بالا پیدامیکینم وسپس چادرانها را ازوسط بعنوان یک اوباش تیغ میزنند- یکی از این هانزد ابوی ماجد یعنی پدربزرگوارشان امده استکه پس از مدتی چند بار ماشین را دوست من در جوب انداخت ودست من ضرب خورد ودکترها میگویند احتمال قطع کردن دارد وخانم مان انطورشده ودختر من اینطور شده است من ساواکی هستم توبه میکنم چهکنم کهخداوندمنان منرا بخشد وابوی ماجد فرمودند توبه میکین وبه ان مدارس میروی وسرکلاس اظهار پیشمانی ودرخواست حلال بودی میکنی ودیگر چنین نمی کنی انشالله خداوندمنان شمارا میبخشد- دیگر درساواکی بودن ان فرد شکی نیست-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دغدغه ها-در شیرازشخصیتی وجود داشت بنام ایت الله مصباحی رحمت الله علیه که درهمین اواخر رحلت کردند- بقول خارجیان کاریزما داشتند- کاریز ما درحقیقت یک نیروی جاذب قدسی میگویند- مانند تمام روحانیت دلسوز به میزان کاریزما دارند پدرومادر هم بشرط ها میزانی کاریز ما دارند-این بی بی سی فارسی تا به همه چیز گند نزدند دست بر دار نیست میفرماید چناب هیتلرهم به نوعی کاریزما داشته است؟؟؟ شیطنت را میگوید کاریزما-؟؟ پس شیطان بالاترین کاریزما را دارد همانطور حضرتعلی علیه السلام فرمودند حق وباطل زمانی که باهم ترکیب شد مرد عقل میخواهد که فریب نخورد- دراینترنت خواندم که زمانیکه حضرت علی علیه السلام رامعزول کردند برای من روشن است کارکعاویه بوده است که مقداری دلائل انرا میاورم که به اصحاب میگوید اگر دینارا میخواهید به علی علیه السلام سرزنش کنید که چرا ادعای امامت کرده است واین بیشرم ها کردهاند واینان عادل شدهاند درهمین انیترنت مینویسد- درعرفات تمام حاجی موظف بودند دریک نماز های دستجمعی نماز بخوانند وقدم به قدم سرباز معاویه ایستاده بودهاست بعداز نماز لعن حضرت علی علیه السلام شروع میشده است ساعت ها همه موظف بودند بلند لعن کنند که سربازان بشونندشخصی برفیق اش گفت توکه شیعه هستی برای چه لعن میکنید گفت معاویه دستورداده است هرکس لبش نجنبید وبلند لعن نکرد ولو پسرخاله من باشد همان جا گردن بزنیدواصحاب لعن میفرستادند- این جا است که میبایست معاویه ودیگرانررا باید شناخت- ایشان دربر منبر درداخل خانه ای درماه محرم رمودند استاندار جدید امد وپیام داد به حضرت شیخ ایت الله العظمی بهاالدین محلاتی رحمت اله علیهکه شمانزدما بیاید ویکبرنامه مشترکی بریزیم که بین ما چالش نباشد حضرت ایت الله مصباحی درشانزده سالگی به شیراز امدند ورهبر شیراز بر ای نهضت ملی کردن نفت شدند ومردم را بحرکت دراورد- وکمکم از طرف حضرت ایت العظمی شیخ بهاالدین محلاتی رحمت الله علیه تقریبا سنخنگوی روحانیت شدندایشان به نزد استاندار جدید رفتند که درامری هم تخصص داشتند جناب ایت الله فرمودند که گفتم کار با روحانیت بسیار اسان است- الان درشیرزا شانزده نوع مشروب است بیشترنشود مواد مخدر به دست جوانان نرسد- حجاب ازاد باشد وسعی نکیند سعی نکیند که زنان کارمند دولت بی حجاب شود وسعی نکنید که درشهرداری خانم ها هفت قلم مانند هنرپیشه های هالیوود ارایش کنند ودلربائی کنند رای مراجع اعظام یک احتران قایل باشید و وبا مردم مسلمانان سرشاخ نشوید همین- ایشان گفت که این که کاری اسان است- یک گروهی به ریاست ایشان درشیراز گردهم می امدند که وضع شیراز به سمع حضرت ایت الله العظمی رحمت الله علیه برسانندوسپس مدیریت کنند-دربین انها یک استاد دانشگا ویک حققوق دان بوده است جناب حقوق دان به جمع میفرماید امروز یک خانمی امده است-که شوهر من معتاد به الکل وموادمخدر است مشروبات گران قیمت از بطری چهل وپنچ تومان تا یک صد چهل پنچ تومان مصرف میکند وبعضی روز ها اصلا نفقه نمیدهد وبعضی روزها کم میدهد وپسرش با کفش پاره به مدرسه میرود وکتاب ودفتر نمیخرد-من چه بکنم- تحقیقت نشان میداد که درشیراز 65 نوع مشروب است ودربندرعباس نود سه نوع مشروب وجوددارد گروه تصمیم میگیرد که جناب استاد دانشگاه خدمت استاندار بفرستند- ایشان به نزد استاندار میرود- وجریان را میگیود ایشان میفرمیاد من نمیتوانم کاری بکنم جناب دکیتر میفرمیاد الحمدالله شما یک تخصص دارید از ابوابجمعی دولت خارج شوید حقوقی چند برابر بدست میاورید – باز ایشان فرمودند انهم را هم نمیتوانم- جناب ایت رحمت الله فرمودند مردم روحانیت باید چه کند سه بار این جمله را تکرار کردند یک پیرزن پشت سرمن بود وفرمودند خداوند اورا لعنت کند عجیب به دل من چسبید .وبعدامن تجربه کردم که اتفاقی می افتد خیلی زود ایشان معزول شدند وفرماندار کرج شد عدهای از شیراز به کرج رفتند تا نهج وسبک ایشان برای مردم کرج روش سازنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نظریات ایت الله احمد مبلغی رحمت الله علیه درفیسبوک-درباره فقه حضرت ایت الله مرحوم موس صدررحمت الله علیه-:"درخلال نظر یات ارای الامام حضرت شهید موسی صدر علیه السلام-درباره مطالعه نظریات شرح صدری امام موسی علیه السلاممن سعی کردم درک کنم ایااندیشه های کلان- ویژه -سترک وجوودارد یانه-من را به این نکته نائل شدم- ایدها وارمانهای بسیاربزرگی وجود دارد که سه تای ان بسیار متعالی هستند-ومن تحت تاثیر-این- سه ارمان قرار گرفتم- این ایده وارمان هادر واقع-ایدهائی هستند-که توسط علم بسط پیدا کنند- وپوشش دهند شوند زیرا اصل ها ونظریات امهاتی دکترین اسلامی را تکامل بخشند---1-اصل-مسئولیتپذیری باعملکرد بامنتهای دقت باکاربردوسیع وگسترده وتاثیر گذار—-2 اصل ارتباط بین قوانین حقوقی متعادل بااصل دستوری وسنتی وامریوصورتبندیمتعادل-3-اص ونظریه استحام بخشی به وحدت ملت با استکام بخشی مشترکات اجتماعی وسمبل های مذهبی- نظر شحصی من جریا تاریخ جوامع های کوچک شده برای حفظ خود از مستکبرین مذهبی دست به تفرقه زدند ودکترین های ساختگی برای حفظ خود از حربه مذهب برای خود سود جستند—روزی جناب ابن سینا فرمودند طبیعت را میانبربه ما میاموزد وجناب ملا صدرا به این حکم خندیدمیانبر ساده طبیعت پیجیده تر بحثهای پیچیده ما است در دکترین به چای طبیعت قران است این قران است درتفکرات پیچیده ما مارا روشن میکند وتا به یک وحدت تفسیری نرسیم این اشتراک بوجود نمیاید ارامان اول شما وارمان دوم شما تحقق پیدا نکند واصل سوم منتفی است- وامید را هیچگاه نمیشود ازدست داد – شخصیتی وارد قلعه اژدها واتش شده است بیشک پیچیده است وتنها را نجات درکلام شما است درسحری که ایشان از قران می اموزد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-باتبریک عید عظمت در علم وانسانیت ومهربانی فدا کاری برای احقاق برترین حقایق هستی-باتبریک مجدد بریا ساخت جنگنده جدید- بایید تعداد محقیقین برای موشک وهواپیما به نودهزارنفر برسد- عدد شوروی است- فاصله بین تی 65 تا 72 بیشازاصطلاح انقلاب از نظر غربی است وهم چنین میگ 29 تا میگ 31 انقلاب است البته دانشگاه امریکائی اوهایوهردوسال یک انقلاب درتمام علوم میکنند ولی نتوانستند شخصیت علمی مانند دکتر بهمن یمین الشریف بسازند ودکتر مرحوم عباس یمین الشریف توانست- دکتر دوست در دانشگاه شیراز فرموده بود سه نفرهستند دراین دانشگاه که میتوانند به راحتی نوبل ببرند یکی از انها بهمن یمنی الشریف است هشت ماه بادرجه پژشکی عمومی دانشگا شیراز ریس دانشگا اوهایو شد- ودیک سالن دفتر تمام رشته بود وتحقیقت تمام مدت انها دوهفته خواند درتمام عمر یکبرگ یاداشت برنداشت وسئالات دکتر دوست که65 گزینه بود صرف ده دقیقه میزد باید سطح کنکور به حدی برسد که نفر اول بیشاز هفتادنباشد-رشته فیزیک پیش ایشان امد گفت دریکمورد اتمی ما فرضیه اول ما ده میلون دلاربوده است وشکست خورده است تصور نکنید انهابدون سشکست پیش میروند واین راهم بدایند خداوندمنان مداوم درکاسه مردم میگذاردبعضی را زود پاسخ میدهد وبعضی را دیر پاسخ میدهد- وبسیار درپیش رفت فرد موثراست تا به جاده درست برسد دفعه دوم یکصمیلون دلار ما با فرضیه دیگری شروع کردیم انهم با شکست شروع شد- وحال دومیلیارد دلار پول نیاز داریم- ایشان فرموده بودند اینهم شکست میخورد وبرای شما الان اثبات میکنم- ما ومبهوت شدن همه مقالات خودرا پس گرفتند- دوستی داشتم- سال اخر میکانیک بود- پارتی گردن کلفتی داشت که نمایند تبریز در مجلس بود- واز ایشان خواسته بود- که سمتی در ماشین سازی تبریزبدهد وایشان این کاررا کرده بود-ایشان عید به ماشین سازی میرود- واز مدیدیرت سئول میکند من استخدام شدم ویا نه ایشان دفتر را باز میکن ومیفرمیاد شما استخدام شدید ومیگوید شغل من چیست؟؟ میگیود که شغل شمارا کارشناس رومانی تعین میکند- نزد ایشان میرود- ایشان بعداز تحققت میگوید شما دردانشگاه خوبی درایران درس خواندید وحیف است که به اینجا بیائید – این جا تمام افراد کار خود را خوب بلد هستند وشما وقت تلف میکنیند وبادوستان صحبت میکیند تا زمان تمام شود شما به خارج برو ومدرک خوب بگیر وبیا اینجا ویک پیچ این ماشینرا تکامل بده من نمیدانم دانشگاه شما چیکار میکنند مراکز تحقیقاتی چیکار میکنند- ایشان گفته است- شما چرا پیچ را تکامل نمی دهید-؟؟ گفته است ما تکامل دادیم رژِیم اجازه نمیدهد که انربیاوریم- این سئوال از استاید تاریخ سئوال کردم ایشان گفتند امریکا نمیگذارد رومانی درایران شاخ شود گویا گفته بوده است انرا پخش کنید- انزمان رومانی میگ جنگنده خودرا درکاغذ تمام کرد واماده ساختن کارخانجات شد- من به تاریخ رومانی مطالعه کردم جمعیت بسیار کم همیشه مانند ایران در زدوخوذد شرق وغرب بود از شرق تارتارها وتزارها واز غرب واتیکان برای کاتولیک کردن انجا درکو ه ها مسکن گزیده بودند ومداوم درحال جنگ سرزمن کویرا ش بهتراز مرداب انها استکه امراض گوناگونی رابوجود می اورد- با کمترین معادن تواست بدین سطح برسد درحالیکه شوروی اجازه نفس کشیدن به انها نمیداد- دانشجوئی نزد من درنزدیکی انقلاب کههنوز انقلاب مشخص نبود وکمونیست بود وفرمودند تمام کشورهای اسلامی نمیتواند پیچ این تراکتور بسازنند هنوز شما به خداوندمعتقد هستید- من گفتم کاری به خداوندمنان نداشته باشد وباخدا کشتی گیر هرکس گرفته است درتاریخ وضعیت مشخص است هرایراد منطقی از مسلمانان بگیر- ایشان فرمودند خیر باید به ریشه رفت خدائی موجود نیست ویا خواب است اساس را بایدبقول مارکس لحاظ کرد- گفتم اگر قرار است این انقلاب پنچاه سال دیگر به نتجه برسد خداوندمنان پنج سال به نتجه خواهند رساند ودود اش به چشم شماخواهد رفت ودر ضمن مداوم نگوید هدف وسیله را تعین میکند خیلی ها تصور میکنند این یک شعار اسلامی است- ایشان فرمودند شما هیچ چیز نیمفهمید!! امریکا هدف وسیله توجیه میکند بسبک بوژوازی کثیففرانسه دارد بکار میبرد با خواهش وتمنا وباخلاق خوش کنار نمیرود بی خودنیست ااقی مارکس فرمودند شماهم هدف وسیله توجیه میکند بکارببرید- من به ایشان گفتن انسان با انسانیت پیش ببرد مردم روزی مطلع میشوند وانروز کاری عظیم میکنند انسان ضربه بخورد ولی انسانیت فراموش کنند ارزش والائی دارد- حضرت علی علیه السلام فرمودند خداوند عمرمنرا کوتاه کن تاحقایق براین مردم روشن شود بعدها فهمیدند معاویه علیه العنت ابدا ابادین مداوم حمله میکرده است ومیگفته است علی علیه السلام سربزان درمرز تشویق به حمله وتجاوز وغارت میکنند—عبدالله ابن زبیر یک فرد ضد شیعه بود مداوم به مراکز شیعه حمله میکرد وشیعیان درترس بودند- امام سجاد علیه السلام بیابان امد وشرع به گریه کردن ونالیدن کرد-خداوندمنان یک فرشته فرستاد بالای سران عظمت ایستاده بود وفرمود امام سجاد علیه السلام ازشما بعید است- ایشان فرمودند از خطر ابن زبیر میترسم فرمودند بزودی سگی این گرگ را پاره خواهد کرد یزید به درک رفت ومروان من حکم که ریس ارتش وگارد دربار بود بقدرت رسید که انهم فرد خطرناکی بود-ابن زبیر موقعیت حساس دانش با لشگری قوی به سمت شام رفت ودرکنار دیوار شام چادر زد مروان با لشگربیرون امد وفرمودند ما جهان اسلام دوقسمت مساوی میکنیم- ابن زبیر تو یکروز مسلمان واقعی نبودی نسب من این اجازه میدهد که رهبریت شام بامن باشد –ایشان گفت ما دوتا بهم بجگنیم بی جهت این سربازان را بکشت ندهیم هرکس پیروز شد ان فرمانروا شود مروان هم درشمشیرزدن مهارت داشت وهم یک تکنیک بسیار خطرناک بلد بود که به رقص پا مشهور است یک دفعه به عقب ر میگشت وتا انرفرد بر گردد سرش جدا میکرد وهرچه ارتش ربیر به او گفتند قبل نکن وفری دیگر از ارتش بجای بجگند قبول کرد وچنگید وسرش را بباد داد وسپس مروان به ارتش ربیر گفت میچنگنید ویا پول هنگفتی میخواهید همه گفتند پول هنگفت میخواهیم وپش سرابن زبیر نماز خواند وبا احترام ایشان رابه مکه فرستاد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سید همان هائی هستند که حضرت فاطمه سلام علیها باانهمه- جراحت در روز های اخر عمرش وصیت کرد- و از امیر المومنین – خواست- که": علی جان": ": سلام مرا به تمام فرزندانی که از نسل من تا قیامت خواهند امد برسان( حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم حضرت فاطمه علیه السلام وحضرت علی علیه السلام یکسان میبیند- برتری نمیدهد- در منابر شاید بیشتر به حضرت علی علیه السلام نسبت میدهند دال بر کتمان کردن حضرت فاطمه علیها لسلام تلقی نمیشود-)-سید همان هائی هستند- که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند—اگر سیدی را دیدید وبه احترامش قیام نکردید- به من جفا کردید—سید همان هائی هستند که حضرت زهرا علیهاسلام الله- فرمودند- حتی سید به شما بد کرد- شما احترام اورا نگه دارید که ما درقیامت –جبران میکنیم- سید همان هایی هستند که اما رضا علیه السلام از قمول پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند –نگاه کردن به هر سید وذریه ما عبادت است—سید همان هائی هستند- که در روز قیامت مردانشان به فاطمه اطهر علیها سلام الله وزنانشان به ائمه طیبین سلام الله علیهم اجمعین- محرم هستند—سید همان هائی هستند- که به فرموده امام صادق علیه السلام درصحنه بسیار تاریک قیامت که تمام مردم وحشت میکنند- ازخداوند منان میخواهند –خدای نوری بفرست- گروهی میایند- که نور پیشا پیش انها در حرکت است وصحنه را نورانی میکنند- همه میپرسند –ایا شما از پیامبران هستید؟ -ندا میرسد-نه-...ایا ازفرشتگان هستید؟؟! –نه-.. ای از شهدا هستید-؟؟! نه- پس کی هستید-... میگویند ما ساداتیم وانتساب به امیر المومنین داریم—ما از نسل پیامبر وعلی علیه السلام هستیم-مارا خداوندمنان به کرامت خاص خود اختصاص داده وما ایمن از عذاب ه ومطمن به رحمت خداییم-سید همان ها یی هستند که امام صادق علیه السلام از قول پیامبراکرم صلواته الله علیه واله و السلم فرمودند- وقتی که قیامت به جایگه مقام محمود رسیدم تمام گنهکاران امتم را شفاعت میکنم حتی کسانی که گناه کبیره کردند ولی به خداوند منان- قسم وقتی به ان موقعیت رسیدم کسانی که فرزندان من وسید وذریه نسل من مرا اذیت کند- هرگز شفاعت نخواهم کرد-سید همان هایی هستند- -که بفرموده امام صادق علیه السلام- روز قیامت- خود خداوند انها رامورد خطاب قرر میدهد- که ای سید دوستان وارادتمندان خودرا شفلعت کنید و وقتی که سید کسی را شفاعت کند شفاعت انها رد نخواهد شد- سید همان هایی هستند- که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- سید را احترام کنید اگر مومن بود بخاطر خدا وخودشان- زیرا هر انسانی خوبی را باید احترام کرد- واگر مومن نبود به احترام من جدشان- سید همان هائی هستند که امام زمان سلام الله علیه به سید شهاب دینی فرمود قدر سید بودنت را بدان که به مادرم فاطمه زهرا منسوب میشود را بدان- سید همان هایی هستند که امام صادق علیه السلامفرمودند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله و السلم- در روز قیامت –ندا میدهند- ای مردم – هرکس سادات را پناه داده ئبه انها نیکی کرده است بیاید تا تلافی کنم .. وخداوند منان ندا میدهد – ای رسول پاداش انها با خودت هرکجا که میخواهی منزلشان ده ... ورسول خدا – انها در وسیله= محلی دربهشت= چای مدهد- که در دیگاه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم- وخانوادهاش هستند- وانهارا میبینند—سید همان هایی هستند بزرکترین وپیرترین علامه ها دربرابر کودک- سیدی دو زانو می نشستند وبه احترامش قیام میکردند-عید سعید غدیر برهمه سید دوستان بخصوص سید دوستان ایرانی وسادات مبارک باد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-کتاب انجیل – که منتخب قسمتهائی از عهد قدیم وعهدجدید است به درخواست شرکت انتشاراتی چندین ملتی راین هارت ادیشن همرکز اصلی ان درامریکا استکه بدرخواست ایشان از اقای الن-گی.چستر درخواست کرده است- این کتاب بصورت سیستماتیک وبا درنظر گرفتن یک ادبیات روشن وفابل فهم وتاحدی ساده وبا تفسیر ساده وروشن نوشته شود—درپیش گفتار میگوید-ارزش اصلی و اولیه انجیل—که بصورت عمومی مورد موافقت است- فلسفه خلقت اسمان وزمین است—": برای او- خداوند منان مسلما فرشتگان خودرا خواهد فرستاد- که اورا تقویت کنند- ودرتمام راه –ها وابعاد- حفظ ونگهبان باشند-": پس روح خدائی ایشان چه میکند وفرق ایشان با پیامبران-دیگر- صلواته الله- علیهم اجمعین-درچیست-؟؟میفرماید – کلمات  انجیل–جسم هستند-که در روح ما سکنی گزیدند-که برای تائید- ودرک بصیرت-که در این کلمات که در انجیل است- که انجیل خوانده میشود- که همیشه توسط مسیحیت ویهودیت خوانده میشود- وبسیار افراد دیگری که نه مسیحی هستند ونه یهودی هستند-که از حقایق ان لذت میبرنند؟؟ که بحث ان بماند- درحالیکه درباور کردن دراحال نزول وسقوط هستند- واستراتژی انرا رد میگنند-بسیار پر اهمیت است- به هرحال که خیلی کتاب درباره انجیل-نه تنها برایدرک مطالب مذهبی ان بلکه برایدرک ادبیات ان میخوانند- که ممکن است انها فقط برای مطالعه ارزشهای ادبی انجیل باشد- مانند خواندن کتابهای کمدی الهی هاملت وبهشت گم شده که مورد ماطعه واقع میشود-این پیش گفتار- بعدا مورد نظر ونقد انشاالله واقعخواهد شد فعلا به عناوین از کتاب تورات وانجیل بسنده میکینم- بخش اول تورات-عناونین گرفته شده ازپنچ کتاب تورات- به یونانی – واروپائی پنتا یعنی پنچ به تلفظ انگلیسی وفرانسوی – توشی- والمانی –توخ- یعنی تعلیم دادن که دران مهارت هم باشد--- فصل اول اغاز—خلقت- نزول- قابیل= به انگلیسی – کیین- هابیل- به انگلیسی ایبل- اول ای –است –طوفان-برج بابل-فصل دوم پتریاچ- پدر وفرد مقدس ومذهبی—خطاب حضرت ابراهیم علیه السلام- ابراهیم- وهاجر=به انگلیسی هاگر—نابود شدن شهر قوم لوط- به انگلیسی= شهرسدوم وگومارا-تولد حضرت اسحاق- قربانی کردن حضرت اسحاق علیه السلام که یهود به جای حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام معرفی میکند که نشانه تعصب احمقانه وتحریف کتب دینی است- ویعقوب=جکوب- وایسو- - ایسو برادر حضرت یعقوب بوده است که در فصل افرینش امده است درباره رابطه حضرت یعقوب علیه السلام با ایسو- که جناب ایسو نور پیامبری وچشم خودرابه-حضرت یعقوب داد-اینهم یک تحریف احمقانه است- -تبرک دزدیه شده- حضرت یعقوب علیه السلام درمکان مقدس- به انگلیسی بتئل-حضرت یعقوب علیه السلامدر درخت زار میوه- به انگلیس لییه= وصورت سوخته –به انگلیسی= راشل- این کلمه راشل برای خان م ها باب شد برای اولین بار توسط هنرپیشه سویسی اصل مقیم فرانسه در اواخر قرن نوزدهم- که نام تاتری ایشان بود به خاطر رنگ صورت به نام خانم- ایلزا فلیکس- داستان حضرت یوسف علیه السلام- حضرت یوسف علیه السلام وبردران بزرگش- حضرت یوسغ علیه السلام وهمسر پوتی پار حاکم شهر- تفسیر خواب- مدریت حضرت یوسف علیه السلام- وحدت دوباره حضرت یوسف علیه السلام وبرادران بزرگاش-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99