سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—در اینترنت- به انگلیسی نوشتم—":قدرت ایران:"- عنوان شعاری داشت قدرت نظامی ایران-نوشته بود- دست ایران دربسیار جاهاایجاد کشکمش منطقه ای میکند من جمله سوریه- یمن- درحالیکه در داخال مواجه با نا ارامی های روبه رشد است- اسم سایت – قدرت جهانی اتش است—دربخش یک نگاه عمومی ویژه-مرقوم فرموده بودند-ارتش ایران دقت کنید سیزدهم جهان است!!؟؟-اما-پی دبلیو-ار ایندکس-ایران0.3131-دنبال این اصطلاح رفتم-میزان ازادی گارگران وسرمایه داران وغیره ونبودن نرم افزار گیت هاب درایران که کارگران باهم تشریک مساعی وباهم ارتباط کنندپیدا کنند که از یک شروع میشود وبه پنچ ختم میشود خواستم سئوال کنیم این همه درامریکا برای کنترول اسلحه- به گیت هاب مراجعه کردن چه نتجه گرفتن واعظ بدون وعظ اینهمه برضد پلیسجنایتکارامریکا تظاهرات ده هزارنفری وبیشتر شد ومسلما انها به سایت گیت هاب مرجعه کردن چه نتجه گرفته شد اول خودتان درست کنید بعداز دیگران انتقاد کنید-من دواستاد دردانشگا ه شیراز داشتم- یکی استاد تاریخ بود که از فرانسه دکتری گرفته بود معتقد بود که امریکا-پانصد سال ازلحاظ تمدن از فرانسه عقب تر است- ویک استاد یگر جناب اقای علی سامی که مدتها ریس کاوش تخت جمشید بود- زمانی که احمد شاه از اروپا با کشتی به بوشهر امد واز راه شیراز به تهران میرفت درحافظیه مفاخر استان جلوی ایشان اوردند من جمله ایشان را که یک جوان شانزده ساله بود- احمد شاه خیلی تعجب کرد درحالیکه چشمانش مداوم روی هم میرفت پرسید ایشاناز چه جهت مفاخر هستند-فبرمودند درشعر- درزبان انگلیسی – درادبیات ودرتاریخ وجغرافیای ایران وجهان وسیاست- احمد شاه گفت شعرت رابخواننیم ساعت خواند یک خودنویسی از اروپای خریده بود وپس گفت یک بیان ادبی را بخوان باز نیم ساعت ایشان خواند- وپس دستورداد ماهانه چهارده تومان به ایشان مقرری دهند وفرمود جوان تمام مقالات را برایم به دربار بفرست ودفعه شی نفیس مانند ساعت طلا بر ای ایشان فرستاد- به ایشان گفتند به امریکا برو فرمود سیصدسال دیگرانها به پای انگلستان میرسند وبه هند رفت-چهارده سال درهند السنه شرقی وتاغری ایزان وهند وتمدن شرقرا خواند وباهم مقایسه کرد وفوق لیسانس گرفت- به درخواست دانشگاه ادبیات شیراز که افتتاح شد به شیراز امد تا کتاب های خودرا چاپ نکرد تدریس نکرددر زمان رضا شاه بسیار خفقان بود-تخت جمشید سرسرستون ها بیرون امده بود وجاده عشایر از کنار این تخت جمشید میگذشت به تخت جمشی که میرسیدند مسابقه تیراندازی به سرستون ها شروع میشد-ایشان نامه ای به رضا شاه نوشت که مسیر عشایر تغیر دهید رضا شاه جواب داد دراینموارلد دخالت نکنید ایشان نامه ای به سفیر انگلستان نوشت- رضاشاه ترسید ومسیر عشایر راعوض کرد ایشان فرماسونری شد که درمقابل رضا شاه صریح الهجه باشد فرانسوی ها پی تخت جمشی بردند وتقاضای حفاری کردند ورضاشاه مشورت کرد وهمه گفتند قبول نکن اینها دزد هستند واثارما به یغما میبرند ایشان فرمودند این اثار درایران جلب توجه نمیکند ولی دراوپا جلب توجه میکند انها موزه های مهم دارند افراد گفتند ماهم میتوانیم موزه های بزرگ بسازیم روزی رضا شاه به هیت دولت گفت فرانسویان منرا کچل کردند ومترسم نقشه شومی داشته باشند گفتند هرچه شما صلاح میدانید-از فروتنی ایشان یک دفعه نفرمودند من شاعر هستم- یک دفعه نفرمودند من انگلیسی دان هستم- فقط یک نیم ساعت درخلوت بامن بیان کردن چهارده ساله درهند مطالعه داشتن خانم دکترقریب که به داشگاه شیراز امدند بلافاصله تدریس زبان های شرقی را به ایشان دادند- یک روز در سرکلاس درس دانشچوئی کمونیست- فرمودند این ادبیات گند ایران ضد خلق ایران تخدیر کننده ایران کم نیست که شما زبانهای شرقی یاد میدهید وبه تخت جمشی ومساجد عشق میورزید ازدنیا هیچ خبری ندارید- نیم ساعت ایشان از ادبیات ایران واز حکمت دهای تمدن های دیگر بیان کرد که من درتمام طول عمرم چنین مطالبی نشنیدهام- من اجازه خواستم نمی ساعت من صحبت کنم-فرمودند ده دقیقه- من گفتم این تخت جمشید ایت الهی است که پابرجا میماند- هنرهای مفید باقی مانده است وبشدت پیشرفت کرده است والحاظ مهندسی مابه مراتب بهترازاین میسازیم ولی ایدولوژی انها- بهبایگانی تاریخ رفت وفقط کلامت ارزمن از انها باقی مانده است وماهم عمروزه درجهان چیزی جز ایدلوژی-هرچه داریم مال گذشته است- ایشان بعداز درس دوباره بر سر کلاس امدند وپشت تریبون قرار گرفتند ومن خواستند فرمودناراحت نشوی انها به خارج میروند وانزمان حرف من رامیفهمندِ -بقیه ماجرا بماند بعد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—در اینترنت- به انگلیسی نوشتم—":قدرت ایران:"- عنوان شعاری داشت قدرت نظامی ایران-نوشته بود- دست ایران دربسیار جاهاایجاد کشکمش منطقه ای میکند من جمله سوریه- یمن- درحالیکه در داخال مواجه با نا ارامی های روبه رشد است- اسم سایت – قدرت جهانی اتش است—دربخش یک نگاه عمومی ویژه-مرقوم فرموده بودند-ارتش ایران دقت کنید سیزدهم جهان است!!؟؟-اما-پی دبلیو-ار ایندکس-ایران0.3131-دنبال این اصطلاح رفتم-میزان ازادی گارگران وسرمایه داران وغیره ونبودن نرم افزار گیت هاب درایران که کارگران باهم تشریک مساعی وباهم ارتباط کنندپیدا کنند که از یک شروع میشود وبه پنچ ختم میشود خواستم سئوال کنیم این همه درامریکا برای کنترول اسلحه- به گیت هاب مراجعه کردن چه نتجه گرفتن واعظ بدون وعظ اینهمه برضد پلیسجنایتکارامریکا تظاهرات ده هزارنفری وبیشتر شد ومسلما انها به سایت گیت هاب مرجعه کردن چه نتجه گرفته شد اول خودتان درست کنید بعداز دیگران انتقاد کنید-من دواستاد دردانشگا ه شیراز داشتم- یکی استاد تاریخ بود که از فرانسه دکتری گرفته بود معتقد بود که امریکا-پانصد سال ازلحاظ تمدن از فرانسه عقب تر است- ویک استاد یگر جناب اقای علی سامی که مدتها ریس کاوش تخت جمشید بود- زمانی که احمد شاه از اروپا با کشتی به بوشهر امد واز راه شیراز به تهران میرفت درحافظیه مفاخر استان جلوی ایشان اوردند من جمله ایشان را که یک جوان شانزده ساله بود- احمد شاه خیلی تعجب کرد درحالیکه چشمانش مداوم روی هم میرفت پرسید ایشاناز چه جهت مفاخر هستند-فبرمودند درشعر- درزبان انگلیسی – درادبیات ودرتاریخ وجغرافیای ایران وجهان وسیاست- احمد شاه گفت شعرت رابخواننیم ساعت خواند یک خودنویسی از اروپای خریده بود وپس گفت یک بیان ادبی را بخوان باز نیم ساعت ایشان خواند- وپس دستورداد ماهانه چهارده تومان به ایشان مقرری دهند وفرمود جوان تمام مقالات را برایم به دربار بفرست ودفعه شی نفیس مانند ساعت طلا بر ای ایشان فرستاد- به ایشان گفتند به امریکا برو فرمود سیصدسال دیگرانها به پای انگلستان میرسند وبه هند رفت-چهارده سال درهند السنه شرقی وتاغری ایزان وهند وتمدن شرقرا خواند وباهم مقایسه کرد وفوق لیسانس گرفت- به درخواست دانشگاه ادبیات شیراز که افتتاح شد به شیراز امد تا کتاب های خودرا چاپ نکرد تدریس نکرددر زمان رضا شاه بسیار خفقان بود-تخت جمشید سرسرستون ها بیرون امده بود وجاده عشایر از کنار این تخت جمشید میگذشت به تخت جمشی که میرسیدند مسابقه تیراندازی به سرستون ها شروع میشد-ایشان نامه ای به رضا شاه نوشت که مسیر عشایر تغیر دهید رضا شاه جواب داد دراینموارلد دخالت نکنید ایشان نامه ای به سفیر انگلستان نوشت- رضاشاه ترسید ومسیر عشایر راعوض کرد ایشان فرماسونری شد که درمقابل رضا شاه صریح الهجه باشد فرانسوی ها پی تخت جمشی بردند وتقاضای حفاری کردند ورضاشاه مشورت کرد وهمه گفتند قبول نکن اینها دزد هستند واثارما به یغما میبرند ایشان فرمودند این اثار درایران جلب توجه نمیکند ولی دراوپا جلب توجه میکند انها موزه های مهم دارند افراد گفتند ماهم میتوانیم موزه های بزرگ بسازیم روزی رضا شاه به هیت دولت گفت فرانسویان منرا کچل کردند ومترسم نقشه شومی داشته باشند گفتند هرچه شما صلاح میدانید-از فروتنی ایشان یک دفعه نفرمودند من شاعر هستم- یک دفعه نفرمودند من انگلیسی دان هستم- فقط یک نیم ساعت درخلوت بامن بیان کردن چهارده ساله درهند مطالعه داشتن خانم دکترقریب که به داشگاه شیراز امدند بلافاصله تدریس زبان های شرقی را به ایشان دادند- یک روز در سرکلاس درس دانشچوئی کمونیست- فرمودند این ادبیات گند ایران ضد خلق ایران تخدیر کننده ایران کم نیست که شما زبانهای شرقی یاد میدهید وبه تخت جمشی ومساجد عشق میورزید ازدنیا هیچ خبری ندارید- نیم ساعت ایشان از ادبیات ایران واز حکمت دهای تمدن های دیگر بیان کرد که من درتمام طول عمرم چنین مطالبی نشنیدهام- من اجازه خواستم نمی ساعت من صحبت کنم-فرمودند ده دقیقه- من گفتم این تخت جمشید ایت الهی است که پابرجا میماند- هنرهای مفید باقی مانده است وبشدت پیشرفت کرده است والحاظ مهندسی مابه مراتب بهترازاین میسازیم ولی ایدولوژی انها- بهبایگانی تاریخ رفت وفقط کلامت ارزمن از انها باقی مانده است وماهم عمروزه درجهان چیزی جز ایدلوژی-هرچه داریم مال گذشته است- ایشان بعداز درس دوباره بر سر کلاس امدند وپشت تریبون قرار گرفتند ومن خواستند فرمودناراحت نشوی انها به خارج میروند وانزمان حرف من رامیفهمندِ -بقیه ماجرا بماند بعد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم –کتابی درباره انجیل-اسرائیل- عناوین این کتاب –بردگی در تورات- زندگانی اولیه حضرت موسی علیه السلام- خطاب حضرت موسی علیه السلام- هشدار عصای حضرت هارون( ارون به انگلیسی)-مرگ اولین نوزاد- سازمان مهاجرت یهودیان—عبور از دریای سرخ- اواز حضرت موسی علیه السلام ومریم به اصطلاح خواهر حضرت موسی علیه السلام این مطلب داستان مفضل دارد حضرت موسی خواهری بنام مریم نداشته است وخواهر ایشان نامی درتاریخ ندارد-به سایت تبیان مراجعه کند ویا درگوگل –باعنوان خواهر حضرت موسی علیه السلام جستجو کنید-( میریام یعنی مریم درعبری وماری یعنی مریم در امروزه غرب) هشدار ها به اسرائیلی های وحشی در صحرای سینا- ده فرمان-که درقران نه فرمان است- اواز حضرت موسی علیه السلام مرگ حضرت موسی علیه السلام-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-استاد عزیز- جناب مرحوم دکتر محسن خادمی رحمت الله علیه والسلم-من زمانی روی مسجد جامع قدیم شیراز درخیابان زند کار میکردم وگروه توریستی به انجا میبردم-یکدفعه متوجه یک نوجوانی با یک امریکائی خوش سیما درکنارحیاط مسجد نشسته است-شدم- نزدانها رفتم واین نوجوان به انگلیسی برای ان فر امریکائی توضیح میداد هر اصطلاحی رابلدنبود من کمک میکردم وهرجاهم درگرامر اشکال داشت برطرف میکردم به درخواست ایشان بهمنزل ایشان کهدرجنوب شیراز بود رفتم وتا نهار اورده شودمن اشکال گرامری ایشان رابرطرف میکردم وجناب امریکائی تحسین میکرد- ومن از استعداد ایشان در شگفت ماندم ارتکازا مطلبی از جناب مرحوم ملا صدرا بیان کنم- جناب ان عظمت دراثبات توحید میفرماید- اگر برفرض ما جای فرشتگان بودیم میدیدم یک دفعه جهان شروع بکار کرد مسلما به توحید-میرسیدیم ازنیستی به هستی بالاترین شگفتی است-فرشتگان یکدفعه کامال درتمام ابعادخلق میشوند وماده ای نیست-که از فرشته ساخته شود برخلاف انسان که خاک وجودارد لذا رسیدن به خداوندمنان کارسهل واسان است اما یک شگفتی دومی وجو دارد که فرد درخلقت موجودات وخوداش تفکر کند زمانی که به شگفتی رسید انزمان دانشمند است- که امروز تاحدی درغرب مطرح است بعنوان مثال اب رابرروی ماست بریزیم دوغ میشود فرد سطحی هیچ نشانهای ازشگفتی نمیبیند ولی علمی کار کند متوجه شگفتی میشود- روزی درحوزه دروقت استراحت با ظریفی بحث توحیدی شد ومن گفتم زمانی اب را با افتابه میریزیم- اب تیکه تیکه به زمیننمیریزد دریک خط حرکت میکند واین نشانه توحید است ایشان خیلی تعجب کرد وباور نداشت ومن گفتم درغرب تلاش زیادی کردند که رمز انرا درک کنند هنوز معلوم نیست به درک نهائی رسیده باشند ویا دوماده سمی کلر وسدیم ترکیب میوند وماده نمک که بسیار مفید میسازند نسبت ان بسیارمهم است- بعدا جناب دکتر خادمی عزیز استادمن شد درمدیریت اموزشی- ایشان فرمودندکه دردانشگاه کلرودا امریکائی که عجب توکلی داشتند درایران از دانشگاه شیراز درزبان انگلیسی لیسانس گرفتند وازدواج کردند وبه امریکا رفتند وزمانی که به امریکا رسیدند تنها ده دلارپول داشتند وبه یک هتل رفتند همان روز درهمان هتل کار پیدا کردند وهزینه زندگانی خودرا ومخارج را دانشگاه بدست اوردند- وفوق لیسانس زبان انگلیسی را گرفتند وبورسیه دکترا شدند ولی استاد ایشان فرموده بوده است زبان انگلیسی درامریکا هنوز به جائی نرسیده است وادبیات ایران فوق العاده غنی است- وایران به اندازه کافی زبان دان دارد-در مدیریت بخصوص مدیریت اموزشی بسیارعقب است- وایشان رشته مدیریت را میخواند ووبعدا دانشگاه شیراز از ایشان درخواست میکند که به ایران بیاید—ایشان میفرمودند درامریکا سلسله مراتب کلان وطولی را نیمه از متخصصین قبول ندارند از جمله خودمن- وبعدا من فهمیدم که مدیریت جناب مرحوم دکترعباس یمینی الشریف هم جزو این گروه بوده است زیرا سلسله مراتب طولی در تاریخ جهان جنایات زیاد کرده است واز همه مهمه طرح کلان وسیاست طولی کلان قادرنیست بزودی درک غلط خود را به اسانی جبران کند روش دوم این است درهرسازمان هر مشکل ویا ابداع متعلق به یک بخش است به محض ایجاد گروهی انتخاب میشوند وان مشکل ویا ابداع را بوجود می اورند ومدیریت سعی میکند که مشکلات انگروه را برطرف کند وبه محض انکه مسئله حل شد ان گروه منتفی میشود ومدیریت تعلیمات ان گروهبه دولت میفرستند که در جاهای هم اگر مورد نیاز بود بکاربندند فقط سلسله مراتب الهی را ایشان قبول داشتند-!!-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-((الله جعل الحق علی لسان عمر و قلبه))..

*یعنی:خدا حق را بر زبان و قلب عمر نهاده است.

رسول الله (ص) فرمودند:از طرف الله لقب فاروق اعظم به عمر عطا شد. فاروق به معنی جداکردن حق از باطل است.اگر چنین است پس چرامعنای بعضی ایات قران را نمیدانست-چرا هشتادبارفرمودند اگر علی علیه السلام نبود-من هلاک میشدم-!!؟؟ خیلی عجیب است- که اهل سنت حضرت ابن عباس رحمت الله بعنوان شخصیت برتر قبول دارند ولی توصیف ان شخصیت ممتاز درباره علی علیه السلام قبول ندارند که کاملا نشان میدهد هرچه دوست داشته باشندمیپذیرند نه انکه بدنبال حق باشند-*رسول الله (ص) فرمودند:فاروق شمع جنت است.جنت که همیشه روشن است به چراغی نیازمند نیست ودرضمن شمع کهنوری ندارد که جنت را روشن کند!!؟؟-*رسول الله(ص) فرمودند:برای هر پیامبری دو وزیر از اهل آسمان و دو وزیر ازاهل زمین وجود دارد. وزیران من از اهل آسمان جبرئیل و میکائیل اند و دووزیر من از اهل زمین ابوبکر صدیق و عمر فاروق هستند.- این دو بزرگواردمقابل رسول اکرم صلواته اللله علیه واله والسلم بلند بههمدیگر برسرپست ومقام افردی برای قبیله خود فحاشی کردند-ایه امد دفعه دیگر اگر صدای خود را درمقابل پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بلند کنید تمام اعمال شما سوخته میشود!!*رسول الله(ص) فرمودند:اگر در امت های گذشته افرادهایی بودند اهل الهام ومسائل نهانی می دانستند.اگر در امت من چنین کسی وجود داشته باشد عمر بنخطاب است-درحالی که درامت حضرت رسول اگرم صلواته الله علیه واله والسلم جناب عمر وجودارد حضرت رسول اکرم صلواته اللعلیه واله والسلم میفرماید اگروجوداشته باشدعمر است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از شبکه جهانی امام حسین-علیه السلام- با اندیک دقت درک میشود صحیح مسلم وکتاب ترمذی ومسند احمدبن حنبل به مراتب بهتر از صحیح بخاری استمقام ابوبکر و عمر و عثمان در صحیح بخاری و مسلم

در صحیح بخاری، چاپ احیاء الثرات العربی، جلد 4، صفحه 169و 204 و جلد 6، صفحه 122 و جلد 8، صفحه 148، 149، 150، 151 و جلد 9، صفحه 58، صفحه 59 ( جمعاً 13 روایت )

و مسلم در صحیح خود، چاپ جدید، جلد 1، صفحه 217، شماره حدیث 247 و حدیث 249 و حدیث 400 چنین نقل کرده اند که رسول خدا فرمود خلفائی که پس از من زمام امور مسلمانان را بدست می گیرند رهسپار جهنم خواهند شد. و در مفتاح کنوز السنه مادّه « بعث » این روایت را از 21 طریق نقل کرده است و در ماده ( ائمه ) از 30 طریق نقل کرده که رسول خدا فرمود خلفای من 12 نفر هستند که همه از قریش اند. این است آنچه کتب حدیث و تاریخ اهل سنت نقل کرده است.

پرسش ما این است اگر منظور رسول خدا 12 امام شیعه نیست پس چه کسانی هستند. 1400 سال است اهل سنت به این پرسش پاسخ نداده است که خود می تواند روشن ترین دلیل بر حقانیّت شیعه بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم-بخوبی روشن است خلافای بعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام اهل حجهنم هستند بجز دوازده خلیفه اهل قریش


ارسال شده در توسط علی

مقام علی علیه السلام در پیشگاه خداوند

تازه کردنچاپ

فرهنگ > الهیات > دین اسلام > شیعه > فضائل و ویژگیها > فضائل از دیدگاه خداو اولیاء

(cached)


حضرت علی علیه السلام می‌فرمود:
رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: درشب معراجوقتی بهسدره المنتهی رسیدم، در پیشگاه خداوند ایستادم.
خداوند به من فرمود:« ای محمد! تو مردم را آزمودی. کدام یک را فرمانبردارتر یافتی؟»
گفتم:« پروردگارا، علی را مطیع‌تر از همه یافتم.»
خداوند فرمود:« راست گفتی. آیا برای خودت جانشینی برگزیده ای که رسالتترا ابلاغ کند و به بندگانم آنچه را که از کتاب من نمی دانند بیاموزد؟»
گفتم:« نه، تو برای من جانشین برگزین که انتخابت برای من خیر است.»

خداوند فرمود:« من برای تو علی را برگزیدم. او را جانشین و وصی خودتقرار بده که علم و حلم خود را به او بخشیده‌ام؛ او حقیقتاً امیرالمؤمنیناست و پیش از او کسی امیرالمؤمنین نبوده و نیست. ای محمد، علی پرچم هدایتاست، امام کسی است که مطیع من باشد و نور دوستان من است. او کلمه ای است کههمراه باتقوایان است. هر کس علی را دوست بدارد، مرا دوست داشته است و هرکس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.
ای محمد، این بشارت ها را به علی بگو.»

من پس از شنیدن این بشارت از زبان پیامبر گفتم:« من بنده خدا و در دستقدرت او هستم. اگر مرا عِقاب کند به دلیل گناه من است و بر من ستمی روانداشته، و اگر آنچه را به من وعده داده محقق کند باز خودش سزاوارتر است بهآنچه می کند.»
پیامبر خدا در حق من چنین دعا کرد:« بار خدایا، قلب علی را نورانی کن و بهار او را ایمان به خودت قرار بده.»
پس از دعای پیامبر در حق من، خداوند فرمود:« ای محمد، دعایت را در حقعلی اجابت کردم، اما او را به بلاهایی مبتلا می کنم که هیچ یک از دوستانخود را به آنها نکرده‌ام.»
پیامبر به خداوند گفت:« پروردگارا، اما علی برادر من همنشین و همراه من است.»
خداوند فرمود:« آری، اما تقدیر من چنین است که علی به بلاها گرفتار میشود و دیگران نیز به واسطه او آزمایش می شوند. اگر علی نبود اولیای من واولیای پیامبران شناخته نمی‌شدند.»

منابع:

  • بحارالانوار، ج 36، ص 159، حدیث 140 ------ کنز جامع الفوائد

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از سایت رشد-شبکه ملی مدارس


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99