سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کتاب قرباغه را قورت بده اقای برا یان تریسی – که متخصص مدیریت زمان وموفق ترین تجار بوده است دکتر اشرف رحمانی ودکتر کورش طارمی که ازدانشجویان ممتازفوق لیسانس زبان انگلیسی دانشگاه شیراز بودند- وباهمازدواج کردند وبه المان رفتند د.وکتر از المان گرفتند وبه کانادا رفتند ویک دکتر دیگری هردئ گرفتند ومداوم دکتری میگرنند وامروزه به امریکا رفتند واین کتاب را عمل کردندودرامد ایشان هم چنلن که بیان کرده است چند برابر شد بیست یک برنامه برای غلبه بر تنبی ومدیریت کار وزمان است-مولف میگوید همیشه از افرد موفق علم یاد بگیرید ودیگر چیزهای دیگر را وشماهم موفق میشوید-میفرماید مطلب بسیار ساده است بعضی از افرادبهتر از دیگران عمل میکنند- چون کار ها ی بخصوصی-به روش متفاوتی انجام میدهند—در واقع کارهای درست را با روش درست انجام میدهند- بخصوص اینکه این افراد از وقتشان به نحوی بسار بسیار بهتر از یک فرد عادی استفاده میکنند—در طول سوابق حرفه ای خود یک حقیقت ساده را دریافته ام- کلید دست یابی به موفقیت بزرگ- پیروزی-احترام-مقام ئخئشبختی- در زندگی این اس- که بتوانی ذهنت را تمام وکمال روی مهم ترین کار باهدفی که داری تمرکز کنی- ا را درست انجام دهی تا ان را به اتمام نرساندهای دست از کار نکشی—همین بینش کلیدی است که قلب وروح این کتاب را تشکیل می دهد—ای کتاب برای این نوشته شده است- که به شما نشان بدهد- چطور در کار هیتان سریع تر پیشبروید- صفحاتی که درپیش رو دارید- شامل بیست ویک اصل است- که درمجموع قدرتمندترین- اصولی است- که تاکنون در زمینه کارایی فردی کشف کردهامکلید موفقیت عمل کردن است-هیچ محدودیتی درمورد- انچه میتوانید-بدهید-وجود نخواهد داشت به شرطی که یاد بگیرید چطور =قورباغه را قورت داد- وبدانید که فیل را لقمه اقمه میخورند- وکفش اهنین وعصای اهنین ویک چکش ویک برانی وکلاه ازقله کوه اهنرا اخراج وبا سوهان کوجکترین سوزن را بسازید

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک یک سایت مسیحیی – درچهار قدم میخواهد افراد مسیحی کند-قدم اول خداوند شمارا دوست دارد عجیب است که برای خداوند منان 99 تا 101 یک صفت قائل هستند ولی درانجیل همیشه خداوند منان بودن این صفات بیان میشود- خداتنها-خداوند منان شما را دوست دارد- میفرماید انجیل میگوید- خداوند منان دنیا را بسیار دوست دارد؟؟ درحالیکه.. دنیا در مراحل بسیار پست است- دنیا فقط بدرد تربیت انسانهاواجنه میخورد– خداوند منان به این خاطر تنها فرزند خودرا داد(به دنیا)- این دنیا برای حضرت مسیح علیه السلام-چه گلی برسر ایشان زد جز رنج وسختی ارده خاطر شدن وبقول شما اخراش هم به قتل رسیدن قران که معجزه است وشما متیوانید درباره ان تحقیق کنید این مطلبرا انکار میکند دلیلانرا یک معجزه مجازاتی میداند که برای یهودی خائن رخ داد ایا ایشان حضرت مسیح رستگاراش میکند درحالیکه به او جهنم را مژده داد- افرادقبل از ایشان داستان انها چه خواهدبود؟؟ ادامه میدهد اگرچه-اعتقاد به ایشان مرگ ندارد بلکه زندگانی جاوید می اورد ایشان زنده شد بقول شما وبه اسمان عروج کرد بعد چه کسی مسائل روی زمین مانده راحل میکند ایا حضرت مسیح علیه السلام هیچگونه مطلبی برای پس از عروج خویش نگفته است- پس حواریون چه نقشی دارند؟؟ درحقبقت پس از حضرت مسیح علیه السلام که فرمود راه من هستم ایشان راه هستند وعیراز این باشد دین به بن بست میرسد بخصوص انجیل ها-ادانها زیاد شد وپیدا کردن انجیل واقعی مشکل شد ادامه درحقققت برای ایشان مرگی رخ نداده است ما هم این قبول داریم ولی نه مردند ولی عروج کردن وجانشینان ان حضرت سلام الههدایت را بعهده قبلاز مسیح علیه السلام نودهزار پیامبر اعظام صلواته الله علیهم اجمعین برای یهود امد وبرای دین مسیحیت تنها یک پیامبر امده است؟؟ که مسائل درحال پیچیده شدن هستند—کدام عقل قبول میکند که ین امر دارای منطق قوی است-؟؟-قدم دوم- تمام کارهای ما-گفته های ما- وافکار ما غلط است البته درمواردی که ما واقعا عقلانی درموردی که عقل به ان اشراف کامل یقینی وعلمی دارد- قابل قبول است ولی به اندازه لب تر کردنی درحدیث امده است ومیشود به ان گناه گفت بسیارخوب- وگناهما را از خداوندمنان دور میسازد این مطلب صحیحی است- انجیل میگوید- همه شما گناه کار هستید- ایا کسانی که قبلاز امدن حضرت مسیح علیه السلام به دین یهود متمسک میشدند وعمل میکردند وانهم دین ناب حضرات پیامبران یهود صلواته الله علیهم اجمعین بازانها گناه کارهستند اگرهستند به چه دلیل گناه کارهستند؟؟!! ادامه بزودی همهانهااز ساحتقدسی الهی سقوط میکنند- خداوندکامل ومقدس است- اگرخداوندمنان کامل است وباید دین را به سمت کمال سوق دهد نهانکه انجماد ایحاد کند چون تنها فرزند ایشان ازاین بعد حق پیامبری دارد ولاغیر ودین ناقص بماند؟؟ وادامه و-گناه ما-مارابرای همیشهازخداوند منان جدا میکند- این گناه ازعدم تبعیت از دستورات الهی است که به حضرت مسیح علیه السلام ابلاغ شده است وفرمودند ازطریق من به پدرکیرسید یعنی غیراز دستئرات ایشان کسی به پدر یا خدوندمنان نمیرسد بلکه دور میشود- ادامه مجازات گناه کارمیده-مرگ است وسرانجام جهنم است-قدم سوم- خداوند منان تنها پسرش حضرت مسیحعلیه السلام را فرستاده است تا بمیرد برای گنا ه ما این قدم با قدم قبلی درتضاد است فردی گنااه کار است حضرت مسیح علیه السلام میفرمید از ساحت قدسی خداوندمنان دورشده است ومجازات دارد بعد حضرت مسیح علیه السلاممیفرماید خداوندمنانمن رافرستاده است تا گناه ان فرد راازبین برم درحالیکهان فرد توبه نمیکند وبه گناه خود تادم مرگ ادامه میدهدپس هیچ مسیحی به جهنم نبایدبرود یهودی هم همین حرف را میزنندپسدستورات دین برای چه کسی امده است یکمشت افرادخاص که کمی ترس دارند تعریف کرده است که حضرت مسیح علیه السلام چون فرزند خداوند است وبی گناه است وسپس کشته شده است این عمل پرداخت تاوان گناه افراد مسیحی وجهانیان مسیحی است پس فرق کسی که گناه نمی کند با کسی که گناه میکند چگونه است- میفرماید خداوند نمایش میدهدعلاقه خودرابه ما-که مادمیکه هنوز درحال گناه کردن هستند حضرت مسیح علیه السلام برای ما وانها کشته شده است این کلمه هنوز تا کی استتا دم مرگ-؟؟ چه جامعهای ساخته میشود- پس چرا اسقفهای خطا کاررا تنبیه میکنید حضرت مسیح علیه السلام- ازقبر برخواست- واز مردن بیدارشد- وزندگانی خودرا دراسمان درنزد خداوند منان- این نزد -نزد فیزیکی نیست- نزد معنوی استالبته چاگاهی است دارای خصوصیات ویژه ای است-او به ما پیشنهاد هدیه یک زندگانی جاودانه میدهد-ایا این را به همه میدهد ایا میفرماید دهرچقدر خواستید گناه کنید ومطلب جعل کنید دروغ بگوئید من تضمین یک زندگانی ابدی را میدهم؟؟ یا برای کسانی که توبه میکند وبه راه راست هدایت میشوند ودستورات حضرت مسیح علیه اسلام را تبعیت میکنند این هدیه را میدهد؟؟ اگر حضرت مسیح علیه السلام-منجی است علیت ان در دستئرات نجات دهنده انسان از پلیدی ها وگناه وجهنم وعذاب الهی است –قدم چهارم- اگرشما طالب پذیرش حضرت مسیح علیه السلام هستید بعنوان منجی خود باید از گناه چرخش کنید این حرف درستی شد شما مابین دومطلب اساسی نمتوانید دقیق انرابیان کنیدوتفکیک کنید زیرا با امتیازدادن غلطمیخواهید افراد را جذب کنید شما میتوانداز ایشان بخواهید که ایشان منجی شما باشد ایشان پاسخی نمتواند به شما بدهد مگر از طریق الهام که درک اش کار هرکس نیست ومیابیست پیامبری باشد که به ایشان رجوع کنید وایشان اهداف الهی را رابیان کند-ایشان یک دعا تهیه کرده است ارباب مسیح علیه اسلام-من معتقد هستم که شمافرزندخداوندمنان هستید به کدام دلیل عقلی قابل قبول-؟؟!! از مرگ شما از شما تشکر میکنم؟؟ واقعا که انسان چق5در پررو است که ایشان بمیرد که افراد گناه کند تا هنوز ایشان به بهشت برود- لطفاگناهان منرابخشش وبه م زندگانی جاویدان هدیه بده- افراد بهتر از پیامبران بدون سختی به یک زندگانی جاوادنه باشکوه برسند- من ازشما درخواست میکنم زندگانی من وقلب من برای شما ارباب ومنجی است کسیز گناهمیکند نه زندگانی با ارزش داردنه قلب با ارزش دارد!! من همیشه میخواهم شمارا خدمت کنم که باید براساسی باشد که خداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام انرا بپذیرند ومورد رضایت ان عظمت ها باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در کتابخانه ای درخانه که مدتها بعلت تخت خواب ها امکان بازشدن نبود خوشبختانه اخیرا باز شده است بیشتر کتاب های دانشگاهی وتمدن ایران باستان وجهان است وکتاب های انگلیسی هم فراوان پیدا میشود یک کتاب کوچک رابرون کشیدم- کتاب جنای اقای محمد رضا پهلوی   به نام بسوی تمدن بزرگ سومین کتاب ایشان- است کتاب اول ماموریت برای وطنم- کتاب دوم – انقلاب سفید؟؟ بیادایشان معنای اضطلاحات را میدانست ومیفرموند اصلاحات بزرگ- چه انقلابی که ایشان ودولت کذا برسر کار هستند- درحقیقت بیاد گفت یک تغیرات ضد انقلاب بود که انقلابی صورت نگیرد؟؟-میفرماید-شانزده سال پیش نخستین کتاب من- به نام ماموریت-برای وطنم ویازده سال پیش کتاب دوم من بهنام=انقلاب سفید انتشاریافت- کتاب اول مربوط به گذشته است؟؟ پس ماموریت شما برای ایران تمام شد؟؟ ویا درحقیقت ماموریت جدید برای حال واینده برای شما درنظر گرفته اید!!؟؟ وکتاب دوم مربوط به حال بود خود شما بیان کنید که نقاط ضعف وقدرت اش چه بوده است وچه میزان مشکلات جامعه راحل کرده است ویا میتواند حل کند-؟؟-امروز لازم میدانم سومین کتاب خود را- که بیشر مربوط به اینده میشود – در دسترس ملت بگذارم- که چقدر میخواهد شعار بدهد با چه میزان زیرساخت وجل مشکلات که شده است—میفرماید – انچه مرا بهدین کار وادارمیکند- توجه بدین واقعیت است که هرفرد ایرانی برای ایفای رسالتی که دربرابر کشور خود وفرزندان خود ودر عین حال دربرابر جامعه بشری

 به عهده دارد بایداز ایشان سئوال کرد جامعه بشری چکار مهمی برای ایران کرده است؟؟ که بیشتر انجام دهیم-یک بهانه ای که ایشان برایجامعه بشری؟؟؟ خدمت کند---- یک اجتماع مرکب از مردمی کلملا اگاه به حقوق ودرعین حال-به وظائف ومسئولیت های خویش باشد انجام هر کاربزرگی درچنین اجتماع طبعا مستلزم شرکت ازادانه واگاهانه همه این مردم خواهد واقعا اینطور بود همه اگاهبودن وازاد بودن وهشیاربودن وبه مسولیتهایخویش امکان صحبت کردن ونظر دادن را داشتند؟؟!! یا تنها ساواک اینطوربود که مطابق میل شما ایران را ترسیم میکرد-ادامه میدهد-بری تحقق این شرکت اگاهانه؟؟ که ازدرونش حزب رستاخیز بیرون میاید- -ضروری است که افکار عمومی باهمه واقعیات حاکم برحیات جامعه-باارمانهای ملی خوب ارمنهای مذهبی هم اضافه میکردید مگر پادشاه یک کشور شیعه نیستید؟؟-ادامه- بابرنامه های کار مملکت- وجنبه های مختلف سیاسی واجتماعی انها-ایا واقعا جنبه های مختلف سیاسی واجتماعی امکان بروز وظهور داشت؟؟!!—ادامه- با امکانات ومحدودیت ها- وبا عومال قدرت وضعف خود کاملا اشنا بشد این را باید بعهده دربار گذاشت ویا رسانه ها ودانشگاه ها وحوزها ومراکز تحقیق- متکلم وحده میخواهد ویا ..متکلم مع الغیرمیخواهد یعنی جمع میخواهد—ممکن است این واقعیت ها همیشه مطلوب نباشد ولی ناگفته ماندن انها مسلما نامطلوبتر است؟؟!!- بدین جهت گفتگویمنظم ومستمر من وملتم امری نه تنها منطقی بلکه ضروری است صدا وسیمای ایران مسلما سخنرانی ها ایشان دارد ودرتلویزون بگذارد تا منظم ومستمر مشخص شود تمام سخترانی های ایشان روی مسئل حاد نفت بوده است وسپلصلاحات ارضی وسپس جنبه انقلاب-بیانات ایشان هست

 چاپ شود وبه نقد گذاشته شود واما-و-ملتم یک جا گفتمانی دوستانه بین شاه وملت وجودندارد- اضافه میکند –البته این گفتو ازراه وسایل جمعی کشوربه طور تقریبا مرتب برقرار است- دزدی در روز روشن-اامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله سیاست انگستان ونیروهای مخالف ایرانیان- توسط نیکی ار.کدی –NIKKI-R-KEDDEIدرمجله تاریخ مدرن سپتامبر1967 جلد 39 شماره3 دانشگاه شیکاکو- بخش تاریخ اروپا-( این مقالهکامل شده است وبا تشکر از همکاری وتصدیق وازحق خود گشتن- بنیاد گاگن هایم ودانشگاه-UCLA-یوسی ال کالیفرنیا-لوسانجلس- وخلاصه این مقاله درمقابل روشنفکران گنگره بینلمللی خوانده شده ودر مجله دهلینو درسال 1964 به چاب رسده است-)-سئوال مهم این است چه میزان کمک مقامات انگلستان درحمایت ازجنبش مخالفین(شاه قاجار) درایران کرده اند- که باعث اوج گرفتن انقلابمشروطیت در سال1906گردید-که هنوزموضوع بسیار دراز مدتی است که-ادامه دار-و-مجاله انگیز گشته است-تا امروزمهمترین شاهدتعین کننده وقاطع ونهائی در اسناد وزرات خارجه انگلستان بچاب نرسیده است-که تحمل پاسخ دادن به این سئوال را داشته باشد-بصورت کلی اسناد نشان میدهند-شایعه بران است که ایرانیان معتقد هستندکه فعالیت زیاد انگستان درحمایت بسیاراز جنبش مخالفین شاه قاجاریک اشتباه است—مدارک نشان میدهد- افرادرسمی انگلستان با اکراه وبی میلی کمک های به افراد مخالف شاه میدادند—راساس قرار داد لزم بودن ان با اروز های کاخ سفید- برای رسیدن ونایل شدن به یک سازگاری موافقت با روسها در ارئه کمک بی میلی وجود داشت- که- سیاست خاصی درایران را بپیش نبرند-که برخلاف میل مسلمانان انقلابی واسیائی ها بود- درمتون کی وفراگیر انگلستان درخواست از طرف ایرانیان برای گرفتن- کمک مادی ودوستی با انگلستان از طرف مخالفین شاه رد شده است—حتی دراسناد بسیار حساس کمک مادی از انگلستان برای چند حزب وجنبش کوچگ که بر ضد روسهابرای کنترول انها بر ایران بود که ان مطالب باید مسلما دیده شوند حتی نبود-شاخک ه وخبر رسان های اطلاعاتی گرو های مخالف شاهکه از قشر های مختلف بودند—علما-ملی گراها-مخالفین درباری-در هیت دولت-در ان زمان—امالندن بی میل بود---اقای لردلنسد اون-LORD LANDSOWNE—که در اوائل قرن اماده بکار شده بود-برای موافقت وسازش بین انگلستان وروسیه کار میکرد- زمانی که اقای ادوارد گری,SIR-EDWARD GREY-در اواخر سال 1905 وزیر خارجه شد- ایشان با وسواس همکاریبا روس ها که درشرایطخاصی قرارداشت که میبایست تسلیم نظریات خاصی شود—برای ایشان هرنوع پیشنهادکمک وحمایت-برای گرو ه های ضد روسی خوش ایند نبود- واز طرف دیگر دقیقا نمایندگان روسی که درکانون مسئله ایرانبودند- یک سیاست پیش برنده سیاسی را- بیشاز انچهپطرزبورگ دیکته میکرد تقویت وانجام میدادند-و- ادامه میدادند- روابط حسنخ بین دو کشور درسال1907 باعث ایجاد مشکلاتی شد- وهراس هائی برای انگلستان بوجود اورد- بنابراین نمایندگانگلستان در ایران بعضی مواقع از کاخ سفید بیشتر خشمگین میشدند- و- اقای گری از هردوطرف بسیار رنجور وارزده خاطر- بخاطر وابسته سیاسی- ایولین یا-اولین گرانت داف—-EVELY GRANT DUFF در موافقت پرداخت حقوق وپول به هزاران معترض درسال 1906-بود- - ودربخاطر درخواست وزیر انگلستان- اقای سسیل اسپرینگ رایس--SIR CECIL SPRING RICE در معنای استقلال ایران-که هرچند انگلسات کبیر برای باقی ماندن قسم وتعهد داده بود—رهبران سیاسی انگلستان عموما از سیاست لندن پیروی میکردند- لکن- این بخش کوچگ مجلی- هیگونه علامت ونشان که یک تاثیر قاطع درجنبش گذاشته باشند وجود ندارد- بعضی افراد در اقلیت-درهیت حاکمه که عدم رضایت از اقای گری داشتند- با احساس هم دردی با انقلابیون ایرانی- انرا بوسیله مکاتبات اطمینان بخش توسط اقای دبیلو ا- اسمارت-W.A .SMART—وسرگردسی بی استوکس-MAJER-C.B. STOKES – با دانشمند ایران شناس- ائی- گی- براون-E.G.BROWN-که در کتابخانه دانشگاه کمبریج نگهداری میشود این مطلبرا نشان میدهد—جریانات الهامات انگلستان-درباره انقلاب مشروطیت-ازدرون اسناد به بیرن نیامد واشکار نشد- فقط یک زمان-قبل از انکه اسنادمهم انگلستان درباره کمک بهمخالفین مخفی شودبین سال 1902 تا 1903- یک کمک مالی بخاطر پیشنهاد اقای ارتور هاردینگ-SIR ARTHUR HARDHINGE-که قبل درشرق کار میکرد-دو- به او این ایده-جریان سیاسی اسلامی ان زمانمشهده کرد ودرک وشهود کند که علمای شیعه درایران یک روند افزایشی خصمانه برعلیه طرفداران جریان سیاست روسیه مظفرالدین شاهرا -و- وزیر او اتابک اعظم- دارند اقای هاردینگ برای اولین بار یک روابط بسیار نزدیک و- ماهرانه- با علما پیدا کرد- ودراین وظیفه سخت بسیار برای او- موفقیت امیز بود—برای انکه مخالفین حکومت- امید داشتن یک کمک عملی و-یک فعالیت سیاسی از انگلستان دریافت کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا روزنامه های پاکستان از محافظکاری احمقانه گذشته به سمت رادیکالیسم وانقلابی گری سیر میکند- جناب عمران خان تصور نشود خلق الساعه بوده است یکسیری طی شده است وبه اینجا رسیده است درست مانند بهار ازادی اعراب- اگر در روال سیاسی اندوزی مطالعه کنید همین سیر پیش امده است- ولی بعللی غرب توانست درانجا جلوگیری از حرکت مسلمان ان به سمت لبیرالسیم و انقلابی شود حرکت این است محافل علمائی با اسمای مختلف که مهمترت جمعیت علمائی اسلام است صوفی بودن وبعداز انقلاب ایران شاخهای از انها که بعدا کل انجمعیت مجبور شد به ان شاخه بپوندد که دارد مداوم یک شاخه انقلابی تر ویک شاخه وهابیت تکفیری تر از بیرون می اید که پاکستان قبلا درجهت منافع غرب علمای اسلامی سکوت میکردندولذا شاخه های تکفیری رشد عجیب داشتند وحال یکی بعداز دیگری ممنوع منبر شدند ولی بعضی از علما از انها حمایت میکنند- بعاز انقلاب شش نفر از جوانان نیروی هوائی برای دوره تکمیلی به پاکستان رفتند ایران بعد گفت ما مراقبت انها تا پایگاه خودمان انجام میدهیم- ولی النها گفتندخبری نیست وهمه چیز تحت کنترول است وطبیعی است که این طور باشد هندی بودجه نجومی سازمانهای امنیت پاکستان فاش کردند وگرفتند جاسوسان هندی ولو اندک باشد کار حضرت فیل است زیرا بزرگترین اقلیت درپاکستان هندو هستند-که قلب انها درحدود 85 درصد برای هند می طپد-چنین پشتبانی دردنیا کم نظیر است- بچه هارامارسوار یک مینی بوس نظامی کردند یعنی علامت از خیبانی وسیع وکم عبور وکم ماشین که سر چهارا پنچ ماشین ایستاده بود وماشین سفارت بصورت مخی از پشت می امد که تعقیب نکنند ماشین پشت خط قرمز ایستاد ناگهانم چند نفر الله اکبر گویان به سمنت ماشین دویدند وانهارا به مسلسل بستند ورفتند کاملا مشخص است همه چیزرا مید انستنئد وایران بدستوری رهبر ی سکوت کرد وبودجه حوزهدرمورد طلبه های بخصوص پاکستانی اوج گرفت من درم حضرت معصوم علیهابودم درحصن مسجد حضرت ایت الله العظمی بروجردی عظمت- رحمت الله علیه بودم گل گل طلبه ها باهم بحث میکردند ومن همه را چک کردم تارسیدم به یکگروه فکردم انها  هستم ولی انها گفتند ما سیستانی پاکستانی هستیم گفتم سطح حوزه ایران با پاکستان چگونه است فرمودند درحال نزدیک شدن است ومن گفتم پس چرا شما درایران درس میخوانید ایشان دوعلت داشت من مثلا دانشجو بودم رفتم سفارت ایران کتب انگلیس ی- اردو بگیریم برای شناخت ایران چند جلد کتاب دادند من انها مطالعه کردم دردانشگاه بحث میکردم خیلی هاموردتوجه واقع شد کم کم یقه اساید وریس دانشگاه را گرفته بودند که چرا سمینار بریا شاحت ایرن نمیگذارید وچرا پاکستان روش ایران نداردبخصوص از لحاظ اعتقادی دردانشگاه گفتند پاکستان ایران نیست تنها راه نجات پاکستان سکولار است ومن قبول نمیکردم ودفعه به سفارت به من گفت اگر بخوهاید طلبه شوید ما شمارا بورسیه میکنیم ومن وتاین دوستم بورسیه شدیم ودیگران بعدا شدند مدتی در پاکستان درس خواندیم وسپس به قم امدیم ومن درتابستان چند نوبت به پاکستان میروم ومنبر میروم از همه لحاظ با منابر ایرن مونمیزد وچند کتاب درباره شیعه به اردو چاپ کردم ودرحال نوشتن کتاب هستم—اخیرا ریس رسانه های پاکستان اعلام کرده است ظرف سه ماه اینده روزنامه های پاکستان مطابق میل نخست وزیر عمران خان خواهد شد- تجربه من نشان میدهد حداقل طلبه وفرهنگی و ورزشکاران صداقت زیاد ودل سوزی زیاید دارند وصریح الهجه بین انها بدون شیله وپیله ورزشکاران هستند رسیدن به مقام ورزش کریکت که ورزش ای عمران خان است بازی ورزشی مه مخصوص غرب است واز افتخارات دسته اول برخور دار است- قهرمان شدند چقدر هوش ودقت وفداکاری وهمت میخواهد اخیر شش نفر از کریکت بازان- پاکستان به دعوت کشور استرالیا به انجا رفته است که انها درباز ی دوستانه نقاط ظعف وقدرت خودرا تشخیص دهندپس هوش واستعداد وهمت درپاکستان است مانند پول می ماند که باان چه میکنند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبر از سایت ان لاین روزنامه د- اکسپرس تریبون- پاکستان- بلوچستان-عنوان دولت تعهد تمام درباره امنیت زوار پاکستانی به ایران-میدهد- اسلام اباد-وزیر داخلی دولت فدرال- اقای شهریارافریدی -در روز دوشنبه گفت دولت فدرال درمشورت وشور- با دولت بلوچستان-ودیگر- مسئولین ذی الربط—یک طرججامع برای امنیت وسلامت زوار پاکستانی به ایرانتدارک دیده اند—اقای شهریار افریدی دراثنای کنفرانس مطبوعاتی – در خانه بلوچستان در اسلام اباد—گفت- حفظ حیات واموال مردم مهمترین واولین هدف دولت است-وزیر بلوچستان اقای جم کمال- و-معاون وسخنگوی – انجمن ملی اقایقاسم سوری – هم حضور داشتند—اقای شهریارافریدی- با تمام دست انر کاران که در رابطه با مسائل ومشکلاتی که زوار با ان مواجه هستند- ملاقاتی داشتند—منجمله نمایندگان امنیتی – ایشان فرمود هم چنین با وزرات امور خارجه درباره اافزایش تعداد ویزاصحبت کرده استاقای شهریار افریدی در اسلام اباد-دولت راه های مختلف حمل ونقل رادر نظر دارد بوسیله دریا-هوا-قطار-وتمام وظایف وقوانین ومقرارت نوشته شده است-او گفت-مضاعف بر ان-در ملاقات اخیراش در بلوچستان شامل مسافرت به به شهر مرزی بین ایران وپاکستان- تفتان رفته است واز مسئولین محلی خواسته است-در کمک کردن ودادن تسهیلات به زوار-و- اطمینان از اینکه انها با مشکلاتیروبرو نشوند درخواست کرد—و ایشان به دقت جریان امور زوار را را بازرسی دقیق کرد- بنابرین همه مشکلات مربوط به زوار قابل حل هستند وتعداد کارمندان مرکز تفتان راهم افزایش دادند—جناب اقای کمال درمورد مسائل امنیتی – برای زواربه سمت ایران اطمینان دارند—وزیر گفت- تمام واحد های متعلق به فدرال بایک منش دست جمعی مانند یک – تیم—کار میکنند- ما میخواهیم به صورت دست جمعی همگی به صورتمساوی پیشرفت کنیم- وبله جلو برویم—ما جبرا میخواهیم—فقر وکمبود را دربلوچستان –پایان دهیم- چون پیشرفت پاکستان وابسته به پیشرفت بلوچستان است- درپاسخ .به یک سئوال –درجریان عممیق شدنبر ضد افراطی های خودسر تاثیر گذار پرکارمطلبی بگوئید-اقاثی افریدی گفت ما حداقل31 مراکز اقتصادی انها بدون داشتن پروانه قاننی که درحال رشد بودند را درهم کوبیدیم-توسط   توسعه قدرت سرمایه گذاری – وهم چنان تا پاک سازی کامل ان خودسری ادامه خواهد داشت   اقدام ضربه ای برعلیه کارکنان همان سازمان که به نفع گروه خود سر تسهیلات ایجاد میکردند خواهد بود- اقای منگال-.دولت های استانهابیش از پنج ماه بیشتر برسرکار نخواهند بود-زیرا نمایندگان حزب انصاف حزب دولت برسر کار خواهدبود- درباره فرصت های جدید بیان شد کهاقای کمال گفتند—نخست وزیر اقایعمران خوان-یک کمیته تشکیل دادند-که ریاست ان با اقای شهریار افریدی است-که از نزدی کوضع بلوچستان را نظاره کنند—و اطلاعات دست اول دربارهمسائل وظایفی که زوار پاکستانی به سمت ایران بان مواجه هستند به ایشان بدهند-ایشان اضافه کردند- افراد کمیته با نمایندگان با سازمانهای حقوقی با قدرت تشکیل جلسات کردند وهم چنین ملاقات با زوار ومسئولین دی الربط دراین مواردملاقاتی داشتند- اقای کمال گفت – حزب تحریک انصاف پاکستان حزب دولت وظایف بسیار جدی درارتباط با با بلچستان را اغاز کرده است- تغیر دراینده نزدیک بعمل درامدند دیده خواهد شد او اضافه کرد وظایف ومسئولیت هادرارتباط با استان به فائق شدن بر مشکلات باهمکاری حکومت فدرال تحقق پیدا خواهد کرد- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عرش الهی درعاشورادرخون تپیده-جناب ایت الله سید –ممودرسی میفرماید به کتاب گرانسک ایت الله نمازی رحمت الله علیه مراجعه کنید با عنوان امام ونگهبان معنوی دین الهی – درمباهله نگهبان دین مشخص شدند-وعزاداری ما پاسخی کوبنده به این افتاب عرشی فتاده درخون هست-غدیر توصیه شده است غذا به مردم بدهید دریک حدیث بیان میکند غذادادنبه یکنفر در غدیر برابر است با غذا دادنبه یک میلیون پیامبر است- چقدرزیبا برای رفع مشکلات انسان با انتخاب غدیر روشن میشود وعاشوار غدیر دومی است-بنظر حقیر این وظیفه حج بود زمانی که سرش رابریدند وبه سکوت رفت خداوند مشعل عشورا برافروخت که از کربلا بایدبه سمت حج رفت-حضرت علی علیه السلم فرمودند- به حقیقت فقر انسانها در روح انها است- بر غافلان برمغز انها شلاق بزنیدوگرنه مواجه بارنج های بی پایان میشوید وهم چنین فرمودند-چنین فرمودند- اگرفقر یک فرد بودمن مسلما انرا بقتل میرساندم-کربلا کامل کنند حج است که درغدیر شرح داده شده است- ومعنای دین را کمال کردم بخشی ازان درکربلا رویت میشود-غدیر بیان کرد همچنان که به غذا نیاز داریم به یک حکومت متعالی هم نیاز داریم-غدیر وصف علی علیه السلام بود وکربلا وصف امامحسین علیه السلام ویاران بود که امام درگودال قتل گاه دراخرین نفس ها میفرمود یا حبیب یامسلم ویاعوسجع ویا بریر زمانی این پیرمرد بریر به جنگ رفت رو به امام حسین علیه السلام کرد که خداوندمنان امرووز بهترین هدیه به ..من داد که بدن ام را برای تو ریز ریز کنم. چهارده قرن مستصعفین سرکوب شدند.ولی شیعیان همیشه احیاگر وحیات بخش بودند اخیرا داعش موصل را سرکوب مرد ودرکنارش شهرامرلی ترکمن شیعه را محاصرکرد وسارنجام شکست خورد-خانم امینه مجتبی من در کعبه سخنراین ایت الله مدرسی را درباره علی علیه السلام شنیدم ودرنجف انرا دیدیم-ومن دستورات امام علی علیه السلام درکعبه ای اومتولد شده است انجام دادم-وکربلا حرفهای نگفته ودرچاه گفته علی علیه السلام درکربلا امام حسین علیه السلام زد حضرت مدرسی احترام قبا.ئل .به امام حسینعلیه السلام بخاطر فرزند پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم بودند امری عادی است ولی درزیرمحور شیطنت وشرارت سعودی دریمن هم اثر امام حسین علیه السلام است

..

 

 

..


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99