سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- همانطور که تخصص پزشکی ": مرض ایدز:" را ما ازخارج گرفته ایم- تخصص پزشکی هم جنسگرایان هم بگیریم -


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-ورزش ما- نشا ن میدهد که اردوگاه های داخلی نمیتواند درتمام موارد قهرمان سازی جهانی کند ونیاز مند شرکت در اردوگاه های جهانی است درست ما راه ژآپن راطی میکنیم کهانها به اردوگاه ای جهانی معتقد نیستند ویا نمیخواهند هزینه کنند چند سال پیش در اینترنت یکخانمی ئکه شوهراش تنیس حرفهای باز ی میکرد خواست در ورزش والیبال شرکت کند بخاطر بچه اش کهتازه متولد شد تنیس را درخانه  در اشپزخانه شروع کرد قدرت بدنی فوقالعاده عظیم به زودی قهرمان ژاپن شد ولی درسطح جهانی درخششی نداشت وچند جزوه تنیس امریکائی دادند ومختصری فیلم غیرع پیشرفت زیادی کرد ولی دراردوگاه خارجی کم شرکت کرد لذا به جائی نرسید نمیتوان گفت درمسابقات جهانی باید درس یاد گرفت بایدقبل از ان درس باید یاد گرفت- امیداست متوجه باشیم دنیا چگونه عمل میکند باید انرا لحاظ کرد وهم طراز کار کرد ونمیشود بقول جناب سرهنگی پنچاه جنگ راش رکت کرد تادحدودی فرمول های ساده ومتوسط جنگ را یاد گرفت؟


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم- برگرفته  از کتاب اخلاق الائمه علیهم السلام الله ال اجمعین -در هفتاد دودقیقه – مقدمه – انسان  موجودی است بسیارپیچیده – وامیزه ای از صفات اخلاقی ورفتارهای گوناگان- صفاتت اخلاقی- صفاتی است که درنفس  انسان نهادینه شده وشخصیت اخلاقی انسان را شکل داده است—درهرحال انسانیت انسان وقتی شکل میگیرد که ارزشهای اخلاقی دروجود اواشکار شود- هر انسانی رابه میزان ظهور ارزشهای اخلااقی در افکار- گفتار- ورفتار- ارزیابی میکنند- اولین نمودی که از یک شخص درج=امعه ظاهر میشود- اخلاق ان فرد است- فضائل اخلاقی مطلق ( ثابت وهمیشگی) است- وهمه انرا میپسندند ولی رذائل( بدی ها) اخلاقی مورد پسند کسی قرار نمی گیر د- انسان نمیتواند برای رسیدن به کمال  اخلاقی- دستور العمل اخلاقی به شیوه ازمون وخطا(تجربی  نه از طریق درک عقلانی محض)به کارگیرد تا بتدریج به نقاط  ضعف  وخطای خود پی ببرد—زیرا خطا های  اخلاقی گاهی موجب باز ماندن فرد از کمال وگمراهی اومیشود- بنابراین اشنائی با روایات واحادیث اخلاقی وبررسی انها برای شناخت هرچه بیشتر ارزش   واهمیت اخلاقی بسیار ضروری است .انسان را در جهت کمالات اخلاقی هدیات میکند- با نگاهی به زندگانی ائمه علیهم السلام پی مبیریم که وسعت وگسترش مسائل اخلاقی حقیقتی است که ا نه تنها درگفتار بلکه درتمام شئونات فردی واجتماعی انان مشاهده میگردد واین نشانگر این امر است که زندگانی این بزرگواران مظهر تجلی صفات وکمالات الهی میباشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شمع دل افروخت  از بهره فراق-بخش دوم- دین را باید ایدولوژِیکی کرد ویا باید ایدولوژِی زدائی کرد؟- یک مقدمه لازم است0علم غربالگری  که پایه علوم است نسبت به ابوعلی سینا میدهند کهخود ابن رشد بیان کرده است علم غربال گری را از ابوعلی سینا یاد گرفته است البته ابوعلی سینا این علم راتئسعه داده است وگرنه یک امربدیهی است هر دانشمندی بدون علم غربال گری کاری را نمیتواند انجام دهد-  وان این است که قبلا از شروع به تحقیق- چند سئوال کلیدی از خود میکند ابن رشد بیست سئوال بوده است –ابن سینا- بیست وهشت تا بعدا دردانشگاه لندن تعداد ان زیادشد امریکائی با صدتا شروع کردند  یک نظریه است تعداد انهم براساس غربال گری بدست میاید عدد خاصی ندارد ولی غربال گری این است بایدمدتها فکر کرد که این سئوالات کدام هستند ودانشمند مداوم در پیدا کردن سئوالات صحیح درتغیر وتحول است تا انهارا پیدا کند وسپس هرسئوال جوابی میطلبد یا این جواب هست ویا نیست واگرنیست باید به جواب انرا تهیه کند- غربال گری در دین  اگر ایدولوژیکی باشد به سئوالات کلیدی میبایست از درون دین پاسخ دهد  ولی اگر ایدولوژکی نباشد به نظر حقیر فلسفه علم مبنا میشود براساس گفته جناب اقای پوپر وراسل ودیگران وبقول ظریفی علم کلام جدید درغرب انجیل منبع پاسخ گوئی دین بوده است در انجیل است شخصی یهودی که تازه مسیحی شده بود وفردی سرشناس بودداشت درخیابان راه میرفت رسید به درب خانه فرماندار رومی که بقول عرب ها بت پرست بود- خانم اش بیرون امد- با توالت  وارایش غلیظ وسری بدون روسری بزرگ- یهودیان سنت انها این بود که بزرگان را چاپلوسی میکردند- بهنزدایاشان امد که مسیح علیه السلام قبلاز رحلت به پطروس کبیر فرمودند سلام منرا به این خانم ابلاغ کنید وجناب پطروس کبیر من را مامور این کار کرده است ومابقیه ماجرا- این ایه یک ملاک درست میکندکه میشود حقوق شهروندی برابرحقوق مومنین است درتمام ابعاد ییعنی فرد کمونیست هم میتواند در دین مسیحیت به حکومت برسد- مقدمه دیگرجناب مسیحیت در اینترنت بعضی چهارده درس تثلیث شناسی درد وبعضی بیشتر وبعضی کمتر ومن چهل درست گردن کلفت را پیدا کردم که ادعا دارد که همه مسائل راحل میکند درحقیقت نویسنده خواسته است استدلال ارباب انواع درمسیحیت- پیاده کند دریونان مگفتند همانطور که نجار با یک وسیله نمیتواند یک شی رابسازد باچند وسیله باید کار کند این هستی هم بایک خداوند نمیتواند کار کند حال ایشان به جای نجار میکانیک  ماشین را گذاشته است وجعبه اچار را ملاک اورده است ولی دراین سئوال که ایا حضرت مسیح علیه السلام خدائی بوده است که قبل ازحلول حضرت مریم علیها السلام الله وجودخارجی داشته است یانه بیان میکنند وجودخارجی داشته است پس حضرت عیسی علیه سلام الله از مادری تولد پیدانکرده بوده است ولی پسرخداوندمنان بوده است ایاخلق شده است یابالذات وجوداشته است رسیدن که بالذات وجودداشته است پس پسربودن ایشان چه معنائی دارد-دو خدائی است وگروهی گفته اند که خلق شده است وبه همین علت  ایاشن پس مینامند-؟ هیچکدام دلیل قانع کنندهای ندارند-لذا مسئله به استنباط عقلانی منجر میشود که میابیست اول تعدادسئوال کلیدی را مطرح کنند وپاسخ صحیح رابدهند چه بحث ایدولوژیکی باشد وچه بحث علم کلامی نوین باشد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شمع دل افروخت  از بهره فراق!-گرچه کوچک تراز هستم نقدی بر بیانات گهر بار ظریفی بزنم ولی قاعده ان است انچه فهم میکنم گفته شود تا ازخامی بیرونم بیاورند- خلقت جز براساس عشق  ومحبت دلیل دیگری نمیتواند داشته باشد- ولی به خداوند منان کمک کنید وبه خداوند منان قرض دهید- اشاعه دین  الهی کنید-که تکلیف است تاکتیکی برای انکه خم به دریای شراب راه پیدا کند وحافظ ومولوی بساز-و لوبرا اساس یک حدیث دربرزخ به ان برسد- زیرا بدون حضرت خضر به اب حیات نمیرسد- بیانی فرمودند درباره کهدرقدیم رسم بوده است کهحج بیشتر برای دیدن اقطاب وپیر مغان بوده است کهدر درس شرکت کنند وگرد استادبچرخند که حج واقعی ان بوده است- این مطلب بدین نحو درست است که استاد رمز حج گوید وبا استاد گرد حج بچرخندلذا بدون امام معصوم علیه السلام تاحدودی درک ابتر میشود- یک تمثیل انگلیسی است- خانمی خودرا استادهنر بدون رقیب میدانست به خانه دعوت شد که وارد خانه شد یک بنای شاهکار ظروف بورین هنرمندانه تابلوهای هنرمندانه- همه چیز در حد کمال مطلوب وعده ای دور میزی فرمود پیرمغان کیست گفتند فلانی فرمود چه باید کرد گفت ظرفی لز بلورین بگیرید وفلان شراب ارغوانی دران بریزید وره به افتاب بگیرد درخشش انرا حس کنید تاخر ماجرا- مجذوب شدن برای تقرب اصل است وخوف بخاطر ازدست دادن این جاذبیت است که فرشتگان هم انرا دارند- اجتماع درین بعد نقش زیادی  بازی میکند لذا درست فرمودند که این وسنت الهی اغلب با اجتماع است اجتماع است که فضارا میسازد به دونوع انحراف که تعادل را ازدست میدهد اشاره کردند- یکی هویت سکولاری که درخمره اسلام خاص خود فرو میبرد-داعش-ترسی نباید داشت که ا نرا اسلام ایدلووژی یهودیان منحرف –مغضوبین نام نهاده است- ودیگری صوفیان برگرفته دین رااز مشرکین ارباب انواع که اول تثلیث خداوندمنان-مسیح علیه السلام وحضرت مریم بوده است وپس از چند قرن چون حضرت جبرائیل علیه السلام نه مرد است نه زن است بصورت مرد ظاهر میشده است درحالیکه درجه اش کمتر از حضرت مریم سلام  الله علیها است برتری پیدا کرد- عبادت یعنی بردگی الهی انچه تا امروز درباره اش گفته اند یک سانتیمترمربع از بالای کوه یخ است گرچه درحدمطلوب وایده ال زمان است-اینجا است کهمولوی میفرماید علی علیه السلام چون نورماه برمن تابید وجناب حضرت حافظ وابسته ان زلف ازادی بخش است- وتنها تعقل است که راه به جائی میبرد بشرط انکه درکاروان اسلام باشیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خانم ": گولدی هاوان:" هنرپیشه هالیودی چگونه درباره موضوع پیچیده-درباره خداوند به بچه خود تفهیم میکند- طبیعی است که هربچه ای بخصوص در زمان سازمان وساختن ذهن خود سئوالا بسیاری بکند- بسیاری از سئوالات جواب ساده دارد- ولی سئوالات برای والدین کمی مشکل است که پاسخ مناسب را بتوانند بیابند ایشان دریک شبکه درباره سئوال ی که دختراش درباره خداوند منان کرده است پاسخ میدهد- دختر ایشان میگوید –مادر خداوندمنان میتواند پسرخاله من باشد- وباید والدین بگویند بله میتواند باشد- یا بگویند که خداوندمنان پدر مقدس تو است- یا ملحدن بگویند خداوندمنان وجود ندارد ویاتصویری که از خداوندمنان در انجیل است رابخواهند به بچه یادبدهند- اما به جای انکه خداوند را یک شخص بیان کنیم- باید تجلیاتی بسیاری که احساس میشود ازخداوندمنان باید بیان کرد- ومن گفتم خدا حقیقتا همه جا است- توبههرطیقی که خداوندمنان رابتوانی حس کنی مهم است که احساس به سه مطلب توجه زیادی دارد-شادی معصومانه محبت وعشق وکمالات بخصوص کملات اخلاقی-درخاتمه ایشان اصرار داشت از فرزندان خود یاد بگیرید که به شما یاد میدهند- مانوعا اینطور هستیم اما اگر کسی از مان درباره چیزی سئوال کند ویا چرا درباره فلان امر فکر کردی جوابی درست وحسابی نداریم- وگاهی ازضمیر خود بی اطلاع هستیم وندای درون خودرا نمیشنویم- وبفکر خود بها نمیدهیم- امروزه بعنوانمثال یک هنرپیشه هالیوودی طبق اعتقاد یهودی است ولی درعمل بودائی است دخترم به من یاد دادکه زندگانی درس های دارد که باید انها را یاد گرفت مادر زندگاهی تجربیات موفق ودست داشتنی داشتیم وشکست ها وناامیدی ها خنده  ها ودرد ها فلسفه اومنرا متوقف کرد که بر اساس عادت وتاثیرات محیط بدون فکر پیدا کردن دلیل واقعی عمل کنم-زیرا ارزش کار خوب را له میکند- اگر شماکانون بدهید که مثبت وبا افتخار وازروی صداقت وکمال باشد شما خوشحال وشادخواهید شد- بچه من  شعاری ولفظی مذهبی نیست بلکه بادیدی مثبت ودرست وانسانی به مذهب وسیاست نگاه میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب استاد معزز دکتر ظریف رحمت الله علیه – درمقابل ایرانیان امیدوار وخوش بین هستند درمقابل امریکائی ها مانند انان متردد ومشکوک مانند خودانان هستند وتفاسیر انان را درباره پیمان نامه که در ساختمان های متعدد واشنگتن لانه عنکبوتی ها نمی پذیرنند وهمین علت باعث پیچیده شدن بی مورد موضوع است وباید امریکا بداند کسی توحید قبول ندارد دریک بعند ضربه نمیخورد بلکه درتمام ابعاد ضربه میخورد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99