سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به وبلاگهای منتخب – (وی- او-ا)-درمقام هم جنسگرایان سنگ تمام گذاشته است از شخصی بنام- اقای الن تورینگ ریاضی دان ورمز گشا که همجنس گرابوده است درزمان جنگ دستگاه کشف رمز با سختی تمام بهبود بخشید که امریکائی ها که امریگا توانست رمز های نازی معروف به اینگما (معما ) رت رمرز گشائی کند واین امر به اذعان همهمورخین موجب کوتاله شدن زمان جنگجهانی دوم شدن ونجات میلیون ها شدند وبعد هم از کار اخراج شد وهم تحت دریافت –درمان- اجباری قرار گرفت طفلکی دوام نیاورد وخودکشی کرد-پس  باید از همجنسگرائی ها پشتبانی کرد؟؟!! اینجا است که بقول شاعر قافیه کم اورده است- سیاه پوستان چه میزان به امریکاخدمت کردند؟؟!! شیطان هزار برابر اقا میتواند کار کند- فردی درباغ اش-باتیرکلاغ هارا میزد- دوست اش علت اش را پرسید- گفت سروصدا میکنند از خواب میپرم- دوست اشگفت مگر نمیدانی کلاغ پیام اور پائیز است؟؟- جنابی در امریکا بیکار بوده است- دنبال کار خودا را به صدای امریکانزدیک کرده است که من خبرنگار هستم- یکنوع ادبیات سیاسی روشنفکری در زمان قبل از انتخاب باب شده بود از زمانی که شاه کمی نزاکترا فراموش کرد کمی لاتی شد این نحو بیان هم باب شد- متخصص ان کمونیست هابودند- کمی داشی صحبت میکردند-هرنو هم مدتی بازاردارد- ایشان  میفرماید- وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی(اسم پرطمطراق وبلندی داره ) کدام ایتم اش کوتاه اسا ویا کوتاه میتوان بیان کرد- البته چونتظاهرات سال 88 غیر قانونی بوده است نباید گزارش کمی انسان گز گز میشود--  من به یک فرانسوی نیمه کاتولیک- حاجی میگفتم؟؟!! بقول شما همه چیزرا مصادر نکنید!!-میفرماید مردم دسته به دسته راهپیمائی خودشون رابه سمت میدان ازادی کم کم شروع کرده بودند معنی مجتمع خود جوش مردمی! بدون اتوبوس ایا وذهاب بدون راهنما وبدون--- خدمتان عرض کنم- تظاهرات خود جوش بودن رهبری اصلا دردنیانداریم- خیال جنابالی عالی تخت باشد ان خود جوش که مورد نظر شما است اصطلاحا  به ان –ماب- گفته میشود مثلا درپارکی جوانی به وضعیت دانشگاه معترض  استوشروع به سخنرانی میکند وجمعیت جمع میشود وعده ای ازایشان حمایت میکند این خودجوش است-مردمی که بقول شما پا پای پیاده تا میدان ازادی امدند تعدادانها بقول بی-بی سی- دههزار؟؟ بوده است- انگ خریداری شده واجباری به ان نمیخورد مگرانکه یک خبر الترناتیو اسرائیل پسند ساخته شود- یک بعدی بودن  انهم محصول اندیشه ها است به شما القا کردهاند –ومسلما طرفدران رهبری پیش از طرفداران  نورسبز ها بوده است-ادامه میدهد-ادامه میدهد –خر درونم لگدزد- وطرف صدای تیر دودم- دیدم مردم؟؟ دارند به طرف نیروی انتظامی سنگ پرانی میکنند وپشت یک صندوق صدقه امدادامام(از اونهاییکه هفتاد نوع بلا را دفع میکنه)پناهکی گرفته اند- اولا اقلیت کوچک بخشی از مردم است مردم تفکرات مسلط  زمان راقبول دارند درتمام عرف جهانی بدین منوال است وسنگ پ

رانی به نیروی انتظامی هم جرم قانونی وهم گناه شرعی است البته به شرطی که امثال شما انر ا مصادره نکنند؟؟! درثانی شماهنوز قبول ندارید که صدقه رفه هفتادبلا میکند وای برشما!!- زنگ زدم دفتر گزارش بدم—دفتر گفتند برخی سایتها میکن  دوسه نفری کشته شدند-تحقیق کن- داد زدم از کی بپرسم؟؟11 گ.شی قطع شد- بایدمیگفت- ایجا که پیست سگدوانی نیست؟؟ انها جوای میداند ده تا خبرنگار درجیب  مبارک میگذاشتی ومیرفتی-!!- خانمی مدل سکسی تمام عیار کردند که بعد فیلم سیاسی کنند وبقول عوام عاقبت بخیر شود!!- خانمی متخصص فیلم وسینما- - بعداز تمجید از فیلم شیار صدوچهل وسه میگوید- " فکر میکنم بزرگترین ظلمی که در این سالها به جان جان باختگان ایرانی شده – بهره برداری سیاسی از این جنگ است متاسفانه9 گروه ها وجریانهایی هموراه تلاشکردند با استفاده از چاشنی مذهب –جنگ با عراق رابه جنگی ایئدولوژیک تبدی کنند الی اخر—هیچ انسانی نیست که نه سیاستداشته باشد ونه ایدولوژِی- وطن دوستی یکنوع فرهنگ حتی میتوان گفت یکنوع ایدولوژی است- شعا درجنگ این بود اول کربلا وسگس بیت المقدس که کاملا یک هدف ایدولوژیکی بود درثانی به فرمان رهبری که منبع ایدولوِژی بود باشعار ومتن ایدولوژیکی حرکت بوجود اورد اگر حتی حس ناسیونالیستی بود موذد توجه وحمایت غرب قرار میگرفت وبه همین خاطراست که باید فرهنگ اسلامی را عاملی منفی مانندبرده داری معرفی کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به سایت کلمه وامانده-من درلحظات اخربحث رسیدم- که فرمودند- که کبد پانصد کار میکند  وهنوز علم به اتمام دراین موجودنرسیده است منطقی نیست که قلب فقط پمپاژ فقط بکند خوب این درمورد جسم است روح چطور  -روح چند تا عملکرد دارد؟ وخصوصیات روح چندتا است-؟ روح پیامبران اعظام صلواته الله علیهم  اجمعین چند تا خصوصیات دارد وچند نوع عمل کرد دارد- کمی دقت کنید؟؟- اقای اوبامارا باید گفت مغزی به اندازه دانشمندان اتمی ارند که تشخیص میدهند که ایران درمنطقه چه میکند؟؟!! لطفا بیشتر افشاگری کنید!! حناب محترم خلیفه دبی- اگربی ثباتی دراعراب کار فرشتگان است پس خیر است واگر کار شیطان است به خداوندمنان متوسل شوید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برمقاله- انگلستان میبایست با همکاری ایران وروسیه به جنگ سوریه خاتم بدهد-این به این معنی است که انگلستان ذر طول اقدامات ایران وروسیه به اقدامتی دست بزند- اقای هموند دوشنبه گفتند که انگلستان میبایسن به یک رفتار هوشمندانه با ایران  دست بزند- وایشان اضافه کردند کهما یک میراث بسیارعدم اعتماد که روشن نکردند مسئول ان کیست؟ ولی طبق میراث استعماری انگلستان مسلما ایران است واین یک حقه قدیمی است که جهلن ومردم ایران رافریب ده تا استعمار شود- اضافه کرد که ایران بسیار بازیگر مهمی درخاورمیانه است بخوانید باید سرش را پائین اورد- اضافه کرد که نباید منزوی شود-درحالی سفارت انگلستان را باز گشائی میکرد- که هنوز خط گرافتی سرنگون باد انگلستان از زمانی که معترضین درسال2011 هجوم اوردند باقی است- ایشان درملاقات با جناب حضرت اقای دکتر ایت الله روحانی رحمت الله علیه- فرمودند یک-مرحله جدیدی رخ داده است که انگستان وارد ان شده است ودرحال مطالعه برای پایان بخشیدن این جنگ است کهمطالعه تمام میشود خداوند منان میداند- اخیرا یک سودان اصل امریکائی به جرم دوساله است جوان مسلمان امریکائی تشویق پیوستن به داعش میکرده است- دستگیر شده است ویکجوان ایرانی که مسلما ذمنافق بوده است با ائهمکاری میکرده است که احتمالا به سوریه رفته است درحقیقت یازده سال برای طالبان والقاعده درتیویتر فعالیت داشته است وچهار هزارنفر به سایت اودر روز سر میزدند معلوم است که عامل  امریکا است- حال به جمله مشعشعانه ایشان توجه کنید- انجه من از ایران فهمیدم( ظاهرا ازدیدن تهران) یا گزارش به ایشان دادند- این است که- یک مردمان بسیار طبیعی- واهل جنب وجوش –پر انرژی- که باسرعت میخواهند به سطح بالاتربروند- که قشرمتوسط درحال تکامل یافتن به سمت معیارهای جهانی است که به وضوح دارای پتانسیل عظیمی هستند- ولی جامعهای که به هیچ وجه زیربار دستوراتیکه انهارا به انقیاد یک دیکتاتور دربیاورد نیستند- سواد ایشان از اسلام بخوبی روشن شد گرچه ایشان به اصطلاح معروف کوچه علی چپ میرود میخواهد برای اقدامات بعدکه مسئله مهم ان حقوق بشر است پایه ریزی کند_ ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خانمی متخصص درالترونیک از غرب وایرانی فرموده است که ازدیاد باعث شده است که دانشجویانبدرس توجه کنند وسئوالات زیادی مطرح کنند –من این مطلب یک فریب میدانمکه منظوراش این است که چشمتان کور باغرب درگیرنشوید وبرعلیه مکدونالد رجز نخوانید من وفامیل مندرتهران همیشه مکدونالد میخوردند-چند مقدمه لازم دارد امروز درجهان علم بهطریف فوق صنعتی پیشرفت میکند که بحث اش بمانند- مختصر استادانگلیسی در دانشگاه لندن میفرمودند هروز دهزار مقاله درباره خون است که پنچ تای ان بیرون میاید- بیشا ا هزار تخصص درباره خون ایجاد کردند ودرباره روش تحقیق که اساس جلوافتادن غرب است الی مشاالله است- این نوع تحصص ماا ندک داریم لذا دردانشگاه شیراز میگفتند تحقیقات درایران پول هدردادن است به غرب بروید وانجا تحقیق کنید یک استادریاضی به من گفت توریاضیات ات بد نیست سال هیچده میاوری بهخاطر مذهبی سال یدگر چهارده میاوری کم کم جذب مذهب میشوی وریاضایات را رها میکنی- تنها انسان سکولار است که مداوم بدنبال علم است- درقبل مهم مدرک گرفتن بود وسپس سرشغلی رفتن ولی امروزه ایران به اقناع در تخصص ها میرسددر غرب خدمات حداگثر 14% هستند وکشاورزی ده درصد ومابقیه مال صنعت است مداوم باید ابتکار واختراع کنند وبازر داخلی وخارجی تصاحب کنند وحداقل سی درصددر داخل خریداری شود لذا قدرت خرید میزان میکنند هیچکدام درکشورما رخ نمیدهد ولی باید به لطف الهی ایمان داشت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است- نگاهی به کشته شدن هفتاد دونفر دریک کامیون- چنین امری در اروپا رخ نمیدهد مگر دستور ازبالا باشد- کامل مشخص است به دلائلی اروپا مهاجرت از کشورهای خاصی راشل کرده است- یک نظر این است که اب را گل الود کند  تا ماهی بگیرد شناختی خاص روی افراد کامیون بوده است- وچون میداد هم از داخل وهم از خارج متوجه میشوند- یک بازی هارائی شروع میکند وافراد را ساکت میکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به رهبری روسیه درماه اینده بعنوان رهبر-قبل  شورای امنیت سازمان ملل متحد-  این نکته حائز اهمیت است- سیاست یعنی درمسائل مشکل- راه حل همه پسندانه ایکه- بادرایت وفقاهت اکرودیته ( اعتباری که)موردتائید الهی باشد نه مورد تائید پاپ درقرون وسطا ویا کسانی جهان را به این وضعیت شوم رساندند- جالب انکه در زمان خودمداوم از دم بهروزی  وارزش ها میزنند ولی زمانی که یکی از رقبا مسوئل میشود چهل طوطی میخوانند ولی درکمین زیراب زدن هستند- میبایست انهارا مفتضح کرد واز گردونه رای خارج کرد وگرنه جهان جز جنگ وفساد وفلاکت چیزی نصیب اش نخواهد شدمیرات سنگنین دردناکی رابرکول روسیه گذاشتند وجناب اقای پوتین بدرستی فرمودند تروریست بایدمحو شد ولی باکدام ارتش؟نکته حائز اهمیت که اقای لاوروفدر دانشکده مشهور علوم سیاسی دانشگاه-ام-گی-ای-ام –او- که تخصص زیادی درسیاست های خارجی دارد وتان زادی درانالیز جریانات مختلف جهانی نیز دارد وماه اینده بسیار حساس است که همه رهبران دران شرکت میکنند ویک گفتمان عمومی سیاسیفراهم میاید کهدرضمن سالگرد هفتادسال سازمان ملل متحد هم هست ویک جلسه وزیرانبرای باقی ماندن وبرقراشدن صلح جهانی وامنیت وانسانیت وپایان بخشیدن به مخاصمات جهانی بخصوص در خاورمیانه  وشما افریقا وپاکسازی تروریست ها وتهدیدات انهامورد توجه است- باید درنظ داشت انان که ادعای دوا ودرمان میکردن وسر کچل خودرا نتوانستند ویانخو استند درمان کنند باید باانها برخوردی شایسته داشت- وطرح روسیه چناچه جوابگو است هرچند مشکل باشد باید اجرا شود وهرکسش تا امروزدر لوای هراندیشه وایدولووژی بعنوان منور کردن بخش از کشوری اتش افروزی کردن وخودکامگی  وبلعیدن کشورها وملت ها اقدام کردند بشدت سرکوب شوند-جنگ ها نشان حماقت انسان است میبایست طرحی وقوانین متقن جای گزین شود که جلوی اینخودخواهی وحماقت وجهل  ها گرفته شود وهم چنان که امروزه بخوبی روشن شده اسشت دستهای ازخارج علت ان است این دستها بریده شود وصاحبانش سرزنش شوند وانهارا بخوبی مهار وکنترول کرد انشا الله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اگربخواهیم عنوا ن های دیگری رابرای سریال- تعبیر وارونه  یک رویا- بگذاریم واز عنوان ای سابق هم استفاده کنیم- عشق نافرجام- دراخر تونل بن بست- بازی سرنوشت- عشق درتله- ملاقات با سامری- جنگ بی پایان- جنگ با جاسوسان- امید در دود- امید درمه- دنیای دیوانه دیوانه دیوانه- دنای وارونه- وارونه وارونه- نگاهی دراینه  خرد شده- کلبه اتش گرفته—زن زیادی-نبرد باگرگان- فرمان اشتباه  - افق نامعلوم-جنگ ستارگان- رویای نیمه تمام-انتخاب اشتباه-وضعیت صفر-درپیچ جاده زندگانی-فضای عصب کش-مردی بانقاب-حیله گر-سرنوشت تلخ-شهر در التهاب-جاده سخت-نبرد اتشین-خانه ای براب-تلاشی بی نتجه-شکست درانتها-داستان پلیسی غم انگیز-خارج از چهار چوب-درلبه پرتگاه-رویائی دراتش-رویا ئی در سراب-


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99