سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—بحثی دراقتصاد بخصوص در بورس مطرح میشود بنام اقتصاد سبدی وغیر سبدی- فرض کنید یک خانواده کالاهائی که مداوم میخرند میگویند این کالای سبدی است مثلا ماهی از یک میلیون ونیم درامد میشود هشتصد هزار تومان حال ممکن است یکدفعه گوشت زیادشود مرغ کم شود ویابلعکس ولی اگرهمیشگی نباشد غیر سبدی است وگاهی از سبد برای غیر سبد خرج میشودمثلا طلا میخرد وغیره- حال سیاست ماهم دارد سبدی وغیر سبدی میشود مبارک است-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای –وی –او –ا- عنی صدای امریکا بزبان فارسی یک شومنی دارد جناب اقای فلاحتی- - مداوم ایشا ن میفرمایند- من مچ نمیگیریم- بلکه این مطلب درایران نهادینه شده است وتحریف وبدعت است وتبدیل به سنت قائمه وفریضه واجبه شده است—دونفر خودکشی کردهاند امارخودکشی بحرانی است- دونفر پشت ماشین مست بودنرهرانکس که هست مست است ودرزمان شاه سابقه داشته است بهتاکیتک خوب دقت کنید میفرماید جوانان انقلابی ایران زمان شاه سیاه وسفید نگاه میکردند- اتفاقا جوانان ایران یکهزارم جوانان زمان جریان دکتر مصدق وحضرت ایتالله کاشانی رحمت الله نبودند انشاللهمسند من بحث میکردم ساده ترین انها دوپرونده هفتصد صفحهای درکلانتری چهارده مجلس داشت هک به ایشان که ان زما برگ نسوئ پیشینه با کلانتری بود بهانها برگ عدم سوئ پیشینه میداد مداوم دختران بدلباس تهدید میکردند ولو دختر استاد دنضشگاه باشد .اگربرداراش دلیلاش ا میپرسید کتکمفصل میخورد وهرکس ابد به دکتر ومصد وحضرت ایت اله کاشانی رحمت اللعلیه میزد نزدیکی کلانتری چهارده کتک مفصل میخورد کلانتری انها دستگیرنمیکرد پدرا انها میخواست که با فرزندان خوب رفتار کنند واز معلومات خودشان درباره شاه صحبت کنند وانها اگاه سازنند وپدرایشان برگه تعهد میداد- حال ایشان دربحث باحناب اقای دکتر میلانی درباره محمد رضا شاهصحبت میکنند اول باژست مخالف خوانی بشدت تمام که از یکجوان انقلابی اگاه انتظار میرود ایشان وعظ کردند کاملا سیاه ومن منتظربودم که ایاشن سطل نه من شیر را لگد میزند وسرانجام چنین کرد جناب اقای میلانی من یکیاز کتاب های ایشانراخواندم حواله میدهم به سایت ویکیپیدیا چگونه بایدتاریخ نوشت ایشان انشا پرداری کردهاست هفتادصفحه میخوانیدچیزی مهم دستگی نمیشود هیچ استدلال مهم وجودندارد- که استدلال درتاریخ بخصوص درجهان سوم وبالاخص درایران بسیار مشکل است وفقط ازعده سه جهار کشور –امریکا- انگلستان وف6رانسه وروسیه بر میاید چونخودشان سرنخ های عروسکهای خیمه شب بازی را دردست داشتند- ایشان هم تاکتیک رابکاربرد اول سیاه نمائی کرد ودراخر سفیدنمائی کرد—ایاشانمیفرماید شاه میخواست همیشه سرنخ دست اوباشد وونخش نخست وزیر را خودایفا کند- حرف درستی است این بعلت دلسوزی نیست بلکه بعلت نوکری است زیرا خواستهغرب بخصوص انگلستان هیچ انسان کهکمی شعورداشتهباشدنمیپذیرفت حتی درارتش چهکاری باید انجام بگیرد دقیقا مشخص میکردند وبعد میفرمود الامر علینا یعنی حکم با شماست واز همین جهت ناراحت بود لذا میفرمودند من با کارشناسی به کاخ سفید میروم وکارشناسان امریکابهتر منرا توجیه میکنندولا جرم حرف انها میپذیرم وگاهی کمک میکنم زیرا اگرغرب شکست بخورد ایراهم شکست میخورد ایاشان بیان کردند که شاه بقول خوداش عقاب اوپک است این لقب خبرنگاران امریکا به شاه دادبودند وهروقت به امریکا میرفت سخت ایشان راتحت مهمیز قرار میدادند که چراشمامیخواهی عقاب اوپیک شوید ایاشن به تقزیبا به گریه میافتادکه چنین نیست ما مکن است درایران بحثی بکنیم ولی اگر درکاخ سفید من متوجه شوم که اینعمل بهنفع امریکا وجهان نیست همیشه بهترین نظریه کهموردتحسین غرب قرار گرفته است وریس جمهور امریکاقدردانی کرده اسات من انتخاب کردم وعربستان سعودی را نقش مخالف خوانی شاه راداده بودندکه طرح هایش ضد شاه بود که شاه بگوید مسبب عربستان سعئدی است وایرانیان گول بخورنند سعی کنیدباحقیقت روبرو شوید


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم—دوستی جناب اقای بردیا استقامت- جوانی بدون تجربه معلمی- به یک جناب که یاازیاران حضرت خضر علیه السلام هستند ویاشبه حضرت خضر علیه بودنرا دارهستند میفر ماید- جناب نیازی به کشتن اسب اضافی نیست ودرخاتمه میفرماید دران صورت می بایست اسبی یاشتری رامی کشتید؟؟!!- این معادله بدون کشتن به نتجه ورضایت افراد می انجامید—این ها افسانه هایی است که هرکس به نام دین ومسلک خود سند میزند- بیشترانها هم کپی برداری است؟؟ ولی وقتی به اصل موضوع نگاه میکنید میبینید که نوعی مغلطه دران است جمع نسبتها(یک دوم-یک چهارم ویک پنجم) برابر بایک نمیشود بطور مثال دریان معادله جمع نسبتهانود وپنج صدم است –(19تقسیم بر بیست) کافی است سهم هر کس رابر:"95|."تقسیم کرد( بر عدد نوزده ضرب کرد که انرا فراموش کرده اید ولی درعمل درست نوشته داید)-مثلا19*(2/) تقسیم بر 95/0- میشود": ده": ودیگر سهم ها بدین طریق- انسان نسبت به بیانات وعمکرد بزرگان ونبوغ بایددقت زیادی بکند بخصوص ان عظمت علی علیه السلام باشد- شمااین محسابات د رچه زمانی یادگرفته اید کلا س اول ویا دوم- حتی شمادرکلاس پنجم هم این قاعده درک را نمیکردید شما ایا میتوانیدبرای یکفرد بیسوادعامی این قاعده تشریح کنید که درک کند؟؟ هرگز نمیتوانید- ولی باروش حضرت علی علیه السلام فرد عامی متوجه میشود- فردی خدمت حضرت علی علیه السلام امد درحالیکه دراطراف ایشان جماعتی وجود داشت واین سئوال کرد که حضرت صلواه الله علیه واله والسلم- نوزده شترهست که میبایست بین سه نفر تقسیم شود- به نسبت های نصف ویکچهارم ویک پنجم =خمس- حضرت فرممودند ازان شتربان یک شتر بگیرید- جمع شترها شد-بیستها فرمودند نصف ان چقدر میشود محاسبه کردند گفتند ده تا انرا کنار گذاشتند- یک چهام ان چقد میشود محاسبه کردند پس از مدتی گفتند- پنچ عدد وانراهم کنار گذاشتند- فرمدند یک پنجم ان چقدر میشودباز مدتی محاسبه کردند گفتند چهارتا میشودفرمودندجمع انها چقدر میشود جمع زدن گفتند نوزده عدد فرمودندشترسارابان رابه بدهید- مسئله درخوردهها است واین مسئله بسیار اسانتراز راه شما است هماز لحاظ درک وهم از لحاظ عملیات- انفرد حضرتعلیعلیه السلام تهنیت وتشکر کرد وشترها راباخودبرد از حضرت پرسیدند ایشان به جهت به نزد شما امد فرمودندبرای انکه من به ساده ترین روش انرابه شمایادبدهم- گفتندبرویم تشکر کنیم دویدن وناگهان ایشان غیب شد باز گشتند وجریان را گفتند وتعجب کردند حضرت ا ش صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند ایشان حضرت جبرائیل علیه السلام بودند خواستند شما هابه علم توجه دادشته باشید-تمام این نوع سئوالات متعلق به حضرت جیرائیل علیه السلام است-حضرت استاد معززعلامه الدهر حضرت ایاتالعظمی سیدمحمدحسین طباطبا ئی رحمت الله علیه ایشان ازبیاناتعقلی وفلسفی حضرت علی علیه السلام مات ومبهوت هستند که مسائل عقلانی وفلسفی به سادگی بیان کردند منجمله ایشان درشناخت توحید که خداوندمنان-ماده نمیتواند باشددونکته ازحضرتاش صلواته الله علیه واله والسلم بیان کرده است اگرماده بخواهد بی نهایت باشد بایدبی شکل شود وزاویه پیدا نکند چنین چیزی درماده رخ نمیدهد دراینمطلب ماده بی شکل بودن وماده نبودن الهی اثبات میشود- درنکته دوم- خداوند اول واخر یکی است تنها نقطه این خاصیت رادارااست- حال اگرباطن وظاهر یکی شود نقطه باید پوچ شود- پس خداوندمنان ماده نیست- امید است برا دران باتعمق بیشتری به قضایا وبخصوص به مطالب عظمتها توجه کنند درثانی دیگران از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم کپی کردن ومتاسفانه بی انصافی کردن وحضرت اش صلواتهاللهعلیه واله والسلم راخواستندمقلد دیگران وانمود کنند پس اصل مطلب درست است وبسیارازجهت تعلیم یک شاهکار است کهامروزه متاسفانه غرب پرچم داران است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برای شماخواندیم- دکتر بیل وارنر اسلام شناس- تمام تمدن ها که د رمقابل اسلام تسلیم شدند-قلب مرده داشتند واسلام قلب طپنده داشت الان هم همینطور است مسیحت امروز قلب مرده دارد- ودوم بعلت برتری که داشت محبوب شد ومسیحت درطول تاریخ نخواست هوش واستعداد وحقایق واقعی اسلام ومسلمین بذیرد برجسب های دروغ به انها زد تمام مسلمانانی که جنگ افروزبودند مسلمان نبودند مانند جنگ افروزان مسلمان امروزی مثلا درسوریه وبیان حقایق وحس پیشمانی بهترین داروی قلب های گناه کارومریض است- مسیحت روم را شکست نداد وبردگان هم روم را شکست ندادند- خود رومیان بودند که نژادپرست بودند وفقط بفکر منافع خودبودند ودرنتچه اقلیتها-بفکرخودبودند وتضادمنافع ایجادشد وهمینمسئله پاپ ها ایجادکردند مسلمان وضع بهتری داشتند نمونه تمدن بغداد واسلامقبلاز اندلس با مسیحیت بعداز پیروزی-مسیحت تا امروز جنگ افروز بوده است بدون وقفه- روم برای تجارت کالاهای افریاقائی به جهان جاده سازی کرد وتمدن دوبعدانمردمان را وادار به ساخت شمشیر کرد وسپس از انها سربازان بدون مزد واجرت ساخت دلیلی که برجهای دوقلو کار امریکاست منافع عظیمی بهدا نصیب افرای که اتش زدند شد مسلماان هم دربندر سازی وهم درجاده سازی جلوتربودند وچون کمتر جنگ دریائی کردند کهانزمان موتور اقتصاد کشتی بودهمهجابندر ساختند چهارروز با کشتی برای بر بیست روزتا دوماه باخشکی بوده است-عدم دقت توسعه کمی وکیفی در کشتی ساز ی ونابودشدن کشتی ها درجنگ ها اقتصادانان ورشکست شد بیزانس قبلاز انکه ترکها برانها پیروز شوند یک سوم نیروی های فعال خود را ازدستداده بود ودوسوم اقتصاد خودرا ازدست داده ومداوم جنگ راه میانداخت ولی مسلمانان به برتری رسیدند واینعامل باعث سقوطخودبه خودی بیزانس شد-دلیلی که مابه سمت مکه نماز میخوانیم( وحج میرویم) یکبعدان این است که به مردم مکه وعربستان کهدراه اسلام عزیران خودرا ازدست دادند بگویم ما بهسمت قبله شما وافکار وتفکرات شماراقبول کردیم وباشمادرعبادت درمکه سهیم میشویم تا صبر وخوشحالی برای انها بوجود اید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله از اقای ونداد زمانی  که من تصور میکنم از کارمندان رایدیو زمانه است- که ایشان ملحد هستند وجزو کانون ملحدین ایران درغرب هستند-عنوان مقاله- بنیاد گرایان مذهبی وارث زمین خواهند شد بخشی از بیانات ایشان چنین است-اولین بار که مقاله را خواندم از شب تا صبح کابوس دیدم. باورنکردنی بود. ولی هر چه بیشتر به آن فکر می‌کنم احساسِ تلخ و ترسناکی به سراغم می‌آید که نفس‌گیر است.فیلیپ مورگان جمعیت‌شناس آمریکایی، به کمک تئوری تکامل داروین و پشتیبانی آمار و تحقیقات، به این نتیجه‌ رسیده است که« آینده متعلق به بنیادگرایان مذهبی خواهد بود».

فیلیپ لانگمن که از اعضای عالیرتبه چندین مؤسسه‌ی تحقیقاتی آمریکاست، در راستای تخصص اصلی‌اش که آمار و جمعیت‌شناسی است، کتاب‌های تاثیر‌گذاری چون « گهواره خالی» و « افزایش کهنسالان جهان» را به رشته تحریر در آورده است. ایشان در یک مقاله بسیار شخصی، به روند خطرناکی در ساختار جمعیتی جهان معاصر اشاره می‌کند که منجر به تسلط مذهبیون افراطی می‌شود.

نویسنده پنجاه ساله مقاله‌‌ی« تسلط خداپرستان»1 به یاد می‌آورد که در اواسط دهه‌ی شصت میلادی وقتی که نوجوانی بیش نبود بر روی جلد مجله‌ی « تایم» به این عبارت برخورده بود که « آیا خدا مرده است؟»؛ عبارتی که هم‌نسلان او به امید آن بزرگ شده بودند ولی هنوز به حقیقت نپیوسته است.

او می‌افزاید شاید هنوز خدا در اواخر قرن بیستم نمرده بوده، ولی بی‌شک از صحنه‌ی اصلی دغدغه های بشر کنار گذاشته شده بود. روند فروپاشی اعتقادات مذهبی در شهرنشینان جهان تا چندین دهه‌ی دیگر ادامه یافت و بعد از اوج گسترده سکولاریسم، شاهد نزولِ ارزش و مقام خدا به سطح «بابا نوئل» موجود در فرهنگ عامه گشتیم.- ایشان اشاره کرده است- شب تا صبح کابوس دیدم؟؟ باورنکردنی بود- چرادوست من دروغ میگوئی شما اگرقراربود کابوس ببینی تا حال هفت کفن خاک کرده بودید این کابوس دیدن ها مال غرب است دوطرف چالش سنگنینی دارند ولی به ظاهر چنین خوداش  نشان نمیدهد- ولی به انحای مختلف طرف مقابل  به سمت خودبرای بحث وگفتگو راغب ومتمایل میکند- کاشکی یککمونیست پاکستانی یکدفعه بهمن درانگلستان میگفت شما ایاحاظرهستید با من بحث کنید- درک ایدولوژی باتحقیقات زیادی کهغرب کرده است یکمعمای بزرگ است تعدادی دانشجوی بودائی کره جنوبیدر کرهجنوبی یک گروه مسیحی تعلیم درسی دادند وسپس انهازابه انگستا اوردند ومداوم روی انها کار کردند تمام افرادرافردی بسیار منطقی اشخیصدادند زمانی که خواستندبه کره جنوبی باز گردند هیچکدام مسیحی نشدندوحاظر هم نشدنددلیل واقعی انرا بگویند- درغرب معتقد هستند علم یک اصل کلی دارد تطابق دقیق ذهن باعین(واقعیتها)-درزمان قبلدرانگلستان اسب را زمانی که از جاده ای باریک وخطرناک عبور میدادند برای انکه نترسد وبه حرکت خود ادامه دهد یک چشم بندی میزند که فقط مقداری از اسمان را ببیند- افراد یکبعدی را بااین مثال تعریف میکنند وبه این راحتی نمیتوان چشم بند رابرداشت- مراقبه دردین  تعریف مصطلح او این است نفس پلید وشیطانی وامارته به سو یعنی تحریک به کار زشت کردن راتبدیل به نفس الرحمانی کند ولی عرفا معتقدهستند درحقیقت اول این چشم بندرابردارد- یقظه- یعنی بیدار شود-لطفا ادیا غربی ها نباید-دراورد-دراسلام دستور این است که شادی انسان روباشد وحزن در دل مخفی باشد- یعی باید ازادی داد ودرباطن فکر چگونه میشود غیر مستقیم افراد را دین دارکرد هیچگاه ائمه اطهرعلیم السلام اجمعین نفرمودندچرادیدن دارنشدی ولی گفته اند چرافساد میکنی وازطرق های خاصی افراد رادین دارکرده اند ولی قران هردو روش مستقیم وغیر مستقیم را مطرح کرده است که خود مسئله ساز میشود- یکخان امریکائی است کهکانل ماهوارهای خاصی دارد وبه زبانهای مختلف بیانات ایاشانترجمه میشود که اخیرا من به زبان ترکی وارمنی انرادیدیم- ایشان میفرماید من درجوانی گول سکولار ها خوردم-کههرکس بیشتر عیش وعیشر کند سبک بالتر- شادتر وموفقتر وهرچه خوبی است تروترین ان مال سکولار ها استوما به سمت اسمان عروج میکنیم ومذهبیون به اعماق زمین سقوط میکند وهم بدترین مال انها است واز ترس موهوم خداوندمنان انرا انجام میدهند شیرینی را هرگز نمیچشند وووو- من مداوم مشروب میخوردم هرنوع لباس کهدوست داشتم میپوشیدم که خانواده شاخه اش درمیامد وهمه همکاران حسرت خوشی منرامیخوردند وشب مست به خانه میامدم ویک تلفنبه یک پسرزیباروی باادب دارای وتیک وخوش وخوشحال کنند را دعوت میکردم-روزی  باخودم خلوت کردم دیدم من پس ازمدتی دارم سنگین میشوم خوشی ها زودگذر وبرای من بچگانه شده بود من اثری از صعود وتکامل دران میدیدم باخودم فکرکردم روش راخودراعوض کنم مطالعات ن درانجیل چندجمله پاسخ منراداد ومن عمل کردمدرخالیکه فکر میکردم تمام عمر سختی خواهدبودبرعکس همراه سختی شیرینی ها زیادی هم بود ومن احساس کردم درحال سبک شدن وپرواز هستم ولی اینمطلب همکاران باورنداشتندبعدابه سختی درک کردند وبرنامه دمنرسرلوحهخود قراردادند وبه نتجه ای من رسیده بودم انهاهم رسیدند-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نظریات شخصی است، یک فیلم تبلیغاتی تمام خارجیان برای بحرین درست کردند-درمقدمه میگوید درتمدنهای کهن نوشته شده استیک سرزمین بهشتی درجهان است که در دریای عرب قرار گرفته ،عجب...!! که آفتاب از آنجا اولین طلوع خودش را دارد!!!

شناخت تمدن بحرین درحقیقت شناخت تمدن کل اعراب است!! وقدمت تمدن بحرین به پنج هزار سال قبل بر میگردد. اولین داستان که درسنگ نوشته است، داستان گیل گمش است که درحقیقت متعلق به عراق می باشد. که نشان می دهد اعراب عراقی تابع ایران ، آنجا بوده اند.می گویند ترکیب جالب تمدن عرب واسلام وغرب مدرن  دربحرین بوجود آمده است . تمدن غرب پرواز هواپیمای کنکورد، مسابقات موتورسواری و کورس و رالی ماشین ها وساختمان های مدرن است- ازخاک یک جزیره نعلی شکل درآوردند که دور آن آب دریا گرفته است به نام شهر درّه (صدف) وبازار های مدرن ومراکز تفریحی وغیره است.

اولا خاک را نباید به این راحتی ازدست داد که می توانست نخلستان شود ودرضمن بازارهای مدرن اسلامی باید ساخته شود ومن مسجدی را تشخیص ندادم جالب مسجد خلیفه احمد الفاتح که بحرین را در قرن نوزدهم فتح کرده است بسیار شیک ولوکس اروپائی، تجدید بنا شده است ویا ساخته شده است که قلعه ایشان هم از مراکز دیدنی است ولی مسجدعلی علیه السلام درهم کوبیده می شود؟ پاسخی دقیق برای روز محشر دارید؟؟ بخشی از یک مسجد را موزه کرده اند که گنبد آن دوازده پنجره مختلف رنگین دارد .کوچ می فرماید : سمبل صدف است . همه چیز دراین سرزمین سمبل صدف است؟؟ وخودش می خندد. غواصان وسیله به روز ندارند وفقط یک دقیقه درآب می مانند وچوب توران ها به طنابی به قایق وصل است سریع بیرن کشیده می شوند این هم از عجایب است. سه نوع مروارید مشهوردربحرین است که یک ژاپنی با حوضچه های کوچک این سه نوع را پرورش می دهد. از  باعث رکود بحرین شده است تنها امید آنها توریست است که از آنها خریداری کند درحالی که در آخر، حکومت را خلاق ومبتکر صمیمی ودوست ومهربان و دمکرات معرفی میکند.

184  مدرسه دارد ویک میلیون جمعیت پیشرفت نفت بالاترین پیشرفت دراعراب است مسئله میوه بسیار دربحرین حساس است وتا حدودی باسیلوهای جدید که درآن سبزی خوردن کشت می شود وادامه آن به زمین های باز کشاورزی  که درآن خرما ودرخت میوه دارند ختم می شوند وبسیار زندگانی اسفناکی دارند. وآنگاه خانم بحرینی می گوید:  ما هیچگونه تقسیم بندی اکثریت واقلیت ونژادی نداریم وفقط اختلافات خانوادگی داریم!!؟؟ وایشان ادامه می دهد : البته ما دارای ارزش های خوب وبعضی نکات بد هستیم ولی آن نکات بد همچنان کار می کنند.عجب! به چه دلیل-؟؟- ایرانیان ودیگر نژادهای اعراب در بازارهای سنتی می گویند :ما از قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم به بحرین آمدیم وبسیار راضی هستیم و حاضر به بازگشت نیستیم. امید است رهبران که اخیرا بفکر حفظ قرآن بخصوص درخانم ها افتاده اند کمی قرآن را دقیق تر بخوانند تا شاید شفا بیابند انشاالله....


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است یک فیلم تبلیغاتی تمام خارجیان برای بحرین درست کردند-درمقدمه میفرماید درتمدنهای کهن گفته اندیکسرزمین بهشتی درجهان است که در دریای عرب؟؟!! میباشد –عجب؟؟_ که افتاب از انجا اولین طلوع خوداش رادارد-؟؟-شناخت تمدن بحرین درحقیقت شناخت تمدنکل اعراب است؟؟ وقدمت تمدن بحرین به پنجهزار سال قبل بر میگردد- اولین داستان که درسنگ نوشته است- داستان گیل دمش است که درحقیقت متعلق به عراق میباشد- که نشان میدهد اعراب عراقی تابع ایران انجا بوده اند-میفرمیاند ترکیب جالب تمدن عرب واسلام ومدرن غربدربحرین بوجودامده است از تمدن غرب پرواز هواپیمای کنکورد- مسابقات موتورسواری وکورس ورالی ماشینها وساختمانهای مدرن است- ازخاک یک جزیره نعلی شکلدراوردند که دور ان- اب دریا گرفته است بنام شهر دره-صدف- وبازار های مدرن ومراکزه تفریحی وغیره است- اولا خاک را نبایدبه این راحتی ازدست داد –که میتوانست- نخلستان شود ودرضمن بازارهای مدرن اسلامی بایدساخته شود ومن مسجدی را تشخیص ندادم جالب مسجد خلیفه احمد الفاتح که بحرین رافتح در قرن نوزدهمکرده است بسیار شیک ولوکس اروپائی تجدیدبنا شده است ویا ساخته شده است که قلعه ایشان هماز مراکز دیدنی است ولی مسجدعلی علیه السلام درهم کوبیده میشود؟ پاسخی دقیق برای روز محشر دارید؟؟- بخشی از یک مسجدرا موزه کرده اندکه گنبد ان دوازدهپنجره مختلف رنگین دارد کوچ میفماید سمبل صدف است همهچیز دراین سرزمین سمبل صدف است؟؟ وخوداش میخندد- غواصان وسسیلهبه روزندارد وفقط یک دقیقه دراب میمانند وچوب تورانها به طنابی به بقایق وصل است سریع بیرن کشیده میشوند این هم از عجایب است- سه نوع مروارید مشهوردربحرین است که یک ژاپونی باحوض چه های کوچگ این سه نوع را پرورش میدهد- از  باعث رکود بحرین شده است تنها امیدانها توریست است که از انها خریداری کنددرحالی که در اخرر حکومت راخلاق ومبتکر صمیمی ودوست ومهربان ودمکرات-معرفی میکند-184 مدرسه دارد ویک ملیون جمعیت پیشرفت نفت بالاترین پیشرفت دراعراب است مسئله میوه بسیار دربحرین حساس است وتاحدودی باسیلوهای جدیدکه دران سبزی خوردن کشت میشود وادامه ان به زمین های باز کشاورزی  که دران خرما ودرخت میوه دارند ختم میشوند وبسیار زندگانی اسفناکی دارند- وانگاه خانم بحرینی میفرماید ماهیچگونه تقسیم بندی اکثریت واقلیت ونژآدی نداریم  وفقط اختلافات خانوادگی داریم؟؟ وایشان ادامه میدهد البته ما مادارای ارزش های خوب وبعضی نکات بد هستیم ولی ان نکات بدهمچنان کار میکنند-عجب به چه دلیل-؟؟


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99