سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخیرا پرچم فلسطین با ارای بسیار بالا درسازمان ملل ممتحد برافراشته شد تصر میکنم یک حیله معاویهای برای سرگرم کردن باشد نیازی باه نیست اصل قضیه راحل کنید حداقل حصر ومحاصره شده غره رابرطرف کنید- به معاویه خبر دادند فلان قبیله متحد سروگوشش میجنبد وناراحت است ونیروی جوان قابل ملاحظه هم دارد- ایاشان هدایائی ازجمله کنیزان زیبای روی برا ریس قبیله وفرزندان ذکور ایشان فرستادوفرمودند شما از شرکتی که خرید ابریشم میکند ومال من است ماه هانه اینقدر سهیم هستید- افراد قبیله که حاضرنبودن یک سانتیمتر از قبیله جداشوند جوانان برای انکه پول دربیاورند وکنیز یا زن زیبارویئ بگیرند به شام وحتی به مصر رفتند- تقریبا قدرت قبیله متلاشی شد از هوش معاویه تعجب کردند؟؟-درانگلستان فیلم های جنسی تا -  فلیمهای- جنسی دونوع هستند 1- اموزشی که ازسن راهنمائی تعلیم میدهد ونشان میدهند ومقداری هم بصورت کارکاتور هست ودر دانشگاه فراوان استونوع دوم فیلمهای جنسی تجارتی هست که اینگلیسی ها معتقد هستند با فلیم های جنسی ایتالیا فرق اساسی دارند فلسفه دارد ادبیاتخاص ومسائل خاص را مطرح میکنددرکلاس های درس انگلیسی سه مطلب مهم است- یک سیاست انگلستان- دوم رابطه فرزندان با اولیا وسوم مسئله دوست پسر ویادخترکه بیشتر دختر است-جوانان تاسن بلوغ نرسیدند حق دیدن فلیمهای جنسی بایک ایکس راهم ندارند بعداز بلوغ وبه سن قانونی رسیدند یک ایکس را میتوانندببینن- هرگاه ازدواج کردن یا دوست دختر دائمی داشتد همهرا میتوانندببینند وگرنه تابیست وپنسالگی حداکاثر سه ایکس است ازسی سالگی دیگرمیگویند حتما مسئله جنسی راحل کرده است- من اخیراواردفیس بوک شدم سن من معلوم بود- هم متاهل هستم وهم سنی از من گذشته است نمیتوانم قضاوت کامل کنم ولی یک فیلم جنسی سه ایکس واردصفحه من شد ومشخص است مشکلات سیاسی جوان روز به روز شدت بیشتری پیدا میکند وروش معاویه بسیار کار ساز است-


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اخیرا درشهر تورنتو دانشمندان  ایرانی درباره بنیادگرائی وخشونت دراسلام وادیان الی وغیر الهی مورد کنکاش قرارگرفته شد- این جانب نظر استاد خانم فروغ جهان بخش رامورد نقدانتقادی علمی قرا میدهم- گرچه خودرا شاگرد ایشان میدانم- قبلا چند اصطلاح را بیان میکنم- کلمه ":اکس پیلین": که خانم دکتر ":تبیین": بیان کردند درحقیقت تبین کادمیکی مورد تائید عقلا ودانشمندان بخصوص درعلوم تجربی است به ":یاهو:" مراجعه کنید ودرمورد تبین درعلوم انسانی کلمه انگلیسی |" اکسپرس:"   است دلیل اش درنسبی گرای وبیان حداقل سه دیدگاه است- البته گاهی هم از –اکسپپیلن بکارمیرود که باضمیر مشخص میشود چناچه اکسپرس با ضمیر بکار رود معنای اجتهاد شخصی را داراست- برخلاف نظرایشان- بنیاد گرائی سابقه باتاریخ بشریت دارد یابشکل محافظه گرائی ویاتعصب  ویا دیکتاوری ویاسنت- ظاهر میشده است بشهادت تاریخ-اندکی هم نسبی گرائی موجود بوده است درتاریخ مدرن درغرب نسبی گرائی رشد قابل ملاحظه کرد- دانشمندان غرب بیان میکنند مابدنبال قوانین ثابت هستیم ولی علم  مانسبی گرائی رابه ماتحمیل میکند- پس درحقیقت انها بدنبال بنیاد گرائی هستند-اما بنیاد گرائی اسلام را حضرت استادمعزز اقای دکتر ایت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه  بخوبی روشن کرده است- که برایعلوم بشری نسبی گرائی امری  جبری است ولی برای خداوندمنان نقص است چون بکل علم وحکمتها وقوانین وخصوصیات ثابت ومتغیر بشر اگاه است لذا قوانین اسلامی بدودسته تقسیم میشودثابت ومتغیر که به راحتی مشخص میشود که متغیر تابع شرایط زمانی ومکانی است ولی نوع تغیرهم قوانین ثابت دارد- حضرات سعی میکنند که اسلام راتماما ثابت فرض کنند که هیچگونه تغیری ندارد واین امریک ظلم به اسلام است ویک لطف به غرب- –دلیلی که ازتغیر سنت مسلمان وحشت دارنددرکلیت ان است زیرا انرا کامل میدانند نه انکه  اسلام دارای بخش تغیرنیست!! فرمودند": درفرایند عکس العمل نسبت به شرایط مدرن- بنیاد گرایان- تعیین مصداق خطرودشمن کرده وتهدید عمیق وگسترده واگاهانه از شیوه های ابتکاری خود برای ایجاد مرزبندی میان": خودی وغیر خودی ":مدد میگیرند- بکار گیری خشونت عریان درحجم وسیع-در این میان  شیوه اصلی  این جماعت است- ایا مرزبندی خودی وغیرخودی فقط مخصوص اسلام عزیزاست یاهرایدولوژی وجماعت سیاسی این چنین است!!ایا اقای اوباما ونخست وزیر کانادا ونخست وزیر اسرائیل ویاهر کشور دیگری خودی وغیر خودی دارد یاندارد پس ای سازمانهای امنیتی وحشتناک گسترده واین ارتش ها ومراکز پلیسی وغیره نشان بر چه چیزی دارد؟؟که مداوم دامنه ازادی انسانهارادرغرب روه به کم شدن دارد؟!!درمورد خشونت بعدا بحث مفصلتری خواهم کرد-دراسلام خشونت درحقیقت یک قانون پر حکمت است- درقران میفرماید خداوندمنان از دشمنان خوداانتقام میگیرد این انتقام به چگونه است درحدیث از ررسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل شده است فردبه جهنم میرود به محض انکه پاک شد به بهشت میرود دقت کنید فرد پاک شود- نمیفرماید هروقت غضب الهی ارام شد فرد به بهشت میرود یعنی جهنم مرکز پاکسازی انسان است اسم این راقران انتقام گذاشته است- اصطلاحی انگلیسی-":کانتکس-دیپندنت:" جناب ظریفی انرا ترجمه فرمودند-متن وابسته به سیاق": در غرب دونوع روش کلی است- یکی امریکائی ودیگری روسی – روش امریکائی که خیلی نزدیک به روش حوزه است فقط بدرد خود امریکامیخورد مابقیه جهان- باید روسی باشند یا بخش عمده اش باید روسی باشد- جز گرائی  واستباط شخص جزو لاینفک علم است- بسیاری که براروپا میروند گیچ هستند که زبان راچگونه بایددرانجا یاد بگیرند؟؟- اصل مسئله این است زبان پیچیده ترین عنصریک فرهنگ است که اینه تمام قدیک فرهنگ هم هست سبک امریکائی با کتاب واحد شروع میشود البته نسبت به میزان تمیز وعلم افراد وذائقه ها وزمینها فکرساخته وپرداخته شده  است ولی تیپ شناسی ثابتی دارند وبر ان اساس کتاب رانوشتند دراروپا انرا قبول ندارند یکی اساتید زبان من درلندن به کلاس گفتند ما میبایست دراینزمان به فلان درس میرسیدیم ولی شماامدگی انراندارید درس به نحو دیگری ادامه پیدا میکند تارفع مشکلات وپیدا کردن قدرت تمیز  واستباط واگاهی کامل درشما پیدا شود هرکلاس زبانی درهر اموزشگاه درلندن باید داوطلب یا از شاگردان گلاس پرس وجو کند ویابادفترصحبت کند اساس جزوه است زیرا زبان نمیتواند بایک کتاب خاص تمام جنبه های فرهنگ وزبان رامشخص کند دراینترنت درباره تنیس درهنگ کنگ ویاددادان مطالعه میکردم که گویا دوایرانی هم برای یادگیری به انجا رفته بودند ورزش تنیس بخصوص درامریکا وتا حدودی دراروپا برای عده ای بسیار امرجدی وضروری است وچون این ورزش درامریکا بسیار گران است حتی ریس شرکتها که امروز ارتباطات بسیار پیشرفته شده است به هلند میروند واز هلند شرکت رااداره میکنند ودرانجا تنیس رایاد میگیرنند واخیرا هنگ کنک شرایط بهتری ایجاد کرده است حداقل سه ماه افراد برای یادگیری به هنگ کنک میروند باشگاه  های انها- سبک های مختلف دارند یعنی سیاق های مختلف دارند اسلام هرکس به اندازه قدرت تمیز واستنباط ودرک متون اسلام را درک میکند گاهی میتواند درست نباشد-در مسیحیت قرون وسطی کسانی که به کلیسا میامدند – که ما روح شریر داریم  ونمیتوانیم از ان نجات پیدا کنیم-انواع کارها انجام میشد واگرنتجه نمیداد فرد را داغ میزدند برای انکه شیطان یاجن از بدن انها خارج شود گاهی به فرد میگفتند که تورامیسوزانیم وشما شهید هستی ولی جن از روح شما خارج میشود وشما به جای انکه به جهنم بروید به بهشت خواهید رفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخلاق ائمه-بخش دوم- انواع اخلاق- اخلاق یعنی – روابط انسان با خدا –(خدامحوری)- با خود( خودباوری-وعزت نفس)-وبا دیگران(مردم داری) ودرنهایت همه ی بخش های اخلاقی- انسان را به قرب الهی نزدیک میکند- یعنی اخلقی که خداوند منان دیزاین کرده است(طراحی وسازماندهی وساخت وسازداده شده) انسان رابه قرب الهی میرساند نه اخلاقی که بشر دیزاین کرده باشد1-اخلاق حدامحوری- خداباوران همواره خداوند را دررفتارهای شخصی واجتماعی خویش درنظر میگیرندودر دایره  باید ها ونباید ها الهی با کمال دقت راه رشد وبالندگی را میپیمایند-هدف انها رضای الهی است وخداوند قطب نمای تنظیم کارها ورفتار انها است- انها بایبه کارهای بودن صفات حسنه روحخود را از الودگی ها پاک میسازند ودر نتجه- به کمال وسرافزاری میرسند که در زیربه نمونه هایی از احادیث مربوط  به این صفات اشاره میشود—انسان ازدوبعد تشکیل شده است- یکبعد قولی یانظری مدوام شعار میدهد وخطبه میخواند وحرف میزند- علمای اخلاق فرد زیادصحبت کند را قبیح میدانند زیرا فرد ممکن است خودرا میخواهد بزرگ نشان دهد با بیان انسان درمرز صفر جاده ایمان واقع شده است انسانی ساده است بقول غربیان وعرفا اگر ایمان بعمل دراید –اخلاق عملیاتگاه موقعیت فردبه میزانی که کجای جاده است مشخص میشود یکنور ایمان دارد که ضعیف است ویک نورکه درجاده بر اومیتابد اور منورتر وپیچیدهتر میکند وارتقا پیدا میکند کهبرای فر د عقب تر از اومشخص نمیشود مگردربحث وعمل- غربیان مثالی دارند غذا دردهان اندکی از مفیدبودن خودرا اشکار میکند هرچه مراحل طی کند مفیدبودنش بیشتر مشخص میشود ایمانهم چنین است-چرابایدخودرا باور کرد چون خداوندمنان میفرماید اثین باور با-باور سکولار فرق دارد- جاده ایندو هوباهم فرق دارد سکولار درتاریکی گاممیزندتصور میکند درجاده کمال است گرچه به علومی ست پیدا میکند وسرانجام به دره پرتاب میشود-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- جناب حضرت اقای بابک زنجانی قهرمان ملی است یا خائن ملی- به نظرحقیر قهرمان ملی است!! علت شکست اش بلدنبودن شطرنج دور زدن توسط بانک مرکزی بوده اس تاگر دقیق عمل میشد به راحتی غرب دراقتصاد دور زده میشد وهیچ کاری هم نمتوانست بکند بانک مرکزی ایران بایدمتقل میشدبه چین- سرمایه مستقیم به ایران نمیامد مثلا دراسلحه چین سهام ئخریده میشد وکارخانجات کهصدرمال چین هستند حاضربه ریسک هستند زیرا ضربه نمی خورند سهام انها خریداری میشد از انجه پول کالاها داده میشد با واسطه های مداوم درحال تغیر خریداری به ایران اورده میشد-  بحث کمی مفصل است درسال 1948ترک ها فهمیدندکه غرب سرانهارادرمسائل دانشگاهی کلاه گذاشته است دانشگاه لوکس هستند تنها بدرد غرب میخورند روش تدریسغلط است حافظه زیاد میخواهد بدون تعمق ریشه ای دراستدلال کهغرب رسیده بود که که نه تنها  مفید نیست بلکه ضد خلاقیت است- غرب امد سرترکیه را کلاه گذاشت- واستدلال این بود ما کارخانجات بسیار مدرن میاوریم ریاست ورهبری مدیریت باشما  کنترول فنی با ما جزدر چند قسمت برای گمراه کردن بلوک شرق مثلا پزشکی  سیاسی- وزرات علوم باید از عوامل غرب باشد وگوش بفرمان غرب  دروس باحجم زیاد با نکات ریز زیاد  وحفظ کردن وامتحان دقیق حفظی که سرانجام سمبل کاری شود ویدردنه دینا بخورد ونه اخرت  بجز کسی وارد دانشگاه شود هیج روش تحقیقی مفصل نخواند وریشه مطاب عمیق نداد ودردانشگاه فصلهای زیادبهم ئمربوط نباشد وریشه ای بحث نشود ومکاتب تحقیقاتی بلد نباشند وبرای غرب تربیت شوند تا سال 1968 هرچه جوان ایران درغرب گفتند روش دانشگاهی واموزش وپروش ایران غلط است گوشی بدهکار نبوددرفلیپین به همن نحو ودرجهان سوم هم بدین نحو- یک نابغه عظیم تراز انیشتین پاکستانی بود در رشته پز شکی تنها کسی بود تا اخر درجات علمی پزشکی بصورت جامع- یعنی تمام دستگاه های درخدمت پزشکی دقیقا علمی بلد بود وروی ان خلاقیت داشت وتمام روشهای تحقیقاتی درعلوم وعلم پزشکی مدانست ودران خلاقیت داشترفت پاکستان جراح قلب ومغز بود ایشان در یک بیمارستان  دریک ایالت  ریس شد از ایشان خواستند چه وسایلی نیازدارید ایشان لیست دادبرای قلب ومغز ازهرکدام نصفی خریدند بودجه به اندازهای بود که فقط برای امراض سادهای بکار میرفت هرچه نامه نگاری کرد توجه ای نشد- ایاشن یک روز سوار هواپیما شد امد درانگلستان شخصا این مطالبرا به من گفت- غرب فهمید کم کم ایرانیان مسئله ترکیه وپاکستان وفلیپین را دارند درک میکنند سروصدا راه انداخت روش تدریس وبرنامه ریزی ایران غلط است وجناب دکتر حسابی که ایمان دارم شخصت برجسته است به ایران امد وسعی کرد درسال 1968 وزرات علوم بوجود بیاد ولی تماما وزیر ها فرماسئونری بودنداز نوع داش چاله میدان دانشکا لوس انجلس برای بهبود وضعیت اموزش ودانشگاه ایران دانشجوی دکتری میگرفت ویک اقا وخانم خانم در رشته اموزش وپروش واقادرمورد داشگاه ایران چهارسال تحقیقت زیر نظراین دانشگاهشد من اطلاع داشتم که حداقل ده نفر تعلیم دیدند این ده نفر در ختم خانگی دائی من شرکت کردند وخاله من را به ایشا عرفی کرد که از من یک امتحان بعمل ایدبه شوخی ودرکارانها کمک کنم هشت نفرانها فرمودند کاری از پیش نخواهد رفت واین امرخطرناک است وهمین طورهم شد ریس وزرات علوم این دونفر خواست به چه مجوزی شما دوهزار نفر برای تحقیق دراموزش وپروش انتخاب کردید هرطرحی بریزید دانش اموزی که با روش ما فارغ التحصلیل شود وبخواهد وارد دانشگاه شود من راه نخواهم داد وچهار فحش چاله میدانی به ایشان میدهد نیروها قهر میکنند وبه امریکا بر میگردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امام صادق علیه السلام- میفرماید هرکس درهر موضوعی اطلاع دقیقی پیدانکرددرعمل دچار مصبیت میشود وباز ازمعصوم علیه السلام است که هرکس بدون دانش عمیق وارد عملی ویاکاری شد زیانش بیش از سوداش است-در انگلستان بودم-روزی شنیدم که یک افسر انگلیسی که همه فکر میکردندکه درجنگ جهانی دوم درقایقی نزدیک مرز روسیه توسط ناو المانها کشته شده است- به انگلستان پس ازچند دهه امد-درکل ایشان فقط چند جمله گفت-مقدمه ای عرض کنم زمانی که پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- ادعای نبوت کرد فردی به نزد بزرگ فامیل خود امد وگفت من از کجا تشخیص دهم که حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- راست میگوید- ایشان گفت اول از راه عقل ودرثانی  ببین خوداش وخاندانش به حرف های خودعمل میکند ویانه چناچه مدتی درمسائل سخت عمل کردراست میگوید وگرنه فریب کار است—المان ها درغرب شهرت بجنگجوئی دارند واگر موفق نشوند اهل انتقام هستند- انگلیس هااهل صوفی منش هستند ولی سلسله جدیدانگلستان دراصل المانی هستند جنگ را باسیاست ترکیب کردند بیش از المانها دردنیا جنگ راه انداختند زیرکانه عمل میکنند که هم مردم خودرا فریب دهند وهم دنیا را فریب دهند- درشرق روسها هستند که صبر زیاد دارند ولی انتقام سخت میگیرند- المانها درجنگ جهانی دوم با شوروی متوجه شدنیروی هاانها دریک محور قدرت پیشروی نداردلذا بدنبال ایجا یکمحور از شرق شورو ی بودندکه نیروها ی شوروی دوقسمت شود- ناوهای سنگین خودرا باانجا فرستند که شهر های ساحلی  راتهدید کند ونقشه پیاده شدن نیروهای را تهیه کنند- شوروی نیروی دریایئ خودرا ازدست داده بود وناو های انگلستان به انجا رفته بود ولی این ناوهای انگلستان قدرت مبارزه با ناوهای المان رانداشت- سرباز های رابایک افسرسوار قایق معمولی میکردند که بنزد ناو بروند وبه سمت ان تیراندازی کننددرحقیقت اژدرها وگلولههای توپ انهابه قایق بخورد تا کم شود وانها هم به رحمت الهی دچار شوند- حکومتی که با ملت اش اینطور رفتار میکند باما چه میکند؟؟ حدود بیست واندی رفتند این جناب که ان زمان تازه افسر دریائی شده بودبه فرماندناو گفت ما که کاری نمیتوانی بکنیم واین قایق طوفان هم از بین  میبرد جناب فرمانده فرمودند حال زمان وطن پرستی میخواهد مشخص شودوایجاب میکند ولی ایشان متوجه شد فرزندان نور چشمی از جنگیدن معاف هستند وقتیکه قایق از ناو دورشد جریان گفت انها گفتند ما برای اثبات وطن پرستی میرویم- ولی شمارا تا کنار ساحل روسیه میبریم ایاشان درکنار ساحال از قایق پیاده شد ونظاره میکرد طوفان شدیدبود یک دفعه متوجه شد که قایق درهوا است ولی ناو متوجه نشد که ایشان درساحل پیاده شده استدر شهرنزدیکساحل رفت وجریان گفت وشهر شورائی اداره میشد کارهای سخت انقلابیون بعهده میگرفتند وشهراز یک مساوات وفعالیت زیادی برخورداربود گفتند بهترین فردنظامی ماشما هستید رهبری نظامی رابعهده بگیرئدنقشه المان این است وایاشن توانست چند ناوجهرا غرق کند ونگذارد ناو نزدیک شود وبرنامه المان بهم خورد بعداز جنگ روسها به ایشان گفتند به انگلستان بر گرد- ایشان گفت من از انگلستان نفرت دارم واگربرگردم جنگی دیگر انگلستان راه میاندازد وهمین اش است وهمین کاسه- تا ادم نشود بر نمیگردم ادواج هم نکرد پس از مدتها روز تحویل سال یک کارت پستال بی نام نشان برای خانواده میفرستاد وانها بهاینتجه رسیدند که باید زنده باشد ولی چون گفته بودچیزی نگوئید میگفتند مرده است تا کم کم متجه شد کهنیروی دریائی بهتر شده است وکمی ادم شدند ازروسیه به انگلستان امدبلافاصله مقام سرهنگی به اودادند وریس یک ناوجه کردند وشرط اش ان بودکه درمقابل شوروی نخواهن جنگید واگربداند جنگ مضراست- نخواهد جنگید واین مسله بایدبرای ماهم عبرت باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- من نمیدانم چه اتفاقی افتاده است- که روشنفکران ما از چب به راست واز مذهبی تا ملحد ضد حکومت بسیار فهیم وشریف ما شدند- گوئی تاریخ این مرز وبوم وجهان را نخواند ه اند؟؟ بنابرقول استاد مرحوم عزیزم که غریق رحمت الهی باشد که فرمود منرا اگر در گوشت چرخ کنی ریز ریز کنند شیعه علی باقی میمانم وازخودم درغرب بسیارتعجب میکردم!! چهار کشور درجهان باستان وجوداشتند که مظهر علم ودرایت وعقل نسبی بودند  ایران-  اندلس- فلیپین-چین- اندلس که کارش را استعمار ساخت – حق اش بود یانبود کاری ندارم ولی من انهارا مقصر میدانم- این سه کشور بقول خیام عزیز خرسنی وخرشیعه به جان هم افتادند به این علت خر بودند- که حکومت دست طاغوت بود جز خوداش ورای خوداش کسی راقبول نداشت وهرکس حتی محبوبیت پیدا میکرد درخیابان به بهانه ای گردن میزدند- فرق سنی رابه جان هم میدانداخت وهدفعه از جناحی برعلیه دیگری حمایت میکرد وجنگ سنی وشیعه راه میانداخت وهمه تضعیف  رامیکرد استعمار غرب این سه کشور به وضع فلاکت رساند نمونه فلیپین که قبلا کمترین میزان اهنرا برای درست کردن یک میخ  تدبیر میکردند ولی استعمار درهنرستان ها یک تیکه اهن پنج کیلو میداد فقط باسوهان یک میخ کوچکساخته شود که شش ماه طول میکشید ان زمان ضعیفترین هنرستان از لحاظ علمی امریکا بود دروس هنرستان فلیپین ده درصد درسش هنرستان امریکا بود جز کتاب درسی به زبان انگلیسی هیچکتاب کمک اموزشی دیگری وارد نمیشد به رهبران شهر وقبائل چین انگلستان وامریکا پول زیادی میدادند کهدانشگاهیا خصوصی وکارگاهای صنتعی تعطیل شود ولی میزان رشد کارخانه غربی بسیار اندک بود واجازه ساختن اسلحه نمیدادند-جناب اقای مائو فرمودند مایک دستگاهی که سنگ راشانزده متر به هوابیاندازدنداریم ایران ازهمه بدتر بودبحث اش بماند تمام کشوره پس از انقلاب سختگیری شدید وبیگاری شدید وحمایت خارجیفراوان داشتند که برعکس ایران است-تمام اساسنامه از یک بقالی گرفته تاقانون اساسی کشورها دراینترنت هست حال کسی دردانشگاه خرج دراین موارد درس نخوانده باشد قانن اسلام را بانها مقایسه کند تاعظمت اسلام رابفهمد عیب درجای دیگر است واز اول انقلا ب نفس مامیخواستند بگیرنند ومداوم شلاق عذاب وارد کردند-درحدیث است هرکشوری بخود ظلم کند ولو بعدا توبه کند خداوندمنان به زودی مسائل انهاراحل نمیکندتازجربکشند وبفهمند کاری به این سادگی نیستکهمدام ظلم کنند وعقب بیافتند وباتوبه بلافاصله مسائل حل شود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خانمی در یک مجله سکسی نوشته است- که من یک دوست پسری را نیاز دارم- که روز به صبح بخیر وشب بخیر اس ام اس زیبائی که خنده دار هم باشد بزند- زیبا –جذاب وپر احساس-( سانتیمانتال)باشد وهروز ما راز عقب دربغل بگیرد وزمزمه عاشقانه داشته باشد وباهیچ دختر دیگری روابط جنسی وعاشقانه نداشته باشد-خانمی نوشته است -خدای من- تو بهترین قاب زن هستیکه متوجه نیستی که داری قاب میزنی- خانمی دیگری گفته است به یک مجله سکسی دیگرسربزن-درانمجله نوشته است با کمال تاسف خانمی کهدراین مجله کار میکرد دربخش حفره روباه کار میکرده است قصد خودکشی داشته است؟؟! باز ماعبرت نمیگیریم سالهای قبل میگفتند هرپسر ودختری که لیست اسامی دوستان جنس مخالف بیشتری داشته باشد- فردی موفق تر است؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99