سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-چهل تیکه از شناخت جلال ال قلم- جلال ال احمد-نظریات شخصی است علت انگیزه نوشتن من مقاله فاخر رهبر انقلاب در باره جلال ال احمد در مجله نه دی- شنبه 18 شهریور بود- روش نگارش مقاله ایشان بسیار درغرب مو ردتوجه است البته این تنها موردنیست درباره نحونوشتن وتهیه کتاب هم طبق بالاترین روش نگارش دنیا که متعلق به شرکت فویلز انگلستان بود روش نگارش ایشان بقول استادمن در دانشگاه لندن تلگرافی حاوی نکات کلیدی راهگشا برای کشف حقایق پیچیده است که مشهور به سبک جعبه سیاه هواپیما است جعبعه سایه شخصیت جلال ال احمد است- دونکته اولیه که شناخت ان نسل بسیار اهمیت است وکمتر در جهان سوم به ان توجه شده است برخوردفرهنگها است تحقیقات درغرب نشان میدهد که فردی از هوای بیسار گرم که به ان عادت دارد به مکان بسیار سرد ببرید ویا فردی از ثروت به فقر ویا بلعکس ویا ازمحیط جنگلی به محیط بیابانی ببرید تاثیرات ان بسیارناچیز است برخورددوفرهنگ است که درحد خوردکننده است وایشان هشدارمیدادکه فکر نکنید-که درلندن هستید کار اسان است وبیشتر بچه ها اوائل لندن بر امریکا ترجیح میدادند زیرا نزدیک تر است به ایران تا امریکا- ومتاسفانه درکشورهای جهان سوم این فرهنگهای بیگانه بودن هیچگونه پاسپورتی و ویزائی وارد شدند ودرنتجه استاد فرووزانفر سبک دانشگاه را غربی بر سبک حوزه ترجیح میدهد وازاسلام عرفان رامیذیرد که برای غربی ها جاذبتر است ومیخواهند در ان مطلب کار کنند درحالیکه امت اسلامی به فقه توجه زیادی داشته است ودارد- در هرعلمی وفنی وموضوعی انسان دنبال دوچیز است یکی انکه سئوال ذهن خودرا پاسخ دهد دم به نکته جالب وبسیار بارارزش که به اصطلاح استادفقه مزه زیردندان داشته باشد ودقیقا غربی ها هم به همین موضوع رسیدند ومداوم سوال میکنند- جناب استاددرفقه میفرمودند که زمانی درحوزه قم بودم مسئلهای من بهخوداش گرفتار کرد ومن مداوم از خودم یپرسیدم که انرابا حواشیه اش درست میفهم ویانه وخدمت بزرگان میرفتم ومطلب را باانها درمیان میگذاشتم تا خدمت ایت الله العظمیمرعشی رحمت الله علیه رسیدم ومسئله رامطرح کردم وجریانراگفتم وایشان برقی چشمانش زد وخندهای برلب اورد وفرمودند که این مطلب یک نکته دیگری هم دارد که مزه زیر دندان است ومنرا تا این سن رها نکرده است وروزی جناب استادفرمودند که در درس امروز مزه زیر دندانی وجودندارد ویکی از اقایان فرمودند استادیکی هم خودش ما اضافه کنید- ایشان فرمودن چشم اگر چیزی به ذهن من رسید- بشر طبع اش براین است درتضاد رشد کند زمانی بی خدایان زیاد هستند مبحث توحید پر هیجان وپر مشتری است ولی اگر کسی مخالف توحید نباشد سریع ازان میگذرد درحالیکه مهمترین وجذابتراین بحث- بحث توحید است- دردوره نسل جناب جلال الاحمد بعضی موضوعات درحدی که لب زیر دندان باشد به زبان فارسی موجودنبود وبرعکس فرنگهای بیگانه درانموردها کار کرده بودند- وانهارا لب زیردندان کرده بودند- از عظمتهای جلال ال احمد مانندکوه میماندکه از فاصله دور عظمت خوداش را اشکار میکند- هیچگونه خودباختگی ندارد ویک انسان جاری است وبدنبال ارمان است وارمان رادرافق میبنید ویک اختلاف فاحش با ببعضی از روشنفکران که درضمن دیدن افق دره وپرتگاه بین راه هم میبیند کاری که قران وبخصوص علی علیه السلام درنهج البلاغه بخوبی انراتبین میکند ومانند غربی هانیست که به سمت پرتگاه میرود وسعی میکند راه حل پیداکند ویا پل بزند ویا ارام ارام بالا وپیائین برود وسرانجام هم دیر ولی به ته پرتگاه برسدوبقول حضرت رهبر علیه السلام اهل توبه نیستند- ار بحث های جناب جلال ال احمد بخوبی روشن میشود که مسئله جبر واختیار وسرنوشت را ازدیگاه اسلامی دراوائل خوب درک نکرده است زیرامطالبی که سئوالات روز پاسخ دهد موجود نبوده است ونکته ازادبودن از قید تعصب مذهبی است که دلیل انرابیان کنند جناب خانم استاد میفرمودند که روشنفکر تعصب دارد زیرا پله کانی برای پیشرفت میخواهد وبقیاد به ان پله کان یقین داشته باشد همانطور که فرد دراهنما ورانندگی به چراغ قرمز وسبز ایمان دارد وتعصب دارد واما تعصب سنتی ایشان میفرمود فرض کنید اول یک رودخانه زندگانی کند وهرگز طول رودخانه رانپیموده باشد تا انجا که رودخانه میبیند یکسان میبیند وفکر میکند که درطول رودخانه این چنین است ولی کسی جاری شده است میفهمد که درطول رودخانه یکسان نیست وبایدان فرد راجاری کرد حالاچرا بعضی روشنفکران ما جاری نمیشوند موردبحث انشاالله قرارخواهیمداد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی با صاحب مجله –چارلی هب دو- این مجله درتقسیم بندی نوع ان- چپ وانارشسیت تعین شده است وجالب است در فرانسه به انارشیست اجازه بیان میدهند؟؟؟- یک فیلسوف غربی میگوید ما هر ایده را درقله ان باشکوه ونورانی اغاز میکنیم ودر پایان به یک مرداب عفن تاریک ختم میشود- دلیل اش روشن است که میکربها قوی تر از سلولهای سفید هستند وبخصوص زمانی که هیچگونه حفاظ وهمکاری باانها نشود- اقایان باید بدانندکه تمدن بشری وارد دوره جهانی شده است واین امر یک امر ضروری وموردنیاز است ومیبایست درمرحله اول اخلاق جهانی را تفسیر وتعیین کند بهترین اخلاق را مشخص وملاک قراردهد ممکن است دراوائل یک نامعادله وجود داشت باشد که پلی اف ان به نفع شما باشد ولی سرانجام بازنده کسی است حق وحقیقت را نمیپذیرد- ومیبایست انجمن اسلامی درغرب بیشازهمه کوشش درشناخت اخلاق پرعظمت اسلام رابه خارجیان معرفی کنند وبدانند دوران شوالیه گری وصلیبی گذشته است-این مجله دو دوران داردکه از سال 1969 تا1981 که توسط پرفسورشورن برنیه وفرانسیس کاوانا بوجودامد ونام اش هاریکیری؟؟ یعنی خودکشی بسبک ژاپونی این نشان دهندفرهنگی است درحال سقوط است درهمان زمان بقدر ی نامه های تند از خوانندگان امد که انها را کر وکور ولال واضافه کردن شیطان ونامطبوه وکثیف لقب دادند که این لقب ها رسمیت برایانها پیدا کرد وبه همه زبانهای ملت فرانسه ترجمه شد- درغرب درعلوم انسانی وتجربی تحقیقاتهای گسترده انجام میشود وبقول هم استاد امریکائی در شیراز وهم استادانگلیسی در انگلستان برایهر رشته کوچک 5000 مقاله در سطح جهانی هر ساله تهیه میشودکه پانصدعددان وارد حوزه دانشگاهی میشود ولی هرگز در بسیاری ازجهات برعکس ان عمل میشود وبسیاری ازانها فقط تعدادخاصی مطلع میشوند مانند عملکردامریکا درایران- این مجله مداوم رهبران جدیدی پیدا کرد ولی عجیب است زیادتغیرات پیدا نکرداینجا است میبایست یک کاسه زیر نیم کاسه باشد ویک کارکتر شن ماسه ای ساخت به این مفهوم که شما که سرتان فقط از شن بالاتر است لطفاانرا به پائین سوق دهید- حضرت عظمت شهید بزرگوارحضرت ایت الله دستغیب رحمت الله میفرمودند میدانیدبالاترین بدبختی بشر چیست ان است که بگوید دلم میخواهد این دل اتش بگیرد این دل باید خانه الله باشد مطیع الله باشد وگرنه خانه الله نمیشود خانه شیطان میشود وسپس این مجله متوقف شد در سال1991 مصادف جنگ خلیج ازمابهتران افرادی دیدند که انمجله را بااسم چالری هبدو برای مبارزه با ترویستهای اسلامی تشکیل دهید واینان مسلم بود که یکمجله فراکشوری هستند-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به چاپ کاریکاتورهای مستهجن درباره عظمت هستی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یک مفسر سیاسی کانال خبری – سی –ان –ان بین این کاریکاتورها انتخابات امریکا رابطه دار میداند- وشخص دیگری باهمین نظر ولی معتقداست که کاریکاتورها میبایست درفرانسه به چاپ میرسیدنه درامریکا-فرانسه در بین کشورهای غربی درمسائل سیاسی بخصوص نسبت به سیاست مداران – گستاخ تر وبی ادبانه تر است- دفتر صنف روزنامه نگاران فرانسه –بنام چارلی هبدو- این سنت را بشدت تا امروز تقویت کرده است واخیراهم رهبر ان فرموده است دلیلی وجودندارد که انراتغیر داد وهمچنان باید باشد- ودفتری است که مشهور به سکولار افراطی است- که امروزه سکولار های افراطی با اسرائیل وحدت رای دارند وبه همین علت بلافاصله دردراواخر نوامبر سال 2005 که مجله دانمارکی ان کارکاتورهای مستهجن را چاب کرد بلافاصله همانها در فرانسه به چاپ رسید که توسط مسلمانان فرانسه ان محل با بمب اتش زا اتش زده شد- با جبهه گیری مسلمانان درمقابل اقای بوش که میخواست با زبان زور وتهدید مسلمانان را منفعل ومرعوب کند سیاست امریکا مجبور به تغیر ان روش شدوخشم خوداش را کمی جمع وجور کرد وبا جریان اخیر که هیج تصور نمیشد مسلمانان چنین خشمگیانه وارد معرکه شوند وتصور میکردند که گیچ باشند واعتراض مودبانه کنند- جبهه صیهونیست- سکولار افراطی برای انکه تحت تاثیر اقدامات هیجانی مسلمانان انها تحریک شوند ووارد میدان شوند این کاریکتورها دریک مجله هزل نویس در بخش لطیفه سازی برای سیاست مداران به چاب رساندند که باعث شود که در امریکا به صورت فعال در انتخابات وارد شوند وبه کاندیدی که بیشتر از اسرائیل حمایت میکند رای دهند ومذهبیون غرب را هم به حالت انفعال بکشند وبه اصطلاح روحیه جهادی مسلمانان را به سمت ارامش بکشانند- مسلمانان معتقد هستند که این کاریکاتور یک نوع اسلحه کشیدن بروی مسلمانان است و واقعیت هم همین است ولی اقایان میخواهند که انرا یکنوع توصیف از درک مذهب اسلام است که به افسانه بیشتر شبیه است تا یک مذهب؟؟؟ واین امر نشان میدهد که غرب سعی میکند که حقایق اسلام را تحریف کند وانرا به یک افسانه شبیه سازد کاری که قراربود جناب سلمان رشدی علیه العنت انجام دهد ولی نتوانست دوباره ان ایده را زنده کنند- ریس دفتر صنف که بانام مستعار چارب بهکه یکسال است که درتحت حفاظت پلیس است وترسیم کننده کاریکاتورها بانام مستعار لوز خودرا معرفی کرده است وگاهی نام مستعارکنسول رابکار میبرد- اخیر وزیر خارجه المان پیشنهاد محد.د کردن ازادی بیان داده است که که باعث نفت ریختن بروی اتش نشود که تصور نشود هرکس سعی کند با تاثیرات مخرب میتواند یک متفکر بزرگ قلمداد شود-غرب باید بداند برخورد منطقی با اسلام شناخت دقدیق اسلام است وبر خوردمنطقی با ان میباشد  این بهترین ومطمن ترین ومنطقی ترین است برخوردهای خشن وتوهین وافترا ومضحکه کردن نه تنها تاثیر ندارد بلکه مسلمانان را بشدت مستحکمتر خواهد کرد وارزش کشورهای غربی را زیر سئوال خواهد برد وباعث ایجاد نفرت بیشتر است – امید است که سکولار های غرب فریب صیهونیست بین الملل رانخورند وخود جداگانه به تحقیق گسترده دست بزنند وانچ ه حقایقی را درباره اسلام عزیز درک میکنند صادقانه به مردم کشورخود برسانند واز اعمالی که باعث نفرت مسلمانان میشود بشدت پرهیز کنند انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شگفتی ساز-خداوندمنان به فرشتگان فرمودند بشری راخلق خواهم کرد فرشتگان تصور کردند موجود نهیفی است که مشکل ساز است ابهتی ندارد وفق اش یک موجود معمولی است- ولی زمانی که خداوند فرمودند برای من بخاطراوسجده کنید –فرشتگان فهمیدند که موجودی شگفتی ساز خواهد بود- بعد از خداوند منان این موجود شگفتی ساز خواهد بود- لذا میتوان به این نتیجه رسیدکه انسان هم خوداش وهم اثارش بایدشگفتی ساز باشد-یهود زمانی که پیامبران علیهم السلام میامدند- میفرمودند اعجاز بکنار- باما وارد بحث عقلانی شویدوهفتصد خان عقلانی مطرح میکردندکه عمر پیامبران علیهم السلام کفاف نمی داد ممداوم بنبا بر عقل خود خرده میگرفتند این امر قران خوض نامیده است وفرموده است کهخوض نکنید وبهقبان ایمان بیاورید وعلوم انرااز پیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم یادبگیریدوانها این نکته رااز یهود یاد گرفته بودند-وعظمت شخصیت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همه راتسخیر میکرد ومرعوب میساخت وبخوبی میدانستند کهد عظمت قران وعمل به ان چقدر مشکل است وهمانطور قران میفرماید سنگینی ان کوه را ریز ریز میکند وحضرتاش مانند انکه مانند پر کاه است به انعمل میکند- حضرت به علی علیه السلام فرمودند بعداز من هرگاه پول خواستی برای شما کسرشان نیست که از یهود بگیرید وعجیب است نفرمودند که از مسلمانان بگیرید؟؟؟!! چند بار ایشان از یهود قرض کرد وعجیب است که هربار ان فرد یهودی مسلمان شد ویکی ازانان فرمود تو همان پادشاهی هستی کهتورات فرموده است دراخر زمان از جانب خداو.ند برای بشریت میاید وخودی یهودی درجاتی از شگفتی ساز دارد ومدتی است که مسلمانان ان ابهت الهی را ازدست دادند وامید است که انشااللهکه باز گردد که نشانه هائی درحال ظاهر شدن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی با طرفداران مسعود رجوی در غرب-امروزه کارشما به مراب سخت تر از گذشته است زیرا حقایق زیادی درباره این فرقه سیا ساز روشن شده است- وتاریخ مصرف ان هم روبه پایان است احتمالا رضا پهلوی پرچم دار اینده خواهد بود-غرب برای دشمنان قدر خوداش برنامه های دقیقی دارد- درمقابل کمونیست روسی وچینی کمونیست اکسفوردی را مطرح میکند که این کمونیست در پاکستان میشود نظریان جناب اقای بوتو وبین روشنفکران غرب زده پاکستانی ومفتی ها عقب افتاد پاکستانی یک جدال تعصب کور رابوجود میاور د که با دعوت کردن انهابه انگلستان واز طریق سئوالات خاص این نتجه ر ابدست میاوردکه که انها ارزشی ندارند درحالیکه صاحب تخصص هستند-وااز طریق سوالات خاص ازشبه روشنفکران پاکستاننی انها هم به این نتجه میرسند که انها ارزشی ندارنند واین تعصب کور را دامن میزند .درنتجه اسلام کمونیست اکسفوردی را توسط اقای بوتو وجه غالب ایدلوژئی پاکستان میکند وبقل انگلیسی ها وجناب دکتررمرحوم شریعتی کویری را بوجود میاورد که ارام ارام پاکستان را دربر میگرد. رسانه ها وسیاست وفرهنگ به سمت انان میچرخد تنها انها میتوانند که تمام مشکلات پاکستان به راحتی حل کنند بودن انکه تخصص های لازم راداشته باشند ویک جنبه شعاری توخالی وفریب مردمان انها رادرحقیقت بازی میدهند سعی نکنیدکه باشعارهای صرف گول بخورید کمی مطالعه کنید حقایق به خوبی روشن میشود واز احساسات خام شما بهره برداری نکنند وتنها راه نجات شما احکام دستورات ومتن مشعشع قرانی است که ازان دورنشوید که به تاریک ای که سرانجام ان اتش است خواهید رسید وانزمان تنها بایدخودتان را ملامت کنید وبس


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با تبریک به ارتش دلاور ومکتبی سوریه- شواهد نشان میدهد که ارتش به خود باوری رسیده است وقدرت ایستادگی لازم را دارد- وفضای نظامی نشان میدهد که شورشیان فقط در محیط سنگر بندی شده مطمن میتوانند شلوغ کاری کنند ودست به انفجارات سنگین بزنند تا ایجاد ونمایش قدرت بدهند گرچه در اعداداعتباری ارتش ها عدد صد است ولی من بر طبق ارزیابی سپاه عدد پنجاه را انتخاب میکنم- نودونه درصد افراد شورشی کمتر از سه خواهند بود- ورهبران نظامی حداقل 38 انتخاب کنید و ومسئول هدایت ار- پی- چی هارا بیش از نوزده باشد وتداراکات بالاتر از ده باشد نقاط بحران به گردان های مستقل ویا نیمه مستقل با فرماندهی سرتیپهائی که دران مورد درکنکور موفق بودند بسپارید که یک سوم انان کماندو باشند ومابقیه نمرات بالائی داشته باشند قدرت مانور اکثر ومسلط را به نفر بر سپارید که حداکثر از سیصد قدمی با مانور های حساب شده به به دویست وپنجاه ودویست متری نزدیک وتیراندازی کند واز سنگر امن به سنگر امن برود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درجات بهشت-تحقیقات مختلف انسان درشناخت انسان به این نتجه میرسد که انسان درجاتی را میتواند پی درپی بدست اورد که به حقیقت بقول قران عوالم است دنیائی بعداز دنیائی که توصیف ان مستلزم شناخت علم توصیف است وسپس مستلزم شناخت علم استنباط است لذا در غرب بیان میکند که انسان برای رسیدن به این درجات باید دوراه باهم بپیماید- یکی شناخت انسانها ودومی شناخت موجودات که سازنده انسان خواهد بود وهرچه بیشتر دراین موارد مطالعه کند به نتایج علمی بالاتری دست پیدا میکند وروح او چناچه در درک استنباطی دقیقی بپیماید هم از لحاظ علمی وهم از لحاظ انسانی به درجات بالاتری میرسد که بقول علما درجات علمی وانسانی در تحت سیطره مادی است وفاقد درک مکاشفاتی وملکوتی است- تحقیقاتی در اندلس درباره کتب نگاشته شده توسط انان است که متاسفانه بسیاری از انها سوخته شده است بعلت انکه انان باقران واحادیث تا حدودی دست نخورده سرکار داشتند یک دید علمی نگارش فوق العاده دقیق وپیچیده از لحاظ علوم تحقیاتی از حقایق اطراف خود داشتند که امروزه مایه تعجب است وتمام مراحل تحقیق به زیبائی هرچه تمام تر درانها یافت میشود امروزه تحقیقات به سی بخش تقسیم میشود که انها تعداد زیادی از این بخش ها رسیدند که نتجه تاثیرات قران واحادیث است درهر موردی زوایای دیدلازم راداده است ولی متاسفانه دربخش مکاشفات بسیار ضعیف هستند ومتاسفانه دربخش برادران اهل تسنن این شناخت مداوم ضعیف شده است- لذا اعمال انسان تکثیر واحد نیست بلکه کثرت است هرکدام نتایج خاص خود رادارد هر درخت بهشتی عوالم خاص خوداش رادارد ومراحل دنیائی لحظهای مکن است تغیرات شگرف ایجادشود ودر برزخ به همین سبک ودر قیامت با سرعت بیش از نور به تکاملها میرسد


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0