سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به گم شدگان درانگلستان- نظریان شخصی است اینها دوحالت دارند ویک حالت انها برای سازمانهای حساس امنیتی به استخدام درمی ایند- به نظر میرسد به خلاف گذشته که میبایست از افرادبسیار اگاه وبسیار باهو ش استفاده کنند که به ایدلوژی وسیستم حکومت سخت معتقد هستند- از افرادی که زیرکی هائی متوسط دارند ولی بشدت اطاعت پذیر میباشند یک رگه خشونت های انفجاری دارند که درتحت تعلیمات سریع به ارامش میرسند بخصوص که بافردی مواجهه شوندکه گاردقوی تر دارد- من روز ی از محله ایرلندی ها باز میگشتم دوجوان جلوی من سبز شدند یکی بیست دوسه ساله ویکی هیچده ساله بزرگتر یک لباس قدیمی نایلونی رنگی تن اش بود وبسیار ارزان قیمت وبااستین کوتاه ومژه بشدت مشکی تیره براق بود وپودر زنانه کرم ونارجی زیادی زده بود وان جوان هیچده ساله هم تاحدودی کرم سفید زنانه زده بود به نظرم امد که کار گرا ن ساختمانی ساده هستند واز من پاسپورت خواست ومن مدتی به اوخیره شدم واوهم بشدت غضبناک به من نگاه میکرد ومن کم کم عصبانی شدم وهردو ترسیده بودند بزرکتر سرش به چپ بر گرداند ویک کارت پلیس مخفی بیروان اورد ودومی درحالیکه لبخندی در لب داشت انهم کارت پلیس مخفی را بیرون اورد وهردو خیلی شبی اقای لوک که درفیلم نشان میدهدگم شده هستند ومن گفتم پاسپورت منرا از جیب من زدند وچون متوجه تغیر روحیه من شد بزرکتر کمی شیر شد وگفت شما باید تا بیست وچهار ساعت خودتان را به پلیس معرفی کنید ومن گفتم بسیارخوب ومنظر شدم چه میکنند ومثل برق گور وگم شدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اتش به حومه پایتخت یونان رسیده است اقلا المان دراین موردکمک کند- وظیفه ما ومسلمان است که دراین مورد کمک کنیم وازافاضل قم شخصیتی ها برای دعا باران به یونان ارسال از راهب وراهبه های مسیحی که اعتقادی دراین موارد دانند بخصوص راهب وراهبه های سوری به انجا ارسال شود ودراویش درایران دعا بفر مایندانشا الله مقبول واقع شود


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به جنبش غیر متعهد ها- امروزه که در این جنبش در تهران بر پا میشود سخت موردخشم اقای اوباما قرار گرفته وحتیاز رفتن جناب اقای بان- کین –مون به تهران سخت ارزده خاطر گشته است – چرائی اش دراین است کهسنت ومدل سابق جنبش که امریکائی بود دیگر بران درتهارن حاکم نخواهد شد وجنبش واردفاز جدیدی میشود زیرا جنبش میخواهد واردفاز اهداف جهانی ویک استراتژی واحد معارض باغرب طرح ریزی کند ویک شبه امت جهانی رابوجود اورد که این اهداف مخصوص امریکا است درحد وقواره جنبش نیست انهم امریکائی که سیاست جهانی ترومنی را میخواهد سرلوحه خوداش قرار دهد وان سیاست جهانی ترومنی را دوباره احیا کنند درحالیکه زیر ساخت ان دیگر قابل بوجود امدن نیست-0 کشورهای جنبش غیر متعهد ها- بخوبی به ضعفی که دراثر پیروی از غرب به ان دچار شدندوملت ها دیگر این سبک را رانمیپذیرنند وغرب هم توان سابق راندارد وخود با مشکل عدیده روبرو شده است ودرداخل خوداش به شکافی که هروز عمیقتر میشود دچار شده است- وحداقل این کشورها بایدچند سیاست مختلف را ازان یک داربست درست کنند که درحقیقت سیاست جنبش را درمیزانی از ضعف وکم سرعتی قرار دهند که غرب بر انها خشم نگیرد بعناومثال جناب کشور اذربایجان هوس کرده است که داخل جنبش شود- دلرحالیکه انگ به سوریه میزند که ضد جنبش واهداف جهانی عمل میکند؟؟!! امریکا تابحال این مهارت راداشت که جنبش راکم جان وکم رمق کرد ولی اگاهی ملتها که مایل هستند هم به اهداف داخلی خودبرسند وهم اهداف جهانی انها قابل قبول باشد وهم ادبیات سیاسی خودرا درجهان به صورت مستقل مطرح کنند درکل جهان وضعیت اقتصادی روبه وخامت میرود وامریکا فقط بدنبال اهداف شخص خوداش است وهمه را مخفیانه میخواهد قربانی کند امروزه سازمانهای زیادی جداگانه بوجود امدهاند که از غرب پیروی نمیکنند وبه موفقیتهای هم رسیدند ودر اینده مسلما تعداد انها به مراتب زیادتر از حال خواهد بود وامریکا بخوبی روشن کرده است که در تمام زمینهای بینالمللی کله شقی عجیب استالینی وترومنی را دارا است- جنبش از روز اول از یک بستر مناسب درستی رابوجود نیاورد وبه یک سری اهداف وسیاست ها واستراتژی دقیقی را روشن کرد واز همه مهمتر تصفیه لازم را بکارنبردوبدنبال کمیت رفت نه کیفیت ودرنتجه ان اثاری که میخواست به ان برسد دران ناکام شد ودراثر سیاست های بچه گانه رهبرانش که خودانها از صحنه سیاسی باورشکستگی خارج شدند تنها به دخاط ملتها این جنبش باقی ماند- امروزه دراکثر کشورهای این جنبش جنگهای داخلی زیادی رخ داده است که تنها بعلت حرص واز غرب بخصوص امریکابوده است ودر اینده هم باز رخ خواهد وتقریبا هیج نقشی در اهداف جهانی وسیاست های وابسته به بصورت مستق ل نداردواین امر امروزه برای ملتها قابل قبول نیست فقط دراین جنبش است که اگر بدرستی عمل کند میتوانند ارمانها واهداف داخلی وخارجی هخود رابه بحث بگذارنند وسرانجام به یک شبه امت جهانی نائل شوند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم-به یادکسی که هم در عبادت علمی وهم عبادت عملی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را شگفت زده کرد- بهترین شما کسی است که دربرخورد بامردم مهربانترین ودر برخورد با هسمران خودبزرگوارترین باشد-اه از ان پیمان شکن کز کینه ی خم غدیر- اتشی افروخت تا هم خم وهم پیمانه سوخت- کرکس دون پنچه زد بر روی طاووس ازل- عالمی از حسرت ان جلوه مستانه سوخت- دیوان مرحوم عارف شهیر کمپانی-2- به دنبال مریضی امام مجتبی علیه السلام وبالا گرفتن بی تابی درد انبزرگوار- حضرت زهراعلیه السلام فرزندش راخدمت رسول صلواته الله علیه واله والسلم برده وفرمود- ای رسول الله خدا- پروردگار رابخوان تا فرزندت راشفا دهد پیامبر ارکم صلواتهالله علیه اله والسلم فرمودند نخستین کسی که داخل بهشت میشود فاطمه سلام الله علیها است-3- ای سلمان- خداوند بزرگ زینتی وتختهای طلائی برایدر روز قیامت ذخیره کرده است-4-علی امامی ربانی والهی وهیکلی نورانی ومرکز توجه همه عارفان وخداپرستان وفرزندی از خاندان پاک- سخنگوی بحق- جایگاه اصلی محور امات وپدر حسن وحسین دودسته گل پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم ودوسرور جوانان اهل بهشت است-5- یا رسولرسول الله- دستانم درکار کردن با اسیاب سنگی تاول زده- زیرا گاهی گندم ارد میکنم وزمانی ارد راخمیر میسازم ونان تهیه میکنم-هرچند که قبر تونهان است- نان تو فراتر از جهان است- درموج بلا – تونوح مایی- جسمیم همه- توروح مایی- جواد محدثی-6- راضی شدم که خدا پروردگارمن باشد وتو ای پدر جان- پیغمبر من باشی- وپسر عمویم شوهر وولی من باشد-عصمت یزدانی ومعصومه ای- زوج تو مظلوم وتومظلومهای- داغ غمت بر دل رنجورماند-قدر تو وقبرتو مستور مانده-رضا موید-7-حضرت زهرا علیها السلام در پاسخ فرمایش الهی در روز قیامت که خطاب ان حضرت میفرماید: از من چه میخواهی طلب کنم- میفرمایند- خدای من تو اروزی من ونهایت امال وامید من هستی واز تو درخواست میکنم که دوستان من ودوستان خاندان مرا به اتش نسوزانی-8-من دنیا {پرستی} را دوست ندارم-9- اگر به انچه امر میکنیم عمل میکنی واز انچه شما بر حذر میداریم- دوری میکنی- از شیعیان مائی والا هرگز-10- هنگامی که رسول الله خداصلواته الله واله والسلم بر زهرا اطهر سلامالله علیها وارد میشدند به احترامشان می ایستاد وایشانرا می بوسید وسپس درجایگاه خود مینشانید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به یادکسی که هم در عبادت علمی وهم عبادت عملی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را شگفت زده کرد- << از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- اگر زیبائی در هیتی جلوه گرشودهمانا فاطمه سلامالله علیها خواهد بود بلکه فاطمه سلامالله علیهاباعظمتترازان است>> اسوه هر مرد وهر زن وهر مخلوق ذی الشعور- حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید-":هرکس به شناخت حقیقی فاطمه علیها السلام نائل اید-هراینه شب قدر را درک کرده است- باقیاس از گفتار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بایدگفت بالاتر از شب قدر است": اینک چند حدیث که بوی سیب بهشتی میدهد وچون اب کوثر سیراب میکند از محضر حضرتش نقل میشود که بر گرفته از کتاب چهل حدیث جناب اقای مهدی نیلی پور است-1-سعادت وخوشبختی(خاص الخاص) همه سعادت ورستگاری.حقیقت واقعیتسعادت ورستگاری برای کسی است که علی علیه السلام واله والسلم رادر دورانزندگی وپس از شهادتش دوست داشته باشد-2-اسما بنت عمیس گوید- در زمانی که حضرت زهرا علیها السلام بیمار بودند دیدم که ان بانو روبه قبله نشسته- دستها رابه سوی اسمان بلند کرده ومیفرماید-پرودگارا ومعبود ا تو را سوگند میدهم به انان که ایشان رابر گزیدی وتور ا سوگند میدهم به گریستن فرزندانم در فراق من که شیعیان وگناهکاران شیعیان فرزندانم رابیامرزی-( برای بدست اوردن گنج به کاخ بایدرفت نه در خرابه که عقرب مرده پیدا میشود)-3-": خنده وخوشروئی در بر خورد با مومن- ادمی رابهشت رهنمون میسازد- وخوشرویی در برخورد باانکه دشمنی میورزد ادمی را از عذاب دوزخ نگاهمیدارد-4- هرکه خالصترین عباداتش رابسوی خداوند بالا بفرستد –خداوند بهترین مصلحتش رابرای اوفرو میفرستد) شهادت-5- همواره در کناره مادر باش- زیرا بهشت زیر پای مادران است- پس بایدهمیشه اول درکنار حضرتش بود- هنگام دعامشی اودیگر نگری بود- درجود وسخا شیوه اش ایثارگری بود- تنها نبود مفتخراز ام ائمه- دلسوخته یک مادری بهر پدری بود- گردختر او زینب کبری است ولیکن مانند حسین بن علی اش پسری بود—6-تو به عظمت ومقام برتری از همه افریده ها از همه افریدهها رسیدی وجن وانس از عظمت از عظمت وستایش تو بازمی مانند- مقصودم(علی) است بهترین کسی که گام بر خاک نهاده –اوکه صاحب بزرگی- بزرگواری وفضیلت ونیکوکاری است والایی های اخلاقی وبزرگی از ان اواست تا انگاه که مرغان بر شاخه هابه ترنم مشغول باشند( حدیث خاص الخاص رافضیون)-7- نیکی به والدین سپری در برابر خشم الهی است- گرچه زنبود لیک مردانه- از قیام اتشی افروخت- درس احقاق ودفع ستم- به جهان وجهانیان اموخت- شهریار—8- حسن جان مانند پدرت باش وریسمان رااز گردن حق بردار (کنایه از رها کردن وازاد کردن وافشا کردن حق) –خدای احسان کننده را پرستش کن وبا افراد دشمن وکینه توز دوستی مکن---سینه ای کز معرفت گنجینهاسرار بود- کی سزاوارفشار ان در ودیوار بود ایت الله غروی اصفهانی-9—ای پیامبر خدا همانادختران مردم در ازدواج خود درهم ودینار مهریه خود قرار میدهند پس فرق من باانها چیست؟ ازتو میخواهم درهم ودینار را مهریه من قرار ندهی- بلکه از خداوند بخواهی تا مهریه من شفاعت از گنکاران امت اسلامی باشد-امام حسن علیه السلام:" هرگز احدی رااز مادرم عابدتر ندیدم:"-10- صبر بها وبهانهی جلب پاداش حق تعالی است-11—درخانه ما غذایی نیست مگر به اندازه خورتک کودکی- اما امشب گرسنگی را تحمل میکنیم وهمین مقدار غذا راهم به مهمان می بخشیم- لم یلد بسته لب وگرنه بگفتم-دخت خدایند این دونور مطهر امام عظمت راحل رحمت الله واسعه-12-علی جان جانم فدای جان تو وجان وروح من سپر بلاهای جان تو- یا اباالحسن اگر تو در خیر نیکی به سر بری باتو خواهم زیست واگر درسختی وبلاها گرفتارشدی باز باتو خواهم بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- به بهانه دیدگاه غربدر باره انقلاب شکوهمند شیعیان ومردم عربستان-غرب بدون سند مداوم ادعا میکندقلمه ازادی وپیشرفت وبدستاوردن حقوق مسلم جامعه را که کاشته شده درحال پروش استمیخواهد با اجازه دادن به جنایت کردن وسرپوش گذاشتن وراه کارهای عملی دیگر کهدر پارچه سیاه پوشیده شده وبه سران حکومت عربستان داده شده است واخباری با بی پروائی چون جعل احادیث ساختخ وپرداخته میشود وبا اب وتاب زیاد بیان میشود که حتی موردلعنت سازمانهای خبری واقع میشود واعصاب فرهیختگان مطلع رابهم میریزد وعلنا اجازه خفه کردن حقایق را میدهند وهمچنان بکار خود ادامه میدهند وتمام دستاوردهای انقلاب مردم را سرپوش بگذارند ودر زیر نقاب دروغ گفتن پنهان کنند کی از سیاست مداران امریکائی به انقلابیون مسلم پیام داده است که هرچه بیشتر شهید بدهید بیشتر ضعیف میشوید؟؟؟!!! جالب انکه نقش دادگستری ها را دراین مسئله خنثی کرده اند واز گردونه ومسیر جریانات بیرون کشیدن وجریان دادخواهی را درانها متوقف کردند گوئی اصلا وجود ندارنند- و وظیفه ونقشی دراین موارد ندارنند واین بی طرفی ابروی گرانقیمت بریا انها قلمداد کنند تا زور وزر وتزویر پیروز شود حتی این سئوال که جامعه شیعیان ومردم عربستان سخنگوی بایا داشته باشد ویانداشته باشد اصلا اجازه چنین تفکری راهم نمیدهند وجالب انکه ملکه انگلستان این سئوال را سیاست مدران انگلستان هم کرده است؟؟ وباید گفت چه کسی بهتر از شما که دربین مردم بشدت محبوبیت دارید چرا این نقش رابازی ایفا نمی کنید-؟؟؟!! واین مردم هیج جناح سیاسی رسمی که ازانها درباره حقوق خودشان دفاع کند ندارنند انهم درقرن بیست ویکم وبا ان سازمان عظیم بی. بی وسی- وهیچ سازمانی که بی طرفانه نظارت کند وحقایق رابیان کند وجو ندارد امروزه که درجهان غرب ده سازمان وحزب مثل قارچ میرویند یکی هم محض نمونه در عربستان وجود خارجی ندارد وحتی جناب وبی .بی.سی که جریانات مخفی زیر زمینی دولت ها رابچشم تیز بین میبنید این مظاهر روشن را نمی بیند- زیر خود کرده را تدبیر نیست

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حادثه بگرام- نظریات شخصی است- به نظر حقیر یک سیاست پیچیده اعمال شده است وداستان تمام ساختگی است-   یک نبرد تمام عیاری حیثیتی در افغانستان جریان دارد ومدتها درباره ان هیچگونه کنفرانس ویابحث وحتی اعلامیه داده نمیشود وهیچگونه حتی یک خبر نظامی رقیق هم گفته نمیشود وجناب رامتی ریس جمهور جمهوری خواهان که بنا بر بعضی گزارش ها اطلاعات جاسوسی ونظامی بالائی دارد سکوت اختیار کرده است واز لحاظ علوم نظامی درست است سازمانهای جاسوسی ضد امریکا درافغانستان از ایستگاهی به سازمانهای مخوف تبدیل شدند وبه اصطلاح لایه گذاری های دقیقی وپیچیدهای را بوجود اوردند لا امریکا کاملا مشخص است الات نظامی پیچیدهای رانمیتواند وارد کند ونمیتواند تشخیص دهد که تاکتیک های نظامی دشمنانش از کجا سر چشمه میگیرد- وقدرت انها درچه حدود است یک جاسوس روسی تا امروز به دام نیفتاده است-ورود ایشان به فرودگاه بسیار سرد استقبال میشود وکاملا افرادنشان میدهند که وضع رعب انگیز است واگر فرماندهی با ایشان لبخند میزد یک تاکیتک هنر پیشهای است چیزی خنده دار دارد میگوید وبه این سرعت تصمیم گیری نشان از ان است که قبلا تصمیمات گرفته شده است پر واضع است که به اصطلاح معروف نان بودن مایه فطیر است وامریکائی میخواستند خلیل ارزان وساده افغانستان راتصاحب ورام خود کنند واسلام ممکن است امیتاز بدهد ولی ضربه فنی نمیشود وکم کم وارد تکنیک زدن میشود واینهمه احساسات هارا جریه دارکردند حماقت عظیمی بود که تصور میکردکه میتواند مانند سرخپوستان امریکا با اسلام رفتار کند و علت مخالفت مردم را به گناه ریس وکیلیکس بیاندازد- امید است که امریکا پند لازم را بگیرد وبداند جنایت درقبال مسلمانان روزی پاسخ سختی راخواهد چشید وتا دیر نشده توبه کند وراه کمال وانصاف وعدالت وهمکاری صمیمانه بپماید شخص به پیش اقای حسن بصری امد البته تعداد حسن بصری ها سه نفر هستند ودرمعروفترین انها هم مناشقات زیا داست ولی بصره انزمان تولید کننده سیاست چرچیلی بود وگفت من حدیثی رادیدم که یک مسلمان هفتصدهزارسال درجهنم خواهد بود تا پاک شود وسپس به بهشت رود حسن بصری اهی کشید گاشگی ان مرد من بودم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99