سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم-بخش دوم- نیم نگاهی به فیلم- دبیلو- نظریات شخصی است بعضی نظریات حدسی است- شکست سیاسی بوش پدر- حاکی از ان بود که امریکا برای جبران ان وارد دوران مغولی اش شود ه درداخل به دلائلی که گفته میشود وهم درخارج ماند دوران مغولی رضا شاه دراوائل وتا حدی درمحمد رضا شاه دراوائل ودراواخر- بخصوص امریکا که از اقوام زیادی بخصوص مسلمانان و ورود 350000 مهاجر هر ساله برخوردار است درجهان باضعف های زیادی روبرو شده است عصر بوش پسر شگفتی های سیاسی زیادی که درجهان نادر بود زیاد رخ داد- مانند جریان برج های دوقلو که بسیاری دفاتر خود را به کشور خودشان ویا جای دیگری بردند- حملات وحشیانه امریکا به عراق جنگ با لبنان وجنک باغزه که امریکا پشتیبانی شدیدی کرد جنگ با یوگسلاوی وجنگ با مسلمانان یوگسلاوی واعلام جنگ با مسلمانان بعنوان جنگ های صلیبی وجنگ اخر الزمان وابداع مذهب مسیحی- صیهونیست توسط اقای بوش- حملات بی وقفه به اقای دکتر احمدی نژاد عزیز که درتاریخ غرب سابقه ندارد ایران هراسی – اسلام هراسی-ایجاد زندان های مخفی زیاد کنترول شدید مردم امریکا بصورت همه جانبه حتی ایمیل انها کنترول میکنند کنترول شدیدمردم خاور میانه درامریکا یک دفعه بعضی شهرها تا حدود 95 درصد نا امن شد مانند اوکلند هارلم وغیره دزدی جوانان برای تفریح که انمتوجه میشد کدام اپارتمان برا مدتی به کانادا رفته با نردبان گذاشتن دزدی کردند ودستگاه ها عکس را میگرفته ولی فرد پیدا میشد وولوازم های ماشین را دراخل زدن مثل اب خوردن فروش دستگاه امنیتی در سطه بسیار پیچیده ولی کم اثر ایجاد گنگ های زیاد بخصوص دربین جوانان مهاجر ایجاد کمپانی که بتوانند کارخانجات به خارج کنند که یکی از روسای مهم ان همیان اقای رامنی است وگفتن انکه هرکس با ما نباشد بر علیه ما است ودخالت شدید درکشورهای مختلف ونمونه های زیادی وشروع کردن که پلیس غول نشان دهند ومداوم برخ بکشند وکنترول بی جهت پلیس درهمه جا بخصوص درفرودگاه ها وازیاد بی جهت قیمت نفت و وهزینهای نجومی زیادی در ارتش وسازمانهای امنیتی وبسیاری مسائل دیگر اگر نحو بالا امدن اقای بوش پسر رادقت کنید کاملا زمینه رابرای ایشان امده کردند که این نقش رابازی کنندو ولی زماین است ضعف های امریکا بر خلاف انکه مداوم جلوه نمائی میکنند که به عظمت است پای طاووس مشخص میشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم- دبیلو-نظریات شخص است- بااغاز انقلاب اسلامی ایرانحرکت روبه مرگ سیاست اسرائیل شدت پیدا کرد وکنترول نفت ومدیر یت ان از دست اسرائیل وامریکا خارج شد وقدرت نظامی اسرائیل روبه ضعف رفت صدام که عبد وعبید امریکا بود نتوانست اقدام مهمی رانجام دهد گرچه به ظاهر ضد امریکا بود ولی درباطن میخواست بر موج سوار شود وعراق رابرای امریکا حفظ کند وامریکا میدانست که صدام مقصر نیست ومردم مقصر هستند باید به انها گوشمالی دهد با بهانه انکه صدام ضد اسرائیلی است وعرضه هدایت مردم راندارد ودمکراسی را رعایت نمیکند خواست بر عراق پیروز شود وکنترول سیاسی عراق در دست بگیرد وجبهه ضد امریکائی واسرائیلی را سرنگون سازد وجلوی پیشرفت انرا بگیرد وتاثیر ایران رادر منطقه خنثی سازد وجلب توجه شرق وکشورهای کلیدی راهم کرده بود همچنان که درفیلم میگوید- وبر خلاف سیاست غرب درمابقیه جهان زیر ابی است در خاورمیانه شمشیر را از رو بستند و نمیتوان در خاور میانه با سیاست کلاسیک ورسمی وعرفی اقدام کرد همچنان که اقای |:"درفاس:" که درنقش اقای دیک چنی باز ی کرده است که از سناریوئی که دران درجلسلات سیاسی حرف های بنجل وبی سروپا گفته میشد سخت ناراحت بوده است ونمیتوانسته دقیقااقای دیگ جنی باشد وکاملا مشخص است که این گروه اقای بوش دقیقا هیچکدام یک فردسیاسی متعارف نیستندوهمگی کارچاق کن هستند که سناریو را با روش مبتذل به اجرادرمیاورند ولی دران بقول ایشان امریکائیهای بیسواد راخوشحال میکنند وبه همین دلیل هیچکدام پس از پایان دورشان درمر اکز علمی سیاسی انتخا ب نشدند کار را درحقیقت سیاست مدران قبلی کردندکه امریکا تقریبا تنها ابر قدرت شد وانها ازاین موقعیت سواستفاده کردند که نانرا به تنور بجسبانند واسرائیل از ورطه هلاکت نجات دهند درست مانند کارهای شاه وصدام-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- علائم ظهور-بخوبی میتوان اجتهاد کرد که برپائی سازمان جنبش غیر متعهد ها درایران جزو مصداق نقش رهبری مذهبی جهانی ایران دراخر الزمان است که نقش ایران وقم دراخرالزمان بسیاربرجسته وممتاز است وبهدیگراحادیث از این سنخ میتوان بسیار امیداوار شد- وجای تعجب ندارد زیرا تنها فرهنگی که بافطرت سازگار است وبعلت انکه فطرت درهمه انسانهای یکی است تنها فرهنگی هست که بشریت میتواند انرا یکسان درک کند وانسانها را از پراگندگی نجات دهد وازمایش این هدف زیاد مشگل نیست فقط افرادی که مریض روانی ویامستضعف عقلی میباشند-استثنا هستند- غرب وشاه از امام حسین علیه السلام وحشت زیادی داشتند ورژیم شاه تنها روحانی برجسته ای که تا حدودی قبول میکرد حضرت ایت الله محمد تقی جعفری رحمت الله علیه بود که ایشان به ظاهر کاری به سیاست نداشت وایشان برای سخنرای دردانشگاه شیراز دعوت شد وایشان سخنرانی شان درباره عقل ومعقول صحبت کردند واز همه فیلسوفان خارجی وداخلی قران کد اوردند ومدتی مکث کردند درحالی که میخندیدند گفتند با اجازه شما از امام حسین علیه السلام هم رای ایشان درباره عقل ومعقولات بیاورم حال جلسه گرفته شد ومشخص شد که به ایشان گفتند از امام حسین علیه السلام چیزی نگویئد وتا اخر جلسه همه مانند انکه جن دیدند درحال پکر بودند ودانشجوئی بعد به من گفت بیخود کردم به دانشگاه امدم یا بایدحوزه ویاغرب میرفتم این دفعه سوم ایشان بود دیگر ایشان دعوت نشدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب روزنامه انگلیسی": دیلی میرور:- اینه روز": که گاهی مقلاتی مینگارنید که کسی ده سطر اول انرا بفهمد بایددکتری به ان شخص داد – این بارهم سخنان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران که درسطح نبوغ وشجاعت ودرکی شگرف وبالحاظ کردن عینت های سیاسی امروز جهان ووپشنهاد دادن هنرمندانه وپرارزش وباحکمت و سنت های سازنده مطابق خواست الهی که جهانی ایکه  دراین حالت گیچی وجن زدگی ودر سکوتی مرگبار و فاقد اراده اهنین وتشنه ارزش های فطری که پاسخ خواسته انها باشد با تحلیل بر جسته به چاپ برسانید وبدانید که موردنیاز جوانان وگارگران جوان هست وتیراژ شمارا کم نمی کندبلکه بیشتر خواهد کرد وخطاب به ان اساتید دانشگاهی که سخت محافظه کار بودند وبشدت از اسرائیل دفاع میکردند وولی بعضی مواقعه اسرائیلرا میکوبیدند واز اعراب جانانه دفاع میکردند این بار هم این خطبه پر ارزشرا موردتوجه قرارداده ویکبار دیگر انرا مطرح کنند اما سیاست مداران که خط مستقیم شما که درپیش گرفته اید سرانجام به زندانهای سیاه چاله ختم خواهد شد وتاکتیک های رنسانسی نجات بخش شما  هرگزنخواهدتوانست راه نجاتی برای شما بیافریند گرچه انان کوشش های جالبی کردند وتصور میکردندبا بیان هرکس هرکاری میکند وتصور میکندکه عاقلانه است انجام دهد وفرد میتواند بر خلاف جمع باشد ودیگر تاکتیک ها که هدفش ان بود که مذهبیون دوباره حاکم نشوند امروزه اسوه واقعی جهان مذهب هم وجود دارد وهم بیدار است وهم پرتوان است ومذاهب دیگر ازاین اسوه درس خواهند اموخت و شما دریک نبرد نا متقا رن شکست خواهید خورد درحایکه چنته شما از تاکتیک های جدیدخالی خواهد بود ودیگر بهیچ وجه شگفت ساز نخواهید بود وجهان رابه سمت فطرت الهی که رهنمون میشوند قدرت ممانعت نخواهید داشت وبشر دیگر بازی نخواهد خورد ودنبال سنت هائی خواهد رفت که مسائلاش رابه نحواحسن حل کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تمدن اسرائیل که بقول مدیر مجله تهران مصور تمدنی است که برای 2000 سال اینده دنیا در دومورد این تمدن- من نکاتی راعرض کنم- یکی ارتش ان است – ارتش اردن مانند ما دراامریکا تحصیل کرده است وهمان اطلاعاتی که ماداشتیم مسلما هم انها داشتند- امروزه بعلت پیشرفت محیر العقول وسایل نظامی- جبهه سازی کار بسیار مهم وپیچیده است ومداوم بر پیچیدگی ان اضافه میشود وتمام جنگ های اخیرا دقیقا این مطلب روشن میسازنند- اولا جبهه سازی رابطه مستقیم با امکانات دشمن دارد وباید درنظر گفت بالاترین وسایل جنگی که امکان دارد بدست اورد ومیزان کمیت ان را لحاظ کرد ممکن است دروسط جنگ انرا بدست اورد-کادر جبهه یا قاب جبهه یعنی تعداد واحدی که باید باهماهنگی تحت یک فرماندهی مشترک دفاع ویا حمله کنددریک شهرک نظامی قراردارد وتمام سنگر ه براساس مهندسی خاصی ساخته میشود حتی دارای یک ساختان چند طبقه است که درزمان صلح مرکز اداری است ودر زمان جنگ وظیفه دیده بانی انجام میدهد- درطول زمانبه محض انکه تشخیص داده شد که ک معایبی است ویا کمبودی است وبه علت بایدتغیرات کند صرفه جوئی معنا ندارد ولی چنانکه مخارج کلی است- میتوان یک شهرک سازی جدیدی درکنارش کرد وازان شهرک قبلی طبق یک شرایط خاص استفاده کرد وبایداین اصل رادرنظرداشت هرکشته ویامجروح خواه وناخواه اثر خوداش میگذارد وچناچه این شهرک سازی دقیقنباشد حجم موثر اتش – اتش تاکتیکی میتواند ان جبهه را زمین گیر کند وفشار بیشتری رابه جبهه دیگر وارد کند—ارتش اردن کوچگترین اقدام برای شهرک سازی درخط مقدم نکرده بود همه تیپی که ملک حسین رهبری انرا بعده داشت سردبیر تهران مصورا انرا یک لشگر توصیف کرده بود تمام این تیپ پشت یک تپهای مانندان که بخواهند یک عکس یادگاری بگیرنند جمع شده بدن بدون هیچگونه مواضع ساخته شدهای ملک حسین دستور گیشروی به واحد پیشاهنگ میدهد وانها به مین برخورد میکنند درهمان حال دستور اتش را میدهد- مدیر تهران مصور ننوشته بود که قبلا یک واحد رزمی حرفهای جنگیده است وزمانی که واحدهای اردن زمین گیر شدهاست به سینا رفته است جبهه سی دانش اموز سپرده است ایشان دراسرائیل بااجازه شاه ونامه ایشان وپنچهزار دلار هدیه ایشان دراسرایئل باین گروه صحبت کرده است که عدد هیچیده تا بوده است ومتوجه شده است علت تمدن برجسته اسرائیا تحقیقات زیادی است که درعشق بازی وجنگ تقلیدی از زندگانی شیرها بوده است ایشان بعدا درتهران مصور مفصل درباره ان شرح داده است یک خبرنگارانگلیسی متوجه میشود باوجودانکه اسرائیل ازچشم ماهواری استفاده میکرده است وبقول جناب مدیر تهران مصور انها از کیبورد برای پرتاب موشکها وهدایت توپ وخمپاره استفاد میکردند افراد کشته شده که درحدود 48 نفر بودند که منجر به تسلیم گشته است بیشتر درردیف های پائینی بوده است باوجودانکه تیپ بیست وچهار ساعت مقاومت کرده است ومیتوان دراین حالت انرا ازجهتی قهرمان دانست ولی هیچ فرماندهی کشته نشده است وان خبرنگار پس از تحقیقات مفصل وسخت بهاین نتجه میرسد که انها از مدارنصفا نهاریخاصی به پائین تیراندازی میکردند-ادامه دارد

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمنالرحیم-ازخود عبور کنیم-تمام مخلوقات باید از خودعبور کنند وتنها خداوندمنان است که درخودمیتواند متمرکز شود ولی خداوند منان به حضرت موسی علیه السلام چرا زمانی که من مریض شدم به عیادت من نیامدی یعنی خداوند از خودعبور کرد ودر انسان متمرکز شد زیرا مفهوم اش این است که فلان بنده من که مریض شدچرابه عیادت ایشان نرفتی- امادرعلم کبریائی مخصوص خداوند است هیچ مخلوقی نمیتواند درعلم بر خداوند برتری وحتی یکسانی پیدا کند وهرچه زمان میگذردضعف انسان بیشتر میشود تا کمتر شود لذا عارف هستی را ازدید خداوندمنان میبنید تا ازدیدخوداش- چون خداوند فرموده است این دینا پست است اوهم پست میبنید وچون خداوند منان به حضرت موسی علیه السلام فرموده است نمک را هم ازمن بخواهد برای نمک ارزش قائل است وشکر نعمت نمک میکند-خطر درتعقل غیر منطقی است- وخطر در جات پیدا کردن است که ظرفیت تحمل رانداشته باشد شیطان بی جهت مغرور نشدولی ظرفیت ان علم ورتبه رانداشت وعلم ای که بقول انگلیسی ها اینه تمام قدباشد نبود در دانشگاه شیراز دانشجوئی یک دفعه تحت تاثیر یک استاد ریاضی که هیجده سال درامریکا استادریاضی بوده است وافتخار کرده است یک کتاب مذهبی نخواندم وعجیب است غرب روی اساتید ریاضی زیادکار میکند البته حدس قریب به یقین است به من گفت درسطح همینکم مذهبی هستی باش وزیادبخوانی مجنون میشوی وپرت وپلا میگوئی وخودت هم متوجه نیستی انرا روانشناسان برجسته میفهمد که بهترین انها درامریکا هستند ودرکشورهای جهان جرئت میکنند که نزدیک انان شوند- درامریکا اثبات شده است فرد میگوید من خواب دیدم حضرت مسیح علیه السلام که دستور فرمودن یک کلیسا فلان جا بساز میرود میسازد وکم کم حرف خوب میزند وبعدازمدتی میگوید حضرت مسیح علیه السلام درمن حلول کرده است ومن میفهم کدام کارعقلانی است وکدام کارعقلانی نیست وشروع میکند از روی حدس وگمان غیر علمی حرف زدن وپرت وپلا میگوید روانشناسان میفهمد وایشان میبرنند درمرا کز خاصی معالجه میکنند ومیگویند کلیسا درست کردی کارخوبی کردی وان حرف های اولیه هم خوب است واین حرفها پرت وپلا است وبروبگو عیسی علیه السلام درمن حلول نکره است ومن علم خدائی ندارم دراجتهادم اشتباه کردم ومطالب معقول بگو- حلاج همین است وهمه کسانی به درجاتی درمذهب میرسند خودشان متوجه نیستند که مجنون شدند درمصر یک فردی دچار همین مسئله شده است که تاویلات من درایات قران برابر تاویلات خداوند است وفهمییدندکه مجنون شده است مابقیه همین هستندومن گفتم سکولار مجنون شده است ایشان فرمودند سکولار علم خود را مداوم کنترول میکند وحقایق تا انجا قابل اثبات بیان میکند ومن گفتم پسچرا ان استادریاضی میفرمایندعلوم تجربی وریاضی قطعی است و وحی پراکنده است-وعدم ظرفیت که ربطی به مذهب ندارد مگر کسی میتواند بگویدکه علم با علم خداوند مطابقت پیدا کرد- همگی بیاد شاگرد ومقلد خداوند باشندولی دراین برهه کار ساده ای نیست-

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با توجه وعنایت به بیانات مشعشع سرکارخانم لطفی اذر- نظریات شخصی است خداوند میفرماید که هرچه به نفع بشر است چه بشر انرا در زمین بدست اورده باشد وچه از اسمان نازل شده باشد انرا حفظ میکند وهمچنانکه ایشان فرمودند منظور نعمتهای عظمی الهی بالاترین انها هدایت الهی است که توسط انبیا اعظام بخصوص هدایت چهارده معصوم علیهم السلام است- حرکت سیر بشر از ساده به پیچیده است از عقل اخر بسوی عقل اول است سرانجام به مرحله میرسدکه محاذی درک پیچیده الهی است یعنی به مرزی که بالاتر ازان امکان ندارد حداقل در دنیا- دانشمندان انگلستان اثبات کردند که بشر از اول تا امروز باسرعت وحشتاناکی به پیش میرود واساس پیشرفت اش هم اشراقات عظیمی است که برای انسان رخ داده است از نظر حقیر انسان دونوع الهام ویکنوع اشراق است وهر سه کار خداوند منان است الهام مخفی که باتخصص زیاد توسط کارشناسان اثبات میشود الهام دفعی که فرد خوداش متوجه میشود ودرعمل هم نتجه درست است ویک اشراق الهی که مخصوص برای دیگران انسان است فاعل مابه یاواسطه ای است واز طریق دیگران پی به درستی ان میبریم گرچه همراه اشراق استدلاش اش همراه است وبا علائم خاصی ربرو است که  یکی ازخصوصیاتش بشدت زجر اور است که انسان هیچکاری نمیتواند برای بر طرف کردنش بکند- و بعد ا ز پیایان بالافاصله تمام میشود وحتی فراموش میشود تا فردموردنظر بیاید – دانشمندان انگلیسی پی بردند تمام معلوماتی از بدو ورودانسان به انگلستان تا امروز به نحو حیرت انگیزی حفظ شده است وسلسله تکامل راایجاد کرده است اولین اثار چند سنگ است که بر یک نظم بسیار پیچیده کنارهم گذاشته است که اوردن ان ونظم ان از طریق اشراق عظیمی بودهاست وهرکس بعد ازانکه سنخیت پیدا میکند ومیتوانست داخل ان قرار بگیرد بین فجر کاذب وفجر صادق اشراقی عظیم رخ میداده است دست به اقدام محیر العقولی میزده است بعنوان مثال از مرکز سنگ روی یک نقشه بسیار پیجیده مسیر مناسب بین ان نقطه باشهرا بدست اوردند که امروزه اثابت میشود ستارگان خاصی را ردیف کردند وروی ان مسیر که در زمین هم بهترین راه بوده است جاده را مشخص کردند اشراق این بوده است که اردک ویاکبوتر را رام کنید ودران شهر مدتی نگهداردی کنیدتا جوجه بار بیاورد- وسپس انرا به اسمان رها کنید وهرچند صد قدم انرا پایین بیاورید وعلامی که در اشراق دیدندبگذاریئ ودر دریا باهمین روش کار کردند که ار در دریا مشخص نیست چگونه کشف شده است با پیشرفت درتکنولوژی علائم پیشرف شگرفی را نشان میدهد که همه علائم را را پیدا کردند که کنار هم موجود بوده است که انسان مات ومبهوت میشود وحتی سنگها راجابجا کردند که علوم نیست به چه طریق بوده است تا فضا بزرکتر شود از پبج نفر به یازده نفر برسد ونظم عجیب حفظ شده است در روی یک سنگ تمامپیشرفتهار ثبت کردندئ ودر سنگهای دیگر هرزمان بهتر شده است قبلی را تراشیدند وپایئین ان علائم جدید حک کردند والی اخر وهرکس که بیرون حصار بوده است وان اشراق را تکذیب میکرده است با یک چگش گشتند وعدهای تحقیق کردند وحقایق به ان افراد انکاشفی  جلوه کرده است درست بوده است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99