سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به طرفداران جناب اقای حریری  وامریکادر لبنان- اقایان بشدت از جریانات اخیر شوکه شدند - جنبش سلفی درمصر که از جنبش سلفی در سوریه دفاع میکرد تغیر جهت داده است که باعث تضعیف سلفی در سوریه خواهد شد وانها رافرصت طلب نامیدند واز جناح مسلمانان معتدل درمصر حمایت میکنند البته خشونت کور ضربه خواهد زد ولی دراین وضعیت همگی استراتزیک واحدی را دارند تعقیب میکند که درنوع تاکتیک ممکن است اختلاف داشته باشند لا سعی میکنند که سفر پاپ را سفر صلح وارامش تفسیر کنند که درتضاد با سیر حرکت مسلمانان باشد وهمجنان سعی میکنند که وانمود کنند که سیل جوانان عرب به سمت شورشیان سوریه است وشورشیان در سوریه مقاومت نیرومندی دارنند گرچه اعان دارند شکست جناب عنان یک هدیه گرانبها برای سوریه ها بوده است- وترس از این دارنند که قدرت تهاجمی ایران رشد زیادی کند که باید توسط امریکا مهار شود- ریس جمهور لبنان بدرستی اقدام امریکا را یک عقب گرد ودر تضاد با ارزش های امریکائی قلمداد کد عجیب است که امریکا مداوم از بهائیت دفاع میکرد وقوانین سازمان ملل را برخ ما میکشید گذشته خوداش را فراموش کرده است- بقول ایشان امریکا همیشه از ترساندن وتحقیر کردن افرادبخصوص در مسائل اعتقادی را محکوم میکرد ازادی ها عمومی را متشنج کردن راعقب گرد وارتجاع میدانست وحقوق بشر رانادیده گرفت که خود یک نوع ارتجاع محسوب میشود- نخست وزیر لبنان با محکوم کردن فیلم بیان کردن که بخشی از فیلم سعی میکند که یک چهره زشتی از اسلام را بنامایاند- محکوم کردن شخصیتهای اسلامی ومسیحی بادلیل روشن نشانگر ان است که فیلم به سمبل های مقدس مسلمانان ومسیحیون توهین شده است و خون ریزی هم مخالف ارزشهای اسلامی است- فیلم "| مسلمانان معصوم": که عظمت بی انتها حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که خودر ا اعوذ بالله زن باز وبچه باز ودیگر معاصی معرفی میکند هرگز نه دولت اسر ائیل ونه دولت امریکا این موارد را هیچگاه رسمی تخطئه نکردند وموضوع بقول معروف بقدری غذا شور بود که خان هم فهمید- جناب اقای حریری فرمودند که این فیلم از اینجهت مشکوک است که در زمانی که ما مشغول پل زدن وایجاد دیالوگ ودرک واحترام متقابل بین مذاهب هستیم؟؟!!! این فیلم شعله نفرت را که بدنبال ان حملات کور رابوجود اورد ومیتوان نتیجه گرفت شکست قطعی غرب در سوریه وایارن ومصر واغاز سردرگمی ترکیه ایجاب میکرد که یک پاتک جدید برای شعله ورشدن نبرد را راه بیاندازد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیمنگاهی به اخلاق پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- قران مجید بعضی را سنگدل کرد ولی اخلاق پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم همه را سرانجام قلب انانرا- نرم کرد –اعجاز اخلاق ایشان- اخلاق را که معلق در اسمان بود بر قلب های نشست- بشر سنتا همیشه اینه اخلاق را مداوم خرد کرده است وپرچم دار اخلاق همیشه گرگان ویا روباهان بودند وهمه را بادندان هاری گزیده اند وبقل ظریفی طغار اخلاق از گردونه روزگار در خاک وخاشاک پرتاب شده است وشیطان میداند تا به خدواند کسی متصل نشود اخلاق سقوط ازاد مسیر خودراطی خواهد کرد-چند حدیث از اصول کافی-0حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که حضرت محمد علیه السلام واله والسلم فرمودند- هرکه امانت سپرده به او پس دهید-نیکو رفتار باشد یابدکردار باشد-با فامیل خود پیوند داشته باشید- بجنازه مرده ها حاظر شوید وبیمانرانشان راعیادت کنید وحقوقشان را بپردازید- امیر المومنین علیه السلام فرمود- رسول خداوند صلواتهالله علیه واله والسلم فرمودند- بنگرید- که با چه کسی هم صحبت هستید- زیر هیچ کس نیست که مرگش فرا رسد جز انکه یارانش در پیش خداوند مجسم شوند اگر از نیکان باشد نیکانند وبدانها شاد شوند واگر از بدان باشد بده ستند وبدانند که بسرنوشت انان دچار شود وهیچکس نیست که بمیرد وهنگام مرگشص برابر او مجسم ( افراد دوست او) نشوندامام صادق علیه السلام فرمودند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند—سه دسته اند که همنشینی که باانها دل را بمیراند- با اراذل وفرو ما یاگان وگفت وشنود با زنان (احمق وجاهل) وباتوانگران ( احمق وجاهل ومغرور)- حضرت امام باقر علیه السلام فرمودند –عربی ازبنی تمیم نزد پیغمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم امد وعرض کرد- بمن سفارشی بکن- وایشان پس از جمله سفارش هایاش به او این بود- که بامردم دوستی کن تا مردم تورا دوست بدارند- ونیز فرمود سه دچیز است که دوستی انسانرا با برادر مسلمانش صفا دهد-همیشه با خوش روئی با اوبرخورد کند- هرگاه درمجلسی اوبنشیند برای او جا باز کند – با نامی که بیشتر او دوست دارد اورا بخواند- ونیز فرمودند دوستی بامردم نیمی از خرد است وحضرت صادق علیه الیسلام واله والسلم فرمودند که رسول الله صلواته اله علیه واله والسلم فرمودند- سلام مستحب است وجواب دان واجب است ونیز فرمودند هرکه پیش از سلبام کردن اغاز بسخن کند پاسخش را نگوئید وباز فرمودند نزدیکترین مردم بخدا ورسولش کسی است که بسلام اغاز گفتار کندحضرت صادق علیه السلام فرمودند- که رسول خداوند منان صلواته الله علیه واله والسلم بزنها سلام میکردند وانها نیز جواب میداند –ئ حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام بعایشهفرمودند- ای عایشه اگر فحش بصورتی مجسم میشد هر اینه بد صورتی داشت ونرمش ومدارا بر هیچ چیزی نهاده نشده است جز اینکه انچیز را اراسته است واز هیچ برداشته نشده جزانکه انرا زشت کرده است- حضرت رسول ارکم صلوالته اللهعلیه واله والسلم فرمودند- هرگاه بزرگوار قومی بر شما رسید اورا گرامی بدارید—ونیز فرمودندهرگاه یکی از شما به برادرمسلمانش در خانه او وارد او بر صاحبخانه امیر است تا انگاه که بیرون رود وهمچنین فرمودند از حقوق شخص کهبر اهل خانه وارد میشود این است که هنگام ورود وخروجش کمی با او راه روند


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اقای رامنی-تاکتیکهای اقای بوش به دلائل زیادی محلی از اعراب را داشت- دران زمان امریکا درحالت دفاعی بود درحالیکه اکنون امریکا درموضع حمله است ولی جناب اقای رامنی میخواهد روسیه وایران وسوریه درموضع حمله قرار دهد—در زمان اقای بوش ایشان بادوستان پدری ودوستان هار واردی که بدستور مقامات بالاگرد ایشان جحمع شده بود ودوستان دانشگاه یل که نامی از انها نیست خوب ایشانر امجهز کرده بودن که درتمام موارد اشکلات صریحی را بگیرد وراه حل های مشخصی را با شجاعت بیان کند و از اسرائیل دفاع جانانه کندومسائل دیگر که امروز هیچکدام قابل اجرانیست وایشان طرحی راهم نداده است وتنها به شعار بسنده کرده است از طریق نقطه ضعف گرفتن از اقای اوبا ما وشلوغ کردن جو سیاسی دود بدون اتش میخواهد ضعف خوردرا بپوشاند وخودر ا بالا بکشد- در خط جبهه به صورت ساده وکلی چهار قسم میشود البته پیجیده تر ازاین صورت بندی است یکقسم ان دربخش خط خاص حمله برای دشمن بسیار مناسب است وبر ای خودی دفاع کردن بسیار مشکل است ان خط را خط درگیرویابقول غربی ها خط بحرانی بشدت انرا مداوم میکوبند واجازه هیچگونه تحولات دران بخش نمیدهند وتمهیدات مفصلیرا نجام میدهند – یک بخش طرفین برای انها قابل عبور نیست مگر باهزینه های نجومی وجای دیگر مساوی هستند وبعضی جاها به نفع دشمن است وبه ضرر خودی است- حال بر ای غرب حالت اول است ساختن این فیلم که کارشناسان انرایک فیلم- امریکائی – اسرائیلی معرفی کردند مقدمه ایجاد جو روانی است که این فلیم که یک اماتور درست کرده است سعی کرده است اسلام راسرطان معرفی کند وبه اینجه رسیده است حل ریشه ای کند کاملا مشخص است که خطررا نزدیک وسنگین حس میکند- ومیخواهد افت پتانسیل ایجاد کند وخود باختگی بوجود بیاورد- درحالیکه باامدن اقای رامنی به مقام ریاست خروج امریکا از افغانستان مقدمه خروج های دیگر است ویک شکست روانی بر ای مردم امریکا ایجاد میکند که مقدمه بسیار مسائل بعدی خواهد شد وپرچم را بدست چین ویا روسیه ویا ایران وجنبش غیر متعهدها ویا یک سازمان ملل تصیفه شده خواهد داد به نظر میرسد که زمان برای امریکا بسیار حساس است ومیبایست با درایت بسیارزیاد گام برداشت تا این عقب نشینی محترمانه باشد وشان امریکا راحفظ کند که حداقل بعنوان یک کشور نیرومند با پرسیژ باقی بماند


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-با تبریک به مناسبت شانزدهمین کشور علمی دنیا- دانشجویان ایرانی درانگلستان از اساتید دانشگاه لندن پرسیده بودند که کشورما باید برای پیشرفت علم چه کار کند- اقایان فرموده بودند که جهن سوم حداقل شانزده زبان علمی راباید یاد بگیرد وامروزه شانزدهم هستیم باید درفکر بین الملی شدن زبان خود باشیم وگرنه هویدا ها دردنیا کم نیستند دانشجو به انگلستان میفرستند که پس از انگلیسی یاد گرفتند فارسی را یاد بگیرند ودو میلیارد دلار پیش پیش بفرستند- ودومین مسئله فرمودند شما حداقل باید با دستگاه مدرن حداقل پنجاه گسل خودرا کنترول کنید زشت است که ما از انگلستان اطلاعات زمین شناسی ایران بهتر از شما باشد؟؟!! یک توریست انگلیسی میرود به کشور افریقائی ودرمحلی میفرماید که درختان سبز علت ایجاد مارمولک نیستند یک جنبش سیاسی بوجودمیاید حزب طرفدار انگلستان روی میاید بعد انگلستان ومیفرماید عیسی بدین خوداش وموسی بدین وخوداش باهم تفاهم کنید حال علت مارمولک هرچه باشد باهم دوستی کنید یعنی چهار کلمه جامعه شناسی غربی تعلیم دهیم که ملت نکاتی درک کند باتشکر از شما


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به خصومت کشور کانادا-وقتیکه عده ای با عقیدهای مخالف میشوند که ان ایده درست است- یک تاکتیک مبارزه وجود دارد که بقول انگلیسی ها تاکتیک جنگل سازی است انواع ایده های مخالف که حتی احادیث زیادی از قول رهبران ان ایده برخلاف انچه انکه ادعا کردند جعل میکنند وتعداد اندکی هم ایده موافق انهاگفته میشود که دربین اجماع کلی ایده ها نوری ندارد وسرانجام به این نتجه میرسند که رهبر ان ان ایده درست دروغ به مردم گفته اند- نه انکه مردمان به دروغ ازقول انها گفته اند سرانجام این جنبش عدم تعهد رابه اینجا میرساند که سران این جنبش به نادرست ان بودن اعتراف دارند ولی بروز نمیدهند- ابن تیمیه اولین کسی هست که به این نکته پی برد که شیعیان دروغ نمیگویند- پس باید رهبران دروغ گفته باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایا سنگ قبر پیامبر اکرم صلوالته علیه واله والسلم مقدس است یا نیست- درشیراز بالاترین قسم –قسم به مادر است وگاهی میفرمایند حتی بالاتراز قسم به مادر است خداوند منان درقران درباره ستاره گان فرموده است که بالاتراز قسم من هستند – سئوال اینجا است مگر ستارگان جز سنگ وخاک ونور واتش وانرژی خلاصه هرچه هستند مادی هستند چه جای قسم خوردن دارد به حدمقدس رسیدن را پیدا کند-دلیل ان علتهای بسیار زیادی را دارا است که همگی عظیم هستند لی علم ما بسیار ضعیف است قران نامی از مواقع برده است یعنی مکان ومختصات فیزیکی- ریاضی ستارگان در اسمان است وبقول علما این علت نخستین ودم دستی وقابل درک ان زمان بوده است که درجای خود قرار داشتند که میتوانستند درشب وروز مسیرها رهیابی کنند ودوم عظمت اسمان است افراد مثلا درباره مگش ومار وموش ایرادهادی داشتند زیرا پی به عظمت انها نمی بردند ولی اسمان انها مات ومبهوت میکرد بقدری که خورشید درتمام تمدنهای گذشته خداوند بوده است ومیترا شناسی به معنای خورشیدخدا شده یک علم بسیارگسترده است- در انگلستان یک اصطلاح دارند انجمن مثلا ستارگان کمونیست ویا کاتولیک وغیره این به اینمعنای که انها افرلاد مشهور هستند نیست بلکه هرکدام درامر متخصص هستند ومخالف خودشان وقوانین مکتبی خودشان نیستند- یک استاد فنی در دانشگاه لندن که مشروب صرف میکرده است کم کم متوجه میشود که روی مغز ایشان اثر گذاشته است تحقیقات مفصل میکند وپی میبرد تاثیر مشروب بوده است ومشروب را ترک میکند وسپس درتاریخ شروع به تحقیق میکند که دانشمندی درقبل به این نتجه رسیده است کی بوده وچه گفته است وتنها حضرت رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم وکتاب قران بوده است که حداقل ان عظمت یک شهر را ازمشروب پاکسازی کرده است وفرموده بود مکن برای ایشان وقران برایهمین جهت احترام قائل هستم ولی هنوز درباره گوشت خوک به نتجه غایی نرسیدم این نشان مشکل بودن حقایق این جهانی است ستارگان امان زمین است وزمین را از نابودی حفظ میکند که دراحادیث ما اماده است وجهان امروز به ان رسیده است وانبیا واولیا الهی هم چون ستارگان راه صراط المستقیم را نشان میدهند وهم امان از خسف زمین به معنای فرورفتن زمین هستند وانان عظمت ها هزاران نعمت دیگری هم باخود دارند قران در سوره بلد باز میفرماید که منقسم به این شهر نمیتوان بخورم زیرا بزرک تر از قسم زیرا تودران شهر مستقر هستی یعنی هدف نهائی خداوند منان وهدف نهائی خلق این جهانی نه چیز دیگری تمام موجودات این شهر مقدس است میشود انوقت سنگ قبر ایشان مقدس وپر عظمت نباشد چطور عربستان یک فردعالم ایرانی به خاطر استفارغ در مسجد حرام گردن میزند ونمیگوید که این یکخاک معمولی است ولی قبر پیامبر اکرم صلواته الله علیهواله والسلم یک سنگ معمولی است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم چرخ-در انگلستان تجار انگلیسی عجیب باهم متحد هستند وبه هم کمک میکنند وشگفت انگیز سیاستهای دولت رادرک میکنند ودولت به انه کمک فراوان میکند ومیداند چناچه بخواهد کمک نکند سرنگون میشود ولی حزاب بقول تجار انگلیسی بنا برسنت غرب گاهی هم یک نیم چرخی میزنندوانها هم زیاد حساس نمیشوند- ولی تجار پاکستان اگر دولت کمک کند به فردی- تمام حسن میبینند- واگر کمک نکند همه اش عیب میبینند ودولت کاری کارستان نمیکند وبشدت نسبت بهم حسادت ودشمنی دارنند- لذا نیم چرخ زدن امری عادی است وقابل تحمل وهمه چیز جا میافتد ولی من نمیدانستم درایران این امر برای همیشه امکان پذیر نیست تاریخ ایران وایات واحادیث این امر رااثبات کرده است-   ونیم چرخ زدن نشانه از ریا وفریب وحیله است وبا روحیات شرقی واسلامی سازگار نیست درعصر جاهلیت تعداد مانندمعاویه وعمروبن وعاص وابوسفیان بسیار کم بود اقای حکم پدر مروان زمانی که مروان بدنیا امد خواست یک نیم چرخی بزند مروان را اوردنزد پیامبر اکرم صلواله ایشان بکیندعلیه واله والسلم که یک دعائی درحق ایشان بکنید حضرت سلامالله علیه واله والسلم غضبناک شدند وفرمودند که برای قورباغه پسر قورباغه؟؟!! حکم نگفت دلیل چیست ویاعذر خواهی کند ویاتوبه کند برگشت وجق دادبه پیامبر اکرم صلواله الله علیه واله والسلمکه من دشمن ایشان هستم وایشان دشمن من است ومروان باز بشدت باپیامبر اکرم صواته اللهعلیه واله والسلم درگیر شد ماند درگیری درلشگر باهم- وحضرت ایشان بله اطراف مدینه تبعید کرد واصحاب پیش مروان رفتندکه عذر خواهی کن وتوبه کن ورا پدرت رانرو وما وساطت میکنم تا ازتبعید رها شوی ایشان گفت هرگز من نه توبه میکنم ونه عذر خواهی میکنم واصحاب باز گشتند وجریان گفتند ودرخواست کردند که ایشان را بکشند پیامبر ارکم صلوالته الهعلیه واله والسلم اورها کنید که وظایفی دارد وگریستن- یزید هم هم سنخ ایشان است- اقای علی محمد باباگر انگلیسی ها ویا روسها نبودند از رکن رابع بالاتر نمیرفت یعنی نایب خ0اص امام زمان علیه السلام شیخیه تا حدودی فقه انرا بنظرش درست کرده بود درهرزمانی شخص فقیه پیدامیشود لیاقت نایب خاص راداشته باشد واگر کسی لیاقت انرا پیداکرد به این مقام میرسد وتحت تاثیر افکار جاهلانه بعضی علمای اهل تسنن که ما مشکلی داریم علمای شیعه بایدجواب امام زمان علیه السلام رابه مابدهند- این انگلیسی بودند که به علی محمد باب دل وجرئت دادند که ادعا امام زمانی وپیامبری وحتی خدائی بکن جا میفتد وماحواسمان به شماهست از راس تا ذیل دراختیارما است ابن وهاب دقیقا سیاست انگلیس ی این بود که توخودت اول شاگرد ابن تیمیه کن وبعد یک نیم چرخ بزنخیلی اندیشه های ایشان قبول کند چنین بگو وجا میافتد ولی برای هردو نمیبایست عنوان پیامبر- خدا پیداکنند زیرا رقیب حضرت مسیح علیه السلام میشد-اد امه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99