سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسمالله الرحمن الرحیم-علم به چه درد میخورد؟- روز بایکی از طلبه فوق العاده سطح بالا که امام جماعت یک مسجدی بودند وکارهای دیگرها- برای مباحثه نزدیک حوزه رسیدیم یک خانم جوانی بسیار قبراق دور ایستاده بود وایشان صدا کرد- جناب ایستاد به احترام ما دوقدم جلو امد ان خانم امد جلو با ایشان بحث چه فایده دارد فلان کتاب را بخوانیم؟ ایشان کمی صحبت کرد وایشان باتعجب رفت – ایشان رو کرد به من وفرمود که ایشان فکر میکند با ایشان خداوند شکولات میدهد درحالیکه نمیدهد معنی لریاش ان است که پسگردنی میخواه مدتی گذشت باز ایشان درم ندر حوزه دیدیم با همان جناب استادبودم حالی نزار داشت ویک خانم جوانی هم که قبراق به نظرمیرسید همراه ایشان بود روی کتابی بحث شد وایشان یک لیست کتاب اورده بود من براساس اطلاعت فبلی کتابی را معین کردم وایشان روکرد وگفت همه دیپلم بودیم واستادما فقط یک فوق دیپلم بود ومانمیدانستیم که دانشگاه دختر کمونیست بیرون میدهد هرچه ما جذب کردهایم همه به سمت اور فتند توسرمان میزدیم تاانکه خداوند لطف کردند توی محله ما یک خانم لیسانسیه باسواد امدند الحمدالله ورق دارد بر میگردد وانخانم هم رفتما کتاب شماا ز خیلی هم شتیدهایم ولی این خانم میفرماید این کتاب بهتر است ومیفرمایند نماز وروزه مداحی اینها خوب است ولی مطالعه لازم است جناب استاد باکمی تغیر فرمدند حدیث این کتاب موثق تر است وتوضیحات بهتر است ومواردی دیگردارد مه بعدا توضیح میدهم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- 

بسم الله الرحمن الرحیم-

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه نقد مقاله اقای روزنبرگ نویسنده وسردبیر نیویورکی روزنامه "وال استریت جورنال نیویروک :"   درباره مصاحبه ای با اقای اقای هوشنگ اسدی ودرباره کتاب اش" نامهائی برای شکنجه گرا": این ضرب المثل که تاریخ تکرار میشود واقعا دقیق است حضرت علی علیهالسلام میفرمود که دنیا به کجا رسیده است که منرا با معاویه علیه العنت مقایسه میکنند وایشان نفرمودند که دنای انروز معاویه را روشن فکر وحضرت راجاه طلب پست خواه ومقام پرست دیکتاتور میدانستند- حماقت ایشان همین بسکه عکس امام الخمینی عظمت انسان روی جلد انداختهاست وخوداش رادست بسته وچشم بسته درکنج زندان است به زودی میزان سواد ودرک ایشان مشخص خواهد شد وتاریخ هم قضاوت خواهد کرد بدبختی عجیب بود که از استاد در ایران تا انگلستان تنها روشنفکر بدرد بخور را کمونیست ها میدانستند وهمه هم ازنوع روسی ان قبول داشتند- وجال این است که این سردبیر مجله به اصطلاح معتبر جهانی به ایشان کمونیست عزیز عنوان میدهد ومعلوم نیست چرا این لقب را به کمونیست های امریکا ویا جای دیگر را نمیدهند وسایه انها ازز مان جناب کندی میخواهند بزنند ولو با شیطان همدست شوند روزی تاریخ خدمت این نوع نشریات جهانی را خواهد رسید زندان سیاسی بود یک افتخار است البته انهم به شرط ها وشروطها واز شروط ان زمان شاه مخلوع بود وبشرطی افکار یکتن یک شاهی نباشد 25 سال که سهل است بقول نویسنده زندانی مگا(هزار سال) که هیچ بلکه صد مگا هم انسان باشد پشیزی ندارد مگرانکه درحوزه عقل گواهینامه داشته باشید بقول حضرت علی علیه السلام باطلی را با باطلی رد کردن پشیزی ارزش ندارد که ندارد عذاب هم بر طرف نمیشود اما مجله ای توی سوراخ جهاننگاه میکند وکمتر از رهبران کسی را نمی بیند میابیست اینقدر درک فهم داشته باشد که درباره بزرگمردانجهان با تحقیق واسوسگونه مقاله بنویسد نه برای انکه چند صباحی دنیا به کاماش بگرد چون جناب معاویه علیه العنت- اولا گذشته انسان در رنج وزحمت وزندان که گریه ندارد بلکه خنده وافتخاردارد مگرانکه انبان خالی باشد نویسنده ایران را زندان بزرگ نامیده است اینهم شناخت ایشان ازایران است نه ایشان اسرائیل را دیده است ونه نیویروک راونمیتواند چند سطر درباره ایران به درستی بنویسد قیمت کتاب با 325 صفحه تنها 25 دلار است عظمت کتاب به خوبی روشن میشود که چقد ر کم ارزش است ایشان اضافه میکن این کتاب باهرایده ای با ارزش است؟ وقیتکه اسلام عزیز انرا قبول نمیکند باید به دیوارش زد اینهم از ان حرفها بود که چاپلوسی به اوج خودشان میرسانند با هراندیشه اهنین خونسر پولادین تا ان اندیشه پر عطوفت قلب شکسته شیفته گفته های ایشان است خوب پس ایشان درمیان کمونیستهای دنیا منحصفر هستند وجناب لنین وحتی مارکس هم به این یایه نرسیده است؟ ایشان به خاطرانکه یک تهدید بزرگ برایشاه واما م الخمینی بود زندانی شد باید خدمت ایشان متذکرشوم شماها بارها نوشته بودید که امام پرعظمت وبیهمتا درقرون جدید فرمودند امریکا غلطی نمیتواند بکند- فراموش کردید؟! به این زودی؟! وبقول انقلا بیون تهدید نیست ته دگ است- جناب اسدی که مدتی افتخار همبندی با حضزت عظیمالشان رهبر انقلاب بودندحتی ایشان به روزنامه تایمز فرمودند باهم به حمام میرفتند ولی ادم نشدند که ازخنگی ایشان است که حضرتاش فرمودند قطرهای اشگیار چشم یک بیگناه درجمهوری اسلامی فرونخواهد غلطید بله این درست است وکسی نتوانسته درحتی محاکم جهانیانرا اثبات کند مگر انکه خود به قاضی رود یک جوان تحصیل کرده المان زمان بعد از انقلا به شیراز امد مداوم با کمونیست ها ومنافقین درگیر میشد وبخصوص جلسات اینهار بهم میزد وافرادی که نشریه انها را پخش میکردند محکم برخورد میکرد دلیل ایشان این بود که المان همین بلا سر ایشان اورده بودند وحونش را درشیشه کردند به دفتر ایشان حمله کرده بودند وبا چاقو تهدید کرده بودن وهرچه میگفته است این جوان خام را گول نزنید واگر بحث یدارید بامن بکنید و انها راضی نشده بودند ومداوم برای او دردسر درست کرده بودند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه نقد مقاله اقای روزنبرگ نویسنده وسردبیر نیویورکی روزنامه "وال استریت جورنال نیویروک :"   درباره مصاحبه ای با اقای اقای هوشنگ اسدی ودرباره کتاب اش" نامهائی برای شکنجه گرا": این ضرب المثل که تاریخ تکرار میشود واقعا دقیق است حضرت علی علیهالسلام میفرمود که دنیا به کجا رسیده است که منرا با معاویه علیه العنت مقایسه میکنند وایشان نفرمودند که دنای انروز معاویه را روشن فکر وحضرت راجاه طلب پست خواه ومقام پرست دیکتاتور میدانستند- حماقت ایشان همین بسکه عکس امام الخمینی عظمت انسان روی جلد انداختهاست وخوداش رادست بسته وچشم بسته درکنج زندان است به زودی میزان سواد ودرک ایشان مشخص خواهد شد وتاریخ هم قضاوت خواهد کرد بدبختی عجیب بود که از استاد در ایران تا انگلستان تنها روشنفکر بدرد بخور را کمونیست ها میدانستند وهمه هم ازنوع روسی ان قبول داشتند- وجال این است که این سردبیر مجله به اصطلاح معتبر جهانی به ایشان کمونیست عزیز عنوان میدهد ومعلوم نیست چرا این لقب را به کمونیست های امریکا ویا جای دیگر را نمیدهند وسایه انها ازز مان جناب کندی میخواهند بزنند ولو با شیطان همدست شوند روزی تاریخ خدمت این نوع نشریات جهانی را خواهد رسید زندان سیاسی بود یک افتخار است البته انهم به شرط ها وشروطها واز شروط ان زمان شاه مخلوع بود وبشرطی افکار یکتن یک شاهی نباشد 25 سال که سهل است بقول نویسنده زندانی مگا(هزار سال) که هیچ بلکه صد مگا هم انسان باشد پشیزی ندارد مگرانکه درحوزه عقل گواهینامه داشته باشید بقول حضرت علی علیه السلام باطلی را با باطلی رد کردن پشیزی ارزش ندارد که ندارد عذاب هم بر طرف نمیشود اما مجله ای توی سوراخ جهاننگاه میکند وکمتر از رهبران کسی را نمی بیند میابیست اینقدر درک فهم داشته باشد که درباره بزرگمردانجهان با تحقیق واسوسگونه مقاله بنویسد نه برای انکه چند صباحی دنیا به کاماش بگرد چون جناب معاویه علیه العنت- اولا گذشته انسان در رنج وزحمت وزندان که گریه ندارد بلکه خنده وافتخاردارد مگرانکه انبان خالی باشد نویسنده ایران را زندان بزرگ نامیده است اینهم شناخت ایشان ازایران است نه ایشان اسرائیل را دیده است ونه نیویروک راونمیتواند چند سطر درباره ایران به درستی بنویسد قیمت کتاب با 325 صفحه تنها 25 دلار است عظمت کتاب به خوبی روشن میشود که چقد ر کم ارزش است ایشان اضافه میکن این کتاب باهرایده ای با ارزش است؟ وقیتکه اسلام عزیز انرا قبول نمیکند باید به دیوارش زد اینهم از ان حرفها بود که چاپلوسی به اوج خودشان میرسانند با هراندیشه اهنین خونسر پولادین تا ان اندیشه پر عطوفت قلب شکسته شیفته گفته های ایشان است خوب پس ایشان درمیان کمونیستهای دنیا منحصفر هستند وجناب لنین وحتی مارکس هم به این یایه نرسیده است؟ ایشان به خاطرانکه یک تهدید بزرگ برایشاه واما م الخمینی بود زندانی شد باید خدمت ایشان متذکرشوم شماها بارها نوشته بودید که امام پرعظمت وبیهمتا درقرون جدید فرمودند امریکا غلطی نمیتواند بکند- فراموش کردید؟! به این زودی؟! وبقول انقلا بیون تهدید نیست ته دگ است- جناب اسدی که مدتی افتخار همبندی با حضزت عظیمالشان رهبر انقلاب بودندحتی ایشان به روزنامه تایمز فرمودند باهم به حمام میرفتند ولی ادم نشدند که ازخنگی ایشان است که حضرتاش فرمودند قطرهای اشگیار چشم یک بیگناه درجمهوری اسلامی فرونخواهد غلطید بله این درست است وکسی نتوانسته درحتی محاکم جهانیانرا اثبات کند مگر انکه خود به قاضی رود یک جوان تحصیل کرده المان زمان بعد از انقلا به شیراز امد مداوم با کمونیست ها ومنافقین درگیر میشد وبخصوص جلسات اینهار بهم میزد وافرادی که نشریه انها را پخش میکردند محکم برخورد میکرد دلیل ایشان این بود که المان همین بلا سر ایشان اورده بودند وحونش را درشیشه کردند به دفتر ایشان حمله کرده بودند وبا چاقو تهدید کرده بودن وهرچه میگفته است این جوان خام را گول نزنید واگر بحث یدارید بامن بکنید و انها راضی نشده بودند ومداوم برای او دردسر درست کرده بودند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مادر خانم شرود جاسوسه امریکائی در فلیمی که از ان پخش شد نشان میداد درحال تقویت روحی وانرژی دادن است- درجنگ هواپیما وهلی کوپتر از موشکهائی که امواج را دنبال میکنند دارا هستند لذا باید رادار وبی بیسیم باید خاموش باشد درحرکت ستون بیاد سه ماشین اول رادار و مخابراتاش بیادخاموش باشد اگر بتواند ستون هلی کوپتر را هنوز از سهتا نگذشتهاش بزند بیسیم ورادار باز شد اشکا ل ندارد وگرنه الفاتحه مع الصلوات است- درجبهه همینکه این میراژ میامد ورد میشد این بیسیم چی ما برای روحیه دادن میرفت توی چادر مخابرات به اصطلاح بیسم را روشن وخاموش کند ببیند کجا ی اهواز را زده است وچندنفررا شهید کرده است با حالت ترس ناکی بیرون میامد میگفت اهوازدند سته هم فکر میکنم شهید کردند من میگفتم باز نکن مار اخر ذبح گرم میکنی یعنی لت وپار میکنی تازه یک عده دوریالیشان میافتاد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-   به بهانه بحث طینت- اتفاقا با کمی تعمق به عظمت کلام امام صادق علیه اسلام درباره طینت پی برده میشود جلد سوم اوصل کافی صفحه5 – حدیت7- امام صادق علیه السلام مقرمایند در وز جمعه را خداوند عزوجل حضرت جبرائیل علیه السلام را فرستاد بادست راستاش که از اسمان هفتم دنیا خاکی را مشت کرده ا واز هراسمان خاکی( پائین تر) ومشت دیگری از از زمین هفتم دور تا هفتیم زمین ( پائین از هرکدام خاکی بر گرفته است) سپس هر مشت را دوقسمت کرده کنایه از خاک زن ومرد وبنوعی در پاشید یعنی درهم پاشید وسپس این دو طینت را باهم درهم امیخت یعنی انسان اولا چهارده دنده حرکت دارد هفت دنده به عقب وبه پائین وهفت دنده به جلو وبه بالا این ظرفیت رادارا است در علم تعلیم وتربیت همیشه دانشمندان معتقد هستند دایره تعلیمات را بهاندازه ظرفیت یاد گیرنند تنظیم کنید- ناراحت نباشید که فرد بعدا بفرماید که دروغ میگفتی درحدیث هی اولیه بحث ا هفت ز اسمان است فرد درک میکرده است که منظومه شمسی ملاک است امام رضا علیه السلام میفرماید هرچه ستاره میبینی وکهکشان تازه اسمان اول است حال چرا این سوئال مطرح میشود که اینهمه ستاره به چه درد میخورد بحثی درتعلیم وتربیت است که میدان طمینه هرچه قدر میدان زمسنه یزرگتر باشد عمق درک انسان خود به خود بیشتر میشود یک ازمایش کردند که بجه هادی تعدا زیاداسباب بازی داشتند خلاقیت بیشتری هم داشته اند طراح فرودگاه هیثرو انگلستان فردی بوده است که درجوانی عظکت ستارگان که چطور به هم نمیحورند وشیر ماهی فکر میکرده است وسعی میکرده است باتیله تا هزار تیله را حرکت دهد و که بهم نخورد وادعا دارد میتواند هزار هواپیما در یک باند بنشاند ودر سینما هرچه عمق از پدیده زیاد تر برخورد باشد تاثیر شگرف تر میگذارد وذهنیت رشد بیشتر میدهد  وحیرت وشگرفی بیشتری که سینما بدنبال اواست به مخاطب دست میدهد فرد درفردیت خاص وجمع درکثرت خاص ترکیب بدیعی را ایجاد میکند- اما این عدد فهت خوداش سمبل است که کم کم درک میشود به سمت بی نهایت میرود درحقیقت انسان بی نهایت دنده حرکت دارد همان که عرفا میگیودند از اسمانی به اسمان دیگری راه پیدا میکند واین قافله تا حشر میرود در اخر مان زمانی که امام علیه السلام میاید این سوئال شاید که چگونه خداوند درهمه جا است وبالذات درهر موجودی دراجزا موجود است بالذات موجود باشد ودرخارج با کمی تمرین حل میشود انسان بعد را مداوم را کم کند تا به یک نقطه- وقدرت را مداوم زیادکند یک دفعه نقطه را حذف کند وان حیرت راها کند به راحتی میتواند درک کند یک فدرت بی نهایت درهرنقطه است مسئله حل روانی است نه حل عقلانی انست اما سئوال اساس این است که این موجودات دارای چه خواصی هستند وچه را درضعف هستند وبخصوص انسان چرا اینقدر ضعیف است وتمام هم وغم انسان امروزی درک همین موضوع است ودر این مرحله  حکمت الهی مطرح میشود سئوال اساسی این است- حال سئوال اساس دیگر این است که خصلت منفی زائل شدنی است یا اغفال میشود تشخیص این امر درروش تعلیم تربیت بسیار موثر است ایا خداوند نقش دارد دراین مورد وتمام کننده است ویا نه خداوند تنها هادی است ونقش در دست خود انسان است وایا زائل کردن خصیات منفی به شخصیت مثبت ضرر میزند ویا نمیزند وبسیار دیده شده است خصلت ها منقی فرد را تادرجه نبوف پیبرده است واز خودکشی ویاس دورکرده است ایا اینقش را مثبت هم میتواند بازی کند ویانه به معنیس ما بایدجاه طلبی ودنیا دوستی رابه حد اکمال برسانیم وحساد وکینه را درجائی خاص به اوج برسانیم تا فرد پیشرفت کند ؟ ویانه پاسخ این سئوالات فقط در مذهب راستین است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-   به بهانه بحث طینت- اتفاقا با کمی تعمق به عظمت کلام امام صادق علیه اسلام درباره طینت پی برده میشود جلد سوم اوصل کافی صفحه5 – حدیت7- امام صادق علیه السلام مقرمایند در وز جمعه را خداوند عزوجل حضرت جبرائیل علیه السلام را فرستاد بادست راستاش که از اسمان هفتم دنیا خاکی را مشت کرده ا واز هراسمان خاکی( پائین تر) ومشت دیگری از از زمین هفتم دور تا هفتیم زمین ( پائین از هرکدام خاکی بر گرفته است) سپس هر مشت را دوقسمت کرده کنایه از خاک زن ومرد وبنوعی در پاشید یعنی درهم پاشید وسپس این دو طینت را باهم درهم امیخت یعنی انسان اولا چهارده دنده حرکت دارد هفت دنده به عقب وبه پائین وهفت دنده به جلو وبه بالا این ظرفیت رادارا است در علم تعلیم وتربیت همیشه دانشمندان معتقد هستند دایره تعلیمات را بهاندازه ظرفیت یاد گیرنند تنظیم کنید- ناراحت نباشید که فرد بعدا بفرماید که دروغ میگفتی درحدیث هی اولیه بحث ا هفت ز اسمان است فرد درک میکرده است که منظومه شمسی ملاک است امام رضا علیه السلام میفرماید هرچه ستاره میبینی وکهکشان تازه اسمان اول است حال چرا این سوئال مطرح میشود که اینهمه ستاره به چه درد میخورد بحثی درتعلیم وتربیت است که میدان طمینه هرچه قدر میدان زمسنه یزرگتر باشد عمق درک انسان خود به خود بیشتر میشود یک ازمایش کردند که بجه هادی تعدا زیاداسباب بازی داشتند خلاقیت بیشتری هم داشته اند طراح فرودگاه هیثرو انگلستان فردی بوده است که درجوانی عظکت ستارگان که چطور به هم نمیحورند وشیر ماهی فکر میکرده است وسعی میکرده است باتیله تا هزار تیله را حرکت دهد و که بهم نخورد وادعا دارد میتواند هزار هواپیما در یک باند بنشاند ودر سینما هرچه عمق از پدیده زیاد تر برخورد باشد تاثیر شگرف تر میگذارد وذهنیت رشد بیشتر میدهد  وحیرت وشگرفی بیشتری که سینما بدنبال اواست به مخاطب دست میدهد فرد درفردیت خاص وجمع درکثرت خاص ترکیب بدیعی را ایجاد میکند- اما این عدد فهت خوداش سمبل است که کم کم درک میشود به سمت بی نهایت میرود درحقیقت انسان بی نهایت دنده حرکت دارد همان که عرفا میگیودند از اسمانی به اسمان دیگری راه پیدا میکند واین قافله تا حشر میرود در اخر مان زمانی که امام علیه السلام میاید این سوئال شاید که چگونه خداوند درهمه جا است وبالذات درهر موجودی دراجزا موجود است بالذات موجود باشد ودرخارج با کمی تمرین حل میشود انسان بعد را مداوم را کم کند تا به یک نقطه- وقدرت را مداوم زیادکند یک دفعه نقطه را حذف کند وان حیرت راها کند به راحتی میتواند درک کند یک فدرت بی نهایت درهرنقطه است مسئله حل روانی است نه حل عقلانی انست اما سئوال اساس این است که این موجودات دارای چه خواصی هستند وچه را درضعف هستند وبخصوص انسان چرا اینقدر ضعیف است وتمام هم وغم انسان امروزی درک همین موضوع است ودر این مرحله  حکمت الهی مطرح میشود سئوال اساسی این است- حال سئوال اساس دیگر این است که خصلت منفی زائل شدنی است یا اغفال میشود تشخیص این امر درروش تعلیم تربیت بسیار موثر است ایا خداوند نقش دارد دراین مورد وتمام کننده است ویا نه خداوند تنها هادی است ونقش در دست خود انسان است وایا زائل کردن خصیات منفی به شخصیت مثبت ضرر میزند ویا نمیزند وبسیار دیده شده است خصلت ها منقی فرد را تادرجه نبوف پیبرده است واز خودکشی ویاس دورکرده است ایا اینقش را مثبت هم میتواند بازی کند ویانه به معنیس ما بایدجاه طلبی ودنیا دوستی رابه حد اکمال برسانیم وحساد وکینه را درجائی خاص به اوج برسانیم تا فرد پیشرفت کند ؟ ویانه پاسخ این سئوالات فقط در مذهب راستین است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-   به بهانه بحث طینت- اتفاقا با کمی تعمق به عظمت کلام امام صادق علیه اسلام درباره طینت پی برده میشود جلد سوم اوصل کافی صفحه5 – حدیت7- امام صادق علیه السلام مقرمایند در وز جمعه را خداوند عزوجل حضرت جبرائیل علیه السلام را فرستاد بادست راستاش که از اسمان هفتم دنیا خاکی را مشت کرده ا واز هراسمان خاکی( پائین تر) ومشت دیگری از از زمین هفتم دور تا هفتیم زمین ( پائین از هرکدام خاکی بر گرفته است) سپس هر مشت را دوقسمت کرده کنایه از خاک زن ومرد وبنوعی در پاشید یعنی درهم پاشید وسپس این دو طینت را باهم درهم امیخت یعنی انسان اولا چهارده دنده حرکت دارد هفت دنده به عقب وبه پائین وهفت دنده به جلو وبه بالا این ظرفیت رادارا است در علم تعلیم وتربیت همیشه دانشمندان معتقد هستند دایره تعلیمات را بهاندازه ظرفیت یاد گیرنند تنظیم کنید- ناراحت نباشید که فرد بعدا بفرماید که دروغ میگفتی درحدیث هی اولیه بحث ا هفت ز اسمان است فرد درک میکرده است که منظومه شمسی ملاک است امام رضا علیه السلام میفرماید هرچه ستاره میبینی وکهکشان تازه اسمان اول است حال چرا این سوئال مطرح میشود که اینهمه ستاره به چه درد میخورد بحثی درتعلیم وتربیت است که میدان طمینه هرچه قدر میدان زمسنه یزرگتر باشد عمق درک انسان خود به خود بیشتر میشود یک ازمایش کردند که بجه هادی تعدا زیاداسباب بازی داشتند خلاقیت بیشتری هم داشته اند طراح فرودگاه هیثرو انگلستان فردی بوده است که درجوانی عظکت ستارگان که چطور به هم نمیحورند وشیر ماهی فکر میکرده است وسعی میکرده است باتیله تا هزار تیله را حرکت دهد و که بهم نخورد وادعا دارد میتواند هزار هواپیما در یک باند بنشاند ودر سینما هرچه عمق از پدیده زیاد تر برخورد باشد تاثیر شگرف تر میگذارد وذهنیت رشد بیشتر میدهد  وحیرت وشگرفی بیشتری که سینما بدنبال اواست به مخاطب دست میدهد فرد درفردیت خاص وجمع درکثرت خاص ترکیب بدیعی را ایجاد میکند- اما این عدد فهت خوداش سمبل است که کم کم درک میشود به سمت بی نهایت میرود درحقیقت انسان بی نهایت دنده حرکت دارد همان که عرفا میگیودند از اسمانی به اسمان دیگری راه پیدا میکند واین قافله تا حشر میرود در اخر مان زمانی که امام علیه السلام میاید این سوئال شاید که چگونه خداوند درهمه جا است وبالذات درهر موجودی دراجزا موجود است بالذات موجود باشد ودرخارج با کمی تمرین حل میشود انسان بعد را مداوم را کم کند تا به یک نقطه- وقدرت را مداوم زیادکند یک دفعه نقطه را حذف کند وان حیرت راها کند به راحتی میتواند درک کند یک فدرت بی نهایت درهرنقطه است مسئله حل روانی است نه حل عقلانی انست اما سئوال اساس این است که این موجودات دارای چه خواصی هستند وچه را درضعف هستند وبخصوص انسان چرا اینقدر ضعیف است وتمام هم وغم انسان امروزی درک همین موضوع است ودر این مرحله  حکمت الهی مطرح میشود سئوال اساسی این است- حال سئوال اساس دیگر این است که خصلت منفی زائل شدنی است یا اغفال میشود تشخیص این امر درروش تعلیم تربیت بسیار موثر است ایا خداوند نقش دارد دراین مورد وتمام کننده است ویا نه خداوند تنها هادی است ونقش در دست خود انسان است وایا زائل کردن خصیات منفی به شخصیت مثبت ضرر میزند ویا نمیزند وبسیار دیده شده است خصلت ها منقی فرد را تادرجه نبوف پیبرده است واز خودکشی ویاس دورکرده است ایا اینقش را مثبت هم میتواند بازی کند ویانه به معنیس ما بایدجاه طلبی ودنیا دوستی رابه حد اکمال برسانیم وحساد وکینه را درجائی خاص به اوج برسانیم تا فرد پیشرفت کند ؟ ویانه پاسخ این سئوالات فقط در مذهب راستین است


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0