سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نامه سرگشاده به عنکبوت@voa.com- علت انکه این نامه سرگشاده مینویسم- این که خدای نکرده امریکائی ها فکر نکنند که ساخته .پرداخته کار شما است وابوغریب بازی سرتان در بیاورند تا متوجه شوند کارمن است چند پوست تازه دراورده باشید- باخود فکردم صدور انقلاب به معنای دفاع ازحق وحقیقت وشرافت یک کشور وکشورها ولو باتحریم های تازه شروع شود میارزد زیرا حضرت مسیح علیه السلام ویزایاشان زود تر صادر میشود خانم هاری کلیتون برای nام بار دارد به فلسطین به صورت جدی میرونند صلح را مطرح کنند؟ اسلام یک بار قبول دارد بار دوم را خائن میدادند از اف بی ای وسیا ووزرات خارجه وسازمان ملل وحقوق بشر هم سئوال کنید حق را به اسلام میدهند ماکه ازاتبار حضرت سلمان پاک هستیم شما که ار تبار ال سعود هستید از ایشان سئوال کنید پس از چند سال تمجید از ایشان عمده مسئله در فلسیطن گویا ایران بوده است؟ ایران نمیگذارد صلح درفلسطین ایجاد شود؟ اسرائیل را از لبنان بیرون کردن توهین به بشریت است ویا سنگباران کردن حقوق بشر است در مکه مکرم بودیم پلیس گفته بود جناب حضرت سیف که قرار بود برای برای هر کاروان اهل فارس دو بار نوحه بخوانند انهم درپشت بام  مسافر خانه چرا به عربی فصیح شروع میکند این به معنی ادامه جنگ استدرغرب رفتن حتما از.tv ess  pr سخت عصبلنی هستیدهمخانم کلینتون به منطقه خرید وفروش صلح نامیدهاند- شما خانم کلینتون  میدانید چند نفر در فلسطین اشغالی وضعیت بدتر از خانم محمدی اشتیانی دارند ایا قرار است این صلح به امضای حضرت مسیح علیه السلام برسد ایران با جاسوسان امریکائی را اهرم فشار کند تادیوار کاخ پولادین وزرات خارجه اسرائیل ترک بردارد واز بزرگ مردان ایران درانجا اطلاعاتی بدست اید- حثوث بشر طبق هر میزانی کی بیشاز همه جناب voa به سخره گرفته است- ان جناب کشیش که اینهمه بدنبال صلح است برای فلسطین چه کرده است برای همه جنسبازی چه کرده است برای بچه ازاری چه کرده است ودرقبر ویا روی زمین به حضرت مسیح علیه السلام چه پاسخی دارد؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نامه سرگشاده به عنکبوت@voa.com- علت انکه این نامه سرگشاده مینویسم- این که خدای نکرده امریکائی ها فکر نکنند که ساخته .پرداخته کار شما است وابوغریب بازی سرتان در بیاورند تا متوجه شوند کارمن است چند پوست تازه دراورده باشید- باخود فکردم صدور انقلاب به معنای دفاع ازحق وحقیقت وشرافت یک کشور وکشورها ولو باتحریم های تازه شروع شود میارزد زیرا حضرت مسیح علیه السلام ویزایاشان زود تر صادر میشود خانم هاری کلیتون برای nام بار دارد به فلسطین به صورت جدی میرونند صلح را مطرح کنند؟ اسلام یک بار قبول دارد بار دوم را خائن میدادند از اف بی ای وسیا ووزرات خارجه وسازمان ملل وحقوق بشر هم سئوال کنید حق را به اسلام میدهند ماکه ازاتبار حضرت سلمان پاک هستیم شما که ار تبار ال سعود هستید از ایشان سئوال کنید پس از چند سال تمجید از ایشان عمده مسئله در فلسیطن گویا ایران بوده است؟ ایران نمیگذارد صلح درفلسطین ایجاد شود؟ اسرائیل را از لبنان بیرون کردن توهین به بشریت است ویا سنگباران کردن حقوق بشر است در مکه مکرم بودیم پلیس گفته بود جناب حضرت سیف که قرار بود برای برای هر کاروان اهل فارس دو بار نوحه بخوانند انهم درپشت بام  مسافر خانه چرا به عربی فصیح شروع میکند این به معنی ادامه جنگ استدرغرب رفتن حتما از.tv ess  pr سخت عصبلنی هستیدهمخانم کلینتون به منطقه خرید وفروش صلح نامیدهاند- شما خانم کلینتون  میدانید چند نفر در فلسطین اشغالی وضعیت بدتر از خانم محمدی اشتیانی دارند ایا قرار است این صلح به امضای حضرت مسیح علیه السلام برسد ایران با جاسوسان امریکائی را اهرم فشار کند تادیوار کاخ پولادین وزرات خارجه اسرائیل ترک بردارد واز بزرگ مردان ایران درانجا اطلاعاتی بدست اید- حثوث بشر طبق هر میزانی کی بیشاز همه جناب voa به سخره گرفته است- ان جناب کشیش که اینهمه بدنبال صلح است برای فلسطین چه کرده است برای همه جنسبازی چه کرده است برای بچه ازاری چه کرده است ودرقبر ویا روی زمین به حضرت مسیح علیه السلام چه پاسخی دارد؟


ارسال شده در توسط علی

 بسم اللهالرحمن الرحیم- توای کشیش بی ریشه- کتاب محبت وصلح وعشق را اتش زدی که تاریکی چه چیز رابدست اوری- صف پیامبران چون کوه هیمالیا کناراش ایستادهاند- که شب تارا خود ر روشن کنند- قدرت وشکوهاش ترا حیران کرد – تو قران را زندهتر کردی وخود را درقبر گمنامیها سرازیر کردی- خودترا بقول قزوه عزیر اتش زدی- این مصحف عشق از قلب خداوند جوشیده وسرازیر شده است – جون دیدها را برمیگرداند وفلب ها را دگر گون میکرد اتش زدی- نمیدانستی که خداوند درکنار اش ایستاده است- تو خواستی اغاز یک زندگانی جدید افتاب راغرب بسوزانی- ولی تو مسیح علیه السلام رادرخودت سوزانیدی- تو خون وزره از صیهون گرفتهای وتو مسیح را یکبار یدگر به دار کشیدهای تو خواستی افتاب را در سیاه جال غرب به زنجیر بکشی تو تطهیررا با اتش سیاه کنی- تو خواستی ارزوی شیطان براورده سازی چون ابرهه نیزه رادرچشم خورشید کنی بنیان نور رابراندازی- اما صف ملاکه زمین چون ستارهای کهکشان به چرحش دراوردی تو خون واتش در پاشیدی ومن را بگرد قران به جنبش انداختی- عرابه الهی درحرکت است وتودر سراشبی حماقت بسوی نزول در غلطیدن- کمکات به شیطان لنگ اندخنتاش شد- سپاه سوزندان قرانت فریاد زنان دود شدند- امروز محتاج تر از دیروزی – نجات خواه امروزی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم- مدیریت دیگ یا بقول من مدیریت ": دیزی":مرحوم جناب استاد فرهیخته رشته مدیریت بزرگوار مسعودی لقب زیبائی برای ان گذاشته مدیریتهای از نوع همجوشی فکری- تحقیقات غرب نشان میدهد که بالاترین فن ورشتهای درنیا که ایجادهمجوشی فکری کرده است اشپزی است که مرد وزن وبچه وپیر دران دخالت داشته است ودرتحقیقات اثابت شده است که هر کشوری درگذشته در اشپزی جلو بوده است درمدیریت گروهی هم جلو بوده است درغرب فرانسه که هنوزهم درمدیریت گروهی جلواست وشرق ایران وچین ولی بعدا علم وورزش علوم نظامی جایگزین شدهاند ودرایران هم علوم اسلامی بعد حرف اول را زد امروزه در ژاپن روزانه هفتصد حوراک ماهی جدید دریک بندر ژاپن اختراع میشود که بهترین ان وارد بازار رستورانهامیشود در   علم مدیریت اثابت شده است یکی از پیچیده ترین علوم است وامکان پیشرفت ندارد مگرانکه سازمانها وشرکت دراینرشته کار عمیق کنند که ریشه برای اکتشاف علم مدیریت شوند داده انها به مراکز تخصصی مدیریت برسد قبلا هیچ کشوری در نبرد بیابانی به پای الجزایری ها واعراب نمی رسیدند تاکتیک مخفی و.پنهان دور زدن ها گشتن دیده بان مدتها اطلاع بدست اوردن ویک کارگروهی منسجم وحساب شده برق اسا وپنهان شدن درجای امن است امریکائیهابعد از کوشش زیاد تواتنستند انرا تکامل بدهند که گروه کوه نوردی هیمالیا یگ گروه 65 نفری فقط سه نفر به بالا میرساند درایران هر 15 نفر فقی سه نفر رابه خط دشمن میرساند مابقیه یا فریب میدهند ویا ااطلاعات بدست میاورند ومابقیه ماجراها وحال باید حداقل 15 نفر باهم به خط برسند تا حمله را شروع کنند وحملات منظم تاکتیکی را که بسیار پیچده است عمل کنند تا از پشت به دشمن حمله ورشوند وباز الجزایرهائی درجنگ افغانستان حرف اول زدند وبا تمام ضعفهای وسایل درجنگ بوسنی حرف اول را زدند- در اشپیزی هرکس عاملی را درنظر میگیرد وروی انتحقیق میکند مثل اب ونمک ونخود روی ان کار میکند وبعد در یک کار گروهی کار او تصحیح میشود اندازه اب میرسد با یک انگتشتانه کوچک معین شود که در تخت جمشید بدست امد یا نمک با پر کبوتر اندازه گیری میشود- حالا جنابی بیاید بگوید میریت دیگ یعنی همه اندیشه را بریزید بیرون مواد من را تویش بریزید یا یپامبر است یاسرش به جائی بند است ویا دیوانه است ولی دیوانه باشد کسی دیگری اورا دیوانهکرده است تاریخ انرا مشخص خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم- مدیریت دیگ یا بقول من مدیریت ": دیزی":مرحوم جناب استاد فرهیخته رشته مدیریت بزرگوار مسعودی لقب زیبائی برای ان گذاشته مدیریتهای از نوع همجوشی فکری- تحقیقات غرب نشان میدهد که بالاترین فن ورشتهای درنیا که ایجادهمجوشی فکری کرده است اشپزی است که مرد وزن وبچه وپیر دران دخالت داشته است ودرتحقیقات اثابت شده است که هر کشوری درگذشته در اشپزی جلو بوده است درمدیریت گروهی هم جلو بوده است درغرب فرانسه که هنوزهم درمدیریت گروهی جلواست وشرق ایران وچین ولی بعدا علم وورزش علوم نظامی جایگزین شدهاند ودرایران هم علوم اسلامی بعد حرف اول را زد امروزه در ژاپن روزانه هفتصد حوراک ماهی جدید دریک بندر ژاپن اختراع میشود که بهترین ان وارد بازار رستورانهامیشود در   علم مدیریت اثابت شده است یکی از پیچیده ترین علوم است وامکان پیشرفت ندارد مگرانکه سازمانها وشرکت دراینرشته کار عمیق کنند که ریشه برای اکتشاف علم مدیریت شوند داده انها به مراکز تخصصی مدیریت برسد قبلا هیچ کشوری در نبرد بیابانی به پای الجزایری ها واعراب نمی رسیدند تاکتیک مخفی و.پنهان دور زدن ها گشتن دیده بان مدتها اطلاع بدست اوردن ویک کارگروهی منسجم وحساب شده برق اسا وپنهان شدن درجای امن است امریکائیهابعد از کوشش زیاد تواتنستند انرا تکامل بدهند که گروه کوه نوردی هیمالیا یگ گروه 65 نفری فقط سه نفر به بالا میرساند درایران هر 15 نفر فقی سه نفر رابه خط دشمن میرساند مابقیه یا فریب میدهند ویا ااطلاعات بدست میاورند ومابقیه ماجراها وحال باید حداقل 15 نفر باهم به خط برسند تا حمله را شروع کنند وحملات منظم تاکتیکی را که بسیار پیچده است عمل کنند تا از پشت به دشمن حمله ورشوند وباز الجزایرهائی درجنگ افغانستان حرف اول زدند وبا تمام ضعفهای وسایل درجنگ بوسنی حرف اول را زدند- در اشپیزی هرکس عاملی را درنظر میگیرد وروی انتحقیق میکند مثل اب ونمک ونخود روی ان کار میکند وبعد در یک کار گروهی کار او تصحیح میشود اندازه اب میرسد با یک انگتشتانه کوچک معین شود که در تخت جمشید بدست امد یا نمک با پر کبوتر اندازه گیری میشود- حالا جنابی بیاید بگوید میریت دیگ یعنی همه اندیشه را بریزید بیرون مواد من را تویش بریزید یا یپامبر است یاسرش به جائی بند است ویا دیوانه است ولی دیوانه باشد کسی دیگری اورا دیوانهکرده است تاریخ انرا مشخص خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-ایا انسان خدا گونه است ؟به جه معنا است خداوند مثل ومانندندارد ونمیتواند خالق یک خدا باشد- اصولا خدا بودن یک امرذاتی است یک امر اکتسابی وخلق شدنی نیست-لذا انساناز لحاظ قیزیکی خودا گونه نیست که یهودیت این اشتباه را کردند جسم درانسان یک ابزاری است که میتواند هم رشددهد وهم خراب کند ومیل به خرابی دران بیشتراست ویکی ازعظمت های انسان همین است که انرا درجهت رشد بکار میبرد وچون مانند خداوند که فرمودند قریب به این مضمون ماهم بچه بازی وخر کردن بلدهستیم ومیتوانیم بخوبی شمارا به بازی بگیریم درست انسان همین طوراست ولی روح انسان درای خواصی است که درخداوند فقط موجود است مانند ازادی ومختار بودند واحساسات عالی داشتن وبدنبال کمال متعالی رفتن وشوق زیادبه حقیقت وخداوندد اشتن ومانند خداوند دراوج تنزل کردن درتکنولوژی اول ظاهر ملاک نیست باید به قوانین ان که باطنان است پی برد تا عامل رشد شود تکنولوژیساده تر میزان ساختن تکنلوژی بیچیده تر میشود وتکنلوژی پییچیده بعد ا میزان سنجش کل تکنولوژی انسان همیناست فرشته گان میزان است به درجهای میرسد که فقط خداوند میزان است وفرشتگان با معیارانسان میسنجند همه در خوبی وهم دربدی ولی انسان چون مخلوق است ومخلوق راهر طورساختند میتواند عمل کند پس انسان میتواند انسانی مانند خود خلیق کند ویا مجسمه اش را بسازد چون وجوداش ذاتی نیست پس نمیتوان دراین مورد باخداوند قیاس کرد این قیاس مع الفارق است وانجام ان غلط است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- در مسئله توحید مشکل بزرگ استبعادی استکه موجود است یعنی عقل ادم ساده لوح نمیتواند انرا هضم کندولو دلائل عجیب وغریب را شاهد باشد علت شکست شرق یک عامل مهماش این است که گفت نمیتوانم وغرب گفت میتوانم ابلته دلائل زیادی دیگری هم دارد یک دلیل ان این است که اگر درایران سابق کسی میرفت دنبال حرفی بلافاصله رندان بر ان هنر مسلط میشدند واورا ازهستی ساقط میکردند لذا به نظر میرسد همه به سمت کم تولید کردن رفتن تا خوانین وقلدورها شکست بخورنند- اگر این امکان داشت وجودی میلیادر برابر خداوند باشد که امکان ندارد نباید به این راحتی گفت نمیشود وجهان نمونه های عجیب وغریبی را دارد درانگلستان سر کلاس بحث شد که در تلکسوب جودل بانک انگلستان که امواج به صورت عددی ثبت میشود وسپس رمز گشائی میشود یک عددی به اندازه یک باغچه بزرگ اتوماتیک ثبت میشود که وفتیکه رمز گشا انر از حالت ( دی کود) رمز خارج میکند معنی این میشود که خاله شما در ساعت ده فردا بهعلت سرطان فوت میکند وهمین اتفاق میافتد درحالیه ایشان اطلاع نداشته است البته سازمانهای زیادی مشکوک هستند از شوروی گرفته وامریکا وکلیسا زیراین فرد لامذهب بوده است وخیلی دیگر ولی چنین رمزی واقعیت دارد- شایع است زمان اطلاعاتی انگلستان دو دفتر از این قبیل دارد- یکی دیگر یک گرگ انگلیسی درهندوستان دنبال یک تحقیق بوده است همیشه سر میدان میامده است ویوارتاکسی میشده است همیشه یک جوان نوبتاش بوده است این خیلی تعجب میکند وفکر میکند این جوان مامورامنیتی است با اودرمیان میگذارد میگوید ومیپرسد تو همیشه میائی البته من ازدیدن تو خیلی خوشحال میشوم ایشان میگوید میخواهی شماره کارت اعتباری تورا بگویم ایشان میگیود مهم نیست تو انرا بدست اوردی ایشان جواب میدهد قبلی اش راهم میتوانم بگویم ویک سری اعداد خاص میگوید میگیود چطوری این به مرتبه رسیدی میگوید من جن هستم میپرسد اینجا چه میکنی میگوید فرد صاحب تاکسی فردامنیتی بد اخلاق وپاپوش سازاست امدم اذیت اش کنم گفته چطوری؟ گفته وقت داری گفته بله دارم الان میبینی کار بوراتور شکاف میزنی پس ازعبور از میدان این اتفاق میافتد ان جوان کسی را دنبال صاحب ماشین میفرستد وصاحب ماشین با یک کاربوراتور انگلیسی میاید وبا عصبانیت میگوید این هم کاربوراتور هندی دفعه بعد کمک فنر را خراب میکند ودفعه سوم یک دسته گل برایجناب انگلیسی میاورد میگوید این برای شما ازاشسئوال میکند چرا دسته گل اورد؟ میگیوید دختر شما متولد شد ایشان میگوید دسته گل برایت خودات ایشان چند روز متولد میشود دکترها چنین گفتند ایشان جواب میدهد درست بود ولی یک دکتر ایشان رافارغ کرد واسماش را یکنام مشخص میکند ایشان بر سرنام کمی وحشت میکند وان جناب میفرماید اشکال ندارد مریم بگذار- وساعتی بعد از لندن خانماش باو صحبت میکند- یک عکای انگلیسی حرفهای یکدفعه تغیر مذهب میدهد وهیچکس هم نمیدانسته است ودوست جانجانی اش یک دفعه قران روی طاقچه ویک دفعه میبیند که از مسجد خارج شد وهمیشه جواب میداه است برای کنجکاوی وشاید برای رفتن به کشورهای اسلامی است ودوستاش میدانستهاست ادم بسیار جدی است خلاصه به التماس میافتد ایشان به شرطی نگوید به کسی تازمانی که زنده است میگیوید زمانی که درانگلستان گل سرخ پژمرده میشود ود رباغچه او گل سرخی نبوده است پنجره باز میکند میبیند باغچه پر از گل سرخ است وشخصی روبروی ایشان ان طرف خیابان بال بارانی سقید وکلاه سیاه یک کتاب در دست درارد وبان اشاره میکند احتمالا با دوربین قوی قران را میخواند دوستاش بعد به ایشان میگوید منهم با ایشان صحبت کردم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99