سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب بی بی سی-انگلستان هنوز پولش را از پوند به یورو. تبدیل نکرده است ما گرچه از سفره روی زمین با پیجامعه به روی میز امدهایم ولی همان معنی را طالبیم ما مانند بعضی گروههک ها نیستیم که از تجربه ای تاریخی شان پند وعبرت نگیرنند- انگلستان همیشه برای مااش شلقلمکار پخته است وهنوز هم میپذد- ما خود را درست درحالت جنگ الجزایرها ومسلمان بوسنی وساریوو با صرب ها میدانیم مادرجنگ با عراق شبانه از سخت تیرین موضع های زمینی حمله میکردیم ومتظر بر پا کردن طوفانهای شن کشورهای غربی بودیم وبجز دفعه اول اولیت اول ما درهم کوبیدن نفر برهای برزیلی بود که باید به بچه ها حمله ورشود وما یاانها را سالم میگرفتیم ویا انها را میزدیم وما بودیم که بوق کامیونهای ما دشمن را گیچ میکرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- درجبهه که بودم روزی یکیاز سرداران بسیارخلاق به واحد ما امد درضمن گفتگومن از ایشان خواست تاکتیکهای عملیاتی وعبورها را به من یادبده ومن همراه خودت بیرایشان سخت ناراحت شد وفرمود کسی را مسئول خودت نکنانچه درجبهه فقط مارا خورد میکند مسئول بودن برای دیگری است که ممکن است اشتباه  کنیم اول خود یاید بگیر که درمرحله اول سطحی است درتجربه عمقی میشود وسپس به شم میرسی وبعد به خلاقیت میرسی- یکی از بچه ها تعربف میکرد که من با یک ابکش قدیمی وکوچک اب به خط مقدم میرساندم یک چیپ جلو بود ویک چیب عقب یک دفعه زمان برگشت برای کو.تاه کردن را ازروی یک تپه عبور کردم- پائین که رسیدم پنچره شد به نظر حقیر روی پنچری باید میامد براینکه دیده بانی دفیق فرانسوی ها وانواع موشک های دقیق را تجربه کرده بود ایشان چون بچهه ها فنی بودند سریعا موتور باز میکنند ولاشه ماشین به بالای تپه میبرنند که عراقی فکر کننداین یک حیله باری مصر ف کردن موشکها انها است به چیپ گفتم برو وموتوررا در چیپ دوم گذاشتیم اماده حرکت بودیم یکیاز بچهها گفت سویچ توی ماشین رفت سویچ را اورد وفتیکهخواست سوار شود من گفتم عجله کن توی دنده بودم  درحا نشستن بود که یک موشک وسط تانکرابن خورد وموجان غقب چیپ را کمی بالا اورد من سریع حرکت کردم وترکشها به عقب چیب خورد که اگر کمی بالاتر امده بوده دست ویا پای دوست من رامیزد وقطع میکرد ومن همیشنه ناراحت انروز هستم من بارها از شهید مهندش ظل النوار رحمت الله علیه میخواستم همین کار بکنیم که باچه ها گوششان با گلوله اشنا شود وترسشان بریزد وتاکتیکهای عور رایاد بگیرنند- ایشان میفرمودند خیر چون اگر فرد جدید بیاید گول میخورد ایشان میگفتند مدتی من این کار کردم بچهها میرفتند پشست سنگی   اگر صدای گلوله زیاد میشود باید به سمت گلوله بدوند البته تا یازده است که بیشاز هفت مهارت زیاد میخواهد واگر کم میشود درجهت گوله تاهفت بشمارنند وسپس دراز کش کنند این اولین ساده ترین فومول است گفت روز اول من با جوانی مدتها از مایش کردم وایشن درازمایش بعد گلوله جلو خورد هرچه به اوگفتیمحرکت کن حرکت نکرد ویک گلوله عقب خورد وایشان شهید شد عراق سری میزد یک خمپاره عفب خمپاره دیگری بود ویکی راست ویکی چپ براساس تاکتیک باهم شلیک میشد- یکی از فرماندهان کهقد بلندی داشته است احتمالا رشته فنی خوانده بود است با یک گروه چهار نفری به سمت یک محل خاصی برای دیده بانی حرکت میکنند وویک گروه امداد بافاصله همراه ایشان بوده است ازجائی نزدیکی کوه سینه خیز حرکت میکند یک نوجوان همراه ایشان بوده است به برای موقعیت بهتر او به ایشان میگوید ازکنار رمل سست حرکت کن واز کناره تپه بیا ولی یک سنگ بزرگ اول مسیر بوده است متوجه دقت نمیکند موشگ به سنگ میخورد ویک ترکش ریز میشود به اندازه یک ماش میخورد بدست نوجوان از ایشان میرسد ترکش خوردی میگوید نه حرکت میکنند ونوجوان میگوید دستم خونی شد ایشان نباید توجه میکرده به راهش ادامه میداد همه بلند میشوند ونوجان بغل میکنند وبه امداد میرسانند وبه نظر حقیر دیگر ان روزنباید به کار ادامه میدادن- بر میگردند جون محاسبه تاکتیکی زمین را بلد نبودند اول ایشان دستور گسترش میدهد وسپس برای رسیدن به پشت یک سنگ دستور جمع میدهد کهاول نباید این دستور میداد ودرثانی باسرعت میبایست میدویدند بچه کمی جلوتر بودند یک موشک وسط بچهها میاید وایشان بشدت مجروح میشود که بعد شهید میشود ومیفرماید من از شهادت خودم ناراحت نیستم ولی از شهادت بچه ها سخت ناراحت هستم- قبلا درواحد ما که واحد درجه سه مخابراتی بود وگاهی بعلت شلوغی تبدیل به درجه یک میشد دونفر دوره دیده انجا کار میکردند یکی رمز گشائی میکرد ویا رمز میگرد ویکی رمز میخواند وبه واحد مربوطه میداد انکه رمز میخوانده سه برای استراحت دوره نمیرود بهانه اش این بوده است که فرد تازه امده مسلط نخواهد بود وفردی هم به این زودی نمیاید تاانکه برای دوره جدید اعزام میشود ودرانجا بیست روز مرخصی میگیرد وبچهها از رمز قدیمی استفاده میکردند ایشان به عراق میرود ویک دفعه بااخرین رمز مینویسد که حضرت رهبر عظم الشان در فلان واحد مرزی است خواسته است مقداری جلو رود سربازان به خیال انکه ایشان میخواهد به عراق فرار کند شیلیک کردند وایشان تحت محاکمه صحرائی است نزدیک واحد به ایشان مال استان فارس است اقدام لازم را برای نجات ایشان سریعا عمل کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مرجئه مدرن- رندان به خوبی میدانند که چگونه بیانات اسوه هایشان که دراخر عمر شان دستها خالی وپرظلم خودرا بالا میبرنند به چه چیزهائی وصل کنند وچون عتیقه فروشیهای لندن رنگ وروغن صیفل دهند بدهند وانشا جدیدی بنویسند مرز فراعقل .نمیدانم برای انها وجود ندارد اساس کار انها تسخیر قلوب مردم وسلاطین است که به جمع کردن مال کمک شایان میکند حزب دمکراسی باز درغرب مینویسد این حزب رای جمع اوری ثروت نیست وبلوغ را درنظر دارد ورای افراد بالغ را میطلب-د زمانی که در دانشگاه درس مارکسیسم با یک خانم استادامریگائی میخواندم به کتاب جناب علامه قرنها شهید بی نظیرحناب ایت الله مطهرئی سری میزدم که ان کتاب نتایچ پراکماتیستی مارکسیسیم رادر شوروی نقد کرده بود وبه چالش کشیده بود من پنچ سطر درکتاب معظم له پیداکردم که بجز دو موضوع کم اهمیت مارکسیسم شوروی گرفتار ودراسارت پیچ طره گیسوی ایشان  کرده بود انرا به انگلیسی ترچمه کردم خدمت استاد بردم چشمانش برقی زد .گفت بسیار عالی است وفرمودند یک نفر هم درامریکا کتابی نوشته است مفصل وتصورمیکنم درصفحه 84ان ده سطر وجود دارد که مانند جناب شهید مطهرئی مارکسیسم شوروی را بخوبی نقد کرده است من ادرس ان را پیدامیکنم شما نرا بدست اورید دریک محفل فرهیتخگان تحصیل کرده خارج درتهران حضور پیداکردم .توسط یکی از اشنایان به انجا  رفتم وایشان قبلا فرمودند دکتری است تحصیل کرده المان که کمونیست است شما لطفا باایشان بحث نکنید صلاح نیست در انجا یکیاز اساتید معروف که شاگرد جناب پیاژه بود بحثی پیش کشید وفرمودند که خیلی مشتاق هستم که بدانم مارکسیست چه میگویدمن پس از جند ردبدل بحث بادیگران گفتم من یک نظر شخصی دارم وجملاتی گفتم یکدفعه ان جناب دکتر پشت من زد وفرمودند مارکسیست هوشی مین باش ومدتی گریه کردند همه تعجب میکردند وبا تعجب به من وایشان نگاه میکردند وبه ایشان گفتند مگر شما دروانشاسی مارکسیست کار کردهاید ایشان افزودند من درالمان دوره کامل مارکسیست را گدارندم ودراخر کمونیست هوشی مین انتخاب کردم وایشان مارکسیست روسی را مطرح کردند- من یخ زدم وجوابی دیگر ندادم جنای دکتر صاحب دیوانی حضور داشتند درحدود پنج سطر که بایک استاد امریکائی تصور میکنم استاد دانشگاه هاروارد بود که با ایشان مصاحبه کرده بود باانگلیسی فصیح بیان کرد وترچمه کرد که خلاصه ان این بود روح از ماده عبورکرده وبعلت پیجیدگی زیاداش برای ما درابهام است- وجواب جناب شهید مطهری ومن را به ایشان تاریخ داد که هردو به خطای خویشتن اعتراف کردند من در انگلستان به این نتجه رسیدم درک اسلام انها یه میزانی که انها را فتح کرده است دران زمان منرا فتح نکرده بود وبه همین علت است که فرهیختگان غرب میگویند انگلستان دیگر متکلم وحده نیست بلکه جهان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک دانشجوی ایرانی درانگلستان درباره وسوسیالیسم مطالعهاتیر شروع کردبود درحالیکه رشتهاش فنی بود به دو دید گاه رسیدن بود به یمن نامهای که دانشگاه نوشته بود ودریک لاستیک فروشی تعاونی وسرمایه داری کار کرده بود- یکی  از انها معتقد بود کهاگر سرمایه داری بود گرچه تعدادانها زیاد میشد ولی بیشتر انها لرزان  میشوندوبرای رسیدن به تکامل دولت باید د مرحله اول به انها کمک کند وبعدا انها کمک ها را پس میدهند چرا که فلسفه عمده سرمایه داریهمین این است که در دراز مدت برنده است وتنها مکتب سرمایه دهداری برنده میشود چون حضرت مسیح علیه السلام اسم رمز الهی در درون ان است فلسفه سرمایه دارن فرانسه که بهترین شوالیه سرمایه داری زمان هستند که به مرز شونیستی جنون رسیدند که وظیفه الهی دارندکه سرمایه داری رابه اوج برسانند به خصوص درانگلستان از وظایف بزرگ انان است که بیشا زهمهجا توسط حریفان نااهل مچاله شدند نظریه دوم این است که سوسیالیسم سرمایه داری را درانگلستان گرچه محدود کرد ولی پرتوان کرد که میتواند مشعل دار پیشرفت وکمک به انگلستان باشد ایشان در بسیار نقد ها ومطالب علمی گیر کرده بود وهنوزهم کامپپتوری که همه فاکتور ها درخود جا دهد وفومول بندی کند بوجود نیامده است- استاد من درانگلستان میفرمودند اقتصاد در سطح دکتر باید از ضخره ای به ضخرهای بجهدید ومن ان زمان بفکرم نرسید چند ضخره-؟ وجالب انکه نبوغ ایرانی بایکسوت زدن یک فومورل اقتصادی به اسمان میرود وبایک سوت زدن ازافرودگاه اورلی وازمغز میتران سوسیالیست درخدمت واشنگتن دوحریف تاریخیهم دیگر به مغز ایشان خطور میکند ظریفی میگفت کهایشان یک صبح تا ظهر درمسکوباشند هم مسائل سرمایهداری حل کنند وهم مسائل فلسفهرا گرچه روزی چند مثفال تریاک میکشند وسابفه ایشانهم کمونیست چینی است ومن گفتم نگران باش این سنت فرانسه است از صداق هدایت تا ایشان همیشه فرانسه به همین نحوتربیت کرده است واینها دولبه یک توراست که درمورد شاه وفرح بخوبی پیاده  شده بودبخصوص زمانی که فهمیدند که شاه وفرح برای یادگیری زبان بچه ها ازبان فرانسه به انگلیسی نقل مکان کردند واین سوت زدنها وخندیدن های ممتد وتاکتیکهای امریکائی است که انهم در زمانی که مطلب بسیار سخت است درحالیکه در اورپا خروس جنگی میشوند وقبل عذر خواهی میکنند که مطلب سخت است- ایشان تمام مثالهای پرابهت اش مال تاریخ قبل از اسلام است واین امر نمیتواند تصادفی باشد بخصوص  که بایدتا درفول عقب بنشیم این حرف ایشان نیست بلکه حرف ارتش فلج شده بود که میخواست دورباره جان بگیرد منطقی است که طرف را فریب دهد که مایل است ایران را درظرف کوتاهی یک لقمه کند وحقوق بشر سپر این امر باشد وصد کلیومتر عقب ترهم میتواند باز یک حیله ارتش باشد ولی 8 کیلومتر چون ساسانیان بااین تاکنیک رومیان شکست دادند که بقول امام عظیم الشان برای ایشان مشکلی ایجاد نمی کند-  خواست و فرمان جناب اقای میتران  بودکه برای هر سانت مین گذاری که توسط مقاطعه مین گذاری فرانسه که فوق مدرن بود  خداوندمیداند چقدر باید امیتاز دهیم چقدر شهید دادهایم با وجود انکه دم مرز بودیم وان مین گذاریها حتی افسران عراقی هم ازان سر درنمیاوردند رسیدم نیازی نبود افراد اطلاعاتی ارتش که در دسنگاه ایشان نفوذ  کنندد ومسئول گشودن رمز های اقای میتران ودر سیستم مخابرات باشند تا انرا کشف کنند کافی بو.د عراق فقط 200 کیلومتر نفوذ میکرد ودستها ی تسلیم طهران بالا میرفت-


ارسال شده در توسط علی

بسمالرحمنالرحیم-وقتیکه جغد ها دراسمان کبوترها لانه میکنند- شاه به هیچ وجه رضایت به ترک ایران نبود- وغرب هم به همان نحو تا اخرین الحظات ممکن استقامت کرد- مردم به خاطر شهدای زیادی که داده بودند وضرباتی زیادی که به شرف وحیثیت وارزشها وکرامت شان که خورده بودند عزم را جزم کرده بودند- ورهبران مذهبی به قهرمانان ملی بدل گشته بودند- وبرا یبازگشت شرف وارزشها کفن پوش گشته بودند قیامی که راه سازش را بسته بود- پرچم اقتدار ملت بود- ومسلم بود چند رهبری دیگری مورد پذیرش نبود پیشتاز مبارزات 150 سال اخیر ایران روحانیت بود که راه تکامل را طی میکردگروه ها به همراهی روحانیت برخاسته بودند ایا میشد روحانیت را از وظیفه سنگین و.خطبراش مانع شد تنها کسانی میتوانسند بااین مشعل فروزان الهی همراه باشند که همزیستی ایدولوژیکی-انقلابی داشته باشن ومسلما نمیتوانستند از فرب ویا شرق دستور بگیرند ایا میشد روحانیت مغزر را به جای دیگری کوچ داد پروش حیات بخش اسلام ناب در دلها درحال طلوع یود ومیدانستند که دیگران تا نوک زبانشان میچشنند وسلام ناب تا حلق اش( ایت الله العظمی علامه طبا طبائی) ومایل به شاهد بودن بزرگنرین تمدن الهی باشند خطبه های اتشین معمارکبیر انفلاب رحمت واسعه وکریمانه الهی بر ایشان همیشه درحال فووران باشد که موقعیت اسلام ومردم در دوقدمی دره هولناک هلاکت قرار گرفته اند .ابرهای ضخیم وسنگین .تیرههای که ایران را محاصره کرده استا ین خطر بزرگ موجود است که ملت ایران هوشیاری ووحدت وعزت خودرا بکل ازدست بدهد واغوش ملت پس از واقعه کاپیتالیسثیون برای اهداف معمار کبیر عظیم الشان انقلاب گشوده شد- ملاقات معظم له با نمایندگان شاه کمترین احتمال در باره احیا ارزهای ناب الهی را درگفتگوی طرفین از بین برد طرح ملی برای ایران چند وجهی خط تاکید بر زیر کلمه را ضروری کرد- وفرهیختگان جامعه بلافاصله انراتائید وپشتیبانی کردند- وکوشش وتلاش مسالمت امیز را برای پیشبرد این طرح تصویب شد ویک دمکراسی منطقی ومعقول اولین شعار واصل را مطرح حق جامعه ایران دانستنذ وحق سلطنت شاه را محفوظ دانسته شد وافراط گری وعدول وتجاوز وتحریف نسبت به قانون اساسی از شان وحیثیت این قانون باید بر طرف شود وطرفین دعوا در یک مذاکره عادلانه وبیطرف ومنصفانه وعالمانه گردهم بیایند تا موقعیت راستین و واقعی قانون اساسی به ان برگرد ودرجایگاه واقعی اش بتواند استوار وفروزان مشعل دار هدایت این کشورگردد وبتواند قانون ساز شود واصلا بحث این نبود که کدام روحانی رهبر ایران شود وبحث از انکه کی مقصر بوده است هم نبود وشاه هم اگاه از همه مسائل بود که درجریان بود وتاریخ گواه است که روحانیت وهم مردم با سعه صدر وتحمل وظرفیت متعالی بااین مسدله برخورد کردند وهرگز بدنبال تفرقه گرائی نبودند وهمه اشتیاق داشتند که مسئله به خوبی وخوشی پایان بیابد- شاه بامهارت شروع به خط کشی ومرز بندی کرد- رهبر جامعه باید بااگاهی های تک تک افراد واحساسات پاک تک تک افراد همراهی کند تیکه ای از روح رهبر در تک تک افراداست وبلعکس- ونمی بایست رهبر احساساتمردم را دارای لبه تیز وبرنده کند که همانطور که بوجود امد وچون معمار انقلاب دربرگیرننده تماه هوشیاری ها واکاهی واحساسات پاک مردم ایران بود برخورد باایشان از یک حساسیت فوقالعاده بالائی برخوردار بود وایت ملاقات نمایدگان شاه با معظم له بسیار بندرت رخ میداد- استعمار همیشه درکادر سازی عوامل خارجی خوداش بسیار ضعیف تا بحال عمل کردهاست تازه انگلستان یکی ازبهترینه ها است فرانسه درضعیف بودن شهرت دارد وشاه همیشه این تکیه کلام راداشت ": انشاهالله موقعیت منرا درک میکنید:" وغرب هم مین وموضوع تاکید میکرد گرچه بصورت غیر مستقیم بود ونمایندگان غرب هم همیشه از موضع ستیزه جویانه واردمیشدند وبحثی از دمکراسی حتی برای دانشگاه ها هم نبود درحالیکه امام علیه السلام به فکر نسلها بود ومیدانست هرگز اجازه یک مرکز اسلامی که بتواند ازادانه حرف های خوداش را بزند هرگز بوجود نخواهد امد درحالیکه درخارج از کشور مراکز اسلامی از ازادی بیان برخوردار بودند ونمایندگان ملت هم هرگز دراین میان نقشی را بعهده نگرفتند


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم  - نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی- بخش- هفتم-یکی از فرهنگیان که قبلا جزو گروه منافقین بود ودر زمانی که جزوکنافقین دررده بسیار بالائی هم بود – وبارها با منافقن درمسئالی هم درگیری میشد بخصوص مسائل جنسیتی که مایل نبود برخلاف سنت باشد از کارمنفصل کرده بودند وبعدا برسر کار امد وبعنوان حسابدار کارمیکرد مایل بود تدریس کند ایشان را نزد من فرستادند- من از ایشان پرسیدم انجا چه میکردی ایشان فرمودند امار میگرفتیم ولی تجزیه وتجلیل نمی کردیم- از جمله کارها این بوده است درمجالس عمومی وخصوصی ببین موضوع اسرائیل وامریکا چند بار ازدهان مردم بیرون میاید کاری به دیگاه مثبت ومنفی ان نداشتند- ویک دکل برق بود درجا خوش واب وهوا کفته بود چند نفر درروز از کنار رد میشوند وجند نفر کنار او استراحت میکنند وجند نفر کنار او غذا میخورند واستراحت میکنند ایشان پرسیده بود میخواهید دکل را واژگون کنید گفته بود خیر عقل شما نمی رسد- میزان افرادی به مسابقه فوتبال میرونند- یا بافسران تادرجه سروانی وبا مشخصات خاص صحبت کنید .واستادان دانشگاه با مشخصات خاص که اغلب سنی جوانی صحبت کنید ومانند ان زیادبود یکی از اماره که ایشان عصبانی کرده بود وایشان تصمیم میگرد خارج شود وبعدا به ظاهر میگویند متوقف شده است ولی میفهمد گروهی دیگری بعدا انرا اجرا میکند که دختران دلربا برای جمع اوری صدقات برای کردستان سیل زده به درخانه میفرستادند وبعدا گروهی رابه همان منزل میفرستادند به ظاهر که فلان مقدار گرفته است ولی درباطن بروی پسر ان خانه وافراد ان خانه چه تاثیر مثبت گذاسته است وایا ان خانواده مایل هستند که ایشان دوباره بیاید ویانه ایشان سخت معترض میشود که مادرخانواده متوجه میشود ومسجد میفهمد واصلا کار درستی نیست ودرست این عامل کاری بود که شاه به نحوی دیگر میکرد ویک عامل مهم سقوط ایشان بود مردم مخالف هستند علما پشت مردم هستند وفتوا پشت علما است در بحث هائی که میکرد من متوجه شدم که بعضی ازاین امارها بیرون کشیدن مطالب ما درایران منخصص اشر ا نداریم من درانگلستان مقداری ازدرس راجع این مسائل بود که میگفتند بعضی از تخصص فقد مال امریکا وشوروی است ولی به نظرانها امریکا جلوتر است ولی من به این نتجه رسیدم دربهضی رویه جلوتراست وامریکا جا میماندفرق دراین است که امریکا یکدهم انرافاش میکند ولی روسیه هیچ چیز فاش میکند ودرجاسوسی وجاسوس پروی کاربرد زیاد دارد بخوبی نشان میدهد   برای فرانسه وغرب است یک متخصص یک ارئک درکنار یک استخری میگذارد ویک فرد ازکنار استخر عبور میدهد به شما میکوید شما کناردریا زندگانی کردهاید یانه واین اردک را میشاختید یانه علاقمند بهاو هستید ویانه وسئوالات دیگر در سرکلاس یرای نمونه یک عکی را ازپرده دور بود نشان دادند یکخانم اسیا شرقی بود باقد کوچگ وکلاه حصیری ولباس شرقی در دستاش به نطمن یک تفنک بود که میله اش بیرون بود ودر شب دریک جاده به شمت کوهستان جنگلی نوع جنوب شرقی اسیائی درحالیه دست دردست یک جوان بود که درست چپ اش یک بسیه بمب به سمت کوه حرکت میکردند ازمن پرسید اینها کجائی هستند ومیخواهند چه بکنند- من گفتم ویت کنگ هستند وبرای یک ماموریت به سمت کوه میرونند ایشان سئوال کرد زن وشوهر هستند گفتم تصور میکنم- کلاس خندید وکلاس گفت ویت کمگ نیستند تا یلندی ویا فیلیپنی هستند وتازه ازدواج کردند وبرای شکار میرونند وشکل بزرگ کردند دیدیم یک چارودر دست خانم است که نوکاش درکنار پای راست وی بسته غذا است که به صورت بمب درامدهاست از یک طریفی درگیری متوجه شدم که بودند که روی خانمها بیشتر از مردان کار کنید ومداوم دستورالعمل ها تصیحح میشده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - نقدی بردوست عزیزجناب اقای شاهسوندی- بخش- ششم- ایشان ادامه داد که ما هم باید همین کار بکینم ماهم باید پشت حضرت ایت الله شهیدمعظم دسیغیبرحمتالله واسعه سنگر بزنیم وازبیانات متفرقه که بعضا ضد یگدیگر هستند اجتناب کنیم که منافقین خوب ازاینها سوئ استفاده میکنند ولی بعد باز کردن بیانات ایشان اشکالی ندارد من کمی ایشان را ناراحت ونگران دیدم وحق به ایشان بود هیچکس فکرنمیکرد به این سرعت مثل برق مردم پشت روحانیت معزز جمع شوند وضد فرهنگ غرب شوند که دردنیا ممتاز منحصر بفرد است وشاید انقلاب حضرت مهدی علیهالسلام یگ چنین وضعیت به خود بگیرد وایشان فرمودند که من درباره ان جلسه مسجد ولی عصر تحقیق میکنم بعد معلوم شد 80درصد بچهای نظامی بودند وبیست افراد دورخانواده ساواکی بودند وتعلیمات مال افراد ساواکی بوده است که درتمام مساجد گفته بودند انرا پخش کنید روزی منرا به یک مدرسه بسیارممتاز شیراز برای تدریس دعوت کردند ودبیر قبلی یکی ازشایستگان برجسته شهر بود که منافقین سابقه ایشان راکه بدست اورده بودند متوجه شده بودند یکی از بزرگان انجمن حجتیه بوده است اتفاقا بعد همین بجسب رابی جهت به من زدند ومدتی هم برجسب انگلیسی زدند بدون انکه دبیران ومدیران بدانند کمیته یک سیاست به نظر حقیر غلطی درپیش گرفت وان این بود دوتا ازبچه هایکیازانها ازطبقه پائین بود ولی مغزریاضی ودگیری به بچه بسیار باهوش ولی از طبقه مرفه به انها تعلیم داده بود که بچه منافقین شیر کنند وکلاس تا حدودی مختل کنند ولی ضربه نهائی به مدیر وارد کنند ومداوم مدیران عوض میشد تا مدیر کمیتهای امد همه انتظاز داشتند که کار را درست کند ولی ایشان فرمودند من تابع انجمن اولیا ومربیان هستم وقدمی جلوتر ازانها بر نخواهم داشت وانجمن مداوم مسیح وار حرکت میکرد ومعلیمن مجبور بودندمداوم بجهای ارشاد کنند که ماکاری به اندیشه شمانداریم شما سرکلاس دینی سئوال کنید یا درخواست یک کلاس درسیاسی کنید شما میخواهید کنکور بدهید بلافاصله روزنامه مجاهد مینوشت که ایشان با قشرارتجاع روحانیت ارتباط دارد ازایشان دوری کنید یافلانی درسه شکرت مغظم کار میکند ودیگری خانماش ث روت مند است وچندین مغازه دارد وایشان همراه خانماش به چپاول مشغول است هروز بچه منافق روزنامه مجاهد برای من میاوردند ودرشت مینوشت حکم جدید امام خمینی وبچه ا میگفتند اگرایشام فقیه هستند چرا مداوم حکماشان عوض میشود من هم نشان میدادم درهم روزنامه که منافقین حکم شان عوض میشود روزی یکی از برادران انها که دانشجوی سالدوم یک رشته فنی در دانشگاه شیراز بود اجازه گرفته بود ده دقیقه سرکلاس بیاید ایشان فرمودند ما به پویائی معتقد هستیم وشما به ثبات من جواب دادم من ثبات دراصول  قبول داریم در فروع اشکالی ندارد بشرطها وشروطها ولی شماهم دراصول تغیر داده اید وهم درفروع شمادارای ایدلوژی الا نیستید باید هرگاه به اصول ثابت رسید انگاه دارا ی ایدولوژی هستید ایشان فرمودند جتتون که مداوم این جمله میفرماید مگراسمان به زمین میاید که اضول وفروع فرق کنند من گفتم پسازانکه به اصول ثابت رسیدید انگاه فروعات خودتان براساس اصول جدید سازمان بدهید جملاغتی گفت که حس کردم درک نمیکند ولیناکهان به خوداش امد کلاس را ترک کرد وقتیکه معلمین فهمیدند منرا سرزنش کردند کهبیاد میگفتی جوجه من به اندازه عمر توتحصیلات ومطالعات وتحقیقات وترجبه دارم وتو میخواهی به من یادبدهید وایشام گفت تاسراینهابه سنگ نخورد درست نمی شند وازامروز حال این حال را میگیرم این جریان تا اخر سال ماند اسمائی قبول کنکور امد نامهائی برای انها امده بود که مثلا نفر نهم شده بودن قریب بهاین سبک نوشته از طرف وزرات علوم نوشته بودن که شما نمره نهم هستید ولی پذیرش شما منتفی است وفتیکه به سنجش رقته بودند گفته بودن این نامه از طرف حراست امده است وبچه شما برای ابد متنفی شدهاند ششماه دوندگی تاثیر نگذاشت ار حراست که بیرون می ایند فردی از حراست بیرون میاد به ارامی به انها میگوید به جبمبید که میخواهند قانونی را به تصویب رسانند که اینها برای ابد ممنوع الخروج شوند که همگی انها به خارج شوند وبعضی سه ماه میتوانند به شرط تصویب حراست ثبت نام کنند وبعضی ششماه وبعض یکسال وبعضی امتحان مجدد بدهند واین امر باعث شد خانواده هرچه اسرار داشتند رو کنند وسازمان منافقین دراین موردجا ماند


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99