سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-وسط یک بحث صدای امریکا رسیدم که درباره معمار انقلاب ورهبر معزز واگاه ودانشمند وبصیر بخصوص در امر علوم اسلامی وشناخت جهان بخصوص غرب است ازجمله کسانی که دراین میز گردبودند اقای امیر طاهری است یکی از پیش کسوتان بی بی سی است که معلوم میشود تاریخ مصرف ایشان تمام شده است وبه ایشان دیگر فرصت جولان دادن نمیدهند بسیارسخیف وساده لوحانه وغرض الوده صحبت کردند- مقدتا چند نکته را بیان کنند اول ایشان گفتند رهبر معزز درتمام موارد نظر میدهد این اشکال به شاه وپدراش واردبود- نه تنها تز میدادند یک دکترینی برای دانشمندان ایران وجهان ناشناخته بود که باجزئیات حاصی بیان میشد ودانشمندان غرب معتقد بود زیرمهمیز امریکا ویا انگلیس طرح شده است وبه ضرر ایرانیان است امام اقایامیر طاهری اسلام رانمی شناسد درحدود65 باب فقهی داریم که مفصل هم است ودرحال توسعه است دربیان احکام وبیحدباب هائی داریم که فقهی نیستند مثلا روابط زناشوئی روابط خانودگی –اخلاق که بیدامنه است روابط اجنتمائی ازخداوندمنان گرفته تا حیوانات وجمادات ایشان درچهار چوب اسلامی صحبت کردند ودر مسائل مباح درخواست کردند دانشمندان طرح خودرابدهند- درانگلستان بسیاری از کلیسا ها دراین نوع روابط استیل خانواده وغیره از خانم ها کادروس دانشگاهی خواندن ودروس ان کلیسا راخواندند مقالاتی تهیه کردند ودرکلاس هائی برای افراد بوجود میاورند تدریس میکنند ومن میال بودن دران کلاس شرکت نم وان مقالات را بدست اورم ولی فرصت پیدا نکردم چندسال پیش در دوپاپ قبلی ایشان سبک زندگانی وغیره برای کاتولیک ها دراینترنت گذاشت وبازمن ار دانلود وثبت کردم وهنوز به ان مراجعه نکردم- ایشان بیان کردندبقول خود ان عظمت سلام الله علیه کتاب فلاننویسنده کهجند جلد است درباره خشونت وسکس .روابط زناشوئی درفرانسه کتاب نوشته است وانراخوانده است خواستند ایشان را ذم کنند درحالیکه مدح کردند از این نوع کتابها بایدزیاد ترجمه شود چون فردی مانند من ایرادبه غرب بگیرد میگیوند خارجی است متعصب مکذهبی است وحسادت دارد ازاین قماش بیان میشودولی اگر یک فیلسوف فرانسونی کتاب بنویسد مردم بیشتررغبت میکنند بهتر درک میکنند- کسی منکر پیشرفتهای مثبت غرب نیست ولی پیشرفتهای مثبت غرب نباید موضوعات ضد ارزشی وضد اخلاقی انهاهم نادیده گرفته شود که بیشتر برای افرادعوام انها مطرح هستند یکی نقاط ضعف حضرت کمعمارانقالا وحضرت رهبر معزز صلواته اله علیهما مسئله حجاب است که ایشانمیداند که این یک ارزش وحکم الهی است وروحانیت معزز برای انکه مدرن محسوب شود باید این حکم راملغی کند- نکته بعد درغرب حقوق بشر مردم انرا تعین کردند وبازور وکشتار وزجر به حکومت تحمیل کردند یعنی از پایین به بالا است- یا ازترس کمونیست شرق سندیکادرست کردند واجازه اعتصاب دادن سهنفر کمونیست درکجلس انگلستان تمام پیشرفت انگلستان مال این سه نفر است که بنام سه تفنگدارحزب کار گر شناخته شدن اقای شورت واقای تال واقای فیت دانشگاه را مجانی کردندواموزش وپرورش مجانی کردن بیمه سلامت رامجانی کردند وخیلی مسائل دیگر وکنارهم مینشتند ویکی از انه درمجلس بلند میشد طرح میداد وبیقه برای اودست میزدند وکم کم حزب مخافظه کار دربعضی مواردحتی خوداش جلوتر کمنیست قرارداد واصلا دانگلستان خواند کتابهای مارکس نشانه روشنفکری بود ولی متاسفانه کمنیست بقدری بد عمل کردند که عرب تاحدی جلو افتاد وحال ایران اسلامی واسلام خاورمیانه جای کمونیست گرفته است ورشکستگی غرب درخاورمیانه ان است که انها طرفدارداعش اسلامی وتکفیری اسلامی وغیره هستند ومخالف انها از شیعه ناب وسنکی رادیکا مثبت درحا نبرد هستند .بحثی از سکولاریسم عرب نیست ونمیتوادباشد وسودان هم به جامعه اسلامی درحال باز گشت است فقط یک بحرین مانده است که انشااالله هم بزودی حرکتهای اسلامی انجاهم شروع خواهد شد—حماقت سیاست مداران امریکائی که معامله قرن در فلسطین مطرح کردند ومعنا ان این است همه ساکت باشند تا ما انچه دلمان میخواهد درفلسطین به نفع اسرائیل عمل کنیم وشما تائید کنید واسم اش را گذاشتند اورنده صلح درفلسطین- تصور میکند کهمردم هالو هستند تاحد کمی اقای اوبا ما جلورفته بود واقی ترامپ بیان کردن من مسئله فلطین بخوبی کههرد طرف راضی باشند حل میکنم وفلسطینی را باهم کهاختلاف داشتندیکپارچه کرده است وبقدری شور شد که خان عربستان-هم انرانپذیرفت- اما اقتصادایران – درست کارخانجات اوردند مثلا نفع زیاددارد وبخش از انهم خوابیده وغیره ولی مهم این است که اورده شده است وشهرک صنعتی ساخته شده است واساس عدم پیرفت عمد ان به تحریم غرب برمیگرددوخواهند دید الرزاق خداوندمنان است ممکن است یکمدت محدوید خداوند منان دوطرف ازمایش کنند وسپس داوری خواهد کرد وقضا وقدر اجرا خواهد شد چینی ها به امریکا میگویند جاه طلبی نظامی گری عامل بدبختی شما شده است ولی هنوز تصور میکنند  که قدرت نظامی حلا مشکلات است ولی قلوب مردم رادشتنداز لشگراتمی هم قوی تراست وتنها مذهب است که قلوب مردم را بدست میاورد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقایان حقوق بشری تصور نکنند که بستن مقالات علمی برای ایرانیان به جائی میرسند باران – بسیار پدیده جالبی است- به علل مختلف ایجادباران میشود- بارانهائی که فضارا مرطوب میکند باران های که برای بیابان نزول میکند وبرای بیابانهای قطبی- بارانهای جنگلی – باران ها ی موسمی – بارانهای طوفانی – هرکدام را یک اکوسیستم میگویند که هر اکوسیستم انواع مختلفی دارد-دارد-نقش مهم اب یکی بعدشیمیائی است ویکی بعد فیزیکی است- دربعد شیمیائی توسط هیدروژن ایجاد انرژِی میکندکه میتواند انرژی برقی همباشد که این نقش را در گیاهان بخصوص انجام میدهد قابل ذخیر سازی است وبسیار ارزان است ومیتواند حرکت وجریان پیداکند ومیتوان درویهم جمع شودومد وامواج بسازد- وپاکترین انرژی است ودوباره اب احیا میشود- وهیچگونه مواد زائد ندارد وبا وات بسیار کم کار میکند- کره زمین به به سه قسمت کلی تقسیم میشود- که براساس دوعامل متضاد هم رطوبت وحرارت سنجیده میشود که به انها جبهه هوا گفته میشود علت اصلی تولید باران- بخاراب بایدتبدیل به قطره شود بقدری بخار اب باید فشرده شود- که سنگینی کافی بدست اورد وتحت تاثیر نیروی جاذبه نزول کند وخاصیت اب پاک است ومیتواند قطرات بهم جذب شوند وابهای روان وزیر زمینی را ایجاد کنند- وباعث بوجوداوردن انواع اکوسیستم ها شود بصورت کلی دونوع بارش ااست یکی درسطح ارتفاع بالا زمانی که هوسرد است وهوا بسیار مرطوبی است که بیشتر برای کوهستان ها وبلندی است ویکنوع دیگر درسطه پایین است زمانیکه هوابسیار خشک وداغ است-میتوان دلیل گرمی هوا دربالا سیستم   ابرهای پایئن تصور کنندکه زمین خشک است وجریان صاعقه دردوحالیت بوجود میاید وبه میزان باند ابری که بتواند از صاعقه استفاده کند تولید باران میکند ابر های کومولونیم بوس که مشهور به ابرهای صاعقه دار هستند دراثر گرفت حرارات که حرارات دیک هسته اول جذب میشود وبعد به سمت حدها پراکنده میشود چهدر مابعات وچه در گازها ولی حرارت بصورت مستقیم پراکنده نمیشود تا به جسم جامد برخوردکند حرارات از هسته گرما به سمت سرما میرود وبه تعدل میرسد واگر وسیله مناسبی برای هدایت گرمانباشدنقل مکان نمیکند ولی روبه تقلیل میگذارد که انر خراب شدن حرارت میگویند صاعاقه دراثر حرارات به سمت بالا کشیده میشد ویکجریان باد مانندی را ایجا میکند که انرابه بالا میشکند وحرارات لازم درابر ا چناچه به کوهستان با ارتفاع خاص برسد تولید صاعقه میکند وباران تشکیل میشود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خداوندمنان- درقران مجید-میفرماید بت را هم ردیف خداوندمنان نکنید- درمرحله اول بت سازان گفتنداین بت ها شفیع هستند یعنی کسی که گناه میکند بقول معروف زبانش قفل است ابروئی نداردیک فرد محبوب واسطه شایدبتواندکاری بکند واین کاربت است کم کم شاخ وبرگ دراورد که خالق است وهمه کاره است قران فرموده است هیچگونه ضرر وسودی برای شماندارند کر وگور گنگ هستند .باز میفرماید که بت ها نمیتواندیک پشه راخلق کنند قران به ثروتمندان که غالبا رهبری ها بعهده دارند میفرماید شما ترس دارید که کنیزان وغلامان یک دفعه بگویند زندگانی ما هم بایدمانندشما بلاشد ویاشماربکشند یا شمارا رها کنند مایل نیستید انها همطرازشما باشند پس چرا برای خداوندمنان که میدانید خالق اسمان وزمین اصست بت راهمطراز میسازید اشاره خداوندمنان به این است که نقطه ضعف شمارا مامیداینم وبه راحتی میتوانیم شماراذلیل کنیم- بسیاری از عبد فرار کردن وبعد ادعا کرددکسی مارخریده وازاد کرده است .به ثروت رسیدند بعداز اسلام بسیاری از کنیزان زن ازادافرادشدند وبه ثروت رسیدند وحتی بالاترامولدهمسر ائمه اطهارعلیهم السلام اجمعین ومادر امام معصوم علیهم السلام اجمعین شدند- من بایک عده ای ازدانشجویان ایرانی مقیم لندن تابستان به بلژیک رفتیم دربروکسل میگشتیم نزدیک ظهر تشنه شدیم به سمت یک مغازه رفتیم اب معدنی بیرون درداخل سبدهائی مانند ایران گذاشته بود وتعدادی خانم هم داشتندخرید کردند درسن متوسط بودند یکی از بچه تو رفت به انگلیسی گفت اب معدنی داریفرد فروشند مثل داشهای ایرانی بود سرش بالای کشیده وبه سمت بیرون نگاه کرد وه سبدی اشاره کرد وبه انگلیسی گفت -اور در یعنی انجا است- بعدایشان پرسید که قیمت انها چند است به وسبدوسطی اشاره کرد وگفت فری فری یعنی مجانی بعدیک اهی کشید وسری تکان داد تمام این خانم ها جزیک دختر خانم که تصور میکنم توریست بود اگر چاقو میزدید خونشان درنمی امدوسری باغضب تکان دادن دوست مابیرن امد گفت پدرسوخته ها عصبانی میشوند که به انگلیسی صحبت میکنم چراین طورشد ان همه ظلمی که کردند به هم این راحتی خودرا ذلیل میبینند بعدنوبت انگلیسی رسید امریکائی جلوافتادند وبیشترافراد درهرکشور اوپائی تحصیل بکنند عاقبت به امریکا میروند اخیرا امریکاهم درحال نزول است چین درحال رشد است امریکا پیشرفت اقتصادی به 2.5% درصد رسیده است درحالیکه چین 6.5 % است- حال برای مومنین زبان فارسی درجهان رشد بکند ویانه کند تاثیری ندارد ولی دربهشت دوزبان عربی وفارسی صحبت میشد ولی اخیرا دریک مقاله رباره ایران دریاهو تعدادقابل توجه ای کامنت گذاشته بودند که اخیرا بایدپول دادتا کامنت را دراختیار بگذارند اگر ثبت نام کنید برای مدتی یکماه مقداری دراختیار میگذارند یک امریکائی نوشته بود که مقالات شما با سایتهای دیگر درباره ایران متضاد.متناقض است وبا نوشتهجات انگلیسی ایرانه هم بسیارمتفاوت است من داریم سعی میکنم که فارسی یادبگیرم که شرحال امامراحل وبیانات ایشان ورهبرمعزز ومعظم انقلاب از منبع اصلی  بدست اورم وقران اشاره داشت که پیامبر ی که یتیم است واز یک قبیله کوچک است وپولی انجنان ندارد وکسی زیادندارد من ایشان حاکم برعربستان خواهم کرد ونام اش راتا ابد پراوازه خواهم کرد شایدمیخندیدند ابوسفیان نتوانست حتی قبائل متحد گچذشته خودرا حفظ کند وپیامبر اکرم صلولته الله تاوسط راه مدینه به مکه افرادراجذب کردچه از راه دوستی ودرک متقابل ویا از ترس که بهنفع انان بودکه باحضرت رسولاکرم صلواته الله علیه واله والسلم متحد شوند از پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم درحال احتضار پرسیدند پس از رحلات شما چه کاری برای شما اجر زیادمیاورد- فرمودند تفکر کنید که من یتیم تنها چگونه بهاین قدرت رسیدم واین کار خداوندمنان است درهرحال قدرتمندان بداند کاربای خداوندمنان بسیاراسان است به اسباب مادی زیاد دلبسته ومتکی نباشند واز تاریخ درس بگیرند امیداست انها موش ازمایشگاهی بای دیگران نشوند انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پیشاپیش عید سعید فطر تبریک عرض میکنم- ومداوم به خاطر ان روزهای مبارک باشید- با الهام از کتاب گرانسنگ تفسیر قران کریم جز 30 حضرت ایت الله –محقق جناب اقای محسن قرائتی رحمت الله- اگر از ته این کتاب تا سیزده سوره بالا بالابازبیایئم- ازناس تا عصر هیچ بحث ای درباره عقل و سیاست واحکام –و- نیست بحث اخلاق- تمایلات- انگیزه ها است- وغالبا جنبه منفی اخلاق است که اسنان عاقل درک میکند که حداقل این سری اخلاق را نداشته باشد وبسیاری مورد دوراه بیشترنیست اینها اخلاق زوجی هستند اگر حسادت بداست پس ضد حسادت قانع شدن به تدبیرالهی است وقضا وقدرالهی است که براساس حکمت است بعدا این مطالب می یاد- وکم کم-این اخلاق منفی- سلسله تبعاتی که ایجادمیکند برروی خودانسان ودیگران بیان میکند که انسان درک کند کهاخلاق خود چه نتایچی برای خود ودیگران دارد که خود تعجب میکند- اتفاقا درهمین موضوع غرب کاری شگرف کرده است وبه یکسری نتایچ غیرقابل تصور رسیده است- مثلا معاد را انکار میکند- رسالت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را تکذیب میکند ومعجزه را تکذیب میکند عذاب الهی را تکذیب میکند وغیره حتی باخشونت از یتیمی که ازاو کمک میخواهد رفتار میکند وغیره نکته مهم این است که قران به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید-قل بگو که دراین موارد پناه به خداوند منان ببرید- قل اعوذ برب- حضرت استادمعزز ایت الله باعظمت زبرجد رحمت الله علیه- درمورد تفسیر ایه ای میفرموردند خداوندمنان یهود سفیه میداند اینها معتقد هستند که تنها یهودبه بهشت میرود ومابقیه مانندحیوانات باید برای انها کار کنند وپس از مرگ- خاک میشوندوتمام میشوند مگر کسانی یا انها را اذیت کنند ویا ازفرمان انها سرپیچی کنند به جهنم میروند سفاهت دراین است الی ماشاالله دین وایدلوژی ساخته میشود همین مطلب برای انها میسازند مانندمسحیت واسلام وکمونیست وبهائیت که شما به جهنم میروید مگر ایدلوژی ماراقبول کنید یا اینکه اصلا بهشت وجهنمی نیست وعدهای از این انها مطالب انهاراقبول میکنند خلاصه کسی فکرنکند با ساختن ایدلوژی قلابی ره بجائی میبرد تنها ایدلوژی ناب است که ازلحاظ عقلی نقلی درست است وخداوندمنان حافظ ان ومومنین ان ایدلوژِ ی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- مقاله ای از روزنامه چاینا دیلی – ازا قای سونگ چن- که امارها وبعضی نتایج اقتصادی – از اقای استفن.اس.روچ که جزو گروه دانشکده یل است وریس قبلی موسسه مورگان استنلی – اسیا بوده است ونویسنده کتاب – عدم تعادل: مولفه های ایجادکننده عدم تعادل بین امریکا وچین.- پروژه سندیکائی – روزنامه مربوطه مقاله اقای روچ ونظریات ایشان را نظر روزنامه نمیداند- عنوان مقاله چین –ژاپن نیست- یک کاری کاتور دراول صفحه است که در سکوی بوکس شخصی ناک دان وناک اوت شده است که اقای ریگان است که زیران نوشته است 1980- واندی – اس علامت اندی است واقای ترامپ از ان سکو وارد سکوی بوکس چین میشود زیران نوشته است اکنون-  زمانی که امریکا اجازه داد که ژاپون محصولات امریکا را بایک درجه نازل تر ویا عینا تقلید وکپی کند اینده امریکا رادزدید؟؟ ودیگر دراینده تجارات ازاد امریکا نخواهد داشت؟؟ جملات اقای ریگان است بنابراین اقای ریگان تفسیری کردن بعدازانکه موافقت وقرارداد پلازا امضا شد که درسال 1985 بود دراین اواخر با احترمات زیادان فیلم انروز را از نو باز سازی کردن که متعلق به سال 198 واندی بود اما با یک واقعیت که یک ستاره تلویزونی جاییک ستاره هالیوودی را گرفته است که درنقش مدیرتی رهبری ریس جمهوری ایفای نقش میکند ویک ضد قهرمان درنقش ژاپون باز ی میکند وبه گذشته باز گشت میکند- وژاپون را بدینصورت نمایش میدهد که  نه تنها مهمترین بزرگترین  تهدید برای اقتصاد قدرتمند امریکا است-؟- نه تنها بخاطر اتهامات بی اساس درباره دزدی طرح های بسیار با ارزش امریکا بلکه بخاطر طرح ریزی دقیق ارزش برابری پول ژاپون با با پول امریکا وجهانی وسیاست کمک دادند به صنعت ژاپون که باعث ان شده است که بخشی از صنعت امریکا فلج شود وبیش از اندازه درتجارت دوطرفه عدم تعادل برای امریکا بوجود امده است- جریانهای سیاسی به نتجه ای نرسید- سرانجام ژاپون چشمکی زد عجب -سفاهتی مانندان میماند که ماقبل کنیم حضرت علی علیه السلاماز طرف حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- انتخاب نشده است-؟ اما ژاپون ارزش زیادی را ناگهان از دست داد- درنتجه نزدیک به سه دهه با اقتصاد راکد وتورم روبرو شد امروزه همان توطئه برای چین نمایش داده میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درغرب براسا س روش تحقیقات وقتیکه شغلی ویا کاری را انتخاب بکنند چند کد-یا –نشانه را درنظر میگیرند- چنانه مثبت بود بعد بدنبال جزئیات ان میروند درمورد دین شناسی راهم همین کار میکنند ولی دراوائل سکولار میشونددرحایکه خداپرست هم هستند درمورد اسلام همین کارا کردند از لحاض مذهبیون شیعه اول قبول عقل است- وسپس وحی که عقل انر ا قبول کند وغیره – وغربی ها درشناخت دین اسلام بدنبال نشانه است یک نکته رابیان کنم- خداوندمنان نسبت به دینهای خوداش غیرت وتعصب دارد وهرچقدر بخواهند روپوشی کنند خداوندمنان حقایق را مشخص میکندحیله انهارانقش براب میکند وحقایق را اشکار میکند این خودانسان است که سرانجام خودرا فریب میدهد- نه انکه فریب میخورد- زیرا اسنان باوجودانکه حقا درک میکند صفات منفی هم قوی هستند بی جهت احساس ضعف میکند ومثلا احساس حسادت میکند وسرانجام باخداوند وبادین او درگیر میشود ویک راه خطا راطی میکند-که ان نقطه ضعف را برطرف کند-درحالیکهدارای نقاط مثبت زیادی است وراه منطقی هم وجود دارد—انسان به بن بست درتمام ابعاد به شرطی که درجهت مثبت باشد- حساس است وبقول جناب استون بدنبال راه خروجی میگردددرست زمانی که راه بسته است وانسان برای رسیدن به مقصد راه دیگری را انتخاب میکند وقران معتقدات که تنها راهی که به بن بست نمیرسد وبه مقصدارمانی هم میرسد صراط المستقیم الهی است کههمان اسلام ناب است- نکته دیگر این است که درذهن انسان راه راپیدا کند اورابه مقصد میرساند کافی است اگرموانعی است موانع خارجی است که بایدبرطرف کرد ودرا راه برطرف کردن ان کوشید ولی با صبر وحوصله ورسیدن به مقصد بیشتررسیدن ذهنی است که کسی نمیتواند جلویانرا بگیرد مگرفریب بخورد .وبعداز مدتی خودرافریب بده قبلاز اقای استون- خانم ملیسا کارتر ایشان باده کد یانشانه به اسلام رسید از جمله کد یا نشانه درغرب مبارزه باخرافات وحس انسان دوستی است که در امام حسین علیه السلام وحضرت زینب صلواته الله علیها که بیشتردرغرب معرفی شده است جلب توجه میکند متاسفانه باوجودانکه همه پیامبران الهی صلواته الله علیهم اجمعین همگی دراه انسانیت وضدخرافات بودند ولی مستکبرین ایندو رکن عظیم تخریب کردند وهم خرافات وارددین کردند وهمحس انسانیت بشدت تقلیل دادند وانرا به اخرت نسبت دادند درطول تاریخ اسلام مثلا ایران تمام حکام متسکبر حتی مغول صوفیان زیادی دراطراف ایشان بودند ومسجد وخانقاه میساختند وحاکم را تطهیر میکردند برای اولین بار است براساس سایت میادین عراق صوفی های عراقیک ترانه صوفیانه برای مردم فلسطین ساختند لذادرک دین کمی مشکل میشود ولی دین همیشه دغدغه بشری بوده است وخواهدبود انسان باهو درباره دین کنجکاو هم هستند- وبرخلاف رای اکثریت که این امر خطرناک است به کنجکاوی خودمبادرت میورزند- اقای استون درهالیوود کار میکرد وخانم کارترهم د هالیوود کار میکرد- دریک جلسه تصادفی درباره ساخت فیلمی باهم برخورد کردند وجناب اقی استون که مایلبود نشانه های مثبت پیدا کندباخانم کاتر که ایشان مسلمان شده بود ونسانه هائی را پیدا کرده باهم بدبنال شناخت نشانه هارفتند حال چندنشانه من بیان ومعرفی میکنم درسوره یونس – بگو:نگاه کنید چه چیز( از ایات خداوند ونشانه هآی توحیدی اش) در اسمان وزمین است!- این ایات وانذارها به حال کسیکه( به خاطر لجالت) ایمان نمیاورند- مفید نخواهدبود- ومشخص است بهخاطر لجالت به هردلیل ایات اسملن وزمینی غیرالهی میدادند- ایه بعد- ایا ان ها(چیزی) جز همانند روزهای پیشین( وبلاها ومجازات های شان) را انتظار می کشند-؟؟ بگو شما انتظار بکشید ومن نیز با شما انتظار میکشم-پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در زمان خلیفه دوم ایشان بیان کردند باید ایران فتح شود همه حتی منافقین گفتند این کار علی علیه السلام است جناب اقی خلیفه دوم لج کرد وفرمودندکارخودمن است شش هزار نفری بافردی به جنگ تیسفون فرستاد اینها ازیک پل طنابی عبور کردند بهانطرف دجله رفتند وارتش تیسفون به سرپرستی بهمن جاودیه یعنی بهمن ریس مذهبی ازتیسفون بیرن امدند که سوار بر فیل های مست بودند حمله شدندودوهزارنفرانها کشتند عده ای دررود دجله غرق شدند دوهزارنفر کشته شدند واز راه پل عبور کردند وپلرا خراب کردند برگشتند دفعه بعدخلیفه دوم امرا به حضرت علی علیه السلام واگذار کردیک دلیل ان اینبودکه منافقین گفتندخلیفه دفعه دوم اگرپیروز نشوی تورا میکشیم حضرت علی علیه السلام ریس ارتش را جناب اقی سلمان قراردادند وسپاه را انتخاب کردند وبه جناب سلمان یک تکیه کاغذ که پهلوی انز مان مطلبی نوشته بود دادند وفرمودنداین را ریز بنویس ودرلولهتقریبا اهنی وبسیارکوچک که به پاشنه تیر میبستند قرار بده وبه سمت اطاق فرمانده کهنزدیم درب قلعه بفرست وجهتراهم نشان دادن وصد شتر باخود ببر ایشان باارتش طی ارض کرد به روبری کاخ رسید دروقت غروب رسید هوا را ابرتیره پوشانده بود فرمودند اینجا عبادت کنید نیمه شب شد دردجله پنچاه کشتی درمقابل کاخ بود با بادبانهای برافراشته شده ولنگر انداخته بود نیمه شب افراد تقسیم کرد وفرمود جبرائل علیه السلام همه ارابهخواب برده است هر بخشی باطی ارض وارکشتی میشوید وانهادرخواب هستند بادبان هارا به میپچید ولنگر ها بالا میکشید وسپس با طی ارض درمقابل درب ورودی می ایستید کردند اول صبح درب زدند از بلای برج گفتند شما کیستید ایا تاجر هستید؟؟گفتند نه ما تاجر نیستیم گفتند پول درست وحسابی دارید گفتند پول درست وحسابی هم نداریم گفتند همین جا بمانید تاعلف زیرپای شماسبز شود- جناب اقای سلمان همان نقطه را نشان داد وبه تیرانداز فرمودندتیربز ن تیر انداخته شد متن مشخص نشده است ولی از جریانات تاحدی مشخص میشوددرکتب باستان این جریان نوشته بود که ناگهان طوفانی بی مقدمه خواهد امد وپنچاه کشتی را غرق خواهد کرد وعده ای بااین خصوصیات نماینده پیامبر اخرالزمان هستند ناگهان طوفانی عظیمشد واین پنچا کشتی بههم خورد زیرا قبلا افرادکشتی وحشت کرده بودن که این کارجن است وکشتی را رها کرده بودند وهمگی غرق شدند فرمانده ارتش دستورداد دروازه راباز کنید وعدهای سپاهی را همراه انها کرد که کاخ راانهاتصرف کنند وچون همرا انهافراماندهان بودند گارد کاخ تسلیم شدندویزد گردسوم از راه نقب با یاران خود فرارکرد وتیسفون مغلوب شد جناب سلمانفرمودندتمام اسباواثاثیه ای ترزشمن است درسالنی که فرش بهارستان دران گرد اورید ز ظروف طلا که اعراب برای اولین باربشقابرا شناختند زیرا قبلا یادربرگ خرما که بهم وصل میکردندغذا میخوردندویا درکاسه که گاهی از چوب یاچرم بود ویکفرشی که سرتا پا جواهر نشان بود بنام فرش بهارستان فردی را گفتندحاضر کنید که ایشان انباردار کاخ بود به ایشان گفتندهرکدام از این اشیا ازفردی معلوم است غصب شده است جدا کند وبه ان افرادبده ومابقیه این فرش بهارستان سواربیست وپنچ شتر کردند وفرمودندبهاندازه هفتادوپنچ شتر میتوانید از اشیابردارید ومابقیه رابه مردم مستضعف بخشید ولی درباز گشت بهنظرمیرسداز طی اررض استفاده نکردند وشایدبرای انکه راه رابشناسند ودرنزدیکی مدینه بودند حضرت علی علیه السلام فرمودندبه پیشواز انهابروید وکارانهاراتمجید کنید وتشنه هستنداب دهید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دوست ظریفی دارم وتکتیک جدید اقای ترامپ را علت اش از این ایشان جویا شدم بسیاری جریان حدید اقای ترامپ راقبول نمیکنند وساخته وپرداخته روزنامه نگران میدانند وبخصوص که ایشان دوپهلو حرف میزند وبعد جریانی که همه درک میکند  غلط میداند وکار روزنامه های طرفدار دمکراتها قلم داد میکند ولی برای ایشان امرطبیعی بود وفرمودند این با این معلق زدن ها درطول تجارات به این جا رسیده است دوخصلت درایشان حتمی است وناسیونالیست نژآدی سفید وپیشرفت درتجارت جهانی که ظاهرابرای ملت امریکا ولی برای خود وشرکا- ودارد تمرین درسطح جهانی میکند- سایت خانم زرین سنجری بنام (zarcom media.com-حداقل دومقاله جالب دارد یک از ان انها نماینده امریکا اقای شانا هان به سمت اسیا رفته است تا برطبل ایران بکوید- خبرنگاری که با ایشان درباره اهداف این مسافرت پرسیده است به این نتجه رسیده است که هدف ایشان این است- که به مخاصمات به رقابت تجارت وسیاست مثبت تغیر استراتژیک بدهد از ایشان سئوال کرذده است که شما درچین چه میخواهید بگوئید با وضع واوضاع- فرموده است که ما بلدهستیم که بشقاب هارابه چرخش دراوریم یکنوع مهارت است که چینی ها خیلی خوب بلدهستندوبشقاب هاراسریک نی به حرکت در میاورند ودرسنگاپر گفته است ما برای فروش نیامدیم درحقیقت انها برای فروش میروند تمام این جنگها برای فروش است وهدف دیگری نیست حتی ااسرائیل بیشتر برای فروش اسلحه جات شرکت های یهودی – امریکادی فکر میکند که انها همکلاهای از این نمد گیرشان بی اید حتی مقاله دیگر یهودیان امریکا اقای ترامپ به جنگ باایران تشویق میکنند- ولی بخش دفاع راه رفتن به جنگ را قبول ندارد واین برنامه درجهت استراتژی دفاع ملی باید اعدام شود- تا ما نظریات استراتژی پیشرفته نداشته باشیم متعا قبا ما عملیات پیشرفته نخواهیم داشت ایشان فرموده است جوزه اقیانوس هند تا اقیانوس کبیر مسائل اش فراتر از جنگ است ومیبابیست حالت خصمانه با روسیه وچین نبدیل به خالت رقابت مثبت باشد ومیبخواهد با چینی ها درباره امنیت وتجارت با روش های مختلف بحث کند- بسیار باور دارد که چینی ها تفرقه با ما پیدا نخواهند کرد به نظر میرسد دباره دهلیز تایوان وکشور چین تاپیه سنگالهای متعد ولی تاحدی محکم بدهند- ایشان نعتقداست بسیارحث های مهم بین هردو تاحدی دزیده شده است یا درباره نظامی شدن دریای جنوبی چین- اختلافاتی بین ژاپون وامریکا بوجود امده است- بحران بین امریکا وژاپون که زمان زیادی امریکا سپر دیوار امنیتی ژاپون بود درسفر اخیر اقای ترامپ درتناقض بابیانات اقای شینزو ابه درباره ازمایش موشکهای کوتاه برد بالستیک کره شمالی اقای ترامپ گفته است ازمایش ذجدید چیزی مهم نیست؟؟ درحالیکه اقایابه فرموده اند یک اقدام تاسف بار است درست ماند مادری است که غذارا تقسیم میکند ویک از بچه ها اعتراض میکند واو مقداری از غذای یکی برمیدارد وبه دیگری میدهد به او میگوید مهم نیست همین هم زیاداست- درحاکی اقای ابه فرموده است این موشک ها امنیت ما را تهدید میکند- که اقای شانا هان میخواهداز نظریات اقای ابه پشتیبانی کند .از نظریه اقای ابه که میبایست درتهدید جهانی این موشک ها به سازمان امنیت ملل متحد کشانده شود- ونیروی که به خلیج فارس میایدتا نهصد نفر تقلیل میابد- درحقیقت سازمان نظامی پنتاگون گیچ شده است- که استراتژیک روشن وشفاف کدام است- که چگونه امریکا مطمن شود- که ظرفیت نطامی وامادگی نظام در اقاصای واطراف دنیا امنیت وپاسخگوی به مسائل دارد-یک افسر امنیتی نظامی گفته است- شرایط به مراتب بالاتراز ازادی دریانوردی وپرواز هواپیما ها است وبیشاز مسائل مطرح شده درباره دهلیزتایوان است مسائل یکی این است که سرمایه گذاری برای قدرت مند شدن کشورهای همانند ماکه انهاقادرباشند که نظریه عمومی مارا حمایت کنند این بحث جدیدینیست دراوائل اقای ترامپ بیان کرد یا میزان هزینه خود وسهم خودرا در ناتوزیادکنید ویا ناتو ازبین میرود ولی بعداز مدتی کوتاه امد وحال دوباره دارد مطرح میشود وکشورهای زیادی بغیراز اورپا هم شمال خواهدشد مانندعربستان- فبلا پنتاگون همیشه مایل بود فقط چین را مرح کند درحالیه چین درتمم پیمانها دراعلب ان درمخالفت باامریکا هستند ولذا مهمترین بخش این مسافرت درحوزه امنیت ملی وهمچنین درشکم ان استراتژی دفاع ملی چین خواهدبود جناب اقای ترام شرح حال ان ضرب المثل ایرانی است- که امد ابروش رادرست کند چشم اش را کور کرد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99