سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- هشت نفر که چهار زوج امریکائئ هستند درهتل پرادایز درجمهوری دومنیکن پشت سرهم درظرف یک هفته مرده اند که حالتی شبیه سکته قلبی رخ داده است اول رنگ پریده شدند وسپس تنفس مشکل پیدا کرده است وسپس مردند پزشکی جمهموری دومنیکنگفته است دستگاه سم شناسی من خراب است ودردومنیکن عدهای را به خاک سپردند وبعضی رابه امریکا اوردند وهیچگونه اثارینشان نداده است تصور میشود درکمد زیر دست شوئی یک بطری حاوی مواد شیمیائی خاصی بوده است صاحب هتل انراتکذیب کرده است وگفته است درسال 750000 نفربه اینجا می ایند وهمین اتفاق درروستائی نزدیک شهر واشنگتن رخ داده است که پلیس میگویند جزئیایت زیادی راباید بدست اورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در مراسم حج – فلسفه حج نشان بران است که دین اسلام یک دین جهانی است وانسانها دارای یک فطرت یکسان هستند درمسائل عقلانی واحساسات عالیه – وپایداری دارند- ودرضمن تاثیر شگرف اجتماع هم مشخص شود درتمام ابعاد فقهی نقش اجتماع بسیارمهم است مانند نماز حماعت واربعین حسینی –  وبدنبال ممعنویت باشند حجاب برای ان است که مادیت درجه دوم است معنویت درجه اول است لذت معنویاول است وسپس لذت مادی- چناچه فرد نامطلوب بود میتوان اورا اخراج کرد- حال فردی که اهل مکه است از داخل مکه از داخل خانه خود میتواند محرم شده باشدومکه میقات محسوب میشود یعنی میقات اصلی ونهائی است ولی کسی اهل مکه نباشد جالب ان است که کسی درمکه باشد باید تا دوسال نشده هنوز اهل مکه محسوب نمیشود باید ازیکی از میقات ها محرم شود- ازمایش دوسال است چنانچه ان دوسال امتحان بدی دارد اخراج شود بایدیکی از محل ها میقات احرام بندد نکته مهم این است که این محل میقاتها کم کم شهریت پیدا میکنند ویک درس به ما میدهد که ارزش شهرها به معنویت است نه مادیت- ما درتحت تاثیر غرب ازشهری که میخواهیم تعریف کنیم میگویم شهر چائی است شهرگندم است شهرنفت وغیره وفلانمقدار دلار کسب میکند این امر تحت تاثیر غرب بودن است درحالیکه دراسلام شهرها بعلت معنویت بوجود امده است- ارزش دارد-باید معنویت چه از لحاظ مادی وکیفی ومعنویت ارزشی باید درجه اول لحاظ شود وبرای ان حداقل موزه معنویت درست شود- قبلا به جنوب شهر میرفتید پراز معنویت بود-امروز انهم نیست- معنویت مادی وکیفی مانندتاتئر دیدن است در اوائل انقلاب که علمابودن سکولار ها میگفتند که مه اش از اخرت صحبت میشود بادمجان فلان قیمت تخم مرغ گیر نمی اید- علما از مجلس دک کردن که انها مشکلات روز نمیفهمند- خداوندمنان گذاشت درکاسه اقایان -یکفرد مسلمان درعربستان مثلا از شهر رابو میخواهد به حج برود که بین مکه ومدینه است افضل ان است که ازخانه محرم شودوبه مسجدشجره برودشهر مهم است نه مسجد زیرا درواقیعت حداقل پنچاه میلیون باید حاجی خارجی باشد بیست میلیون بخواهد درشچره محرم شودکه چنین مسجدی وجودندارد- امید است که زودبیدارشویم وراه الهی رابخوبی پیداکنیم- حضرت اساد معزز مرحوم دکتر مهدی بازرگان رحمت الله علیه- یک ستنای بسیار جذابی دارد- ایشان- میفرماید- شراب ضرر هائی دارد یک مستی دارد ویک خماری دارد همه این مستی دوست رادارند ولی خماری وضررهای دیگر نمیخواهند نمیدانند دردنیا اگربخواهندان ضررها رازمشروب بگیرند دیگران مشروب نخواهدبود ولی دربهشت امکان پذیر است این امر قضا وقدر حتمی الهی است- ئسپس شهوات درقضا وقدرالهی روبه اوج میرود اینهم حتمی است وسرانجام انسان به پرتگاه می اندازد اینهمان است جهنم برانسان دراین دنیا مسلط است مکن است چندروز بی حجابی یک لذت مادی داشته باشدولی فرداز نورنیت به سمت شهوات وتاریکی میرود اینهم قضار وقدرحتمی است داستان حضرت لوط علیه السلام این جامعه دراوائل بسیاربافرهنگ بودن وشهرت داشتند ودرچهارراه شهرها بطوریکه مردم برای خرید وسرمایه گذاری به انجا ذمیرفتند درحدیث است شیطان به انها یاد دادکه هرکس سرمایه خودرا میخواست بایدلواط دهد مردم کم کم از این شهر فراری شدند- واین مرض اپدیمی وشیوع پیدا کرد که قران میفرمیاددرخیابان ومجال وهمه جااین کارکثیف انجام میدادند وزنها هیچ ایرادی نمیگرفتند تا انجا سه فرشته بصورت جوانان بسیارزیبا روی به نزد حضرت لوط امدند کسی متوجه نشد زن دوم حضرت لوط رفت به مردم خبر داد فسادتا چه حد عمق پیدا کرده است مردم به درب خانه امدندوگفتند به حضرت لوط ان سه جوان رابه ماتحویل بدهد این عمق شهوات است حضرت لوط علیه السلام فرمودند اگر تمایلات جنسی دارید دختران من هستند گفتن ما انسه نفر میخواهیم ایشان فرمودند انها مهمان من هستند ومنراخجلت زده نکنید انها گفتندما پشت درمیمانیم تاانها بیرن بیاینند وانسه فرشته واقعیت خودرااشکارکردن وفرمودندنارحت نباش ودیروقت بعضی هابخانه رفتندوبعضی ها انجا پشت درب خوابیدند امیداست که ما رارست را راه نورانیت را کمالات وراه ارزش ها را پیداکینم اشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- نظرایت شخصی است- فیلمی امروز درسایتها نشان داده شد درباره ضربهای به کشتی ژاپونی زده شده است کاملا کارامریکا بوده است- اولا اثر جای بمب به صورت مثلث متواز ی اضلاع است که اصلا درارتش چنین بمبی وجود خارجی ندارد تمام موشکهاقبلا نیم کره سر انفجاری داشتند ودرموشکهای بزرگ مثلث شکل مخروطی به محض برخورد حرارات زیادی دارند حتی فولا را ذوب میکند چند ثانیه نفوذ میکند وبعدمنفجر میشوند باز شکل سوراخ انفجار نیم دایره است پس انفجاراز درون دریک قللب مثلثی شکا به انداز کافی منفجره شده است دوم حرارات زیاد ایجاد- میکند که رنگ اطراف محلسوراخ انفجار درگون میکند درحالیکه رنگ هیچگونه تغیر نکرده است باز نشان میدهداز درون انجام گرفته است وسوم ترکش خائی باسرعت سیصدمتر برثانیه پرتاپ میکند که اثرات قابل مشاهده دربدنه میگذارد وباز هیچونه اثری از ارکش نیست نارنجک به پانزده قسمت تقسیم میشودتوپ هایصد هوا به چهارقسمت بزرگ باسرعت زیادتقسیم میشود ادعا کردند که پهبادبوده است این پهبادباید درارتفاع سی سانتی متری روی دریا حرکت کرده باشدکاملابرای دیدبانهای کشتی قابل رویت بوده است بهترینحالت پهباد درزمانی که است ابر ضخیم درهواباشد وشب باشد اما اتش سوزی بیادبه یکی از مخزن های کشتی که دران متانول یا اتانول بوده است ضربه زده باشد که یکمخزن اتش بگیرد درحالیکه لایه اول سورراخ شده است ودرثانی رنگ تغیری نکرده پس مخرزنی سوراخ نشده است واینسئوال است پس اتش سوزی چگونه رخ داده است  هم حرارات داشته است وهم رنگ راتغیرنداه است مشخص میشود درپشت لایه اول یکمخزن کپسولی با ماده خاصی بافشار به خراج میرودودرخارج مشتعل میشود استفاده شده است درضمن میگویند زیر کشتی یک مین چسبیده است . عمل نکرده است این مین مال امریکا است بهاین دلیل دراین راه تجارتی تاقبل این کشتی دها کشتی حرکت کردند وفضامنطقه زیرنظر ازهوا ازروی دریا وزیردریا بخوبی کنترول میشود وهواپیاما وکشتی وزیردریائی ایران کنترول است همه چیز مشخص است البته روس ها مینهای متحرکت که بادوموتور وقابل کنترول وحرکت هستنددارند ولی تصور نمیکنم کهبه ایران داده باشندوامریکائی تواستند امواج انهارابگیرنند وبسیاربزرگ هستند ودرضمن کشتی های خودی هم دراین اب راه حرکت میکند این مین ها دارای قوردمغناطیسی هستندجذب کشتی میشوندومنفجر میکنند- لذا تمام مشخص میکند که بسیارمهندسی بسیارپیچیده عمل شده است وهمچنان روسها گفته اند با تجزیه تحلیل این بمب زیر ابی کهتوسط ما کشف شد تمام حرفهای امریکا پنبه میشودوحقایق مشخص میشود-والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-روزنامه تهران تایمز- که بزبان انگلیسی است یک روزنامه بسیارخوب است اولا قیمت جدید که چهارهزارتومان است کمی سنگین است کهغالیا برای دانشجیویان کهمیخواهندزبان یادبگیرنند یامیخاهنداز مطالب این روزنامه بهربرنند قیمت انرا متعادل کنید که تعدادخریدارهم زیادشود ولی قیمت خارجی ان بنظرحقیر کم است که تبلیغات بسیار کم دارد قیمت ان یک یورو است دوم روزنامه- بسیارمحافظه کارانه وسکولار است وبخش از فرهنگ ایران حمایت نمیکند وبیشتر برای غرب است گرچه بعضی نکات کلیدی سیاسی را دربرمیگیردوغالبا مطابق زمان وحساسیت زمانی عمل میکند نکته دیگر بعضی مطالب شفاف نیست م ازلحاض رسانهای درسطح جهان سوم هستیم گرچه کارهائی شده است همیشه از رخ دادها عقب هستیم- سعی کنید دراینترنت کاملا مطالب انتشارپیدا کند وخبرجالب انکه کتاب لغت انگلیسی به فارسی  تهران تایمز که اصطلاحات رسانه ای انگلیسی بامعادل فارسی را تهیه کرده است وقول داده است دربازارباشد یک کارکلیدی بسیارمهم است امانمونه خاص 

 تیتر مقاله این است که- انگلستان بدنبال احیا فرهنگ استعماری خود درایران است- موضوع- اداره هنری- -تهران ریس مرکز اداره هنر بصری فرموده است- که انگلستان درسدد احیا فرهنگ استعماری خود درایران است-در روز افتتاح مراسم یک نمایشگاه کارتون- با عنوان- ارام باشید من ملکه انگلستان هستم—اقای مسعودشجاعی طبا طبائی- فرمودند که دراغاز جنگ جهانی دوم نزدیک به دومیلیون ونیم پستر برای شعار ر  ارامباشید من ملکه انگلستان هستم در جهان پخش شد هنوز هم-:: دیروزمن جوانی رادیدم که یک تی شرت داشت که پشت تی شرت این پوستر چاپ شده بود متاسفانه بسیاری از مردم نمیدادند که ان یک شعار استعماری است وروشنگر هژهمونی کامل ملکه انگلستان است خدمت ایشان عرض کنم که باید درتمام زمینهای تاریخی چه خوب ویابد بخصوص ابرقدرت های زمان وحکومت ها وغیره نوشته شودوشرح داده شود وقرن مجید نسبت به ان حساس است درثانی این پستر مسلما درایران پخش قبلا نشده است زیرا مردم ایران زبان انگلیسی بلد نبودند ونسبت به انگلستان خصومت وبدبینی داشتند اگرهم توزیع میشد نتیجه عکس داشت همه راپاره میکردند این مال کورهای استعماری انگلستان بود که زبان انگلیسی بلدبودند خواستندبگویندملکه زنده است یعنی حکومت انگلستان زنده است وگول المانها رانخورید وهمین که خرشاناز پل گذشت همه چیزرا فراموش کردند وچواب انقلابی راهم دریافت کردندزیرا مردم بیدارشده بودد لی جای پرسش است چگونه این پستر درایراندوباره احیا شده است- این پستر درگالری حضرت ابوالفضل علی علیهالسلام درتهران است نمایش کارتون درنمایشگاه حضرت ابوالفضل علی علیه السلام- در روز سه شنبه بعد از ظهر درست دو روز قبل از مراسم ای که سفارت انگلستان درتهران- برای روز تولد ملکه انگلستان- ترتیب داد- باز گشائی شد- سفارت انگلستان- کارت دعوتی برای تعدادی از گروه طرفدرا انگلیس – ایران انجمنی وابسته به سفارت است فرستاد که اسپانسر این مراسم باشند که کدام 2500 یورو به پردازند؟؟ خیلی عجیب است مگر انگلستان کشورفقیری است مگرانکه یک کادو برا یملکه انگستان انگلستان بفرستند گرچه ایشان اش دهن سوزی برای ایران نبوده است اما امام اراحل صلواته الله علیه درجریانی فرمودند تادی عرف دیپلماتک را رعایت کنید – اقای شجاعئی طباطبابئی- کسی هنوز نام اور ترین کاریکاتوریست ایران است – وسازمان دهنده چشنواره رقابتی کارتون هولولا کاست بینالمللی در ایران است فرمودند این نمایشگاه برای چشن تولد ملکه انگلستان برنامه ریزی نشده بود- چراشماقبلا شرح دقیقی نداده بودید؟؟ وهدف از گداشتن ان پستررا باید شفاف بیان میکردید-!! ایشان فرمودند که چشن تولد ملکه انگلستان یک موضوع ملی انگلستان است البته رابطه این پستر ی با هولوکاست بایدمشخص میکردید- ایشان فرمودند انچه ما را بران دا شت که این نمایش گاه سازمان بدهیم استاندارد دوگانه انگلستان و فرهنگ استعماری انها است- خوب بقیه پوسترها ونقاشی ها دریک هنرنامه چاپ کنید که بیانگر همین موضوع باشد- انگلستان برای انکه جریمه به اروپانده- ودربعدی به نفع اواست دراورپاباشداین بازی هارادراورد- اقای ترامپ اب پاکی در دستان انگلستان ریخت که بطور کلی ازاروپاجداشدمن به نحو مطلوب شمارا تقویت میکنم تایکباردیگر سرانگلستان کلاه برود- ایشان اضافه کرده است که ما اخیر شاهد جریانات عجیبی هستیم- بخصوص از زمانی که اقای رب مکیر که سفیر کبیر انگلستان است که نشانگر کارهائی است که فرهنگ استعماری انگلستان به ایران باز گردد- بقولحضرت امام اراحل علیه السلام وصلواته الله علیه به انهانبایداعتنائی کرد وانهارا درسانه انهاذشفاف بیان کرد واز اینکه بعضی هاطرفدارشوندهیچ ناراحتی نباید داشت- ایشان فرمودنددعوت کردن از دوستان انگلیس –ایران وهم چنین دعوت کردن از بعضی خانم ها که یک  پارتی خاصی بود من منظوراز پارتی خاصی بود با فرصت های جدید درک نمیکنم ایاخانم ها بخودشان رسیده بودندویانکه اختلاط بود وغیره درهرحال مطلب شفاف نیست- ومسلم است تیپ بایدچگونه باشد!! اقای شجاعی طبا طبائی فمودندما ز اقای مکیر برای این نمایشگاه دعوت کرده بودیم که تا 26 جون ایشان فرصت داشتند خوب بود از ایشان درخواست میکردید یک نصف صفحه ا -4 خدمات انگلستان به ایران عصر حاظر ونصف صفحه ا-4 خدمات انگلستان به بحرین مینوشتند وقاب میکردید ودرنمایشگاهنشان میدادید اماغرض از این روزنامه یک مباحثه با مقاله وزین اقای-حنیف غفاری است- عنوان- بحث-از تعادل است- ولی هیچ معنای روشنفکری وعقلانی نیست- اینهمهان استعمارفرهنگی – سیاسی-است- نخست وزیرژاپون اقای شینزو-ابه- به ایران امد- ومیتوان ازابعادزیادی به ان نگاه کرد –( هرچه زمان میگذرد انسان بعد های جدیدی پیدا میکند ودر زمان خصومت ازتمام این ابعاد حربه میسازد) مسافرتایشان زمانی بهایران رخ داد که امریکا از برجام خودرا کنارکشیده بود- وسه کشور اورپائی - المان- نگلستان-فرانسه هیچگونه قدمی در بقای  این نوزاد درسالهای گذشته انجام ندادند-( مشخص است که اگرکوچکترین کاری کرده بودن- بهادازه یک کاه- چون کوه هیمالیا سروصدا میکردند- اتفاقا خداونمنان چنین حرفی به یهود میزند) سئوال اساسی این است که ایا نخست وزیرژاپونمیتواند نقش بازی کند بعنوان یبک رونفکر اندیشمند با طرحی که دردرون تعادل باشد؟؟ ( چنین بذل بخشی نیست اگرمیخواستند خود عمل میکردند) به معنای دیگر ایا اصطلاح روشنفکر صاحب طرح دراین شرایط معنا میدهد ومتواند کارش صحیح عمل کند؟؟ پاسخ به اینسئوال مثبت نخواهد بود-ادامهدار


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- قبل ازانکه اقای ابه به ایرا ن بیاید- مدت ها قبل یمن ادعا کرد هدف های جدیدی درعربستان – وامارت راضربه خواهم زد با امدن اقای ابه تهران مصادف شد باموشگ پرانی یمن با موشک الزلزال غربیان همه جار پر کردن که این موشک بدستور ایران- برای هشداربه ژاگون وامریکا وعربستان بوده استکه هیچ دلیلی نداشتند این دو کشت که امروز دچار حادثه شدند – عربیان ادعا میکنند که با اژدر زده شدند درحایکه بنابرگفته مسئول ایرانی یکی از انها متورخان اتش گرفته است ربطب که به اژدر ربطی تدارد ودقیقا مشخص است درست درمقابل بندرحاسک موتورخانه کهدرانجا مواد منفحره کار گذاشته بودمنفجر شده است وکشتی دوم این کشتی ها سونار بسیارقوی دارند وهر شی حتی به اندازه یک قوطی کنسرو باشد مشخص میشود کشتی هائی که از کانال سوئز عبور میکنند مداوم به دولت مصر که چه میزانیسطح زمینی کانال رسوب گذاری شده است وحتی بیان میکند درفلان نقطه یک ک قوطی کنسرو دیده شده است- درحالی که افراد کشتی به ظاهر اژدرخورده به حاسک امدند وپس ازمدتی دوباره سوار کشتی شدند وبحثی از اژدر نکردند کی از وزرای امریکا با مدیرکل ناتو صحبت میکرد درسایت یاهو است که چون ایران درحال از دست دادن موقعیت درخاور میانه است احتمال دست زدن به این قضایا میخواهندمداوم ای احتمال کارایران است راتقویت کنندمانند برج های دوقلو وبرای راه گم کنند امروز داعش میخواسته به پایپاه های امریکا حمله کند مدیرکل ناتو میگیود هنوز مشخص نیست وفعلا مسئله ملی است نه بین المللی وزیر میگیوید وضع مخابرات چه میشود که معلوم میشود نقشه بعدی است جواب میدهد ان زمان ناتوبخوبی میتواندمخاربات حفظ ویابرقرار کند-بروکشک ات بساب


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- قبل ازانکه اقای ابه به ایرا ن بیاید- مدت ها قبل یمن ادعا کرد هدف های جدیدی درعربستان – وامارت راضربه خواهم زد با امدن اقای ابه تهران مصادف شد باموشگ پرانی یمن با موشک الزلزال غربیان همه جار پر کردن که این موشک بدستور ایران- برای هشداربه ژاگون وامریکا وعربستان بوده استکه هیچ دلیلی نداشتند این دو کشت که امروز دچار حادثه شدند – عربیان ادعا میکنند که با اژدر زده شدند درحایکه بنابرگفته مسئول ایرانی یکی از انها متورخان اتش گرفته است ربطب که به اژدر ربطی تدارد ودقیقا مشخص است درست درمقابل بندرحاسک موتورخانه کهدرانجا مواد منفحره کار گذاشته بودمنفجر شده است وکشتی دوم این کشتی ها سونار بسیارقوی دارند وهر شی حتی به اندازه یک قوطی کنسرو باشد مشخص میشود کشتی هائی که از کانال سوئز عبور میکنند مداوم به دولت مصر که چه میزانیسطح زمینی کانال رسوب گذاری شده است وحتی بیان میکند درفلان نقطه یک ک قوطی کنسرو دیده شده است- درحالی که افراد کشتی به ظاهر اژدرخورده به حاسک امدند وپس ازمدتی دوباره سوار کشتی شدند وبحثی از اژدر نکردند کی از وزرای امریکا با مدیرکل ناتو صحبت میکرد درسایت یاهو است که چون ایران درحال از دست دادن موقعیت درخاور میانه است احتمال دست زدن به این قضایا میخواهندمداوم ای احتمال کارایران است راتقویت کنندمانند برج های دوقلو وبرای راه گم کنند امروز داعش میخواسته به پایپاه های امریکا حمله کند مدیرکل ناتو میگیود هنوز مشخص نیست وفعلا مسئله ملی است نه بین المللی وزیر میگیوید وضع مخابرات چه میشود که معلوم میشود نقشه بعدی است جواب میدهد ان زمان ناتوبخوبی میتواندمخاربات حفظ ویابرقرار کند-بروکشک ات بساب


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقی المان بخود نسل جوانان با همجنس گرائی به فساد- نکشانید به نفع شما نیست همانطور که باتریاک نسل رابه فسادکشاندند درلندن یک پورفسور باز نشسته ضد همجنسگرای کشف کرد ان یک بازی سیاسی است وبه که به من   بدبنال حقیقت بودم فرمودند درک ان فایده ای ندارد داتان تیائیر وفیلم اوه کلکته ساخته سه نویسنده معروف انگلستان به دستورسیاست بود وازهم مهمتر یک هند یکه برای دوره تعمیرات اشیا های تک به انگلستان امده بودبدنبال کشف حقیقت هجنسگرائی دورهای مربوطه خواند ودهها کهدرتحت تلقینات افرادی سطح بالا قرارگرفته بودند نجات داد و.به اسطوره سازی شماها پایان داد وحقایق را کشف کردبی جهت سرانجام قوم لوط رابرای خودبرنگزینید انچه طبیعت ندا میدهد- گوش کنید واگر انرافات است انهارابرطرف کنید وبخاطریک سیاست لعنتی وکثیف بشریت به بهذلت وبیپار گی نکشانید کهعاقبت خوبی برای شماندارد امیداست که بیدارشوید انشالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99