سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برنامه شوی تلویزونی موجی –موجی ویا موگی –موگی شو که یعنی برنامه گربه ها- که توسط – اقای گی کالفلد- اجرا میشود امروز به سالگرد چهارمین سال خود رسید است اختصاص به سفراقای ترامپ به انگلستان داشت از پنچ نفر- افراد برجسته که دوتای انهاخانم بودند سئوال کرد که کی از اخانم ها ازراه دور صحبت میکرد ان خانم گقفت هروز میتوان یک کلیب مسخره خنده دار از اقای ترامپ ساخت- مثلا زمانی که به شدت وتعجب عجیبی مگوید ماشینها- شومن همان قیافه اقایترامپ را گرفت باچشم های گشاد شده ودستها که به اطراف –کمی به سمت اسمان کشیده میشود فریادمیز ند –ماشین هاوایشان اضافه میکند بعدا فریادمیزند یک عمر ماشینها-؟؟_!! وشابدمداوم انرا تکرار کند ایشان میگوید شوی موفق شوئی است که مردم انرا موفق بدانند- وراجع به مردم باشد – شومن میگوید حرکات اقای ترامپ درست مانند گربه ها است درسرمیز ملکه انگلستان مانند برادر کوچکتر ملکه نشسته است با تمام کنجکاوی به غذاهانگاه میکند ویک دفعه کمی خوشحال به نظر میرسد که کیک هم هست- .گفته است من میلک شیک- شیر همرا ه یک چیز دیگری که با ان مخلوط شود مثلا قهوه ویا کاکائو یا مثلا انانس به چه شعفی میگوید خوب هعمه شیر را دوست دارند- درلباس شخصیتهای جنگ جهانی دوم باچندین مدال نشسته است که از خون دیگران هدیه بگیرد وخنده ملیحی در لبانش است وما بادوست دخترماندرتلویزیون ان قهرمان را که خون خودرا دادند نگاه میکینم ویک بوسه ازلبان دوست دختر میگیرم وناگهان دوست دختربلند میشود که برود زیرا زیادترسیده است ومیگوید ومناز ادمهائی که نسبت بهم نفرت دارد من ازانهانفرت دارم- خانمی میگوید مداوم یک سری صداهیا گرفته شده از خوداش درمیاورید که نامفهوم است اقای شومن میگوید- که برا ینسل جدید حرفی برای گفتن ندارد وبیاناتی هم ندارد وخ بیشربدنبال گوشت گوساله است و اقای شومن میگیوید کسی مرزها میبندد وجلوی مهاجرت میگیرد که نمیتواند- فردی مثبت اندیش باشد درست مانند جمیزباند دوصفر هفت عمل میکند که مداوم بدبنال کسف انسانهای بد است وتمم رویا های ایشان دراینباره است چگونه عمل کند فیلمی مانند جکیز باند دوصفرهفت برای اوساختند فرد بد به چمیزباند میکوید در چهارا فلان منتظر تو هستم که درمقابل چشمان تو انبرج عظیم منفجره کنم وجمیزباند میگوید الان می ایم وبه ایشان میرسد که دردست اش یک ریموت است یاکنترول کنندوجمیز بانداز جیب اش یک میلک شیک- درمیاورد وبه سمت پرتاپ میکند ودوفعه دوم باز چنین میکند ومردبد میخندند ویک دفعه برج رامنفجر میکند- خانمی میگوید این نوزاد لاستکی که بشکل اقای ترامپ است بسیار گران وبسیارزیبا درست شده است بخصوص خانم ها برایب نشاندادن نوزاد بوده است ازان خوش شان امده است –درحالیکه پشت قضایارادرک نمیکینند که ایان ماندبچه است واین چای تاسف دارد واقای شومن میگیودمخصوا شهردارلندن اجازه اینکارا داد مردم متوجه قضیه شوند- کاملا اقی ترامپ یک خیالباف است وهیچگاه حقایق را نمیبیند جزان چیز در رویا ی ایشان است وعلت انکه این باد کنک موردتوجه واقع شد یکی هم ایناست اقای ترامپ عکس جالبی ندارد واقی شومن یفرماید من حاضر نیستم سیاست مدار شوم واینحرف هارابزنم- فرد دیگری میگوید اولا این نه ادب دارد- نه رفتار درشان ریاست جمهوری – همه چیز وهمه قلبهارا خورد میکند وهمه حرف او زیرتیغ نقد تندی میرود- امریکا درجهان دیگر اول نیست برایمن فقط مردم امریکا اول هستند وقلب من با صحبت های اشان پاره پاره شدهاست دروغ اخیر ایشن کهخیلی سروصدا کرده است تا سال گذشته مکزیک سالانه بیست ملیلارد دلار- گندم وحوبات وجو ولبنیات از امریکا میخرید اخیر سه نفر از مکزیک برای گفتمان سیاسی درباره مهاجران بله واشنگتن امدند اقای ترامپ فرموده است طبق قولی که شما مکزیکی ها دادید سریعا بیست ملیارد دلار دباره گندم وغیره سریعا انجام دهید وانها گفتندهنوز تصمیمی گرفته نشده است ما ازان موضوع خبری نداریم- که درسایتیاهو متوانید انهارابیابید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برادر خانم هیلاری کلینتون اقای تونی- رود هام کلینتون درشب جمعه ایشان گفته است به سختی لغات پیدا میشود ذهن من مملو شده از خاطرات ایشان است امروزه-من بسیار زیاد دراینده جای ایشان راخالی خواهیم کرد- خانم کلینتون امروزه هفتاد یک ساله است وایشان نفر دوم خانواده 69 ساله بود- ایشان گفته ایشان زمانی-که- وارد اطاق میشد با نوع صدای اش که میخندید اطاق پراز نشاط ونرانیت وسبک میشد- مهربان –بخشنده- وهمسری بسایارمهربان برای مگان وهمچنین پدری برای زاچ-سیمون-فیونا بود ایشان درطول عمراش سه زن گرفت اشتیاق وتمایل به انکه سرتیتر روزنامه شدن راداشت قاب ذکر ا ست دریاهو عکس اول درعکس یادگاری ازدواج است وچند دقیقه بعد عکس برایریس انتخابات خانم کلینتون برای ریاست جمهوری درشهری میباشد قبلا ریس کنوانسیونهای حزب دمکرات بوده است- اولین ازدواج ایشان با دختر سناتورنیکول باکسور بوده است- که ایشان طلاق داده است- کامنت- بنظر من- ایشان زندگانی خوبیداشته است وباخانواده های خوب هم ازدواج کرده است وزندگانی اش همه اش درخوشی گذارنده است- دیگری- من بشدت بحران روانی پیدا کردم زمانی مادر خودرا از دست دادم- زمانی که پدرم را ازدست دادم بسیار غمگین شدم وفهمیدم بهترین منرا دوست داشت از دست دادهام- وزمانی که برادرم سه سال پیش از دست داده ام ناگهان درک کردم- که دنیا بسیار کوتاه وبه اجمال است-زمانی که بردران من ومن در گذریم داستان ما تمام میشود-زندگانی درگذر است وبه هیچکس تضمین بودن نمی دهد- من یک حمایتگر اقای ترامپ هستم ان موقع جائی برای اختلاف نیست وباید کنار کذاشت- تسلیت صمیمانه خودرا به شما وفامیل کلینتون ابراز میکنم- من هم یک حمایت گر اقای ترامپ هستم- تسلیت خودرا به شما سناتور کلینتون- وفامیل شما ابراز میدارم- من میدانم روزهای خوب وخاطرات خوب شمارا ارامش میدهد- این امر شمارابیدار میکند زمان درگذر است به شما پیشنهاد- میدهم که سالهای بازنشستگی پر شادی را با همراه شوهرتان ودخترانتان ونوه هایاتان را بگذرانید- زمان به سیاستمدران فرصت استراحت میدهد-من هم – یک حمایتگر اقای ترامپ هستم- یک کهنه سرباز- کهنه سرباز این دوران- ملت مدح وتمجید وبیعت خودرا با ازدست دادن بسیاری همسر عزیزم- ورنج کشیدن درپایگاه ها- وبسیار غم انگیز است دراتفاقات بد- که افرادی را که دوست داری ازدست بدهی – که سن انها مهم نیست- قلبهای ما- بخاطر شا تاریک وخاموش است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-خانم اذر ماجدی کمونیست- میفرماید جمهوری اسلامی حتی توی اطاق خواب را کنترول میکند- اگر کنترول کند که فردی مثل شما بوجود نمی اید- شما ماتریالیست هستید دید ودیدگاه علمی شما بسیارضعیف است نمی توانید درهمه جا حضورعلمی و حزبی داشته باشید خداوندمنان لطیف است به هر جزئیاتی اگاه است لذا به اطاق خواب کار دارد- ایشان میگوید – من یک کمونیست اتوپیک هستم یعنی اتوپیا به معنای ارمانی بودن شما چگونه ارمانی بودن خودتان را برای عقلای جهلن روشن کردید جز انکه مداوم شعارتوخالی بار مردم بکنید کاری دیگر مگربفلد هستید ایشان میفرماید من جمهوری خواه هستم ایا کمونیست احزاب دیگر راهم قبول دارد؟؟ انهارا کافر ومرتد ومنافق میشناسد وجموری خواه بایدارای مردم را بپذیرد اگر اسلام برنده شد مطیع رای مردم باشد پس در ایده ش ما وپردایم شما تناقض است- خانه نشنی- خانم ازبی چادری است!! درفقهات اسلام نیاز به شمشیر نیست نیاز به عقل است –شمشیر به اسلام تحمیل میشود نه انکه اسلام باشمشیر فقط میتواند پیشرفت داشته باشد- بامحارب یعنی کسی که بر روی اسلام- شمشیر کشیده است ومرتد فردی دروغگو واتهام زن است وباید دردادگاه ازخوداش دفاع کند و واگر مفسد فی الارض شد حکم اش قصاص است – واگر ناغدان بود بخشیده میشود وچون عده ای را گمراه رده است که یابرنمی گردند ویا فوت کرده اند حکم ایشان قتل است خداوندمنان درقیامت میگوید اگر مرتد کسانی را که گمراه کرده است برگرداند درجازات تخفیف میدهند وگرنه اهل جهنم است واعدام ان فرد شاید کمکی به همه وخود اوباشد- نه انکه برای پیشرفت هرکس انتقادی داشت به جرم محارب بودن ویا ارتداد انهارا به قتل برسانند ولی احزاب کمونیستی چنین بوده اند- زوری در کار نیست ولی احکام الهی میبایست درزمانی که اکثریت به اسلام رای دادند پیاده شود همانطور کمونیست ها پیروز شدند چنین کردند- ودر علم هم مطرح است شناخت طبیعت به شناخت بنیادین بر میگرد ویا بقول استادمعزز حضرت مرحوم ایت الله جناب اقای محمد تقس جعفری رحمت الله علیه دیدگاه شناخت جوهری طبیعت اساس شناخت طبیعت است که شما بی بهره ترین احزاب هستید عقلا عقل دکارتی قبول کنید که تاچه حد عقلانی میتوان هستی را شناخت وپاسخ میدهد- زمانی میتوان طبیعت را تعریف کرد- که بتوانی پدیده بزرگ وکوچک را تعریف دقیق کنیم وانها را دریک قانون کلی بزرگ استنباط کنیم که از فکر شما بسیار دور است که تاحدی بینش کوپر نیکی میخواهد- بعد نیست نظریه توماس کوئین را بدانید که نظریه های انقلابی علمی که پاردایم علمی ساخته است همگی به تناقض برخورد کرده است گرچه شما میفرمائید فلسفه هستی شناسی ما براساس تناقض است پس شما تبرئه میشوید؟؟!! سالم بودند به معنای تناقض داشتن است-؟؟ هم چنین فرموده است نقطه کور شناخت –اتر –مولفه های فضا- خدا است یعنی بودن خداوندمنان چشم شناخت اتر کور است- کدام حزب را میشناسید که به خاطر ضعف نظریه وعدم قدرت اجرائی دوشقه نشده باشد وضعف تئوریک نداشته باشند- ایشان بیان کرده است گفتمان شرایط را برای برانداز ی سخت میکند شماکه قبلا فرمودید اسلام باشمشیر واتهام حربی وارتدای پیش میرود ئشا علتاش رابه خوبی بیان کردید!! امریکا ستیزی ملت امریکا که اگاه باشند ویابیطرف باشند دربر نمی گیرد بلکه طاغوتیان را دربر میگیرد- غربیان جنایت را سه گروه میدادند وامریکا قبل از انقلاب وبعداز انقلاب هرسه گروه درمورد ایران بکاربرده است- تا انقلاب حضرت مهدی علیه السلام همچنن ظالمین خواهند بود- متافیزیک درشناخت ازاد از تجربه است متافیزیک را علم بوچود نمیاورد البته دربعضی جاها به تجربه نیازمنداست که این تجارب ابزاری برای عقل صرف است وبدرستی گفته اند که کمونیست هم عقل نسبی مطلق میکند وهم عقل مطلق را درجائی نسبی مین ودرجائی شبه عقل مطلق میکند اینکه فرمودید قوانین اسلامی درحقیقت درانقلاب مانندنمک حل میشود اتفاقا امام صادق علیه السلام فرمودند کافر ومنافق مانندنمک دراب حل خواهند شد- واز همه جالب تر میفرماید رژیم مستحکم است جنم انقلابی به معنای ان است که تغیر باکمک غرب امکان پذیر است- این معنای کمونیست- اتوپیک است که ضد درک وچریان کمونیستی که میباشد دریارن سابقا بخضی کمونیست ها رابه انها لقب کمونیست یا تودهای نفتی یا لندنی –یا انگلیسی میگفتند وحالا باید لقب را عوض کرد و-واشنگتنی رابه جای بکاربرد انشالله خداوندمنان عقلی شپرف به شما بدهد وسایه شیطان از سر شما کم کند -انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است از دفتر خاطرات- جناب مرحوم بازرگان رحمت الله علیه فرمودند که دین از روز اول مسائل مادی راهمراه معنویت لحاظ کرد وازهمه مهمتر واقعیت ها را درنظر گرفت وانسان باید راه حل اسان را انتخاب کند واقعیت رالحاظ کردن باکدام مقیاس – انطور ه تصور میشود کار به اسانی پیش نرفت وکمی هم خداوندمنان مشکل گرفت- ایشان تاحدی معتقد بود فقه درعمل باید پاسخگوباشد وبنظر میرسد که ایشان مایل بودند که جمهوری اسلامی دمکراتیک ایران باشد – بعنوان مثال ظریفی بیان میکرد – اگرقرار است که حجاب باشد وچادرباشد مردان هم بایدعمامه بکذارند یا چفیه بر سر کنندویا حداقل کلاه سرشان باشد- غربی ها دمکراسی را محتوا میدانند وازادی رابزرگترین ومهمترین ارزش- ولی دراسلام هردو وسیله هستند حدوداین دو ارزش وحی مشخص میکند-ولی درغرب فیلسوفان ولذا مادرجرگه دمکراتیک وازادی غربی قرر نمیگیریم واین ار برای مسلمان درغرب زندگانی میکنند مشکلات زیادی بوجود ی اورد – قران مجیدبیشتر عیب ونقص ایدلوژی انسان ساز را گرفته است وبهترین کار ایراد گرفتن نقص وعیب انها است ولی انها میخواهند نقص وعیب را به گردن افراد بگذارند ولی همه جا نمتوانند این امر رااثبات کنند- حقوق شهروندی هم باز مسئله است معیارهای عقلانی اسلامی با معیار های عقلانی غرب متفاوت است این راهم باید بخوبی استدلال کرد وچرا ما بعضی ایدولوژی هاراجازه تبلیغ نمیدهیم- جواب افرادی خودی را مانننداقای خلجی درامریکا که اسلام همان دمکراتیک غرب را قبول میکند پاسخ مستحکمی داده شوددرباره سکولارسیم اگر سکولاریسیم فلسفی بادشد از نظر اسلام مردود است اما اگر سکولارسیم درعلوم تجربی باشد باشرایطی قابل قبول است ومرز ایندو بخوبی روشن شود- ودمکراسی درغرب فقط دمکراسی ایجابی است ولی دراسلام هم دمکراسی ایجابی است وهم دمکراسی سلبی است هردومشخص شود گرچه درغرب دمکراسی سلبی هم وجود داردولی برای ان زیادتبلیغات نمیشود—سکولایسیم چناچه بخواد یکسری ایدولوژی ها را رد کند وعد های قبول کند این سکولاریسن یکنوع جهانبینی است وفلسفی است ویکنوع مذهب انسان ساخته است ولی اگرکای به ایدولوژی نداشته باشد ودرصدر اثبات ونفیه همنباشد درچهرچوب علم تجربی قابل قبول است—واین مسئله بسیارمهم بیادبخوبی اثبات شود وجا بیافتد- باعلم تجربی وسکولار انسان ها به وحدت نمیرسند تنها بایک ایدولوژی انسان به وحدت میرسد-حکومت سکولار دمکراتیک مجبور است که ارزش ها وضد ارزش ها مشخص کند وچناچه ارزش های سکولار دمکراسی ضد ارزش های اسلامی ناب باشد وحدت ایدولوژیکی بوجود نمیاید ورابطه تخاصم است مگرانکه فرد دربتطن قبولداشته باشد وظهور وبروز یمتضاد نداشته باشد ویا ارزشهای ان جامعه درطول ارزش اسلامی باشد ایندوگروه میتواند بامسلمانان وحدت تاکتیکی داشته باشد- این بخش ادامه دارد وارد بخش دیگری شویم- که تاحدی سکولار است- انسان باید استعداد خوداش را ظهور وبروز دهد ودراین راهباسختی ها دست وپنجه نرم کند-تا به خلاقیت برسد وحس انسان دوستی خودرا بشدت تقویت کند ولی باخود ودیگران منصف باشد کم مثلا کمی من شلخته هستم وسازمان یافته عمل نمیکنم ونظم را درهمه رعایت نمیکنم وگاهیفراموشی دارم وبعضی مواقع از وقت بخوبی استفاده درجهت اگاهی نمیکنم-باید ورزشکاربود و ورزش دوست بود واهل رقابت بود- ولی مغرور نبود- اجتماعی بود عفاف داشت ولی خجالتی نبود- کاری نباید کردکه بگویند منزوی بودن بهتر از درجمع بودن میداند- باید تا حدی خوش مشرب بود باهمه خاکیبود وباهربیگانه که اشنا شد بهنحوی رفتار کندکه گویا سالهاباایشان دوست بوده است بسیاراسان گیرباشد مگر دربعضی قوانین- کمک کنده باشد وبخشنده باشد صادق باشد وفرد رابخوبی درک کندورا وحدت راپیدا کند- خود خواه نباشد ومردم به ایشان اعتمادکنند وایشان به حساب بیاورند- وارزش های منفی زیاد بارز نباشد وسعی کند انهارابرطرف سازد صبور باشد وبادرک ممتاز درجامعه باشد وخوشبیان باشد وازداستانها سازنده وجالب استفاده کند روحیه زیبای خودرا نشان دهد- وبعد صفات وافعال مداوم درجهت خوبی رشد کنند- سازگاری با دیگران بسیارمهم است وشرط اول صادق بودند ودوستانه عمل کردن است وهمیشه لبخندبزند- وکارشرا بسیارخوب انجام دهد- وبه انچه وعده میدهد عمل کند- ومزاحمت برای دیگران نداشته باشد- ومردم را به سمت دیوانگی نکشاند- پرحرفی مزاحمت اورنداشته باشد- وهمیشه با روحیه شاد با افراد مواجه شود- وهیچگاه منتقد مردم به صورت یک عادت نباشد – پشت سر مردم غیبت نکند- وقت خود ومردم را تلف نکند- هرچه ازدست کاردوست وکار پیشه باشد- هرکاری ازدست اش برمیایدبرای مردم بکند- اهل گلایه وغرغرهونق زدن نباشد- وبا گفتن جوک مردم را شاد کند- ومداوم نگوید که من بی پول هستمولی لباس های گران بخرد- ومداوم کار خودرا عقببیاندازد ویا کار دیگران عقب بیاندازد- نظم وسیستم درکارشباشد که جیزی کم ویا زیاد ویاگم نشود- انشاالله

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است از دفتر خاطرات- جناب مرحوم بازرگان رحمت الله علیه فرمودند که دین از روز اول مسائل مادی راهمراه معنویت لحاظ کرد وازهمه مهمتر واقعیت ها را درنظر گرفت وانسان باید راه حل اسان را انتخاب کند واقعیت رالحاظ کردن باکدام مقیاس – انطور ه تصور میشود کار به اسانی پیش نرفت وکمی هم خداوندمنان مشکل گرفت- ایشان تاحدی معتقد بود فقه درعمل باید پاسخگوباشد وبنظر میرسد که ایشان مایل بودند که جمهوری اسلامی دمکراتیک ایران باشد – بعنوان مثال ظریفی بیان میکرد – اگرقرار است که حجاب باشد وچادرباشد مردان هم بایدعمامه بکذارند یا چفیه بر سر کنندویا حداقل کلاه سرشان باشد- غربی ها دمکراسی را محتوا میدانند وازادی رابزرگترین ومهمترین ارزش- ولی دراسلام هردو وسیله هستند حدوداین دو ارزش وحی مشخص میکند-ولی درغرب فیلسوفان ولذا مادرجرگه دمکراتیک وازادی غربی قرر نمیگیریم واین ار برای مسلمان درغرب زندگانی میکنند مشکلات زیادی بوجود ی اورد – قران مجیدبیشتر عیب ونقص ایدلوژی انسان ساز را گرفته است وبهترین کار ایراد گرفتن نقص وعیب انها است ولی انها میخواهند نقص وعیب را به گردن افراد بگذارند ولی همه جا نمتوانند این امر رااثبات کنند- حقوق شهروندی هم باز مسئله است معیارهای عقلانی اسلامی با معیار های عقلانی غرب متفاوت است این راهم باید بخوبی استدلال کرد وچرا ما بعضی ایدولوژی هاراجازه تبلیغ نمیدهیم- جواب افرادی خودی را مانننداقای خلجی درامریکا که اسلام همان دمکراتیک غرب را قبول میکند پاسخ مستحکمی داده شوددرباره سکولارسیم اگر سکولاریسیم فلسفی بادشد از نظر اسلام مردود است اما اگر سکولارسیم درعلوم تجربی باشد باشرایطی قابل قبول است ومرز ایندو بخوبی روشن شود- ودمکراسی درغرب فقط دمکراسی ایجابی است ولی دراسلام هم دمکراسی ایجابی است وهم دمکراسی سلبی است هردومشخص شود گرچه درغرب دمکراسی سلبی هم وجود داردولی برای ان زیادتبلیغات نمیشود—سکولایسیم چناچه بخواد یکسری ایدولوژی ها را رد کند وعد های قبول کند این سکولاریسن یکنوع جهانبینی است وفلسفی است ویکنوع مذهب انسان ساخته است ولی اگرکای به ایدولوژی نداشته باشد ودرصدر اثبات ونفیه همنباشد درچهرچوب علم تجربی قابل قبول است—واین مسئله بسیارمهم بیادبخوبی اثبات شود وجا بیافتد- باعلم تجربی وسکولار انسان ها به وحدت نمیرسند تنها بایک ایدولوژی انسان به وحدت میرسد-حکومت سکولار دمکراتیک مجبور است که ارزش ها وضد ارزش ها مشخص کند وچناچه ارزش های سکولار دمکراسی ضد ارزش های اسلامی ناب باشد وحدت ایدولوژیکی بوجود نمیاید ورابطه تخاصم است مگرانکه فرد دربتطن قبولداشته باشد وظهور وبروز یمتضاد نداشته باشد ویا ارزشهای ان جامعه درطول ارزش اسلامی باشد ایندوگروه میتواند بامسلمانان وحدت تاکتیکی داشته باشد- این بخش ادامه دارد وارد بخش دیگری شویم- که تاحدی سکولار است- انسان باید استعداد خوداش را ظهور وبروز دهد ودراین راهباسختی ها دست وپنجه نرم کند-تا به خلاقیت برسد وحس انسان دوستی خودرا بشدت تقویت کند ولی باخود ودیگران منصف باشد کم مثلا کمی من شلخته هستم وسازمان یافته عمل نمیکنم ونظم را درهمه رعایت نمیکنم وگاهیفراموشی دارم وبعضی مواقع از وقت بخوبی استفاده درجهت اگاهی نمیکنم-باید ورزشکاربود و ورزش دوست بود واهل رقابت بود- ولی مغرور نبود- اجتماعی بود عفاف داشت ولی خجالتی نبود- کاری نباید کردکه بگویند منزوی بودن بهتر از درجمع بودن میداند- باید تا حدی خوش مشرب بود باهمه خاکیبود وباهربیگانه که اشنا شد بهنحوی رفتار کندکه گویا سالهاباایشان دوست بوده است بسیاراسان گیرباشد مگر دربعضی قوانین- کمک کنده باشد وبخشنده باشد صادق باشد وفرد رابخوبی درک کندورا وحدت راپیدا کند- خود خواه نباشد ومردم به ایشان اعتمادکنند وایشان به حساب بیاورند- وارزش های منفی زیاد بارز نباشد وسعی کند انهارابرطرف سازد صبور باشد وبادرک ممتاز درجامعه باشد وخوشبیان باشد وازداستانها سازنده وجالب استفاده کند روحیه زیبای خودرا نشان دهد- وبعد صفات وافعال مداوم درجهت خوبی رشد کنند- سازگاری با دیگران بسیارمهم است وشرط اول صادق بودند ودوستانه عمل کردن است وهمیشه لبخندبزند- وکارشرا بسیارخوب انجام دهد- وبه انچه وعده میدهد عمل کند- ومزاحمت برای دیگران نداشته باشد- ومردم را به سمت دیوانگی نکشاند- پرحرفی مزاحمت اورنداشته باشد- وهمیشه با روحیه شاد با افراد مواجه شود- وهیچگاه منتقد مردم به صورت یک عادت نباشد – پشت سر مردم غیبت نکند- وقت خود ومردم را تلف نکند- هرچه ازدست کاردوست وکار پیشه باشد- هرکاری ازدست اش برمیایدبرای مردم بکند- اهل گلایه وغرغرهونق زدن نباشد- وبا گفتن جوک مردم را شاد کند- ومداوم نگوید که من بی پول هستمولی لباس های گران بخرد- ومداوم کار خودرا عقببیاندازد ویا کار دیگران عقب بیاندازد- نظم وسیستم درکارشباشد که جیزی کم ویا زیاد ویاگم نشود- انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – اخیرا فاش شده است کهداخل کشتی های در بندر الفجیره از دماغه کشتی عکس گرفتند هنوز دومین منفجره نشده است- کاملا نشا ن میدهد که کار امریکا بوده است این نوع تکنولوژی که بسیار پیچیده است کار عربستان نیست- برش دماعه بدهند ومین را جای گزین کنند وجوش بدهند اینبرایان بوده است که ابرا گل الود کنند –تابتوانند از اب گل الودماهی بگیرند- متخصص این کارقبلا انگلیسی بودند مرتب درهنودستان بین شیعیان وسنی ها ومسلمانان وهندو مثلا پگاوی را میکشتند وفرد لباس مسلمانان داشت وبزرگان هردوطرف به انگلیسیهامیگفتند ما باشمار کاری نداریم شماهم باما کار نداشته باشید- درعراق زمان عظمت مجدد اسلام میرزای شیرازی رحمتاله علیه انگلیسی ها به عده ای پنچ دینارمیدادند تا شیشه خانه های شیعیان سنگ بزنند وپینچ دیناراهم به شیعیان میدادندتاشیشه های  خانه برادران سنی سنگ بزنند فرد سنی دل درد گرفت وخب نشد خدمت حضرت ایت العظمی- عظمت شیراز رسیدرحمت الله جریان گفت وایشابیان کرد هرکس میخواهد سنگ بزند نزدمن بیائد وپنچ دینار رابگیرید وپول شیشه خانه ها داد-و-مسئله حل شد انگلیسی درسامرا بازی درست کردند وایشان به سامرا رفت- من در جوانی به مشهد مقدس میرفتم از تهران سوار ماشین شدم بغل دست من یکفرد مطلع تاریخ خراسان بود به تربت حیدریه بود جمعه بود مغازه ها بسته بود ایشان فرمودند قوی ترین جوزه علمی خراسان قبلا ما تربت حیدریه بوده است که علما تربت حیدریه مشهودرا میچرخاندند واینها بشدت ضد انگلیسی ها بودند وانگلیسی ها مدوام دراینجا بین حدیدری ونعمتی جنگ را میانداختند الان ما سرسالم از اینجا- ببریم بیرون خداوندمنان باید تماک مشهدی از تربتی هادرصحن امامرضا علیه السلام وتهنیت میترسند یکدفعه جدالی ایجاد نشود- در جاهای ایران هم کم و- بیش این مسائل بوجود میامدند بعدا اقاان محلاتی ودیگران باب وغیره مداوم بوجود میاردند وبین شاهزادگان انگلیسی وروسی جنگ راه میانداختند ومشهر هستندتفرقه بیانداز وحکومت کن- جریان بن لادن بخوبی اثبات که کار امریکا وانگلیس بوده است وبه نظر حقیر بن لادن کشته نشده است سرطان پروستات وکلیه اورا کشت تمام کارهای بن لادن بدستور انگلیس وامریکا بوده است اولا بن لادن فقط نقش مالی درالقاعده داشته است وتعداد عربستانی بسیار کم بوده است اساس محمدعمر است که پشتون وپاکستانی است وقبلائل پشتون پاکستانی نیروی عمده بوده است ایازدهنفر عربستانی از عربستان با بورسیه عربستان به امریکارفته بودند وقباز ان اصلا یکنمونه تخلف یکفرد عربستانی درغرب وجودندارد وسازمان امنیت عربستان وپاکستان وغیره توسط امریکا وانگلستان واسرائیل هدایت میشوند که اخیراهم چجین کمک میکند وگرنه نیروی هایداخل وهدوستان انها را نابود میسازنند ودربعضی موارد فرانسه هم کمک میکند هژمونی سالمی ندارند درمنطقه فقط ایران دارددرحالی که باید از پاکستان رفته باشند- بن لادن به دو سفارت خانه امریکا درتاتزانیا و کنیا حملهکرد ردوکشورتحت حکایت انگلیس هستندچرا درپاکستان که تعدادزیادی موسسات امریکائی است حمله نکرد خواست انگلیس باامریکامتحد شودبرعلیه بن لادن؟ ایااین بنفع بن لادن بود؟؟ نخواستند پای پاکستان به این نوع قضا کشیده شود- اما متخصصن روانشناسی امریکا دران زمان کهبه برج های دوقلو حمله بوش پسر دریک شهر امریکائی دریک کودستان داشت برای بچه یک کتاب قصه میخواند به او اطلاع دادند وایشان باخونسردی عجیبی به کارخود ادامه داد وروانشناسان گفتندامکان ندارد مگرانکه ایشان مطلع بوده است-چند دلیل دارد اولا کنگره حاضرنبود کهبودجه نظامی درموردهواپیمای نظامی امضا کند زیرا هواپیمای جنگی خیلی جلوبود درعوض نیروی دریائی مسئله داشت نکته ئوم حاضرنبودند کمک مالی به هوا پیمای مسافری بدهند وهرهوپیما تاپنچ سال بیشتر نمیتوانست کارکند پای عراق رابه میان کشیدند ونیرو های عراق را درکشوره اروپای شرقی که برعلیه امریکا اقدام میکردند وبه زندان بکشند نقش بن لادن درافغانستان سرکوب نژادهای کشورهای اسلامی در افغانستانبودمانندازبکها ترکمنها تاجیکها وشیعیان ونیروی های ایرانی دراین کار هم روسها وهم ایرانی متوجه شدند وتاریخ مصرف بن لادن تمام شد وخودامریکا ااقی بوش پسر وارد افغانستان شد که این مسائل شخصا حل کند ودرعراق فرمودندبیشتربرای انکه مرزهای عراق دراطراف ایران کنترول کنیم وبعداهم نقشه تجزیه ایران را منتشر کردند وحمله به ناو امریکا ئی عامل شد که بودجه سنگنی برای کشتی ساز جنگی فذاهم شود وناو امریکائی واردخلیج فارس شود دقیقا میداستند که بن لادن کجا زندگانی میکند دریک مرکز نظامی متعلق به نیروی هوائی پاکستان منزلی که از یک ژنرال باز نشسته نیروی هوائی اجاره کرده بود واز خانه روبروی کهباز متعلقبه یکژنرال باز نشسته نیروی هوائی بود داخل خانه عکسبردار یکردند ودقیقا اقای بن لادن نشان میدهدکه درحیاط با چوبان گله گوسفند یداشت درحال خنددین استپس مشخص است که ناراحتی ندارد- فقط کمی میلنگد واین امر امکان پذیرنیست جزانکه به اوعده هائی دادند ونیروی ها اوکشته نشده است-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-مایه عبرت- یک روز در لندن یک دانشجوی ایرانی به من گفتند برو یک رول مثلا یک بسته بزرگ سیم انتن تلویزیون بخر به ایران بفرست وکیم از بازار ازران تر بده وبه شما-دورول میدهند- من نمیتوانستنم- انرادرک کنم درایران قیمت بسیارزیاد بود انهم راهم نمیتوانستم درک کنم- نزدیک خانه من یک مغزه بسیار کوچک باعرض کم که دونفر نمیتواستند باهم وارد شوند یک دختر دیپلم فروشنده بود- من از ایشان جریان پرسیدم فرمودند دوتا شده است پنچ تا به زودی میشود ده تا- ایشان فرمودند-در- انگلستان یک شرکتی بایک شرکت امریکائی شریک شدند این سیم انتن رادرست کردند- دوسال نگذشته است یک شرکت امریکائی به مراتب بهتر باهمینقیمت میفروشد وانگلستان جزو کشور ها یبازاد است از همه جا میتوان وارد کرد تمام انبارهای ما پر از سیم انتن است شرکت انگلیسی تکنولوزِّی ان شرکت امریکائی خریده است فکر میکنی چندماه دوام بیاورداز سه ما بیشتریک شرکت دیگر امریکائی یک سیم بهتر ساخته است ومسلما درظرف دوسال بیشتر محیرالعقول میشود حال شرکن انگلیسی به زودی واردبازار میشود لذا اگر مانفروشیم بایدانها در بیابان رها کنیم برای مدارمیفرستیم که بانها درس ریاضی وهنر بدهد وحتی به افریقا بباهمین روش کنونی می میفروشیم وبعضی صیادهای نهنگ ازان هاتورساختند- که ممنوع شد ایشان گفتند ما درافریقا مجانی مخابرات میسازیم- فردگاه میسازیم و فرستنده تلویزوین میسازیم واز ماعادن که درانجا استخراج میکینم مقداری پول به انها میدهیم مدوام زیادکردیم ولی روسها اثبات کردند درامد نجومی از افریقا دارند- ودولت افریقا برا سیاست دولت پول به افرادمیدهد که تلویزوین بخرند به نفع سیاست انهاست یکی از راه درامد ما ازفروش تلویزیون است وظرف بیست سال مامخارجی که کردیم درمیاوریم یعنی مقدار کمی را انگلستان از منافع میدهد .بیشتران دنیا میدهد نه از چیب انگلستان یعنی ایران از انگلستان میخرد قیمترازیادمیکند تامخارجی درافریقا کرده است دربیاورد- حال دربار ایران مقداری زیاداز این سیم میخرید مردم زیاد میخریدند سر بازار کلاه میرفت بی انصافی راه ال ی اش همین است مجبور شدندیا ازروی عقل ویا اجبار بهسمت اسلام عزیر بیایند خداوندمنان این افریقا که عقب افتاده است از ایین طریق راه گشائی میکند البته هرکس دراین دنیانقشی رابازی میکند اگرخوب بازی کرد خداوندمنان اورا سرانجام نجات میدهد واگربعد باز ی کرد غضب الهی توسط گرگ ها وشیرها خرده میشود وامام صادق علیه السلام دراخرالزمان برای فردی که درانزمان قانونبدتراز جنگل است شرح داد وفرمودنداین دنیا دیگر چه ارزشی دارد؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند دوست ندارید گرگان بخصو گرگ های کهمن وشمارامیخواهند بدرند ازبین بروندبله راضی هستم وحضرت فرمودند درکنارانها کتاب ماهست لی توجه ا ی نمیکنند وراه غلط خودرا پیش میبرنند وهیچگونه کمک به نمی کنند اما زمانی مه حجت می ایدعدالت برقرار میشود مردم بههم ایثار مکنند وخلقی عظیم بوجودمیاید-دیروز در اخباربود ایتالیا درامدش به صفر رسیده است یعنی همان مقدار هزنیه میکند وهمان مقداربدست می اورد وذخیره ندارد وبهره سود داردبیشتراز درامدمیشود چرا برای انکه کارخانهکه از غرب میخرد بعداز مدت کوتاهی دیگر جوابگو نیست وکسی از ایتالیابه دلائل زیاد خرید نمیکند ومردم ایتالیا هم درحود هشتادمیلیون هستندکه نمیتوانند تمام محصولات رابخرند فقط درزمان قذافی بود که عمده خریداز ایتالیابود وایتالیائی از قذافی دفاع میکردندغرب به سرپرستی امریکا ایتالیا رافریب داد ومقداری کارخانجات مدرن دارد تاانهاراضی شوند خوب ما درچه حدی باید باشیم- ولی مابقدرت ولطف الهی متکی هستم-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99