سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخص است-نیم نگاهی به مذهب ایزدیان یا یزیدیان- درکردستان عراق- مقدمتا تاریخ اثبات میکندکه سرزمین هائی که در دشت باز هستند وبه جاده ودریا راه دارند تمدن شکوفاتری بوجود میاورند تا سرزمین هائی که در کوهستن وتقریبا مداربسته هستند- درسرزمین های باز بعلت استپ   علفهای خود رو تاحدی بلند بخصوص استاپ های اسب خور جنگ بعلت جاه طلبی وچپاول و فتح واضافه کردن به سرزمین وغیره زیاد رخ میدهد وسرانجام درمقابل قدرت بالاتر تسلیم میشوند وبه سمت وحدت گرائی سوق پیدا میکنند ول در درسزمین های مداربسته وحودت بسختی ایجاد میوشد هراقلیمی به تنهائی از خوددفاع میکند و وبشدت نسبت به فرهنگ خارجی عکسالعمل نشاان مدهد وکمتر فرهنگی خارجی جذب میکند وحتی پس از جذب انرپس میزندوبه سمت یک فرهنگ جعلی ساخته شده خودباز میگردد تمدن اسیای مرکز ی که براسا س دستهبندی روسها انجام گرفته است تقسیم بندی یونسکو بسیارعظیم تراز این دسته بندی است وحتی شما ل پاکستان وهندراهم شمال میشود- برطبق تحقیقات گذشته غرب پانزده مذهب دراسیای مرکز وجوداشته استکه متاسفانه درایران چند تائی بیش نیست وطبق اسنادامویان بعضی ها در دستهبندی غرب نیست ماند ماه پرستان که مهمترین انها زردتشتیان هست وبودائیان است که اخیرا اثابت شده است کاروان ابریشم متعلق به بودائیان بوده است وانتشار مذهب بودائی بعلت تبلیغ انان بوده است کل اسیای مرکزی بصورت عشایری و زندگانی میکردند وشهرهای کوچکی انهاهم برای خود ساخته بودند بیشتر استپ ها وبخوصص استاپ های اسیا- اروپا دردست نژادهای ایرانی بود که درمرحله نخشت ایل بختیاری تاثیرات شگرفی درتمدن اسیای مرکز یداشت که کم کم دراثرحملات به جنوب ایران امد- سوغدی ها وجروسمانیان دونژاد ایرانی که تاثیرات شگرفی درتمدن اسیا دارند وجر قبائل ایرانا هستند زبان فراسی زبان این نطقه است وبعلت امدن قبائل هو –وو که کمهترین انها بخش از مغولها تاتارها ودیگرقابل ترک زبان ومقداری هونها – هونها نژادچنی هستند که بیشتراز طریق اناطولی به غرب رفتند ونژادالمانی رابوجود اوردند ومغولها اول به چین رفتند واز راه های جاده ابریشم وارد اسیا واراین شدند وبخش از انها تا مجارستان وبلغارستان پیشر رفتند وبهایران وعراق امدند چون مداوم جنوب اسیای مرکز روبه خشکسالی گذاشت وانها به شمت شمال حرکت کردند وتنها جای مهم از لحاظ کشاورزی اول تاجیکستان بود وسپس خوارزم و ازبکستان وخوارزم مرکز این قابل شد از پیغمبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم نقل شده است من در اشراق میبینم که اسبان مسلمانان بدون اجازه من باهم درقبات برای فتح شمال اسیا هستند- ومنظور شمال خراسان است که انزمان مهد علم تکنیک وتکنولوژیوتمدن شهرساز ی وغیر ه بوده است وقبائل اسیا بیشتر مایحتاج خودرا از خراسان تهیه میکردند که کاروان جاده ابریشم یکی از ان وسایل بوده است- سه گروه به رایران درزمان امویان شرکت میکنند- یک گروه شورشی است که فقط برای چپاول وغارت به خراسان حمله ومیشدند وشهرها دارا برج وبارو بودن وشهر هائی که برج وبارونداشتندمورد هجوم واقع میشودذ وگاهی تنها دوظلع برج وبارو توانسته بودند بسازنند غالبا مقداری از انها باقی میاندند ومردم بهانها کمک فراون میکردندحتی دارئی خودرانصف میکردند وانها پس از مدتی مسلمان میشدند حتی دریک یورش عظیم پانصدهزار باقی ماندند حال مقایسه کنیم باقبلاز اسلام تیسفون مرکز ساسانیان درعراقبوددرکناردجله دویست هزارسرباز داشت وچندین هزار لشگرهای پارتی دراطرف نخلستان کار میکردند که بصور پارتی میجنگنیدند یعنی بخش به بخش انها نیروی ها با واحدهای مستقل بودن که براساس اکتیک دو واحد گاهی باهم جمع میشد وگاهی ازهم جدا میشد وشبانروز حمله چریکی میکردند مخصوصا درشب درانزمان حملات روم ضشرقی وایرانیان درزمان بابستان بود که از محصولات باغی استفاده کنند وپارتی ها خرماهارابه سم الوده میکردند وچشمه هارا کور میکردند واب دجله اسهال میاوردوازداخل کاخ مداوم اتشباران وسنگ باران میکردند ودشمن افرادمجروح و.کشته شده خودرا میگذاشت .وسپاه تیفونبه تعقیب رومی میرفت .و-تعدادزیادی اسیرمیگرفت که انهارابرده میکردندوهم چنیبن رومی چنین اقدامتیب میکردند واسرای ایرانی یایک گوش میبریدند ویا برکتف انها داغ میزدند که برده بمانند درتیسفون اسرا بکتف انها به صورتی طناب میبستند در دو ردیف ونیروی های عرب وایرانی وغیره رو سنگهای بزرگی را میشکیدند درحودو یک صدهزار که این سنگ های برزگ در روی دررودخانه بی اندازند وسدهای بزرگ را بوجود اورند ودرنتجه فرهنگ ها مخلوط میشد گروه دوم گروه های از قبائل عشایری اسیا ی مرکزی بودن که مایل بودن حداقل درمرزهای ایران سکنی بپگیرند وبازور سرانجام باقی میامندند وسوم گروه های دارای مذهب خاص درحدود پانزده مذهب که پنچ تایان دراین شناخته شده است اینها به سرکردگی زردتشتیان که ضد عرب وضد اسلام بودند باخراسانیان درجنگ بودندوبعلت همانمیزان تمدن کم کم جذب اسلام شدند اما کردستان مدت زیادی درمقابل اسلام مقاومت کرد وافرادیازانها به عمق کوهستان رفتند وان شهرهائیکه درکنار تاحدی دشتها بود درزمان عباسیان اسلام اوردند ولی تعصب نژادی همچنانبه مقدارزیادی باقی ماند وبعدا چون احساس کردن در اسلام درحال جذب شدن هسستند واین مسئله بنفه بعضی خوانین وثروتمندان نبودشروع به باز گشت به گذشته کردند ودین های جعلی ساختند درحالیکه پدران ومادران انها مسلمان بودندکه دین ایزدیان یکی از انها است ودیگر ادیان کپی همان است باندک تقلیداز بعضی احکام شیعه یاسنی گفته میشود ولی بطور کلی تحت تاثیر یهود هستند هردینی که معرفت واحکام خودرا مخفی کند حقه باز ی است وترس دارد ضعف ها ی انهارا مشخص کرد بعنوان مثال دردین ایزدیان بیان میکند که این دین در روز الست معرفی شده است یعنی حضرت ادم علیه السلام تا امرو.ز همه دین ایزدیان داشته اند واحکام هم تاحدی که نشان ازفرقه گرائی بسیار افراطی است درحالیکه تمدن سکولار غرب درانها درحال گسترش است ومیفرمیاند که این دین تا روز قیامت پابرجا است وفقط مخصو انها میباشد وکسی دیگری نمیتواندایزدی باشد>> درست عقاید یهود است کهازترس اینکه با ترکیبشدن با فرنگ های دیگیر بخصوص شیعه انها ان قفدرت کذائی را ازدست بدهند-پیامبر اکرم صلواته الله علیه درباره انها فرمودند شیاطین پرده برداشته هستند که امروزه بسیارخوب مشخص میشود از جمله فرشتگان محبوب شیطان است که به ملک طاووس مشهور است این ملک طاووس درحقیت امام الز مان علیه السلام که انها انرابه شیطان لقب دادند که شیطان قابل دین نیست ولی انهاادعا میکنند که شیطان را میبینند واز ایشان دستور زندگانی میگردنند وبیاد ان دستورات مخفی باشد-که خودشیطان هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- با الهام از کتاب ولایت علوی – وتفسیر فران کریم جز سی- متعلق به عظمت ها حضرت ایت الله العظمی رحمت الله وحضرت ایت الله محسن قرائتی – رحمت الله علیه درسوره کوثر خداوندمنان استثنا اعطای کوثری کرده است که حدی بران متور نیست وجالب است بامصداق یک خانم شروع کرده است که انزمان زنان را ازلحاظ عقل ودرایت ودانش بی بهره میداستند که ذاتا استعدادکمالات راندارند- درضمن برای انسانها نشان بران است این عطای کوثری به معنای ان است علوم زیادی مطرح میشود وقوانین زیادی بیان خواهد شد وکلیه شئونات انسان فرا میگیرد وهر زمان بایدادعای کوثری کند دشمنان ایشان رابصورت کلی بیان کرده است درهرزمان نوع دشمنی ها فرق میکرده است- این باردشمنی با نوعضد کوثری است یعنی ادعای قوانین دارند که ضد قوانین الهی است ادعای استنباط غیر محصور وغیر مقید ودرحدودوثغور قوانین الهی نیستند واولین نکتهدرباره منابع کوثری است که از مقام زنان شروع میشود- درقران حضرت سلیمان رحمت الله علیه میفرماید هدهد کجا است؟؟ اگر علت تاخیراش موجه نباشد دستورمیدهم عقاب انر پاره گاره کند یعنی دشمن من است واز قوانین من تابعیت نکرده است-حال  دشمن الهی وسعت زیادی پیدا میکند که هرکس باقوانین الهی که بسیارگسترده خواهدبود مخالفت کند ابتر میشودبصورتی خنثی میش.ود وکاری از دست اش برنمیاید – قران میفرمایدما شمار نسبت به قوانین الهی ازمایش میکینم وحتی قدرت مخالفت به شما میدهیم تا ازمایش شوید بعنوان مثال میفرمیاد- قوانین صید را ما تعین میکنم ودرحج حق صید ندارید ولی ما اهوان را بهچند قدمی شمامیرسانیم ولی شما حق صیدندارید – این یکنمونه ومثال است یعین درتمام ابعااز فرد کوثری درخواست قوانین کنید واز خودتان استنباط ازاد نداشته باشید وصفات الهی وکمالات الهی سر منشا هرقانونی است وهرقانون برای انجام فعلی است وانرا طلب کنید وبالاختصار همان طور رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم شناختید وقوانینازایشان اخذ کردید –درامرولایت باید انراتکرار کنید کسی کوثری است چون تمام اراده ها وقدرت ها وعلم ها واندازه ها بایدبراساس ارداه وقدرت وعلم الهی باشد وسرچشمه ازصفات گرفته باشد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- خبری از سایت یاهو - مادری درامریکا زمانی تی شرتی بامزه برای دختر سه ساله اش- ان لاین   خریداری کرده بود-تی شرت یک عکسی شعار بی ادبانه درباره پلیس روی ان نقش بسته – دریافت کرد که قیمت ان بین 4.95-6.39 دلار است عنوان عکس بچه های دوقورباغه که درحال دوچرخه سواری میکنند که اولی ماسک قرباغه دارد ودومی فردی مسن که هردو پلیس هستند وزیر ان عکس نوشته شده است پلیس- مادر بسیارشوکه شده است وقتیکه مشاهده کرد تی شرتی که درخواست کرده بود ازیک شرکت فروشگاهی چینی برای دختر سه ساله اش که شامل یک شعار بی ادبانه بود مادر زمانی  که تی شرت بچه گانه که برای دختر بچه سه ساله خود سفارش داده بوداز یک فروشگاه چینی عکس روی پیراهن از عکس های کتابهای بچه گانه شادی افرین شرکت—ان –دبلیو- ا- عکس الف سه ستاره که لغت فیک یعنی حقه باز باشد پلیس انتخاب شده بود- خانم کیسلی دان ویلی یامسان 23 ساله به خبر گذاری اخبار خوش طعم داغ گفت که درحالیکه ان –تی شرت نماینده افکاردختر من نی درباره پلیس نیست- عجب- که ایشان نمیتواست جلوی خنده خوداش رابگیرد- ایشان باور دارد که سفارش ایشان از بتویک های کتاب فروش کودکان در شرکت علی اکسپرس چینی که از عکس  کتاب کلاسیک بچه ها بنام دوقورباغه به نگارش ارنولد لبوبل- باشد مادر این سفارش را کرده بود برای دختر اش – سلم -ولی هرگز این کتاب را مطالعه نکره نبود-برای سلم احتمالا-50- بوتیک های کوچک مختلفی که مناسب باشند درفروشگاه محبوب ایشان وجو د داشت که نماینده شرکت های معتبر بودند- مانی که بسته رسید توسط پست بسیار خوداش وشوهر اش شگفت زده شدند که تی شرت دخترشان عکسی که شعار بی ادبانه برای پلیس  نقش بسته بود


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- خبری از سایت یاهو - مادری درامریکا زمانی تی شرتی بامزه برای دختر سه ساله اش- ان لاین   خریداری کرده بود-تی شرت یک عکسی شعار بی ادبانه درباره پلیس روی ان نقش بسته – دریافت کرد که قیمت ان بین 4.95-6.39 دلار است عنوان عکس بچه های دوقورباغه که درحال دوچرخه سواری میکنند که اولی ماسک قرباغه دارد ودومی فردی مسن که هردو پلیس هستند وزیر ان عکس نوشته شده است پلیس- مادر بسیارشوکه شده است وقتیکه مشاهده کرد تی شرتی که درخواست کرده بود ازیک شرکت فروشگاهی چینی برای دختر سه ساله اش که شامال یک شعار بی ادبانه بود مادر زمانی  که تی شرت بچه گانه که برای دختر بچه سه ساله خود سفارش داده بوداز یک فروشگاه چینی عکس روی پیراهن از عکس های کتابهای بچه گانه شادی افرین شرکت—ان –دبلیو- ا- عکس الف سه ستاره که لغت فیک یعنی حقه باز باشد پلیس انتخاب شده بود- خانم کیسلی دان ویلی یامسان 23 ساله به خبر گذاری اخبار خوش طعم داغ گفت که درحالیکه ان –تی شرت نماینده افکاردختر من نی درباره پلیس نیست- عجب- که ایشان نمیتواست جلوی خنده خوداش رابگیرد- ایشان باور دارد که سفارش ایشان از بتویک های کتاب فروش کودکان در شرکت علی اکسپرس چینی که از عکس  کتاب کلاسیک بچه ها بنام دوقورباغه به نگارش ارنولد لبوبل- باشد مادر این سفارش را کرده بود برای دختر اش – سلم -ولی هرگز این کتاب را مطالعه نکره نبود-برای سلم احتمالا-50- بوتیک های کوچک مختلفی که مناسب باشند درفروشگاه محبوب ایشان وجو د داشت که نماینده شرکت های معتبر بودند- مانی که بسته رسید توسط پست بسیار خوداش وشوهر اش شگفت زده شدند که تی شرت دخترشان عکسی که شعار بی ادبانه برای پلیس  نقش بسته بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر وسپاس فراوان از انسان دوستان وخدا دوستان که در بحری مواج از منش اخلاقی اسلامی در روز جهانی ازادی قدس شرکت کرده اند سئوالاتی مطرح است- ایادرشرایط امروز ی منش اخلاق اسلامی عزیز این حرکت ر تائید میکند؟ ومنتج به نتایج میشود؟ چناچه است پس چراکشورهای اسلامی زیادی ظاهرا این ایده وعقاید راندارند- ایا انها قدرت چالش وجدال احسن راندارند؟؟!1 یا انکه انهامعتقد هستندهنوز گفتمان سیاسی وانسانی باید دردستور واقع شود یانکه وقت متلاشی شدن اسرائیل از درون وچراغ سبز غرب فراهم نیست- یاانکه زمان متلاشی شدن اسرائیل بعهده خداوندمنان وحضرت امامالزمان علیه السلام وحضرت مسیح علیه السلام وهرکاری بیهوده است وشاید روند طبیعی را مختل میکند- زمانی که حجت بالغه حضرت مهدی علیه السلام حضرت مسیح علیه السلام وضعف غرب باعث کمتر کشتاراز مردم اسرائیل میشود- بایداین متلاشی شدن –رخ دهد- نژآدی بودن اسرئیل یک امر طبیعی در تاریخ بوده است که مسلمان تاحدی که افراطی نباشد پذیرفته اند واسرائیل با کنترول این وضعیت برای اقایان پذیرفته شده است تاید تبلیغات مسموم اسرائیل درباره مسلمانان ومسیحیت تاحدی هم دارای پشتوانه است- ایا دلائل یهودیت ارتدکس شرقی در اسرائیل به رهبری اقای لیبرمن درشرعی وعقلانی وقانونی بینالمللی دراسکان ولو صیهونیست باشند درفلسطین ایا دلائل لازم راندارند؟؟ ایا دراین موردچالش وگفتمان وجدال احسن رخ داده است؟؟ ایا مافیا در اسرائیل نقش عمده دارد درکشورهای اسلامی خاص ندارد؟؟ ایا اکثریت اسرائیا اقدامات اسرائیل دیوانگی میدانند- ایا اقدامات ضد اسرائیل درعرف جهانی ضد دیوانگی اسرائیل تلقی میشود؟؟ ایا اسرائیل باشرایط افریقای جنوبی روسیه و المان شرقی ویوگوسلاوی سابق قابل مقایسه است؟؟ اا طرح جامع ونقشه راه قدم به قدم وجود دارد؟؟ ایا اقدامات اخیر رشد طبیعی افکارعمومی برعلیه اسرائیل خنثی نمیکند؟؟-ئچه میزان شعارها تبدیلا به یک حرت عملیاتی شده است طرح بهتری وجودندارد .یااندیشه نشده است چه میزان افکارعمومی جهان بدست امده است وای حدس زده میشود که دراینده وضعیت بهتری باشد؟؟ ایا معترضین درجهان امنیت فردی دارند-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است باالهام از بزرگان حضرات ایت الله العظمی جوادی املی وحضرت استادمعزز عارف کامل استاد دکتر غلام حسین دینانی و حضرت ایت الله جواد محدثی رحمت الله علیهم اجمعین- بقول استادمعزز حضرت دینانی رحمت الله علیه تاز مانی که درحس هستیم وتحول پیدا میشود این حرکت گرچه ممکن است استعدادهای نوظهوری اشکارکند همیشه انسان درشک است که ممکن است فردا مطلوب نباشد این شک قابل برطرف کردن نیست اما این جهان براساس درک عرفانی دریک حکرت عمودی هم است جامئ تبدیل به گیاه میشود واز گیاه به حیوان منتقل میشود واز حیوان به انسان   درانسان به مغز وسپس به روح متصل میشود ماده ایکه سیر راطی کرده است دارای تکامل عمودی است – درروح تکامل جدیدی پیدا میکندتا برب الارباب میرسد تا چه میزان از کمالات الهی بهروری کند میزان کمالات ان فرد مشخص میشود که سیردورنی است نه سیربیرونی –ولی بهار بالاترین استعدا خوداش ظاهر میکند حضرت استاد ایت الله جواد محدثی رحمت الله علیه میفرماید اگرتحویل سال همراه باتحول حال نباشد چه فایده ای دارد وجالب است شرایط مادی بیرونی وحال انسانی امادگی مقلوب القلوب شدن توسط خداوندمنان را دارا میشود- این تغیرات دراین جریان بقول فلیسوف شهیر ملا صدرا حرکت جوهری مینامد که حرک حسی دنیائی مقدمه حرکت جوهری درروح میشود کهنهایت ان رسیدن فالله هوالولی که تنها خداوند منان صاحب ولایت شما است همانطور کهاستاد محدثی رحمت اله علیه فرمودند—روزی که توده مسلمانان بانهصتی عمیق درفکر ودرعمل در دید وتوان برپایه محکم توحید با ایه های روشن قران رانجات را بپدیرند- ان روز دیدنی است گاهی یک گل میتواند تابلوی جهت نما باشد گاهی یک بذر که میروید وسر می کشد وثمر میدهد میتواند معلم امسان بتاشد گاهی یک چشمه درس جوشیدن وجاری شدنورا افتادن وبه دریا رسیدن رابه ما میاموزد درسیر جوهری که یک حرکت عمودی است از حس به خیال واز خیال به عقل واز عقل به فوق عقل وتورات عقل تا به خدا رسیدن است معلم این انسان دراین جهت اول خودخداوندمنان است وسپ روسولان .وبعد اولیا الله است در دروس انان جای اختیارنیست بقول خارجیان چون حیوان دست اموز بایدعمل کند- درباره خداوندمنان ورسول مکرم ومعززاش بحثی نیست ودرجانشین رسول صلواته الله علیه واله والسلم چالش وجوددارد حداوندمنان ایه ای اطاعات بدون چون وچرا ازولی مسلمانان کرده است ودرجائی ان عظمت ولیالهی که باز باید تابع ایشان بود بدون چون وچرا پس بیعت شورائی معنا ندارد ان ولی یک فرد است درهرزمان نشانه خداوند دراحکام ولائی قران است- ودر رسول بازقران واحادیث است در ولی هم باید نشان داشته باشد اینکه حصضرت علی علیه السلام انگشتری داد عبادت الله وکمک به انسان هردو عبادت عظیمی هستند که قابل جمع میباشند هرکس انجام دهد ثواب میبرد ولی اگر ایه ای امد انزمان نشانه است ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای دکتر نوری زاده بیان میکنند که که نداشتن حجاب- باعث درک زیبائی خانم ها میشوند ومردان از این زیبائی محروم میشوند- تجربه نشان میدهد این زبیائی بخصوص در نسل جوان مانندان است که زنبور نیش به اعصاب بزند واورا بی جهت بخود مشغول کند-که هیچ تاثیرمثبتی دراین نگاه ندارد فقط وانرژِی مصرف کردن است- وشب ها هم از مردان انتقام گرفته شود- درحالیکه باهمسر قانونی وشرعی برخلاف ان است زنان نقش های بسیار موثر وسازنده دیگری راهم دارند که انها درجای خودبسیار مهم است قران بحث-از انس ومودت میبرد بحث از لباس بودن برای یکدیگر میبرد- دربهشت بخش زنان بطور کلی دریک حریم است- اقائی درخارج بیان میکند که شهید زمانی که وارد بهشت میشود دارای یک کاخ است دراین کاخ هفتاد اطاق دارد درهراطاقی هفتاد تخت دارد هرتختی هفتاد فرش دارد در هر فرشی داردهفتاد حورالعین دارد که میشود-25010000 حوری دارد این تعداد عظمت کاری است که کاری که ان شهید انجام داده است کاری بس سنگین وعظیم واستثنائی است انهم فقط برای رضایت الهی است   اعراب کمتر سفید پوست مانندسفیدی تخم شترمرغ داشتند ونسبت به ایرانیان که زیباروی ترین نژادهای بودند بسیارسفید وبا گونه های بسیار سرخ وموی سرخ بودندولذا رومیان لذا میخواستند خود چنین باشند وزنان هم مانند زنان ایرانی ورومی باشند ومسلما زنان مایل بودند مردانی مانندایرانیان ورومیان داشته باشند خداوند از این خواست استفاده کرد که دربهشت برایب شما مردان وزنان نیکو است برای زنان هم میتواند بهمین اندازه حورالعین داشته باشد واگر با مردی کهبهتراز غلمان است ازدواج نکند بههمین عدد غلمان داشته باشد غلمان نوجوان بسیار زیبارو روی داشته باشد جناب سئوال کرده است این تعدادسالها طول میکشد انها نقشهای مختلفی دارند که بعضیب ازانهابیان شده است وبعضی گفته نشده است ولی درحدیث است مرد میتواند بهاندازه صدمرد دران واحئ بامثلا باصد حورالعین دران واحد ارتباط داشته باشد که درک هرکدام جداگانه درک کند اقایان تصور میکند که فرد درانجا به اندازه خصوصیات انسانی است که اینجا دارد- وفرد رانجا درزمینه که بخواهد که مثبت باشد پیشرفت محیرالعقول مکند واینحورالعین وغلمان وفرشتگان درکاراو به اوکمک میکنند


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99