سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانمی دانشمند ایرانی مقیم کانادا- فرمودند من دراوائل انقلاب مبتکر نهضت مثلا ازادی زن درایران بودم- وناچار شدم به غرب بیایم وکتب زیادی نوشتم منجمله قبلا مدرنیزم بودم وحال پسامدرنیزم هستم-من که از انگلستان بودم گاهی در مجلس های فامیلی وبعضی دوستان شرکت میکردم دم از اسلام میزدموبعضی نکات که غرب کار جالبی کرده بیان میکردم یک روز یکی ازانان فرمودند مثل اینکه شما از انگلستان چیزی نفهمیدید- ما که متوجه نشدیممن شمم بکارافتاد- استادی از افرانسه امد لبتاس بسیارمعمولی بود و.سفتسخت سویالیسم که نزدیک کمونیست ولی بیرون ابراز نمیکرد بعداز مدتی پیپ سرکلاس شروع کرد به کشیدند بعداز مدتی یک کت چهارخانه با خطوط قهوهای ویگ شال گردن شیک فرانسوی دور گردن وشلوار طوسی ومداوم بقول فرانسویان جمله میفرمود وترجمه میکرد برای انکه ملت بفهمند ایشان درخارج واقعا بوده است ودرک کرده است کل اقایان کتاب خارجی درس میدادند ومیگفتنداصطلاحات انرا تحقیق کنید ومادسعی میکردیم ومیفرمودند این چرت .پرت چیست است برای انکه نکته بفهمید من بایدیک کتاب قطور درباره دکتر دهقان بنویسیم نابغه ای دردنیت دوهزارسال دیگرذربج.ود نمیاید شرح مفصلی دارد شاگرداول ایراندر کلاس ششم علمی سابق بوده است دران زمان انکگگلیسی وعربی بهتراز خودشان صحبت میکرده است بعداز احراراین مقام یک دانشگاه مسحیی لبنان- یک بورس به ایران میدهد- که درهر رشته ای کهخواست ایشان تحصیل کند وان بورس به ایشان بعنوان هدیه میدهند- این دانشگاه بسیارسفت وسخت بوده است حتی کلاس اول لیسان دکتری چندسال تجربه تحقیقاتی زاید داشته باشدانتخاب میکرده است واز کلیه اساتیدغرب استفاده میکرده استسالدوم ه ایشتان میگویند به اساتیدما ودانشجویان مادرس فارسی وعربی بدهید- به انگیسی وعربی وایشان علاقمند به درس تاریخ بوده است ظرف مدت کوتاهی تمام نقشه شهربیروت ولبنانیدمیکرفته است که مرجع پاسخگوئی بوده است استادتاریخ ایشان یک استاداز دانشگاه لندن وبوده استوتحقیق میکرده است که تمدن انگلستان چه تاثیری بربیروت ولبنان گذاشته اس ومتقابلا لبنان چه تاثیربرانگلستان گذاشته است دکتر دهقان مقالا زیاد ی بعربی به نفع تمدن ایران درمنطقه مینویسد- بامخالف سفارت ایشان روبرو میشود که اینکاراحمقانه است واین استادمیفرماید درکارمن شریک شو وبرا یمن تحقیق کن ومقالات شمارامن چاپ میکنم وتحقیقات ایشان بسیارمواقع برضد اندیشه ایشان بوده است- چالش درگیر میشود یک بازرس علمی از دانشگاه لندن می اید وقض1اوت میکند وحق را به ایشان میدهد ودروزنامه لبنان چاپ میشود ورقابتی شدی دبه روزنامه لبنان برای استخدام ایشان درگیر میشود که ایشان قبول نمیکندووبورسفوق لیسانس دانشگاه لندن به ایشان داده میشود-ان زمان بیشتر ثروتمندان درشیرازعلم طب سنتی رابلد بودن من جمله پدرایشان وبه ایشان میگوید شما دواهای انگلیس ی برا یچه مرضی با چه نشانه بکار میبرید تحقیق کن وبرا من بفرست ایشان به بخش پزشکی میگوید که امکان دارد دربعضی رشته های پزشکی من شرکت کنم نافرمان پدر بخوبی درک کنم- ریش دانشکده میگوید شمابیخودبه تاریخ رفتید پزشکی برای شما بخوردن استشما ازفردا دانشجوی سال اول پزشکی هستند ایشان ظرف مدت کوتاهی تمام اضطلاحات پزشکی حفظ میکند- یک اطاق میدهند وبایک منشی که تمام اضطلاحات پزشکی برای ایشان فراهم کندماهی یک پوندونیمتمام اساتید برای پیدا کردن معنای اضطلاحات غیرتخصصی خودشان درپزشکیه به ایشان مراجعه میکردند وبعدا تمام اصطلاحات علیم درهر رشتهای-من با ایشان درس- امریکا وکانادا داشتم وتنها دانشجویان ایشان بودم-هردفعه یک کتاب قطور از کانادا می اوردیکدفعه از کبک بودبخش فرانسوی نشین کانادا فصلی باز میکرد تاریخ یک ایالت بود به انگلسی میخواند وبه من میگفت این اضطلاحات پیدا کن ومن سعی میکردم وایشان میگفت اینها چرت وپرت است ومعنای انهای این است به یک دهکده رسیدم که اهالی ان دهکدهیک سیوی سیلندری کوچی ساخته بودند که گندم دران نگه میداشت- فرمودند ایران همگی از حالا شروع به تحقیق کنندپنجاه سال دیگر میتوانند انرابسازنند- الیاژ سیلند باین کرد ومن تحقیق کردم فرمودندغلط است شرح علمی دقیق داد وایشان گفت از رشته مهندسی کن اگپربلدبودند وپانصدهزارپوند درحساب دانشگاه لندن دارم چک میدهم بروند بگیرنند درتمام زمینه ها اصطالحات عمقی بلد بود وایشان کتاب خواند که فرمود مافیای- پدر سوخته کانادا فرموده است جلی این کاربگیرید که بضرر سیلوساز ی ما است- وانگلیسی ازایشان خواستند که طرحی دهد که رضا شاه را ازگوربیرون بیاورند وبه قدرت برساند وایشان در دلشان گفته است من ازشمارندتر هستند یک سری اراجیف بافتم که دیگرتاریخ ورق خورده است- درست میگوید دریک مقاله مال خبر گذاری شین هوایک محقق چینی گفته است بین جهان سوم وامریکا درفرهنگ شش وجه اختلاف است درامریکا مردم بدنبال کرامت شخصی هستند- امنیت شغلی ومطابق میبل خود هستند وغیره ودرجهان سوم این حرف هامعنی ندارد فقط مسکن و شغل وپول همه چیز را فدای ان میکنند اتفاقا اقای ترامپ اشتباه بزرگی کرد کخ به اقتصا دچین ضربه خورده است مردم بدنبال حقوق بشرنیستند بدنبال ان هستند که از فقرنجات پیدا کنند وبه سمت حکومت خود متمایل میشوند واز فرهنگ غربی کنار میکشند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله االرحمن الرحیم- خبر از بخش هنری – روزنامه تهران تایمز-درجهان تجارت های بزرگ هنری معقول- جبری رابوجود اورده اند که فروشگاه های کوچک ومتوسط هنری هم رشد قابل قبول داشته باشند—خبر را از شهرباسل سویس – رویتر- باسل- درسال- بسیاری از گالری (خانه-اطاق) های هنری که درفروش انها رکود زدند- گفتمان سمیناری – درباره فروش معقول  گالری های معظم جهان دراین هفنه-نه نتها که افراد ی با اشک ریزان شاهکارهارا میخریدند- -( مثلا چهارده میلیون دلار)-نبود- بلکه برای ما چگونه ایجا یک موفقعیت عملی و واقعی   برای شرکت پائین تر ایجاد کنیم- درجهان کمبودی از کارهای هنری باا رزش بالا برای بخش هنری باسل نیست- که برای عموم در سویس – در روز پنچشنبه برای یک جفت نقاشی قرن بیستم-ابسترک ( یکنوع سبک نقاشی تقریبا انتزاعی است)- از نوع اکسپر وسونیست( توصیف کردن با سمبل های شخصی که سمبل یا نشانه هاراباید یاد گرفت مانندعرفان شایدغزل را بتوان اینچنین تعریف کرد)-خانم جوان مبشل-که هرکدام چهارد میلیون دلار فروخته شده است-خدمت تان عرض کنم این گلری ها اوب برای افراد مهم است که اصطاحا – وای – ای –پی گفته میشود که معنا ی ان فرد- بسیارمهم است- وسپس برای عموم برای دیدن ویاخریدن کارهای هنری ارزان تر که باقی مانده است میباشد- اگر گس ی بخواهدمعنای این نقاشی را درک کند در دانمارک ساعتی هفتصد دلار بود اما گر دست جمعی باشد ساعتی سیصد دلار است- درایران سابق چهارساعت بیست وپنج دلاربود ما زمانی ازانگستان به شیراز باز گشتم مدت یباستادزبان خودم دردبیرستان که بعلل یکه جای بحث اش این جا نسیت از اموزش وپرورش بیجهت کاری کردن که انرا رها کرد واژانس –جهان گردی زد واز من تقاضای همکاری پنجاه دلار برای فردی وبیست وپن دلار برای جمعی قراد داد کمی کمتر به من تیپ =انعام بدهند) ولی رزور کردن کارهنری مخصوص افرادی است که قبلاع جزو – افرادبسیارمهم است که تقریبا جزو اعضای همیشگی هستند- از جمله – نقاشی است از خانم – امریکائی -باربارا –بلووم—دوخانم هستند که همدیگررا تماشا میکنند- بادونوع لباس مختلف دریک اطاق خالی ودراز که یکچراغ گرد مهتابی درسقف ویک میز که درروی ان چند مجله وکتاب است بسختی میتوان انرا شناسائی کرد—هنر این نقاشی اول عنوان است- که بسیارجالب است دونفر به قله کوه یخ نگاه میکنند- اگر برا ی ایرانیان میکشید حتما میگفت به قله کوه اتشفشان نگاه میکنند دوم من مدتها تصور میکردم که عکس واقعی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله االرحمن الرحیم- خبر از بخش هنری – روزنامه تهران تایمز-درجهان تجارت های بزرگ هنری معقول- جبری رابوجود اورده اند که فروشگاه های کوچک ومتوسط هنری هم رشد قابل قبول داشته باشند—خبر را از شهرباسل سویس – رویتر- باسل- درسال- بسیاری از گالری (خانه-اطاق) های هنری که درفروش انها رکود زدند- گفتمان سمیناری – درباره فروش معقول  گالری های معظم جهان دراین هفنه-نه نتها که افراد ی با اشک ریزان شاهکارهارا میخریدند- -( مثلا چهارده میلیون دلار)-نبود- بلکه برای ما چگونه ایجا یک موفقعیت عملی و واقعی   برای شرکت پائین تر ایجاد کنیم- درجهان کمبودی از کارهای هنری باا رزش بالا برای بخش هنری باسل نیست- که برای عموم در سویس – در روز پنچشنبه برای یک جفت نقاشی قرن بیستم-ابسترک ( یکنوع سبک نقاشی تقریبا انتزاعی است)- از نوع اکسپر وسونیست( توصیف کردن با سمبل های شخصی که سمبل یا نشانه هاراباید یاد گرفت مانندعرفان شایدغزل را بتوان اینچنین تعریف کرد)-خانم جوان مبشل-که هرکدام چهارد میلیون دلار فروخته شده است-خدمت تان عرض کنم این گلری ها اوب برای افراد مهم است که اصطاحا – وای – ای –پی گفته میشود که معنا ی ان فرد- بسیارمهم است- وسپس برای عموم برای دیدن ویاخریدن کارهای هنری ارزان تر که باقی مانده است میباشد- اگر گس ی بخواهدمعنای این نقاشی را درک کند در دانمارک ساعتی هفتصد دلار بود اما گر دست جمعی باشد ساعتی سیصد دلار است- درایران سابق چهارساعت بیست وپنج دلاربود ما زمانی ازانگستان به شیراز باز گشتم مدت یباستادزبان خودم دردبیرستان که بعلل یکه جای بحث اش این جا نسیت از اموزش وپرورش بیجهت کاری کردن که انرا رها کرد واژانس –جهان گردی زد واز من تقاضای همکاری پنجاه دلار برای فردی وبیست وپن دلار برای جمعی قراد داد کمی کمتر به من تیپ =انعام بدهند) ولی رزور کردن کارهنری مخصوص افرادی است که قبلاع جزو – افرادبسیارمهم است که تقریبا جزو اعضای همیشگی هستند- از جمله – نقاشی است از خانم – امریکائی -باربارا –بلووم—دوخانم هستند که همدیگررا تماشا میکنند- بادونوع لباس مختلف دریک اطاق خالی ودراز که یکچراغ گرد مهتابی درسقف ویک میز که درروی ان چند مجله وکتاب است بسختی میتوان انرا شناسائی کرد—هنر این نقاشی اول عنوان است- که بسیارجالب است دونفر به قله کوه یخ نگاه میکنند- اگر برا ی ایرانیان میکشید حتما میگفت به قله کوه اتشفشان نگاه میکنند دوم من مدتها تصور میکردم که عکس واقعی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله االرحمن الرحیم- خبر از بخش هنری – روزنامه تهران تایمز-درجهان تجارت های بزرگ هنری معقول- جبری رابوجود اورده اند که فروشگاه های کوچک ومتوسط هنری هم رشد قابل قبول داشته باشند—خبر را از شهرباسل سویس – رویتر- باسل- درسال- بسیاری از گالری (خانه-اطاق) های هنری که درفروش انها رکود زدند- گفتمان سمیناری – درباره فروش معقول  گالری های معظم جهان دراین هفنه-نه نتها که افراد ی با اشک ریزان شاهکارهارا میخریدند- -( مثلا چهارده میلیون دلار)-نبود- بلکه برای ما چگونه ایجا یک موفقعیت عملی و واقعی   برای شرکت پائین تر ایجاد کنیم- درجهان کمبودی از کارهای هنری باا رزش بالا برای بخش هنری باسل نیست- که برای عموم در سویس – در روز پنچشنبه برای یک جفت نقاشی قرن بیستم-ابسترک ( یکنوع سبک نقاشی تقریبا انتزاعی است)- از نوع اکسپر وسونیست( توصیف کردن با سمبل های شخصی که سمبل یا نشانه هاراباید یاد گرفت مانندعرفان شایدغزل را بتوان اینچنین تعریف کرد)-خانم جوان مبشل-که هرکدام چهارد میلیون دلار فروخته شده است-خدمت تان عرض کنم این گلری ها اوب برای افراد مهم است که اصطاحا – وای – ای –پی گفته میشود که معنا ی ان فرد- بسیارمهم است- وسپس برای عموم برای دیدن ویاخریدن کارهای هنری ارزان تر که باقی مانده است میباشد- اگر گس ی بخواهدمعنای این نقاشی را درک کند در دانمارک ساعتی هفتصد دلار بود اما گر دست جمعی باشد ساعتی سیصد دلار است- درایران سابق چهارساعت بیست وپنج دلاربود ما زمانی ازانگستان به شیراز باز گشتم مدت یباستادزبان خودم دردبیرستان که بعلل یکه جای بحث اش این جا نسیت از اموزش وپرورش بیجهت کاری کردن که انرا رها کرد واژانس –جهان گردی زد واز من تقاضای همکاری پنجاه دلار برای فردی وبیست وپن دلار برای جمعی قراد داد کمی کمتر به من تیپ =انعام بدهند) ولی رزور کردن کارهنری مخصوص افرادی است که قبلاع جزو – افرادبسیارمهم است که تقریبا جزو اعضای همیشگی هستند- از جمله – نقاشی است از خانم – امریکائی -باربارا –بلووم—دوخانم هستند که همدیگررا تماشا میکنند- بادونوع لباس مختلف دریک اطاق خالی ودراز که یکچراغ گرد مهتابی درسقف ویک میز که درروی ان چند مجله وکتاب است بسختی میتوان انرا شناسائی کرد—هنر این نقاشی اول عنوان است- که بسیارجالب است دونفر به قله کوه یخ نگاه میکنند- اگر برا ی ایرانیان میکشید حتما میگفت به قله کوه اتشفشان نگاه میکنند دوم من مدتها تصور میکردم که عکس واقعی است


ارسال شده در توسط علی

-!!

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اولا از حکومت اسلامی ایران- گله دارم که سایت خبر گذاری شین هوارا ممنوع کرده است- من با انکه یک متعصب اگاه مسلمان هستم ولی مایل هستم حرف های دیگرن بشنوم انچه مطابق عقل و دین من است بپذیرم وانمطالی که مطابق عقل و ودین منیست به بحث وگفتگو وچالش منطقی با حسن نظر بپردازم—خبر گذاری شین هوا هم روزنامه دارد وهم تلویزیون دارد وهمس سایت دارد- بعضی مطالب روزنامه واسیت وتلویزیون بر ای من جالب بود- از جمله هنوز در چین بعضی خانم ها با وجود انکه تخصص بالا داشتندبه بکارت معتقد هستند وبیشتر با خانم ها به تفریح میپردازند وتلویزوین شین هوا- یک سریال برای یاد دادن این نوع تفریح راه انداخته است وانرا به فارس یترجمه کنید جمله ریس جمهور محترم چین که ما در گردهائی بین المللی شانگهای –فرمودند که تعبیر ایه قرانی است- ما حقیقت قوانین تجارت جهانی را میخواهیم اجرا کنیم تعاونوا البر وتقوا کگه هدف عالی الهی ااست ودین اسلام بر ای همین موضوع هم امده است من واقعا از اقای ترامپ متحیر شدم که چقدر پر رو و وقیح هستند وبقول قران بی شعور- که میفرمکیاند ما به هنگ کنک به خاطرانکه جزو کشور ماد چین است احترام میگذاریم ؟؟ وگرنه قواتین انجا برای خانم های ظالمانه وجنایت بار است- یک کمربند ویک جاده- مسلم است کاری عظیم درتمام ابعاد خواهد کرد ولی درعمل چگونه رخ خواهد داد ومسلم است چنیاچه موفق باشد کشورهای هم جواراین کمربند به انخواهند پیوست مانند ژاپن وکره جنوبی وغیره- انشاالله دراینده شاهد تحقق رشد این جاده باشیم- علی گریست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اولا از حکومت اسلامی ایران- گله دارم که سایت خبر گذاری شین هوارا ممنوع کرده است- من با انکه یک متعصب اگاه مسلمان هستم ولی مایل هستم حرف های دیگرن بشنوم انچه مطابق عقل و دین من است بپذیرم وانمطالی که مطابق عقل و ودین منیست به بحث وگفتگو وچالش منطقی با حسن نظر بپردازم—خبر گذاری شین هوا هم روزنامه دارد وهم تلویزیون دارد وهمس سایت دارد- بعضی مطالب روزنامه واسیت وتلویزیون بر ای من جالب بود- از جمله هنوز در چین بعضی خانم ها با وجود انکه تخصص بالا داشتندبه بکارت معتقد هستند وبیشتر با خانم ها به تفریح میپردازند وتلویزوین شین هوا- یک سریال برای یاد دادن این نوع تفریح راه انداخته است وانرا به فارس یترجمه کنید جمله ریس جمهور محترم چین که ما در گردهائی بین المللی شانگهای –فرمودند که تعبیر ایه قرانی است- ما حقیقت قوانین تجارت جهانی را میخواهیم اجرا کنیم تعاونوا البر وتقوا کگه هدف عالی الهی ااست ودین اسلام بر ای همین موضوع هم امده است من واقعا از اقای ترامپ متحیر شدم که چقدر پر رو و وقیح هستند وبقول قران بی شعور- که میفرمکیاند ما به هنگ کنک به خاطرانکه جزو کشور ماد چین است احترام میگذاریم ؟؟ وگرنه قواتین انجا برای خانم های ظالمانه وجنایت بار است- یک کمربند ویک جاده- مسلم است کاری عظیم درتمام ابعاد خواهد کرد ولی درعمل چگونه رخ خواهد داد ومسلم است چنیاچه موفق باشد کشورهای هم جواراین کمربند به انخواهند پیوست مانند ژاپن وکره جنوبی وغیره- انشاالله دراینده شاهد تحقق رشد این جاده باشیم- علی گریست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار هنری از روزنامه تهران تایمز- فیلم –"فروزان:" بعنوان بهرین فیلم درامادر فستوال -استوریا-نیویورک نام برده شد—تهران- اقای میرعباس خسروانی نژآدکارگردن ایرانی فیلم کوتاه –فروزان-بعنوان بهترین فیلم دراما – انتخاب شد- که از طرف هیت سازمان دهنده معرفی شد—فروزان بیانگر-داستانی است که-یک خانم بیوه- که با دوبچه- دریک روستا در وسط ایران زندگانی میکنند- ایشان سعی میکند- که از دام های خود از دست دزدان دردل تاریکی حفظ کند—فیلم-:منظورمن این راه بود-متعلق به الیزابت ابرت- از امریکا- برنده جایزه -ذوکر - در فستوال یک روزه شد- جایزه بزرگ هیت ژوری نصیب- فیلم- اندازه مناسب—توسط کارگردان امریکائی – اموری پارکر- گردید- فیلم فروزان همچنین دراینده در رقابت-فستیوال فیلم متنوع لو س انجلس که در 26 تا 28جولای برپا میشود- شرکت خواهد کرد—2- انتشارات شهر غازان روسیه حق نشریازده کتاب از ایران را بدست اوردند—تهران- شرکت –فولیانت- که یک شرکت نشربسیار مهم غازان است- حق انتشار یازده کتاب ایرانی راخریده است—سازمان- ایدبیات –پل- وترجمه که پایگاه اش درتهران است ترجمه کتب ایرانی را ومعرفی انتشارات بزبان فارسی را در اکناف جهان بعهده دارد- که وارد گفتمان با شرکت –فولیانت در دوره سوم کتاب های  بسیار خوب اورا اسیا( عنوان اورا اسیا- برای اولین بار توسط اقای استالین مطرح شد که این منطقه از طریق ایدولوژی کمونیستی مورد تحقیق برجسته واقع شود گرچه درغرب نسبت به ان بی میلی نشان داده شد- ولی تحقیقات روسیه باعث شد که انهاهم وارد چالش شوند متاسفانه من اطلا عات زیادی از نوع تحقیقات انجام گرفتن دربر ندارمولی دانشمندان ایرانی وعلمای مذهبی باان تحقیقات بشدت مخالفت کردند از جمله استادمعزز حضرت ایت الله شهید ومجاهد دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه_ وکمونیست های ایرانی بخصوص درغرب بشدت از ان دفاع کردندودیگران به بیسوادی متهم میکردند)- در استانه- کاستاغستاندر اپریل – انجام گرفته است- گفتمان نهائی –درحال انجام گرفتن بین انتشارات ایرانیان وشرکت فولیانت- میباشد- ریس شرکت- پل- مجید جعفری اقدام- این مطلب را رسانه ای کرد- در میان کتاب ها- سریال کتب – اقای مهدی اذر یزدی بنام-: داستان های خوب برای بچه های خوب-": که جایزه سال1966 ینسکو- را برده است ودر سال 1967 بعنوان- بهترین کتاب سال شده است انها میاشند- وهمچنی کولکسیون-غول یا جن در داخل قوطی متعلق به اقای مهدی رجبی – داستان های کوتاه برای بچه های کوچگ-متعلق به خانم شکوه-قاسم نیا- وداستانهای شاهنامه-متعلق به خانم اتوسا صالحی- ودشت پارسوا- متعلق به خانم مریم عزیزی – وهم چنین--:" کتابهای نارنجی ": متعلق به خانم فریبا کلهر—کتاب –موزه ای که خندید- متعلق به اقای –حمید رضا شاه ابادی—من یک اهوبودم—متعلق به اقای احمد اکبر پور—کتاب": گیلی – گیلی": متعلق به خانم سوزان طاقدیس- کتاب –"»مایل بودید چه باشید- وکتاب های بچه ها وبازی ها- وشرح زندگانی هامتعلق به اقای اسماعیل جمالی -ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99