سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-انصاف- نظریات شخصی است-دوست من در داخل شهر دریک پاساز مغازه فروش وتعمیر کامپیتور داشت وضع بعد نبود ولی پاساز کلا کساد بود از افرای بود که درزمان طاغوت این زمین خریده بود- وایشام منتقل کرد خودرا با بعضی دوستان اش به پاساز نگین در شما شهر که تازه افتاح شده بود-درمیدان احسان- که با اتوبوس بدون توقف بیست دقیقه را ه است- کامپیوتر من وتابلت من-مشکل پیدا کرد ومن توسط واسطه انرا به نزد ایشان فرستادم- وبرا ی تبریک گفتن- به انجا رفتم ساختمان برج مانندی است که چندین طبقه بالای ان درحال ساخت پارکنیگ خواهد بود-به زیززمین رفتم ومغازه ایشان را پیدا کردم سه جوان جویای نان ونامدیگر درانجا مستقربودن وهرکدام کاری خاص میکردند-درهمین موقع- جنابی وارد شد درحدود سی وپنج سال لباس ساده امریکائی تن اش بود وسرش بسبک امریکائی دانشجوئی زده بیار ساده ولی شکیل- همنطور خانم کلین.وتون در زمان دانشجوئی میزده است—موبایل داد وفرمودند اشکال بهم زده است جوان نگاه کرد واگرسخت افزاری باشد سی وپنج هزارتومان واگر نرم افزاری باشد پانزده هزار تومان- ایشام یک نگاه به من کرد نگاه عاقل درسفیه فرمودند کمی گران است؟ خواستم بگویک وضع من الحمدا الله توپ- است شماهمان پنجاه هزارتومان رابدهد- امد نزدیک من با کمی خشم وجدی فرمودند – مرگ بر شاه جواب داد؟؟من میدانستم اینها باهوش هستند مغز مرا میخوانند- این تیپ از انطرف خلیچ پول نجومی میاد ودتهران برج میخرند اپارتمان دومیلیاردتومان وامروزه میفروشند اپارتمانی دوازدونیم میلیاردتومان وسال گذشته چرکته زدند که امسال دلار هفت هزارتومان میشود وتمام دلار را میخرنند-اینها برای وضع مردم ناراضی هستند؟؟ولی درکارخود کوچکترین تخفیفی نمیدهند-؟؟!! خواستم بگویم طرح شما چیست فکرمن را خواند وفرمودند- که نه ارامش است ونه شادی است ونه پول است- طبقه بالای انجا یک ستون دارد برا ی ا دیسکو = سالن رقص =میخواستند-من گفتم خانم نیمه برهنه وبا اقای کمی مست اینجابرقصند؟؟ فرمودند رقص اسلامی منظورمن بود؟؟-خانم ها دور ستون میرقصند واقایان با فاصله دور ستون میرقصند خواستم بگویم عکس اقای ترامپ قطب الاقطاب وعکس خانم کلینتون واقای اوبا ماهم دور ستون نصب کنید- ایشان فرمودن بخ ان جوان کمی گران است من سری بیرون بزنم وبعد بیایم و.بعدامد ودیدکه من انجا هستم درگوشی حرفی است ورفت وبه جوان گفتم مثل کیه اینجا مشتری شنگول ومنگول زیاددارید اتفادیک دختر خانم ویک اقا ی پسر شنگول ومنگول امدند وقیمت دربعضی کالا ها دوبربر شده بود –دختر خانم فرمودندمن سال گذشته به یک افغانی پول دادم از افغانستان برای من اورد وفکر میکنم امسال هم همین کاربکینم- فرد از میدان احسان تا شهرک ایت الله شهیدمجاهد دستغیب علیه السلام با شصدتومان با مترو-میرود این حساب نیست_


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای عناد بخوبی باید بداند -یک جریان الهی درراه است که فرج بزرگی برای ایران  دربر خواهد داشت - انشالله و بداند کاری نکند که جریان اندونزی در سطح بالاتری برای ایشان رخ دهد-ایران پر است از اقای-سوکارنو ها وبلکه بالاتر هم دارا است -تعادل - در ایران شکل گرفته است که خون های زیادی بخاطراش دربرداشت وگرنه با انقلاب بزرگترین روبرو می‌شوید-که نمیتوانید پیش بینی کنید-انشالله به عقل برسید این گتو سازی وفرقه سازی را کنار بگذارید حقیقت مانند افتاب روشن است


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-با تعظیم وتسلیت- به شهادت سراسر افتخار وشکوه وعظمت- یگانه دوران خود-دانشمندی بی همتا دربشریت عام- پایه وموسس یک دین جاودان که کمر همه عقلای چهان را خم کرده است وخواهد کرد-در روایت است- که به اصحاب خود فرمودند-امروز عباسیان از زورمداری برای انکه من رازمیدان بدر کنند- مایوس شدن ودرسدد دور کردن شما از دور من هستند- ونواصب را میدان میدهند-فلانی رااز امروز- اگریقه گرفت یقه بگیرید واگر کتک زد کتک بزنید واگر دشنام داد دشنام برحق بگوید- وان دیگری اگر بحثی کرد به او بگویئد به نزدمن بیاید-وسومی را هرچه گفت سرپایئن بی اندازید وجواب اش ندهید- اولی انچنان کردهمیشه دونفرباهم باشند که قدرت جسمانی خوبی داشته باشند- انها هم انجنان کردند- به نزد عباسیان رفت وپگله کرد وانها گفتندتوعرضه یک کار درست حسابی نداری واز جان تو مابیم داریم- به منزل بروودرخانه باشد وکاری به کسی نداشته باش—دومی وقتیکه به اوگفتند هرچه میخواهی از امام صادق علیه السلام برو-وسئوال کن-ان فرد ترسد ودیگر پیدایش نشد—نفر سومی هرچه میکردانها تسلیتکاری به اونداشتند- یک روز عصبانی شد وگفت چطوری با من ماننددیگران عمل نمیکنید- گفتندبدستور امام صادق علیه السلام ماعمل مکینم وایشان بنزد امام علیه السلام رفت .وشیعه باز گشت وخداوندمنان مارا ازپروان راستین ان رادمرد کم نظیر قرار بدهد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-با تعظیم وتسلیت- به شهادت سراسر افتخار وشکوه وعظمت- یگانه دوران خود-دانشمندی بی همتا دربشریت عام- پایه وموسس یک دین جاودان که کمر همه عقلای چهان را خم کرده است وخواهد کرد-در روایت است- که به اصحاب خود فرمودند-امروز عباسیان از زورمداری برای انکه من رازمیدان بدر کنند- مایوس شدن ودرسدد دور کردن شما از دور من هستند- ونواصب را میدان میدهند-فلانی رااز امروز- اگریقه گرفت یقه بگیرید واگر کتک زد کتک بزنید واگر دشنام داد دشنام برحق بگوید- وان دیگری اگر بحثی کرد به او بگویئد به نزدمن بیاید-وسومی را هرچه گفت سرپایئن بی اندازید وجواب اش ندهید- اولی انچنان کردهمیشه دونفرباهم باشند که قدرت جسمانی خوبی داشته باشند- انها هم انجنان کردند- به نزد عباسیان رفت وپگله کرد وانها گفتندتوعرضه یک کار درست حسابی نداری واز جان تو مابیم داریم- به منزل بروودرخانه باشد وکاری به کسی نداشته باش—دومی وقتیکه به اوگفتند هرچه میخواهی از امام صادق علیه السلام برو-وسئوال کن-ان فرد ترسد ودیگر پیدایش نشد—نفر سومی هرچه میکردانها تسلیتکاری به اونداشتند- یک روز عصبانی شد وگفت چطوری با من ماننددیگران عمل نمیکنید- گفتندبدستور امام صادق علیه السلام ماعمل مکینم وایشان بنزد امام علیه السلام رفت .وشیعه باز گشت وخداوندمنان مارا ازپروان راستین ان رادمرد کم نظیر قرار بدهد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-با تعظیم وتسلیت- به شهادت سراسر افتخار وشکوه وعظمت- یگانه دوران خود-دانشمندی بی همتا دربشریت عام- پایه وموسس یک دین جاودان که کمر همه عقلای چهان را خم کرده است وخواهد کرد-در روایت است- که به اصحاب خود فرمودند-امروز عباسیان از زورمداری برای انکه من رازمیدان بدر کنند- مایوس شدن ودرسدد دور کردن شما از دور من هستند- ونواصب را میدان میدهند-فلانی رااز امروز- اگریقه گرفت یقه بگیرید واگر کتک زد کتک بزنید واگر دشنام داد دشنام برحق بگوید- وان دیگری اگر بحثی کرد به او بگویئد به نزدمن بیاید-وسومی را هرچه گفت سرپایئن بی اندازید وجواب اش ندهید- اولی انچنان کردهمیشه دونفرباهم باشند که قدرت جسمانی خوبی داشته باشند- انها هم انجنان کردند- به نزد عباسیان رفت وپگله کرد وانها گفتندتوعرضه یک کار درست حسابی نداری واز جان تو مابیم داریم- به منزل بروودرخانه باشد وکاری به کسی نداشته باش—دومی وقتیکه به اوگفتند هرچه میخواهی از امام صادق علیه السلام برو-وسئوال کن-ان فرد ترسد ودیگر پیدایش نشد—نفر سومی هرچه میکردانها کاری به اونداشتند- یک روز عصبانی شد وگفت چطوری با من ماننددیگران عمل نمیکنید- گفتندبدستور امام صادق علیه السلام ماعمل مکینم وایشان بنزد امام علیه السلام رفت .وشیعه باز گشت وخداوندمنان مارا ازپروان راستین ان رادمرد کم نظیر قرار بدهد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با تعظیم وتسلیت- به شهادت سراسر افتخار وشکوه وعظمت- یگانه دوران خود-دانشمندی بی همتا دربشریت عام- پایه وموسس یک دین جاودان که کمر همه عقلای چهان را خم کرده است وخواهد کرد-در روایت است- که به اصحاب خود فرمودند-امروز عباسیان از زورمداری برای انکه من رازمیدان بدر کنند- مایوس شدن ودرسدد دور کردن شما از دور من هستند- ونواصب را میدان میدهند-فلانی رااز امروز- اگریقه گرفت یقه بگیرید واگر کتک زد کتک بزنید واگر دشنام داد دشنام برحق بگوید- وان دیگری اگر بحثی کرد به او بگویئد به نزدمن بیاید-وسومی را هرچه گفت سرپایئن بی اندازید وجواب اش ندهید- اولی انچنان کردهمیشه دونفرباهم باشند که قدرت جسمانی خوبی داشته باشند- انها هم انجنان کردند- به نزد عباسیان رفت وپگله کرد وانها گفتندتوعرضه یک کار درست حسابی نداری واز جان تو مابیم داریم- به منزل بروودرخانه باشد وکاری به کسی نداشته باش—دومی وقتیکه به اوگفتند هرچه میخواهی از امام صادق علیه السلام برو-وسئوال کن-ان فرد ترسد ودیگر پیدایش نشد—نفر سومی هرچه میکردانها کاری به اونداشتند- یک روز عصبانی شد وگفت چطوری با من ماننددیگران عمل نمیکنید- گفتندبدستور امام صادق علیه السلام ماعمل مکینم وایشان بنزد امام علیه السلام رفت .وشیعه باز گشت وخداوندمنان مارا ازپروان راستین ان رادمرد کم نظیر قرار بدهد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنگ در رمل—زندگانی در رمل با زندگی در زمین سخت تفاوت های زیادی دارد- عدم رعایت ان مشکل افرین است- بخصوص- درجنگ—یکی از قوانین جنگ- حرکت از استتاری به اسستار دیگر است- که این محل اسستار با شرایط جنگ روز باید تعریف شود- ونوع حرکت حرکت مناسب با سکون است مخصوصا در روز- اروزه یک متحرک مشاینی نمیتواند مدتی پشت یک تپه باشد حتما در دردل تپه باید باشد وفرد میباست باخیز رفتن وبا نیم خیز رفتم وبا دولا شدن ودویدن سریع به استتاربرسد ومکانهای استتار بایدمتعدد باشد—وفاصله افراد زیادباشد- این رمل از شن ریزه که باچشم دیده نمیشود فرض کنید فرد پشت یک کوه است که امتدادزیادی دارد از ریختن رمل نجات پیدا میکند- ولی این شن ریزه می اید یکی از انها – به چشم- مانند سریش میچسبد- باهرپلک زدند چشم را زخم میکند- تنها راه نجات اش این است که با یک فشار زیاداب انرا برطرف کرد وفرد دیگری هم انرا مشاهد کرند که از چشم خارج شد زیرا باوجودانکه از چشم خارج شده است مدتی درد- دارد وفرد تصور میکند که شن هنوز درچشم اش است ومداوم اب بینی بگیرد واین شن ریزه ها خارج میشوند- هیچ گون از لحاض اب وهوا قابل تشخیص نیست که چگونه می اید مگر کسی مدتها دران مکان اندکی تجربه بدست اوردتپه روان به حرکت در می اورد-دوم پشه است – که از معجزات الهی است- درحدود دونیم سانتیمتر طول بدن بسیارنازکی دارد وچیزی در کویر نیست که از ان ارتزاق کند- از روی شلوار نظامی که میبایست بسیار کلفت باشد میزند- درحدود چهار دقیقه سوزندگی قابل تحمل دارد ولی درمردان به اندازه یک سوزن کلفت سوراخ میکندکه درد شدید دارد فقط یک کرم خارجی بود میتوانست تاحدی تسکین دهد وخوابیدن در پشه بند بود ما شبها باکفش وزیر پتو میخوابدیم وزمانی کوجکترین نسیمی می امد یکی از بچه ها که بیدارشده بود-پتو را کنار میزد وبهترین روش در چادرهای زیب دار بود-میگفتند درشبها بامقوا تش درست کنید تاز مانی که دود است- راحت هستید بهترین روش به نظر حقیر کاری است که در روستا ها درباغات میکنند – که یک طشت پراز اب که بالای انیک چراغ را روشن وانها بدنبال چراغ داخل اب میروند ومیمیرند- یک از بچه میفرمودند- که- من مدتی ادوکلن بسیار تند زدم تامدتی خوببود ولی انها واکسینه شدند وبهترین روش اب پنیر همراه با ابلیمو است بعدااعلان کردن که یک سیم برسردو تیربگذارید وجورابهای خودرا نشورید وروی ان پهن کنید ولی کسی گوش نکردتصور میکنم یگ پارچه چرب روی ان بگذارند که همراه با اب تنباکو باشد موثرواقع شود- درجنگ خط مقدم خاکریز نباید داشته باشد چون گلوله دقیق نخورد ویا نزدیک نخورد اثری ندارد ولی به میزان زیادی کانال داردود کانال بیادرفت وامد کرد وچاله- این چاله برای روز است تا نصف سینه بایدباشد که به محض انکه تیر نزدیک میشود فرار کند ودرشب بایددرجای امن بخوابداگر پشت یک تپه میخوابد براید از سه طرف گودال تنگ داشته باشد که شب به سمتان غلط بخورد ودرگودال بیفتد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99