سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- نقدی بریک مطلب-نویسنده – بیان میکند—که گزارشگر پر طرفدار-طرفدار فوتبال در حین شرح باز ی – ایران- اسپانیا—درجام جهانی جمله – جمله ای ای مشهور- ازتوران میرهادی را –که خود او از مادرش نقل کرده- بر زبان اورد- غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم-:" اما ایا این پدیده امدن موجی چنین احساساتی- برای معرفی شخصیتی فرهنگی وفرهنگنامه نویس که به شناخت درست ودقیق اهمیت میداد—نشانگر- کاستی-و-رویه نگری فرهنگ عمومی وماحتی درمیان نخبگان وتحصیل کردگان- نیست-هرعمل انساندوبعد دارد ودو بال دارد- عقل واحساس که باهم میبایست بال بزنند- در درستورات اسلامی هم – دین هم عقل است وهم حب است یه معنی دوستی وبه معنای احساس – ورزش هم استثنا نیست نوستالوژی ویا دغدغه ترکیب عقل واحساس است درجهت مشکلاتی که بوجود امده است- وهردوبعد باید در ورزشهم رعایت شود—امام حسین علیه السلام فرمودند پاداش وسپاس وشکر گذاری شما- گریه واندوه وغمی هست که نسبت به من بعلت ماجری کربلادر شما حلول میکند ومسلم است جریان کربلا بعد عقلانی ان مسلم است ولی جهت احساس ان کانون داده شده است- یک پشیمانی واندوه باعث یک حرکا عظیمی شد-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زمانی که واردمکه شدند ندای یوم المرحمه یعنی روز بخضشش ورحمت راسردادند که جنبه احساسی بیش ااز جنبه عقلانی ان است- وبرمنبر درمسجدالحرام رفتند وفرمودند – من راچگونه شناختید-و- از من چه انتظاری دارید؟؟ گفتند شخصیتی نجیب وکریم وفرزند خاندانی نجیب وکریمواش ما تقاضای بخشش داریم-خودشان بگناه خود اعتراف کردند- ایشان گریستند- سردارفاتح میگیرد؟؟!!برای چه میگرید ؟؟ برای داستان حضرت یوسف سلام الله علیه- نه برای خود؟؟!!- ومیفرماید من همان گفتمان را میگویم که برادرمن حضرت یوسف علیه السلام به برادران خود گفت- که نتجه ان این است که مشرکین برداران ایشان هستند؟؟ اوج احساست عالی –که قابل وصف وتصورنیست—اما چند سطرپاین تر میفرماد- افزون براین موج( بی اعتنائی به ایشان)- توجه عاطفی – اشنائیث بیشتر با زندگانی   وکار او- درچشم انداز تاریخی واجتماعی ایران ان زمان همچنان ضروری به نظر میرسد ؟؟ بنظرنمیرسد که توجه عاطفی یک معقول عقلانی مصطلح باشد—اشاره دارد که ایشان تربیت کودک رادردانشگاه سوربون فرانسه=معروفترین دانشگاه فرانسه خواندند- ودر تهران کودکستان فرها درا راه انداختند- وادبیات کودکان ونوشتن داننامهای برای نوجوان را دنبال کردند- وبدنبال اموزش کودک محور وزن محور بودند وایشابدرستی بدنیال جمع محوربودند- دراسلام بگفته ایت الله شهیر وشهید علامه مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشان هم جسم وهم روح را محور میداندباوجودانکه اختلاف ایندو بسیار زیاد- زن ومرد ازیک جنس در دوقالب مختلف هستند یعنی هم مردمحور وهم زن محور است-با ارزشهائی که باعث رفع تضادها میشود- ودر زنان بیشترجنبه احساسی تا عقلانی غالب شده بود وزنان را بقول ایشان به حاشیه برده بود کوک محور هم اساس اش احساسات است ولی ان زمان متاسفانهدرفرهنگ غنی اسلامی کاری سیستماتیک دراین حوزه ها-نشده بود- زمانرا متوقف کرده بودند- کارحمقانها ی-که- امروزه داعش میکند-متاسفانه ما به شخصیت- باتمام ابعاد نگاه نمی کنیم ویک نگاه جامع نیست واین دیدگاه مشکلاتی را بوجود می اورد که باعث انحرافاتی میشود وبخصوص دیدگاه فرد نسبت به مذهب ودرک فلسفه هستی که شاخصترین ومهمترین ملاک قضاوت کلی است- هستی انسان وجهان-ازدومولفه ثابت ومتغیر تشکیل یافته است-کهدرک ن بسیاراهمیت دارد تغیرات درمولفه های نسبی است وملاک ثابت- درحقایق واصول کلی همیشگی است چناین این اصول بدرستی شناخته وتبین شده است-همیشه برمحور حق میچرخد ومشگل گشا است- وافول نخواهد داشت همچنان قا مطرح شد ورزش فوتبال هم از همین قانون پیروی میکند- ازادی که9 انسان درجهت فطرت اش هدایت کند همیشه هدایت گر است وکلیشها ی ومیانمایگی وانفعال نخواد داشت وبا حقایق هستی دراتباط وتعامل است ونیاز ی به تغیر ندارد وتغیران باعث افول میشود- ونکته منتقد- که دیدگاه انتقادی دارد باید به اصول اساسی-هستی انسان وجهان اشنائی کامل داشته باشد

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- نقدی بریک مطلب-نویسنده – بیان میکند—که گزارشگر پر طرفدار-طرفدار فوتبال در حین شرح باز ی – ایران- اسپانیا—درجام جهانی جمله – جمله ای ای مشهور- ازتوران میرهادی را –که خود او از مادرش نقل کرده- بر زبان اورد- غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم-:" اما ایا این پدیده امدن موجی چنین احساساتی- برای معرفی شخصیتی فرهنگی وفرهنگنامه نویس که به شناخت درست ودقیق اهمیت میداد—نشانگر- کاستی-و-رویه نگری فرهنگ عمومی وماحتی درمیان نخبگان وتحصیل کردگان- نیست-هرعمل انساندوبعد دارد ودو بال دارد- عقل واحساس که باهم میبایست بال بزنند- در درستورات اسلامی هم – دین هم عقل است وهم حب است یه معنی دوستی وبه معنای احساس – ورزش هم استثنا نیست نوستالوژی ویا دغدغه ترکیب عقل واحساس است درجهت مشکلاتی که بوجود امده است- وهردوبعد باید در ورزشهم رعایت شود—امام حسین علیه السلام فرمودند پاداش وسپاس وشکر گذاری شما- گریه واندوه وغمی هست که نسبت به من بعلت ماجری کربلادر شما حلول میکند ومسلم است جریان کربلا بعد عقلانی ان مسلم است ولی جهت احساس ان کانون داده شده است- یک پشیمانی واندوه باعث یک حرکا عظیمی شد-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زمانی که واردمکه شدند ندای یوم المرحمه یعنی روز بخضشش ورحمت راسردادند که جنبه احساسی بیش ااز جنبه عقلانی ان است- وبرمنبر درمسجدالحرام رفتند وفرمودند – من راچگونه شناختید-و- از من چه انتظاری دارید؟؟ گفتند شخصیتی نجیب وکریم وفرزند خاندانی نجیب وکریمواش ما تقاضای بخشش داریم-خودشان بگناه خود اعتراف کردند- ایشان گریستند- سردارفاتح میگیرد؟؟!!برای چه میگرید ؟؟ برای داستان حضرت یوسف سلام الله علیه- نه برای خود؟؟!!- ومیفرماید من همان گفتمان را میگویم که برادرمن حضرت یوسف علیه السلام به برادران خود گفت- که نتجه ان این است که مشرکین برداران ایشان هستند؟؟ اوج احساست عالی –که قابل وصف وتصورنیست—اما چند سطرپاین تر میفرماد- افزون براین موج( بی اعتنائی به ایشان)- توجه عاطفی – اشنائیث بیشتر با زندگانی   وکار او- درچشم انداز تاریخی واجتماعی ایران ان زمان همچنان ضروری به نظر میرسد ؟؟ بنظرنمیرسد که توجه عاطفی یک معقول عقلانی مصطلح باشد—اشاره دارد که ایشان تربیت کودک رادردانشگاه سوربون فرانسه=معروفترین دانشگاه فرانسه خواندند- ودر تهران کودکستان فرها درا راه انداختند- وادبیات کودکان ونوشتن داننامهای برای نوجوان را دنبال کردند- وبدنبال اموزش کودک محور وزن محور بودند وایشابدرستی بدنیال جمع محوربودند- دراسلام بگفته ایت الله شهیر وشهید علامه مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشان هم جسم وهم روح را محور میداندباوجودانکه اختلاف ایندو بسیار زیاد- زن ومرد ازیک جنس در دوقالب مختلف هستند یعنی هم مردمحور وهم زن محور است-با ارزشهائی که باعث رفع تضادها میشود- ودر زنان بیشترجنبه احساسی تا عقلانی غالب شده بود وزنان را بقول ایشان به حاشیه برده بود کوک محور هم اساس اش احساسات است ولی ان زمان متاسفانهدرفرهنگ غنی اسلامی کاری سیستماتیک دراین حوزه ها-نشده بود- زمانرا متوقف کرده بودند- کارحمقانها ی-که- امروزه داعش میکند-متاسفانه ما به شخصیت- باتمام ابعاد نگاه نمی کنیم ویک نگاه جامع نیست واین دیدگاه مشکلاتی را بوجود می اورد که باعث انحرافاتی میشود وبخصوص دیدگاه فرد نسبت به مذهب ودرک فلسفه هستی که شاخصترین ومهمترین ملاک قضاوت کلی است- هستی انسان وجهان-ازدومولفه ثابت ومتغیر تشکیل یافته است-کهدرک ن بسیاراهمیت دارد تغیرات درمولفه های نسبی است وملاک ثابت- درحقایق واصول کلی همیشگی است چناین این اصول بدرستی شناخته وتبین شده است-همیشه برمحور حق میچرخد ومشگل گشا است- وافول نخواهد داشت همچنان قا مطرح شد ورزش فوتبال هم از همین قانون پیروی میکند- ازادی که9 انسان درجهت فطرت اش هدایت کند همیشه هدایت گر است وکلیشها ی ومیانمایگی وانفعال نخواد داشت وبا حقایق هستی دراتباط وتعامل است ونیاز ی به تغیر ندارد وتغیران باعث افول میشود- ونکته منتقد- که دیدگاه انتقادی دارد باید به اصول اساسی-هستی انسان وجهان اشنائی کامل داشته باشد


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- نقدی بریک مطلب-نویسنده – بیان میکند—که گزارشگر پر طرفدار-طرفدار فوتبال در حین شرح باز ی – ایران- اسپانیا—درجام جهانی جمله – جمله ای ای مشهور- ازتوران میرهادی را –که خود او از مادرش نقل کرده- بر زبان اورد- غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم-:" اما ایا این پدیده امدن موجی چنین احساساتی- برای معرفی شخصیتی فرهنگی وفرهنگنامه نویس که به شناخت درست ودقیق اهمیت میداد—نشانگر- کاستی-و-رویه نگری فرهنگ عمومی وماحتی درمیان نخبگان وتحصیل کردگان- نیست-هرعمل انساندوبعد دارد ودو بال دارد- عقل واحساس که باهم میبایست بال بزنند- در درستورات اسلامی هم – دین هم عقل است وهم حب است یه معنی دوستی وبه معنای احساس – ورزش هم استثنا نیست نوستالوژی ویا دغدغه ترکیب عقل واحساس است درجهت مشکلاتی که بوجود امده است- وهردوبعد باید در ورزشهم رعایت شود—امام حسین علیه السلام فرمودند پاداش وسپاس وشکر گذاری شما- گریه واندوه وغمی هست که نسبت به من بعلت ماجری کربلادر شما حلول میکند ومسلم است جریان کربلا بعد عقلانی ان مسلم است ولی جهت احساس ان کانون داده شده است- یک پشیمانی واندوه باعث یک حرکا عظیمی شد-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زمانی که واردمکه شدند ندای یوم المرحمه یعنی روز بخضشش ورحمت راسردادند که جنبه احساسی بیش ااز جنبه عقلانی ان است- وبرمنبر درمسجدالحرام رفتند وفرمودند – من راچگونه شناختید-و- از من چه انتظاری دارید؟؟ گفتند شخصیتی نجیب وکریم وفرزند خاندانی نجیب وکریمواش ما تقاضای بخشش داریم-خودشان بگناه خود اعتراف کردند- ایشان گریستند- سردارفاتح میگیرد؟؟!!برای چه میگرید ؟؟ برای داستان حضرت یوسف سلام الله علیه- نه برای خود؟؟!!- ومیفرماید من همان گفتمان را میگویم که برادرمن حضرت یوسف علیه السلام به برادران خود گفت- که نتجه ان این است که مشرکین برداران ایشان هستند؟؟ اوج احساست عالی –که قابل وصف وتصورنیست—اما چند سطرپاین تر میفرماد- افزون براین موج( بی اعتنائی به ایشان)- توجه عاطفی – اشنائیث بیشتر با زندگانی   وکار او- درچشم انداز تاریخی واجتماعی ایران ان زمان همچنان ضروری به نظر میرسد ؟؟ بنظرنمیرسد که توجه عاطفی یک معقول عقلانی مصطلح باشد—اشاره دارد که ایشان تربیت کودک رادردانشگاه سوربون فرانسه=معروفترین دانشگاه فرانسه خواندند- ودر تهران کودکستان فرها درا راه انداختند- وادبیات کودکان ونوشتن داننامهای برای نوجوان را دنبال کردند- وبدنبال اموزش کودک محور وزن محور بودند وایشابدرستی بدنیال جمع محوربودند- دراسلام بگفته ایت الله شهیر وشهید علامه مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشان هم جسم وهم روح را محور میداندباوجودانکه اختلاف ایندو بسیار زیاد- زن ومرد ازیک جنس در دوقالب مختلف هستند یعنی هم مردمحور وهم زن محور است-با ارزشهائی که باعث رفع تضادها میشود- ودر زنان بیشترجنبه احساسی تا عقلانی غالب شده بود وزنان را بقول ایشان به حاشیه برده بود کوک محور هم اساس اش احساسات است ولی ان زمان متاسفانهدرفرهنگ غنی اسلامی کاری سیستماتیک دراین حوزه ها-نشده بود- زمانرا متوقف کرده بودند- کارحمقانها ی-که- امروزه داعش میکند-متاسفانه ما به شخصیت- باتمام ابعاد نگاه نمی کنیم ویک نگاه جامع نیست واین دیدگاه مشکلاتی را بوجود می اورد که باعث انحرافاتی میشود وبخصوص دیدگاه فرد نسبت به مذهب ودرک فلسفه هستی که شاخصترین ومهمترین ملاک قضاوت کلی است- هستی انسان وجهان-ازدومولفه ثابت ومتغیر تشکیل یافته است-کهدرک ن بسیاراهمیت دارد تغیرات درمولفه های نسبی است وملاک ثابت- درحقایق واصول کلی همیشگی است چناین این اصول بدرستی شناخته وتبین شده است-همیشه برمحور حق میچرخد ومشگل گشا است- وافول نخواهد داشت همچنان قا مطرح شد ورزش فوتبال هم از همین قانون پیروی میکند- ازادی که9 انسان درجهت فطرت اش هدایت کند همیشه هدایت گر است وکلیشها ی ومیانمایگی وانفعال نخواد داشت وبا حقایق هستی دراتباط وتعامل است ونیاز ی به تغیر ندارد وتغیران باعث افول میشود- ونکته منتقد- که دیدگاه انتقادی دارد باید به اصول اساسی-هستی انسان وجهان اشنائی کامل داشته باشد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- نقدی بریک مطلب-نویسنده – بیان میکند—که گزارشگر پر طرفدار-طرفدار فوتبال در حین شرح باز ی – ایران- اسپانیا—درجام جهانی جمله – جمله ای ای مشهور- ازتوران میرهادی را –که خود او از مادرش نقل کرده- بر زبان اورد- غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم-:" اما ایا این پدیده امدن موجی چنین احساساتی- برای معرفی شخصیتی فرهنگی وفرهنگنامه نویس که به شناخت درست ودقیق اهمیت میداد—نشانگر- کاستی-و-رویه نگری فرهنگ عمومی وماحتی درمیان نخبگان وتحصیل کردگان- نیست-هرعمل انساندوبعد دارد ودو بال دارد- عقل واحساس که باهم میبایست بال بزنند- در درستورات اسلامی هم – دین هم عقل است وهم حب است یه معنی دوستی وبه معنای احساس – ورزش هم استثنا نیست نوستالوژی ویا دغدغه ترکیب عقل واحساس است درجهت مشکلاتی که بوجود امده است- وهردوبعد باید در ورزشهم رعایت شود—امام حسین علیه السلام فرمودند پاداش وسپاس وشکر گذاری شما- گریه واندوه وغمی هست که نسبت به من بعلت ماجری کربلادر شما حلول میکند ومسلم است جریان کربلا بعد عقلانی ان مسلم است ولی جهت احساس ان کانون داده شده است- یک پشیمانی واندوه باعث یک حرکا عظیمی شد-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زمانی که واردمکه شدند ندای یوم المرحمه یعنی روز بخضشش ورحمت راسردادند که جنبه احساسی بیش ااز جنبه عقلانی ان است- وبرمنبر درمسجدالحرام رفتند وفرمودند – من راچگونه شناختید-و- از من چه انتظاری دارید؟؟ گفتند شخصیتی نجیب وکریم وفرزند خاندانی نجیب وکریمواش ما تقاضای بخشش داریم-خودشان بگناه خود اعتراف کردند- ایشان گریستند- سردارفاتح میگیرد؟؟!!برای چه میگرید ؟؟ برای داستان حضرت یوسف سلام الله علیه- نه برای خود؟؟!!- ومیفرماید من همان گفتمان را میگویم که برادرمن حضرت یوسف علیه السلام به برادران خود گفت- که نتجه ان این است که مشرکین برداران ایشان هستند؟؟ اوج احساست عالی –که قابل وصف وتصورنیست—اما چند سطرپاین تر میفرماد- افزون براین موج( بی اعتنائی به ایشان)- توجه عاطفی – اشنائیث بیشتر با زندگانی   وکار او- درچشم انداز تاریخی واجتماعی ایران ان زمان همچنان ضروری به نظر میرسد ؟؟ بنظرنمیرسد که توجه عاطفی یک معقول عقلانی مصطلح باشد—اشاره دارد که ایشان تربیت کودک رادردانشگاه سوربون فرانسه=معروفترین دانشگاه فرانسه خواندند- ودر تهران کودکستان فرها درا راه انداختند- وادبیات کودکان ونوشتن داننامهای برای نوجوان را دنبال کردند- وبدنبال اموزش کودک محور وزن محور بودند وایشابدرستی بدنیال جمع محوربودند- دراسلام بگفته ایت الله شهیر وشهید علامه مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشان هم جسم وهم روح را محور میداندباوجودانکه اختلاف ایندو بسیار زیاد- زن ومرد ازیک جنس در دوقالب مختلف هستند یعنی هم مردمحور وهم زن محور است-با ارزشهائی که باعث رفع تضادها میشود- ودر زنان بیشترجنبه احساسی تا عقلانی غالب شده بود وزنان را بقول ایشان به حاشیه برده بود کوک محور هم اساس اش احساسات است ولی ان زمان متاسفانهدرفرهنگ غنی اسلامی کاری سیستماتیک دراین حوزه ها-نشده بود- زمانرا متوقف کرده بودند- کارحمقانها ی-که- امروزه داعش میکند-متاسفانه ما به شخصیت- باتمام ابعاد نگاه نمی کنیم ویک نگاه جامع نیست واین دیدگاه مشکلاتی را بوجود می اورد که باعث انحرافاتی میشود وبخصوص دیدگاه فرد نسبت به مذهب ودرک فلسفه هستی که شاخصترین ومهمترین ملاک قضاوت کلی است- هستی انسان وجهان-ازدومولفه ثابت ومتغیر تشکیل یافته است-کهدرک ن بسیاراهمیت دارد تغیرات درمولفه های نسبی است وملاک ثابت- درحقایق واصول کلی همیشگی است چناین این اصول بدرستی شناخته وتبین شده است-همیشه برمحور حق میچرخد ومشگل گشا است- وافول نخواهد داشت همچنان قا مطرح شد ورزش فوتبال هم از همین قانون پیروی میکند- ازادی که9 انسان درجهت فطرت اش هدایت کند همیشه هدایت گر است وکلیشها ی ومیانمایگی وانفعال نخواد داشت وبا حقایق هستی دراتباط وتعامل است ونیاز ی به تغیر ندارد وتغیران باعث افول میشود- ونکته منتقد- که دیدگاه انتقادی دارد باید به اصول اساسی-هستی انسان وجهان اشنائی کامل داشته باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار از سایت سبا نت یمن-ارتش ونیروهای مردمی ویژه- درماه گذشته 85 وسیله زرهی را وابسته به گروه ائتلاف را نابود کردند- وتعدادی از افراد انهارا مجروح وکشته در ساحل غربی – کردند- وسائل با موشک های هدایت شوند- انجام گرفت-ارتش ضرباتی به به پایگا ه های =سایت=تجمع سعودی ها وارد کرد—نجران- عصیر—چهارم جولای – سبا- ارتش وونیروهای کماندوئی مردمی –در روز چهارشنبه به پایگاه ها ومراکز تجمع نیروهای سعودی ضرباتی وارد کردند- وهم چنین ضرباتی به مزدوران مزدبگیر انهادرنجران درمنطقه عصیر- بنا برگفته افسران رابط به به سبا—موشکهای نظامی محل تجمع مزدوران به مزد-السودانی درخارج از مرز الیب در منطقه مجازا متعلق به عصیرمورد اصابت قرار گرفت-که تلفات سنگینی به انها وارد شداز شهر تعز( تمام شهرهای یمن- باستانی هستند واثاربسیار زیادی درانها است ولی شهرتعز سخت مورد توجه جهانگردان هستند- که مردمی بسیارارام وخوش اخلاق با ساختمانهای بهشتی گونه تعبیر وتفسیر کردهاند) خبر رسیده است – توسط فرماندار انجا-اقای عبده-جنادی – بیان کرده است-تعداد زیادی عرابه جنگی ونیرو-–به منطقه  نبرد اعزام شدند- تادرمواجهه با نیروی های اتئلاف- تقویت شوند- در اثنا یک گردهمایئ مردمی –شیوخ- ومسئولین اداری استان به کمیته ویژه مردمی برای تقویت-ارتش وحمایت از وحدت داخلی اقدامات لازم را انجام دهند خطاب کردوهم چنین- بیان شد-نیروهای دخیره ارتش ی ومردمی که هنوز به واحدهای خود نپیوسته اندبه ارتش بپویندند-برای تقویت قدرت نظامی وحمایت کردن از جبهه هابرای دفاع از سرزمین مان-سبا-ملاقات –وزیر با نماینده یژه—صنعا-4-جولای –سبا—وزیر امور خارجه- جناب اقای –هاشم-شرف عبدالله- در روز چهارشنبه-با نماینده ویژه- مجمع عممومی سازمان ملل متحد-که به یمن اعزام شده است- اقای – مارتین- گریفث-ملاقات کردند- هدف ملاقات- درجریان اخرین تحولات مثبت-که توسط نماینده سازمان ملل متحد- در باره پرونده جریان گفتمان های سیاسی- بوجود امده است را بیان کردند ومورد بحث واقع شد—جناب اقای شرف تائید وتا کید کردند- که ادامه جریان صلح- و- موافقت رسمی پایان مخاصمات-سیاسی- در چهار چوب-تدارکات بینالمللی که توسط نماینده ویژه هدایت میشود-که به پایان رساندن-رنج های انسانی که بر مردم یمن وارد شده که علت ان اتئلاف سعودی بوده است- اقای شرف- خاطر نشان کردند- نیازمند بوجود اوردن شرایطی ویژه- برای موافقت سیاسی درجهت صلح وپایان دادن به مخاصمات است درجهت چهارچوبی که دید گاه مردم یمنتحقق پیدا کند- که مهمترین انها باز گشائی فرودگاه-پرداخت حقوق کارمندان—بهبودی بخشیدن به –وضعیت بهداشت- وتدارک کردن خدمات عمومی میباشد- وطرف مقابل- اقای گریفث تائید کردنکه ایشان به خدمات موثر خود درسطح بسیارخوب- برای باقی ماندن جریان یک گفتمان صلح ساز-ادامه دهد-که-به یک موقعیت- پایان دهندهبه شرایط بسیار بحرانی انسانی در یمن پایان دهد-


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در وب سایت بی بی سی-در مقاله – پسر رهبر داعش کشت شده است براساس - سایت داعشی –قوافل الشهدا- یعنی کاروانهای شهدا -نوشته است که پسر اقای ابوبکر البغدای –حذیفه البدری - دریک حمله استشهادی شهید شده است- ایا واقعا داعشی انسان موثق وراستگوئی است-؟؟ که کشته شدن اش رابگردن – نصیریه- یعنی علویان که امروزه حاکم برسوریه هستند و روسیه انداخته است-مینویسد- درموردزندگانی خصوصی ابوبکر بغدادی اطلاعات زیادی در دسترنیست وقبل از تابستان 2014 کس یاورا نمی شناخت-فقط در اکتبر سال 2011 ایالات متحده امریکا- نام ابوبکربعدادی را که میبایست درجریان برجهای دوقلو شرکت شده است به فهرست افراد تحت تعقیب افزود-درحالیکه بعدا مشخص شده است که نان اصلی ایشان-عواد ابراهیم البدری است ومشخص است نام ابوبکر بغدادی یک نام مستعار ورمزی است که میبایست جزو گروه های انقلابی باشد وهم شناسنامه از سوریه دارد وهم از بغداد دوتا شناسنامه دارد- که کی ا زانها ایشاه اهلسمارا بوده است را مشخص میکند- سئوال این است- که ائمه اطهارعلیهم السلام اجمعین- که درانظاربودند وهمه نسب ایشان بخوبی روشن است واحادیث متقن ومحکم درباره علم ودانائی عصمت وامامت وحتی خلافت درکتب اهل سنت فراوان است- دربسیاری موارد منجمله خلافتد بر ادران اهل سنت میفرمایند برای ما محرز نشده است- اما جناب اقای ابوبکر البغدادی که شایعه بر ان است که ایشان درمصر رشته برق خوانده است- درهیچ حوزه علمیه براردران سنی اسمی از ایشان نیست درهیچ دانشکدهای رشته الهیات درس نخوانده است شایعه براین است دراسرئیل دوساله درس دین اسلام خوانده است درحایکه از سال 2011 برای دستگیری ایشان یازده میلیونودر سال 2016 بیست وپنج میلیون دلار پاداش تعین شده است بودن انکه ایشان را اقایان بشناسند به دستورات ایشان عمل کردند وجنایت کردند که نمی دانند اجتهاد ایشان درست است ویا نیست- حتی دراجتهاد ابن تیمیه وابن وهاب هم افراد زیادی انهرا رد کرده اند ویا مشکوک میدادنند درالمان تحقیقات بر روی جناب ابن وهاب کار علمی شده است که ایشان تمام اجکام اش سیاسی است ومطابقت باخواست اسرائیل دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در وب سایت بی بی سی-در مقاله – پسر رهبر داعش کشت شده است براساس - سایت داعشی –قوافل الشهدا- یعنی کاروانهای شهدا -نوشته است که پسر اقای ابوبکر البغدای –حذیفه البدری - دریک حمله استشهادی شهید شده است- ایا واقعا داعشی انسان موثق وراستگوئی است-؟؟ که کشته شدن اش رابگردن – نصیریه- یعنی علویان که امروزه حاکم برسوریه هستند و روسیه انداخته است-مینویسد- درموردزندگانی خصوصی ابوبکر بغدادی اطلاعات زیادی در دسترنیست وقبل از تابستان 2014 کس یاورا نمی شناخت-فقط در اکتبر سال 2011 ایالات متحده امریکا- نام ابوبکربعدادی را که میبایست درجریان برجهای دوقلو شرکت شده است به فهرست افراد تحت تعقیب افزود-درحالیکه بعدا مشخص شده است که نان اصلی ایشان-عواد ابراهیم البدری است ومشخص است نام ابوبکر بغدادی یک نام مستعار ورمزی است که میبایست جزو گروه های انقلابی باشد وهم شناسنامه از سوریه دارد وهم از بغداد دوتا شناسنامه دارد- که کی ا زانها ایشاه اهلسمارا بوده است را مشخص میکند- سئوال این است- که ائمه اطهارعلیهم السلام اجمعین- که درانظاربودند وهمه نسب ایشان بخوبی روشن است واحادیث متقن ومحکم درباره علم ودانائی عصمت وامامت وحتی خلافت درکتب اهل سنت فراوان است- دربسیاری موارد منجمله خلافتد بر ادران اهل سنت میفرمایند برای ما محرز نشده است- اما جناب اقای ابوبکر البغدادی که شایعه بر ان است که ایشان درمصر رشته برق خوانده است- درهیچ حوزه علمیه براردران سنی اسمی از ایشان نیست درهیچ دانشکدهای رشته الهیات درس نخوانده است شایعه براین است دراسرئیل دوساله درس دین اسلام خوانده است درحایکه از سال 2011 برای دستگیری ایشان یازده میلیونودر سال 2016 بیست وپنج میلیون دلار پاداش تعین شده است بودن انکه ایشان را اقایان بشناسند به دستورات ایشان عمل کردند وجنایت کردند که نمی دانند اجتهاد ایشان درست است ویا نیست- حتی دراجتهاد ابن تیمیه وابن وهاب هم افراد زیادی انهرا رد کرده اند ویا مشکوک میدادنند درالمان تحقیقات بر روی جناب ابن وهاب کار علمی شده است که ایشان تمام اجکام اش سیاسی است ومطابقت باخواست اسرائیل دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99