سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با برداشت یاداشت از روزنامه عصر اقتصاد- یکشنبه ده تیر- عنوان اقدامات مثبت ایران- دلیل تعلیق مجدد از لیست سیاه ذ- اف- ا – تی- اف—که معنای ان این است که اقدام مالی با عمل بوظیفه همراه نیرو- منهم شخصا موافق با جناب اساد رفیعیپور هستم که یک سازمان تحت کنترول سیا است- دوهدف دارد- اول پول شوئی ودوم مقابل با تروریست است- با کمال پرورئی- ایران متهم میکند به ترویست لبنان که امروز درحکومت وسیاست لبنان نقش تعین کننده دارد هرچه اقایان برای اسرائیل دلسوزی میکند که سرتا پای اسرائیل حقه بازی است برای لبنان هم بکنند کهبندبال حقیق5ت وشرافت وعزت و وطن دوستی وانسان دوستی است- این اسرائیل که با نیروی قهریه به قدرت رسید-دراوائل ازقنون – دوفاکتو یعنی از روی اجبار به رسمیت شناخته شد وبعذا حکومت واقعی شناخته اخیرا با کمال وقحت کشورامارتنوشته است که یمنی های اقلیت با کمک ائلاف –عربستان به بندر حودیده حمله ورشدند-فرانسه وانگلستان با ناو های خود همکاری کردند- واقای منصورهادی ریس جمهور اقلیت یمنی دوفاکتو شناخته شده است درمقابل گروه شورشی- که ازصنعا تا بندر حودیدهرا اشغال کرده است چناچه نیرو های خود به قلعه صنعا برد ومابقیه یمن را دراختیار اقای منصورهادی بگذارد گفتمان سیاسی بین این دو اغاز میشود ایشان نمی گوید ملت کجا هستند ورهبران ملی مردم کیستند؟؟ به نظر حقیر انها ازچاله به چاه افتادند واین اخر ماجرا است—لذا اندکی بعداز انکه حزب الله وارد سیاست شد این سازمان کمب مجبور است انعطاف بدهد- وهم چنین درعراق وسوریه- اخیرا سیاست جدیدی در گروه داعش در سوریه پیدا شده است که سران منطقه ها وشهر گفته اندچناچه اقای بشر اسد به انها مختاری تام دهد با ایشان مشکل نخواهیم داشت- پول ش.ئی به این معنا است که مواردمخدر پولش به واسطهای بانکی قلابی تبدیل به پول زحمت کشیده میشود – ومشروع است- درجنگ سرد- شوروی مداوم مافیای امریکا متهم به ایجاد مفافای امریکای لاتین میکرد وبخصوص مکزیک که باچراغ سبز انها مواد مخدر به امریکا میامد- کمک پولیس وپزشکان وبعضی روانشناسان- پی به واقعیت بردند وامریکا این پول شوئی را انداخت بعدا فاش شدمافیا با شانزده رد وبدل پول توسط بانکها پول شوئی میکند دوادعا داشت که به مکزیک پودر رختشوئی میفروشد شاید جبعه خالی میفروخته است وپل میگرفته است ایران که متهم است سالی چندتن مواد مخدر اتش میزند یکبارامریکا چنین نکرده است قبلا میگفتند فروش موادمخدر درجهان بیست میلیارد دلار بوده است وسهم امریکا دومیلیارددلر تا سه میلیارد دلاربوده است که بلاترین سهم را داشته است وحال میگویند 52 میلیارد دلار فروش دارد وسهم امیرکیا هشت میلیارد دلار است وخود سیاست مداران اعتراف کردند که هیچ را کمک بیشاز ان مقدار تصویب نشد وما مجبور شدیم برای کمک به مکزیک از را ه موادمخدر کمک کنیم- بایدمیزان مواد مخدری که کشف میشود واتش میزنند ملاک باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است با برداشت یاداشت از روزنامه عصر اقتصاد- یکشنبه ده تیر- عنوان اقدامات مثبت ایران- دلیل تعلیق مجدد از لیست سیاه ذ- اف- ا – تی- اف—که معنای ان این است که اقدام مالی با عمل بوظیفه همراه نیرو- منهم شخصا موافق با جناب اساد رفیعیپور هستم که یک سازمان تحت کنترول سیا است- دوهدف دارد- اول پول شوئی ودوم مقابل با تروریست است- با کمال پرورئی- ایران متهم میکند به ترویست لبنان که امروز درحکومت وسیاست لبنان نقش تعین کننده دارد هرچه اقایان برای اسرائیل دلسوزی میکند که سرتا پای اسرائیل حقه بازی است برای لبنان هم بکنند کهبندبال حقیق5ت وشرافت وعزت و وطن دوستی وانسان دوستی است- این اسرائیل که با نیروی قهریه به قدرت رسید-دراوائل ازقنون – دوفاکتو یعنی از روی اجبار به رسمیت شناخته شد وبعذا حکومت واقعی شناخته اخیرا با کمال وقحت کشورامارتنوشته است که یمنی های اقلیت با کمک ائلاف –عربستان به بندر حودیده حمله ورشدند-فرانسه وانگلستان با ناو های خود همکاری کردند- واقای منصورهادی ریس جمهور اقلیت یمنی دوفاکتو شناخته شده است درمقابل گروه شورشی- که ازصنعا تا بندر حودیدهرا اشغال کرده است چناچه نیرو های خود به قلعه صنعا برد ومابقیه یمن را دراختیار اقای منصورهادی بگذارد گفتمان سیاسی بین این دو اغاز میشود ایشان نمی گوید ملت کجا هستند ورهبران ملی مردم کیستند؟؟ به نظر حقیر انها ازچاله به چاه افتادند واین اخر ماجرا است—لذا اندکی بعداز انکه حزب الله وارد سیاست شد این سازمان کمب مجبور است انعطاف بدهد- وهم چنین درعراق وسوریه- اخیرا سیاست جدیدی در گروه داعش در سوریه پیدا شده است که سران منطقه ها وشهر گفته اندچناچه اقای بشر اسد به انها مختاری تام دهد با ایشان مشکل نخواهیم داشت- پول ش.ئی به این معنا است که مواردمخدر پولش به واسطهای بانکی قلابی تبدیل به پول زحمت کشیده میشود – ومشروع است- درجنگ سرد- شوروی مداوم مافیای امریکا متهم به ایجاد مفافای امریکای لاتین میکرد وبخصوص مکزیک که باچراغ سبز انها مواد مخدر به امریکا میامد- کمک پولیس وپزشکان وبعضی روانشناسان- پی به واقعیت بردند وامریکا این پول شوئی را انداخت بعدا فاش شدمافیا با شانزده رد وبدل پول توسط بانکها پول شوئی میکند دوادعا داشت که به مکزیک پودر رختشوئی میفروشد شاید جبعه خالی میفروخته است وپل میگرفته است ایران که متهم است سالی چندتن مواد مخدر اتش میزند یکبارامریکا چنین نکرده است قبلا میگفتند فروش موادمخدر درجهان بیست میلیارد دلار بوده است وسهم امریکا دومیلیارددلر تا سه میلیارد دلاربوده است که بلاترین سهم را داشته است وحال میگویند 52 میلیارد دلار فروش دارد وسهم امیرکیا هشت میلیارد دلار است وخود سیاست مداران اعتراف کردند که هیچ را کمک بیشاز ان مقدار تصویب نشد وما مجبور شدیم برای کمک به مکزیک از را ه موادمخدر کمک کنیم- بایدمیزان مواد مخدری که کشف میشود واتش میزنند ملاک باشد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-خبراز روزنامه تهران تایمز-رستوران خاندان-ساندرز هادریک گفتمان داغ برای اخراج کارکنان انان—امریکا در کاخ سفید-منشی مطبوعاتی کاخ سفید—سارا-هوک ابی-ساندرزاز مدیر داخلی رستوران ساندرزها در ایالت ویرجنیا اخراج شد—زیرا ایشان برای ریس جمهوردونالد ترامپ کار میکند-مانندبمب صدا کرد-یک مباحثه باخشم وترسیرا بوجود اورد –درباره اینکه ایا-سیاست الزام دارد- که درمورد ادارات وسازمان ها-یک نقش بازی کنند که چگونه میبایست با مردم رفتار کرد—موضوع این است که مکزیکی ها وترا جنسییتی ها از کار برکنار شوندبیشتر این مکزیکی ها جوانان هستند خانواده را رها کردند وبه امریکا امدند وبا عقاید وفرهنگ و رفتار خاص خود ودرامریکا ارتقای درک سیاسی پیدا میکنند ککه باامدن اقای ترامپ ان شدت پیدا کرده است—اما اخیرا کشف شده است که قبلا مکزیکی ها که به امریکا میامدند- دراین فکربودند که درامریکا بمانند- ومقداربسیار کمی پول به مکزیک برای فامیل ودوستان میفرستادند ولی بعدا متوجه شدن امریکا جای زندگانی نیستوعمدپول خودرا به مکزیک میفرستادتد ودرانجا خانه ومغازه وغیره میخریدند کشف شده است درظرف یک ماه چهاردملیارد دلار این بیست وپنج میلیون مکزیکی فرستادند اقای ترامپ- برای سه علت دست به اخراج میکزیکی ه زده است علی الظاهر برای پیدا کردن شغل برای امریکائی ها وجلوگیری از فرستان ارز امریکا به خارج وعدم یکنواخت بودنفرهنگ مکزیکی ها با امریکائی ها که درحقیقت انها سیاسترادیکال دارند به امریکاتزریق میکنند- ایشان نمیداند یک فرهنگ کردن همچنان که درقران امده است بنام فرهنگ برادری کارخداوندمنان است- وادیانگذشته نشان مدهند تاحدی موفق بوده اند- تراجنسی ها اول ایشان فرمودند درارتش راه ندهید وامروزه میفرماید انهارا زندانی کنید- چرا جون بیشترتغیرجنسیت از مرد به زن بعلت فقرمالی است واین امرابروی امریکا رابرده است- خانم ساندرز یک توئیت نوشته است-که –که مصاحب مشترک با خاندان ساندرز – اقای استفانی-ویلکین سان-که مدیر عامل رستوران – اچ- اج رد هن(مرغ سرخشده)-به ایشان گفه است-شما مجبور هستید اینجارا ترک کنید- زیرا درپاتیل دولت هستید من محترمانه انجارا ترک کردم- ایشان گفت در واقعه وجریان روز بعداز ظهر جمعه مسائلی بیشتری را درباره انچه اقای مدیرعامل با ایشان رفتار کرده است بیان کرد- ایشان گفتمن بهترین رفتار رابامردم داشته ام-که شامال ان کسانی میشد که بامن موافق نبودند- همیشه رفتارمن محترمانه وهمیشه با این خصوصیات ادامه داشته است- خانم ساندرز گفتندمن درتوئیت که از اداره رسمی خودم انجام دادم- تولید کنند22000 پاسخ بودم- انهم در ظرف یک ساعت--ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبراز روزنامه تهران تایمز-رستوران خاندان-ساندرز هادریک گفتمان داغ برای اخراج کارکنان انان—امریکا در کاخ سفید-منشی مطبوعاتی کاخ سفید—سارا-هوک ابی-ساندرزاز مدیر داخلی رستوران ساندرزها در ایالت ویرجنیا اخراج شد—زیرا ایشان برای ریس جمهوردونالد ترامپ کار میکند-مانندبمب صدا کرد-یک مباحثه باخشم وترسیرا بوجود اورد –درباره اینکه ایا-سیاست الزام دارد- که درمورد ادارات وسازمان ها-یک نقش بازی کنند که چگونه میبایست با مردم رفتار کرد—موضوع این است که مکزیکی ها وترا جنسییتی ها از کار برکنار شوندبیشتر این مکزیکی ها جوانان هستند خانواده را رها کردند وبه امریکا امدند وبا عقاید وفرهنگ و رفتار خاص خود ودرامریکا ارتقای درک سیاسی پیدا میکنند ککه باامدن اقای ترامپ ان شدت پیدا کرده است—اما اخیرا کشف شده است که قبلا مکزیکی ها که به امریکا میامدند- دراین فکربودند که درامریکا بمانند- ومقداربسیار کمی پول به مکزیک برای فامیل ودوستان میفرستادند ولی بعدا متوجه شدن امریکا جای زندگانی نیستوعمدپول خودرا به مکزیک میفرستادتد ودرانجا خانه ومغازه وغیره میخریدند کشف شده است درظرف یک ماه چهاردملیارد دلار این بیست وپنج میلیون مکزیکی فرستادند اقای ترامپ- برای سه علت دست به اخراج میکزیکی ه زده است علی الظاهر برای پیدا کردن شغل برای امریکائی ها وجلوگیری از فرستان ارز امریکا به خارج وعدم یکنواخت بودنفرهنگ مکزیکی ها با امریکائی ها که درحقیقت انها سیاسترادیکال دارند به امریکاتزریق میکنند- ایشان نمیداند یک فرهنگ کردن همچنان که درقران امده است بنام فرهنگ برادری کارخداوندمنان است- وادیانگذشته نشان مدهند تاحدی موفق بوده اند- تراجنسی ها اول ایشان فرمودند درارتش راه ندهید وامروزه میفرماید انهارا زندانی کنید- چرا جون بیشترتغیرجنسیت از مرد به زن بعلت فقرمالی است واین امرابروی امریکا رابرده است- خانم ساندرز یک توئیت نوشته است-که –که مصاحب مشترک با خاندان ساندرز – اقای استفانی-ویلکین سان-که مدیر عامل رستوران – اچ- اج رد هن(مرغ سرخشده)-به ایشان گفه است-شما مجبور هستید اینجارا ترک کنید- زیرا درپاتیل دولت هستید من محترمانه انجارا ترک کردم- ایشان گفت در واقعه وجریان روز بعداز ظهر جمعه مسائلی بیشتری را درباره انچه اقای مدیرعامل با ایشان رفتار کرده است بیان کرد- ایشان گفتمن بهترین رفتار رابامردم داشته ام-که شامال ان کسانی میشد که بامن موافق نبودند- همیشه رفتارمن محترمانه وهمیشه با این خصوصیات ادامه داشته است- خانم ساندرز گفتندمن درتوئیت که از اداره رسمی خودم انجام دادم- تولید کنند22000 پاسخ بودم- انهم در ظرف یک ساعت--ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—پاکستان دراصل انگلیسی ها   درست کردند- که یک تو دهنی – به اقای گاندی بزنند که حاضربه قبول شرایط انگستان نشده است-شرایط اولیه پاکستان بسیارسخت بود انگلیسی-ها- به عمد کمک فراوانی نکردند وگفتند منطقه پشتون یا پختوان- را ازاد اعلام کنید فقط یک جاهای بکشی ومیزانی برق بکشید انها بایدخودکفا باشند- ولی تاحدی با سیستان وبلوچستان پاکستان توجه کردند- انهم از ترس ایران برا یانکه بیشتراز ایرانیان درفقربودند واز لحاظ فرهنگی یک به صدبودند واصلا میگفتند ما ایرانی هستیم وفرهنگ ایرانی داریم ولی یک سازمان مخوف درانجا ایجادکردند که اقدامی نکنند وسعی میکردندرابطه را تا حد باا ایران کند کنند- پشتون های پاکستان یک نیمچه حالت عشایری دارند درطول سال سه ماه گوسفندان خودرا به داخل افغانستان میبرنند- واز مراتع انها استفاده میکنند ودرانجا کشاورزی میکنند وخشخاش میکارند ودرضمن محصلوات خودرا به قندهار که کم کم تجار شتون پاکستانی به انجا رفته ب.ودند که یک روستای بزرگ بود میفروختند واز طریق محصولات هندوستان مانند چائی وغیره ومحصولات پاکستان دادستد میکردند- وشرایط در پا کستان بعلت کوهستانی بودند وارتفاعات بلند بسیارسخت بود که میبایست انهارا گسیل میکردند به دشتهای کنار رودخانه های بزرگ وسایل کشاورزی ودامپروی حداقل برای انها فراهم میکردند وقندها بیشترافراد اش پشتون بود وبعلت کمبود جمعیتدرذ نزدیکی مرز پاکستان مسئله ای ایجاد نمیکرد- افغانستان که حکومت کمونیستی پیدا کرد متوجه خطرازمرزها پاکستان مشخص شد ولذا با هلی کوپتر مرزها کنترول میکرد واین عشایررا به گلوله میبست وکم کم بحران شروع شد وپشتون میخواستند جزوکشور پا کستان شوند وامکانات لازم را بگیرنند این زمان بود که انگلستان جناب بن لادن را خلق کردوتبدیل به یک ارتش قوی شد- ه یکی از اهداف ان بخشی عشایر که به ان نیازدارد به پاکستان ملحق کند وبعدا مشترک افغانسان وپا کستان با داشتن سهمی ازان استفاده کنند- انگلیسی ها زیربار نرفتندفرمودند جزو افغنستان است ولی افغنستان هم بایدتاریخ را ملاحظه کند ویک طریقی عشایر ضربه نخورند- افغنستان پذیرفت که انها از را ه رسمی وارد شوند وهر گوسفند برا ی هرسه ما ده تومان بدهد وکلا ها تعرفه بپردازد وچائی به مقداری که تعین بیاورند که تجارافغانستان ضرر نکنند ولی جناب اقای بن لادنپسر عزل قبول نکرد وبسیج نظامی داد-کشمیر هندوستان تحت فشار سنگین هند است تقریبا انها را ازداخل وخارج منزوی کردن وانها کم کم بخصوصپس از انقلاب ایران مبازرات شروع کردند- اقایان فرمودند مادست هندرا خواندهایم-که میخواند ما هندو شویم وسپس سیل ثروت به انجا سرازیر شود- وماهرگز هندو نخواهیم شد- اخیرا مقداری ازادی دادندواجازه یک فستوال فیلم بین المللی دادند که اخیرا ایران چهارفیلم فرستاده است اما پا کستان- نه فستیوال فیلم داردنه سمنیار علمی دارد ون به سئوالت از داخل وخارج پاسخ نمیدهد- دریک روزنامه انگلسی زبان شیعه پاکستان- یک مقاله از یک هندو هندوستان که درباره ملت پاکستان دلسوزی کرده است وفرموده است تمام برنامه دولت ومجلس پاکستانساخته و.پرداخته انگلستان است ومنتظر بودم که مجلس پاکستان بقول شیرازی بگویبد ها بله- ویانخیر صدائی بلند شد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عظمت شیخ فقیه کم نظیر علامه مرتضی انصاری رحمت الله علیه- که نه تنها علم فقه بلکه علوم اسلامی درجاده عقل انداخت ونقل تنهارا نپذیرفت ومکتب اصول را تقویت کرد- درفقه چهار منبع علمی است کتب یعی قران – حدیث و یعنی نظر دست جمعی بزرگان وتاحدی عموم افراد- عقل- یعنی برای هردستور الهی بدنبال یک دلیل عقلانی باشید ولو به قول ایشان به ادازه سرسوزنی باشد- عقل مستقل ملاک است علمای شیعه معتقد هستند- که عقل در دین سنی همان اجماع است ومستقل نیست- واجماع درحقیت اجماع نیست یکنوع تبعیت است که میتواند درست باشد ومیتواند درست نباشد-به اصطلاح شیخ فرموده است-جناباقای ابوبکر سرانجام قبول کرد دروغ گفته است وفدک متعلق به حضرت زهرا علیها السلام است- ولی جنبا خلیفه دوم انر نپذیرفت که فرمودند خلافت به هوا میرود ودیگرا بعدااز جریان مفصل نظرخلیفه را پذیرفتند وبه ان هم درحالیکه اجماع یعنی هرفرد عاقل شخصا به یکنتجه واحد برسد همانطور همه میگویند دو بعلاوه دو میشودچهار- شاید نظراقای سلمان پادشاه عربستان سعودی – درباره شباب اقای دکتر حسن بنی صدر این باشد که ایشان چهارد ه میلیون رای داشت واین اجماعتا قیام قیامت پابرجا استدر کضشورهای عربی یک دومیلیونی هم حرف ایشان را تائید میکنند پس اجماع به اصطلاح تشکیل وتحقق پیدا کرد ونظر دیگرا ایشان این است که هدف ایران ان است که دلارهای کشورهای عربی به چنگ اورد وایشان هم دومیلیون رای میتواند بدست اورد مدرنیزم وپسا مدرن نیزیم تقریبا چنین است- با کمی دقت بخوبی اهداف پسا مدرن نیز یم پیدا میشود که خط قرمز انرا مافیا میکشد بعنوان مثال بحثی درابره استعمار ندارد بحثی درباره برتری نژآدی ندارد بحثی درباره تبعیض درحقوق بین مردوزن ندارد- اما میفرمیاد در انگلستان درمجلس انگلستان درمدرنیزم- سه نفر مسئول مسائل مالی بودند که ان چنان تخصصی نداشتند ومیباست انها یازده نفرشوند با تخصص وتعهد بالا این پسا مدرنیزم درغرب میفماند فرد ازادی دارد که هرنوع زندگانی که خواست انرا تحقق دهد بشرطی که مخالف حقوق دیگران نباشد- وهرکس به هرنحو زندگانی کرد بایدفرد عاقل شناخته شود کسی حق برچسب زدن ندارد- درنتچه سحر غرب این است که هرفردی خودرامیبیند وانطور که میخواهد زندگانی میکند وکاری به دیگران ندارد از این لحاظ اشباع ارضا میشود ولی عقل میگوید دریک حالت خاص یکنوع عقلانی است نه هزارنوع انها توهم وبقول قران مجید سرابی است یک خیال سرابی است ویا زباله است ملکوتی وجبروتی نیست-حال درمسائل اجتماعی وسیاسی که دولت مجبور است قانون درست کند انجا مسئله چالش میکند وجامعه متفرق میشو.د ولی به خاطرانکه جامعه برقرار باشد ودشمنان طمع نکنند ا زرای خود می گذرد- من در صحن امیرالمومنین بودم- خواستم بیرون بیایم در راهروی کمربندی ابی به صورت بزنم ویک مقداری قدم بز نم به صحن دیگری بروم-= استاه حضرت امیرعلیه السلامبه یک خیبان کوچکی متصل است که درانجا یک سازمان متوفیات است متعلق به مردگان- که انهاهرکس به انها مراجعه کن ماشینهای مخصوصی میفرستند که رایگان است وشخص متوفی را میاوردندغسل میدهند وکفن میکنند وبا تابوت به داخل صحن میاورند وطواف میدهند وسپس به گورستا ن که انها تعین کردندمیبرند-ن در راهرو بودم یک تابوت را اوردند-یک دفعه یک جوانی که لباس جوانان بسیجی عراق حشدالشعبی تقریبا لباس کاری است که کمی به رنگ نظامی میخورد- پیدا ملوتیت وجبروبیت اش کم نظیربود شایدرجبه من سه وچهار این طور دیده بودم- انسان سحر ومیخکوب میکردرفت از کسانی که تابوت حمل میکرد سئوالی کرد وبعد دستورداد تابوت جلوی پای ایشان بگذارند یک ندای ساده دادالشباب من نمیدانم این نوجوان از کجا امدند- هفت ردیف را پر کردند قیافه ه انسان مات ومبهوت وسحر میکرد فقط دائی ان نوجوان شهید شده که بقول بچه های جبهه عصب کشیده بود- درجبهه به ما میگفتند- عراق عصب شمامیکشند وشماهم عصب انهارابکشید- وخانواده انها پشت سرنوجوان بود وفکر میکنم مادرایشان که نورانی بود درمن ذل میزد درحالیکه وا نهاده بود که ایا کار ایشان درست یا نیست درخطرات همیشه خودی ها توجیه مثبت- میکنند همه بفکرهستندخارجی ها چه میگویند اینجا است اگر باانصاف باشند نعمت پیدا میکنند واگر نباشند وشیطنت کنند چوب میخورند من یاد یک ایه از قران افتادم برای تمثل تصور کنید همه ایرانیان قبل از انقلاب جزو جبهه ملی باشند ویک دفعه از بین انها امام راحل علیه السلامودیگربزرگان ظهوروبروز پیدا کنند طبیعی است که افراد جبهه ملی از ملکوتیت وجبروتیت- افراد تعجب میکنند قران میفرماید که افراد کفار با این نومسلمان- یک مشی ونهج ورفتار داشتند وحال تغیرات شگرفی رخ داده است بخصوص درنماز


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانمی دانشمند ایرانی مقیم کانادا- فرمودند من دراوائل انقلاب مبتکر نهضت مثلا ازادی زن درایران بودم- وناچار شدم به غرب بیایم وکتب زیادی نوشتم منجمله قبلا مدرنیزم بودم وحال پسامدرنیزم هستم-من که از انگلستان بودم گاهی در مجلس های فامیلی وبعضی دوستان شرکت میکردم دم از اسلام میزدموبعضی نکات که غرب کار جالبی کرده بیان میکردم یک روز یکی ازانان فرمودند مثل اینکه شما از انگلستان چیزی نفهمیدید- ما که متوجه نشدیممن شمم بکارافتاد- استادی از افرانسه امد لبتاس بسیارمعمولی بود و.سفتسخت سویالیسم که نزدیک کمونیست ولی بیرون ابراز نمیکرد بعداز مدتی پیپ سرکلاس شروع کرد به کشیدند بعداز مدتی یک کت چهارخانه با خطوط قهوهای ویگ شال گردن شیک فرانسوی دور گردن وشلوار طوسی ومداوم بقول فرانسویان جمله میفرمود وترجمه میکرد برای انکه ملت بفهمند ایشان درخارج واقعا بوده است ودرک کرده است کل اقایان کتاب خارجی درس میدادند ومیگفتنداصطلاحات انرا تحقیق کنید ومادسعی میکردیم ومیفرمودند این چرت .پرت چیست است برای انکه نکته بفهمید من بایدیک کتاب قطور درباره دکتر دهقان بنویسیم نابغه ای دردنیت دوهزارسال دیگرذربج.ود نمیاید شرح مفصلی دارد شاگرداول ایراندر کلاس ششم علمی سابق بوده است دران زمان انکگگلیسی وعربی بهتراز خودشان صحبت میکرده است بعداز احراراین مقام یک دانشگاه مسحیی لبنان- یک بورس به ایران میدهد- که درهر رشته ای کهخواست ایشان تحصیل کند وان بورس به ایشان بعنوان هدیه میدهند- این دانشگاه بسیارسفت وسخت بوده است حتی کلاس اول لیسان دکتری چندسال تجربه تحقیقاتی زاید داشته باشدانتخاب میکرده است واز کلیه اساتیدغرب استفاده میکرده استسالدوم ه ایشتان میگویند به اساتیدما ودانشجویان مادرس فارسی وعربی بدهید- به انگیسی وعربی وایشان علاقمند به درس تاریخ بوده است ظرف مدت کوتاهی تمام نقشه شهربیروت ولبنانیدمیکرفته است که مرجع پاسخگوئی بوده است استادتاریخ ایشان یک استاداز دانشگاه لندن وبوده استوتحقیق میکرده است که تمدن انگلستان چه تاثیری بربیروت ولبنان گذاشته اس ومتقابلا لبنان چه تاثیربرانگلستان گذاشته است دکتر دهقان مقالا زیاد ی بعربی به نفع تمدن ایران درمنطقه مینویسد- بامخالف سفارت ایشان روبرو میشود که اینکاراحمقانه است واین استادمیفرماید درکارمن شریک شو وبرا یمن تحقیق کن ومقالات شمارامن چاپ میکنم وتحقیقات ایشان بسیارمواقع برضد اندیشه ایشان بوده است- چالش درگیر میشود یک بازرس علمی از دانشگاه لندن می اید وقض1اوت میکند وحق را به ایشان میدهد ودروزنامه لبنان چاپ میشود ورقابتی شدی دبه روزنامه لبنان برای استخدام ایشان درگیر میشود که ایشان قبول نمیکندووبورسفوق لیسانس دانشگاه لندن به ایشان داده میشود-ان زمان بیشتر ثروتمندان درشیرازعلم طب سنتی رابلد بودن من جمله پدرایشان وبه ایشان میگوید شما دواهای انگلیس ی برا یچه مرضی با چه نشانه بکار میبرید تحقیق کن وبرا من بفرست ایشان به بخش پزشکی میگوید که امکان دارد دربعضی رشته های پزشکی من شرکت کنم نافرمان پدر بخوبی درک کنم- ریش دانشکده میگوید شمابیخودبه تاریخ رفتید پزشکی برای شما بخوردن استشما ازفردا دانشجوی سال اول پزشکی هستند ایشان ظرف مدت کوتاهی تمام اضطلاحات پزشکی حفظ میکند- یک اطاق میدهند وبایک منشی که تمام اضطلاحات پزشکی برای ایشان فراهم کندماهی یک پوندونیمتمام اساتید برای پیدا کردن معنای اضطلاحات غیرتخصصی خودشان درپزشکیه به ایشان مراجعه میکردند وبعدا تمام اصطلاحات علیم درهر رشتهای-من با ایشان درس- امریکا وکانادا داشتم وتنها دانشجویان ایشان بودم-هردفعه یک کتاب قطور از کانادا می اوردیکدفعه از کبک بودبخش فرانسوی نشین کانادا فصلی باز میکرد تاریخ یک ایالت بود به انگلسی میخواند وبه من میگفت این اضطلاحات پیدا کن ومن سعی میکردم وایشان میگفت اینها چرت وپرت است ومعنای انهای این است به یک دهکده رسیدم که اهالی ان دهکدهیک سیوی سیلندری کوچی ساخته بودند که گندم دران نگه میداشت- فرمودند ایران همگی از حالا شروع به تحقیق کنندپنجاه سال دیگر میتوانند انرابسازنند- الیاژ سیلند باین کرد ومن تحقیق کردم فرمودندغلط است شرح علمی دقیق داد وایشان گفت از رشته مهندسی کن اگپربلدبودند وپانصدهزارپوند درحساب دانشگاه لندن دارم چک میدهم بروند بگیرنند درتمام زمینه ها اصطالحات عمقی بلد بود وایشان کتاب خواند که فرمود مافیای- پدر سوخته کانادا فرموده است جلی این کاربگیرید که بضرر سیلوساز ی ما است- وانگلیسی ازایشان خواستند که طرحی دهد که رضا شاه را ازگوربیرون بیاورند وبه قدرت برساند وایشان در دلشان گفته است من ازشمارندتر هستند یک سری اراجیف بافتم که دیگرتاریخ ورق خورده است- درست میگوید دریک مقاله مال خبر گذاری شین هوایک محقق چینی گفته است بین جهان سوم وامریکا درفرهنگ شش وجه اختلاف است درامریکا مردم بدنبال کرامت شخصی هستند- امنیت شغلی ومطابق میبل خود هستند وغیره ودرجهان سوم این حرف هامعنی ندارد فقط مسکن و شغل وپول همه چیز را فدای ان میکنند اتفاقا اقای ترامپ اشتباه بزرگی کرد کخ به اقتصا دچین ضربه خورده است مردم بدنبال حقوق بشرنیستند بدنبال ان هستند که از فقرنجات پیدا کنند وبه سمت حکومت خود متمایل میشوند واز فرهنگ غربی کنار میکشند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99