سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-نگرشی به پدیده سادیسم- ما زوخیسیم- به زبان ساده سادیسیم از ازار به دیگران لذت میبرد ومازوخیسیم از ازاردادن خود ویا دیگران اورا ازار بدهند لذت میبرد واین موضوع بدودسته کلی تقسیم میشود درمسئله زناشوئی ومسئله غیر زناشوئی- که بخش دوم مورد نظر است- زمانی که فرد دارای کشمش باخوداش ویا دیگران شد واز این مورد دررنج قرار گرفت یکی از راه حل های انحرافی ممکن است به فردمورد نظر ضربه ای وارد کند ویا مثلا به حیوانی ضربه بزند ویا چیز ی را تخریب کند وکم کم این فرهنگ به جای انکه به به طریق صحیح با ان برخورد کند که بهترین روش ان از طریق دستورات الهی است که انسان به ارامش میرسد این روش نهادینه شود امروزه در امریکا تصور  میشود که فیلم ها از این مسئله بهره برداری زیادی میکنند وفرد میتواند هردوحالت را درخوداش داشته باشد چون در سادیسیم ومازوخیسیم غیر منطقی فرد پشیمان میشود ودرماز وخیسیم فرد بدنبال مجازات کردن خود بر میاید حضرت علی علیه السلام بردوصنف توجه بسیار شدید داشت -1- قاضی- 2- امیر نظام وهردو صنف میبایست درکار خودبسیار اگاه وبا اخلاق متعالی باشند وبه هردو دستور میداد که رفتار پد رگونه با زیر دستان خودشان داشته باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به اقای گورباچف ونامه امام رحمت الله وسلام الله علیه- نظریات شخصی است-جناب اقای گورباچف – دارای یک نهاد ویا پایگاه ای بین المللی هستند  که مکتب ایشان مورد مداقه وتوجه وتحقیقات ومطالعات علمی قرار میدهد- وخوب بود که اندیشمندانی هم از کشور ما دران موسسه شرکت میکرد- همیشه در دنیا علوم انسانی مهمترین نقش رادارا بوده است وامروزهم حرف اول را میزند وحتی سازمانهای جاسوسی علوم انسانی را دراولیت خودشان قرارمیدهند بعدازان علوم نظامی وامنیتی وسپس اقتصاد است ودیگر موضوعات- وخوب بوداندیشمندانی هم از کشور ما دران پایگاه شرکت میکردند-درتعریف این پایگاه بیان کردند- یک پایگاه بین المللی غیر دولتی برای میباشد-": قرن بیست یکمقرنی خواهد بود که دربرگیرنده کلیت بحرانها ویا شفا یافتنددرتمام مسائل معنوی واخلاقی وروانی که منجر به احیا توان سالم انسان خواهد شد- کدام زمان زمان بزرگوران انسان راسالم دیدند که امید به احیا کامل؟؟ را ارزو میکنند- ادامه- تمام ما هم میبایست خودر امحکوم وملزم کنیم- تمام رهبران سیاسی روشنفکر ومنطقی وتمام جنبش های روحانی وایدولوژ یکی- تمام ایمانهامیبایست درانتقال انسان به سمت پیروزی وفلاح وعدالت موفق شوند که قرن بیست ویکم را یک قرن رنسانس مجدد انسانیت بسازنند-این فراز همیشه درتاریخ مداوم درپیشانی تاریخ حک میشد وخواهد شد ومیطلبد که یک برگشت به ریشه های تاریخ انجام شود که چر ا تا امروز این نسیم فرخنده پی نوزیده است ومداوم انسان از چاله به چاه افتاده است- اسلام این پاسخ را میدهد- که انسان من شمارا مطابق میل خودم ساختم نه مطابق میل شما که درحقیقت شما نمیتوانیدمیلی داشته باشید شما درتمام مراحل ضعیف وفقیر هستید- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید قریب به این مضمون که برای فلان حکم حکمتی یافته ام- ایشام کمی غضبناک شدند وفرمودند اگر عقل تو به اندازه کل کوه دها بود نمیتوانستی تشخیص دهی- وحضرت علی علیه السلام فرموده است باتمام علم من اگر موضوعی جدیدی بوجوداید من علم انرا نمیدانم تاانکه خداوندمنان منرا روشن کند-درانگلستان یک دانشمند متخصص بلبل شناس   از افریقا یک بلبل اورده است که روی ان تحقیق کند فضا را تا نجا که میتوانست که خرج زیادی کرد ولی محصور برای ان بلبل مناسب باطبیعت کرد ولی تشخیص دادبلبل ناراحت است ورفت بلبل راانجا که شکارشده بود ازاد کرد ومداوم بلبل درانگلستان میخرید وازادمیکرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم – نگرشی به مقاله حضرت مریم سلام الله علیها-در عهد جدید داستان حضرت مریم سلام اله علیها از جائی شروع میشود فرشته حضرت جبرائیل علیه السلام بر ایشان ظاهر شد و به ایشان اطلاع داد که ایشان از طرف خداوندمنان انتخاب شدندکه مادر حضرت مسیح علیه السلام باشند- درحالیکه ایشان از قبل میدانستند بر اساس نوشته های تورات که حضرت مسیح علیه السلام از ایشان متولد خواهد شد ولی چگونگی انرا شایدنمی شناختند وقبلاز اینواقعه هیچ اطلاعاتی از حضرت مریم سلام الله علیها- بیان نشدهدر حالیکه درقران از بدوتولدایشان ایاتی در قر ان موجود است- نحو بارداری ایشان مبهم است از تابلوئی که کشیده است نشان میدهدکه ایشان درمعبد دردرحال مطالعه تورات بوده است که حضرت جبرائیل علیه السلام برایشان دراطاق ظاهر شدند وبه ایشان این مطالب رابیان کردند ودودست های ایشان بر روی سینه قراردادند یعنی پذیرفتند و ودر این مطلب اسمی از روح اقدس بودن حضرت جبرائیل علیه السلام نیست بطورکلی سه نوع انجیل است نوع اول که بسیارحائزاهمیت است انجیلی است که هرنوع تغیرات را که در انجیل بوجود اوردند ومطالب جدیدی رابه ان اضافه کردن دست به قبلی ها نزدندوبنا بر گفته استاد در دانشگاه لندن تا پس از دوران امویان تغیرات محرز است نبرد ایدلوژی مذهبی سختی بین امویان ومسیحیاناغاز میشود ولذا شورای پاپیبرای انکه دراین نبرد پیروز شود مطالب جدیدی راوارد انجیل میکند منجمله حضرت مریم سلام الله علیها برترین مخلوق الهی است ولی مقدس نیست وتنها ارزش ایشان با اهمیت زیاد است که کلمه زیاد بعد اظافه شده ودرلغت یونانی خاصی انتخاب کردند که اینمعنی رابدهد که ان لغت وارلد زبان اروپائی هم شده ولی تا که این تغیرات انجام شده است مشخص نیست ولی شورای پاپی میتوانستهاست ان مطالب جدید راوارد کندکه نه متن داردیعنی از طرف خداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام نیست ونه سند دارد که چه شخصی انرا از قول خداوند منان وحضرت مسیح علیه السلام گفته است وانجیل دراین دومورد بسیار کم مطلب دارد- تغیرات بخوبی روشن است که اگر نویسنده متعلق به قبیله لاوی بوده است شیوخ وبزرگان ان قیبله رامقدس کرده است واز قول ان شخصیت ها بیان کرده ومسلما است که تا زمان شهادت ویا عروج حضرت مسیح علیه السلام هیچ یک از سران قبائل بزرگ یهودیمسیحی نشدند وپس این مطالب جعلی است وپس از پنچ قرنکه یونان وروممسیحی شدندرومیان با زور مداری خاصی که بعد شرح داده خواهد شد که مخالفین خودشان نقره داغی عجیبی میکردند وبه محض انکه مطابقق میل انه عمل میکردند بقیه قسط ها گردن کلفت رامبخشیدند به سرعت همه مسیحی شدن – کتاب نوع دوم با اضافه کردن مطالب مطالبی که متناقض با مطلب جدید بود انرا حذف کردند ونوع سوم که میبایست گفت نقش فرقان بازی میکند به سئوالا خاصی پاسخ داده است که بودن تغیر باقی مانده است- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به اندیشه های فلیسوف شهرت یافتهمراکشی جناب اقای محمد عابد الجابری- نظریات شخصی است- قبلاز ورد به بحث مقدمتا مقاله ای که جناب" سنوجا هگاسی:که درسایت :" قنطره:" متعلق به رادیو وتلویزیون المان است وسپس مقاله از شاگرد مراکشی ایشانکه نویسنده مشهورمراکشی میباشد که درسایت دانشگاه تکزاس امریکا نوشته شده است انشا الله ترجمه میکنم که هم ایشان وهم غرب رابخوبی بشناسید-عنوان-اقای محمدعابد جابری بدون شک یکی از مهمترین روشنفکران معاصر عرب هست- اثار ایشان براین موضوع کانون داده شده استکه افول طلائی جهان اسلام وجستجو کردن هویت عرب درجهان مدرنیتی- توسط سونجا هگاسی که این فلیسوف مراکشی را معرفی میکند- این فلیسوف مراکشی توجه ذهنی خوداش را به تحلیل بنیادی از فرهنگ عرب وانتقاد از سنتهای طلائی معطوف ساخت- اغازکار ایشان بایان سئوال شروع میشود دلائل اعتبارو درستی درجامعه اسلامی- عربی چیست اضافه نم که درمقاله بعدی ایشان سئوالات متعددی را برای شروع کار خویش مطرح ساخته است وچه کسی تعین کننده سرنوشت تاریخ مسلمانان است؟ وچه کسی شایستگی دریافت و حقوق زنان از متن اسلامی میباشد؟ وانشااللهبحث کشاف ایشان را دراینمورد موردبحث قرارخواهم داد- وچه نوع ساختار وابداعات اجتماعی دارای اجازت میباشد وباکدام معیارهای قابل قبول؟ این همه موضوعات نشان از وجود یک سری مشکلات .اختلافات مهم است که منتهی به به قدرت قضاوت شخصی میشود- اقای الجابری دارای این دیدگاه استکه تغیراتیکه توسط مدرنیتی درجهان اسلام بوجود امده است درنهایت به تغیر بنیادی درشناخت اسلام منتهی شده است – اسلام مراکش اختلاف ماهوی با اسلام در مالزی دارد وهمینطور اختلاف ماهوی بااسلام مشهور به اسلام سیاهپوستان در امریکا دارد-هنوز دراین مرحله دیدگاه جابری درمواجهه ومقابله با مقاومت جهان عرب است که خودرا افرادی که شامل عضو نگهبانان راستین ومحافظین ابدی حقیقت میدانند که فقط شامل اسلام میشود-عنوان تختطه کردن تفکرات عربی- جدال وبحثی که ایشان انرامواج کرد مرکز ثقل ان برروی فرد وتفسیرهای عقلانیاز کتاب مقدس است ایشان کتاب مقدس را از الگوهای تفسیری که بر پایه تفاسیر قرن هشتم بود ازاد کرد وتشویق زیادی نمود که هرکس توانائی خوداش را درتفسیر کردن بامعیارهائی که شخصا تجربه کرده است ویابدست اورده است انجام دهد-درچهار جلد اثر ایشان بنام- نقدوانتقاد از تعقل عربی- الجابریدست به تحلیل روشهای علمی باتعین مرزهای ان برای تفکر کردن که هسته اندیشه ایشان توجه دقیق به علت شکست جریان مدرنیزیشن درجهان عرب است-در اثرانتقادعصری به فلسفه عرب- اسلامی- الجابری این نظریه را که که افکارعمده فلسفی عرب درجهت واردات مدرنیسم است که مخالف با سنت های عرب وبنیادگرائی عرب است زیرا ان سنت ها میتواند دوباره سازمان یابددر یک تصویر امروزی که ایدهال های گذشته را دربرگرفته باشد که در جلد اول کتابش که درسال 1984 به چاب رسیدبیان کرده است-اقای الجابری درتحت عنوان انتقاداز تعقل عرب- یک سری مقالات وانتشارات که دربر گیرنده عنوان معرف جامعه شناسی بحران ورنسانسدرجامعه عرب که صدها سال گذشته تا امروز مداوم تکرار شده است نگاشته اند- وبروی بعضی عنوانها که سازنده علم هستند وچگونه تبدیل به علم میشوند سیر کردهاند وبه ایشان فرصت دادکه تحقیقاتی در زمینه دستور زبان عربی- قوانین شرع- علوم الهیات- عرفان-علوم فصاحت وبلاغت وفلسفه کارکنند به نظر ایشان این علوم از یک ساختمان ومتد روش تحقیقاتی تولید علم میکنند- ایشان ادعا میکنند روش اصلی متد وروش دراین علوم روش استقرائی است که دربیشتر علوم جهان اسلام- عرب پوشش داده است البته من بایداضافه کنم که درجای دیگر نظرایشان این است استقرا سرنجام دربر گیرنده قیاس هم میشودکه پایه این مطلب ازعلم فقه سر چشمه میگرید که به علوم دیگر نیز سرایت کرده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به سیاست های حضرت زینب کبری سلام الله علیها-بخش دوم- سنت ها وعادات بقول یونانی ها ماندیک رودخانه ارام درحرکت است وبر خلاف ان عمل کرد مانند شنا درخلاف رودخانه است بقول خانم استاد انگلیسی من یونانی ها رودخانه های ارام داشتند سنت ها ماند دریای خروشان با سرعت زیاد وموج هابسیاربلند است- ایشان بعنوان نمونه هندی هائی که سه نسل درانگلستان بودند را مثال اورد که کسی به انها نگاه کندودر زندگانی انها تفحص کند فکر میکند که همین امروز به انگلستان امدهاند- حتی در مواردی شدیدتر از هندی های داخل هندوستان هستند وسعی میکنند برای هرلغت انگلیسی یک لغت سانسکریت بسازند ودر انگلستان هم بکار میبرنند وبیشترین نامه وبه حجم های خیلی زیاد مثلا صدصفحه متعلق به هندی هست ازتمام جزئیات هندوستان وشهر خودوفامیل خودمطلع هستند واگر وضع هندوستان خوب بودبر میگشتند واگر میشد انگلیسی راحذف کنند چنین میکردند- این سنت هاچگونه بوجود میاید- شناخت ان کمی مشکل است ولی مسئله مهم نیاز وضرورت ها است- ویژگی مهم سنتها ی بشری ساز درمقابل سنت های خدائی ساز است از تجربیات ملموس بشر گرفته میشود- درست مانند انکه ماصبح میبنیم که خورشیداز مشرق طلوع میکند وعصر درمغرب افول میکند وزمین ساکن است وبه اصطلاح ریشه عقل زمینی دارد- وتمام مردم به یک نتجه میرسند از بالا تا پائین ویابه یک نتجه را باور میکنند- دبعنوان مثال در سبیری در زمستان میگوینداگر گوشت سگ نخورید خواهیدمرد- من درلندن کنار کله پزی وسیرابی مار بودم ویک ژاپونی که برای یک سمینار تجارت به انگلستان بود ازان گردن کلفتهای ژاپن بود کنار مغازه کله پزی ایستاده بود- من از ایشان پرسیدم شما برای غذای مار ایستادی گفت بله وباز پرسیدم چرا شما مار میخورید؟ ایشان گفت تجربیات ساحل نشین وملوانهای ما به این تجربه رسیدند که هم انرژی زیادی ایجاد میکند وهم اجازه دخول رطوبت وگرما ویاسرما رانمیدهد الان من یکساعت ایستادهام وقبل ازمن هم این مار درحل غل دراین اب جوش بسیار بادما بالا است ولی هنور نپخته است زیرا اب رابه داخل گوشت راه نمیدهدا وحرارات خیلی کم میرسد من در ژاپن ماهی دوسه مرتبه میخورم ولی چون لندن رطوبت زیاد دارد مجبور هستم بیشتر بخورم در شام مشروب فروشان چار صد خواص برای شراب بیان کردند ودرعربستان سوسمار گیران ومار گیران ومیمون فروشان خواص زیادی مسلما ساختند که به ظاهر درست می امده است- در انگلستان وحتی غرب موادمخدر فروشان شایع کرده بود که اگر منشوری بخرید به جای هفت رنگ هشت رنگ میبینیدودرجائی – صداهائی میشونید که متعلق به جن هست ویا صداهای مخفی قورباغه است ومانندان- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99