سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی بابرادران بهائی- دلائل زیادی میتوان یافت که نشان میدهد که یک طرح از پیش سازمان یافته است- وتمام افراد حقه بازان دوره دیده ای هستند که مولفه مورد لزوم ر ا انگلستان وروسیه بخوبی مهیا کرده اند وبه هیچ وجه از یک روش اکادمیکی ساده ای هم تبعیت نمیکنند و بخصوص انگلستان از روش های تجربه شده فریبندها ی خود بخوبی استفاده کرده است- وهیچ نسبتی با ادیان اسمانی ویا ادیان اخلاقی وحکیمانه ندارد- وهیچگونه ملاکهای ساده دانش ایدولوژی را دارا نیست- حتی اصطلاحات درستی ندارد-اشعاری در زبان اردو است که به غزل معروف است بعضی کارشناسان فرمودند یک ایدولوژی کامل است- بعضی معتقد هستند پس از اعدام علیمحمد باب ایرانیان بدنبال یک انقلاب بودند که سفارتهای خارجی که مضر تشخیص میدهند تعطیل کنند وروابط را با ان کشورها قطع کنند درست مانند تسخیر لانه جاسوسی- اولا اگر دین بهائی یک دین جهانی است وسفیران انگلستان وروسیه از ایشان حمایت میکردند پس چراحداقل سفرای انها به ایشان ایمان نیاوردند وحتی کوچکترین مطلبی در رسانه انها نگاشته نشد- دوم کتاب دنی باید به نحوی نگاشته شود که همه انرابه راحتی بخوانند ودرک کنند ومسلم بود که برای ادرک کتاب مثلا ایقان باید تا حدودی سوادداشت هم در زمینه فارسی وهم در زمینه عربی واین جریان فقط برای ایرانیان بود زیرا اعراب به هیج وجه فصاحت وبلاغتی نمیدیدند- قران مجید راهیج کس نگفته است که فصاحت وبلاغت ندارد واگر میگفتند خداوندمنان جواب انهارامیداد بلکه بعضی ها یکسال وبعضی دوساله فرصت خواستند که مانند انرا بیاورنند وخداوند منان فرمودند این مهلت رابه انها بدهید ولی درمحتوا اشکال داشتند بعنوان مثال معاد را قبول نمیکردند ویا خداوند را جسم میدانستند ومانند ان وهر سئوالی که شدخداوند منان پاسخ دادند وبیشتر انرا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام وائمه اطهار سلام الله اجمعین پاسخ دادند وتا کنون هیچ دانشمندی بواقعه نتوانستند انرا ر د کند چگونه ممکن است کتاب ایقان راهیچ کس سئوالی درباره باره ان داشته باشد کتاب ریاضی بود بعضی باز اشکلاتی داشتند کاملا مشخص است این یک طرح سازمان یافته است- در ایقان احادیثی وایات قران را تفسیر به رای کرده است که غلطاست وهمین غلط رابودن دلیل نسخ گرفته است – اولا بایدمردم بپذیرنند که درکتب قبلی مسلمانان چنین نگارش یافته است درحالیکه دلائل ومستندات بر علیه ایشان است ولی اگر ایشن چنین فکر کرده است که معنای دقیق ان چنین است بیاددلیل بیاورد نه انکه چون من خداوند هستم پس درست این استدر اسلام مسائل غیبی هم دلیل میخواهد ونمیشود هرکس صبح که ازخانه بثیرون امد ادعا کرد که به یک مسئله غیبی پی برده است- خداوند منان درقران قریب به این مضمون فرموده است انانکه بدست خود ایاتی را مینویسند ومیگویند از جانب خداونداست وبه انها بشارت عذاب بده- یهودیان درمکه به مشرکین که بعد اانشاالله مفصل خواهم گفت چطور تو اینهمه نذر ویناز کردی ومداوم دست وپای بت راغرق بوسه کرد ونوازش کرد ولی بچه کسی هیچ کار نکرداه است شفا یافته است- در ثانی این بت کریه المنظر رابرای این خدا درنظر گرفتید درحالیکه قله کوه طائف به زیبائی دران قرار نگرفته است وبرو جریان از ابوسفیان بپرس ابوسفیان که تعدادی این سئوال راداشتند گفت اله کور است وکم کم کر شد ولال است وباز یهودیان اقلا بت زمانی که شما درکنار بت هستید یک صاعقه در اسمان بزند وایشان فرمودند دست ندارد ومابقیه ماجرا-ولی درظاهر چیزی نمیگفتند واحترام ابوسفیان را داشتند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به مقاله خانم پروفسور|"کلودیا میتچل ازدانشکده جمیس مک گیل – دانشگاه مک گیل –کانادا- در گردهمائی بنیاد اقای گورباچف در 6 دسامبر2012-ایشان یک فمنیست است-در بحث ":زنان درقرن بیست یکم: فرصتهای جدید وچالش های جدید": با عنوان فرعی ان خاطره فمننیستها: خاطرات سازنده ایکه تغیراتعمدهای در زمان ایجاد کند- با مقاله خاطره- ایشان از خاطره شش دسامبر سال1989 صحبت میکند در ان زمان این حادثهچند هفته پس از سقوط دیوار برلین بوده است وچند ماه قبل از جنگ خلیج فارس بوده است ومدت زیادی هم قبل از تجزیه شوروی نبوده است- نکته حایز اهمیتی که بعد ایشام میخواهدنتجه بگیرد درتمام موارد حوادث بشری هم رخ میدهد ئکه سیاست مداران دنیا توسط رسانه های خودشان باهر زاویه ای که میخواهند به حوادث نگاه میکنند وهرچقدر که بخواهند حساسیت ویاعدم حساسیت ویا عدم حساسیت نشان میدهند وپس از مدتی هم به فراموشی سپرده میشود واز همه مهمتر جنبه های که تاثیرات نامطلوب برروی انسانها گذاشته است فراموش میشود هیچگاه درمحکمه وجدان وعقل وبااحساسات متعالی باز بینی دقیق ومنصفانه ای نمیشود وباز به علل بوجود اوردن ان اجازه عملکرد داده میشود- عظمت دین که درقران مجید بخوبی مطرح است از اغاز انسان حرکات مهم این انسان زیر ذربین است واخطارها ویا تائیدها مداوم با حسایسیت لازم بیان شده است ومجازات های سنگین قتل یک انسان برابر باقتل کل بشریت است ومجازات او است واجازه تکرار جرم رانمیدهد واز هیچ عکلکردی به این راحتی نمیگذرد واز مانیکه امر به معروف ونهی از منکر از صحنه زندگانی مسلمانان کنار رفت بیچارگی ها شروع شدکه یک امر طبیعی است که امروز درجهان بکرات رخ میدهد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- هیاهوی امریکا توخالی است-درمرکز زرهی دردفتر اموزش نقشی داشتم- یک جناب سروان جنتلمن با سواد گاهی بعد از زنگ تفریحمخصوصا در زمستان پیش من می امد دوتائی صندلی رابیرون میگذاشتیم وصحبت هائی شروع میشد- من روزی از تعلیمات ارتش در دوره مقدماتی درلشکرک شروع کرده بودم بسیار تعلیمات مزخرف وبیهودهای بود که فقط در دنیا مخصوصا ایران بود که نیازی به گفتن نداراد وبقل وبچه ها مارابرای اسیری اماده میکند وهرگاه با یکو جناب سروانی بحث میکردیم که اقلا تاریخ جنگ دنیا وایران ومقدارای اطلاعات عمومی در دورس نظامی ومانند یاد بدهید ایشان میفرمودند دریک جنگ واقعی از شما هیچ استفاده ای نمیشود ومداوم درجواب سئوالا ت میفرمودند اگراندیسمان است یعنی بزرگ نمائی است وهمه میگفتند پدر شماراخداوند بیامرزد ومن میخواستم درنبرد کاغذی ایران باعراق از ایشان دعوت کنم که درجبهه خط اصلی گروهان تانک لیسانس وظیفه بود ود و واحد پشتیبان ایشان که انها درسطح گروهان بود لیسانس وظیفه بود- خط اصلی فرمانده یکی از انها مهندس احمدی بود که اسم رمز ابرای گرفتن مهمات برای لیسناس وظیفه مبصر بود میگفت من حاضرم درجه ام رابدهم به یک گروهبان سه ودرجه ایشان رابگیرم ومعاون ایشان باشم ومن محاسبه کردم- اگر تمام باز نشسته بیایند وبه هر کادر درجه داری یک گردان بدهند باز کم میاید- درحالیکه واحدهای شهری هم دران زمان مثل قبل فعال بودند- یکجناب سروان در لشگرگ بود ایشان تاکیتک های کوهستانی شخصی یاد میداد وبچه یکی پیش ایشان رفته بود ومطالب به من منتقل کرد ومن روی ان مسئله حل میکردم واز ایشان سئوال میکردم بغل دست من در اطاق خوابگاه یک جناب مهندس از دانشگاه تهران بود خیلیتعجب میکرد وگاهی درحل مسئله کمک میکرد وهوش خوب نظامی داشت وروزی به من گفت فکر میکنم ایشان به شما دروغ میگوید من گفتم مهم نیست ما مقداری مسئله حل کنیم ولی از شما کجا فهمدیدی ایشان گفت شوهر خاله من نظامی است وقتیکه اینمطالب راگفتم مدتی خندید وگفت دروغ است وان اقای که نچه ایشان است زمانی درب باز کردم رنگشان پیرید وارام گفت کاغذ ها راجمع کند- من این مطالب رابا ایشان مطرح کردم وایشان ئتاکید کرد فلانی گفته است گفتم بله گفت چرا دروغ گفته است وسخت هردوناراحت شدیم ومن نمیتوانستم انرا هضم کنم واشاره کرد لیسانس وظیفه همکار ما است وسخت به انها نیازمند هستیم وایشان تصحیح میکرد در ضمن پرسید بچه ها راجع جناب سروان ه دربارمین درس میدهد چه میگویند ونوز سر میدان بچه ها ویلون –تنبک- نی میاورند من باخنده گفتم بله وحتی بچه یک گوسفند را میکشند وانجا ماند وایکینکهامیپزنند وایشان میفرماید چون فرمانده گروه مین نخواهید شد ویک سری اطلاعات ساده بدانید وایشان سری تکان داد وگفت ما باید یک گروهان مین کار برا ی مثلا برای یک لشگر داشته باشیم ولی با امریکا زدوخورد کردیم وانرا دوگروهان کردیم ایشان جدی شد وفرمودند روی چهار تیپ مین کار کار کن سرم سوت کشید جناب سرهنگ معاون که فردی مذهبی رد شد وقتیکه ایشان به سرکلاس رفت منرا احضار کرد وفرمود جناب سروانچه میگفت من وجریان را شرح دادم ایشان گفت ان افسر یکی از نبوغ مین کاری است ولی ماخواستیم که ایشانرا باز نشسته زودتر ازموعد کنند خرم به جائی نرسید وپس از زدوخورد امسال باجابجائی ایشان موافقت کردند شمار روی یک لشگر مین کار فکر کنتید خواستم این مسشتاری امریکا الاغ است ویا نوکر استعمار است ایشان زودتر من که این مسئله با مستشاری مطرح کردیم ایشان فرمودند یک گروهان کافی است وشما خداوند را شاکر باشید که دراین سطح هستید وباور کنید ما میخواهیم به همین سطح بر گردیم ومن باخودم گفتم اولاچرا به اینجا رسیدید وچرا برای بهبودی کار اقدام نمیکنید ایشان فرموده بودن ما 250 دانشکده نظامی داریم ولی واحدما درالمان هزار مشکل دارد ولی ما افرادی نیستیم نا امیدشویم ومداوم هزینه های نجومی میکنیم انزمان منفهمیدم که دیگر امریکا نمیتواند درمقابل شرق ابر قدرت باشد وشرق هم هم نیروی کافی دارد وهم امکانات کافی دارد وبروی مسئله نظامی کانون خوبی داده است وچین وهند وارد شدهاند ولیاز همه مهمتر کشورهای جهان سوم هستند اقایان مدتها هم سالانه بودجه عظیمی نظامی خرج میکردند وهم حقوق مردم بشدت بالامیبردند برای انکه بقول یکی از بچه ها ارتش های جهان سوم مرکز نان دهی اقایان بود وجهان سوم درحال بیدارشدن بود اطلاعات جالبی مرحوم مهندس عزیز علی ایت اللهی از قیام وشورش ها جهان بدست میاورد ایران درته کاسه بود ولی من بخوبی ایران را رصد میکردم ومتوجه میشدم که شیر درحال بیدارشده است به امریکا چه مربوط بود که ماپول داریم یانداریم ومین یابی درچه بایدحد باشدودرانگلستان من پی به فرمایش اقایان بردم وروزی به یک افسر نظامی راجع به مین صحبت شد وفرمودند ما حداقل به شانزده نوع مین نیاز داریم واینراهم بیان کردیم که میبایست کارخانجاتش درایران باشد چون مین مانندموشک باشماره خاص میفروختندواز شوروی امتیاز میگرقتند وشوروی در لهستان موشک کم میداد از غرب امتیاز میگرفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-صحبتی با دوستان سوری- درموردحمله به مرکز تحقیقاتی ارتش نشان از ضعف شدید نظامی چه از لحاظ تفکر علمی نظامی وچه امکانات هستید حتی درسطح ساده جنگ جهانی دوم هم نستید وبدانید شاخهای از ناتو درالمان بانیروی زیادی مسئولیت اسرائل بعهده دارد ومسلما فرانسه وهلند والمان وحتی شاخه های خاص پنتاگون دقت کامل دارند ومیبایست شما جنگ را سیاسی نبینید جهان تغیر کرده وانت قدرت کمونیست نیست ومیبایست درسطح اسرائیل بلکه بیشتر کار کنید- ومردم هم بایدتحمل وهمکاری کنند وضعف های شما به اسلام عزیز ضربه میزند- حداقل یک جت را باید شما سرنگون میکردید وامید است دیگر چنین تکرار نشود وگرنه بایدسیاست خودرا عوض کنید- شمامیبایستحداقل پنج ساختمان مانند ان درجاهای خاص بعناون استندبای یک کشیک ویا جا به جائی داشته باشید وکاملا علمی درمسائل به سطح متعادل برسید نه خیالی- که ایران میزان زیادی به خاطر همین موضوع ضربه خورد- دقت کنید به شورشیانچه اسلحه هائی در چه میزان میدهندامید است د اینده درخشان ظاهر شوید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به ابن رشد-اسلام در اندلس بقول غربی دریچه ای به غرب نشان داد- واین امر برای بنی امیه بعلت علم دودوستی وتمدن سازی نبود از ترس فرانک ها که بعد درباره انها صحبت خاهم کرد واطریشی ها والمانها ورومی ها مجبور بود خوداش رابالا بکشد زمانی که شکست خورد وبه مراکش رفت وچون میدانست غرب نمی تواند به انجا راه پیدا کند همان افراد قبائلی مکه شدند- بنی امیه در اندلس توسط شخصیت های اگاهی چون ابن رشد بجائی رسید اصول ابن رشدتا حدودی کشف شده است –ازادی- موضوع وهدف مهم- رهبری اگاه وبسیار دانشمند با شورای خبره- امکانات- اگردقیق تمدنهای گذشته را موردتوجه قرار دهیم وبگذریم از بعضی شهرها ایران این کشور در درسطح اول تمدن است واززمان خسروپرویز دیکتاتوری مخوفی شروع میشودکه بسیار ویرانگراست ومذهب دراوج ترس است وبشدت خفقان ایجاد میکند وهردوبدنبال جمع اوری ثروت وزندگانی فوق اشرافی هستدند-وجوابی برای سئوالات منطقی ندارد در تمام جهان تا زمانیکه مذهب وارد نشود خدواند منان مغز های رهبرانرا بسیار نیرومند میکند وانهارا تا حدودی کنترول میکند وزمانی پیامبری متولد شد انها رابه خود رها میکند وکار بر عکس میشود به نظر حقیر چهارده سنگ جان پناه از گنگره کاخ تیسفون سقوط کرد- نشانه سقوط زمانی وپادشاهان ساسانی است وافتاب مدتی زیادی بدون انکه سوزندگی داشته باشد در اسمان مکه درزمان تولد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درخشید نشان این جابجائی است وخشک شدن دریاچه ساوه نشان از رخت بر بستن نعمت به سبک سابق است-البته خداوند منان کسی را مجبور به عصمت نمی کند ولی تا حدودی کنترول میکند جناب صادق هدایت که هیچگونه اطلاعات دقیقی از اسلام ندارد وجای تعجب نیست دانشجوی ممتاز میفرمودند من لیبرال هستم .تصور میکنم که ایات قرانی بیشتر بوی جبر میدهد ویک دانشجوی ممتاز دیگر که کمونیست بودند میفرمودند من تصور میکنم که اسلام بیشتر طرفدار اشراف وسرمایه داری است ولی مهم این است انطور که بایدبشناسند نمی شناسند یک دانشجوی دکتری در دانشگاه لندن میفرمودند که به نظر من سواد حضرت ایت الله العظمی بروجردی رحمت الله علیه که شاگردحضرت علی علیهالسلام است بیشتر از معلومات شخص علی علیه السلام است- یک روز من فهمیدم که استادمن فرمودند مسائل ساده اسلام را ازفلانی بپرسیدوبعضی فکر میکردند که من جن هستم ریس یکی از کمونیست ها پیغامی برای من فرستاد- که خراحادیث شما درگل فرو رفته وتوسط علوم غرب وشرق راداریدخودتان بالا میکشید وباکمال وقاحت به اسلام ربط میدهید ابگوشتخور- خواستم بگویم توچه سنه به اسلام ولی جوابی ندادم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—انتقاد به سبک یهودی – انتقاد ومجادله سبک یهودی درغرب شهرت زیادی دارد وان این است ک باخنده نقدهای نیشدار چه مستقیم وچه درقالب-ظنز نیشدار بیان میشود که انسان مات ومبهت میشود واولین بار وخانم سر کوچه من درلندن درباره یک کارگردانی که درحقیقت پول گرفته بود یک فیلم عجیب بسازد بر خلاف سنت جامعه که اشراف سابق دربسیاری موارد با وسایل بسیارساده وبهتر بگوئیم فقیرانه استفاده میکردند ومسئله زن زیادی که خیلی محرمانه وسر به مهر طبق سنت سیاست مردان انگلیسی مطرح شده بود که جناب راسل انرا تا حدودی ر سانه ای کرد که میبایست به ان بعنوان یک معضل مهم نگاه کردکه بعدا انشاالله بحث خواهد شد ودانشگاه لندن اجازه نمیداددر این قیبل تحقیقاتیک خارجی شرکت کند که ممکن است درکشور خوداش برای انگلیسی ها بوق وکرنا بزند- برای حل این موضوع به یکی از خدمه های زن خوداش میفرماید بروجناب لرد را تروخشک کن در هاید پارک مداوم سخنران ها به سبک یهودی با طنز نیشدار مداوم دولت ویا مثلا فوتبال انگلستان انتقد سخت میکنند وگوینده لبخن دارد ومر دم بشدت میخندند تا انجاکه من مشاهده کردم که طبعا محدودبوداست اول انگلستان است ودوم هلند استوبقدر درمجادله به این سبک مهارت دارند چه مثبت وچه منفی تا مغز استخوان فرد را میسوزانند- وبرایاولین بار مشاهده کردم یک خانم سیاست دار امریکائی با لبخند انتقاد میکند حضرات سازمان ملل راشخصی کر دند وفکر نکردند در اینده جهان به انها چگونه خواهد نگریست شما حداقل بفکر زن زیادی خودباشید وکشتاری نشانه اوج مرضی استکه درجه تمدن شمار دارد پائین میاورد وهیچگونه حساسیت منطقی از خودنشان نمیدهید وبر ای میمون دلسوزی میکنید امید است بخودائید وبفکر فرهیختگانی که شما را رصد میکنند باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دوستان سوریه ای- با تبریک پیروزی های مداوم ولی باید خدمت دوستان عرض کرد که نیمه وحشی گری بعضی ها شمار دچاروسوسه های شیطانی نکند وتا انجا که اسلام اجازه میدهد انسانیت کنید نتجه پس ازمدتی اشکار میشود- تا کتیک خاصی موجود است که میتوانید چناچه تصور کنید قافیه باخته اید بکاربرید امیداورم موفق باشید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99