سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقد دوستان- از ریس جمهوری تعریف کردندظریفی پرسید دلیلی براین تعریفات نمیبینم- جواب دادند بقدری فرودامد که خانمی فرازامد- ریس جمهوری رای اورد باز ظریفی گفت من دلیلی برای برنده شدن نمیدیدم ایشان فرمود تمام پرندگان جمع کردندکه تست اواز بگیرنند کلاغی برنده شد-دلیلاش را پرسیدند –جواب دادند ازبس که جیغ وداد کرد-قرار بوده است که حضرت مسیح علیه السلام چهار پله پائین تر بیایند- چهل پله بالاتر رفته ا ند وافرادی که از ثریابرمیگردند درته چاه میبینند-گفت که همین است که به اندازه اشعار قبلاازاسلام شاهنامه مطلبی ندارند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به تحریم نفت ایران- بخش دوم گزینه بعد نیجریه وزامبیا درافریقا است هردو انها مایل به فروش نفت بیشتری هستند وامکان تولید نفت بیشتری نسبت حال داراهستند- زامیبا  ونیجریه هرچه نفت بفروشد درداخل کشورخودشان سرمایه گذاری میکنند- چین به همین علت به فروش نفت به ایندو کشور راغب است زیرا درحقیقت به مرز پای وپای میرسد زامبیا بیشاز سی درصد  ازغرب بیشتربعلت گرانی نمیتواند بخرد وچین راترجیحا بیشتر راغب است ونیجریه درحدود چهل وپنچ درصد است انهم بیشتر راغب است که ازچین بخرد امریکا برای استقرار وثبات بیشتر انهم بشدت راغب است که از زامبیا ونیچریه خرید کند ونفت خودرا تقسیم کند چناچنه امریکا شود میدیریت بحران دران منطقه سخت میشود به احتمال زیادقیمت نفت بالا میرود که سخت مورد علاقه اندوکشوراست اروپا تا امروز بدنبال نفت روسیه است ودر لهستان ومخزن میلیاردی پیداشده است باوجودانکه باسرعت زیاد درحال حرکت است ولی تصور نمیرودبه این زودی وارد مدارشود وزمان برای غرب بسیار کمتر از یکسال فرصت داردتا نفت را مدیریت ومهار کند .علت اول این است که ایران به خوبی میتواند تاسه سال مدیریت کند چناچه اروپا هم واردنفت افریقا شود مدیریت دیگر امکان پذیر نیست ونفت بالاخواهد کشید وقیمت نفت رادرسراسر جهان تحت تاثیر قرارخواهد داد وروس ها تا امروز میل برای بر طرف کردن مشکلات نفتی اروپا نشان نداده اند- امریکا بعدا به نفت مالزی واندونزی سخت علاقمند است نفت هرسال بین دویستهزار وتا سی صدهزار بشکه اضافه موردنیاز است- با سرمای  امسال وپایان یافتن ذخیرهای نفت ورابطه مستقیم بیکاری با وجود نفت مثلا اسپانیا سی درصد بیکار دارد  وایتالیا بیست وچهار درصد بر طرف کردن بیکاری به نفت زیاد دارد حداکثر سیدهزاربشکه اضافی مورد نیاز است که حتی عربستانهم نمیتواند انرابر طرف کنددرنتجه بحران غیر قابل کنترول میشود- اینجا است که ایران توپ را به سمت امریکا شلیک میکند وایا دروازبان امرذیکا میتواند این توپ رامهار کند بعید به نظر میرسد ودرنتجه کشورهای افریقائی که خود مشکل دارند هم نفت گیرشان نمی اید ویا بسیار گران بدست انها خواهد رسید وبعد نوبت اسیا است لذاانها تحریم ایران رادورمیزنند یعنی توجهای دیگر به هشدار امریکا نمیکنند وبا ایران واردقراردادمیشوند که هم نفت گیر بیاورنند وهم قیمت را کنترول کنند وبدنبال انها اسیا خواهد کرد لذا دوبلوک بوجود میاید بلوک غرب وبلوک ایران وبلوکایران قویتراز بلوک امریکاخواهد بود درنتجه هدف ایران که مداوم میگوید غرب نمیتواند جهان را مدیریتکند ونیاز به مدیریت جهانی به کرسی تحقق مینشیند وایران برنده سیاسی خواهدبود امری که غرب بشدتمیکوشد انراخنثی کند ودیگر هیچ کشوری گوش بفرمان امریکانخواهد داد یک نکته به کشورهای اسلامی البته به مردمان انان در طول تاریخ بارها خداوند قدرتی به مسلمانان داد که جهان را مدیریت کنند ومتاسفانه بعلن رهبران فاسد وعدم توجه مردم برعکس شد وکفر بر جهان مدیریت کرد که نتایج بخوبی روشن است این بارهمبه ظاهر یکبار دیگر قدرت مدیریتی دردست مسلمانان قرارد دارد وبهجا است که این بار هوشمندانه عمل کنند وگرنه همان سرنوشت سابق یقه انها را خواهد گرفت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تحریم نفت ایران- مقدمه اول انالیز این رخداد-درقاره اسیا که بشدت به نفت خاورمیانه متکی است بحران سخت انتخاب جانشین ایران وجود دارد- کره جنوبی وژاپون دراین مرحله تاحدودی سرسپردگی خودشان را به خواست امریکا نشان دادند – این یک پیروزی سیاسی برای ایران تلقی میشود وبعضی کارشناسان این بازی را باخت – باخت تلقی کردند که درهرحال ایران باخت کمتری خواهد داشت- امروزه تمام رهبران غرب به خصوص امریکا مانند اقای  تیموثی گاسنر وزیر دارائی امریکا که به ژآپن وچین رفته است درلیست بالابنداش اسم ایران بافاصله زیاد در ردیف اول قرار دارد-  وطبیعی است که غرب سعی کند دراین بازی که به شطرنج سیاسی است این مکان راتغیر فاحش دهد شطرنجی که عاقبت اش زیاد مشخص نیست ونفت هم حربه کوچک .کم اهمیتی نیست- یک قلم هفتاد پالایشگاه که عمده انان در ایتالیا هستند بر اساس نفت ایران سهام خودشان رادربورس گذاشتند که باید بطورکلی تعطیل شوند زیرا موقعیت اورپادرحدی است که ریسک نمیتوانند بکنند ومیبایست نفت ارزانتر درسطح جهانی استفاده کنند ومسلما به سمت نفت ارزان تر خواهند رفت فقط ترس عمده انان یک روسیه است که غرب همیشه با روسیه بااحتیاط عمل میکند گرچه بعدا بحث خواهیم کرد ازجهاتی دومین انتخاب بعد از عربستان سعودی است وسوم نفت  عراق است  که هم ازداخل وهم ازخارج توسط ایران بشدت شکننده است- بهانه غرب که ساخت بمب اتمی است تا امروزدلیل قانع کننده ندارد واز نظرمورخ معروف اقای دانیال یرگین برای  اولین بار دردنیا است که شطرنج بین المللی  نفت بازی میشودلذا همه با احتیاط درحال انتخاب مورد جانشین نفت  ایران هستند- وبیشتر بدنبال کاهش میزان نفت خودشان از ایران میباشند کاهش ی که چین کرده است هنوز مشخص نیست با موافقت ایران بوده است ویا ازقانون غرب تبعیت کرده است چین یازده درصد نفت اش از ایران تامین میشود – چین باوجودان که قراردادهای درازمدت خوداش راقطع کرده است ولی بدنبال نفت سهمیه اورپائی ایران است که با ده دلار ارزانتربتواند به غرب ارزان تر از عربستان بفروشد ومسلما هرچقدر نفت را دربازار بیاوردمورداستقبال انی واقع میشود گرچه به ضررپالایشگاه ایغرب تمام خواهد شد- عربستان برای غرب گزینه اول است زیرا قیمت نفت را غرب تعین میکند  وهمکاری لازم را عربستان ایفا میکند ودوم پول قابل ملاحظه ای دربانک های امریکابه ان نیاز مبرم دارند تزریق میشود وخریداسلحه هم به راحتی انجام میشود وخطری هم برای غرب ندارد- گزینه روسیه که دوم است که همیشه غرب بسیاربااحتیاط باروسیه برخورد کرده است ونمیخاهد دوباره ابر قدرت سابق باشد مسلما درحدی خواهد بود که ارتش وقدرت اقتصادی روسیه بشدت بالانرود ولی روسها میتوانند کارخانجات گرانقیمتی   وکالاهای زیادی را ازغرب بخرند  واز این راه امتیاز طلائی ازغرب بگیرنند ولی غرب همیشه سعی کرده است وابسته به روسیه نشود وامتیاز به روسها ندهد وسوم عراق است که هرچه نفت بفروشد درتوئسعه خوداش که عمده ان از غرب تامین خواهد شدهزینه خواهد کرد واندکی هم بهره نظامی غربی ها میبرند- چین هم عربستان را دراولویت اول دارد زیرا عربستان علاوه بر کالاهای چینی میتواند دربانکها وکارحانجات چین اندکی سرمایه گذاری کند وعمده پولش را به امریکا منتقل سازد-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- هجرت بسوی خداوندمنان الشریف- با بهره بردن ازمقالات استاد نابلوسی- هجرت بسوی خداوند به معنای یافتن وجستجوی کردن خداوند است ایاک نعبد وبدنبال ان کمک وهدایت گرفتن از خداوند است ایاک نستعین- درحقیقت انسان از شیطان وتاریکی واعمال شیطانی با راهنمائی خداوند منان بسوی او میرود که بهترین روش ومتد ان براساس نظر استاد مراسم حج است-انسان یتابه سمت خداوند منان وجل وجلاله الشریف نرود گمشده است دزدی شده توسط شیطان است در راه غلط گام میزند وباز بقول استاد انسان گیاهی است که سرش رابهسمت زمین بر گرداندن وانسان بدون محافظ وراهنمای مناسب ودقیقی استئکه درراه درست اورا هدایت کند وحفاظت وحمایت کند-در شهادتین الله شریکی ندارد وتنها است پس راهنمای اصلی تنها خداوند است ومیابیست ربوبیت تنها خداوندجل وجلاله الشریف را پذیرفت واین امر لا محالهصحیح است وهرکس انرا تکذیب این مسئله را نمیتواند حل کند- شهادت به رسول معزز وعظیم ااشان اسلام صلواته الله علیه واله والسلم همانطور که از لقب ایشان مشخص است تنها پیام اورایشان هستندگرچه بزرگترین وپر عظمت ترین مخلوق الهی هستند- ئسید السادات هستند وما عظمت ایشان مداوم تا زمانی که چشمان میبنید وگوش مان میشوندتکرار میکنیم- ایشان برای همه طبقات مردمان عالم وتمام اصحاب   تمام نژآدها ویاوران ایشاناین اقائی ورهبری را دارا هستند لامحاله تا روز قیامت در هجرت اول دعای ما مطالب کلی هدایت از شخص خداوند منان است وبعد از خداوند منان میخواهیم بهترین عبدهای خوداش برای درک حقایق ورسیدن وایصال به مطلوب برای ما بفرستند که مارا از اوهام وتاریکی ها به نور بخصوص ان معرفت مشعشع وعظیم ومنور الهی از طریق انان که دارای درجات ورتبه های مختلف هدایت بفرمائید( از حضرت حمزه سید ال شهدا کهجزاوین افراد باب الحواج بودن مددی درمسائل علمی بگیرید- بسیاری از اعراب سخت به ایشان معتقد هستند)که ماراازین سرزمین نیمه تاریک سایه وگل الود بلکه بیاد گفت از گل جهنمی وبدبوبه بهشت خاص الخاص برساند- تتمه الحاقی من دوبارمسئله از حضرت حمزه سیدالشهدا طلب کردم که مطلب اشراقی ایشان بعدا امریکائی حل کردند ودر رادیوی ایران هم مطرح شد ودرمرحله دوم ازایشان خواستم یک حکمت از رهبر عظیم الشان به من بیاموزد برق رفت واب هم روبه کمی گذاشت ومن درحال ظرف شستن بودم ویک اشراق قوی ویک اشراق ضعیف ویک اشاره رادریافت کردم-ادامه ارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درسی ازمقاله- در یاهو مقاله از استاد لوطه( درمقاله از ایشان باضمیر مونث شی بکاررفته است وعجیب خانمهای عرب مداوم ایشان مرد خطاب میکند وبجز یک خانم که فرمودند پتک را بکوب) ایشان جزودکتر مسائل جنسی هستنددر دادگستری امارات!!! وبسیار پست مدرن معلوم نیست کجا درغرب ودرکدام دانشگاه درسی درس خواندن ونکتهای فرمودند اکثر مشکلات خانواده ها درامارلت به وضعیت مثبت ومنفی تخت خواب برمیگردد که به نظر میرسد به قیافه اشان نمیاید؟؟؟!!!!!)ادامه میدهد درحالیکه ایشان یک استاد تعلیمات دینی متعصب هست- ایشان خانم ها به تفریحات جنسی حلال دعوت میکند دوتا دلیلمهم میاورند اولین اش قران ودوم رقابت زنان پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درسابق زمان رژیم منحوس کم کم متوجه شدند مسائل مذهبی مسئله ساز است ودرس تعلیمات دینی راباب کردند واولین کتاب مطالبی نداشت ویک مطلب شرح وبحث بسیار ساده میداد ازجمله درس ها یک مقاله ساده درباره امام موسی بن جعفر علیه السلام با عکسی بزرگ از بارگاه ایشان بنده خدائی قبول تدریس کرده بود وسر جلسه چهارسئوال پنج نمرهای داده بود ازجمله گفته بود درس امام موسی بن جعفرعلیه السلام کامل بنویس پنج نمره- یک شاکرد دستاش بالامیبرد ومیگوید اقا با ترسیم شکل ویابدون ترسیم شکل ایشان میفرمایند اضافه کنید باترسیم شکل ده نمره=ایشان که در سرکار خوب کفن پوش هستندمعتقد هستند جامعه  عرب بشدت خجالتی شدند؟؟؟!!! ودرک غلط نسبت به مسائل سکسی پیدا کردند وفقط سکس رابرای بچه میخواهند درحالیکه ایشان به همان درجه صراحت درباره سکس صحبت کرده است بیان میکنند- بنده پینهاد میدهیم از تلوویزون شروع بفرمائید بفهمی ونفهمی کانال هارا شل کنید ایشان فرموده است هرنوع سکس از مجرای غیر طبیعی حرام است ولی ازناف به پائین هرکاری ازاد است –اوکی- وایشان معتقد هستندکتابی بیادنوشته شود که این موضوع به بحث کشیده ویک چالش طلبگی تمام عیار را به چاپ برسانند تا اغاز رفع این مشکل شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پورفسورفیلدمارشال بیزنس مستر ":واو:" اقتصادایران ریه اش انژین صدری- رگ وقلب پیه علیه السلام شصت پا نقرس- امار باازر طلافروش- تبلیغاتی دادند ناخالص ملی 900 میلیارد دلار؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!- همان اقایان زنگ زدن بازاررامتوجه شودید همه اش هو است نصف جنگل کانادا خریدند کاغذ کم نیاورنند بعد بازار عرض دیدند ان وضع شد الان کردند اشتباه کردیم 700 ملیارد دلار شد باز بچه بازار ارز زنگ زدن زود قضاوت کنید بگذارید حداقل یک شبانه روز بگذردخلاصه یک راند اپ کردیم به تمام کامپیتور ها جهانی علمی وصل شدیم- ترانس پرنسی کواپ اند راند این- رانداور سرتان دردنیاورم دیکشنری ساختیم رسیدیم به چهار صد میلیارد دلار این راهم جگر فرمودند این را دراصطلاح میگویند- بازار "| کبوتر فروشان" K


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-رویائی درون رویائی-مداوم صورت حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دررویای خودم بوسه میزنم- بخود میگویم این اسطوره ورمزبه خود امدم من است-این ایه هویت من است- کسی هرگز اشتباه نمیکندکه ازمن اگر گرفته شود امیدهم پرواز میکند-مارابه روزگارمیبرد که امیدبخشش مضاعف بود-روزوشب درعیان ودر اخفا- کسی بداند یانداد-پر ده استارتی بود-ایااندکی نمانده انچه برای مانده میتوان گفت یک رویا درویا است-هرگاه موج به ساحل میاید- صدای غرشی میاید به موج مینگرم ایا جای پائی باخود میاورد- ایا بوی عطری به شن میبخشد میخزم در درون شنها همچنان اشک میشورد این دانه های طلائی را- باخود بلند میگویم ای خدا من چیزی رابدست نیاوردم- قدرت رفتن هم ندارم من-اه خدا قدرت حفظ خویش راهم نتوانم- انچه ازمن میتوان دیدن- یک رویا است که در درون یک رویاست


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99