سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جهالت امویان وریشه های ان-بخش هشتم- پیامبراکرم صلواتهاله علیه واله والسلم- -تمام قد درمقابل حضرت حلیمه سعدیه رحمت الله علیها ایستادند واز ایشان دلجوئی کردندوسیصد گوسفند به ایشان بخشیدند وبه ایشان گفتند به محل خود باز گردد وافراد گوسفندان شمارا به قیبله ات خواهنداورد وسپس فراوان گریه کردند ورقت قلب عجیبی رانشان دادن که اصحاب رابه تعجب انداختند وگفتند حضرت چنین رقتی ازشما تا امروز ندیده بودیم وایشان فرمودند که ایشان درحق من بسیار زحمت کشیده بود وبرای حضرت ام ایمن رحمت الله علیها که ایشان هم زمان کودکی ایشان که کنیز ابولهب بود به حضرت بخشید ازحضرت صلواته الله علیه واله والسلم پرستاری کرد ومعجزات فراوان هم دید وانرا هم برای زن ابولهب بیان کردچنین کردند-ولی عجیب است که ازاین دوبزرگوار هیچگونه روایاتی نقل نمیشود- وطبیعی است که از این بزرگواران نقل حدیث شود واین بایکوت همچنان تا امروز ادامه دارد- ولی جناب معاویه بعدا خود را خال پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم معرفی کرد- خال به معنای دائی فرزندان حضرت رسول اکرم صلواتهالله علیه و واله والسلم است زیرا برادرحضرت ام حبیبه علیها السلام بوده است درحالیکه حضرت صلواته علیه واله والسلم فرزندانی از ایشان نداشتندوحتی رسول اکرم صلواتهالله علیه والسلم یکبارنفرمودند ایشان برادر خانم من هست- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند از دو نفر یکی حضرت سلمان رحمت الله علیه وجناب ابوذر علیه السلام استفاده علمی کنید ولی مردم مداوم به نزدعلی علیه السلام مراجعه میکردند ومیگفتند ما شنیدهایم که شما علومی را پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم یاد گرفته ایدمسائل مارراحل کنید وایشان میفرمودند که به نزدحضرت صلواته الله علیه واله والسلم بروید به نزد حضرت سلام اله علیه واله والسلم رفتند واز حضرت علی علیه السلام شکایت کردند که ما فرصت نداریم خدمت شمابرسیم وسرشماهم شلوغ است دستوربدهید حضرت علی علیه السلام- پاسخ سئوالات مارا بدهند حضرت سلام اله علیه واله والسلم علی علیهالسلام خواستند ودستوردادندکه جواب مسائل مردم رابدهند معلوم بود که حضرت ازیک فصاحت وبلاغت وتیز هوشی وعلوم بالائی برخورداربود که اعراب بدنبال ان بودند درمنبعی خواندم درخیابان دونفر از حضرت علی علیه السلام سئوال کردن -یک اقازاده امد وپرسید سئوال شما تمام شد گفتن بله تمام شد حضرت راکنارکشید وشروع به چابلوسی فراوانی کرد یکی ازان دونفر به دیگری گفت دارد چابلوسی میکند که پایه روابط اش راباایشان پس از رحلت پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله محکم کند تا پست بگیرد وهیچ کس جز علی علیه السلامرا جانشین رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمیدانستند حتی معاویه با عمروبن عاص خواست شرط ببندکه علی علیه السلام جانشین حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است عمروبن عاص باعصبانیت گفت اینکه شرطبندی نمیخواهد این امری مسلم است- ولی عجیب است که پس از رحلت افرادی که باهوش بودند وجریانات رابهتر حتی ازخیلی ها میفهمیدند وادعائی نداشتند چنان حریصانه ووقیحانه بدنبال پست ومقام وجانشینی رفتند که غیرقابل تصور هست- وبزرکترین فتنه راایجاد کردندکه فرهیختگان اهل تسنن هم به انحراف انان اذعان دارند ولی کسی جرئت مخالفت ندارد وخود را مرد این میدان نمیدانند- اعراب وحتی تمدنهای باستان در زمان بعثت از یک صریح الهجه بودند برخوداربودند وتا افراد اقدام فیزیکی نمیکردند کسی باانها کاری نداشت تاسه سال اخر خلیفه دوم وضع چنین بود بعنوان مثال فیروزان مداوم برعلیه خلیفه دوم ناسزا میگفت وازحضرتعلی علیه السلام دفاع میکرد ورجز میخواند وکسی معترض ایشان نمیشدسه سال قبل ازکشتن خلیفه دوم زمزمه انکه بایدحضرت علی علیه السلام به حکومت برسد مطرح شد- جناب خلیفه سخت عصبانی شدند وگفتند چناچه کسی –فردی رابرای حکومت برمن تحمیل کند گردن میزنم واین اولین بار بود مردم عصبانی شدند ولی محبوبیت خلیفه باعث شد که مصلحت درسکوت باشد – پرداخت زکات اجباری نیست وجناب خلیفه اول خالدبن ولید برای گرفتن زکات فرستاد که انس بن مالک از پرداخت ان خودداری کرد وگفت من از پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم شنیدیم که خلیفه بعدی حضرت علی علیه السلام است واگرقرارباشدزکات بدهم انرابه علی علیه السلام خواهم داد وخالد ایشان راگشت- ابوسفیان بسیار اندک زکات میداد وهمجنین طرفدارا ایشان ازجمله عبدالرحمن بن عوف که درمدینه بود بطوریکه افراد مدینه مجبور به مهاجرت بودند وترس وجود داشت مدینه ازبزرگان اسلام ودانشمندان اسلام خالی شود ولذا خلیفه فردی به مکه ارسال کرد وابوسفیان بلافاصله ایشان را نپذیرفت تا نمایده خلیفه را کوچک کند وسپس ایشان را پذیرفت وبااعتراض گفت چراخودخلیفه نیامد که ایشان راهم کوچک کند وگفت خطری مدینه تهدید نمیکند زیرا مرز مدینه یک سرش فلسطین است که مردمانی ارام هستندویک سرش ایران است که انهاهم افرادی ارام هستند وبرای کارهم میتوان به انجاها رفت دلیل ندارد درمدینه باشند- یکجواب سربالاداد- قبلا عربی از شام امد وبه خلیفه گفت که معاویه فلان وبیسار میکند- خلیفه که بسیار صریح الهجه بود وجسور گفت اگرکارخوب میکند به بهشت میرود واگر کار بد میکند به جهنم میرود عرب بسیار تعجب کرد وگفت خلیفه جواب شما همین است وخلیفه به اوبراق شد واورفت- وهمه میدانستندخل بده تا حال انها سرجایش بیاورد- ایشان به رگ غیرت اش برخورد ویک سخنرانی شدید وغلیظ کرد وباز ازگردن زدن حرف به میان اورد- عبدالرحمن بن عوف خطررا احساس کرد وبراساس بعضی منابع به عراق رفت زیرا بسیاری از فامیل وافرادی که

کارگاه اسیاب سازی ایشان کار میکردند طرفدار سر سخت خلیفه بودند- تا یک فرد پهلوان با-شم پلیسی را باخودبه مدینه اورد تاجانش رانجات دهد درانجا گفتند بهترین فرد شخص ایرانی است که به ا یشان لقب ابو لولو داد وبااهداف اینده اش بسیار مناسب بود انتخاب کرد وبه مدینه باز گشت- که چناچه واقعا خلیفه این قصد رابخواهد عملی کند- ایشان راترورکند- وخلیفه توسط افراد فامیل زیر کنترول داشت وزمانی که فهمیدخلیفه مصمم است وزمان اقدام هم نزدیک است نقشه خوداش راعملی کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای": یورام عبدالله ویلر" که یک فرد امریکائی هستند ومسلمان شیعه شدند ومقلاتی در  سایت "| پرس تی وی"| ایران مینویسند- درمقاله ای با عنوان "| عدم ظرفیت مذهبی به سبک امریکائی-": ایشان مینویسد که گنگره حق ندارد ایجاد کند ویا تعین کند ویا کمک به سازمان های ان بکند وحق توقف وتعطیل کردن ویا نامناسب تشخیص دادن ومانند انرا ندارد( حال سئوال این است که درباره اسلام وبخصوص شیعه علنا دارد اقدامات منفی میکند وهرکس به این کار اقدام میکنید ایران باید 45000 یورو ایشان راجریمه کند ولولفظی باشد وهرچه اقدامات بیشتر شود جریمه مضاعف شود) وهرکس در امریکا میتواند درخواست تغیر قوانین اساسی را بدهد (ومیابیست ایران دراولین اقدام قانون حمایت از اسلام را مطرح کند وهرکس مخالفت کرد 45000 یور جریمه شود) درحالیکه ایشان میفرماید هرکس  به قوانین اسلام کند گویا مقصر است وباید جریمه شود و0( باید اضافه کنم هرکس سعی کند بین ایران وکشورهای دیگر بجز اسرائیل ایجاد دشمنی کند ویا روابط را دچار مشکلات وتریثک سازد باید45000 یور جریمه شود)-مکداوم باید کتابهای زیادی نوشته شود که اولا اسلاتم عزیز شناخته شود ودوم تحمل امریکائی هانسبت به اسلام زیادتر گردد ودست عوامل مخالف اسلام درغرب باز واهداف انها روشن شود- کمترین اطلاعات راجع به اسلام بخصوص شیعه هست- مسلمانها برای نماز خودشان نیازمند محل مناسب هستند وشرکتها باید این جایگاه تهیه کنند وهرشرکتی تهیه نکرده است باید روابط بازرگانی باان شرکت توسط کشورهای قدغن شود وهرکشوراسلامی به این قانون عمل نکرد هم توبیخ شود وهم جریمه سختی بدهد- ایشان درحالیکه کامییوتر راچک میکرده است قران حفظ میکرده است وچون سنشان زیاد بو.ده است کمی بلند صحبت میکرده است وهم کار ایشان به ریس شکایت میکند  وجناب ریس درخواست میکند درضمن کار ایشان قران حفظ نکند وایشان میپذیرند وچناچه حفظ قران مجید مشکلی ایجاد نکند این حق رابیاد داشته باشند که به این کار پر ثواب نایل شوند وبرای همکاران خود در شرایط مقتضی معانی انرا توضیح دهند که بسیار هم مورد درخواست است-نکته ایکه فرمودند وپس استماع مطالبی درباره اسلام اقایان میفرمایند ما سکولار ویا مذهبی محافظه کار هستیم وبقول ایشان میخ اهنین نرود درسنگ-در قانون اساسی امریکا چند نکات بسیار مشهور بوده است ازجمله تاکیدشدید برازادیمذهب وعمل به ان وداشت ظرفیت بسیار بالا درباره مذهب وداشت روح همکاری وحتی تحقیق کردن که امروزه درست برعکس انعمل میشود این حقایق بایددرکشورهای دررسانه وکتب اموزش ودانشگاهی مطرح وتوضیح داده شود- انسان طبیعی براساس نرخ روز کار میکند ولی زمان به نفع چنین اقداماتی نیست وان فروتنی سابق جای خودرا به یک تکبر بی جهت داده است حتی زمان خواندن یک فرد درجائی که بچه کمتر از سیزده سال عبور کند صلاح نیست؟؟!! حال برای انکه این تاثیر  رابرطرف کند مداوم حالت جنگی بخود میگرد واخیرا برا ی کوبیدن ایر ان پنتاگون ( مرکز فرماندهی نظامی امریکا) اقدام به ساخت قویترین بمب کوه شکاف کرده است-  اول شهریورکه جنگ شروع شد قبل ازانکه حمله هوائی شروع شود من درساختمان اموزش عشایری درشیراز بودم وبایک فرهنگی عشایری انقلابی درحال صحبت بودیمکه ایشان این نظر راداشتکه بچه ها را ازلحاظ هوشی واستعداد طبقه بندی کنیم وکلاس های مختلف ایجاد کنیم- ناگهان چند هواپیما جنگی به سرعت از بالای سرما ردشدند ایشان متعجب شد وازمن پرسید نظر شما چیست ومن نظری نداشتم وایشان گفت اتفاقی افتاده است وبعد رادیواعلام کرد  وقبلا ایشانتوجه شدیدی به یادگیری داشت- سه مابعد ایشان رابالباس رزمی درخیابان زند دیدم وایشان فرمودند من سه ماه است درعشایر تبیلغ رفتن به جنگ میکنم تا امروز فقط چهل ثبت نام کردند وصلاح است بیشتر به پروش توجه کنیم نظرمن این بودحق باانها است برای انکه ما فقط ارتشرا بعنوان نیرو میشناختیم وارتش هیچگونه فراخوانی نداده بود- وابادان در سهمیه فارس بود ششماه بعد یک فردانقلابی شیرازی که مبارزات سختیکرده بود وجزو گروه ماهم نبود بالباس رزم باز درخیابان زندملاقات کردم که از ابدان برگشته بود من راشناخت وپیش من امد وجر یان گفت که من ابادان رفتم ریس من یک د انش اموزسال دوم بوده است وپس از پرسیدن سئوالات ایشان فرمودند که شما ازمن بیشتراطلاعاتی دارید شما فرمانده گروه من میشوید ومن تدارک چی ماهری هستم ولیشان گفت که ماتازه فهمیدیم که بایدکانال بزنیم؟؟!! وکانالیرا به من نشان داد وگفت با خاک کانال که بیرون ریخته میشود عراقی ه9امتوجه نشود وبا کیسه نایلون کوچکی ارام به بیرون بیاندازیذ وپس بازرسی دقیق مرز عراق ویابخودبیرون بیاورید و ایشان جاهائی درعراق نشان داد که ازانجا ار-پی-چی موشگ – خمپاره وکمی عقب تر توپخانه وگاهی هم تانک درحرکت میکند ویک کلاش ویک چراغ قوه ویک دوربین وبیلجه که شما مداوم خوابیده کانال را گسترش بده وکار مداوم همین بود درهمین زمان یک ماشین از شیراز امد که پرازباربود ویک جوان شیرازی همراه این ماشین امد ایشان شب که شد به من گفت فلانی بروم یک جبعبه بیسکویت بیاورم ومن گفتم بروبیاور وایشان یک جعبه بزرگ باخوداوردوسط راه متوجه خش خش میشود چراغ قوه روشن میکند میبیندیک مار است همجا میایستد وناگهان یک خمپاره نزدیک ایشان به زمین میخوردوباهمان ماشین بر میگردد وهیچ گونه وسایل موردنیاز وجودندارد ولی عجیب است پس ازشهادت ایشان ده نفر امدند ولی باید کاری کرد وبدین منوال نمیشود- گذشت نیمی ازافرادمال ارتش بودند ودربین جاسوسانی بود اولا حمل مهمات بهنحوی بودکه هیچکس عقل اش نمیرسیدونرسیده است وهیچکس درک نمیکرد طراح جنگ کیست به عقل جن نمیرسد وجاسوسان به محض انکه تشخیص داده میشد تیراندازی عراق براساس جاسوسی کمتر یک روز به دام میافتاد وهیچگاه مرکز مهمات تشخیص داده نشد درحالیکه عبور جاسوسان عراقی به ایران راحت تربوودتا جاسوسان ما به عراق ولی درطول جنگ ورق برگشت- حال با مریکا درمحله اول مساوی خواهیم بود ضرباتی میزند که ما تشخیص نمیدهیم وماهم ظرباتیمیزنیم که ایشان تشخیص نمیدهدا والحمدالالله وسایلهائی است که درطول جنگ انها یادمیگرنندچگونه باانهابایدکارکرد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- باکمال تاسف وتاثر خبر رحلت جانسوز حضرت ایتالله مجاهدسید هاشم دستغیب رحمت الله علیه شنیدیم وبرای ان بزگوار طلب عالترین مقامات از حضرت وحضرت علی اکبر علیه السلام دارم درمقام عظمت ایشان همین بس هرگاه ارباب رجوع به نزد ایشان میامد تمام قد میاتستادند- من ظهرها اگر نماز در حوزه نمیخواندم سعیمیکردم پشت سر ایشان درمسجد عتیق بخوانم وتمام خستگی من بر طرف میشد وبلافاصله پس از نماز یک اشکال فقهی سئول میکردم وایضشان گاهی باکمی عصباینت میفرمودند امروز کمی خسته هستم وحوصله ندارم جواب طولانی وگاهی باکمی خشم پاسخ میدادند ویکدفعه ایشان کمی خشمگین بودند صورت برگشت من چهره نورانی زنده تر ازمان حیات حضرت علی اکبر درچهره ایشان دیدم لباس سفید وعمامه سفیید وچشم بین زاغ وسبز وکمی زلف بیرون پر حیات محوچهره بودن وصحبت ایشان خیلی زیبا ازدهان حضرت دستغیب گوش میکردم بافصاحت وبلاغت- وامروز یک فال ازجناب حافظ رزحمت اله علیه زدم—چرانه درپی عزم دیار خود باشم- چرانه خاک سر کوی یار خود باشم- غم غریبی وغربت چو بر نمیتابم- بشهرخود روم وشهریار خود باشم- ز محرمان سرا پرده وصال شوم- زبندگان خداوندگار خود باشم- چو کار عمر نه پیداست باری ان اولی- که روز واقعه پیش نگار خود باشم- زدست بخت گران – خواب وکار بیسامان- گرم بودگله زار دارخود باشم- همیشه پیشه من عاشقی رندی بود- دگربکوشم ومشغول کار خود باشم- بودکه لطف ازل رهنمون شودحافظ- وگرنه تابابد شرمسار خود باشم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-نامهاس سرگشاده برای خانم "|انگ سان-سو- کی( اسم جد واسم پدر واسم مادر)-سعی وکوشش شما برای رساندن جامعه شما به دمکراسی بسیار قابل ارزش است برمه نیازی به جهت گیری ایدلوژی غربی ندارد که امروز تبدیل به یک گرگ کرسنه شده است که سیاست ر کبری بر ایدلوژی نحیف و بی رمق  انسانی غرب چنبره زده است انچه راهبان بودائی برمه میگویند که انسان بالاترین ارزش هستی است وتا مرز خدا گونه میتواند پیش رود- اگرچه برمه از ابعادی عقب افتاده است وازادی را محدود کرده است ومتاسفنه نتوانسته است به بعضی نیازهای جامعه پاسخدهد؟؟!! ولی جلوی سیل بینان کن فساداخلاقی راغرب را گرفته است ودست مافیا وچپاول غرب راکه هدف عمده انان در ارتباط کشورها است کوتاه کرده است یرمه بارها نشان داده است از استعداد بسیار برجستهای برخورددار است ویکی ازکهن ترین سرزمین حهان است که نمونه انسان قدیمی سالم درانجا پیداشده است هدف امریکا بدست اوردن گاز وچوب های گرانقیمت انجا است وغرب بدن ایجاداخلاق فاسد نمیتواند پیش برودوبلافاصله یک طاغوت  حاکم میکند وانرا تا دندان مسلح میسازد وجریان ایران وافریقا جنوبی دوباره تکرار میشود- درافریاق جنوبی کوجکترین شهر سازی برای سیهپوستان کرد زندگانی اسف بارانها جناب اسقف توت درسخنرانی قبول نوبل به خوبی شرح داده است که چه جناییتهادی میکردند وحتی خانه های پلاستیکی انها را درهم میکوبیدند وشوهران انهاباید درجائی دوری باشند سازمان "| ا- ان ا-سی:" نهضت ازادی سیاهپوست که یک نهضا ضد خشونت بود وکم کم دربین سیاهپوستان طرفدار پیدا کرد دراولین روز دریک مدرسه ابتدائی دانش اموزان ساعتی را تعطیل کردند تا حمایت خودرا ازانهانشان دهند پلیس مدرسه محاصره کردوانها را وادار کردبه سرکلاس بروند ششنفر ازجمله یک دانش اموز شش سال فرار کردند پیلیس انها را کردکه انهارا بکشد ویکدانش امور شش سالرا کشت- چیزی نگذشت شورشیان "|گرگان گرسنه"| درمقابل گرگان گرسنه بوجود امد ویک مادر انگلیسی که بدنبال پیدا کردن یک خدمتکار بود ماشین متوقف کردند وجلوی چشمان مادربچه را باسنگ گشتند وماین را درب وداغون کردند وبه اوگفتند برو کلسیاسفید پوست کاری کرد وجناب توتو درمجمع کلیساهای سیاه پوست برای حل مسئله جمع شدند که شایدنامهای امد که نهضت را مسلح کنید وگرنه نوکر امپیرالیسم هستید سران حزب زیر بارنرفتند ولی این اسلحه بود که پلیس وارتش رابه مرز دیوانگی کشاند وپس از سی ودوسال پیروز شدند این درسی برای خانم سوکی میباشدمن توصیه میکنتم که ازغرب فقط شخصیتهای خاصی را مورد توجه قرار دهند وبهترین الگو متلعق به ایران عزیز است نه به خاطر انکه من  یک ایرانی هستم بلکه دلائل زیادی وجود دارد که بهترین است وتجربه تا امروز انرا تائید میکنم با امید به موفقیت بیشتر شما وکشور برمه ولی ارتشیان که امروزه شایع است یکی از شش رهبر ان تا حدودی با ازادی موافقت کرده است باید هوشیار باشد تمدنی را باید پایه ریزی کرد که بتوان به رخ غرب کشید وانها را ازاین منجلاب نجات داد نه انکه یک تمیدن کم رنک وبی رمقی راعرصه کرد به امید روزی برمه مانند الماس درجهان بدرخشد وباعث افتخار شرق وجهان گردد- انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-لطیفه- امریکائی ها خیلی به پیشرفت های خودشان ایمان دارند وانهار اهمیشه باجوک بامزه تعریف میکنند- به یک امریکائی گفتند یک جوک بگو – گفت – ده دلاری میخواهید ویا بیست دلاری- کشیشی به خداوند گفت- خدایا ازجوکهای بسیارکوچلوی من درباره شما بگذر ومنهم از جوک های بسیار بزرگ شما درباره خودم میگذرم- بهترین جوک ها را دونفر که باهم دعوا کردند بیان میکنند-جوک خوب جوکی نیست که فرد راتحقیر کند –بلکه اورا سرحال بیاورد- بحرانهای امروز جوکهای فردا است- من هیچگاه از جوکهائی که درباره افراد لال موبورها میگویند ناراحت نمیشوم- زیرا من میدانم که لال نیستم وهمچنین میدانم موبور نیستم- هروقت که میگویند ثروتمندان سعی میکنند باهم تشریک مساعی کنند فقرا میخندند—هروقت خانم ها میگویندمن از فردا یک خانم تمام عیار میشوند مجسمه سربازان گمنام برای انها جوک میسازنند که اسلحه طبیعی واولی شماان است که باخواهرنتان خواهری کنید- سعی کنید برای سیاست مداران یک دفترچه جوک بفرستید که بخندند- جوکهای مستهجن برای ان نیست که بخندید بلکه برای انست که بله بگوئید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند – علم اگر درچین باشد برو.ید وانرا بدست داورید- بقول خارجی هدف کوتاه مدت- برا ی مبتدی – وبرای حرفهای-ها دراینده اگر علم درثریاباشد گروهی ازمومنان به ان دست پیدا میکنند که بیشترایرانی هستند- درتجربیات تاریخی بخوبی مشخص شده است هزینه کردن برای علم درپائین ترحدخوداش بوده  است -ولی دربیان زیادبحث وتبلیغات میشود – وعامل اجباری بزرگترین موتور برای حرکت بوده است- که امروزه چشم وهم چشمی یک عامل دیگر هم شده است- زیرا بسیار سودمند است- وغالبا توجه به علم درحوزه مادی واقتصادی بوده است- امروزه هم دنیا تا حدودی به درک وفهم این حدیث نائل شده است- استاد دردانشگاه لندن تصور میکنم دربخش عدسی ولنز کار میکرد مطلع میشود در سوئیس یک فرد که عدسی تراش بوده است وازریاضیات قوی برخوردار بوده است درحال تحقیق شخصی بوده است به یکسری نتایج وفرمول رسیده است- از طریق دانشگاهی با سوئیس مکاتبه میشود میگویند قابل توجه نیست ایشان دغدده داشته درس وتحقیق را رها میکند که برود و تحقیق کند- دانشگاه به ایشان میگوید که سویس که بچه نیست اگر چیزی بود میگفتند وایشان جواب میدهد من محقق هستم- ومیرود مدتها با ایشان کارمیکند وبه این نجه میرسد که فرمول غلط الست ومدتها کارمیکند که انرا اصلاح کند ونمیشود وبر میگردد بعدا نتایجی گرفته میشود لذا استادمیفرمودند فردی کهرفته سرچشمه رود نیل راکشف کند تنها یکموضوع راکشف نکرده دها موضوع کشف کرده است ازجمله درختان وپرندگان وبسیاری نکات دیگر توسط تحقیقات ایشان کشف شد- از قول دانشمندان انگلیسی بخصوص راسل گفته شده است دراینده دوربشر اول ازگردوغبار اسمانها استفاده خواهد کرد وسپس ازخاک نپتون- همانطور رفتن به ماه برای انسان عصر حجر غیر ممکن وعجیب است واین سفر هم برای ما عجیب است درحالی که سوخت دراسمان فراوان است وبیشتر دانشمندا معتقدهستند که میتوان باسرعت یک ملیون درثانیه بیشتر حرکت کرد وایشان به ده ملیون کیلومترمعتقد بوده است- ولی متاسفانه اشتراک علم بسیار ضعیف است- وایدلوژی حاکم بر علم هستند- یک استادانگلیسی در دانشگاه شیراز که زبان درس میدادمدتی برگه های امتحانیرا  نداد-پدرم دراین موردجویا شد- فرمودند مداد تراش انگلیسی من کند شده است وبدنبال پیدا کردن یک مدادتراش انگلیس هستم وغالبا انگلیسی ها که به المان ویاخارج میرونند اصرار دارند ازجنس انگلیس استفاده کنند ودلیل انه این است که ما المان را کمک کردیم وغول شد حالا بیائیم خودمان راضعیف کنیم؟؟!!- کلمه پردیس به معنای بهشت در انگلیسی میشود"| پرادایز:" .واین کلمه یک کلمه اوستائ است که انزمان درک بشری ضعیف بوده است بهشت رادنیائی وبسیار باغ کوچکی درنظر گرفته میشده است وکلمه :"هیون:" یک کلمه انجیلی است که بهشت به اندازه اسمانها است- دانشگاه هارواد یک ساختمانی راساخت که واقعا کاربرد چی باشد دقیقا نمیدانم درانگلستان ازمنهای بینهایت وتا بعلاوه بینهایت نظردادند که تاحدودی زیبابود وباغ مانند واسم انرا پراداز گذاشت – دردانشگاه لندن  هم مطرح شده بوده است که یک همه چیزی داشته باشند بخصوص با شوروی درارتباط بودند؟؟!!سر اسم بحث شد گفتند اگر قرار ساخته شود باید"|هیون"| باشد وباید مسمی باا سم مطابقت کند ماکه به  دنبال شیک بودن نیستم

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقایان بحرین- شمادقیقا راه معاویه ویزید علیهما لعنتالله میروید ونه هوش معاویه دارید ونه جسارت یزید وطرفش ما هم بخوبی خواستهای امام حسین علیه السلام رامیشناسد از اهداف اش بخوبی اگاه هست وبدانید قانون الهی این است که کف برود واب بماند- اگر وهابیت قدرت داشت افغانستان راازدست نمیداد وبه این روز نمیافتاد واینهمه جنایت نمیکرد- حکومت بدون محبوبیت نشانه عدم پذیرش است وسرانجام سقوط خواهد کرد چناچه باطل باشد برنفرت بر او مداوم اضافه میشود وچناچه حق باشد مداوم منور میشود- خلیفه دوم علت محبویت اش –تاسی به اسلام نبود بلکه تاسی به احکام جاهلی بود- دواصل هم بیشترنداشت یکی انکه همه قابل درایمان وعلم مساوی هستند دوم –صحابی پیش ایشان امد .گفت خلیفه منزلو. وضع من راخوب وارسی کن وفقر منرا ببین ومیزان بیت المال من کفاف زندگانی منرانمی کنندایشان فرمودند امروزه سیاست اجازه نمیدهد سال دیگربیا وسال دیگر پول قابل ملاحظه به ایشان داد-در دنیا کسی ابرقدرت میشود اول پول داشته باشد و

سپس زور ولی هرد و دراه حق نباشند کف هستند- تارعنکبوت هستند- امید است تازیاددیرنشدهاست به خود بیائید وراه را پیدا کنید راهی هم در دنیا به شماعزت دهد وهم دراخرت-انشائالله


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99