سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اعجاز قران-امروزه درجهان شرکتها که میبایست بهترین رابطه با مشتریرا پیدا کنند همیشه نمونه خوبی از ارتباط انسان باانسان باید بیایند وکشف کنند ورضایت مشتری هم همیشه مدنظر بوده است-دیدگاه به انسان ازدونوع میباشد یااز بیرون به انسان نگریسته میشود ویاازدرون به انسان نگریسته میشود دومی ان بیسارکار مشکلی هست بیشتر فیلم هام

که ادعا میکنند که از درون وهمزاد پنداری  بقا انسان را دارا هستند خوب  که دقت کنیم متوجه میشویم ازبیرون است وشاید برای نویسنده ویا کارگردان توانسته است انرا برای خوددرونی کند- قران که بیانگر ایدلوژی ا سلامی است بادومسئله مهم ربرواست اولا ایدولوژی هم موردتوجه خداوند باشد وهم رضایت انسانها راه به نحو احسن جذب کنند که کاری بسیار مشکل است وغرب باتمام توان خود ودراین موضوع هم که بسیار زیاد هم کارکرده است وبیش از بیستهزار جلد درچندین سال قبل تدوین کرده استکه انهم فقط به زبان انگلیسی است وبغیر از جزوات وکنفرانس ها وغیره میباشد دراین راه زیادموفق نبوده است امروزه تمام اقلام یک ایدلوژی باید از انرژی استراتژیک بسط یافته پایدار برخوردار باشد ودر زمان گم نشود وسست نگردد ومحبوبیتاش کم نشود قران بخوبی بخصوص توسط پیامبرامرکم صلواته الله علیه واله والسلم وائمه اطهار اجمعین این ایدلوژِی با شناخت درونی انسان همگام میکنند وقران انسان را ازدرون میبیند وانسان قران راهم دردرون حس میکند ومیتواند بخوبی همزاد پنداری کند لذابه ارامش دست پیدا کند وازقران رهنمود بگیرد وچون داروی سریع العمل به سرعت شفا پیدا کند که راه حل دیگر اگرموفقیت نسبی هم پیدا کند یا ناقص هستند ویا شیطانی هستند –شکسپیرین ها معتقد هستند که سیاست که بدنبال قدرت است روزی به چنگ میاید وروزی ازدست میرود وانسانرا در اشک فرومیبرد جز اسلام وقران مسئله تاویل یک مسئله ساده نیست تاویل هفتاد بطن دارد واز انرژی استرتژیک بسط یافته پایدار برخورددار است- وبحری از حکمت ها مطالب عمیق پست سر هر ایه است که انرادر حدیک حوضچه میبینیم که فقط انبیا وائمه اطهار رحمت الله اجمعین به ان عمق دست پیدا میکنند وروزی انشائالله اشکار خواهد شد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نگاهی به تاکتیکهای رسانه های غربی- درباره سوریه-تاکتیک ها کاملا ازقبل مشخص بود که درتحت نظارت وفرماندهی پنتاگون وسیا ووزرات امورخارجه امریکا ویاناتو رسانه ها عمل خواهند کرد وکم کم سعی میکنندد افکار عمومی بشدت استحاله کرده وافکار خودشان راحلول دهند که غالبا درکوتاه مدت تاثیر پذار است ودر درازمدت کاملا تاثیرات  برعکس خواهد شد سوریه بخوبی نشان داده است که در استقامت ید طولانی دارد وهدفاش ازاد کردن حداقل سرزمیبنهای غضب شده است وهمکاری شورشیان باغرب ازلحاظ سیاسی –روانی به نفع سوریه تمام میشود-به تیترهای جدید رسانه های غرب نگاهی بیاندازیم-یک خبر اختصاصی-امریکا ومتحدیدنش درحال جستجو برای پیدا کردن مکانی برای تبعید اسد هستند؟؟ ضربالمثل معروف ":فلانی به ده راه نمیدادند سراغ کدخدارا میگرفت ": تیتر بعدی-خشم سوریه ای ها بر علیه اسد – فرقه وابسته به اسد راسخت ترسنده است تیتر بعدی- شورای امنیت مصر است که اقدام کند- نیروی ها نظامی دوباره نواحی دمشق راباز پس گرفتند- تیتر بعدخشم سوریه ها بر علیه اسد فرقه مسلمان علویوابسته به اسد را ترسانده است وازهرکدام چندیدن نمونه مشایه هم ساختند عنوان انتخابی من عبارت از": نگاه از درون:" اسد یک نبردطولانی مدت را طرح ریزی کرده است- اتفاقا نباید حساسیت نشان داد تا کم کم متوجه شوند که اشتباه بزرگی غرب وطرفداران ایشان کرده است—تصور میکنند که بههمین راحتی است وچناچه واقعا این طور بود پس چرا اسرائیل وغرب اینهمه زمان راازدست دادند ومتحمل چه خسارات زیادی که شدند- بد نیست مقداری تاریخچه علویان در سوریه موردتوجه واقع شود وعلویان همان موقعیت را دارند که برادران ترک درایران دارند اینان اکثریت انان مسیحی بودند ومسلمالن شدند واخرین تحقیقات بیانگران است که اسماعیلیه بودند واهل تسنن بانها نبردی دسخت داشت بطوریکه درکوهستان زندگانی میکردند وراهی به دریا نداشتند ودرفقر بودند وتعلیمات اندکی داشتند وسپس توسط شخصی بناممحمدبن ناصر تعلیمات جدیدی را فرا گرفتند وناصری شدند دوسپس به علوی تغیر نام دادند وعلت انهم علاقه وافری که به حضرت علی علیه السلام داشتند ولی مورخین مذهب ایشان در سوریه بسیار رفرهیخته میدادند وسپس درجنگ جهانی اول وارد ارتش شدند ونقش های زیادیبودند وهمچنان این نقش را درجنگ جهانی دوم وبر علیه عثمانی داشتند وفرانسویان نسبت به انها بسیارحساس بودند وحزب بعث درمیان انها رواج دادند تا حافظ اسد به ریاست ارتش رسید وحزب بعث از سال 1963 رسمیت یافت واقوام مسیحی انان اشعاری سرودند که علویان دوباره به مذهب مسیح علیه السلام باز گردند وامروزه بین ده تا پانزده درصد جمعیت سوریه راتشکیل میدهند- نکته مهم ان است گروه بدونانکه مرحله حرکت ارام وسپس خیزش سیاسی را طی کند دست به اسلحه برده است وتنصور میکند با کشته شدن جمعیت خاص خوداش انقلابی شده وبرافرادانها خواهد افزود ودیگر نمیداند انقلابی شدن باحرف ساده است وبسیار کار مشکلی است وبه این سادگی فردی انقلابی نمیود انهم تا درجه که بخواهد جان خوداش رافدا کند وهنوز به تاکتیک نظامی مسلط نیست – جنگ بسیار پیچیده است وبخصوص مسئله روانی ان بسیار حائز اهمیت است بهترین دلیل عملکرد امریکا درعراق است که امده بود یک جا ایارن وسوریه ولبنان راببلعد وتجزیه کند وبقول اقایان خاورمیانه بزرگ جزشده رابوجود اورد ویا قبل ازان ایران را تجزیه کند- شهر :""شهری است که امروزه مرکز شورشیان است دررا" تاکتیک انها بسیار ساده است در اطراف شهر کمینگاهئی ایجاد میکنند  یک مراکز به ظاهر نظامی برای کنترول ماشین  های عبوری ودست به کشتار میزنند وباامدن یک واحد نیرومند عقب نشینی وفرار میکنند والبته دراوائل ممکن است مردم بانها باشند وفریب بخورنندولی کم کم متوجه شوند فرار کردن کاری بس مشکل خواهد بود وبا تلفات سختی ربروخواهند شد واین تاکتیک ها به افراد بسیار برجسته وباعلم ودانش زیادی محتاج است بخصوص تاکتیک های روسی دراین مورد بسیار غنی است- اخیر ابر اساس نوشته این مقاله سعی انها این است که بمب رابه داخل دمشق اورده است ودر انجا منفجر کنند  کاری که بعثی صدامی درعراق انجام میدادنند ودقیقا غرب میخواهد اانتقام خودرا از سوریه کهبر علیه امریکا درعراق اقدام میکردتلافی کند ومقداری ماراهم به بهانه اتمی شدن تنبیه کندولی نتیجه به نفعذ هردو کشور است ولو تلافتی بسیار پر هزینه است ولی ازلحاظ علوم نظامی بسیار پر ارزش است- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بیا به میکده حافظ که برتوعرضه کنم- هزار صف زدعاهای مستجاب زده-فلک جنیبه کش شاه نصرت الدینست- بیا ببین ملکش دست درگاب زده- خرد که ملهم غیبست بهرکسب شرف- زبام عرش صد بوسه برجناب زده- باتسلیت بر ان شیخ اب زده که روزگاری درزیر ان گنبد طلائی شباب شراب زده فرمودند دل خوش کردهای بر فتوا های ایشان که خود تیبلغ است وتضعیف رهبری وماهم اطاعت امر کردیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نبردعاشورا ورزیشه های ان-بخش نهم-دررهبری امام حسین علیه السلام با رهبری حضرت موسی علیه السلام یک اختلاف فاحشی وجود دارد وان این است که قبلاپیامبر اکرمصلواته الله علیه واله والسلم تمام حقایق راتا انقلاب مهدی علیه السلام بیان کردند وجریان عاشورا توسط خاندان اهلبیت مکرم رسول اکرم سلامالله علیهم اجمعین حتی باجزئیات بیان شده بود وهمه افرادبخصوص یاران امام حسین علیه السلام از کمیت وکیفیت مطلب به خوبی اگاه بودند وازچیزی تعجبی نمیکردند ودرشک وتردید هم نبودند وحتی دشمنانحضرت هم از قضایا به خوبی مطلع بودند وبعد ها دربین مسلمانان مسئله موردبحث واقع شد وجوانان کم کم به حقایق پی بردندکه مورد بحث واقع خواهد شد-در طول تاریخ زمانهائی موجود است- که حقایق روشن میشود ودروغ ونیرنگ ازبین میرود وحق جلوه گرمیشود- ورهبر کسی است میتواند حقایق را روشن کند وباطل رامحوسازد وسرانجام مردمان به سمت حق رهنمون سازد- ونقش دعا یک موردانهم کشف خیر ودرک خیر است(استخاره) وبه اینمعنی که راه درست کدام است- .چیزی مانند انکه انسان درشک وتردید باشد وجود نداردوندانستن راه حق باعث مرگ افراد ومرگ رهبر وسازمان او خواهد شد- بنی امیه بعدا برای انکه حقانیت خود را تثبیت کنند گفتند که پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم این روز را دستوردادند که روزه بگیرید وماچون برنده شدیم پس حق با ما است انچنان که حضرت موسی علیه السلام بر فرعون پیروز شد-مشکل اول وجود سه خلیفه اول است- که حضرت اماحسین علیه السلام پس ازنکه فرمودند به حق عمل نمیشود وهمه انراتائید کردند وسکوت کردند نامی ازسه خلیفه نبردند ومستقیم پس از نبی اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضرت علی علیه السلام را مطرح کردند وخشم های سران جبهه مقابل رابوجود اوردند وپس معاویه وبخصوص یزید مورد سرزنش قراردادند که ازاسلام راترک کردند و(خارجی) هستند این جابود سر وصدا شروع شد وبا گستاخی گفتند که ما راحضرت علی علیه السلام فریب داد ونه تنها حقوق مارانداد بلکه ظلم هم به ما کرد وماایشان راتحمل مردیم پس فزنداو هستید وراه اومیخواهی طی کنید وباتوهمان عمل را میکنیم که باعلی علیه السلام کردیم-ریشه این موضوع بر میگردد به معاویه عبدالرحمن بن عوف سیاست اش این بود که قبیله اول دراسلام متعلق بنی امیه باشد وقبیله دوم بنی هاشم باشد زیرا میدانست قبائل درمسئال قدرت وپول بدست به هرکاری خواهند زد لذا بنی امیه بان وضعی پیش میرود سرانجام تنها میماند وخارج ( روم شرقی) وداخل(قبائل) همان طور باعلی علیه السلم رفتار کردند بااو هم میکردند وتنها متحد واقعی بنی امیه بنی هاشم است وجاذبیت علی علیه السلام بنی هاشم وبسیار افراد دیگر دوربنیهاشم جمع خواهد کردمن جمله بیگانگان در راس انها ایرانیان ونمیتوانست قدرت شیطنت معاویه رادرک کند که ازاین خطرات به راحتی همانطور کارشناسان گفتند توسط پول نسخه خودرابرنسخه علی علیه السلام برتری خواهد داد واین راهمه کارشناسان کاری زشت وناپسند دانستند- استراتژی او این بود که اولا پیامبراکرم صلواتنه الله علیه واله والسلم تا زمان زندگانی اش اسوه بوده است وسپس باید بزرگانی دین را هدایت کنند وعلی علیه السلام تا زمانی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درقید حیات  فردی شایسته بود که اشتباهات بچه گانه هم داشت وپیامبر ارکم صلواته الله علیه واله والسلم از او سوئ استفاده کرد وحق اورانداد ولی پس از رحلت ایشان مداوم اشتباه کرد وچناچه من نبودم مردم از اسلام دور میشدند وحق بزرگان قبائل ندیده گرفت وهمهراازخودراند  ومسائلی دیگرمطرح کرد که این امر کم کم موردتوجه امت واقع شد شانس معاویه دراین بود کهکشورهای مفتوحه شده حاضر بودن که مبالغی حتی چند برابری بعنوان مالیات اسلامی بدهندکه مثلا ساسانیان بر نگردند واین ثروت معاویه هرطور دوست داشت تقسیم میکرد ومداوم وعده میداد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—مقاله "چرا اقای میت –رومنی میخواهد ردیس جمهور شود" از اقای یوجین رابینسون:"- وقتیکه امپراطوری ضربه به پشت کسی ویاچیزی میزند ضربه سختی میزند- جمهوری خواهان تمام سربازان تانفر اخر وارتش خود رااماده نبرد میکنند- حتی اقای –باب دول را-با کمترین امید به پیروزی فرمان فرمان حمله سریع راصادر کردهاند بخصوص شورشیان جناب اقای نهوت گین گریچ که درنهایت زمان حادثه بعلت ضربه که بابیم وامیداست لشگربه پیروزی برسد- مقاله :" زمان برای اقای گین گریج تمام شده است":توسط اقای ریچارد کوهن:"—بعد چه اتفاقی خواهد افتاد باساختن بهترین سنایریوی موردی که حزب با اقای میت رومنی خودرا کنار بکشد کاندیدائی که هسته اصلی پیاماش تا انجا که من میتوانم بگویم به نظر میرسداین بود که من یک تن پول بدست اوردم- ایااین امر برای شما ایجاد مشکل کرده است؟ این مسئله بسیار مشخص ومهم است سازمان بسیار منظم حمله سریع برای حفظ ایالت فلوریدا که شخص اقای رومنی انرا طرح ریزی وبه اجرا دراورد شک وتردیهای زیادی را درباره شخصیت اقای گین گریچ ومیزان اتخاب شدن ایشان را ایجاد کرد تا امروزه به جای انکه اعتقاد واطمینان رای دهندگان برای اقای رومنی باشد که بر اساس امتیازات رئیس جمهور شود- شمارا حزب جمهوری خواه متعجب میسازد که ایا متخصصین برجسته ومنورحزبی این جوان اتش افروز رابهایشان معتقد هستند( تعجبی ندارد هسته کهکشانی اسرائیل تصمیم بران گرفته است)- یک اطلاعیه توسط یک پیر سیاست مدار اقای دولههفته گذشته منتشر شد که چالش بااین موضوع شروع میشد که:" چناچه که کاندیدشدن ایشان محقق شود تاثیران ضربه منفی وناخوش ایندی برروی تمام کاندیدهای جمهوری خواهان در اذهان مردم خواهد گذاشت وهمچنین بر تمام افراد حکومتی وسیاسی فعلی حزب جموریخواه هم همچنین" جناب اقای دوله بشدت ااز ذاقای گین گریچ انتقاد کرد که دیدگاه ایشان نگرش ازبالا وامرانه است در نامه طولانی سیاسی اش قبلاازانکهمخصر ولی زیاد که درباره یک سیاست واقعی قلم فرسائی کرده است:" بهعقیده مناگر ما میخواهیم از لغزش های زمینی جناب اقای اوباما درماه نوامبر خود داری کنیم ما میبایست کاندیدهای ما جنابان اقای رومنی وگین گریچ رافقط بگویئم رای اوردهاند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- پیکان اخر-جناب اقای ژنرال پتروس فرمودند که دریمن گره های طالبانی تشکیل شده است- برای انکه شماخیلی نیوتنی فکر میکردید وسابقه یمن راندارید- جناب معاویه از روز اول گفت بر یمنی هاسخت بگیرید اینها ادام های عجیب وجادوگر هستند- به محض انکه بر متون اسلامی مسلط شوند ما هرکس قبول نخواهند کرد وبه سمت حضرت علی علیه السلام خواهند رفت وجنایات زیادی دریمن کرد وهرچه یمنیها گفتند ما باتوهستیم نپذیرفت وسرانجام اولین ملتی وقوم عربی بعدازشیعیان واصحاب خاص حضرت علی علیه السلام بعنوان خلیفه چهارم پذیرفتند وفتوا ایشان رابرتمام فتواهای دیگران مقدم کردند شما بایدفتون بدهید نه انکه فتون بگیرید هندسه سیاسی شما کم ضلع است شما بایدبگردیدبه تاریخ گذشته نه تاریخ حملات سریع المانی روش هیتلری ترکیب اقتصاددنوین وجامعه شناسی الامی وعرفان اسلامی وعلوم تجربی غربی رابایدانجام دهید- انسان هرلحظه ممکناست میزان جاذبیت مغناطیسی اش تغیر کند- شما بقول ان کاریکاتوریست امریکائی یک پای خودرا قیچی کردهاید ومیگوید بایک پا هم میشود دوید به جناب ملاصدرا نزدیک نشوید که میسوزید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- چراامام رضا علیه السلام مایل نبودند که از مدینه منوره خارج شوند- ائمه اطهار علیهم السلام با قبائل مختلفی تزویج کرده بودند وقبائلی هم درمدینه ایشان را به امامت پذیرفته بودندکه بعدازمدینه عراق بود وبیشتر فتنه های مذهبی شروع ان ازمدینه شروع میشد مانند زیدیه واسماعیلیه – اسماعیلیه زمانی که متوجه شدند درامدهای هنگفت نصیب عباسیان میشود به بهانه انکه اهل تسنن درافریقا فعالیت مذهبی میکنند وماهم باید دراین امر خطیر سهم خودمان را ایفا کنیم به افریقا رفتند ولی هدف اصلی بدست اوردن ثروت وقدرت وحکومت بود وتعداد قابل ملاحظه باقی مانند که بتدریج متوجه اشتباه خودشان شدند وبه امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام واله والسلم پی بردند- اسمعیلیه زمانی که متوجه قضایاشدند ازترس انکه این امر به انجاهم سرایت کند سعی کردباوعده ووعید انها رابه مصر بکشاند وانهاجواب رد دادند وگفتند درجوار امام علیه السلام ارزش یبه مراتب بالاتراز ثروت دارد- دلیل این مسئله این است که عباسیان ویا دیگران هرگز بااسماعیله نجگنیدند ولی ازنها اثاری باقی درمدینه نماند واندکی هم درعراق بودند وانها هم اثاری ازاانها باقی نماند وافرادی ازمدینه دوربودند ومعنای امام رابخوبی نمیفهمیدند وبا امام هم ملاقاتی نداشتند- اینها ممکن بود گول بخورند ازحسن صباح پرسیدند که گویا حضرت اسماعیل علیه السلامکه بحق درمقام دانشمند مرجع بوده است برادری کوچک دارد که نام اش موسی علیهالسلام است ومیگویندامام ایشان است حسن صباح قسم جلاله خورد که انچه به ما رسیده است اناست که حضرت اسماعیل علیه السلام برادرکوچکی دارد که الان به سن هفت سالگی رسیده است وایشان درنزد حضرت اسماعیل علیه السلام – درس الف وبائ یاد میگیردوجامعه اسماعیلیه قبول میکردوبامدن امارضا علیه السلام باطوس کم کم ایرانیان بامقام اشناشدند وچهره اسماعیلی که قبلا تاحدودی قابل قبول بود ازچشم ها افتاد وبه راحتی تو

توسط شیعیان وبرادران سنیباکمک مغول به راحتی استحاله شدند واندکی ازانان به خوزستان رفتند وسپس دوگروهشدند گروهی به یمن وگروهی به افریقارفتند وسپس ازیمن به پاکستان وسرانجام به هند رفتند وهمچنین زیدیه درمدنیه استحاله پیدا کردند ونبودن در مدنیه وعراق که مرکز ایجاد مذاهب انحرافی میکرد خطرناک بود وریشه مذاهب مختلف اهل سنت هم دراین دومرکز شکل گرفت لذا امام علیه السلام بافا صله زیادی دورمیشدند باعث تقویت انان میشد ودرضمن رفت و امد وسیر قاطبعه مسلمانان به مکه ومدینه بود .بدین ترتیب انها ازدیدن امام محروم میشدند لذا ائمه اطهار مایل بودند بیتشر مدینه باشند وانجا راهمچنان پایگاه بزرگ اسلام حفظ کنند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99