سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بودا- حتی کسانیکه شایق مطالعه کتب برجسته ومذهبی مقدس هستند- مردان بدون فکرکه مایل نیستند تن به عمل به ان دستورات بدهندانان درست مانندگاوچران هائی هستند که مردمان را گاو میپندارنندنه یک شریک خوب در یک زندگانی مقدس-اقای الن وات-همانطورکه خاطرات بسیارباارزش وبسیارکم ارزش کمتر به گوش ما میرسد-شاید احتمالا تجارب واحساسات بسیار سترگ وبی معناهم گرفتار باانها تماس وبرخورد میکنیم—اقای ات کین روشی-ترک کردن ورها کردن چیزی به معنای ان نیست که ازدست انان خود راخلاص کنیم بلکه قبول ان است که انها مرده اند ودیگر نیستند- بزرگترین موفقیت ان استکه خود خواهی ازبین برود-بالاترین ثروت- خودشناسی است بزگترین کیفیت حاصل از خدمت به دیگران است بالاترین ادراک مراقبت مداوم از ذهنیت خودمان است- بهترین داروی ر وح خالی کردن ذهن تا انجا که ممکن است- بهترین اعمال غالبا در متد زندگانی دنیا وجود ندارد- بالاترین جادوگری انسان تغیر درنوع لذت ها است-بیشترین ووالاترین بخخشش ان است که از مردم هیچگونه عکسالعملی را نطلبی- بهترین خیرها داشتن قلب سلیم است- بزگترین- والاترین حلم ها فروتنی است-بهترین اثر همیشه با بهترین نتجه همراه نیست- بهترین اشراق برای روان کردن روح به سمت خداوند است بهترین خردمندی درسیما ما مشهود میشود- اتیشا-درنقد مقابل معلم بهترن تعلیمات خوداش را ارائه میدهد-بانکی- قوانین بهتر درک کردن وبهتر رفتار کردن تنها از طریق دوری ازلذتهای موهوم چون شروب صرف کردننیست بلکه از چشمه نیروانا(بهشت- چشمه زمزمه) نوشیدن است- باسوئی


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به ولایت فقیه-بخش-سوم-انتخاب رهبر- هرچه زمان میگذرد- شناخت رهبر وخصوصیات رهبر مشکل تر میشود وضعفهای رهبران گذشته اشکار میشود وخصلت برای رهبران به یک عدد نجومی رسیده است- وامروزه تعدادمشاورین یک رهبریک عدد سری  ورمزی است وتعداد انها درواقعکسی اطلاعاتی ندارد وخوداین مشاورین باز مشاورینی به تعداد ای کهنیاز دارند دارا هستند وجمع بندی ها بسیار علمی واز روشهای بسیار پیچیده بدست میاید درمرحله اول ریسک پیروزی بیاد دربهترین شایط باشد=-غالبا به این ریسک نمیرسند ومداوم ریسک پیروزی پاین میاید وبه ناچار اخرین گزینه را انتخاب میکنند ویک پروسه طولانی را طی میکنندتا مانندحیوانات کدام طرف جا میزند- وبسیار خصلت ها که درمرحله اول انسان تعجب میکند که چگونه جزوخصلت رهبری است ولی بعلت تجربه وارد خصلت مدیریتیشده است مانند جوک گفتن وغیره- رهبردرامت اسلامی به دوگونه انتخاب میشود انتخاب نوع اول که بیشتربرادران شیعه به دان معتقد هستند نام انرا کشف گذاشتند یعنی فردی که مورد رضایت امام عصر علیه السلام است نه مورد رضایت مردم ومراجع اعظام میبایست فردی راا نتخاب کند که امام عصر علیه السلام بالاترین نمره را به ایشان بدهد وایضشان فقط درمرحله اول مسئولیت اش و پاسخ گوئی اش در مقابل امام زمان علیه السلام است- ولی ازانجائیکه اسلام در راستای مسئولیت مردم هم سهمی دارندبه صورت فرعی وجانبه ای در مقابل مردم هم درمواردی پاسخ گو هست ومراجع ودانشمندان  درمواردی هم میتواند این اجازه داشته باشند از ایشان پاسخگوئی داشته باشند که به منابع خاص اش مراجعه کنید- سئوال اساسی دراین فقه این است چنین فردی ایا پیدا میشود ویانه جواب را استادمعزز مرحومحضرت ایت الله عظیم الشان رحمت الله علیه – جناب اقای محمد تقی جعفربی به خوبی فرمودند چون چنین رسمی را اجازه دادند حتما چنین فردی به لطف یزدان پاک والطاف امام زمان علیه السلام پیدا میشود وخوداش از معجزات الهی وحضرتاش میباشد- اجماع کشف مطرح است که محصل باشد واز طریق عقل قوی ومجهز به ان برسد وشواهد خاصی هم همیشه موید وکمک کننده بوده است این اجماع قابل قبول است زیرا بدنبال کشف رضایت الله وامام زمان علیه السلام است ولی برادران اهل سنت به یک اشتباه درحکم واستنباط رسیدند که تصور کردند اجماع به هر طریقی ولو بازور وبعدا هم رضایت بدهند به هرکس باهرشرایط انتخاب شود  وهر حکمی هم بکند لاجرم موردتوجه خدادند منان وحضرت رسول اعظم معزز صلولاته الله علیه واله والسلم است- مصداق بحث یکی است ولی دوبرداشت مثبت ومنفی دارد وانهم جریان صلح حدیبیه است در صحل حدیبیه درمرحله اول مومنین فکر کردند گول قریش راخوردند وعثمانراهم گشتند وبدنبال نبرد بودند وغیر از نبرد به چیزی رضایت ندادند وپیامبراکرم بعهنوان کمی دلخوری گرچه فرمودند اگر چننین امری رخ داده باشد من تکلیف را یکسره میکنم وپاسخ لازم راخواهم داد ولی بعد روشن شدن ماجرا ولو مسئله بسیار سخت بود وانعطاف مداوم پیامبر اکرم صلولاته الله علیه واله والسلم خونها رابه جوش میاورد رگ غیرت عربی جاهلی به جوش امده بود که تا حدودی هم مورخین حقرا به مسلمانان میدهند ولی مسئله رضایت الهی است وحکم خداوندهم توسط پیامبراکر م اش مشخص میشود نه مردم- البته مسلمانان به خوبی فهمیدند که پیامبراکرم صلواته الله علیه بخوبی به همه چیز اطلاع کامل دارد واشراف کامل دارد ولی عمق پیامبر اکرم را اوائل درک نمیکردند یکی از علما میفرمودند که اشتباه انها دراین بود که خواب پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم که خود مسلمانان خواب راتفسیر کردندکه امسال مکه فتح خواهد شد وفکر میکردن اگر فتح صورت نگیرد زمان دیگر قابل تکرار نیست وخواب به اصطلاح باطل میشودلذا بعد متوجه خطا خودشان شدند وباز گشتند وتوبه کردند وازنوع بیعت کردند زیرا براساس درک انان بیعت قبلی را شکستند اینجا برادارن اهل تسنن دلائل شکست وقبول را بعهده مردم گذاشتند درحایکه این یک بینش غلط است پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله  والسلم که تابع انان نبود واگرانان بیعت مجدد نمیکردند پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم راه خوداش رامیرفت انان به راه پیامبر ارکم باز گشتند ونه برعکس لذا ان اجماعی که برادران اهل سنت میفرمایند ازنظر شیعه غیر محصل است وفایدهای ندارد وجواب گودرنزد باریتعالی نیست

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کانون هابیلیان- سازمانی است که از منافقین بریده اند درجهت روشنگری نسل جدید هستند- اولا مانند ارتشی که فقط پیاده نظام دارد واتنهم یک فقط یک کلاش رنگ ورورفته وقدم رو واهسته وبسیار جاها درجای میزند با دشمن میخواهد ربرو شود دشمنی که دماغ بگیرید پوست صورتاش درمیاید- البته اقایان بیگناه هستند سیاست کشورما به این نحو است که من دلیلاش را اصلا نمیفهمم- جناب مدرس کسی را نداشت مثل شیر میایستاد- ایت الله شاه ابادی اندکی بااو بودند تصور میکرد که تمام فرشتگان درمچ ایشان هستند امام که کولاک کرد –من نمیگویم که بی ادب بود ویاجسور بود وبازی سیاسی هم قواعد منطقی  دارد – اسلام در ضعف شدید درمکه حملات سخت وچالش بس سنگین با مشرکین دارد ومداوم تهدید های کوه شکن میکند چه برسد زمانی که دارای قدرت است-دریکی ازاین مقلات ازجناب کنوچهر هزار خانی ادم بیسواد ونفهم که دراین  باچند لغت انگلیسی تصورمیکند غول است- جمله ای مشعشع فرمودند"| ان وقت ها دموکراسی خواهی گناه مان بود؟؟؟!!!- امروزکمبوددموکراسی راگناهمان مبدانند-ما که به قول معروف سر موضع مان هستیم- دراردوی اللهیان چه پیش امده است که یک باره صد وهشتاد در تغییرجهت داده اند؟-در اردوی حزب اللهیان چه پیش امده  که یک باره صدوهشتاد درجه تغییر جهت داده اند:" منافق به معنای واقعی شما اولا بقدری بیسواد بودید که فکر میکردید که دردنیا فقط طبقه اقتصادی دونوع است کارفرما وکار گر وبقل استادانگلیسی هر نسل جدید طبقات جدیدی به اقتصاد اضافه نکند خداوند درعقل انسان جفا کرده است درحالیکه اینطور نیست یکی از اساتید ایرانی من درکه  دانشگاه ": یو-سی –ال-ا": امریکا درس خوانده بود جمله گفت که نظر غرب هم هست که زمانی میرسد فردی یک ساعت درس میدهدویک ملیارد دلار میگیرد وتازه نشانه مسلطی از عقل واستعداد انسان نیست- بحث دراین مسائل فراوان است- اما لیبرال بجز چند نفر انهم به خاطر تقدس وارزشمندی های بسیار شگرفکه احترام خاصی انسان پیدا میکند ولی نباید لکنت زبان پیدا کند اگر درذهناش احساس حقارت کرد حیوان است وانسان شایسته اول سئوال میکند منر امیپذیرید وسپس ادعا میکند وگرنه کفتاراست این لیبرال است- هم قماشی شما که نمیفهمیدید که کمونیست درچه حال هست بغیراز دوکمونیست یکی کره شمالی ودیگری کوبا وفرهیختگان غرب درحال استحاله شدن درکدام جهت هستند ادعا داشتید هیچکس چیزی نمیفهمد جز شما؟؟ وشما نمیفهمیدید که این کارسیا است- سوادی به ارتشیان ایران در باره فلسفه جنگ وفلسفه غرب یادنداده بود چون چیزی بدرد بخورنداشت ولی روشهای فریب را یاد دادبو.د خو دتات بگیرد وشما هیچ جیزیاز فلسفه جنگ ومدیریت امروز نمیفهمید مسئله بسیار پیچیده است وکمتر کسی قدرت درک دارد ونمیتوانید منرا درک کنید گره لیسانس وظیفه شیفته درک بودند وکم کم فهمیدند فیلم است وکمونیست انها به من گفتند صد رحمت به اخوند- شما ادعاتان این بود که طبقه گارگر ولو ایران به اتش بکشد – بیاد سر کار بیاید این را میگویند دمکراسی؟؟!! بچه مسلمان درجواب فکر میکردند که بگوینددنیا اگر سوخت به جهنم اسلام بیاد سرکار بیاید وما مخالف بودیثم وچهار جمله گفتیم- بسیار مودبانه کیه کی ازغول اسلام فرمودند درست مانند بمب اتمی عمل کرد- اگر غرب شما نپذیرد  توی سرش بایدزد- واگر بپذیرد باز بیادتوی سرشض زد مگر راه لیبرال پیداکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امروزه با پدیده پیچیده شدن وضعیت – نفت –جهان روبرو شده است-تاثیر ات گرانی نفت  اثرات برروی کالاهای گرانقیمت بسیار زیاد است کداک اخیرا دوربین های گرانقیمت دیجتالی خودراتعطیل کرد تابتواند درکالاهای ارزانقیمت خوداش بتواند رقابت کند تنهاذ ساخت ماهواره هنوز سود لازم رادارا است درنتجه چون نمیتواند دست از دروبینهای دیجتالی گرانقیمت بکشئ با احتمال زیاد انرا به کشورهای ارزان ساز سوق خواهدداد که امروزه قانون اجازه نمیدهد-پدیده کنترول جمعیت بشدت مورد توجه واقع شده است که جناب اقای اوباما دستور انرا برای ادارات بیمه ها داده است  واینده امریکارا بامشکل ربرو خواهد کرد زمانی که روند گرانی رانمیشود کنترول کرد میبایست ذخیره سازی عظیم را پیاده کرد کاری که چینی ها شروع کردن- وخود گران کردن نفت درکشورهای فقیر مثل هوائی برای استکه میزان مصرف نفت را پائین بیاورد وهم بتواند قیمت نفت را بپردازد ولذا کنترول جمعیت برایاوبه نظر میرسد حیاتی باشد ونبردی بین کلیسا وسکولاریسیم ایجاد میشود که یک بازی موش وگربه شروع میشود وسرانجام به هردو نفع میرساند وملی جالب است طاغوت ومستضعفهردو سیاست یکسان دارند هردو به خودکفائی وکاهش واردات وضربه زدن به یک دیگر راتجربه میکنند تاببیند درحقیقت خداوند منان کدام را پیروز میسازد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تهدیدات پوست جناب اقای سرکوزی- کارشناسان غرب در انقلاب امام الخمینی رحمت الله علیه میگویند- که امام رحمت الله علیه اسلام را روی نقشه اورد ونقطه پایانی برحضور امپیرالیسیم در منطقه گذاشت- شما که خواب نبودید؟؟ وبالاتر ازان بیاد گفت علامت سئوال برامریکا واسرائیل دوالهه شماگذاشت که تا امروز پا ک نشده است وخیلی عجیب است ونشان از ان میدهد که وال استریت درحال پر دراوردن برای فرار است-پاشنه اشیل شما یونان است که چند قدمی یک کشور اسلامی است صلاح شما است برای هر یونانی پنجاه ملیونتومان به حساب انان درجیب خود فروبریزید واز طفی به تمام پزشکان فرانسه اماده باشبدهید ودوازه ساعت بیشتر هم مرخصی ندهید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در روزنامه فخیمه ":یالثارات الحسین علیه السلام ": خبری داغ بود که مجله": المصری الیوم:"گزارش داده است- 18جوان مصریکه به ایران امده بودند وقتیکه به مصر باز گشتند به زندان رفتند- باز جوئی شوند وبلافاصله به رایزن نظامی سفارت امریکا گزارش دهند که به ضر شما وما بوده است ویا نبوده است  درست مانند جناب فهد در عربستان که ایا مستراح ساختن در عرفات طبق نقشه ایرانیان درست است یا درست نیست برای من یک پارچه اب کفایت میکند وباید این کار میکردیم فقط به خاطر ابروی دین نکردیم تا درقیامت یک اردنگ بخورد وبه جهنم رود- حال ارتش عبدالناصری انچنان درتاریخ ریشخند شده استکه ابروی ارتش روسی هم برد بود- ارتش زنان انگلستان به مراتب بهتر ازاانها میجنگیدند ومنطقی تر بودند که صدای جوانان خودشان درانگلستان برامده بود که این امر نشانه تمدن ما نبود وان احمق انور سادات تمدن باشکوه؟؟!!! مصری بالا اوردند ک.ه نشالن میداد  الحقنشان میداد جناب ناصر خوداش هم بله- در ارتش یا سفید است ویا سیاه است- خاکستری معنی ندارد حالا بعضی انگلیسی مشرب هستند ومیخواهد سیاست جلوباشد انگلیس هاپس از مدتها فهمیدند این خاکستری در سیاست برای منافع جیب جناب اقای ایدن است؟؟؟!!! وتا لحظه ارتشیان مصر بدنبال منافه جیب هستند- ایا امام زمان علیه السلم بیاید همین بازی ادامه میدهید وبا ایات قران هم بازی میکنید؟؟!! حق که حقدارند درخاغرج بگویند تاسرش بسنگ نخورد نمیفهمد وچنینی افرادی بدرد ابدارخانه هم نمیخورند کمی خجالت بکشید نه ازما از ملتی دارد مثل فواره خون میدهد تا شماهم کمی ابروی پیدا کنید باز پدر ارتش عربستان  راخداوند بیامرزد که ماراتحمل میکند واگرماهم ببخشیو تاریخ حقایق خواهد گکفت وقضاوت عادلانهاش انجام خواهد دا وان زمان مشخص میشود کی درست میفهمیده است وبر حق بوده است ودیگر جای عذرخواهی نخواهد بود- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به ولایت فقیه-بخش دوم-موضوع ":علم کلام":«فعل الله»است اصل هر دستوری هم جرزو فعل الله است ایا در زمان غیبت دستور الهی هست یانیست جزو فعل الله است اول باید اینموضوع اثبات شود کدام درست است دستور هست؟؟ ویانیست؟؟حدیثی از امام رضا علیه السلامدر حدیثی فرمودندترجمه فارسی :"هرکس گمان بردکه همانا خداوند عز وجل که ایشان دین شان را هر گزکامل نکرده است(ناقص مانده است)پس کتاب الهی را رد کرده است(که کتاب خداوندمنان که میفرمایددین راکامل کرده است) وپس بس وکافی است که کتاب الهی را رد وهرکس کتاب  الهی را رد کرده است پس او( خداوند رد کرده است ) به او کافر شده است- بقول امام راحل رحمت الله علیه بقدری مطلب روشن است که ماند موضوعات بدیهی است کسی کمی فکر کن انرا تصدیق میکند یعنی عقل سالد انرا بخوبی هضم میکند نتجه اول هر حدیثی کانرا اثابت کند حداقل موثق است وهرحدیثی انرا ردکند جعلی وکذب است بحث دوم دراین رابطه- موضوع «علم فقه»=«فعل مکلف» است وچون تمام افعال برای مکلف در زمان ائمه اطهار علیهم اسلام تبین نشده است ودر زمالن غیبت از ناحیه امام معصوم علیه السلام احکام نخواهد امد« امتحان برای درجات بالای بهشت»- لاجرم ولا محاله باید فردی عادل وغیر معصوم با خصوصیات خاص خوداش ان فعلها را برای مکلف مشخص وتبین کند پس فعل مکلف در حوزه فعل الله قرار میگیردحال شییه معتقد است که مجتهد در حوزه ولایت است یعنی فردی دلسوز واگاه به علم الهی ودرجهت علم الهی فقه را ترسیم میکند قائم مقام الهی است نه وکیل الهی حرکت فعل الله به فعل مکلف از بالا است به پائین اما دوستان اهل سنت میفمایند که رابطه بین مجتهد وخداوند قطع میشود ومجتهد براساس تشخیص خوداش بدون درنظر گرفتن راباطه از بالا به پائین یعنی همسطح با خداوند میتواند عمل کند – در لغت« وکل»--  یعنی«شخص ناتوانیکه کار خود رابه دیگری واگذارد وبه او متکی شود» عقل میگوید که وکیل عقلاش وعلم اش باید یا دراندازه علم وعقل موکلاش(فرد) باشد ویا بیشتر باشد کمتر که نمیتواند باشد!!! درجائی که خداوند جل وجلاله الشریف به یپامبراکرم اش میفرماید  کارت رابه من واگذار کن- چگونه انسان میتواند وکیل خداوند باشد؟؟؟!!!یک نکته ارتکازی(قابل توجه) که ولی یک معنای ان «رب مسلط »است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99