سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است باالهام از کتاب گرانسنگ ولایت علوی حضرت ایتالله العظمی جواد املی رحمت الله علیه- قران مجید برای مومنین صفاتی واحکامی معین میکند که هرکس انرا انجام داد مورد رضایت الهی است ان اعمال خیر پاداش اش در دنیا وقیامت به او باز میگردد وبهاین سیر ثواب میگیود یعن پولی به فقرا داد ان پول از او جداشده است ودور شده است ولی بعدا ان پول به مراتب بیشتر به او باز میگردد این صفات راهم باید رهبر  مسلمانان داشته باشند- امام در سوره مباهله و ایه های دیگری رهبر به صورت جمع اورده است دو دلیل دارد دلیل او رهبر الهی سیزده معصوم هستند ودلیل دو رهبر باید از امت اسلامی وبشری تاقیامت از تمام ابعاد عظیم تر باشد وگرنه میبایست بصورت شورائی واشتراکی حکومت کند مانندامروز که شرای مصلحت وشورای نگهبان ومجلس وغیره وجود دارد چون درهرز مان امت بشری یک رهبر الهی دارددر ثانی طبق حکم الهی عمل کند-از قران استفاده میشود تنها کسانی که از طریق عقل بهدرک صحیح درشناخت عقاید رسیده اند ارامش قلبی دارند واز شرور دنیا زدگی وشهوات وافکارجاهلی نجات پیدا کرده اند دراین موضوع که راه انها به یقین درست است به اشراف رسیدند وشک ندارند این حالت درزمانی است که بدرستی دین حق را تشخیص دادند ودیگران درشک هستند گاهی اندکی از حقایق ناب راقبول میکنند  متیوانند حرکت کنند ولی بعد در کفر وشرک ونفاق وغیره قر ار میگیرند که ریشه انجهل ودنیامداری است متوقف میشوند ولی امر مسلمین باید خداوندمنان رابعنوان ارماان نهائی وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-بعنوان اسوه خود بپذیرد-واز ان تخطی نکند وحق رای شخصی استقلالی نخواهد داشت وتغیری را در دین ایجاد نکندچناچه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ولی مسلمان را بعهده اصحاب گذاشته بود هرگز جریان سقیفه بنی ساعده بوجود نمی امد ومسلمانان بدوقسمت تقسیم نمی شدند ودر یک رفراندوم عمومیرهبر مسلمانان اتخاب میشد ونیازی به خشونت نبود وان جریانات مصبت بز ودهشتناک بوجود نمیامد هرگز برتری اقای ابو بکر برعلی علیه السلام- که ایشان چند بار درقران نهی امده استدرحالیکه حضرت علی علیه السلام چندین بارمورد تمجید واقع شده است- قابل قبول واثبات نیست- درحالیکه از حل مسائل امت اسلامی بصورت سنت رسول اکرم صلواته الله علیه والهوالسلم عاجز بوده است ودرهدایت جامعه ناتوان-حتی درشناخت اصول دین بالاخص توحید به یک جریان انحرافی کشیده شدند واصول دین که اسکلت دین است با تناقضات وتضادها با اصول واقعی برخورد کرد قران بیان میکند بایهود ونصارا که دین خودرا برای امر دنیا بازیچه قراردادند وحقایق دین را مسخره کردند با شماهم همینروش راخواهند داشت دوستی وتکیه نکنید واز قدرت وثروث انان چشم طمع بندید شاید که حتما بشرط ایمان خداوندمنان شمارا غنی وقدرتمند خواهد کرد- یک مثال عجیبی قران میزند برای رهبری با کلمه انما شروع میکند که که حصر مطلق است یگانی محض را مشخص میکند بعدمثال میاورد ان مثالهم با انما شروع میشود که فقط اب باران است که این زمین را احیا میکند هردو از اسمان نازل میوند وارتباط به اسمان دارند- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درجریان اخیر عربستان- در نامهایکه عربستان به سازمان ملل متحد نوشته است که تاکتیک اخیر انها است ا بعضی از افارد بعلت شرکت در تظاهرات نام نبرده ا ست که این امر یک خصومت بی جا است وضد قوانین اساسی عربستان ایجاد بلوا واشوب است ایا واقعا عربستان تصور میکند این یک حکمخداوندمنان پسندانه است یا انهارا جدائی طلب نام برده است ایا دلیلی دارند؟؟ ایادرحال ترو شخصیت خودشان بدست خودشان نیستد- ومقدمه ازدست دادن عقل بفرمان شیطان جنی وانسی نیستند که درنتجه تاریخ مصرف نها تمام شودوعذاب دراسمان تایئد شود- ایا شما بدنبال اشوب کردن بین شیعه وسنی نیستید؟؟ وایا فکر نمیکنید که بهنفع اسلام درزمان حساس نیست شما دراوائل وهابیت خداوندمنان   روح میشناختید وبه امام زمان علیه السلام معتقدبودید وشهادت امام حسین علیه السلام یک ننگ ابدی میدانستید  وسگس تغیراتی کردید براساس درک غلط بعضی از افراد یهود خداوندمنان جسم میدانستید زیرت جناب اقای ابن وهاب یکی از اسایدخودرا این تیمیه معلوم الحال باروحیه پریشان وناسالم دست به تغیراتی زدید وایزید را تطهیر کردید وامام الزمان علیه السلام را حذف کردید- روز ی با سرگروه به منزل شخصی میرفتیم- ایشان بیان کردند اگر ما دو امام علیهما السلام را جای بیاندازیم ایمان مردم حفظ میشود یکی امامحسین علیه السلام ودیگری امام الزمان علیه السلام من تصور میکردم که ایشان استنباط خودرا میگوید ولی بعدا درکتب حدیثی انرا یافتم تردیداز من است کهاز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است ویا از امام سجاد علیه السبلام است ودحدیثی دیگر سه امام است که امام سوم وامام سجاد علیه السلام است- که امروز سیا سازما جاوسی امریکا برنامه ریزی برای اام حسین علیه السلام وامام الزمان است وچون ان غئل ها وان درختان ستطبر را دراختیار ندارد به حشیش علف های نازک کنار مرداب دست زده است یکی از علما میفرمودند-خداوندمنان برا ی امامانبجز امامحسین علیه السلام قیراطی میخشد ولی برای امام حسین علیه السلام مانندکوه احد میبخشد البتهاستنباط من این است که شناخت امامان پاک دیگر بادرک عمیق برای انهاهم خداوندمنان کوه احد میبخشد- غفلت از حیله الله امام سجادعلیه السلام به خداوندمنان پناه میربد پیروز ی های ظاهری فریبنده است ا زمعصوم است که همیشه انسان برسردوراهی است وتصور مکیند هردو راه خوب وبد بهراحتی برای فرد امکانپذیر است واشکالی   هم پیدا نمیشود بهمعنای دیگر کار بدرا میتواند به نحوی خوب شرعی قلمداد کند این همان امتحان الهی است نمونه بیاروم جناب ابوحنیفه پدرش مهندس ساختمان بود انزمان ایران وافغانستان که جزو ایران بود درعلم مهندسی حرف اول دنیا رامیزد ودرعلم مهندسی قیاس بکار میرود ویک بتی از بودا که از روی یک فردافغانی کپی شده بود دریک اندازه بزرگ ودقیقدرافغنستان ساخته شده بودتحقیقات شده است نسبت ناخن دقیق است یک حوضی بوده است بزرگچون به بهداشت واب نما زیاداهمیت میدادند از این حوض که اب دران فوران میکرد لوله کشی کرده به خانه هادی دراطراف برای زوار وباغهائی که در دوطرف حوض مشابه یک دیگر که بهراحتی ابیاری میشدند وهم مات ومبهوت وبودند وانرا از برکات مجسمه بودا میدانستند ودرضمن پدرایاشان صنعت گر بود .کالاهای صنعتی میساخت که بسیار مشهوربود وجناب ابوحنیفه هم این علوم رابلد بد ود در کوفه کارگاه داشت وازاهن کالاای میساخت که فروش زیای داشت ودرعلم قیاس بسیارمتبحر بود وپدرش برا ی انکه ثروت دربین اعراب بود به انجا نقل مکان کرد مسلمان شد- جناب ابوحنیفه به مدینه رفت درانجا هفت مکتب حدیثی که متعلق به مدینه بود سرزد ومتجه شد که علوم این مکاتب ضد یک دیگر هستندوفقط در چندین حدیث وحدت دارند مکتاب حدیث در مدینه مابقیه مکاتب را در شهرهای دیگر غیرحقیقی وشناختی قلمدادمیکرد بخصوص مکاتب مکه را وهرگز مکتب شیعهرا قبول نداشت ولیذامامصادق علیه علیه السلام فرردی دانشمند وصادق میدانست ویک مکتب اهل مکه درمدینه بود ایاشان بهاین مکتب رفت واز رف استاد وطلبه ها موردشماتت واقع شد واز مکتب بیرون کردند وگفتنداین مکتب مخصوص اهل مکه است ایشان بنزد امام صادق علیه السلام رفت ودساله درانجا تلمذ وشاگردی کرد وبه کوفه باز گشت وشروع کردبه نشر احادیث امام صادق علیه السلام از طرف امویان ومکتاب اهل کوفه مورد شماتت واقع شد وایزوله شد واعراب ایشان رابلکوتکرد درحالیکه ایرانیان وافغان از اوپیروی میکردندودرافغانستان درشهربلخ که مرکز حوزه اسلامی وبود وکابل کفرستان محسوب میشد از ابوحنیفه دفاعمیکردندوفقهاوراتعلیم میدادند ایان پس از مدتی رای اخودراعوض کرد وشروع کرد احادیث امام صادق علیه السلام بارای خود تغیردادندوموردتوجه واقع شد انزما این حکم احمقانه صادر شد که امام صادق علیه السلام جزو اصحاب نیست به سختی امام باقرعلیه السلام جزو اصحاب میدادند درحالی امامصادق علیه السلام تمام احادیث خودرا به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رساند وگفتنددرحالیکه ایشان صادق ودانشمند وحیک هتند ولی چون این احادیث درزمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مطرح نشده است وبه تواترنرسیده است قبال قبول نیست ولی رای جناب اقای ابوحنیفه قابل قبول است واین سیروسلوک وهچنان ادامه دارد تاهرکردام بهجایگاخود برگردند یابرسند

 


ارسال شده در توسط علی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در شرح حال ابن عربی بیان میشود دوبار ایشان امام الزمان رادیده است   اعراب یک سنت کاردستجمعی دارند که امروز درغرب شایع است ودرایران تک نفری است وبهمین علت از اعراب وغرب عقب هستیم- این سئوال مطرح شده است که این جهان که دارای خالق عظیم که علیم وحکیم است -- میبایست درصرف انرژِی کمترین راداشته باشد- وحتما بدنبال اثبات ان بودند -- ابن عربی جملاتی رادارد درتوصیف هممن موضوع- درامریکا بدنبال کشف ماشینیکه  کمترین انرژیِ صرف کند --تحقیقات کردند- و-قوانین انرا کشف کردند واین تعریف فیزیک- ریاضی را بصورت تعریف فلسفی –ادبی دراوردند به جملات ابن عربی درهمین موضوع مراجعه کردندمشاهده کردن همین موضوع به مراتب  بادقت بیشتر وبافصاحت  بهتر بیان کرده است - البته لغات عربی بهتر مطلب بیان یمکیند تالغات انگلیسی گرچه پشنهادبرای ساختن لغات جدید را  دادند سئوال اینجا است میابیست جناب اقای ابن عربی به این قوانین دست پیدا کرده باشد وگرنه نمیتوانسته است ازلحاظ علمی چنین بیان دقیقی را  داشته باشد ولی از لحاظ علم کلام امکان اش هست واگرچنین نباشد یا اسراف است ویاجهل است وسئوال این است اگر چننین فرومولی کشف کرده بود حتما انرا بیان میکرد- پس از کجا فهمیده است؟؟ تنهاراه - وجود باعظمت امام الزمان علیه السلام است که به این سئوال پاسخی درعین ساده بودن   دقیق وقابل فهم است-داده اند

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یکی از حماقت های انسان- این است که تصور میکند بعللی یک تفوقی بر مردم دارد – وهم میتواندمردم رافریب دهد وبه انها افسار بزند وهرعمل جنایت بارخودرا باحیله ها وفشاره بظاهر منطقی است جا بی انداز نمیداند یک کارگر چگونه تمام کاراو پنبه میکند وتاعمق اندیشه انرا میخواند- منافقین زمانی که تصور میکردند مسلط بر اندیشه ایرانیان شدند- درایران بیشتراین افراد یا ازدانشکده حقوق بودند ویا یک مذهب حعلی وساختگی داشتند ویامطالب مذهبی را جعل میکردد درانگلستان بیشتر به شخصیت های صدر مسیحیت وکاوش بزرگان فامیل در کتب مسیحیت ویا یکنوع ایدولوژِی ویا نظر یک مقاله نویس را مشهور دلیل میاوردند ود دردانشگاه سخت یقه اقااین وخانم ها گرفته میشودویک سئوال از دانشجو خوداش جوابی نداشت وبه متسل میشد به افرادی ذکر شد ویکی از تاکیتک غرب زمانی که مطلب بان میکنندلبخند حماقت اور میروند بقول معروف شق القمرکردند- سرکلاس دانشگاه این اتفاق افتاد که استادفرمودند یکی از حماقت این است که به کتب اکادمیکی ضد انجیل اقایان بی اعتنا وبدون توجه بهان راه خودرا ادامه میدهند واین بی اعتنائی حماقت است ودرنتجه سکولار که خودرا موظف میداند که پاسخ دقیق دهد جلو میافتاد واگر سکولار پاخ دقیق ندهند به سرنوشت مذهب دچار میشود اصلا سکولار نهاز پی حشمت وجاه بهاین استانه امده است از روی ناچاری وازجهت حماقت مذهب ریشه وتوان میگیرد وتصور میکند مشت نمئونه خراور است – ومیتوند به راحتی چوب حراج رابرمذهب زند جمله پرمعنای جناب حضرت علی شریعتی که شیرمرده اش وزنده اش صدتومان-که درغرب به جای شیرفیل است- بقول یک فیلسوف غربی مذهب درهرحال یک اکسیر مسحور کنده تمام نشدنی دارد-که سکولار هنوز نتوانسته انرا بدرستی کشف وخنثی کند- منافقین افرادی ساده لوح بودند درمقابل صبر حضرت امام راحل ان عظمت رحمت اللهعلیه از این صبر خودشان راپر قدرت ددیند وحق وباطل راترکیب کردند ونمیدانستند کهایرانیان از پرده دری وفحاشی وتهمت زدند بدشان می اید انهم به رهبر مذهبی عظیم الشان وافرادی که ان زمان سمبل شجاعت ومبارزه وزجر کشیده وسیلی ساواک خورده وخطیب وپیشرو شهرها بودند وتصورذ میکردندمیتوانند انهار تحقیر کرده وشکست داه وبرانها مسلط شوند امام پرعظمت رحمت الله یک جمله طلائی گفتند کهانرا درک نکردند وتصور کردند شمال شهر نمانیده ملت ایران است نفهمیدند کهجنبوشهر نمانیده ملت ایران استودم از کارگر زدند ومن یک نمونه از این کارگر خواهم اورد- امام راحل فرمودند شما که دم ازاسلام عزیر مینزنید انرا بااحدیث ائمه اطهارعلیهم السلام اثبات کنید نیاز ی نیست که شما به نزدمن ائید من به نزد شما میایم درحالی امام حضرت امام الراحل علیه السلام دریک شکوه وقدرات وابهتی بودند که بسیاراز پیامبران علیهم السلم نداشتند وعدم پاسخ دقیق وبی اعتنائی ضبه کاری خوردندونفهمیدند ویا جملهای بهاقای بنی صدر گفتند بهان مجلس نمانیدگانش قبلاتوصیف کردم فرمودند اگر شماقانون قبولی نداری قانون هم شماراقبول ندارد وایشان مطلب رادرک نکرد مثل کسی وظیفه دارد اوضاع رابهم بریزد ودوباره شورانقلابی   رابوجود اورد- درشیراز یک روز گفته شد بعداز نماز مغرب وعشا به فلان جا درخیابان زند بیائید واز خانه که بیرون میاید غسل کرده اماده شهادت واز اهل خانه خداحافظی کیند که قراراست یک خانه تیمی منافقین تسخیر شود تصور مکینم این سیاست حضرا مرحوم ایتالله حائری شیراز رحمت الله علیه باشد- من رفتم درخیبان زند بخصو درمحل یکه - که محل اتصال کوجه خاصی که ا خانه تیمی بودنیشد نزدکی رفت وداخل کوچه جون اب راکدمردم ایستاده بودند ه هرسختی بودمن به محل اتصال رسیدم ومتوجه شدم چندفر از افراد فرهنگی رو ی چمن بلوار نشسسته اند- ومن هم به انها ملحق شدم وپرسیدم چه خبر یکی از اقایان فرمودند تا حال ماراعلاف کردند بهترین شعار برا یایاینوع گروه همین جمله است من پرسیدم رای وتصور شما چیست فرمودن ماباین جناب بحث مفصلی کردیم وایشان بهتراز ما تشریح میکنند- جناب فردی بقود که از امریکا امده بود ودریک رشته علمی دکتری گرفته بود- ومن تصور میکنم امده بود که ازداج کند وبعدبه امریکا برود زودی امپر ایشان بادرجه بالا شروع بکار کرد درحالیکه الیت وفرهیختگان درحدصفر کار میکنند احساست بیشتراز عقل ایشان بود فرمودند خلاصه بحث این است که ولایت ا فقیه هشتاد درصدحق دارد ومنافقین بیستدرصد حق دارند وولایت فقیه نمیخواهد ان بیست درصد را بپذیرد نظر شما چسیست من گفتم من میتوانم سی درصد حتی چهل درصد به منافقین بدهم ولی اقایان انقلاب در انقلاب میخواهند بکنند دم از مردموکارگر میزنند این جماعت نماینده مردم وکارگر نیست خانه تیمی نماینده یک انقلاب مسلحانه است این قابل پذیرفتند؟؟ ایام فرمودند منهم بااین کارتمی وخانه تیمی سخت مخالف هستم وتنها بایدکار فرهنگی وحزبی علنی داشته باشند یک جوانی کنار ما نشست لباس تقریبا شیکی تن اش بود ولی چهره نشان میداد از طیقه پایئ است ولی خیلی تیز به نظر میرسید وای تحصیلات اکادمیکی نداشت ناگههان منفجر شد فرمودند بیست درصد وچهل درصدمعنا نمیدهد من از یک خانواده دکه درفقر مطلق بودند بوجود امدم وسعی زیادی کردم ونزد هر کارفرما رفتم کلاه سرمن گذاشتند وزمانی اازنها خداحافظی کردم گفتنداز گرسنگی خواهید مرد ومن گفتم من دراین مدت چندجای دگر کار میکردم همه کارفرماهم سرمن را کلاه گذاشتندوحتی مردم قبول کردن فلان کار بکینم باتخفیف زیادی قبول کردم فردثروتمند زمانی که خواست پوال منرابدهد فرمودندخواهرمن در بیمارستان است ومن پول ندارم وبیش ا زاین نمیتوانم بدهم تا اینکه بهتور یک مومن واقعی خوردم من مااین ملت رابخوبی میشناسم درمشت من هستند به اینهانباید رحم کرد باید تیرباران شوند از هرجنایتی روی گردان نخواهند بود در درهمین یک صلواتی ماندانکه یک بمب افکن به چهلمتر برسد ویک موشک عظیم رها کندکه منتصور نمیکنم کارانسان باشسد وهمه سیخ شدند یک دختر خانمی بیرون امد ومردم بافشارتو رفتند وتسخیر کردند وپلیس مداومیفرمود پراکنده شویدکارتمام شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه نظری به کتاب انسان 250 ساله به نگارش معظم له حضرت امام الخامنه ای رحمت الله علیه رهبر جهادی سیاسی- دوران عصر معاصرجهان- من این کتاب سالهای قبل ریده بودم بعلت مشغله زیاد ومطالعات مختلف وعدم مدیریت ممتاز زمان ازان غافل بودم تا اخرین انرا دردست دخترم دیدم ومایل شدم بخشی ازان اقلا مطالعه کنم درغرب برا ی انتخاب کتاب چندین گزینه را بیان میکنند   درمرحله خواندن مجلات معرفی کتاب ورسانه ها که متاسفانه این بخش درایران بسیار ضعیف است دو دوستان الیت که درزمان باز نشستگی کاربرد ان ضعیف میشود سوم سر زدن به کتاب فروشی ها وکتابخانه ها ومتاسفانه وسئوال ازانها کرد اینهم درایران زیادچنگی به دل نمیزند لذا خود فرد باید به کتابفروشی برود وکتابهائی که نیاز دارد انتخاب کند ومیبایست فرد دررشتهائی که تخصص دارد ویا اگاهی دارد کتاب انتخاب کند واگر تخصص ندارد بهفردی که تخصص دارد-از فردی کهتخصص دارد استمدادبطلبد که امروز دراینترنت به زبان خارجی فراوان هستند ولی متاسفانه بزبان فارس یچنین سایتی رامن ندیدم- واگر کتاب را خوداش انتخاب میمند بهان بخشی که زیادمطلع است نگاهی بیاندازد- وتصادفی کتاب را ورق بزند وببیند مطالب استدلای وتعریفی جان دار هستند ویا نیستند واگر نمیتواند به مقدمه مراجعه کند درمقدمه پیشرفته ترین علم درعلوم اسلامی   فقه است که بدوبخش عبادات ومعاملات تقسیم میشود واخلاق بخشی ازان درعبادت است وبخشی ازان در معاملات است به خاطر انکه مهمترین بخش اخلاق- اخلاق درابطه عبد وباخالق است اخلاق را دربخش عبادات گذاشته بودند کهامروزه خودبخش جدا است گرچه درهردوبخش درجای خودمطرح میشود- بحثی در درس حضرت استادمعززمرحوم زبرجد رحمت الله علیه مطرح شد که فرد درنماز مردان حداقل لباس انها چه میزان باشد وحدیث است کسانی حداقل را راعایت نمیکنند فرشتگان ازانها نفرت وبیزاری دارند یکی از پیش کسوتها فرمودند پس خداوندمنان از ان افراد بیزاری دارندپس درحمام چه بکنیم؟؟ حدیث است درحمام خداوندمنان پوشش ی برای فرشتگان ایجادمکینند وایشانفرمودند پس این امراهم برای خداونمنان میتواند صادق باشد ایشان کمی خشمگین شدند وفرمودند مگر برای خداوند نیازمنان به پوشش است –مگرامکان پذیر است؟؟ایامهم است؟؟ حق با ایشان است حال این سئوال مطرح است چراخانم ها درخانه کسی نباشد بایاددرنماز هم ارایش داشته باشند وهم حجاب داشته باشند؟؟ جواب بقول خارچیان برا ی تقویت این دوامر است مثالی من بیاورم انسانها ازپلیس- راهنمائی اشکار کمی ترس دارند حال دوربین باث میشود کمی ترس تقویت شود وپلیس نامرئی این تویق رابه اوج میرساند کم کم فرنگی درانسان تولیدمیش.دوعادت میشود درانگلستان هرکس در امر ترافیک خطا کرد جریمه سنگین است بهاومیگوید این دوربین درجلی ماشین کاربگذار وسه تاخطا اگر ضبط کردی درجریمه تخفیف میدهیم این دوربین خریداش دربیرو امکان پذیر است ولی دوربین پلیس کوچکتر است وقتیکه اقا میخواهد کمی تند برود خانم میفرمیاد دلت برای پولهایت تنگ نمیشود- خداوندنامرئی وهم جا هست بالاترین تقویت رادارد وباعث میشوداین فرهنگ سریع تر وعمیقتر جا بیفتد-معظم له درتیرماه65 در دومین گنگره جهانی امام رضاعلیه السلام درمشهد مقدس درعنوان سخنرانی خودفرمودن درباره عنصر جهادی یعنی کوشش برای توسعه دین اسلام ومبارزه سیاسی با سیاست شیطانین که یادرصد محو اسلام هستند طرح اول یزید ملعون ویا تحریف دین اسلام است کهمنافع وخواستهای نامشروع خودر توسطان تحقق دهند که کار همیشگی طاغوت های بظاهر اسلامی است – در زندگانی ائمه اطهار علیم السلام داشته اند ایشان با طرح عنوان کلیدی- انسان 250 ساله که میباسل انسا حداقل چهارده قرنی باشدتصویری تازه از حرکت ائمه علیه السلام ترسیم میکنند نویسنده بیان کرده اسا که اگر کتاب کامل چاپ شود درحقیقت از قدرت خریدافراد بالاتر است ودرک انهم سختر است لذا بهچند جلد خلاصه میشود که کتاب اول به چاپ میرسد این یک خسارت عظیم است ان کتاب باید چاپ شود ولی شخصیتها درسطوح مختلف انرا خلاصه کنند درمقدمه دوم-قران مجید ایمان یا اسلام ویادین تمثیل اوردند به درختی که درحال رشد است واین رشد بی نهایت است ومداوم شاخ وبرگی جدید میزند ومیوهای جدید بوجود میاورد علما معتقدهستند انسان مداوم رشدمیکند چهدردنیا وچهدربرزخ واخرت وبهشت انتهائی نیست- وهرشاخه وشاخه های درعرض هم ملاک یک نسل یادوران است این درخت به سمت اسمان رشد میکند بشر برای درک قویترعمق را مطرح میکند ولی قران اسمان رمعرفی میکند قبلاعلما میفرمودند که شناخت یک طول دارد ویک عرض دارد از این طول وعرض عمق را د یابطن درک میکردند درحقیقت شناخت هم عرض دارد وهم طول دارد وهم عمق داردقران مجید هرسه معرفی مکیند وعمق را خوداش بیان میکند گاهی بهان ترتب حکم گفته میشود یعنی نتجه تنهابرای فقه ویاخلاق نیست درتمام ابعاد است بخش های یک درخت حلقه به حلقه باهم اندکی متفاوت هستند وباهم ارتباط طولی وعرضی دارند ولی متضاد یک دیگر نیستند درتضاد علمی بوجود نمیاید کمالی بجود نمیاید تکامل حتما دریک رشد هماهنگ است لایه زیرین سازنده لایه بالائی است مانندریاضیات- علم منطق-ادامه دارد

 

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه نظری به کتاب انسان 250 ساله به نگارش معظم له حضرت امام الخامنه ای رحمت الله علیه رهبر جهادی سیاسی- دوران عصر معاصرجهان- من این کتاب سالهای قبل ریده بودم بعلت مشغله زیاد ومطالعات مختلف وعدم مدیریت ممتاز زمان ازان غافل بودم تا اخرین انرا دردست دخترم دیدم ومایل شدم بخشی ازان اقلا مطالعه کنم درغرب برا ی انتخاب کتاب چندین گزینه را بیان میکنند   درمرحله خواندن مجلات معرفی کتاب ورسانه ها که متاسفانه این بخش درایران بسیار ضعیف است دو دوستان الیت که درزمان باز نشستگی کاربرد ان ضعیف میشود سوم سر زدن به کتاب فروشی ها وکتابخانه ها ومتاسفانه وسئوال ازانها کرد اینهم درایران زیادچنگی به دل نمیزند لذا خود فرد باید به کتابفروشی برود وکتابهائی که نیاز دارد انتخاب کند ومیبایست فرد دررشتهائی که تخصص دارد ویا اگاهی دارد کتاب انتخاب کند واگر تخصص ندارد بهفردی که تخصص دارد-از فردی کهتخصص دارد استمدادبطلبد که امروز دراینترنت به زبان خارجی فراوان هستند ولی متاسفانه بزبان فارس یچنین سایتی رامن ندیدم- واگر کتاب را خوداش انتخاب میمند بهان بخشی که زیادمطلع است نگاهی بیاندازد- وتصادفی کتاب را ورق بزند وببیند مطالب استدلای وتعریفی جان دار هستند ویا نیستند واگر نمیتواند به مقدمه مراجعه کند درمقدمه پیشرفته ترین علم درعلوم اسلامی   فقه است که بدوبخش عبادات ومعاملات تقسیم میشود واخلاق بخشی ازان درعبادت است وبخشی ازان در معاملات است به خاطر انکه مهمترین بخش اخلاق- اخلاق درابطه عبد وباخالق است اخلاق را دربخش عبادات گذاشته بودند کهامروزه خودبخش جدا است گرچه درهردوبخش درجای خودمطرح میشود- بحثی در درس حضرت استادمعززمرحوم زبرجد رحمت الله علیه مطرح شد که فرد درنماز مردان حداقل لباس انها چه میزان باشد وحدیث است کسانی حداقل را راعایت نمیکنند فرشتگان ازانها نفرت وبیزاری دارند یکی از پیش کسوتها فرمودند پس خداوندمنان از ان افراد بیزاری دارندپس درحمام چه بکنیم؟؟ حدیث است درحمام خداوندمنان پوشش ی برای فرشتگان ایجادمکینند وایشانفرمودند پس این امراهم برای خداونمنان میتواند صادق باشد ایشان کمی خشمگین شدند وفرمودند مگر برای خداوند نیازمنان به پوشش است –مگرامکان پذیر است؟؟ایامهم است؟؟ حق با ایشان است حال این سئوال مطرح است چراخانم ها درخانه کسی نباشد بایاددرنماز هم ارایش داشته باشند وهم حجاب داشته باشند؟؟ جواب بقول خارچیان برا ی تقویت این دوامر است مثالی من بیاورم انسانها ازپلیس- راهنمائی اشکار کمی ترس دارند حال دوربین باث میشود کمی ترس تقویت شود وپلیس نامرئی این تویق رابه اوج میرساند کم کم فرنگی درانسان تولیدمیش.دوعادت میشود درانگلستان هرکس در امر ترافیک خطا کرد جریمه سنگین است بهاومیگوید این دوربین درجلی ماشین کاربگذار وسه تاخطا اگر ضبط کردی درجریمه تخفیف میدهیم این دوربین خریداش دربیرو امکان پذیر است ولی دوربین پلیس کوچکتر است وقتیکه اقا میخواهد کمی تند برود خانم میفرمیاد دلت برای پولهایت تنگ نمیشود- خداوندنامرئی وهم جا هست بالاترین تقویت رادارد وباعث میشوداین فرهنگ سریع تر وعمیقتر جا بیفتد-معظم له درتیرماه65 در دومین گنگره جهانی امام رضاعلیه السلام درمشهد مقدس درعنوان سخنرانی خودفرمودن درباره عنصر جهادی یعنی کوشش برای توسعه دین اسلام ومبارزه سیاسی با سیاست شیطانین که یادرصد محو اسلام هستند طرح اول یزید ملعون ویا تحریف دین اسلام است کهمنافع وخواستهای نامشروع خودر توسطان تحقق دهند که کار همیشگی طاغوت های بظاهر اسلامی است – در زندگانی ائمه اطهار علیم السلام داشته اند ایشان با طرح عنوان کلیدی- انسان 250 ساله که میباسل انسا حداقل چهارده قرنی باشدتصویری تازه از حرکت ائمه علیه السلام ترسیم میکنند نویسنده بیان کرده اسا که اگر کتاب کامل چاپ شود درحقیقت از قدرت خریدافراد بالاتر است ودرک انهم سختر است لذا بهچند جلد خلاصه میشود که کتاب اول به چاپ میرسد این یک خسارت عظیم است ان کتاب باید چاپ شود ولی شخصیتها درسطوح مختلف انرا خلاصه کنند درمقدمه دوم-قران مجید ایمان یا اسلام ویادین تمثیل اوردند به درختی که درحال رشد است واین رشد بی نهایت است ومداوم شاخ وبرگی جدید میزند ومیوهای جدید بوجود میاورد علما معتقدهستند انسان مداوم رشدمیکند چهدردنیا وچهدربرزخ واخرت وبهشت انتهائی نیست- وهرشاخه وشاخه های درعرض هم ملاک یک نسل یادوران است این درخت به سمت اسمان رشد میکند بشر برای درک قویترعمق را مطرح میکند ولی قران اسمان رمعرفی میکند قبلاعلما میفرمودند که شناخت یک طول دارد ویک عرض دارد از این طول وعرض عمق را د یابطن درک میکردند درحقیقت شناخت هم عرض دارد وهم طول دارد وهم عمق داردقران مجید هرسه معرفی مکیند وعمق را خوداش بیان میکند گاهی بهان ترتب حکم گفته میشود یعنی نتجه تنهابرای فقه ویاخلاق نیست درتمام ابعاد است بخش های یک درخت حلقه به حلقه باهم اندکی متفاوت هستند وباهم ارتباط طولی وعرضی دارند ولی متضاد یک دیگر نیستند درتضاد علمی بوجود نمیاید کمالی بجود نمیاید تکامل حتما دریک رشد هماهنگ است لایه زیرین سازنده لایه بالائی است مانندریاضیات- علم منطق-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از القاب ساختگی عربستان به ایران وشیعیان- ابتر به معنای ایدولوژی ی ابتربودن است درحالیکه شیعیان حضرت فاطمه سلام الله علیهارا بیشاز عربستان موردتکریم قرارمیدهند وان عظمترا معصوم ومطهر وامام میدانند ودرایدولوژی خود نقش حضرت فاطمه سلام الله علیها درحد استراتژیک است ولی دروهابیت وعربستان فقط دختر رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم وقش بارزی ندارد وبجای ایشان نقش اسا سی را خانم عایشه وهند جگرخوارداردوبه همن علت برای خود فریضه ایجادتنش درحوزه شیعیان وبعدا اهل سنت وکشورهای اسلامی را برای واجب میدانست وبدنبال کودتای ایدولوژیکی دراین کشورها راجزو قانون اساسی خودمیدانست- ولی امروزه این تنش ها نقشی درتغیرات معادلات منطقه ندارد بلکه بیشتر کشورهای اسلامی بخصوص دربخش اهل سنتاز وحودت استراژیکی ویکپارچه گی باعربستان درحال فاصله گرفتن هستند وراهبرد وارگری محافظه گرایانه درپیش گرفتند ونقش اسرائیل دراین کشورهاکهبه دستور عربستان سعودی شکل میگرفت کم رنگ شده است وهیاوهوئی  مثل سابق ندارد- امروز رفیق راهبردی وهم مذهبی عربستان امارات ازانهاجدا شدهاند بر ضد منافع عربستان درمنطقه عمل میکنند وجناب هادی منصور مانند دوران اخر ناپائلون بنا پارت را میگذارند- یک ضرالمثل ایتالیائی است که بیادبدین صورت اصلاح شود که درکشوری باران- نمی اید علت اش حکومت دزد است- امروزه تمام ایدولوژی های درمانده درحال ازدست دادن محبوبیت هستند ولی امواج انها هنوز به قلعه مستحکم عربستان نرسیده است ولی انهاهم درعربستان درزندان خانگی هستندومداوم ترس دارند که دمکرات ها درامریکا بقدرت برسند .شیشه قدرتات انها به زمین بخورد ودیگر عربستان دراوپک ان اهرم کلیدی غرب نیست ونمیتواند ان نقش قبی راباز ی کند ودرنتجه فقط یک قدرت اقتصادی بنفع غرب است- ومانند زمانی که پاپ ها درایتالیا بفدرت رسیدند وان وحدت فرا جناحی را از بین بردندوبهیثکفرقه گرائی مذمو ومنحوس سیر کردند که رانجام به یک انقلاب اصلاح طلب دچار شدند همنی سرنوشت برای انها رقم خواهدخورد واقایان وحدت اهل سنت را چند پاره کردند واخیرا با حکومت شیعه وسنی عراق وحدت پیدا کردند؟؟ وامارات باسوریه اسدی به همکاری نزدیک شده است- مدتی مردم به بهانه اصلاح گرائی درعربستان مشغول کردندونماینده ان جناب ابن سلمان است کهدرجزیاتی مطابق میل امریکائی تغیرات نه چندان مهم  انجام داده است که اب پاکی برفقه اهنین وهابیت ریحته است!! واز پشت به اسلام ناب خنجر میزند ودر حکومت پادشاهی مطلقه هیچگونه حرکتی به سمت عدالت وفضیلت وتعادل وفراجناحی ومردمی – وجود ندارد وحتی یک صندلی به مردم عادی داده نشده است وفقط بفکر صندلی ومقام خودهستند وبرای حفظ خود تلاش میکنند- ویک سرخوردگی عمومی درجهان برای خودبوجوداوردهاند که اینده پایداری نمی شود برای انها پیش بینی کرد ودرجهان اسلام واعراب رشد ونمو سیاسی درحال شکل گرفتن است وبا رشد ان قدرت غرب و وهابیت روبه ضعف خواهد گذاشت-  وهابیت درکشورهای شرق رنگ باخته است وعلنا انها را مورد سرزنش واحزاب انها غیرقانونی قلمداد میکنند- وتوان ومحبویتی ندارند- متاسفانه ان شادابی که قبلا دراهل سنت دیده میشد به رکود رسیدهاست وهابیتی که بامیراث مسلمانان وجهان به مخالف بر خواست وحتی بنیاد پیشرفتهای مادی ودنیائی پیشرفته بهمخالف برخاست وازادی مشروع وعقلانی ومکفی را خدشه دار کرد وبخصوص موضعات مدنی رابه سخره گرفت- ومجادله احسن را جرم دانست- وحتی بابسیاری از ایات قران به مخالفت بر خاست- مسلم است دیگرذ رنگی نخواهد داشت انشااالله

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99