سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- قران بیان میکند ما زمین را برای شما فرش کردیم یعنی گسترده کردیم شاید به همان مثال که که اول زمین پیچیده بوده است بعد مسطح وگسترده شده است- یک نظر اجمالی به زمین  سومین ستاره منظومه شمسی است خورشید یک عامل بسیارمهم است-مادرفضا خورشید هائی داریم که حداقل چهل برابر خورشید ما است اگر زمین درانجا بوجود می امد مسلما ما حیاتی در روی زمین نداشتیم- تا انجا که امواج رادیومتری ثبت وظبط کرده است ومنابع دیگری که اسمان رارصد میکند- تنها زمین مهد حیات است؟؟!!- ساختن فرضیه ای که علت حیات رامشخص کند بجز خداوندمنان بسیارسخت میشود زیرا بیشمارستاره کهتاحدی دراوائل مانندزمین بودهاند به حیات دست پیدا نکردند وبرای یک استثنا بسیارنادر فرضیه ساز ی کاربسیارمشکل بلکه محال است—زمین چهارونیم میلیارد سال پیش شکل گرفت شاید قبل از ان رانتواستند بدست بیاورند یا حدس علمی بزنند وزمین دارای قوه جاذبه شد که بعدا دلیل انرا هسته مستحکم وزیاد اهن میداند که اتفاقا بیشترین فلز برای نیاز بشر هم اهن است وروی این هسته اهنی تمام مواد بصورت مایع داغ قرار دارد- که باعث ایجاد تبدیل کردن اهن به معناطیس میشود – دراین حالت جریان – کانوکت شن- رخ میدهد که عبارت از سرخ شد ن وکف کردن موادروئی وخنک شدن وساقط شدن مواد زیرین که ایجاد صفحات متحرک تکتتونیک می شود- باعث زلزله های شدیدمیشود ومواد از پائین به سطح زمین میرسد- مثل اشی که سر میرود- این جاذبه است- که ترکیب وتعامل مابین موجودات بوجود میاورد که عرفا به ان اشاره دارند ودرفضا با موجودات فضائی بخصوص خورشید وماه دراثرتعامل جاذبه های یک نظم بوجود می اید-که درنتجه زمین بدور خورشید میچرخد-درمدت365 روز و26 درصد یک روز و366 دفعه و26 درصد چرخش بدورخورشید میچرخد- تعامل زمین وماه ایجاد جذر ومد میکند-واستواری حرکت زمین درمحورهای در چرخش های خوداش را باعث میشودکه بتدریج باعث کم شدن سرعت زمین میگردد وایجاد چهار فصل را میکند- ونسبت به اندازه بیشترین موجودات وغلظت دارد- واز لحاظ وسعت چهارمین ستاره منظومه شمسی است-ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با الهام از کتاب گرنسنگ تفسیر قران مجید جزو سی به نگارش حضرت ایت الله محسن قرائتی- رحمت الله علیه حضرت استاد معزز از سوره والعصر وایات دیگر به به این نتجه رسیده است که بهترین مثال برای هدایت تجارت است مطلب هم دقیق است انسان درامر تجارت سعی میکند سودبرد وتجارت فایده ای بای او داشته باشد نه انکه سرمایه خودر ازدست بدهد وقت اش تلف شود حساسیت این امر زیاد است- حال والعصر که معنای های مختلف شده است- به نظر حقیر همان زمان عصر است –که کاسب به خانه می اید ودفتر فروش روز مینویسد ومتوجه میشود چقدر سود ویا زیان کرده است اگر انسان در روز بهشت را بدست اورد سرانجام از این دنیا به یک دینای بهتری رفته است ودرضمن عمر راهم جاودانه کرده است واگر جهنم رابدست اورده باشد هم این دنیارا ازدست میدهد وهم در جهنم انسان طالب عمر داشتن ندارد-سود در این تجارت خاص هم میزان عظیمی دارد حداقل هفتصد برابر وهم کالای عظیمی دارد ان کلاهای بهشتی است- قران میفرماید هر کاری که میکنید ولو مادی باشد تاثیر شخصیتی خاص دارد که به ان نفس میگوید یا شمارا ازحیوان بدتر میشودویا از فرشته بالاتر میکند- همانطور که باید درتاریخ مطالعه کرد که چه کسی درتجارت سودبرد وچه کسی ضرر کرد- یعنی کنجکاو شوید ودیگران را مطالعه کنید وبه علمی خاصدست پیدا کنید وانگاه عمل کنید واگر علم نداشته باشید ازهرسو ضرر میکنید- لفی خسر درخسران وضرر غرق میشوید- ودرتاریخ متوجه میشوید تنهاراه مفید متعلق به انبیا است پس امنوا وعملوا الصالحات- این کار سعی میخواهد پس اول سعی کنید وبعد عمل کنید درتجارت اول کار به سختی پیش میرود وزمان برای انسان تلخ است نباید جازد بلکه باید صبر کرد وانهم درجاده حق که کمی سختراز دیگر راه هاست وبعدخداوندمنان سختیهارابه به اسانی تبدیل میکند دراین کار با افراد شایسته تبادل علمی داشته باشید تواصوا بالحق وهمدیگر یاری کنید ودلگرم گنید وبه صبر اهمیت بدهید اصولا جهان مادی وروح انسانی به کندی پیش میرود تواصوا بالصبر ایمان باید جامع باشد یعنی همه فاکتورها وعومال جمع شود تا سیستم بوجود اید که پایدارباشد وقابل پیشرفت- نه جزیی –ایمان به همه اجزا تا خسران ریشه کن شود الا الذین امنوا- ایمان مطلق امده است حضرت استاد رحمت اللهعلیه متوجه این نکته سترگ شدند که تمام اجزاشبانه روزمورد قسم واقع شده است زیرا همه زمان ها قابل سود دهی است بخصوص سحر نقش عبادت خاص ودعا دران زمان به اجتبت نزدیک است – وافراد باید انچه درک میکنندبه دیگران بگویند که امروز فضای مجازی این شرایط رافرهم کرده است وازدیگرانهم یاد بگیرند انشالله


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم است- نظریات شخصی استنیم نگاهی به کتاب گرانسنگ – ولایت علوی   اقتباس از بیانات معظم له میباشد- بحثی مستوفی دارند- که درهرعصری ولی باید یکی باشد وسرانجام هم جهان باید بدست یک ولی اداره شود حال این ولی چه خصوصیاتی بابد داشته باشد محل بحث است- ایشان از ایه 22 سوره انبیا که میفرماید- لوکان فیها ال?ّ-الا الله لفسدتها- اگر در اسمان وزمین خدایی دیگری بود همه مخلوقات تباه میشدند پس – انچه(انها –مشرکین) بیان میکنند خداوندمنان ازان ان مطالب منزه وبری است-فرض کنیم انچه مشرکین میگویند درست باشد بت ها خداوندمنان خلق کرده است وانها شافعین الهی هستند که افراد به خداوندمنان نزدیک کنند وخلقت هم به انهامحول شده است نبایدبین انها تضاد وکوبیدن یک دیگر ونفیه یک دیگر باشد بلکه همه انها درجهت تکامل وبهروزی بشر باهم تشریک مساعی کنند پس ضدیت انها باهم نشانه است انها مخلوق الهی نیستند تحولات   لازمه اش تغیراست- بدون تغیر تکامل حل مسائل امکان ندارد- بعنوان مثال غذا گرم میشود ومازاد ان دریخچال قرارمیگیرد –در ماشین بنزین موتور را گرم میکند واب در رادیاتور موتور راخنک میکند حال دینا درتغیرات است ودرجهت تکامل است این تحولات براساس حکمت است که انسان اگر تحقیق کند پی به حکمت ان تااندازه درک بشری پی میبرد- واز نظمی به یک نظمی دیگری نمیتواند همیشه انهم که بسیار پیچیده باشد کارتصادف باشد- اختلافات دربشر واینجهان لازمه تکامل انسان واین دنیا است اگراین اختلافات نباشد انسان ودنیا به سمت تباهی میرود- استادمعزز رحمت الله علیه میفرمیاند بعضی میگویند اگر دوتا خداوندباشد- هردو بر اساس حق عمل میکنند لاجرم مشکلی فراهم نمیشود درحایکه تصور میکنند تعدادزیادی حق وجود دارد که خدایان بایداز ان تبعیت کنند درحالی که این طور نیست  مثال بیاورم هرکشور ی قوانین داد گستری دارد ومی فرماید حق این است- قاضی مسیحی درامریکا همجنسگرائی جرم سنگین می داند حقوق بشری   ها انرا حق افراد میداند هردو تصور میکنند حق باانها است- خداوند هرطور خلق کرد وباهر قانونی انهارابوجود اورد ان قوانین –حق است انسان که نمیتواند قوانین فیزیک وشیمی وغیره را تغیر دهد خداوندمنان قوانین فیزیک وشیمی دربرزخ به نحو دیگری است درقیامت بنحوی دیگری است دربهشت وجهنم به نحوی دیگری است خداوندمنان میتوانست اینجهان را به نحوی دیگری خلق کند حال دوخداوند خلقت انها باهم فرق خواهد داشت مانند دوحزب- حضرت استادمعزز ایت الله مرحوم زبرجد رحمت الله علیه میفرمودند دوتا خداوند باشد هرخدائی میتواند مخلوق اورا حفظ کند ولی بین ایندو خدا یک رقابت ایجاد میشود که میگویند هر مخلوق پیش ما بیاید درجات اش را بالا میبریم یار کشی میشود ودرنتچه خدایان باید مداوم امتیاز بدهند واین امر باعث نابودی بشریت وخلوقات میشود که دردنیا یک عامل فساد همین است درحالی که چنین نیست- پس یک خداوندمنان برهستی حکومت میکند وهیچکس نمیتواند قوانین پیرفت بشر را کشف کندحتی فرشتگان چه برسد به انسان که شهوات وجهل وغفلت براو حاکم است

 

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برنامه سر تا پا شوی تبلیغاتی –رجز خوانی – امریکا درباره بدافزار اینستاد- بخوبی نشان میداد که روسیه در سایبریک دست بالا را دارد وامریکا میخواهداز پیشرفت از تهدید یک فرصت بسازد- اگرانها قدرت داشتند سپاه وپالایشگاه وغیره رافلج کنند حتما میکردند- وپیشرفت درسایبریک تاحدی دقیق است اگر امریکا بخواهد سابییک خودر درقلعه نگاه دارد درداخل ضربات اقتصادی سنگنی میخورد اولا بایدارتفاع موشکهای فلسطینی پایین بیاد ودرثانی پیشرفت ما وابسته به مبارزه منطقی با دین یهود وبخصوص صیهونیست است وبادین مسیحیت هم بایداز گمراهئی نجات داد بقول ان جهانگرد مسحی اگلیسی درشیراز امراض خوب میشود

 

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برنامه سر تا پا شوی تبلیغاتی –رجز خوانی – امریکا درباره بدافزار اینستاد- بخوبی نشان میداد که روسیه در سایبریک دست بالا را دارد وامریکا میخواهداز پیشرفت از تهدید یک فرصت بسازد- اگرانها قدرت داشتند سپاه وپالایشگاه وغیره رافلج کنند حتما میکردند- وپیشرفت درسایبریک تاحدی دقیق است اگر امریکا بخواهد سابییک خودر درقلعه نگاه دارد درداخل ضربات اقتصادی سنگنی میخورد اولا بایدارتفاع موشکهای فلسطینی پایین بیاد ودرثانی پیشرفت ما وابسته به مبارزه منطقی با دین یهود وبخصوص صیهونیست است وبادین مسیحیت هم بایداز گمراهئی نجات داد بقول ان جهانگرد مسحی اگلیسی درشیراز امراض خوب میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بحثی اقایان وخانم الیت ایرانی درغرب بیان میکنند که حکومت روشنفکرانه باید سکولار ضد ایدولوژِ ی باشد- که درطول تاریخ بتواند همیشه اصلاح طلب باشد – دقیقا به نقص انسان وجهل انسان اذعان کردند وهمین طورهم است کهمداوم انسان پی به معایب میبرد ودرصدد اصلاح است- وروشنفکران بدودسته کلی تقسیم کردند روشنفکران نسبت به زمان نقد میکنند ومعایب را مطرح میکنند وروشنفکران حکومتی که معتقدهستند سیر وسلوک حکومت درست است ونقایض اجباری است و بایدبرطرف شود وهمیشه منتقدین پنچ درصد هستند روشنفکر طرفدرار بیشتر هستند- ویک نکته جالبی را بیان کردند که از ماکیاول فلسفه اخلاق حکومت توصیفی شد- نه عقلانی وچون حکمت ها میخواستند پابرجاباشند ایشان هم هم میخواست درقدرت باشد وهم زن باره بود وفرمودندقوانین اخلاق حکومتی باید به نحوی باشد کهحکومت پابرجا بشادپس دروغ درزمانی راست واخلاقی است جناب اقای راسل میفرماید فلسفه تحلیلی باید باشد مثلا واژه اخلاق-و –واژه عدالت روی ان بحث زیادی بکنیدبههرنتجهای که رسیدید پایه فلسفه ان مشخص میشود ان تعاریف زیربنای فلسفه میشود که خود این مطلب یک شمشیر دولبه است اقای کانت مطالب خاصی دارد که منطقی فکر کنیدو لودربسیار موارد درتاریکی باشید جلوبروید احتمال دارد که روزی به نتجه درست برسید- اقای هگل چنداصل دارد بااین اصول چه منبای انسان مذهبی باشد یاغیر مذهبی باشد میتواند فلسفه هستی رابیان کند انسان خیلی زود میفهمد کهنیاز مند چهارچوب استونیازمند هدف است ونیازمند خط مشی است-وو- وکم کم بعضی توصیفات تاحدی معقول است مانندازادی ودر کاربرد ازادی مساول شروع میشود خودواژه ازادی همه مسائل راحل نمیکند به حدود ومرز میرسد ان سفها-که دم از ازاد یمیزنندبالافاصله باید دم از قواینی وحدودوثغور رهم بیان کنند کهچگونه حاصل میشود سکولار هرفرد را مسئول بدستاوردن منافع خودش میداند اینمنافع چگونه تعریف میشودوتضادمنافع چگونه رفع میشود—درقران مجید اول فرمود لا اله یعنی نقص وضعف اله را بدست اورید درخلقت هستی واداره هستی وحکمت ها وقوانینی که نیازمندهستی وجامعه بشری است این مرحله اول روشنفکری مذهبی وعقلی است وقتیکه ال های زمان ازبین رفت درنتجه اثبات الاالله است است بعداز مدتی فرمودند الله لااله الله منحصربفرد است ولی اله بی حداست اله های جدیدی بوجود می اید مانند همین سکولار که انسانها را میفریبد پس صفات لهی با خصوصیات اله های جدید مقایسه کنید وضغف انهارا مشخص سازید باز به –الا الله برسید بعد جعلنا ماچنین نوع خلقتها کردیم یعنی تحقیقات درخلقت کنید وانسان بفهمید خصوصیات این موجودات بهخداوندمنان میرسد وبرقوانین الهی هم تحقیق کنید باز به خداوند منان میرسید ودو مرد هوالله الذی   روی صفات موجودات تاکید وتکیه میکند والله الذی بعضی مارد قدرت الهی وصفات الهی را مطرح میکند پس را شناخت مشخص کرده است وانشائی وتوصیفی نیست یک مورد جالب خداوندمنان درقران میفرمایدبه کفار به تاریخ مراجعه کنید چگونهکنید که من چگونه طاعوتیان قدرتمند گذشته رانابود کردمدرتاریخ مداوم طاغوتیان گذشته قوی تراز طاغوتیان زمان حال هستند درحالیکه مومنین واقعی مداوم به رشد هستند این یک نشانه وجود خداوندمنان است- ومیفرمیاد درحدیث امال اروزهای شما مانند خواب است درخواب ثروتمند میشوید ودرخواب بیچاره میشوبید همه چیز قبض وبسط ان بدست خداوند است کم زیادبذست خداوندمنان است ودرکل تاثیرات کمی دارد اساس ایمان است وعمل صالح هرچقد هم کمرنگ باشد ارزشی والا دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای دکتر نوری زاده درانگلستان میفرماید اقایان درتهران ضد کاباره هستند وهنوز درک تمدن معاصرا را نمیکنند جهان متمدن کاباره برای مثلا تفریح پذیرفته است جناب اقی حضرت ایت الله عارف مرحوم ارسنجانی رحمت الله فرمودند من مایل هستم مانند کریم ارباب زردتشی ادم عجیبی بوده است محل پارس تهران رارونق داد واتشکده ساخت وکاباره ساخت مهد تمدن ایران هستند؟؟ جای ایشان باشم دلیل ان این است که حضرت ایت الله رفسنجانی رحمت االله علیه اخوند نیست روشنفکر اسلامی است- ازاین تعدا د پنج نفرر درایران داریم امریکا مرکز تفریحات است بالاترین میزا نافسردگی درامریکا است  وبیشترین قرص ضد افسردگی درامریکا مصرف میشود-وبالاترین همهنسبت است جنایات درامریکا است معلوم میشوداین اثارتمدن غلط انداز است- سئوال این است ایا این به اصطالح هنرمندان خودشتن شتن بانشاط هستند؟؟ اماری کهدرامریکا گرفته شده است بالاترین بدبختی وفلک زده مال فحشا واینهنرمندان هستندبه ثروت انچنانی میرسندوبعددرفقر وفلاکت ومرض وگمنامی میمیرند- اقای دکتر نوری زادن چند بارشما بکارباره رفتی وخروجی ان چه بوده است کاباره سطح نازل فطرت ویا سطح غریزه تحریک میکند درحالیکه سطح بالای فطرت ضدان است ویکتضاد ناخودگاه وبعدخودگاه درانسان ایجاد میکند اماتفریحات-مهمترین ان بحث عرفانی وخودشناسی ودین شناسی است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید بحث درباره دین شناسی روضه ای است از روضات بهشت درحدیث در روضه بهشتفرد برای سیدهزارسال دربیهوشی میرود وبعد که بهوش می اید میخواهد به روضه برود حورالعین به خداوندمنان اعتراض میکند- پس منرا به چه خلق کردی خداوندمنان ان اشراق را از او میگرد وشهوترابراوغالب میکند وباز این امر تکر ار میشود- حال در زمین مانن انکه مثلا مادر یکمقدار اب مرغ غلیظ را رقیق میکند وبعد پنبهای در مقدار گارکرباس میپیچد وبه اب مرغ میزند وانرابرای نوزاد میدهد که به میکد ویا با قاش بچه گانه وکوچک چندقطره به اومیدهد وبچه درحال کیف است—وضع روضهداین جهان باان جهان درین مقیاس وچیز به گردان نمیرسد سعیدابوالخیر درزمامی همه نوع فحشا وشراب وعطاری ها معجونی بنام مکیف یعنی کیف دهند داشتند بخصوص برای پادشاهان نزدایشان میامدند ومحو کلام ایشان میشدند درروایت است شاه به ایشان گفت من میخواهم مدتی درنزد تلمذ وشاگردی کنم ودر زمان من مسجدراقرق کنید ایشان فرمودند مسجدمال خداوندمنان است قرق برنمیداردممکن اسن نزدشما یک حمال باشدشاه پذیرفت امد ساعاتی نشست ورفت محوبیتاش زیادتر شد ولی پرستیژ کم شد وفرمود من درعمرم چننین لذتی نبرده بودم وزیر فرمودندمن پشت دیوار یک اطلاق درست مکینیم که شمادرانجا اقامت میکنید وصدای ایشان رسا است شما گوش میکنید لی دیگران گفتند شما درمسجد نیسیتد اعتبارانها بیشتر میشودوپرستیژ شما پائین می اید ضشخص میفرمود من باپدرم به اصفهان میرفتیم ومدتی درمسجد محل درس وبحث ومنبر حضرت ایت الله العظمی میرزای نائین اصفهانی شرکت میکردیم وزمانی که پدرمن میخواست برگردد مانند یک پیرزن بچه مردهگریان بود ومن میگفتم پدر من بلد ام که به شهرستان بر گردم یا ایت الله مرحوم مشهور به نخودکی هرکس یکجلسه میرفت از شهرستان نزردایشان میرفت ودرمحل اقامت ایشان چادر درخیابان میزند تا توشه اش تمام شود- یکی از تفریحات گرفتن زن متعه است امروزه رفتن به کمک سیل زدگان بالاترین تفریح است که نسان بادست پر از حکمتها و نورانیت ها وحتی اشراقات وبسایر مطالب دیگر برمیگیرد- در روایتی از استادمعزز حضرت علی شریعتی رحمت الله علیه نقل شده است- ایشان باجناب اقای جلال ال احمدمشرف به باگاره منور شمس الشموش ثامن حجج امام رضا بیرون میامدند جناب مرحوم جلال چون هوا کمی سردبودپالتوی خودرا روی یک شانه اندخته بودند وماسرگرم بحث بودیم- یک دفعه یکفرد عادی که بیشتراز طبقه ضعیف بود جلوامد بالبخند فرمودند حاجی پالتو چند ایشان فرمودند فروشینیست وایشان عذرخواهی کردند رفتند جناب جلال بسیارناراحت شد دکتر فرمودند به بالاترین اوج رسیدی که یکفرد باشماتماس گرفت وارتباط ایجاد کرد ومنهم پالتوی خود روی یک شانه انداختم حال ارتباط باخداوندمنان- خداوندمنان بفرماید حاجی مارامیخری-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99