سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای دکتر نوری زاده چون در زمان رژیم قبلی پول کلان ومفتی بدست میاورد طبیعی است که ازرژیم سابق حمایت کند- کهامروزه سنگ مردم ایرا به سینه میزندایشان میفرمایند- که شاه دراطریش بود- بلیط دوریال اتوبوس از تهران پارس تا دانشگاه تهران با یک بلیط بود وانر چهاربرابر کردند به اینمعنا که دیگر مستقیم نمیشد این راه رفت باید با چهار اتوبوس عوض کرد تا این راه رفت- دانشجویان سر وصدا کردند هرگاه اموزش وپرورش ودانشجویان - صنف کار گر- ومردم فقیر وارد کاراز شوند کار تمام است- شاه از اطریش دستورداد که به وضع سابق باز گردد- این امر نشان میدهد که چقدر پول درایران کم بود ورژِیم تمام سرمایه خودرا در رایانه گذاشته بود که سر وصدا بخوابد ودیگر نمیدانست یا میدانستد مملکت روزی بعلت بیکاری وازدیادفقرا ومحرومین منفجر میشود- رژیم یکجاده اسفالت رو که درحد گاری رو درست میکرد تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام کارخاناجات برق همچنین درشیراز مدتی همسایه یک بزرگوارمنهدس معروق شرکت یخچال سازی ازمایش بودم که سرانجام ان کارخانه اوراق شد- ایشان میفرمود این کارخانه از اول سرهمه بندی بود قطعات از خارج میامد وانجا مونتاژمیشد روزی من به امریکائی گفتم مامیتوانیم که فیبرخاصی که ضد گرما است دراین جا برش بدهیم فرمودندبعداچیزی دیگری طلب میکنیم سرانجام ماخودمان ان فیبر اوردیم وبرش دادیم ومدتها درچالش بودیم چند سالی خوب کم کم اینیخچال عقب از دور عقب افتاد پولی که ما ذخیره کردیم که ماشینهای مدرن بخریم هروز ریسی عوض میشد وبودن انکه مامتوجه شویم این ذخیره به تهران یابه چه دیگر ارسال میکرد کارگر ها فهمیدند وسروصدا کردند .بعضی اخراج شدندوبعضی زندذانی شدندومداوم حقوق کارگران رابالابردند ونورچشمی ها اوردند وبعداز انقلاب مدتها میگفتند انرا ازنو میسازیم ومذاوم امدند ورفتند تا دستور تعطیل داده شد این تنها کارخانه ازمایش نیست این مشت نمونه خروا ر است- روز ی درتهران نمیدانم چه روز ی بود دولت تغیر کردهبود .یاچشنیبود من از چهار راه پهلوی سابق به نزدیکی تجریش میرفتم تمام اتوبوس پر بود تاکسی پیدا نمیشد من درحدودنصف راه پیاده رفتم سر یک خیاان ایستاده بودم یک اقائی بیرون امد از داخل خیابن فرعی به من گفت همین جا به ایست من الان می ایم ومن هم میخواهم به تجریش بروم- وسیله گیرت نمیاد وایان دران خیبان فرعی داخل یک دیسکو شد وبعدبیرون امد ایشان فرمودند من کارها مختلف کردم کار من نگرفت این قوم خویش ما گفت میخواهم دیسکو بزنم تو هم شریک شو ومن شریک شدم تمام قوم وخویش دراینجا کارداد ویکی از انها مسئول ساندویچ وخوراک است- مداوم قیمت را بالابرد واکنون میرود هرجا گوچه فرنگی له شده وغیره میخرد که بعضی گویا دراینجا مریض شدن وامروز من به ایشان اولتیا توم دادام یا ایشان باشد من پول خود را میگیرم ویا ایشان بروند ما همگی دزد شدیم- دراسپانیا یک یخچال امریکائی مونتاژ میکند وبخشی ازان هم خوداش قطعات میسازد این یخچال برای پنچ سال است درحالیکه درایران تابیست سال کار میکند چنید پیش گفته بودند دوتا از این یخچال قدیمی از ایران پیدا کنید وبخرید ودر موزه بگذاریم به مردم اسپانیا میفرماید شما پول خریدن نو رادارید وما میتواینم تا صدسال کارکند بسازیم- ولی احمقانه است چون کارخانجات ما بیکار میشوند وطرح های نو دیگر واردبازار نمیشود واین صنعت با رکود درپیشرفت دچار میشود ومردم بدنبال طرح های نو هستند وطرح های نو عالیتر هستند تا پن سال پول برای تعمیر نمیگرند وبعد از دوسال فقط پول قعطه میگیرند وبعد پول کامل میگیرند—درفرانسه خط لوله نفت وگاز هر دهسال بایدعوض شود بخش سمت المان بعهده شرکت معروف توتال است پول تعویض خط لوله نفت راازمردم گرفته است ولی در پمپ سازی وپالایشگاهای جدید ادعا میکند هنوز به نتجه کامل نرسیئده است کهمردم میگویند دروغ میگیود ومعلوم نیست پول هارا کجا مصرف کرده است- وهروزه جریمه سنگین میدهد دادگاه به او هشدار داده است اگر اتش سوزی درخط نفت رخ داد بیچاره میشوی هواپیمای فنتوم به شماره 55 رسیده است همه چیز یک تاریخ مصرف دارد وبایدبلافاصله تغیر کند امروزه بهترین میکانیک ماشین دردنیا افغانستان وپاکستان وعراق وایران است چینی ها با پمپ اب موتور کامیون میسازنند از میانمار تا به سمت پکن مردم با سختی پول خودرادرمیاورند ن-درفیم نشان میداد افاد داخل جنگل میگردندقطعه سنگ بدردبخورمیوه گیاه جنگی وشاخه درخت وغیره جمع میکنند ومیفرشند که پراز پشه است ویکمحلوی ساختند که به بدن خودمیزنند وپشه ازانها دوری میکند ولی پول میدهند به یک راهب بودای که یک معبد بزرگ بودائی بسیازد وقدم به قدم معبد ساخته میشود چقدربی انصافی است که از رژیم پهلوی فردی جانب داری کند- وادعا سوادومعلومات وروزنامه نگاری داشته باشد وهوز ازاین افراد منافق جاهل دفاع کند وسرنوشت شومی برای این ملت فراهم میکرد اشنا نباشد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرجمن الرحیم-نظریت شخصی است نیم نگاهی به کتاب فلسفه فرانسه درقرن بیستم- اریک میتوز- میفرماید- برداشت سنتی از فلسفه که جهان شمول باشد فلسفه سنتی ومدرن ندار یک شاخه ای بنام فلسفه -ر- غرب که فراتراز فلسفه علم وهنر است به سمت تحلیل عقلانی که فیلسوف ان زیر بنای فرنگی وهنری که سنت مینامد میخواهد با ملاکهای خاص عقلانی خود موردچالش ونقد وانتقاد قراردهد که اصلاحات لازم را درانها بوجود بیاورد کهنام لنرا فلسفه غرب نامیدند نه انکه کنجکاوی درهستی انجام دهد لذا فلسفه فرانسه نسبت به فلسفه اروپا اختلافاتی داشت انها فلسفه فرانسه فلسفه تحلیلی نمیدانستند بلکه نوعی پدیده جامعه شناختی وهنر شناسی وغیره میداستند- درجامعه شناختی با جامعه شناسی که میخواهد- تعریف وقوانین جامعه شناسی را کشف کند مثلا علم فقه میخواهد قوانین فقه شناسی را کشف کند این علم است ایا این قوانین درست هستند یا نیستند متعلق به جامعه شناختی است کع امروزه جز فلسفه علم جامعه شناسی است اگر ما چالش کنیم که باید فلسفه علم قوانین ان مطابق درک فیلسوف تغیر کند این فلسفه غرب میشود یعنی این قوانین را اصلاح کنیم ومورد نقد وانتقاد قراردهیم یعنی اصول فقه را تغیر دهیم تاقوانین تغیر کند کاری برداران اهل سنت کرده اند- اگربگویم این امر در فلسفه غرب ناسازگون نیست چون همه ملتهای غرب چنین هستند اول فلسفه محض نیست که بدنبال هستی شناسی است وفلسفه غرب از کلیت وعمویت به شناخت خاصی تبدیل میشود- لقب جهان شمول به معنای حقیقی ان بی مسمی است- که مداوم فیلسوفان غرب وجه اشتراک انان کم میشود و وجه افتراق زیاد میشود در ضمن فیلسوف میبایست فرهنگ وسنت را با ملاک عقلانی محض مورد توجه قرارده که دراصول کلی شناخت جهان شمول شود واختلافات نژآدی وغِیره راهم لحاظکند تا بتواند جهان شمول شود میفرماید سبک برهان درفلسفه فرانسوی مختلف است وباید قابل درک شود- سبک برهان مختلف باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه مطلوب هم است مهم هم زاویه شروع تحقیق نیست بلکه ملاک ها ونوع اصلاح است که باچه دیدی وقوانینی وجهتی بقول کتاب فورمول بندی میشود که قوانین رابوجود میاورد واصلاحات رخ میدهد حال تصور کنیم میبایست برای جهان شمول شدن دیگران راهم انرا درک کند فرض کنیم بخوبی هم به زبان دیگری ترجمه شد ودیگر زبان دیگری نباشد بلکه چون زبان اصلی باشد ولی فیلسوف وطن دیگری با درک دقیق انرا چون فلسفه خود نمی پذیرد درحالی که انرابخوبی درک میکند- الهام گرفتن وبخشیاز اصول رابهنحوی دگر گون کردن وارد فلسفه دیگری شود به معنای جهان شمول بودن درحقیقت زیادچنگی بدل نمیزذد انچنان که بین فقه اهل سنت واهل شیعه اختلافات همچنان است وتقریب به معنای یکی شدن نیست وبدین نحو هم درفلسفه های غرب موجود است اگر بگوئیم براساس


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است نفسیر سوره حمد- با الهام از کتاب تفسیر سوره حمد وبقره   کتاب نسیم تنسیم استاد دکتر نیری رحمت الله علیه-انسان از خاک تیره وروح منور الهی گونه تشکیل یافته شده است که میبایست از این خاک تیره عبور کند وبه روح منور خدا گونگی برسد همان امتحان هفت خانی استک در شاهنامه است ایا این انسان دراین خاک میماند یا عبور میکند درقیامت هم اول واردجهنم میشود وسپس

 به بهشت وارد میشود- دراین سیر سلوک عبدی تن تیره را تبدیل به تن منوربهشتی میکند جنات تجری من تحتها الانهار- وجان راهم بهشتی میکند –فی مقعد صدق عد ملک مقتدر- عظمت فرشتگان در ذات منور ورب انها خداوندمنان است وهمین موقعیت برای انسان دربهشت رخ میدهد انجا است جملات از اقتدار عظیمی برخوردار هستند شراب تنسیم شراب مرد افکن خاص است- که برای حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم وال محمد صلواته الله علیه واله والسلم است برای دیگران ان شراب با ماده دیگری مخلوط میشود که اثراش را کم میکند- وسقا ان شخص خداوندمنان است که منظور بیانات وحکمتها وعلوم خاصی است- شراب طا هری که فرد را طاهر میکند وخاص میکند واز تمام ضغعها -نقص ها پاک میکند- وخاص میسازد- اتفاقا در خواندن قران این دهاق تسنیم جام های کوچک تسنیم درحد دنیائی وجود دارد که اسنان رابشدت به خودوابسته میسازد وان وقت جهان مادی را کمی حالت بهشتی گونه تصور میکند این کتب از سرچشمه ابشارگونه حضرت استادمعزز ایت الله العظمی جوادی –املی رحمت الله علیه و حفظه الله تعالی – اخذ شده است که درادامه تشکیل رودخانه ها ودریا ها واقیانوس ها خواهد شد- مشخص است کل مطالب در اینمقاله جای نمیگیرد به نکاتی خاص اشاره میشود- سوره حمد این سوره 26 عنوان دارد-که هیچ سورهای به این تعداداین تعداد عناوین ندارد که میتواند درهشت معرفت مثبت که اسوه باشد ویک معرفت ضد منفی که نمیتواند اسوه باشد تقسیم کرد از جمله اسامی- تعلیم المساله عنوان دیگر سئوال است وبخوبی رشون است کهاز خداوندمنان چه سئوالی بایدکرد کههم سئوال نورانی باشد وهم جواب نورانی باشد  حضرت علی علیه اسلام رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند- رحمت خداوندمنان برکسی است که بداند از کجا امده است یعنی ازمقام مبدا ودرکجا است این جهان جهان شناسی داشته باشد- وبه کجا میرود معاد بهاین سه مطلب سه اصل گفته میشود اسم دیگر سوره حمد الاساس است به این سه سئوال پاسخ میدهد- نام دیگر قران- شریفترین وباارزش ترین حکت ذخیره شده در گنجینه عرش است نشان میدهد بهترین مخلوق الهی انسان وجن هستند که شامل باارزش ترین حکمتهای الهی میشوند نام دیگر سوره حمد- الکنز است یعنی گنجینه خاص عرشی –مبدا شناسی رسالت شناسی – ومعاد شناسی—هدایت سالکان به صلاح دنیا واخرت- راه سلوک ادمی به سوی پروردگارش را نشان میدهد- انسان از رحمت سرچشمه میگیرد ودر رحمت سیروسلوک میکند به رحمت وارد میشود- در معرفت اول انسان از شرک وکفر ونفاق پاک میشود کهانرا تحمید میگویند- که اول قدم در شایستگی برای ورود به بهشت است بشرط حنیف بودن یعنی پاک بودن وخالص بودن شرط توحید ان است که همه چیزرا مخلوق الهی دانستن است- معرفت دوم- درذکر یا یاد الهی است وان ایه بسم الله الرحمن الرحیم است- سپس معرفت شکر است الحمد لله رب العالمین- وبعد دررجا –امیدواری به خداوندمنان- الرحمن الرحیم- بعد خوف ویاترس –مالک یوم الدین-شش دراخلاص -ایاک نعبد وایاک نستعین- درباره این سوره بیان شده است دوبار نزول کرده است یکبار درمکه ویکبار در مدینه یک عنوان ان المثانی است یعنی دوبار نزول کرده است- اما از حضرت علی علیه السلام نقل شده است اولین سوره برای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همین سوره بوده است مطلب بسیاردقیق است بایداینطور باشد زیرا نام دیگر سوره فاتحه است شروع باینسوره است ولی برای دیگران نبایداولین سوره باشدزیرا درانسوره میفرمیاد فقد خداوندمنان را ستایش کنید وازواستعانت وکمک بگیرید- یعنی بت کشک است بتی موجودنیست از همان ساعت اولیه نبرد شروع میشد بیادمدتی خداوندمنان از لحاض عقلی ومنطقی ونقلی ریشه بت بزند تاان تعصب که تصور میکردند بت پشتوانه الهی دارد کم کم نرم شوند ولی درنماز رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باید سوره حمدخوانده شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است نفسیر سوره حمد- با الهام از کتاب تفسیر سوره حمد وبقره   کتاب نسیم تنسیم استاد دکتر نیری رحمت الله علیه-انسان از خاک تیره وروح منور الهی گونه تشکیل یافته شده است که میبایست از این خاک تیره عبور کند وبه روح منور خدا گونگی برسد همان امتحان هفت خانی استک در شاهنامه است ایا این انسان دراین خاک میماند یا عبور میکند درقیامت هم اول واردجهنم میشود وسپس

 به بهشت وارد میشود- دراین سیر سلوک عبدی تن تیره را تبدیل به تن منوربهشتی میکند جنات تجری من تحتها الانهار- وجان راهم بهشتی میکند –فی مقعد صدق عد ملک مقتدر- عظمت فرشتگان در ذات منور ورب انها خداوندمنان است وهمین موقعیت برای انسان دربهشت رخ میدهد انجا است جملات از اقتدار عظیمی برخوردار هستند شراب تنسیم شراب مرد افکن خاص است- که برای حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم وال محمد صلواته الله علیه واله والسلم است برای دیگران ان شراب با ماده دیگری مخلوط میشود که اثراش را کم میکند- وسقا ان شخص خداوندمنان است که منظور بیانات وحکمتها وعلوم خاصی است- شراب طا هری که فرد را طاهر میکند وخاص میکند واز تمام ضغعها -نقص ها پاک میکند- وخاص میسازد- اتفاقا در خواندن قران این دهاق تسنیم جام های کوچک تسنیم درحد دنیائی وجود دارد که اسنان رابشدت به خودوابسته میسازد وان وقت جهان مادی را کمی حالت بهشتی گونه تصور میکند این کتب از سرچشمه ابشارگونه حضرت استادمعزز ایت الله العظمی جوادی –املی رحمت الله علیه و حفظه الله تعالی – اخذ شده است که درادامه تشکیل رودخانه ها ودریا ها واقیانوس ها خواهد شد- مشخص است کل مطالب در اینمقاله جای نمیگیرد به نکاتی خاص اشاره میشود- سوره حمد این سوره 26 عنوان دارد-که هیچ سورهای به این تعداداین تعداد عناوین ندارد که میتواند درهشت معرفت مثبت که اسوه باشد ویک معرفت ضد منفی که نمیتواند اسوه باشد تقسیم کرد از جمله اسامی- تعلیم المساله عنوان دیگر سئوال است وبخوبی رشون است کهاز خداوندمنان چه سئوالی بایدکرد کههم سئوال نورانی باشد وهم جواب نورانی باشد  حضرت علی علیه اسلام رحمتالله علیه واله والسلم فرمودند- رحمت خداوندمنان برکسی است که بداند از کجا امده است یعنی ازمقام مبدا ودرکجا است این جهان جهان شناسی داشته باشد- وبه کجا میرود معاد بهاین سه مطلب سه اصل گفته میشود اسم دیگر سوره حمد الاساس است به این سه سئوال پاسخ میدهد- نام دیگر قران- شریفترین وباارزش ترین حکت ذخیره شده در گنجینه عرش است نشان میدهد بهترین مخلوق الهی انسان وجن هستند که شامل باارزش ترین حکمتهای الهی میشوند نام دیگر سوره حمد- الکنز است یعنی گنجینه خاص عرشی –مبدا شناسی رسالت شناسی – ومعاد شناسی—هدایت سالکان به صلاح دنیا واخرت- راه سلوک ادمی به سوی پروردگارش را نشان میدهد- انسان از رحمت سرچشمه میگیرد ودر رحمت سیروسلوک میکند به رحمت وارد میشود- در معرفت اول انسان از شرک وکفر ونفاق پاک میشود کهانرا تحمید میگویند- که اول قدم در شایستگی برای ورود به بهشت است بشرط حنیف بودن یعنی پاک بودن وخالص بودن شرط توحید ان است که همه چیزرا مخلوق الهی دانستن است- معرفت دوم- درذکر یا یاد الهی است وان ایه بسم الله الرحمن الرحیم است- سپس معرفت شکر است الحمد لله رب العالمین- وبعد دررجا –امیدواری به خداوندمنان- الرحمن الرحیم- بعد خوف ویاترس –مالک یوم الدین-شش دراخلاص -ایاک نعبد وایاک نستعین- درباره این سوره بیان شده است دوبار نزول کرده است یکبار درمکه ویکبار در مدینه یک عنوان ان المثانی است یعنی دوبار نزول کرده است- اما از حضرت علی علیه السلام نقل شده است اولین سوره برای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همین سوره بوده است مطلب بسیاردقیق است بایداینطور باشد زیرا نام دیگر سوره فاتحه است شروع باینسوره است ولی برای دیگران نبایداولین سوره باشدزیرا درانسوره میفرمیاد فقد خداوندمنان را ستایش کنید وازواستعانت وکمک بگیرید- یعنی بت کشک است بتی موجودنیست از همان ساعت اولیه نبرد شروع میشد بیادمدتی خداوندمنان از لحاض عقلی ومنطقی ونقلی ریشه بت بزند تاان تعصب که تصور میکردند بت پشتوانه الهی دارد کم کم نرم شوند ولی درنماز رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باید سوره حمدخوانده شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عده ای که خود الیت میدادند بدون ان که درفقه علوم اسلامی مطالعات تاحدی عمیق داشته باشند اظهار نظر میکنند- اگر مردم ازجریانات خوشحال باشند دادسخن می دهند وانرا اسلامی میدانند واگر کمی مشگل باشد انرا اسلامی نمیدانند ودلیل شرعی پپدا میکنند درطول تاریخ این گروه اکثریت دارند- که امروزه- مبسوط الید بودن فقیه یکی از انها است- بعنوان مثال دراسلام نبایدکسی ضرر برساند ونه کسی ضررکند- خوب این یک ملاک عقلی هم است اینهمه ماشین بابنزین که باسرب ترکیب شده وسرب درفضا رها میکند برای انکه مزان انرژی کم شود وسرب دربدن رسوب میکند بخصوص در ریه ومشگل ایجاد میکند پس ماشین نبایدحرکت کند؟؟ ایا امکان پذیر است؟؟ مبسوط الید بودند یعنی فقیه تاخرجا که تشخیص داد احکام الهی میتواند پیاده کند باید پیاده کند تنها مربوط به فقه نیست اینهم یک امرعقلانی است درقدیم قلب را تعویض نمیکردند امروزه میکنند دست باز ویا دست گشاده بهمعنای اجرا کردن قواننی اسلامی است وقدرت فقیه قدرت شخصی نیست قدرتی است که مردم به فقیه میدهند تا انجا مردم راضی به انجام قوانین فقه ای هستند فقیه دست اش باز است-مسئله دوم همه افراد تاانجا که واقعا عقل انها دقیقا بهترین تشخیص را میدهد درنزدالهی وظیفه دارند به نکته عقلی عمل کنند البته انسانها درعلم وتجربه وهوش وغیره مختلف هستند هرکس به اندازه قدرت تشخیص باید عملکند درسوره یاسین یک پامبر به شهرانطاکیه کهامروز در ترکیه است ودرقدیم جز شهر روم شرقی سوریه امروز بوده است بسیارشهر مهم تاریخی استمرکز ادیان بوده است وپاپ ها دراولین شهری که به قدرت رسیدداین شهر بوده است- خداوندمنان یک نبی به انجا فرستاد واین نبی نتوانست کاری کند نبی دوم رافرستاد باز نتوانست کاری کند دفعه سوم شاگرد یک نبی رافرستاد وانفردتوانست مردم را   مومن کند- در یک دبیرستان معروفی به جای کسی تدریس را شروع کردم درس من دینی بود بچه گفتند یکجوانی سرکلاس است که پدرش روحانی است- وایشان پسرش را مجبور میکند که صبح به مسجدبرود واذان بگوید ونماز بخواند وسخت ایشان کنترول میکند که بارهرکسی دوست نشود وغروب هم به مسجدبرود واذان بگوید ودوستان ایشان را شخصا بایدببیند- وایشان ضد پدر شده است ومیفرماید روحانیت سخت گیر است- من گقتم از پدر محترمتان یاساعتی به من اجازه امدن بدهند ویا دلیلی که صبح شمارابیدار میکنند که بیادبه مسجدبروید مکتوب کنند- ایشان خشک اش زد وهم چنان بهمن باوضع عجیبی خیره شد- من فهمیدم که تاکتیک است یکی از بچه فرمودند که ما هم ازپدرایشان خواستیم که نزد ایشان برویم وشفاعت کنیم ودرضمن هم بگویم که ما دوستان بدی نیستیم وگویا ایشان اجازه ندادند ایشان فرمودند پدرمن اجازه نمیدهند کسی نزدایشان بروند د ومن گقتم راه حل دیگری بایدپیدا کنم خوب ایشان بدین طریق تشخیص دادند که عمل کنند ائمه اطهار علیهم السلام- مانند بشر استنباط ندارند تمام مطالب ان عظمت ها یقینی است اگر میفرمیاند دراینده افرادی می ایند به اسم مذهب شیعه جریانی را به راه میاندازنند وسپس از شیعه منحرف میشوند وحتی ادعای امامت ندارند یعنی معصوم هستند فریب انهارانخورید امام معصوم علیه السلام قیامی مانندانهاندارند مگر امام الزمان علیه السلام این مسئله با استنباط شرعی فرق دارد نمیشود هردو یکی دانست که درغیبت درکشورهای اسلامی طاغوت هرکاری که خواست بکند وهیچ کس حق اظهارنظر ندارد ونمیتواند از شرع مقدس بیانی داشته باشد درتقیه باشد ومنزوی باشد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عده ای که خود الیت میدادند بدون ان که درفقه علوم اسلامی مطالعات تاحدی عمیق داشته باشند اظهار نظر میکنند- اگر مردم ازجریانات خوشحال باشند دادسخن می دهند وانرا اسلامی میدانند واگر کمی مشگل باشد انرا اسلامی نمیدانند ودلیل شرعی پپدا میکنند درطول تاریخ این گروه اکثریت دارند- که امروزه- مبسوط الید بودن فقیه یکی از انها است- بعنوان مثال دراسلام نبایدکسی ضرر برساند ونه کسی ضررکند- خوب این یک ملاک عقلی هم است اینهمه ماشین بابنزین که باسرب ترکیب شده وسرب درفضا رها میکند برای انکه مزان انرژی کم شود وسرب دربدن رسوب میکند بخصوص در ریه ومشگل ایجاد میکند پس ماشین نبایدحرکت کند؟؟ ایا امکان پذیر است؟؟ مبسوط الید بودند یعنی فقیه تاخرجا که تشخیص داد احکام الهی میتواند پیاده کند باید پیاده کند تنها مربوط به فقه نیست اینهم یک امرعقلانی است درقدیم قلب را تعویض نمیکردند امروزه میکنند دست باز ویا دست گشاده بهمعنای اجرا کردن قواننی اسلامی است وقدرت فقیه قدرت شخصی نیست قدرتی است که مردم به فقیه میدهند تا انجا مردم راضی به انجام قوانین فقه ای هستند فقیه دست اش باز است-مسئله دوم همه افراد تاانجا که واقعا عقل انها دقیقا بهترین تشخیص را میدهد درنزدالهی وظیفه دارند به نکته عقلی عمل کنند البته انسانها درعلم وتجربه وهوش وغیره مختلف هستند هرکس به اندازه قدرت تشخیص باید عملکند درسوره یاسین یک پامبر به شهرانطاکیه کهامروز در ترکیه است ودرقدیم جز شهر روم شرقی سوریه امروز بوده است بسیارشهر مهم تاریخی استمرکز ادیان بوده است وپاپ ها دراولین شهری که به قدرت رسیدداین شهر بوده است- خداوندمنان یک نبی به انجا فرستاد واین نبی نتوانست کاری کند نبی دوم رافرستاد باز نتوانست کاری کند دفعه سوم شاگرد یک نبی رافرستاد وانفردتوانست مردم را   مومن کند- در یک دبیرستان معروفی به جای کسی تدریس را شروع کردم درس من دینی بود بچه گفتند یکجوانی سرکلاس است که پدرش روحانی است- وایشان پسرش را مجبور میکند که صبح به مسجدبرود واذان بگوید ونماز بخواند وسخت ایشان کنترول میکند که بارهرکسی دوست نشود وغروب هم به مسجدبرود واذان بگوید ودوستان ایشان را شخصا بایدببیند- وایشان ضد پدر شده است ومیفرماید روحانیت سخت گیر است- من گقتم از پدر محترمتان یاساعتی به من اجازه امدن بدهند ویا دلیلی که صبح شمارابیدار میکنند که بیادبه مسجدبروید مکتوب کنند- ایشان خشک اش زد وهم چنان بهمن باوضع عجیبی خیره شد- من فهمیدم که تاکتیک است یکی از بچه فرمودند که ما هم ازپدرایشان خواستیم که نزد ایشان برویم وشفاعت کنیم ودرضمن هم بگویم که ما دوستان بدی نیستیم وگویا ایشان اجازه ندادند ایشان فرمودند پدرمن اجازه نمیدهند کسی نزدایشان بروند د ومن گقتم راه حل دیگری بایدپیدا کنم خوب ایشان بدین طریق تشخیص دادند که عمل کنند ائمه اطهار علیهم السلام- مانند بشر استنباط ندارند تمام مطالب ان عظمت ها یقینی است اگر میفرمیاند دراینده افرادی می ایند به اسم مذهب شیعه جریانی را به راه میاندازنند وسپس از شیعه منحرف میشوند وحتی ادعای امامت ندارند یعنی معصوم هستند فریب انهارانخورید امام معصوم علیه السلام قیامی مانندانهاندارند مگر امام الزمان علیه السلام این مسئله با استنباط شرعی فرق دارد نمیشود هردو یکی دانست که درغیبت درکشورهای اسلامی طاغوت هرکاری که خواست بکند وهیچ کس حق اظهارنظر ندارد ونمیتواند از شرع مقدس بیانی داشته باشد درتقیه باشد ومنزوی باشد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من مایل نبودم مقاله ای دباره مسئله خلیج فارس بنویسیم تا جریان بخوبی روشن شود وببینیم که اندیشه من چقدردرست از اب درامد-ولی در کانال فارسی غربی بحثی درباره مذهب ومدرنیته کردند وگای اسلام شیعی اوردند ودانشمندان راستین غرب وایران را کوبیدند وتور کردن که بحث عقل از غرب شروع میشود یک امر ضد مذهبی-و- شیعی است- وایران درحال درجا زدن است وخاطرات قومی که درغرب مطرح شده است درک نمیکنند وحتی درک نمی کند بودلر بدنبال اسطوره مذهبی وتقدست مذهبی وقربانی شدن دراین راه هست- وفطرت غرب ضد این مسائل است؟؟- پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم زمانی که به معراج میرفتند متوجه شدن درمحلی درایران نور به اسمان بالا میرود وشیطان میخواهد براین نور چتری بزند وانرا خفه کند ازخداوند منان پرسیدند این نور چیست ؟ خداوندمنانفرمودند دراین محل نور تو روشن میشود- وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- به شیطان با غضب فرمودند-قم- یعنی بلند شووبرو وشیطان رفت- درمابقیه جاها نور الهی به سوراخ میرود چون مار که به سوراخ میرود وبابلند شدن نور –قم- انهاکم کم بجنبش درمیایند- شیعه میگوید اسطوره الهی وجود دارد وتدس الهی وجود دارد وقربانی شدن دران راه مطلوب است ولی یک استثنای گمنام است درحقیقت دانشمندان غرب بدبنال کشف همین حقیقت هستند نکته دوم خاطرات قومی را ایشان بدرستی درک نکرده است- این سیاست بود-که مردم رافریب داد تنها راه نجات وحقیقت-دردینامداری وعلم تکنولوژی است- درخاطرات قومی مثلا زمان ساسانیان تنها مرام مزدک نیست جامعه است چگونه درک میکند انزمان مذهب راقبول داشتندولی نه مذهب ساسانی علم راقبول داشتند ولی نه علم طبقاتی عرفان راقبول داشتند قدسیت قبول داشتند درتمام جوامع خاطرات قومی بحثها صیقل یافته وعقلانی است ولو اجازه به ان ندهند وانرا سرکوب کنند بهمین دلیلاست که بودلر مگیویند خاطرات قومی چهارصد سال قبلغرب بدنیال عرفان وقدسیت واسوطره ناب مذهبی میگردد واقای شایگان درباره انقلاب ایران همین نظر دارد- فقط یک نکته مهم مال این دروان است وانهم اقتصاد وپیشرفت است که تاثیر سریع وعمیق دارد ولی خاطرا ت قومی بسیار گسترده است حال غرب سوکولار خودرا اسطوره کرده است وقدسیت داده ودر راه ان خودراقربانی میکند برخلاف نظریات اولیه سکولارسیم ولبیرالیسم ودمکراسی درغرب – احمقی ماننداقای نیکسون ریس جمهرر سابق پس از چندیثن سال استعمار وحشتناک ویتنام زمانی ارتش ویتنام داشت به سایگون نزدیک محیشد وامریکائی داشتندفرار میکردند- من واردخیابان شدم پرنده پر نمیزد یک خانمی تند تند را میرفت ومن پرسیدم چه خبر شده فرمودندتلویزوین درحال نشان دادن فرار امریکایئ هست وامدن لشگرها ویتنام است ئفرمودند ما از این جنایت امریکا اگر سیمتر درزیر زمین برویم که حال شروع به افشا خواهد حق داریم الحمد الله-کمونیست وجود داشت ونگذاشت این استعمار جنایات بار باقی بماند شمانمی دانید اخیرا فرانسه وامریکا چه کرده اند!! اقای نیکسون میفرمیادمن تعجب میکنم .ویتنام دهانباز کرده است ومیخواهدفرهنگ پرعظمت غرب ببلعد چطوراین جرئت میکند ومن ایستادگی خواهم کرد بحث ما باا ین نوع افراد است نه با دانشمندان فکور غرب اخیرا احمقی بیشتر اقای کلینتون در زمان حکومتاش نمیدانم موضوع چه بود شاید راکتوراتمی میخواستند وایشان نمیخواست بدهد فرمودند این ویتنام فرنگ یرعظمت فرانسه از ویتنام خارج کرد وان زمان مانفهمیدیم- که میبایست انهارا خوردوخاکشیر کنیم بله غرب درکلیت به عقل میرسد وعقل کلی به شرق میرسد – وقم نورانیت زیادی پیدا میکند هم ایران وهم جهان را روشن میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99