سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتها است بفکر شهید محمد گیتی نشان هستم البته پسوند نشان شاید درست نباشد- روز ی سرگروه به من فرمودندبه مسجد سیاحتگر برو ویک سخنرانی کن- من خیلی تعجب کردم وبه انجا رفتم روحانی سید بزرگوار کمی چاق وبسیارخوش رو وبسیارجدی درحالیکه همه منتظر من بودند من در روی پله اول نشستم امر کردند بالابرو ان جذبه اجازه نداد که من چالش کنم بالا ا رفتم- وسخنرانی خودم شروع کردم- عظمت استادمعزز که امروزه خداوندمنان اجر جزیله به ایشا ن عنایت کند- حضرت ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه- مطالبی داشتند که درحقیقت به روز اشاره داشتد جناب سرگروه که بعد کتابخانه بزرگی ایچاد کرد وفرشنوده کتب ان حضرت شد درمطالعات اش بهایننیجه رسید که استادمیفرماید سهگروه اگر درست شوند جامعه درست میشود رهبری – بازار-اموزش وپروش درست شوند جامعه میشود ومشکل بیشتر مال بازرار است منهم درسخنرانی خودم مقلالاتی که ایضشان درحقیقت درباره این سه گروه بود بخصوص بازار جملاتی ایشان بیان میکردم وتفسیر میکردم نگاه جمعیت وبخصوص لبخند یکنفر اشاره میکرد میکروفن از زبانت درور کن من تصور میکردم دربرزخ هستم وان فرد بعدادفهمیدم بازاری بود وفرمدند من مغازه دارم مطالب خوبی بود-درانجا من بایک گروه اشناشدم که کارهای انقلابی میکردند بخصوص اعلامیه پخش میکردند –از من خواستند هاین گروه درنزدیکی همان مسجد فردی یک خانه داده بوداعلامیهاماده میکردندوپخش میکردند که درضمن کارمنا مطالبی  بگویم بعد تعدای ازانها وادسپاه شدند.مدارجی طی کردند ویکی ازانها همان اقای محمد گیتی بود به حوزه رفت وچند سال حوزه-و- خوش درخشید- وبامن ارتباط تنگاتگ داشت- وحوزه رها کرد وبه جبهه رفت- بچه ها بهمن گفتندایشان حرف کسی راقبول نمیکند ولی احتمال دارد حرف شمارا قبول ایشان رابرگردانید و- ایشان تازه به جبهه رفته بود من نزدیکی دوران بسیارکوتاه از شهید منهدس ظلال النوارپرسیدم جای ایشان را پیدا کند ایشان رفت وبرگشت وفرمودند در میدان شوش است ن قبلا درتربیت معلم تعدای از دانشجویان میخواستندبه جبهه بروندمثلا سی نفر یک از انها فردی بسیارجدی وعبوس به من فرمودند نصایحی اگربلد هستید بفرمایئد من شرح دادم که زیرنگاه ودید دشمن هستید بخوید جائی پرسه نزنید غالبا درکانال ها باشید هرچه دشمتتیرمیزند بخوبی به خاطر بسپارید تصور کنید زودمتوجه مه چیز میشوید دشمن توپی دارد که بکانبرد هاست گرچه باین تیرانداز نقطه ک.ران توپ پیدا میشودولی کار سختی است وتوپ های زیادیدارد یا جابه جا میشود ویا بکارمی افتدوازهمه مهمتر موشک است وهواپیما است- ایشان فرمودنداینها چیز های ساده است نبایدما درجائی تعدامنان زیاد باشد ومن گفتم درجبهه به شما مسائل انجارا شرح میدهند- انها رفتند برکشتن همان جناب فرمودندما درانجا پی به نصایح شما بردیم یک عکسی به من نشان دادند روی یک تپه کوچگ علاوه بران سی نفر تعدادزیادی هم جمع شدن عکس گرفتن منخیلی تعجب کردم درردیف بالای تپه یکی از دانشجویانمرزشکاروخوش خنده وخوش اخلاق بود-و-د رعکس درحال خندیدن است فرمودند هواپیمای عراقی امد وبه سمت بالای تپه تیراندا ز ی کرد وچهار را شهدی کردازجمله ایشان وما هیچ صدائی از طرف خودمان نشنیدیم من گفتم شاید موشک های ضد هوائی ما بسیاردور بودن- ودوباره بالای ان تپه گرد هم امدیم دفعه قبل من ردیف پائین بودم واین بار ردیف وسط بودم باز یک موشک هواپیما درکنار ردیف اخر درشن فرو رفتد ومنفجر شد تعدای کمی شهید وزخمی داد ما جنگیدیم ولی اقا این وضع نمیشود- درادامه جناباقای مهندش شهید عزیز یک چیب باراننده به من داد وما به میدان شوش رفتیم- وقتیکه وارد شدیم ساعت درحدود نزدیک ظهر بود درطول را هرچه من چشم گردانم چیزی از واحدها نظامی ندیدم بیابان خالی وارد میدان شوش ضشدم بازمن چیز ی از جبهه ندیدم ولی غلغله نیروبود وفقط یکدیوار نیممتر ی کشیده بودند که ماشینها کنار ان پارک کنندونیروی ازروی این دیوار سوارماشین شودوتعدادماشین بسیارزیاد بود ان تپه انجا دیدم کهنوز بچه ها سوارتپه بودند.وعکس میگرفتندتنها امیتاز این میدان دورتراز عراق بود بچه های دور من ریختند وباخنده وکی از نها باکمینورفشانی فرمودندشما فرمانده ما هستید؟؟ من شایدیک لحظه فکرکردم دربرزخ هستم- گفتند شمابرای فلانی امدید اسمی رابردند اگپر برای فلانی امدید دوساعت است دیر شده است .ایشان جنازه مبارکش را به شیراز فرستادیم من گفتم این فلانی کیست ایشان فرمودندپسرایشان جزو گروهی بود که میرفتند خلبانهای ماراکه هواپیما سقوط کرده میاوردند ابیشان ریک بار هدف تیراندزی هواپیما شد وشهید شد وبعدپدرایشان که یکمیوه فروش امد جای ایشانم گرفت ایشان دیروز شهید شد دوساعت است که ایشان به شیراز منتقل کردند اگر شما به شیراز رفتید حتمااز جانب مادر مراسم ایشان شرکت کند وتسلیت به خانواده ایشان بگویئد وهرکاری انها داشتندانجام دهید من گفتم قول میدهم ولی من برای اجناب محمد گیتی امدم ایشان گفتن ما ایشان الان پیدا میکنیم من گفتم چگونه –به این سرعت میتوانیدایشان پیدا کنیم؟؟فرمودند که ایشان پیشانه سفیداست ریس گروه نجات خلبان ها باایشان است هیچ کس جروت نمیکند جز گروه ایشان امروزر ایشان خوداش سوارامبولانس شد .رفت وجنازه انجناب راورد رزاننده من یک گروهبان بود درگوش من فرمودند فلانی زودبایدبزنیم به چاگ- ایشان اوردند درک کرده بود هدف من چیز است اصلا به چشم من نگاه نگکرد وجدی گفت اگرمنظور شما مادن باشمااست من هرگز نخواهم امدمن گفتم نیم ساعت به من وقت بده بعدهرکاری خواستی بکن ایشان فرمودندمن همین الان ماشین است ومن عازم بصره هستم از انحا تابصره ودرسمت چپ تا ناکجا اباد نیرو میرفت- من مدتها فکر میکردم این چه تاکتیکی است؟؟ بعد مقاله خواندم از جناب اقای کارتر ریس جمهور امریکا که به ماخبردادند که درشوش مرکز تقسیم نیرو است مدتها ما فکر کردیم عقل ما به جائی نمیرسید بالاخر پنتاگون حدس زد ازانجا ایرانمیخواهدبهعراق حمله کند که یکی از شاهکارهای پنتاگون است ومانیروی عظیمی درمقابل انهاایجاد کردیم یک تجربه تلخکهبر موازین علمی جنگ نبود حیله زدن اساس است ولی میبایست ده جا چنین کن ومخفیانه درزیر زمین تجهیزاترامخفی کنند وسنگر پیش ساخته اماده کنند که بانیروی عظیمی درجای خود قرا بگیرد ظرف سه ساعت درشب چناچه دشمن گول خورده باشد حمله کنند به اصطلاح جا بماند درست مانند بازی فوتبال ایشان به بصره رفت ویک خلبان ما درنخلستان بصره فرود امد وبا بیسم جای خودرا گفت وجناب محمدخان باگروه خوددرروز باصدای تکبیر به سمت نخلستان رفت وتوسط تک تیراندازان عراق دربصر شهید شد من به شیراز امدم وان میوه فروشی را پپدا کردم جوانی زبرزرنگ پشت دخل بود واز ایشان منزل انجناب سدوال کردم وفرمودند داخل کوچه بغل دست شد وسمت چپ اولین خانه که دیوار به دیوار میوه فروش بود ایفن زدم درب باز شد یکخانه بافت قدیمی بسیاربزرگ پله میخورد پایئن برویم وپله میخورد که بال برویم باحوض بزرگ وباغچه من وارد حیاط شدم دیدم خانمی ثمین وچاق کنار پنچره نشسته است ولباس سیاه برتن دارد وبسیارباوقار وساکت ومنوارد اطاق شدم یکصلابتی دراوج ان حضرت زینب کبری صلواته الله علیها نشسته است وجریان گفتم وگفتم من قول دادم هر کاری از دست من بر اید بکنم ایشان فرمودند تنها پسر ما ان جوان بود وزمانی که پدرش میخواست برود گفتم من تنها می مانم ونمیتوانم اینمغازه رااداره کنم ودرب انرمیبندم ویا میفروشم ایشان فرمودند –خدا هست- ایشان به شهادت رسید قبل یک شاگرد زبر وزرنگ داشت که از پیش ما رفت وایشان زمانی که جریان شنید پیش من امد وگفت نارحت نباشیدمن اینجا اداره میکنم گرچه حقوق اش کمتراز جائی است که من الان کار میکنم منر غلامخود بدانید هرکاری بگوئید میکنم وشمانبایداز خانه خارج شوید وهمه کارمارانجام میدهد وخداوندمنان ایشان برای مافرستاده است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ ولایت علوی- به نگارش مرجعیت العظمی رحمت الله علیه جناب اقای سعید جوادی املی رحمت الله علیه – حدیثی از عظمت امام باقر علیه سلام الله نقکردند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه و اله والسلم فرمودند که ایه ولایت را بیان کردند- ودراخر حدیث فرمودند وهو راکع یرید الله عزو جل فی کل حال—به این معنی که حضرت علی علیه السلام اول برای مقام ایشان ضمیر غائب –هو- اوردن که برای خداوندمنان استفاده میشود ودلیل برعظمت الهی هم است تنها غائب بودن نیست- ر فارسی داریم -فلانی – فلانی است- فلانی نورچشمی است –فلانی عزیز کرده است-در هرحال خواست واراده الهی را میطلب که به معنای عبد صالح ومخلص ومخلص بادواعراب یعنی خالص صرف است- واین بالاترین درجه است – حال سئوال این است این ازمایش سخترین است ویا ساده ترین مسلما حضرت علی علیه السلام- ازاین ازمایش اطلاع داشته است- ائمه اطهار علیهم السلام تمام احادیث خودرا به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت میدادند- یعنی اگر رسول خداوندمنان در زمان ائمه اطهارعلیم السلام بودند همان کار میکردند ولی زمان چایگاه رسالت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نبود که مقام ایشان   مقام نبوت وامات است زمان ائمه اطهار علیم السلام زمان مقام امامت است—به امتحانات حضرت ابراهیم-علیه السلام- نگاه کنیم- بسیارگریان وتوبه کن است همرنگ جامعه نمیشود وباصراحت ومنطقی دقیق توحید را اثبلت میکند ضد خرافات است- بت شکنی میکند ودر اتش میافتد وزن و بچه به بیابان لک یرزع غیر قابل کشت ودرخت کاری صرف بیابان تا به ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام میرسد که سخترین امتحانان بوده است- پس این امتحان- باید سخترین باشد اگراسان هم بود باز نشان بران بود که همین امتحان اسان هم دیگران انجام ندادند ونخواهند داد- ولی استادمعزز مرحوم ایت الله زبرجد علی السلام رحمت الله علیه انرا سخترین امتحان ببیان کردند به نظر حقیر هم برای علی علیه السلام وهم حضرت فاطمه سلام الله علیها که دران شرایط بسیارسخت ازپول ان انگشتر گذشتند- حضرت استاد رحمت الله در درس مکاسب که وسط های کتاب من دران شرکت کردم برای درک وفهم به یکی از طلبه های بسیار فاضل که مهمی داشت وغالبا جای دیگری درس میخواند فرمودندمقدمه کتاب را حضرت نویسنده علا مه الدهر شیخ- مرتضی انصاری رابخواند- درباره حضرت علی علیه السلام یک شعر عربی دارد که شیخ میفرماید- که مردم زمان حضرت علی علیه السلام ازایشان میپرسند چقدر شما درخوراک امساک میکنید امروزه همه درکوفه میتوانند نان گندم بخورند- چرا شما نان گندم نمیخورید حضرت علی علیه السلام میفرماید شاید درمراکش-مغرب حال مراکش باش ویا تونس باشد ممکن است مسلمانی نتواند نان گندم بخورد رحالی که ن فرد نمیدانست که حضرت علی علیه السلام حاکم امت است .اگر کسی را میفهمید معاویه علیه العنت بوده است- دو اخلاق است اخلاق درفقه ودرمثلا قضاوت وغیره حضرت درباره اخلاق وتقوا خود جز ترس الهی مانوری نداد در جنگاوری مانور زیاد داد ومداوم روزه بود ودلیل اش را پرسیدند فرمودند – اسوه من حضرت رسول اکرم صلواته علیه-و اله والسلم است هرکاری ایشان کرد من هم باید بکنم تا پهلوبه پهلو ایشان درقیامت باشم حاضرنیستم اندکی با ایشان فاصله داشته باشم- لذا شیخ اجل واکرم فرمودند این صفات برای من الگو است برای شناخت مومنین ومرجعیت من دراخلاق وقضاوت- وحکم تابع صفات علی علیه السلام هستم پس مسئله مادی واخلاق وایثار وغیره کاری بس مشکل بوده است سئوال دوم این است ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین تمام احادیث خودرابه رسول اکرم صلواته الله رساندند ولی درجائی حضرت علی علیه السلام فرمودنداستنباط من- روش من –البته درجائی فرمودند من تابع رسول اکرم صلواتهاله علیه واله والسلم- عبدی از عباد ایشان هستم- دلی روشن است چون برای انتخاب ولی مسلمین شرط این بود که قزان وسن رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم وسنت شیخین عین استباط های شیخین واگر حضرتعلی علیه السلاممیفرمودند من به سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عمل میکنم انها ذمیگفتند شیخین همبه سنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کردند درجائی که حدیث نبود استنباط کردند پس علی علیه السلام بیادمیفرمودند منهم استنباط شخصی دارم کهدرکل حال تابع الهی است پس تابع رسول اکرم صلواته علیه واله والسلم هم است- مسئله شاهد داشتن هم مطرح بود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- روز معلم را  به همه معلمان عزیز ایران تبریک وتهنیت عرض میکنم-معلم کیست برای شناخت معلم میبایست نخست نقش معلم را شناخت – معلم اگاهی دهند ه دباره کون و تکوین و هستی وفلسفه وجودی انسان است وتشریح وظائف وتکالیف وساختاری است که میبایست فرد یاد بگیرد چه از لحاظ نظری وچه از لحاظ عملی درابعاد های مختلف که دربر گیرنده ان هدایتی که اورامنور میکند وبه ارمانی وهدف ایده الی وطرحی که   برای اوخلق شده است نائل شود- انسانرا در دروسی که برای اوتهیه شده است- با یک مدیریتی کهدران اموزش وبیش ازان پرورش درضمن ان دروس به اجرا میگذاردنفش معلمی در درنقش یک والدین بسیار فرهیخته ودلسوز وبرجسته شکل میگیرد به انسان نظم –ویاد گیری تجارب پر ارزش وقدرت حل کردن مسائل ورفع مشکلات ویاد دهنده کتب پرارزش که بتواند فردرا تبدیل به یک طراح هدایت وراهنمائی کننده- نور معلم فرد رامنور میکند که نفش اسوه را به افراد دیگر یاد دهد- که شخصیت فرد با زیربنا وروبنا مثبت صاحب سبک ومکتب که درفرد به ثبوت رسیده است و با یک استقامت مطلوبی که ان زیربنا وروبنا لغزش نکند وفرد چون دفتری که مداوم برگی به ان  اضافه میشود- معلم هرفرد را به اندازه استعداد پرورش میدهد ودر زندگانی دستجمعی با دیگران به یک اتحاد و وحدت میرساند- وهم افراد دریک جامعه انسان های بارزشی میشوند- افرادی اهل چالش وسعی اهل ارمانهای بسیاربزرگ وتلاش برای نائل شدن به ان واهل یادگیری وعمل-دارابودن وبدست اوردن معیارها ومالک های حقیقی وکلیدی تصمیم گیری براساس اصول ومکتب ونشان دادن مشکلات مهم وتاثیر گذار ویادگیری حل انها است لذا معلمی رسالت ای چون رسالت انبیا است ونزدیک ترین نفش به نقش ربوبیت الهی است

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به کتاب گرانسنگ -ولایت علوی- به تحقیق ونگارش حضرت جناب اقای ایت الله العظمی- جوادی املی رحمت الله علیه واسعه- ایشان یک استدلال بسیار زیبا اورده اند که من باسلوک خویش انرا تبین میکنم- فرض کنید علت انفاق محبت باشد از ایه بخوبی روشن میشود این ایه برای یکنفر امده است- از این ایه باید استفاده میکردند که ایه دستور جدیدی میدهد که درنماز در رکوع میتوان انفاق کرد ومسلم است در ایستادن ودرنشستن هم میشود داد ومیابیست این موضوع سئوال از حضرت رسول میکر دند اگر برای محبت کردن بود حضرت علی علیه السلام واصحاب بارها این عملرا تکرر میکردند این انفاق یک سمبل ونشانه است وچقدر بامسمی است هیچ پیامبری واولیائی چنین بخشی کهحضرت علی علیه السلام درطول زندگانی خود کرد وایه نازل شد نکرده است چه درکیفیت وچه درکمیت لذا بعداز انکه رسول اکرم صلواته اللهعلیه علت نزول این ایه رابیان کردند هیچ سئوالی دیگر مطرح نشد واگراین یک دستور بود حضرت رسول اکرم صل.اته اللهعلیه واله والسلم مشخصات ونحو عمل ومیزان ثواب انرا مشخص میکرد پس هدف نشانهای برای شناخت علی علیه السلام برای ریسات وسر پرستی وولایت رهبی وتصرف است ولی جناب اقای ابوبکر که بیان میشود برا یایشان بوده است حدیث مفرد است پس رد میشو. اما ویژگی های مثبت سترگ مال علی علیه السلام است که کنکور امامت برنده شده است درشب ممیت درجنگ بدر درجنگ احد ودرجنگ خیبر ودر جنگ احزاب درجنگ حنین ودرمباهله ودتطهیر وغیره تمام ویژگی ها مثبت مال علی علیه السلام است اینهاجمع شده است ومدرک قبولی حضرت گرفته است وجناب اقای ابوبکر درغار در جنگیند با ابوسفیان ودر مجادله احمقانه بااقای عمر درنزد رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم- وغیره وبعداز رحلت جانسوز نشان داده شد که همچنان نمره ردی میگیرد مسئله فدک ومسئله حمله به انه حضرت زهرا سلام الله علیها وغیره مداوم نمره ردیگ رفته است ونمیتوانداین نشانه برای ایشان باشد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- وضعیت امریکا بخصوص وضعیت اقای ترامپ درهاله ای از شک وتردید برا ی اینده است- ضربه که اقای نتانیاهو در اسرائیل خورد- وهم چنین تغیراتی شگرف انگیز دراوکراین واسپانیا که غیر منتظره بود برخلاف نظر کارشناسان برجسته بود اتحاد اروپا قوی تر خواهد شد حرکت جدید اقای مکرون برا یبیرون کشیدن سوریه ولبنان مستعمرات سابق از دست امریکا وخروج امریکا از سوریه وافغانستان و وارد کردن طالبان درمدارسیاست وژنرالخفتر در لیبی وازدست دان هم پیمان سابق امریکا دولت طرابلس – شکست درمقابل کره شمالی کوتاه امدن درمقابل چین کوتاه امدن درمقابل مکزیک وغیره شکستهای زیادی خورده است- تمام ادعای خود بجز برجام تمام برعکس شده است- دیگرحتی جرئیت نمیکند کسی را اخراج کند بخوبی روشن است باز سیاسی بلدنیست وادعاهای اقای جان بولتون درمقابل ایران و ونزوئلا به سخره گرفته شده است واخرین حربه جنگ رامطرح میکنند که شکست قطعی میخوردچه بساجنگ جهانی سوم اغاز شود- تجربه غرب نشان میدهد که گروهای فشار درنزدیکی انتخابات خودرا اشکار میکنند- که نمونه ان درالمان دیده شد- دقیقا امروزه برای غرب شاه کلید خاور میانه است بیشاز گذشته جهان به ان توجه میکند بسیاری از مفسران خاور میانه درسانه های غرب- ایرانی واعراب ویامتخصصین خاورمیانه شناس غربی هستند دقیقاخاور میانه به سمت اهداف استراتـژِک- اسلامی ناسیونالیستی پیش میرود که با اهداف استراتژیک غرب درتضاد است واین اختلافات درحال شکل گرفتن وعمیق شدن هستند که اقای اوباما نتوانست یک استراتژیک غربی درخاور میانه تحمیل کند لذا اقای ترامپ اهدافی پوپولیستی مطرح کرده است که هسته اصلی ان برجام ایران است که جان سختی میکند- وهچگونه انعطافی بخرج نمیدهد ویکباز ی برد وباخت سگنینی را شروع کرده است- درحایکه درخاورمیانه مجبورشده است منافقانه عمل کند وعملا چهره میانجی گری را از دست داده است وان کار به روسیه رسیده است که نقش مهمتری درخاور میانه باز ی کند ودرایندههم نمیتوانداز کمک روسیه مثل سابق سودبجوید وسیسات دوجنابه بهجای ائتلاف هم نتجهای درخشان دربرنداشت وگرانی نفت درجهان وبالارفتن قیمت ها هم ازهنرهای ایشان است وچند بار درسامام ملل متحد شکست خورد حتی درمقابل درسازمان مللمتحد شکست خورد وریس جهور برزیل فرمودندمن نفش اقای ترامپ در سازمان ملل متحد جاروب میکنم چنین افتی در امریکا سابقه ندارد حتی سامان مهم امریکا مانند پنتاگون به اقای ترامپ پیشنهادکوتاه امدن درمقابل ایران را داده است بسیاری شرکتهای روسی وچنین ربطی به امریکاندارند-درهرحال اقتصادکلان امریکا بهتر نشده است با ازدیاد قدرت مالی جنگ افزاری وضع بدترهم شده است وقدرت بینالمللی دلارپائین امده است وبقول یک کارشناس یا ازکوه باید بالابرود ویابه دره سقوط میکند گرچه میخواهد کهدرجاده باریک باشد ولی ان جاده بن بست است وبه کوه ودره منتهی میشود وروزنامه های تعداد دروغ های اقای ترامپ به 6000 رسیده اصت که درغرب دروغ گفتن بسیارمذموم است ودمکرات های بخوبی فهمیدهاند کجایقه ایشان بگیرند که شکست میخورد نهانکه اب به اسیاب ایشان ریخته شودوحتی درگنگره هرجا حرفی است که پوپولیستی بود باکمال تعجب رسانه ها دمکراتها دست زدند و ودقیقا جنگ سرد همدرداخل وهم درخارج ایجاد کرده است کهتاریخ مصرف ان تمام شده است ونوع جدید اش هنوز کارامد نیست باید چالش شعاری خودرا محکمتروبلند بیان کینم انشالله پیروزی از ان اسلام ناب است

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک مناظره- ای بین عده ای احمق واستادنجار یک از کارشناسان برجسته اسلامی در کانال من وتو که از انگلستان پخش میشود- ترتیب دادن- یکی از دوستان من ایشان میکانیک برجسته کامیون های المانی است که درنزد استاید یادگرفته است ودختر ایشان یک پزشگ برجسته درانگلستان است که مداوم به انهاسرمیزند ایشان میفرمودند قبلا هرایرانی در انگلستان همهاز معلومات جنتلمنی تعریف میکردند وحال همه میگویند که خودات ایرانی نگو ازبس که انهاحقه بازی ودزد هستند ویاوه میگویند ابروی ایرانی رابردند انها درخیابان های فینچی وپنیچی مغازه دارند وشب مغازه یک ایرانی دیگر میزند که مجبور هستند شب درمغازه بخوابند- اخیرا تعدادی مزدور عوامل غرب از ایرانیان سظاخته ات که دقیق نقش لمپن روشنفکری هستندوبسیاربی سواد- دروغ هائی به انها یاد دادشده است- منجمله که پیشرفت های اران را مطرح نکنند ومداوم ایران ورشگسته بگویند واسلام را نفیه کننددین زردتشت مطرح کنند—ودرضمن از لبیرال دمکراسی دفاع کنند- اینقدراحمق هسستند که نمیفهمند دین نمیتواند لیبرال دمکراسی باشد- تصور میکند که دین زردتشت میتواند لیبرال دمکراسی باشد- وبه همین خاطر حکمران زمان حضرت زردتشت ا ایشان رابه شهادت رسادند وبه همین دلیل امامان پاک را صلواته الله علیه واله والسلم –به -شهادت رساندند واقایان سخت طرفدار اقای ترامپ هستند بقدری احمق هستندکه نمی فهمند که اقای ترامپ مسیحی واقعی نیست- اگر اقای ترامپ اسوه شما است پس شما است پس مسیحی بشوید— اقایان بقدری احمق هستند که تصور میکنندخداوندمنان حقندارد که یک مدل بالاتراز دین زردتشت بیاورد ولی اقایان از سبک سرزدن لباس پوشیدن واستفاده از مواهب روز واسوهای ماننداقای ترامپ اشکالی ندارد ولی دین بیادهمچنان دین سابق کهن باشد-وجرئت نمیکند که دین زردشت را بادین اسلام مقایسه کند دردین زردتش دین بهاندازه یک کودک هفتساله امروزه که درک میکند نیست ومطالبی ندارد اما اسم خداوند دردین زردتشت مشخص نیست اهورا- فرشته ای بوده است که جزوه ده فرشته اطبقه بوده است وبعد تعدادی فرشته طبقه دوم زیرنظر ده فرشته وهمچنان طبقات بعد بوده است دراسلام تاحدی داریم که فرشتگان زمینی انواعی دارند بعضی برای گیاهان هستند وبعضی برای جیوانات ودوتا فرشته برای هرانسان که هرمزد یا مزدا- انهممعلوم نیست نمامخداوندباشدوبه احتمال زیاد فرشته است ومتعلق به پارتیان بوده است که بعضی این اسمائی به حضرت جبرائیل علیه السلام نسبت میدهد که به زمین میامده است خداوندمنان که به زمین نیمی امده است- بعداز پارتیان که به حکومت رسیدند که نژادهای شمال ایران وبه بالا هستند درزمان ساسانیان باهم متحد شدند- گفتند هرکس پارسی ویا قبائلی که متحد پارسی است به شما رفت میتواند درمعبدی که مزدا هست عبادت کند ویک پارتی که به پارس امدمیتواند درمعبد پارسی عبادت کند- اهورمزدا از اینجا پیدا- در زمان حضرت علی علیه السلام که که قبلاز ان زردتشیان کافر میدانستند ونجس وانها به خدمت امامعلی رسیدندوشکوه کردندکه ما صاحب کتاب وپیامبران بودیم- حضرت علی علیه السلام تائید کردند وانها جزو اهل کتاب شدندوتحقیقات استادمعزز حضرت ایتالله العظمی شهید ایت الله دکتر مرتضی مطهری علیه السلم کردند

ودرکت هم دیگرهم است مسلمانان باانها گفتندشرط قبولی موحد بودن شما است- وانها اهورا مزدا گفتند همان الله است اما پیامبر ان به نظر حقیر بهرام میگفتند فقط چن اسم مثلا کیومرث با مسامحه حضرت ادم علیه است حال بهرام اول کدام پیامبر است برای من که زیادمطالعه دراین مورد ندارم نمیدانم که کدام پیامبر است معجزه ایشان پرتاب تیر است که کیلومتر ها میرورد واغز داخل یک انگشتر که بر فراز یک تیرچوبی است رد میشود وباز میگرد ودرکنار گوش بهرام می ایستد وبهرام انرا میگیرد باز تردید از من است بهرام چهارم یا شش م که امام الزمان علیه السلام تیری میانداز ودورکره زمین میچرخد حال یکبار یا چند باروبهد در دم گوش  ان عظمت می ایستدوایشان میگرید حال بامشخصات امام الزمان دراسلام مطالعه کنید که درخورشید حرکت میکند همه جهان صدای ایشان بالهجه خود میشوند وغیره که زیاداست- زنان در قبل چند من لباس میپوشدیدند یک دلیلی که زنان درمحفل مردان دردرباره درجلسات شرکت میکردند بهاین دلیل بود که درسالن صندلی نبود وشاه وافراد ایستاده باافرادمختلف صحبت میکردند وفقط میز برای خوردنی بود وشام را ایستاده میخوردند لذا خانمه خسته میشدند وگاهی دخترایشان چنددقیقه درجلسه بوده است وبعدمیرفتند اسلام میزان لباس راکم کرد وبه عدم تداخل مردوزن توجه کرده است- درحالیکه کانال من وتو تمام خبابث انگلیسی هارا دران اورده است رقص خانم های نیمه برهنه بامردان- ورگ غیرت اقاایان زردتشی نیمزند ودوباره میخواهند بدستورااقی ترامپ کاباره ونیمه برهنه شدن امریکائی شدن را باب کند که با سد سکندر اسلام روبرو است- اقایان تصورمیکنند بیان کنند ایران ورشکسته است مردم جا میخورند یک دلیل است ایران پول به پشتوانه چاپ میکند درحالیکه روزنامه های امریکائی فاش کردن که امریکا سی درصد پولبدون پشتوانه چاپ کرده است تامقداری گفتنداشکالی ندارد وامریکا مجبور شد میزان طلای هر دلار کم کند بعدفرمودند این پشتوانه به افرادامریکائی میدهد واین دلارها برای پشتوانه کشورفروخت واز پول ان طلا واجناس خرید کانادا اعلام کردندسی درصد شرکت انها درحقیقت درمقیاس غربی ور شکسته است فقط پول هزنیه کارمندان درمی اید وچون اگراعلام ورشکستگی بکنند این افرادبیکار میشوند این کاررا نمیکنند قران میفرماید شما ضربه میخورید وانهاهم ظربه میخورند اگرباتقوا باشید شمابه رفاه ونجات میرسید وانها خدا ندارند حال خداندارند تفسیراش چه است مسلما شکست میخورند وذلیل میشوند مگر انکه خداودمنان مقداری در دنیا به انها رحم کند ولی دراخرت هیچ چیزی ندارد ومسلمانان برانها در دنیاهم برتری برانها پیدا میکنند- اما از غرب دم زدن ان ها کشور کوچگ اروپای شرقی در کارخانجات نظامی جلوتراز ایران بود واین سئوال مطرح میکردند که شما دم از بهتربودن از بلوک شرق میزنید ایران دربسیاری موارد از کشورهای اروپای شرقی عقب تر است وعراق دربعضی موارد از لحاظ نظامی از ایران جلوتر است غرب مقداری کارخانجات سبک به ایران گفتند ما نمیتوانیم بدهیم میتوایند تعدادی کارخانه از المان بخرید شاه پس کارهای زیاد وخرید سهام زیادکاخانجات المان این تفنگ- مسلسل ژسه بهایران داد الیاژ اصلی ان تفنگ درسرما وگرما وخاک هیچگونه تغیری نمیکند که یکی از مشخصات تفنگ خوب است زیرا بایددقیقا اندازه قطر گلوله باشد که گلوله درداخل بخراشد وجلو  رود- چون دینامیت تبدیل به گاز میشود این گاز است که گلوله جلومیبرد عوام اصطلاحا میگیونددینامیت ضربه میزند واگر لوله گشادباشد از کنار گوله به سمت عقب خارج میشود طول مفید کم میشود واگر لوله درسرما قطر کم شود گلوله گیر میکند ولوله بسیاردیر سوراخ ریز پیدا میکند اما الیازی که به ما دادند برای انکه به خارج نفرو شیم وشرط همین بود پس از مدتی درسرما منقبض میشدندذ وگلوله گیر میکردند ودرجبهه بچشه ها پیرموس داشتند وبالافاصله لوله رامقداری گرم میکردند این هنر غرب بود حال ماداریم موشک بالستیک تولید میکنیم شماهیچونه اشاره ای نمی کنی شما نمبخواهدباه اما دولت توجه کنی شما امارسازمان ملل متحد راقبول کند واینهمه یاوه صحبت نکن واندکی انصاف هم داشته باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –به نظر میرسد اقای ترامپ هورمن زنانه ایشان بیش ازاندازه معمول است- خرابکاری های خودر پ از مدتی سکوت تبدیل به فرصت میکند- دربدست ائرن پول بسیارحریص است ولی باامساک به دیگران کمک میکند و تصور میکند همه چیز میابیست مطابق میل ایشان باشد از هوش زنانه زیادی برخودار است وازهمان سبک زنانه استفاده میکند وصبر وحوصله دیگران که مطابق میل اونیستند بسیار کم است وبسیارادم جوشی است درضمن عی میکند محبوبیت هم پیدا کند ونمایشگری زیادی دارد- وتصور میکند همه چیز باد مفت ومجانی در کامپیتور ایشان باشد هرکس تصور کند خداوندمنان زنان راخلق نکرده است بکل احمق است- وبایددباخانم ها مدارا کرد-

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99