سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نکاتی از کتاب مسلم—قران مجید- ای مومنان- از الله بترسید وسخن حق بگویئد-(درنتیجه) خداوند منان اعمالتان را اصلاح مینمایدوگناهان شمار میامرزد- وهرکس که از خداوندمنان وپیامبر عظیم الشانش صلواته اله علیه واله والسلم اطاعت کند- قطعا به کامیابی بزرگی میرسد-ام المومنی عایشه گفت که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند= هرکس در دین ماچیزی ایجاد کند که از ان نیست مردود است- فدک سه دلیل کوه شکن دارد- اول یک زمین رها نبوده است ود ر دست حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده است –دوم سند ارائه کرده است وشخصیت های راستگو من جمله خوداشان انرا تائیدکرده است وسوم رضایت حضرت فاطمه سلام الله علیه رضایت الهی است پس هر دلیل دیگری باطل است-دوم نماز مسجد خیف پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله .والسلم دورکعت .فردا خواندند نه باجماعت ونه چهار رکعت – امید است که فهم دقیق به برادران خداوند منان عنایت کند انشا الله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درمقاله": نقد کنید اما انصاف داشته باشید": روزنامه ارمان امروز-دیپلماسیکشور درباره مبارزه باتحمیل کنندگان تحریم های ظالمانه رابه نقد کشیده است- بایک نظر سطحی- غرب زمانی به قانون حقوق بشررا رعایت میکند که به نفع اش باشد وگرنه به وحشی گری ر وی خواهد اورد-درجنگ جهانی دوم انگلستان وامریکا شهر را ومردم رامیزدند والمان نازی تاکیتکی جدیدی را به بازارجنگ اوردکه مکان مترو ها که جمعیت دران جمع میشدند به رگبار میبست وچون قبلا جائی ر ا که برگبار بسته بود دیگر نمیزد مردم به انجا هجوم میاور دند درباز گشت دوباره انر میزد واین عمل ده بار تکرارمیشد که این تاکتیکراعراق دربقاره ما اجرا میکرد ولی خوب تیز هوشی بود کمتر اسیب دیده میبشد حال این عمل مال قبلاز حقوق بشر بوده است- ولی پس از حقوقبشد بازهمان تکرار شد- شوری وچین تازمانی که به بمب اتمی دست پیدا نکردند کلاه انها پس معرکه بود مابیاد پیشرفت ارتش سرلوحه قرار بدهیم وگرنه همان اش است وهمان کاسه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جنابان ماسک زده کانال ون-برچهره ما نمیتوانید نقاب زنید- ما پارچه سرخ خوک چرانی رامشاهده میکنیم- اول شسشوئی دررودخانه کن سپس به خرابات خرام-ظریفی فرمود این ها که رجز خوان نداشتند- از کجا پیدا شدند فرمود رجز خوان های گذشته را از گور بیرون اوردند وچهره جوان بخشیدند یک بار در اتش افکنید مارا خداوند منان انرا بردا(خنک) وسلاما کرد باز هم؟؟ اخرین نقطه ای که درعالم روشن میشود کردستان استدرطول تاریخ باشیعیان چه که نکردند ودرهمین زمانها بعضی ها بچه های شیعه درزیر پای عروس قربانی میکردند-حال سجاده اب میکشند؟؟؟ شخص به ناخدا گفت با سحر شیطانی مارابکجا میبری-فرمود بامعجزه قطب نما به کعبه امال-

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ازادی راهم عقل وهم فطرت میپذیرد وبااثبات درستی وصحت و موثق وحی –وحی هم انرا میپذیردبا پذیرش وحی تائید بسیارنیرومندی رابرای حقانیت ارزش ازادی ایجاد میشود- برادرانی که به جبرمعتقد هستند میبایست بدانند چنانچه انسان برمحور جبر الهی سیرمسیر میکرد هیچگاه فرشتگان اعتراضی بران نداشتند وانحراف وعصیان معنائی دیگر نداشت چون انسان ازاد است واحتمال بسوی بدی وعصیان برود داشت معترض شدند—ارزش ذاتی ازادی برای انسان اصلاتا یک شان ومقام وارزش بسیار زیادی به انسان میدهد-مانندان میماند که صاحبخانه مهمان رابرادرخود خطاب میکند وخانه اشم متعلق به ان فردبیان میکند که مانندخانه خود تلقی کن- واین ازادی عجین است باپیشرفت همه جانبه درجهت مثبتکه درجبر حدی دارد- وانهم تقرب الی الله هرچقدر که مایل باشددست اش باز استکه باز این خصلت درجبر حدی دارد وهم چنین برای به کمال رسیدن هم عقل وهم فطرت وهم وحی قبول قیود وشروطی را لازم میدانددر ظاهر تضادی رخ مینماید-درحالیکهلازم وملزوم یک دیگر هستند-بعنوان مثال یک جراح در زمانی میخواهد جراحی کند لباس خاصی رامیپوشد وشرایط افراد وخصوصیات اطاق باید بصورت خاص باشد وگرنه جراحی رخ نمیدهد درحالیکه تک تک افراد به ازادی احترامی گذارند بالتر خداوند منان زمانی خلقی را ایجاد نکرده است در ازادی مطلق است وزمانی مخلوقی رابجود اوردشخص خودرا مقید مدیداند- پس باید هم رفع موانع ازادی کرد وهم رفع موانع –عقل- فطرت ووحی ناب کرد- علمامثالی میاورند- فردی به سفره گسترده دعوت میکنندکه هرجا خواستیدبنشنید وهرچه خواستید بخورید- مسلم است فرد جائی راانتخاب میکند واز غذا هاانچه بهنفع او است برمیگیزند-چون انسان دارای وسوسه های نفس اماره به سو واقع میشودکه اورادرجهتمنفی سوق میدهد انسان سدی درمقابل ان فراهم می اوردوقدرتی برخلافان ایجاد میکند که انرا ریشه کن کنددرحقیقت جبری برعلیه ان فرام میسازد-سوال این است ازادی مطلق انسان خدشه برداشت واین امر درست ولی ÷اسخ این است که ازادی مثبت مانع خودرا باجبر ازبین برد واین امر انسان به سمت خداگونه بودن نزدیک میکندکه خداوندمنان بودن وسوسه است وجبری لازم ندارد ولی انسان نیازمند این جبر است-که این امر نیازمند علم عظیمی است که قبول مانع بر مفاسد باید مشروعیت وعقلانیت خودرا یقینی کند وهرکس به یقین رسید دیگران وحتی حکومت باید از ایشان تبعیت کند نه ایشان از اکثریت وحکومت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی خودمانی بابرادران وهابی-خانم استادانگلیسی در دانشگاه لندن میفر مودندکه بعضی مسیحیان هرچع مطلبی سخت عقلانی است بحث میشود یا نمیپذیرند ویا انها به نحوی میچر خواند که مطلب منحرف شود ایا زمانی که در برزخ وارد میشوید ایا میتوانید چنین کنید؟؟ بایدبفکر انجا بود- باشید—اگر انسان مستضعف فکری است خوب یک جای تامل است دربرزخ عقلاش باور میشود وامتحان مجدد میدهد- ولی اگر بدون دلیل قصور کرد باشد ویاتعصب جاهلی داشته باشد ویا بی جهت احساسات خام داشته باشد که بتواند به کمال برسد وبه خاطر منافع ویاحماقت حق را قبول نکند کسی ملک عقلانی ندارد ترس نباید داشته باشد وان فرد درنزد خداوندمنان وتمام صاحبان خردبسیار ارزشمند است وعقل او – ان فرد را بهشتی میکند وحدیث هم هست-فیلم جناب عمر من بسیار کم انرادیده ام-تمام مدت افرادبه اومیگویند توفردمهربانی هستی وخوداش تعجب میکند؟؟ چرا باید تعجب کند؟؟بله ممکن است درجائی مهربان بوده باشد ولی تاریخ ذکر نکرده است بر اساس حافظه میگویم که ÷دراش ازخشونت ایشان تعجب میکرد ومیفرمود به دائی اش رفته استواز این بابت نارحت بود ودرمیان مردم سرافکندهدر جائی ایشان به نزد دوتازه مسلمان میرود وپس از بد گفتن از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- انها باخشونت به سمت عیاشی منفیدعوت میکند در میان چنین رسمی اصلا وجودنداشته است وجناب عمر اصلا عیاش نبوده است ه نظرحقیر جناب ابوبکر دارای میزانی عیاشی مثبت اسلامی بیشتری داشته است- مگرکسی رابازور میتوان به سمت عیاشی برد حتی ابوسفیان عیاش نبوده است ومتاسفانه پس از اسلام عیاشی منحط توسط مافیا بوجود امرد واروزه هم چنین است که انشالله بحث اش خواهد امد- از مروان بن حکم نقل میشود-که ÷از انکهداسلام درمدینه قدرت به هم زد مسلمان که به مدینه میامدند انهارابه منزل دعوت میکرد ومیگفت زمان جاهلیت بهتر بودبخصوص برای ما که هروفقت میخواستیم عیای میکردیم وگاهی من بارفیقم به عیاشی میرفتیم ون حاضر هستم که مخارج عیاشی شماراتقبل کنم کدام بهتر است- شخصی باترس ومراقبت به منزل حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم درمکه امد وبه حضرت گفت من ازترس عمرمیترسم که خدمت شما برسم وچیزی از من درک کرده است توی خیابان علامت هشدار داه است منب قدری میترسم که میخواهماز اسلام خارج شوم حضرت صلواته الله علیه واله والسلم خندیدند ایشان دلیل خنده راپرسیدحضرت صلواته اله علیه واله والسلم فرمودندکه جبرائیل علیه السلام امده بود فرمود که دعا مستجاب شد وشرعمر بزودیکنده میشود ومسلمان میشود واز مسلمانان دفاع خواهد کرد ایشان گفت ÷س بعدازانکه دجناب دعمر مسلمان شد که معجزه است من نزد شماخواهم امد واین مدت راصبر خواهمکرد وشیطان بخاطرخشونت جناب عمر از ایشان میترسد؟؟!!- جناب ابوبکر چون زیادصحبت نمیکرده است ایشان بسیارکم حرف و وخنده رونشان داده اند وهرچه درزمان یپامبر اکرم صلواه اللهعلیه واله والسلام نظردادردشد – شاید یکی ودوتاپذیرفته شد- ابهتی هم نداشت ام المونین عایشه به مراتب از ایشان ابهت داشت- حال بر گردبم بر حضرت علی علیه السلام دراین فیلمحضرت درابهت وجلالیت غیر از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نظیر ندارد وایشان مانند فرزند جناب ابوبکراز طرف ایشان تر وخشک میشود- این انصاف است؟؟ ایمد است بقول ایرانی ها از خرشیطان پائین بیائید وبدانید از حقیقت گفتن نه تنها ضرر نمیکنید منافعبی بدست خواهید که دراین دینا و.اخرت انهائی که بدست نیاوردندغبطه عظیمی خواهند خورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگاهی گذرا به اوکراین- امریکاوغرب بایدبدانندکه هرکس فتنه ایجادکرد-دود اش لول به چشم خوداش خواهد رفت وسرانجام اگاهی مردم کامل خواهد شد وشکست سختی خواهد خورد-وهرکس چهره دوگانه بگیرد درضمن شعار درست حقوق بشربدنبال تقویت بخشی ازملت که طرفدار اوشدند بخواهد یک ملت راتجزیه کند وچهارچوب خوداش را حاکم سازد زمانی خواهد رسید که مردم به همه اسرارها اگاه میشوند وبه سه دسته تقسیم میگردند- یا حق راترجیحمیدهند ویا مستضعف فکری باقی میمانند ویانکه منافع شخصی ر ابر منافع یک ملت وحق ترجیح میدهند ولی باز سرانجام راه نفااق شکست خواهد خورد ومبارزه متوقف نخواهد شد-وهمیشه مردم مانند خرگوشی رام شده باقی نخواهند مانند تاریخ این مطالب را بخوبی روشن میکند- جریان را سیاسی- نظامی کردند بخوبی نشان میدهد که یک فرامایون قوی دراوکراین منافع خودرا درپایگاه نظام به غرب دادن میداند درست مانند فلیپینی ها این مدت سی وپنج سال امریکا وغرب چه کمک قابل توجه ای به فلیپین کرده اند؟؟ وهنوز بدنبال دوباره مستعمره کردن انهاهستند- نه غرب ونه سازمان ملل حق ندارد چهار چوبی را بر خلاف مصلحت یک کشورتصویب کند- انائیکهتصور میکنند که اگر امریکا دراین بازی شکست بخورد دمکراسی وازادی شکست میخورد سخت دراشتباه هستند مصر یک نمونه مشخص ان است- خداوندمنان هرگاه استعدادی درجائی فروکش کند درجای دیگری سربلند خواهد کرد دولت فعلی اوکراین که حکومت های قبلی را متهم به حکومتدها نژادی خاص وطرفدار خاص روسیه معرفی میکند خودنباید انر به نحو دیگری عمل کنید بلکه بایدیک دولت متعادل وهمه جانب نگر ومنافع واقعی اوکراین رادرنظر بگیرد وحدت امت اصل اساسی است-امریکا نه تنها جهان سوم را ازدست میدهد بلکه اروپای شرقی به تیتویئسیم جدید را میخواهند تجربه کنندواوکراین نباید- مرداب ومسلخ قربانی کردن نفوذ امریکا باشد کهمردم پس از مدتی نماز وقربانی وچشن برای درک جدید وجهش جدید بگیرنند ورهبران انقلابی رادوباره برسر کار بیاورنند ودوران شعارها تند سیاسی اغاز شود کمی تامل بفرمائید

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب استاددینانی رحمت الله علیه درکتاب فاخر شان که یک نکته عظیم ا شدراین است که به کیش شخصیت مبتلا نشدند- بلکه اثار دیگران راهم بسط دادند- واین امر درغرب یکمنش ورویه است- استادی دردانشگاه لندن میگفت من نو- سقراطی هستم ودیگری نو- راسلیسم است واستادبه حق یک پشوند –نو- برای مکاتب گذشته را ایجاد کرده است- دریک مقاله ای از استاد معزز مرحوم علامه ایت الله جناب محمدتقی جعفری رحمت الله علیه واله والسلام مطالعه میکردم بسیارحیف شد- که اثار ایاشان کلاسیک شد وبه تاریخ پیوست-درمقاله فرموده بودند که باتعبیر من بعضی ها فرمودند که علم به معنای فقط تصور ذهنی است وتصدیقی بدنبال ندارد که امر بعید وغریبی است- من متوجه شدم فردی که درغرب مطالعه کردمتوجه نشده است که درغرب میگویند علم یعنی تصور ذهنی به معنای است تصور ذهنی اساس اولیه بسیار مهم است وگرنه انکشاف کار عقل است وبیادرخ دهد وگرنه9 انسان مانند حیوان است واز علم کاربردی را نمیتواند بگیرد ویانرا توسعه دهد ولی درادبیات غرب چنین بیان میشود کاربرد عقل برای فهم وتصدیق را امری بدیهی میگویند ویاانکه شکل شناسی در سلول شناسی علمی اساسی است ولذا بر ای هر شکا یک زیرسیستم وذره درسلول شکا های خاص را اصطلاح هات خاصی طبق فرمول های خاصی ساخته میشود درشناخت یک مرض هیچگونه علامتی درسلول کشف نکردند بجز انکه شکل میتوکندریا که زیر سیستم است مقداری تغیر کرده بود واز همان راه بعدا متوجه شدند که ان مرض را تغیرات اساسی میتوکندریا بوجود میاورد- همان طور که جناب استاد از علامه قونوی بیان رحمت الله بیان میکند موجودات از اجتماع صفات الهی تبدیل به حقیقت وعینت میشوند ومیبایست یک جا بالاتیرن صفات الهی اجتماع کند وهمین طور دانشمند باید باشد وان موجود انسان است-لذا درست که جناب علامه قونوی درتعریف انسان سکوت میکندزیرا انسان یعنی حضرت ختمی مرتبه صلواته الهعلیه واله والسلم واهلبیت مکرم اش صلواته الله علیهم اجمعین که حضرت اسرافیل علیه السلام بر ان سجده کرد که بزرکترین ووالا مقام ترین فرشته اسمانی وعرشی است وازان پس صاحب بالاترین شناخت ذات الهی واسرار افرینش شد ومداوم از حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلام علم وحکمت وادب اموخت تا به درجه حیرت العظمی رسید-ادامه دارد

      


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99